Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 21. november 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 21. november 2019

Mødedato
21-11-2019 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Simac
 
Deltagere
 
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud
   
 • Morten Weiss-Pedersen, C

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning og oplæg på SIMAC
  2. Ansøgninger til uddannelsespuljen - september 2019
  3. Høringssvar til HF & VUC Fyn vedr. driftsoverenskomst med AOF Center Odense
  4. Høringssvar til VUC Syd vedr. driftsoverenskomst med UCPlus A/S
  5. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  6. Eventuelt
  7. Næste møde
  8. Fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21
  9. Undersøgelse om adgang til arbejdskraft i Syddanmark i 3. kvartal 2019


  Sagsnr. 19/44805
  1. Rundvisning og oplæg på SIMAC
  fold dette punkt ind Resume
   

  SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) er en maritim uddannelsesinstitution med 90 medarbejdere og over 750 studerende fordelt på de tre uddannelser: Maskinmester, skibsofficer og skibsfører. På mødet vil udvalget få en rundvisning på SIMAC og et oplæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) er en maritim uddannelsesinstitution med 90 medarbejdere og over 750 studerende fordelt på de tre uddannelser: Maskinmester, skibsofficer og skibsfører.

   

  SIMAC blev etableret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution den 1. januar 2001, som en fusion af Kogtved Søfartsskole, A.P. Møller Maersk værkstedsskole, Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.

   

  Ved opgørelsen af årets tal for tilbudt optag på de videregående uddannelser, kunne SIMAC konstatere en fremgang i det samlede optagelsestal på 24%, idet 172 ansøgere fik tilbudt optagelse i sommeren 2019.

   

  På mødet vil udvalget få en rundvisning på SIMAC og et oplæg ved studierektor Jan Askholm.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Til orientering.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/17308
  2. Ansøgninger til uddannelsespuljen - september 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2019. Til fristen den 15. september 2019 er der indkommet 17 ansøgninger, der har ansøgt om i alt 31.505.091,87 kr. 13 ansøgninger indstilles til at modtage i alt 21.168.736,15 kr. i støtte, hvoraf ni projekter adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der styrker de unges interesse for science og teknologi. To projekter indstilles til reduceret støttebeløb og fire projekter indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. 

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Der kan gives støtte fra uddannelsespuljen på op til 75 % af projekternes støtteberettigede udgifter. Der har i 2019 været fastsat to ansøgningsfrister hhv. den 15. marts og den 15. september.

   

  Som en del af budgetaftalen for 2019 har regionsrådet endvidere besluttet at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. til uddannelsespuljen. Af puljen prioriteres min. 5,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen igennem uddannelsessystemet.

   

  I forbindelse med ansøgningsfristen den 15. september 2019 blev der udarbejdet et annonceringsmateriale med overskriften ”Flere STEM-kompetencer gennem uddannelsespuljeprojekter med fokus på teknologisk udvikling og grøn omstilling” (bilag 1).

   

  Derudover blev der den 13. juni 2019 afholdt et informationsmøde om STEM-annonceringen for potentielle ansøgere til uddannelsespuljen.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 og STEM-annonceringens fokus på teknologisk udvikling, grøn omstilling og FN’s verdensmål.

   

  Handlingsplanen 2018-2019 fokuserer på syv overordnede mål:

   

  Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  Flere skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked

  Flere skal gennemføre en videregående uddannelse

  Flere faglærte

  Flere med STEM kompetencer (Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math)

  Øget opkvalificering af arbejdsstyrken

  Bedre sprogkompetencer

   

  Derudover er der i handlingsplanen defineret ni indsatsområder, som omfatter: Forudsætningerne på plads, Tilgængelighed til uddannelser, Bedre overgang til ungdomsuddannelser, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, Bedre overgang til videregående uddannelser, Nye kompetencer hele livet, Science og teknologi, Digitalisering og digitale kompetencer samt Sprogkompetencer.

   

  Ansøgningerne til uddannelsespuljen skal primært rette sig mod ét af målene og ét af indsatsområderne i handlingsplanen.

   

  Til fristen den 15. september 2019 er der indkommet 17 ansøgninger, som har ansøgt om i alt 31.505.091,87 kr. Der er på nuværende tidspunkt i alt 24.924.802 kr. i uddannelsespuljen (inklusiv tilbageløb fra projekter afsluttet i 2019), der kan bevilges til denne ansøgningsfrist.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til uddannelsespuljens krav og kriterier. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

   

  Som det fremgår af ovenstående, indstilles 13 ansøgninger til at modtage i alt 21.168.736,15 kr. i støtte, hvoraf to projekter indstilles til reduceret støttebeløb, mens fire projekter indstilles til afslag.

  De 13 ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier og indstilles derfor til tilsagn.

   

  Det bemærkes, at ni ud af de 13 ansøgninger retter sig mod målet ”Flere med STEM kompetencer” og at disse ansøgninger dermed adresserer regionsrådets prioritering fra budgetaftalen for 2019. Seks af de ni ansøgninger beskæftiger sig endvidere direkte med grøn omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og falder derfor inden for rammerne af STEM-annonceringen med fokus på teknologisk udvikling, grøn omstilling og FN’s verdensmål. De ni ansøgninger tegner sig for et samlet støttebeløb på 14.689.618,11 kr.

   

  I bilag 2 findes en uddybning af de enkelte projekter og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Såfremt indstillingerne følges, vil der til denne runde blive bevilget støtte for 21.168.736,15 kr. fra uddannelsespuljen. Ved ansøgningsrunden i marts 2019 blev der bevilget støtte til tre projekter for i alt 5.034.710,13 kr. Således vil der i 2019 være bevilget støtte til sammenlagt 16 projekter for i alt 26.203.446,28 kr.

   

  I øjeblikket evalueres alle uddannelsespuljeprojekter af en ekstern evaluator efter samme evalueringskoncept. Det anbefales, at det som udgangspunkt kun er projekter med et støttebeløb på over 1 mio. kr., der vil blive eksternt evalueret. Projekter på under 1 mio. i støttebeløb vil stadig skulle indlevere halvårsrapporter om fremdriften i projektet og regnskab påtegnet af ekstern revisor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”LabSTEM – Laboratorium for Integreret STEM-undervisning og læring modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.999.265. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 30 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det er en forudsætning for bevillingen, at projektet opnår støtte fra Novo Nordisk Fonden.

   

  At ansøgningen ”Future Solutions – by Girls” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 305.502. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”STEM Escape Rooms” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 534.540. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”ARducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.895.720. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”STEM HF videre – Flere med STEM kompetencer” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.500.000. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Under havets overflade” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 271.695. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”SUNDT AF-STEMT” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.446.299,31. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.236.596,80. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 74,99 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Bæredygtig industri som karrierevej” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.500.000. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Brobygning på skolehjem” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.003.710,80. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Merkantil dannelse i et STEM perspektiv” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 976.719,04. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Bedre overgang til erhvervsgymnasierne” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.893.900 ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Sprogprofilering” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.690.243,80 ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen – PASE i FGU” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 615.429. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Tværfaglig indsats målrettet ordblinde” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.883.259,20. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Jobvejen i Syd” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.953.068 ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Multimodalt læringsredskab til tosprogede SOSU-elever på GF2” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.395.333,92 ikke imødekommes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At ansøgningen ”LabSTEM – Laboratorium for Integreret STEM-undervisning og læring modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.999.265. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 30 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det er en forudsætning for bevillingen, at projektet opnår støtte fra Novo Nordisk Fonden.

  At ansøgningen ”Future Solutions – by Girls” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 305.502. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”STEM Escape Rooms” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 534.540. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”ARducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.895.720. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”STEM HF videre – Flere med STEM kompetencer” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.500.000. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Under havets overflade” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 271.695. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”SUNDT AF-STEMT” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.446.299,31. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.236.596,80. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 74,99 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Bæredygtig industri som karrierevej” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.750.000. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Brobygning på skolehjem” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.003.710,80. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Merkantil dannelse i et STEM perspektiv” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 976.719,04. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Bedre overgang til erhvervsgymnasierne” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.893.900 ikke imødekommes.

  At ansøgningen ”Sprogprofilering” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 1.690.243,80 ikke imødekommes.

  At ansøgningen ”Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen – PASE i FGU” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 615.429. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Tværfaglig indsats målrettet ordblinde” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.883.259,20. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Jobvejen i Syd” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.953.068 ikke imødekommes.

  At ansøgningen ”Multimodalt læringsredskab til tosprogede SOSU-elever på GF2” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. 2.395.333,92 ikke imødekommes.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/40670
  3. Høringssvar til HF & VUC Fyn vedr. driftsoverenskomst med AOF Center Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  AOF Center Odense har ansøgt HF & VUC Fyn om driftsoverenskomst til forberedende voksenundervisning (FVU) og til ordblindeundervisning (OBU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning, matematik, engelsk og anvendelse af digitale værktøjer målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, der skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne, læse, tale og læse engelsk og anvende digitale løsninger.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrivefærdigheder, regnefærdigheder, læsefærdigheder, engelskfærdigheder og digitale færdigheder. Regionsrådet skal, ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

   

  Udvalget besluttede den 29. august 2019, at Region Syddanmark, ligesom regeringen og arbejdsmarkedets parter, fremover arbejder ud fra en midlertidig målsætning om, at de basale færdigheder blandt den voksne befolkning skal løftes, og at de basale færdigheder skal være forbedrede i 2021 sammenlignet med 2018.

   

  AOF Center Odense har ansøgt HF & VUC Fyn om at få én samlet driftsoverenskomst på FVU og OBU området med virkning fra den 1. januar 2020, fordi de tre nuværende driftsoverenskomstparter AOF Assens-Middelfart, AOF Odense og Nordhøjfyn og AOF Østfyn ultimo april 2019 er fusioneret under det fælles navn AOF Center Odense, der herefter dækker de seks kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg Kommuner.

   

  AOF Center Odense, der er beliggende i HF & VUC Fyns dækningsområde, ønsker med fusionen at styrke såvel FVU, OBU samt folkeoplysningen i de seks kommuner nu og i fremtiden. AOF Center Odense fremfører, at fusionen vil styrke både de nuværende og de fremtidige aktiviteter på FVU og OBU området, fordi den betyder, at de tre AOF-afdelingers ressourcer kan udnyttes på en bedre måde, hvilket også giver mulighed for at kunne øge de forskellige tilbuds kvalitet. Desuden indebærer fusionen af de tre afdelinger, at AOF i endnu højere grad kan sikre et pædagogisk miljø, sparring mellem undervisere, udvikling af opgaver og større aktivitet på området.

   

  Derfor søger AOF Center Odense HF & VUC Fyn om én samlet driftsoverenskomst, så AOF fortsat kan udbyde FVU (FVU-læsning, FVU-matematik, FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk) og OBU både til egne kursister og til udefrakommende kursister. AOF Center Odense planlægger at udvide aktiviteten på både OBU- og FVU-området. På FVU især i forhold til virksomhedshold og i forhold til FVU-engelsk og FVU-digital.

   

  HF & VUC Fyns uddannelsesudvalg har behandlet ansøgningen og har ingen indsigelser til anmodningen om driftsoverenskomst. Uddannelsesudvalget anbefaler derfor, at der tildeles driftsoverenskomst i henholdsvis FVU og OBU til AOF Center Odense.

   

  Administrations bemærkninger

  Af Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts høringssvar til HF og VUC´s FVU-plan for 2019 fremgår det, at udvalget vurderer, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde i 2018. Voksenuddannelsescentret og dets driftsoverenskomstparters tilbud blev i 2018 benyttet af 25% af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed var voksenuddannelsescentrets og dets driftsoverenskomstparters FVU-aktivitet både steget i forhold til aktiviteten i 2017, og lå endvidere markant over den daværende regionale målsætning om at nå ud til  7% af de læsesvage i det geografiske dækningsområde.

   

  Det fremgår endvidere af høringssvaret, at udvalget er opmærksomt på, at målgruppen for FVU har ændret sig, fordi den forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Dette vil medføre en betydelig aktivitetsnedgang hos HF & VUC Fyn og dets driftsoverenskomstparter. En aktivitetsnedgang, der formentligt ikke kan opvejes af den aktivitetsfremgang, som de to nye FVU-fag, FVU-digital og FVU-engelsk, vil indebære. Derfor er udvalget generelt forsigtige med at støtte op om, at der indgås aftaler med nye driftsoverenskomstparter.

   

  I dette tilfælde er der imidlertid ikke tale om nye driftsoverenskomstparter. HF & VUC Fyn har i forvejen indgået driftsoverenskomst med AOF Assens-Middelfart, AOF Odense og Nordhøjfyn og AOF Østfyn. At de tre nuværende driftsoverenskomstparter fusionerer til AOF Center Odense, ændrer derfor ikke ved det samlede udbud af FVU- og OBU-undervisning i det geografiske dækningsområde, da de tre oprindelige driftsoverenskomstparter allerede nu er med til at sikre, at HF & VUC Fyn har et tilstrækkeligt og varieret udbud i sit geografiske dækningsområde. Endvidere kan fusionen være med til at sikre, at der også fortsat kan være varierede tilbud i kommunerne udenfor Odense, da de tre AOF-afdelingers ressourcer kan udnyttes på en bedre måde.

   

  Samlet er det derfor administrationens vurdering, at begge driftsoverenskomster bør indstilles til godkendelse.

   

  Der vedlægges forslag til høringssvar til HF & VUC Fyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  At udvalget godkender vedlagte forslag til høringssvar til HF & VUC Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/42181
  4. Høringssvar til VUC Syd vedr. driftsoverenskomst med UCPlus A/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  UCPlus A/S, UCPlus Sprogcenter Sønderborg har ansøgt VUC Syd om driftsoverenskomst til forberedende voksenundervisning (FVU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FVU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU er kurser i læsning, skrivning, matematik, engelsk og anvendelse af digitale værktøjer målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, der skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne, læse, tale og læse engelsk og anvende digitale løsninger.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrivefærdigheder, regnefærdigheder, læsefærdigheder, engelskfærdigheder og digitale færdigheder. Regionsrådet skal, ifølge bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

   

  Udvalget besluttede den 29. august 2019, at Region Syddanmark, ligesom regeringen og arbejdsmarkedets parter, fremover arbejder ud fra en midlertidig målsætning om, at de basale færdigheder blandt den voksne befolkning skal løftes, og at de basale færdigheder skal være forbedrede i 2021 sammenlignet med 2018.

   

  UCPlus A/S er et sprogcenter, der er ejet af Arriva Danmark A/S. Arriva Danmark A/S har i over 40 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauffører til den kollektive trafik. Siden 2007 har selskabet også udbudt danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og siden 2013 har selskabet tillige udbudt FVU-undervisning. UCPlus A/S, der er hjemmehørende i Skovlunde, har siden 1. september 2016 via virksomhedens p-enhed på Alsion i Sønderborg, samarbejdet med Syddansk Universitet, erhvervsakademierne i Sønderborg og i Esbjerg, Danish Crown i Sønderborg samt en række lokale virksomheder og udbudt danskundervisning efter Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UCPlus A/S, UCPlus Sprogcenter Sønderborg har endvidere i samarbejde med UCPlus, Farsø, der har driftsoverenskomst med VUC Aalborg, tilbudt FVU som fjernundervisning til studerende og virksomhedsansatte i Sønderborg og Esbjerg.

   

  Nu ønsker UCPlus A/S imidlertid at få en driftsoverenskomst med VUC Syd, så de selv kan tilbyde FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-engelsk til kursister, der tilhører målgruppen for de enkelte fag og som fortrinsvis er bosat i Sønderjylland. UCPlus A/S ønsker dels at tilbyde FVU til de kursister, de i forvejen har kontakt med i forbindelse med uddannelsesforløb i de uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som UCPlus A/S allerede samarbejder med, og dels at kunne tilbyde FVU-læsning og FVU-matematik til borgere med dansk som andetsprog, der ikke længere har ret til danskuddannelse. Både til borgere som UCPlus A/S i forvejen er i kontakt med og til borgere, der henvender sig til UCPlus A/S.

   

  VUC Syds uddannelsesudvalg har behandlet ansøgningen, og har udtrykt bekymring for det samlede udbud i det geografiske dækningsområde. Udvalget pegede bl.a. på udvalget af eksisterende driftsoverenskomstparter, herunder at driftsoverenskomstparten A2B når ud til den samme målgruppe som UCPlus A/S, at de nuværende udbydere allerede lever op til Region Syddanmarks måltal om at 7% af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene, og at etableringen af FGU-uddannelsen og lav ledighed i forvejen giver øget konkurrence om færre undervisningsopgaver. På den baggrund stiller uddannelsesudvalget sig tvivlende overfor, om UCPlus A/S vil kunne tilbyde noget andet og nå en anden målgruppe end den, der i forvejen nås med de eksisterende tilbud.

   

  Endvidere vurderer uddannelsesudvalget, at VUC Syd kan opfylde sin forpligtigelse til at sikre et tilstrækkeligt og varieret FVU-udbud i sit geografiske dækningsområde ved eget udbud og ved udbud hos de driftsoverenskomstparter, som VUC Syd allerede har indgået driftsoverenskomst med, og som hører hjemme i dækningsområdet. Selv hvis det lagdes til grund, at UCPlus A/S faktisk var hjemmehørende i VUC Syds geografiske dækningsområde, vurderer VUC Syd, at hensynet til at sikre et tilstrækkeligt og varieret FVU-udbud i dækningsområdet, og herunder at undgå overkapacitet, må veje tungest.

   

  Derfor har VUC Syds uddannelsesudvalg indstillet, at der gives afslag på anmodningen om driftsoverenskomst.

   

  Administrations bemærkninger

  Af Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts høringssvar til VUC Syds FVU-plan for 2019 fremgår det, at udvalget vurderer, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde i 2018. Voksenuddannelsescentret og dets driftsoverenskomstparters tilbud blev i 2018 benyttet af 10% af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed var voksenuddannelsescentrets og dets driftsoverenskomstparters FVU-aktivitet dels steget i forhold til aktiviteten i 2017, og lå endvidere lidt over den daværende regionale målsætning om at nå ud til 7% af de læsesvage i det geografiske dækningsområde.

   

  Det bemærkes endvidere i høringssvaret, at udvalget er opmærksom på, at målgruppen for FVU har ændret sig, fordi den forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Dette vil medføre en betydelig aktivitetsnedgang hos VUC Syd og dets driftsoverenskomstparter. En aktivitetsnedgang, der formentligt ikke kan opvejes af den aktivitetsfremgang, som de to nye FVU-fag, FVU-digital og FVU-engelsk, vil indebære.

   

  Derudover lægger administrationen vægt på, at VUC Syds uddannelsesudvalg også har udtrykt bekymring for det samlede udbud i det geografiske dækningsområde, fordi VUC Syd i forvejen har indgået driftsoverenskomst med mange forskellige udbydere, og herunder, at nogle af de eksisterende driftsoverenskomstparter i forvejen når ud til nogle af de samme målgrupper, som UCPlus også ønsker at nå. Endvidere lægger administrationen vægt på, at VUC Syd har oplyst, at kun én af de nuværende fem øvrige driftsoverenskomstparter p.t. opfylder kravene til minimumsaktivitet, og at en driftsoverenskomstpart for nyligt er gået konkurs. Dette kan, efter administrationens vurdering, være tegn på, at der i forvejen er overkapacitet i VUC’ets geografiske dækningsområde.

   

  Endvidere har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i juni 2019 truffet en principiel afgørelse i en anden sag, hvor der ligeledes var tale om en aktør, der ikke hører til i VUC ets geografiske dækningsområde. Her vurderede STUK, at retten til at opnå driftsoverenskomst, der er omtalt i FVU-bekendtgørelsens § 15, stk. 2, efter styrelsens retslige vurdering hjemmelmæssigt skal forstås i tæt sammenhæng med og respekt af VUC’ets grundlæggende og lovfæstede forpligtelse til at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud i sit geografiske dækningsområde. Dermed har en aktør ikke en ubetinget ret til at opnå driftsoverenskomst i ethvert geografisk dækningsområde, hvis de opfylder de aktivitetsmæssige betingelser herfor.

   

  Da administrationen vurderer, at der allerede er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU i VUC Syds geografiske dækningsområde, da der endvidere er tegn på, at der i forvejen er overkapacitet i dækningsområde,t og da dækningsområdets FVU-aktiviteter må forventes at blive reduceret, fordi FGU pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, er det administrationens samlede vurdering, at man ikke kan støtte op om UCPlus A/S anmodning om driftsoverenskomst.

   

  Der vedlægges forslag til høringssvar til VUC Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  At udvalget godkender vedlagte forslag til høringssvar til VUC Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/11928
  5. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk

  udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en

  mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  Udvalgene drøftede forslag til næste års indsatområder i perioden maj-august, ligesom budgetforliget for 2020 sætter retning for indsatsområderne.

   

  På den baggrund er vedlagt forslag til indsatsområder for 2020 til udvalgets drøftelse, med henblik på endelig vedtagelse i Regionsrådet i december.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at

  beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på

  sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der

  løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der

  skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende

  link: www.rsyd.dk/wm505744 .

   

  I forbindelse med sundhedsplanen er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af

  indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Der vil ultimo 2019

  blive forelagt en status for indsatsområderne i 2019.

   

  Derfor skal der som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en

  række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år.

  Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og

  samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte efterfølgende i april 2019 processen

  for udpegning af indsatsområder for 2020.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder

  Udvalg for uddannelse og arbejdskraft den 29. august 2019.

   

  Dernæst vedtog Regionsrådet den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsats-

  områder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  Ovenstående udgør sammen med nationale aftaler og udspil den samlede ramme for vedlagte forslag til indsats-

  områder på sundhedsområdet i 2020.

   

  I nedenstående tabel fremgår det samlede forslag til indsatsområder for 2020, samt hvordan de spiller ind i

  Regionens pejlemærker og sammenhæng til budgetforliget, de enkelte forslag er uddybet i vedlagte notat:

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2019, øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af kommunikationskoncept ”Klar Tale”

  Videreudvikling af indsats for 2018 og 2019. Indgår i budgetforlig for 2020.

   

  3) Lighed i sundhed

  Udarbejdelse af tværgående oversigt over igangsatte og planlagte initiativer til at reducere ulighed i sundhed. Evt. udvikling af forskningsbaserede opgørelse over ulighed i sundhed. Indgår i sundhedsaftale og i udkast til psykiatriplan.

  Nyt indsatsområde

   

  4) Patientens ønsker i den sidste tid

   

  Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  5) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  6) Sundhedstjek for borgere på de sociale centre

   

  Nyt indsatsområde

   

  7) Forslag til organisation omkring senfølger for kræftpatienter

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  8) Hygiejneindsats – særligt fokus på anvendelsen af antibiotika i 2020

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  9) Psykiatriplan

  (implementering)

  Budgetforlig 2019 og 2020

   

  10) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  11) Kliniske kvalitets databaser

  Indsatsområde 2018

   

  12) Akutplan

  Indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner. Budgetforlig 2020.

   

  13) Hjerteplan

  Koordineres med nationale initiativer). Budgetforlig 2020

   

  14) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangre udspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Nyt indsatsområde.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  18) Personlig Medicin.

   (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  19) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  21) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  22) Telemedicin

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  23) Rette kompetence til rette opgave

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  24) Fuld tid

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  25) Uddannelse af plejepersonale – styrke infrastruktur

  Nyt indsatsområde. Indgår i   ”Aftale om uddannelse og introduktionsforløb”

   

  26) Lægelig videreuddannelse

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019 og 2020

   

  27) Digitale kompetencer

  (Ledere og medarbejdere)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  Ud over Udvalg for uddannelse og arbejdskraft er følgende udvalg inddraget i arbejdet:

   

  • Sundhedsudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Digitaliseringsudvalget
  • Anlægs- og innovationsudvalget
  • Præhospitaludvalget
  • Psykiatri- og Socialudvalget

   

  Endvidere har der i processen også været dialog med kommunerne, sygehusenhederne, praksisområdet og

  hovedudvalget, samt Psykiatrisk Dialogforum, Kontaktforum for Handikap og Sundhedsbrugerrådet.

   

  Efter behandling i udvalgene i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i

  Regionsrådet på december mødet.

   

  Det bemærkes, at Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 ikke betyder, at alle arbejdsområder og

  nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region

  Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig

  fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der indgår i indsatsområderne.

   

  Status indsatsområder på sundhedsområdet 2019

  Til orientering er der vedlagt en status for de indsatsområder, der er udvalgt på sundhedsområdet for 2019.

  Det er angivet hvilke indsatsområder fa 2019,

  der også indgår i forslaget til indsatsområder for 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Udvalg for uddannelse og arbejdskraft giver bemærkninger til oplægget og herefter anbefaler over for regionsrådet,

  at forslag til indsatsområder på

  sundhedsområdet i 2020 godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Udvalget har ingen bemærkninger til oplægget.

   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2020 godkendes.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/139
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Formanden orienterede bl.a. om, at børne- og undervisningsministeren har kvitteret for regionens brev vedr. problemstillinger fusioner og udkantstilskud og henviser til det igangværende eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet, der forventes afsluttet omkring årsskiftet. Endvidere gav formanden en orientering om, at Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har givet afslag til Kold Colleges anmodning om udlægning af tjeneruddannelsen til Sønderborg. Derudover orienterede formanden om status på elevfordelingen fra juni 2019 på Munkensdam Gymnasium i Kolding. Endelig oplyste formanden, at han sammen med regionsrådsformanden har været til møde i Haderslev for at drøfte ungdomsuddannelser samt, at han sammen med regionsrådsformanden er inviteret af de almene gymnasier i Vejle til et møde om kapacitet i december måned.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/139
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde er torsdag den 12. december 2019 kl. 15.00 – 18.00 i regionshuset.

   

  Mødeplanen for 2020 er:

   

   

  Møde

   Bemærkninger

   

  Tirsdag 21. januar 2020 kl. 12 - 15

   Skal holdes i regionshuset

   

  Torsdag 27. februar 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 26. marts 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 16. april 2020 kl. 12 - 14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  Tirsdag 26. maj 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 18. juni 2020 kl. 12 - 15

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  Tirsdag 25. august 2020 kl. 15 - 18

   

   

  Torsdag 10. september 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 29. oktober 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 26. november 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 17. december 2020 kl. 11 - 14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Næste møde er torsdag den 12. december 2019 kl. 15.00 – 18.00 i regionshuset.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/31349
  8. Fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indgået en politisk aftale, der giver mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler på almene gymnasier, så ungdomsuddannelsernes elevoptag bedre kan komme til at afspejle befolkningssammensætningen. Der er den 13. november 2019 fremsat forslag til lovændring, som kun skal gælde for elevfordelingen i 2020. Ifølge bekendtgørelsen, som netop er sendt i høring, har regionsrådet 14 dage til at afgøre en eventuel klage og til at fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler. Sagen forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er et mål for regeringen, at skoler og ungdomsuddannelsers elevoptag bedre afspejler befolkningssammensætningen. Derfor er der indgået en politisk aftale om elevfordeling på almene gymnasier, der skal gælde for skoleåret 2020/21.

   

  Den 13. november 2019 er der fremsat forslag om ændring af LBK nr. 596 af 16/05/2019, Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.  Lovændringen skal træde i kraft 1. januar 2020, så der kan anvendes lokale fordelingsregler i forbindelse med elevoptaget i 2020. Da der er tale om en midlertidig løsning, vil loven alene gælde for ét år indtil den 1. januar 2021. En mere langsigtet løsning afventer, at en ekspertgruppe på området har afsluttet deres arbejde.

   

  Lovændringen indebærer, at fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, når en eller flere uddannelsesinstitutioner har udfordringer med elevsammensætningen af faglig, pædagogisk og/eller social karakter. De lokale fordelingsregler forudsætter enighed i fordelingsudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed i fordelingsudvalget, er der klageadgang til regionsrådet, hvorefter regionsrådet har mulighed for at fastsætte lokale fordelingsregler.

   

  Den 15. november 2019 har Børne- og Undervisningsministeriet sendt et udkast til bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21 i høring. Udkastet til bekendtgørelsen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det fremsatte forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale fordelingsregler) vedtages som fremsat.

   

  Tidsplanen for at indføre lokale fordelingsregler for elevfordelingen i 2020 er meget koncentreret. De enkelte institutioners bestyrelse skal anmode fordelingsudvalget i deres geografiske område om at fastsætte lokale elevfordelingsregler senest den 3. januar 2020. Fordelingsudvalget får frist til den 13. januar 2020 til at træffe afgørelse. Såfremt fordelingsudvalget ikke kan opnå enighed og en skole ønsker at klage til regionsrådet, skal skolens bestyrelse klage over fordelingsudvalgets afgørelse, eller manglende afgørelse, til regionsrådet senest den 15. januar 2020. Regionsrådet har herefter 14 dage, dvs. til den 29. januar 2020 til at afgøre klagen og til at fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler.

   

  Fristen for at offentliggøre og informere om lokale elevfordelingsregler er den 31. januar 2020. Skolerne i fordelingsudvalgets geografiske område skal offentliggøre de lokale elevfordelingsregler på de enkelte institutioners hjemmeside, og fordelingsudvalget skal informere mulige ansøgere gennem offentliggørelse i pressen, informationsmøder eller på anden målrettet måde, så de kommende ansøgere inden 1. februar 2020 er orienteret om eventuelle lokale fordelingsregler.

   

  Eventuelle klager vil blive forelagt til politisk behandling i januar 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Til orientering.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 19/4772
  9. Undersøgelse om adgang til arbejdskraft i Syddanmark i 3. kvartal 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om de syddanske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft i 3. kvartal 2019. En nylig undersøgelse viser, at der fortsat er stor mangel på arbejdskraft blandt små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark, og at virksomhederne særligt efterspørger faglært arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der indhentes halvårligt spørgeskemadata fra ca. 900 direktører i små- og mellemstore virksomheder, defineret som virksomheder med 10-250 medarbejdere. Disse data bruges blandt andet til at monitorere virksomhedernes problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Den seneste analyse dækker over 3. kvartal 2019 (august-september) og udgives snarligt.

   

  Undersøgelsen viser, at

   

  • Der fortsat er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Region Syddanmark. Blandt de virksomheder der har søgt efter nye medarbejdere, har 33 pct. "i høj grad" haft rekrutteringsproblemer, og 27 pct. har "i nogen grad" haft problemer.

   

  • Der er størst efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. 62 pct. af de rekrutterende virksomheder har søgt efter faglærte i indeværende kvartal. Dernæst følger ufaglærte (34 pct.) og medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (20 pct.).

   

  • Blandt de virksomheder, der har søgt efter faglært arbejdskraft, har over 60 pct. oplevet problemer med rekrutteringen. Det samme gør sig gældende for højtuddannet arbejdskraft (mellemlange og lange videregående uddannelser).

   

  • Rekrutteringsproblemerne går ud over både medarbejdere og virksomheder. Blandt virksomheder med rekrutteringsproblemer oplever hele 77 pct., at manglen på arbejdskraft skaber et større pres på de eksisterende medarbejdere. 27 pct. oplever at tabe arbejdsopgaver, og 26 pct. mærker at problemerne skader deres omsætning.

   

  • En voksende andel af de syddanske virksomheder forventer et fald i omsætning. Hele 18 pct. af de adspurgte virksomheder har svaret, at de forventede en mindre omsætning i 3. kvartal 2019 sammenlignet med forrige år. Tidligere undersøgelser viser, at dette kun var gældende for 9 pct. af virksomhederne i starten af 2018. Hvis denne udvikling fortsætter kan det sænke efterspørgslen efter arbejdskraft, og dermed lette rekrutteringsproblemerne i regionen.

   

  Analysen understreger, at der både er stor efterspørgsel efter, og et manglende udbud af, faglært arbejdskraft i Syddanmark. Den regionale udviklingsstrategi for 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark” stiller skarpt på dette problem i strategisporet ”Kompetencer til fremtiden”. Et regionalt mål for dette strategispor er at give borgerne i Syddanmark de rette kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund. Der arbejdes på dette mål via indsatser der skal fremme uddannelsen af faglærte, samt skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 21-11-2019
   

  Til orientering.

   

  Morten Weiss Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 26-11-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |