Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 05. december 2019

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 05. december 2019

Mødedato
05-12-2019 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 4, stuen

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Jørgen Skadborg
 • Peter Barkholt
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Reza Javid, Ø
 • Tina Agergaard Hansen, O
 • Karsten Meyer Olesen, A

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Jørgen Skadborg
 • Tina Agergaard Hansen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg fra Apotekerforeningen vedr. øget samarbejde
  2. Orientering om udbud og valg af organisering på stomi-området
  3. Præsentation af nye tal fra de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, 2019
  4. Opfølgning på temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video
  5. Drøftelse af den nye organisering af praksissektoren, SydKip
  6. Orientering om opdatering af samarbejdsaftale om hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Region Syddanmark
  7. Godkendelse af revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  8. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  9. Godkendelse af mødeplan for 2020
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 19/118
  1. Oplæg fra Apotekerforeningen vedr. øget samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmarks Apotekerforening skrev i deres høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023, at de ønskede et øget samarbejde med region, kommuner og almen praksis, og at de så muligheder for at kunne hjælpe med opfyldelse af målene i sundhedsaftalen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget tilkendegav i det efterfølgende svar til Apotekerforeningen, at man ønskede at støtte op om et øget samarbejde og inviterede til årlige møder mellem Apotekerforeningen og Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  På denne baggrund er Apotekerforeningen inviteret til at holde oplæg på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december.

   

  Apotekerforeningen skriver i deres høringssvar, at apotekerne årligt er i kontakt med 94 % af alle voksne borgere. Dette giver mulighed for at styrke kontakten til nogle af de borgere, som vi på tværs af de øvrige sektorer kan have svært ved at komme i kontakt med.

   

  Apotekerforeningen holdt den 21. november 2019 også oplæg for Det Administrative Kontaktforum med fokus på forebyggelse, kronikere og formidling om kommunale tilbud.

   

  De tre apotekere i Vejle, Claus Holm Slot fra Løve Apoteket, Jonas Grønskov fra Gorms Apotek og Thomas Croft Buck fra Sct. Thomas Apotek og Tove Oldam, kredskonsulent i Danmarks Apotekerforening, indleder drøftelserne mellem apotekerforeningen og Sundhedskoordinationsudvalget med et oplæg om apotekets opgaver og sundhedsydelser i dag og fremover og mulighederne for et øget samarbejde på sundhedsområdet.

   

  Mødet afsluttes med en rundvisning på Løve Apoteket, hvor Sundhedskoordinationsudvalget kan høre om hverdagens arbejdsgange og -opgaver.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Drøfter samarbejdet mellem apoteker, sygehuse, kommuner og praktiserende læger med særligt fokus på målopfyldelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Gitte Halberg Andersen fra bestyrelsen i Danmarks Apotekerforening holdt et oplæg om apotekernes syn på muligheder for fremtidigt samarbejde med sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne.

   

  Der blev stillet forslag om og drøftet muligheder for samarbejde på følgende områder:

   

  • Tidlig opsporing
  • Medicinsamtaler
  • Dosisdispensering

   

  Det blev besluttet, at Apotekerforeningen i samarbejde med Afdelingen for tværsektorielt samarbejde og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat holder kontakten løbende og at det undersøges, om der er muligheder for et tættere samarbejde om konkrete emner på projektbasis.

   

  Derudover blev det besluttet, at Sundhedskoordinationsudvalget mødes med Apotekerforeningen om et års tid igen.


  Sagsnr. 18/25107
  2. Orientering om udbud og valg af organisering på stomi-området
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der arbejdes aktuelt mellem Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Region Midtjylland på et samarbejde omkring et udbud på stomiområdet.

   

  Samarbejdet er igangsat med det hovedformål at sætte borgerne i centrum ved at skabe en smidigere overgang fra region til kommune for borgere med permanent stomi. Ligeledes understøtter stomiudbuddet Økonomiaftalernes opdrag til region og kommuner, om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

   

  Stomiområdet er i dag dels præget af uensartede tilgange og uklarheder i samarbejdet mellem kommuner og regionen til gene for borgeren, og dels uhensigtsmæssigheder i forhold til de markedsmekanismer der gør sig gældende på det kommunale område, og som resulterer i højere omkostninger.

   

  Der søges med udbuddet nye og bedre samarbejdsformer, med fokus på det gode borgerforløb og en effektivisering af økonomien på tværs af region og kommuner.

   

  Der dannes med udbuddet grundlag for et sammenhængende forløb for borgeren i regionalt og kommunalt regi. Dette gennem ensartede sagsgange, procedurer og produktsortiment på tværs af region og kommuner. Ligeledes via en fælles serviceplatform med indgang til sundhedsfaglig rådgivning og digital understøttelse af service og leverancer til borgerne. Serviceplatformen vil sikre én indgang for borgeren til det offentlige på stomiområdet.

   

  På længere sigt sikrer den nye løsningsmodel en organisering og en serviceplatform, som kan anvendes på andre borgernære produktområder indenfor sundhedsområdet. Dermed er stomiprojektet første skridt til at skabe en fælles infrastruktur på det borgernære sundhedsområde.

   

  Det skal understreges, at når udbuddene er kørt, så vil businesscasen blive vurderet igen, og hvis løsningen bliver dyrere end den samlede økonomi på området i dag, vil den ikke blive implementeret.

   

  Regionen er med på udbuddet, og det er ved at blive afklaret, hvor mange kommuner, der ønsker at være med. Der er flere kommuner, som har egen serviceplatform, og i disse tilfælde er det ikke helt så oplagt at være part i udbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Tager sagen til orientering

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  Der blev i den forbindelse orienteret om, at der pt. pågår en afklaring blandt de syddanske kommuner af, hvem der ønsker at være med i udbuddet og i givet fald i hvilket omfang. Det er frivilligt, om en kommune vil være med, og pt. tegner det til, at ca. halvdelen af de syddanske kommuner bliver en del af det fælles udbud og organisering.

   


  Sagsnr. 18/9414
  3. Præsentation af nye tal fra de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har den 23. oktober 2019 offentliggjort den årlige statusrapport om de otte nationale mål for sundhedsvæsnet. Rapporten kan læses her: Den nationale statusrapport 2019-Sundheds- og Ældreministeriet

   

  De nationale mål er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. De blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016. De nationale mål består af otte overordnede mål med en række underliggende målepunkter, som følges fra år til år.
  I 2019 består statusrapporten af 38 målepunkter. Statusrapporten angiver, hvordan regioner og kommuner har udviklet sig det foregående år og hvordan de er placeret i forhold til landsgennemsnittet.

   

  For Region Syddanmark er der sket en positiv udvikling på 16 af målepunkterne, 7 af målpunkterne er uændrede og 12 går tilbage. For 3 af målepunkterne er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle udviklingen i forhold til det sidste år.

   

  I Sundhedsaftalen 2019-2023 er der en række målsætninger, hvor datagrundlaget er den årlige statusrapport for de otte nationale mål. Det Administrative Kontaktforum har den 21. november 2019 behandlet resultaterne fra den nationale statusrapport for de målepunkter, der indgår i sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  På mødet præsenterer specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Ledelse & Udvikling, Social & Sundhed, Aabenraa Kommune de tværsektorielle resultater fra den nationale rapportering, der indgår i Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Tager orienteringen til efterretning.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   

  Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune, præsenterede de tværsektorielle resultater fra den nationale rapportering.

   

  Data viser bl.a., at Region Syddanmark på 20 indikatorer ligger bedre end landsgennemsnittet, på seks indikatorer ligger på landsgennemsnittet og på 11 indikatorer ligger under landsgennemsnittet. Ligeledes er der en positiv udvikling på 16 indikatorer, en uændret udvikling på syv indikatorer og en negativ udvikling på 12 indikatorer. 

   

  Tendensen er, at de områder, som man med Sundhedsaftalen 2019-23 har valgt at sætte fokus på, i mange tilfælde også er de områder, hvor der er størst udviklingspotentiale.

   

  Det blev påpeget i relation til den ambitiøse målsætning på rygeområdet, at der også bør være fokus på anvendelsen af snus. Det blev ligeledes påpeget, at der skal være opmærksomhed på understøttelsen af unge med psykiatrisk kontakt i uddannelsessystemet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  4. Opfølgning på temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 8. maj 2019 blev der afholdt en temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video. Der var ca. 80 deltagere – fordelt med en bred repræsentation på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

  Formålet med dagen var at få præsenteret det materiale, som arbejdsgruppen under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin havde udarbejdet for at gøre implementeringen af tværsektoriel anvendelse af video lettere. Desuden var formålet at vidensdele i forbindelse med implementeringen i SOF’erne og blive mere konkrete på, hvor man kan hjælpe SOF’erne til en mere succesfuld implementering.

   

  Temadagen var tilrettelagt med præsentation af vejledningsmaterialet og oplæg om kompetenceudvikling. Desuden blev der orienteret om en lokalaftale med PLO Syd vedr. anvendelse af telemedicin i almen praksis, ligesom der blev givet en gennemgang af Min Læge app’en og de fremtidige muligheder i brugen heraf.

   

  Endelig blev der gennemført en række workshops med fokus på anvendelse af video inden for områderne:

   

  1)      Udskrivnings-konference

  2)      Netværks- og samarbejdsmøder omkring en borger/patient, herunder specialistrådgivning

  3)      Borgerrettet/patentrettet kontakt

  4)      Møder på tværs af administrative afdelinger.

   

  De fire workshops havde særligt fokus på implementering, videndeling og identificering af, hvordan SOF’erne bedst kan understøttes i implementerings-opgaven.

   

  På baggrund af drøftelserne på temadagen samt behandlingen i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 21. november 2019 foreslås det, at der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne.

  Opgaven forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering.

  Det er et ønske, at der fremadrettet monitoreres på den tværsektorielle anvendelse af video, om end det endnu er uklart, hvorledes dette kan foregå.
  Man forventer her at involvere kompetencegruppen for monitorering med henblik på at pege på muligheder.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender:

   

  • At der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne
    
  • At opgaven forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tiltrådte indstillingen.

   


  Sagsnr. 19/22806
  5. Drøftelse af den nye organisering af praksissektoren, SydKip
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med overenskomst om almen praksis 2018-2020 åbnede der sig nye måder at arbejde med kvalitet, udvikling og efteruddannelse på praksisområdet. Det skal resten af organisationen være bedst muligt gearet til at understøtte. Derfor har Regionsrådet den 30. september 2019 godkendt etablering af SydKIP som en enhed, der skal styrke støtten og assistancen til kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning på praksisområdet, hvor kræfterne samles i en stærkere og mere koordineret indsats for en samlet og målrettet understøttelse af det nære og primære sundhedsvæsen.

   

  Beskrivelse af SydKip

  Forslaget til SydKIP er udarbejdet af Styregruppen for implementering af overenskomsten for almen praksis med deltagelse af sygehusledelser, kommunale ledelsesrepræsentanter og PLO (praktiserende lægers organisation) i Syddanmark.

   

  Hovedoverskrifterne i SydKIP – Kvalitet i Praksissektoren i Syddanmark er:
   

  • SydKIP samler og styrker eksisterende konsulentbistand, udviklings- og kompetencetilbud samt samordningstilbud og målretter dem mod den samlede praksissektor i Region Syddanmark.
  • SydKIP yder bistand til alle ydere med aftale med Region Syddanmark af ovenstående ydelser.
  • SydKIP organiseres med udgangspunkt i sundhedsaftaler, praksisplan og overenskomst mellem Danske Regioner og de pågældende yderområder.
  • SydKIP organiseres med størst mulig støtte til fagfolk samt med mindst mulig administration og bureaukrati.

   

  Der vil blive nedsat en Styregruppe, som er det formelle forum, der skal drøfte og lægge de strategiske linjer for SydKIPs drift. Styregruppen kommer til at bestå af:

  • En koncerndirektør (formand)
  • Tre medlemmer udpeget af PLO (heraf næstformand)
  • To medlemmer udpeget af direktionen på baggrund af indstilling fra øvrige samarbejdsudvalg
  • En lægefaglig sygehusdirektør
  • En kommunal repræsentant
  • To regionale afdelingschefer

  Etablering af SydKIP medfører ikke ansættelse af flere administrative eller sundhedsfaglige medarbejdere. Det handler om at samle kræfterne i en fælles enhed, og SydKIP etableres udgiftsneutralt for Region Syddanmark.

   

  Den daglige drift af SydKIP etableres via matrix-opbygningen, hvor hvert ben i matrixen fagligt varetages af en ansat i SydKIP-organisationen.

   

  Ændringer i praksiskoordinatorordningen

  Etableringen af SydKip medfører også ændringer for den nuværende praksiskoordinatorordning. På nuværende tidspunkt har hvert sygehusområde samt kommunerne haft hver en praksiskoordinator, som er udpeget blandt sygehusets/kommunernes praksiskonsulenter. Fra 1. januar 2020 ansættes der i stedet to-tre samordningskonsulenter i SydKIP i en samlet ½-tidsstilling til at varetage lægefaglige opgaver relateret til praksiskonsulentordningen. Opgaverne kan eksempelvis være at:

  • bidrage til kommunikation om og samarbejde omkring lægemidler i Region Syddanmark fx med hensyn til anvendelse af FMK og dosisdispensering
  • være bindeled mellem sygehus og medarbejdere og konsulenter på sygehusene og i kommunerne, som arbejder med samordning
  • bidrage til formidling af relevant information til praksissektoren om sundhedsvæsenet

   

  De to-tre ansatte samordningskonsulenter vil kvartalsvis mødes med de lokale PKO-sekretariater kombineret med ad hoc møder på de enkelte sygehuse/kommuner. Det bliver således op til det enkelte sygehus/kommunerne at prioritere, om de vil anvende lægeressourcer på de tværgående møder.

   

  Som noget nyt vil den strategiske prioritering af opgaver i PKO-regional have bevågenhed fra styregruppen for SydKIP, hvor også kommunerne vil være repræsenteret.

   

  Finansiering

   

  I forbindelse med etablering af den fælles praksiskonsulentordning for kommuner, almen praksis og sygehuse i Syddanmark i 2007 tilsluttede kommunerne sig model for finansiering af PKO-ordningen, hvor den kommunale medfinansiering udregnes på grundlag af kommunernes indbyggertal. Den kommunale medfinansiering udgør samlet 300.000 kr. Der har været enighed om at sikre sekretariatsbetjening af hele PKO-ordningen, så der kan arbejdes på tværs af enheder og sektorer. Hvordan den enkelte krone i det samlede budget på 1 mio. kr. anvendes, er ikke opgjort.

   

  Kommunerne har tilkendgivet, at de i første halvår af 2020 vil afsøge mulighederne i regi af SydKIP med henblik på at sikre et tæt samarbejde med almen praksis og den bedste anvendelse af medfinansieringen.

   

  Fremadrettede proces

   

  Der skal ansættes en lægefaglig leder af SydKIP, som forventes at tiltræde 1. januar 2020. Herefter vil der blive ansat samordningskonsulenter. Kontrakterne for de nuværende regionale praksiskoordinatorer udløber ved årsskiftet, og der vil derfor være en overgangsperiode uden koordinatorer/samordningskonsulenter. Den kommunale koordinator har kontrakt indtil udgangen af juli 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget

   

  • Drøfter oplægget til organisering af SydKip og den fremadrettede organisering af praksiskoordinatorordningen
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tiltrådte indstillingen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20572
  6. Orientering om opdatering af samarbejdsaftale om hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tilbage i 2016 godkendte Det Administrative Kontaktforum ”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”.
  Som led i sundhedsaftalesamarbejdet opdateres/genforhandles samarbejdsaftaler, hvis der sker afgørende ændringer i lovgrundlaget eller andre afgørende faktorer i samarbejdet.
   

  Orientering om opdatering af samarbejdsaftalen:

  Det Administrative Kontaktforum har på sit møde 21. november 2019 godkendt udkast til en opdateret udgave af denne samarbejdsaftale.
  Det har været nødvendigt at ændre samarbejdsaftalen, fordi der er kommet nye lovregler på området.
  Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens og en tilhørende vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

  Formålet med de nye regler er bl.a. at sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet. Samtidig undgår borgeren, at flere hjælpere end nødvendigt opholder sig samtidig i borgerens hjem. Endelig er formålet at medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

   

  Orientering om udbud:

  I forbindelse med budgetaftalen for 2018 bad regionsrådet administrationen om at analysere respirationsområdet nærmere. Et af resultaterne af analysen var, at Region Syddanmark som landets eneste region, ikke havde udbudt hjælpen til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, og som en konsekvens heraf har gennemsnitsudgifterne pr. hjælperordning i Region Syddanmark ligget markant over udgifterne i de øvrige regioner.
  Regionen har derfor besluttet, at man ønsker at udbyde hjælpen til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, der behandles og overvåges i eget hjem. Baggrunden for udbuddet er et ønske om at ensrette aftalekomplekset for respirationsordninger i Region Syddanmark, herunder sikre den behandlingsfaglige kvalitet.

   

  Efter revisionen af samarbejdsaftalen lever den op til de ændringer, der er fremkommet i forbindelse med den aktuelle organisering af respirationsområdet i Region Syddanmark, samt de ændringer der vil komme i forbindelse med beslutningen om udbud af fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens.
  Endvidere består revisionen af samarbejdsaftalen primært i en sproglig tydeliggørelse af, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan man kan imødegå problemer i det fælles samarbejde.

   

  Det Administrative Kontaktforum har i mødet den 21. november 2019 godkendt, at sagen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget til orientering med bemærkning om behov for et par præciseringer i aftaleteksten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Tager orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tiltrådte indstillingen.

   

  Der blev orienteret om, at en enkel kommune har valgt at stå udenfor det fælles udbud.

   

  For så vidt angår den opdaterede aftale, gælder denne for hele regionen og de 22 syddanske kommuner.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/41509
  7. Godkendelse af revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og de 22 kommuner indgik i 2015 ”Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser”. Denne aftale indebar som udgangspunkt, at alle genoptræningsforløb skulle igangsættes inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Det gjaldt både den almene genoptræning i kommunerne og den specialiserede genoptræning på sygehusene.

   

  Nye regler på området betød imidlertid, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering fandt, at aftalen i sin nuværende udformning ikke længere var tidssvarende. Følgegruppen bad derfor den 6. februar 2019 en faglig arbejdsgruppe om at udarbejde et oplæg til en revideret aftale med udgangspunkt i gældende lovgivning og et borgerperspektiv, som tilsiger, at borgerne ikke stilles ringere med den nye aftale end med den gamle. 

   

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Lovgivningen betyder som udgangspunkt, at hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus, får den enkelte borger mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. 
  Udskrivningsdagen tæller som dag nul.


  Der kan vælges mellem de leverandører, som KL har indgået aftale med. 
  Det er dog en forudsætning, at den private leverandør kan tilbyde at starte genoptræningsforløbet senest samtidigt med det kommunale tilbud.  
   

  I forhold til den specialiserede genoptræning i sygehusregi er det fortsat reglerne for udvidet frit sygehusvalg, der afgør, hvornår en borger har ret til at vælge en privat leverandør, som regionerne har indgået aftale med herom. Borgeren får denne ret, hvis ventetiden på bopælsregionens sygehuse overstiger 60 dage (for alvorligt syge dog 30 dage).

   

  Revision af aftalen

   

  Regelgrundlaget sætter dermed som udgangspunkt meget forskellige tidsfrister for påbegyndelse af henholdsvis almen og specialiseret genoptræning. I konsekvens heraf er aftalen blevet tilrettet, således at det nu fremgår:

   

  • På kommunalt/alment niveau: Borger tilbydes opstart af genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehus, med mindre andet fremgår af genoptræningsplanen

   

  • På regionalt/specialiseret niveau: Borger tilbydes opstart af genoptræning senest 14 dage efter udskrivelse, med mindre andet fremgår af genoptræningsplanen

   

  Desuden fremgår det af forslaget til den reviderede aftale, hvordan angivelse af tidsfrist ved fremrykkelse eller udskydelse af genoptræningens start specifikt skal angives i genoptræningsplanen.

   

  Monitorering

  Den reviderede aftaletekst indebærer også, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering årligt vil monitorere på:

   

  • I hvor høj grad genoptræningsplanerne afsendes senest samme dag som patienten udskrives

   

  • I hvor høj grad tidsfristerne for opstart af genoptræningsindsatserne overholdes

   

  Det første parameter er valgt for at understøtte kommunernes og regionens mulighed for at efterleve tidsfristerne, mens andet parameter er valgt for at monitorere på den konkrete overholdelse af tidsfristerne. 

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vil jf. aftaleudkastet udarbejde retningslinjer for, hvordan monitoreringen gennemføres regionalt og kommunalt.

   

  Det Administrative Kontaktforum behandlede den 21. november 2019 revisionen af aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser og indstillede aftaleforslaget til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget

   

  • Godkender forslaget til revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser  
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte forslag til revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.

   

  Det blev bemærket, at der ikke er ens tidsfrister i kommuner og region, og at det kan virke underligt, at borgerne stilles forskelligt afhængigt af, om det behandles regionalt eller kommunalt. Det blev besluttet, at administrationen skal undersøge, hvorfor der er forskel på tidsfristerne mellem regionen og kommunerne. 

   

  Administrationen har efterfølgende undersøgt, hvorfor sygehusene har en 14-dages frist, mens kommunerne har en 7-dages frist. Lovgiver stiller meget forskellige krav til henholdsvis kommuner og sygehuse i denne sammenhæng. Det er således, at lovgivningen giver langt længere frist end de 14 dage for sygehusenes vedkommende, men at man i regionen har valgt at fastholde de 14 dage for ikke at stille patienterne ringere med den nye aftale end med den gamle.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  8. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744 .

   

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni. Regionsrådet vedtog den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  De tre indsatsområder (15,16,17) under pejlemærket Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, kan være af særlig interesse for Sundhedskoordinationsudvalget. 

   

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Regionsrådet og de 22 kommuner i Syddanmark har godkendt ny sundhedsaftale for 2019-23. I sundhedsaftalen er opstillet en række visioner og konkrete mål om forebyggelse, bedre overgange og sammenhæng. Udmøntningen af de fælles mål og visioner sker i et samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis.

  Herudover er der i udkastet til psykiatriplan formuleret en række konkrete forslag til udmøntning af sundhedsaftalens mål og visioner på det tværsektorielle område.

  Dertil vil Praksisplanudvalget for almen praksis vedtage en ny praksisplan i efteråret 2019, med gyldighed for perioden 2020-2023. Implementering af praksisplanen vil være et indsatsområde i 2020.

   

  Sundhedsaftalen og praksisplanen hænger tæt sammen. Således vil bl.a. temaerne i sundhedsaftalen blive udmøntet i forhold til almen praksis gennem implementeringen af den nye praksisplan.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

   

  Med henblik på at give almen praksis de bedst mulige (og ensartede) forudsætninger for at kunne hjælpe patienterne skal der laves en kortlægning af:

   

  Hvilke former for sparring (hotlines og lignende) der tilbydes fra sygeshusenhederne og i hvilket omfang de benyttes.

  Hvordan de enkelte sygehuse giver adgang til diagnostiske undersøgelser og til fx subakutte ambulatorietider.

  Om muligt: i hvilket omfang praksis oplever at henvisninger afvises.

   

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

   

  Indsatserne i Region Syddanmark skal kortlægges. Herunder skal der inddrages relevant forskning og evidens med henblik på at vurdere om og hvor, der er potentiale for en større indsats og/eller mere ensartet indsats.

   

   

  Efter behandling i udvalgene samt Det Administrative Kontaktforum i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på decembermødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget:

   

  • Tager orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget tiltrådte indstillingen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/118
  9. Godkendelse af mødeplan for 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til mødedatoer i 2020 for Sundhedskoordinationsudvalget er planlagt ud fra formandskabets kalender og udsendt som forhåndsreservationer.

  Der foreslås følgende mødedatoer:

   

  Onsdag den 4. marts

  Torsdag den 16. april

  Onsdag den 24. juni

  Onsdag den 28. oktober

  Tirsdag den 8. december
   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i mødet den 29. oktober 2019 forslagene til mødetemaer og besluttede samtidig, at administrationen har frihed til at planlægge, hvornår de forskellige emner skal behandles.

  På baggrund heraf præsenteres følgende forslag til mødedatoer, steder og temaer for Sundhedskoordinationsudvalgets møder i 2020:

   

   

  Mødetid

   

  Mødested

  Mødetema

  Onsdag den

  4. marts

  kl. 15-17

  Mødestedet afklares snarest, men lokationen følger emnet.

   

  Mistrivsel blandt børn og unge

   
  Der aflægges besøg hos en kommune eller hos en praktiserende læge, hvor kommune og almen praksis i fællesskab fortæller om, hvordan der samarbejdes om børn og unge i mistrivsel.

   

  Torsdag den 16. april kl. 17:15-19:15

   

  Odense
  (efter anmodning)

   

   

   

   

   

  Psykisk syge og uddannelse/arbejdsmarked

   

  Der aflægges besøg hos et kommunalt jobcenter, hvor der fortælles om, hvordan samarbejdet mellem Psykiatrien og jobcentret/uddannelsesinstitutionen er, og hvad der kan gøres for at forbedre det.

   

  Onsdag den

  24. juni

  kl. 15-17

  Mødestedet afklares snarest, men lokationen følger emnet.

   

  Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker på sundhedsuddannelser


  Der aflægges besøg hos en sundhedsuddannelse, f.eks. en SOSU-skole, hvor der gives et oplæg om rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker og hvor det drøftes, hvorledes man i det tværsektorielle samarbejde kan bidrage til en forbedret rekruttering/fastholdelse.

   

  Onsdag den

  28. oktober

  kl. 15-17

   

  Mødestedet afklares snarest, men lokationen følger emnet.

   

  Fælles tværsektoriel kompetenceudvikling


  Der aflægges besøg på et sygehus, hvor samarbejdet mellem sygehus og kommuner – og evt. almen praksis om fælles kompetenceudvikling er udbygget og velfungerende.

   

  Tirsdag den 8. december

  kl. 15-17

   

  Odense

  Sundhedsteknologi


  Der aflægges besøg på Syddansk Sundhedsinnovation, hvor der afholdes oplæg om fremtidens sundhedsteknologiske udvikling i relation til det tværsektorielle samarbejde, herunder f.eks. kommunikation og hjælpemidler.

   

   

   

  Der mangler stadig at blive indgået endelige aftaler med de konkrete besøgssteder, hvorfor Sundhedskoordinationsudvalget, vil blive præsenteret for den endelige plan med steder for temaerne i mødet den 4. marts 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget

   

  • godkender mødeplanen for 2020 med forslag til mødedatoer og temaer.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte mødeplanen. Det blev dog bemærket, at der er nogle medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, som er udfordret i forhold til mødedatoerne. Det blev besluttet, at dem, der har udfordringer med mødedatoerne, sender en mail til Rikke Skov Hartman Knudsen, rshk@rsyd.dk, hvor det fremgår, hvilke mødedatoer, det drejer sig om.

   


  Sagsnr.
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 05-12-2019

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at der skal planlægges en studietur i udvalget enten ultimo 2020 eller primo 2021.

   

  Administrationen foretager en kalenderreservation af 3-4 dages varighed i ovenstående tidsrum og påbegynder udarbejdelse af forslag til indhold i en studietur.

   


  Siden er sidst opdateret 06-12-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring