Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Det Administrative Kontaktforum - Referat - 21. november 2019

Mødedato
21-11-2019 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Odense WHINN

Deltagere
 • Kurt Espersen
 • Arne Nikolajsen
 • Peter Fosgrau
 • Eva Nielsen
 • Susanne Lauth
 • Helle Adolfsen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen
 • Inge Bendixen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Kurt Æbelø
 • Jørgen Skadborg
 • Jens Hartvig Skov
 • Gitte Djane Bols Østergaard
 • Irene Ravn Rossavik
 • Charlotte Scheppan
 • Rolf D. Johansen
 • Peter Karm
 • Carsten Lund
 • Susanne Hartvig
 • Christina Trankær Ryborg
 • Stinna Sonnichsen
 • Christine Lund Momme
 • Annette Vestergaard Weng

 • Afbud
 • Helle Adolfsen
 • Mathilde Schmidt-Petersen
 • Jørgen Skadborg
 • Irene Ravn Rossavik
 • Rolf D. Johansen
 • Carsten Lund

 • Luk alle punkter Referat


  1. WHINN, mødested og program
  2. Opfølgning fra sidste møde omkring opgaveoverdragelse
  3. Drøftelse af udkast til kommissorium for de tre kompetencegrupper
  4. Oplæg fra Apotekerforeningen vedr. øget samarbejde
  5. Præsentation af regionens nye Center for funktionelle lidelser
  6. Oplæg til strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum i 2020
  7. Drøftelse af udbud og valg af organisering på stomi-området
  8. Afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsnet
  9. Opfølgning på temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video
  10. Drøftelse af den nye organisering af praksissektoren, SydKip
  11. Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr
  12. Godkendelse af revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  13. Præcisering af begrebet: En indgang
  14. Godkendelse af endeligt program til kick-off for følgegrupper og komptencegrupper den 28. januar 2020
  15. Status på KOL programmet
  16. Orientering om formandsgodkendte sager
  17. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 5. december 2019
  18. Punkter til det næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  19. Øvrig gensidig orientering
  20. Tillægsdagsorden: Indsatsområder på sundhedsområdet for 2020


  Sagsnr. 19/42970
  1. WHINN, mødested og program
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Møde i Det Administrative Kontaktforum er udvidet med en time og afholdes fra kl. 13.00 til 16.00 med et særligt tema om WHINN (en WHINN session) fra kl. 13.00-14.00.

   

  WHINN står for ”Week of Health and Innovation” - en internationalt orienteret og årligt tilbagevendende konferenceuge omkring sundhed og innovation.

   

  Det er femte gang, at WHINN afholdes, og denne gang afholdes konferencen i perioden 19. til 21. november 2019. Hovedtemaet for dette års WHINN er Better Healthcare Through Future Technology. Herunder er fem konferencespor vedr.:

   

  • Easy and Equal Access to Care
  • Digital Health
  • Home Based Health
  • Robots and Drones in the Future
  • Et dansk spor vedr. Fremtidens sundhedsprofessionelle.

   

  Der kan læses mere her: https://www.whinn.dk/

   

  Program for WHINN session med Det Administrative Kontaktforum er som følger:

   

  13.00 - 13.15 Introduktion til WHINN v. Direktør Joost Nijhoff, Invest in Odense, Odense Kommune og formand for WHINN styregruppen

   

  13.15 - 13.50 Guidet tur i udstillingen med introduktion til konkrete teknologier indenfor datadrevet samarbejde om borgeren v. Direktør for Welfare Tech Troels Bierman Mortensen

   

  13.50 – 14.00 Afrunding v. Direktør Joost Nijhoff, Invest in Odense, Odense Kommune og formand for WHINN styregruppen

   

  Herefter afholdes ordinært møde i Det Administrative Kontaktforum.

   

  WHINN session afholdes i Welfare Techs mødelokale i Forskerparken, mens det ordinære møde i Det Administrative Kontaktforum afholdes i Konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Tager orienteringen til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/42829
  2. Opfølgning fra sidste møde omkring opgaveoverdragelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det sidste møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 meddelte kommunerne under punkt 13 om monitorering af den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mennesker med hjertesygdom, at kommunerne ikke ønsker at overtage flere opgaver, uden at der følger finansiering med.

   

  Der følges op på sagen i lyset af kommunernes og regionens fælles interesse i at samarbejdet er velfungerende og understøtter sundhedsaftalens visioner samt afspejler den naturlige opgaveudvikling i det fælles sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Drøfter sagen
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Kommunerne orienterede om, at de har drøftet den kommunale udmelding om, at kommunerne ikke ønsker at tage flere opgaver uden medfølgende finansiering. Der er behov for, at udmeldingen drøftes på Kommunekontaktrådet på møde den 4. februar 2020 og inden da i Kommunaldirektørkredsen.

   

  Det blev besluttet, at aftaler og forløbsprogrammer, som indeholder opgaveoverdragelse til kommunerne, fremadrettet først kan behandles i Det Administrative Kontaktforum, når de har været igennem Modellen for opgaveoverdragelse.

   

  Det blev endvidere besluttet, at det skal vurderes, om Forløbsprogrammet for depression skal igennem Modellen for opgaveoverdragelse, før det behandles på møde i Det Administrative Kontaktforum.

   

  Slutteligt blev det besluttet, at det videre arbejde med Nye rammer for kronisk sygdom kan fortsætte jf. den tidligere fremlagte tidsplan herunder også, at Hjerteforløbsprogrammet, som tidligere aftalt, træder i kraft pr. 1. januar 2020.

   


  Sagsnr. 19/42970
  3. Drøftelse af udkast til kommissorium for de tre kompetencegrupper
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 drøftedes den fremadrettede organisering omkring opgaver, der angår monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. Det blev besluttet, at i stedet for, at der udpeges repræsentanter med særlig faglig viden inden for de tre områder til at sidde i følgegrupperne, skal der nedsættes tre stående, tværgående kompetencegrupper vedr. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi, som refererer direkte til Det Administrative Kontaktforum.

   

  Koordinationsgruppen har på baggrund af beslutningen i Det Administrative Kontaktforum udarbejdet et fælles kommissorium for de tre kompetencegrupper.

  Kendetegnende for de tre kompetencegrupper er:

   

  • Kompetencegrupperne består af to regionale og to kommunale tovholdere samt et antal kommunale og regionale repræsentanter, som har særlige kompetencer inden for dét af de tre områder, de repræsenterer

   

  • Kompetencegrupperne har ikke faste opgaver (driftsopgaver), men kan involveres eller lade sig involvere , hvor det er relevant.

   

  • Følgegrupperne har ansvaret for at inddrage kompetencegrupperne, når det er relevant, ligesom Det Administrative Kontaktforum kan give opgaver direkte til kompetencegrupperne

   

  • Kompetencegrupperne har ikke nogen fast mødekadence, men opfordres til at afholde kvartalsvise møder, evt. alene på tovholderniveau, for at sikre videndeling

   

  Kompetencegrupperne adskiller sig på den måde fra de fire nynedsatte følgegrupper.

   

  Videre proces:

   

  Når kommissoriet for de tre tværgående kompetencegrupper er godkendt, vil der blive igangsat en udpegning med henblik på at sikre, at grupperne er på plads, når der afholdes Kick-off den 28. januar 2020, hvor tovholderne forventes at deltage.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Drøfter og godkender udkast til Kommissorium for de tre tværgående kompetencegrupper
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det blev besluttet, at der kun skal være to tovholdere i hver kompetencegruppe i stedet for fire. Herudover skal det indskrives i kommissoriet, at der i hver af kompetencegrupperne skal indgå viden om økonomi.

   

  Derudover blev det bemærket, at kommissorierne for de fire følgegrupper skal tilrettes, så det fremgår, at følgegrupperne har ansvaret for at inddrage kompetencegrupperne, når det er relevant.

   

  Slutteligt havde man fra kommunal side en række tekstnære ændringsforslag, som Koordinationsgruppen fik til opgave at tilrette.

   

  Det blev aftalt, at kommissoriet sendes til formandskabsgodkendelse, når det er tilrettet med udgangspunkt i ovenstående bemærkninger.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/42970
  4. Oplæg fra Apotekerforeningen vedr. øget samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmarks Apotekerforening skrev i deres høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023, at de ønskede et øget samarbejde med region, kommuner og almen praksis, og at de så muligheder for at kunne hjælpe med opfyldelse af målene i sundhedsaftalen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget tilkendegav i deres efterfølgende svar til Apotekerforeningen, at de ønskede at støtte op om et øget samarbejde og inviterede til årlige møder mellem Apotekerforeningen og Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  På denne baggrund er Apotekerforeningen inviteret til at holde oplæg på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december, og som en forberedelse af dette møde, er Apotekerforeningen inviteret med til nærværende møde i Det Administrative Kontaktforum.

   

  Apotekerforeningen skriver i deres høringssvar, at apotekerne årligt er i kontakt med 94 % af alle voksne borgere. Dette giver mulighed for at styrke kontakten til nogle af de borgere, som vi på tværs af de øvrige sektorer kan have svært ved at komme i kontakt med.

   

  To apotekere fra Vejle, Claus Holm Slot fra Løve Apoteket, og Thomas Croft Buck fra Sct. Thomas Apotek samt Tove Oldam, kredskonsulent i Danmarks Apotekerforening, indleder drøftelsen med et oplæg om apotekets opgaver og sundhedsydelser i dag og fremover og mulighederne for et øget samarbejde på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Drøfter samarbejdet mellem apoteker, sygehuse, kommuner og praktiserende læger med særligt fokus på målopfyldelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Som forberedelse til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget var Apotekerforeningen, repræsenteret ved Thomas Croft Buck, Anne Kahns og Gitte Halberg Andersen, inviteret til at holde et oplæg om muligheder for øget samarbejde mellem apotekerne, regionen, kommunerne og almen praksis.

   

  I oplægget stillede Apotekerforeningen forslag om en række områder, hvor apotekerne kan spille en større rolle i sundhedsvæsenet, herunder:

   

  • Tidlig opsporing og forebyggelse af f.eks. rygning, mistrivsel blandt børn og unge, overvægt, risikoadfærd mv.
  • Etablering af muligheder for henvisning af borgere til kommunale forebyggelsestilbud
  • Dosisdispensering

   

  Temaerne blev drøftet med Det Administrative Kontaktforum og med udgangspunkt i disse temaer forberedes et oplæg til drøftelse med Sundhedskoordinationsudvalget.

   


  Sagsnr. 19/42964
  5. Præsentation af regionens nye Center for funktionelle lidelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger i forhold til udrednings,- behandlings-, og rehabiliteringstilbud til personer med funktionelle lidelser. Heraf fremgår det, at funktionelle lidelser er hyppige og omkring 10 % af befolkningen lider af en funktionel tilstand. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelser i en svær grad, og at denne patientgruppe har behov for en specialiseret udredning og behandling i sygehusregi. På den baggrund har alle regioner etableret eller er i gang med at etablere et Center for Funktionelle Lidelser. I Region Syddanmark er centret placeret på OUH. Centret blev taget i drift den 1. juni 2019.

   

  Formålet med centret er, at der skabes én indgang til sundhedsvæsnet for patienter, der lider af en svær funktionel lidelse. Patienter med lette og moderate funktionelle lidelser skal fortsat udredes og behandles i almen praksis eller på hovedfunktionsniveau på alle sygehuse i Region Syddanmark. Centret er et behandlingstilbud til personer, der har behov for en specialiseret, helhedsorienteret og tværfaglig behandling.

   

  Med udgangspunkt i det enkelte patientforløb vil centret samarbejde med øvrige relevante specialer på sygehusene samt med patientens egen læge og den kommunale sagsbehandler.

   

  Målgruppen for centret er:

   

  • Patienter med en svær funktionel lidelse, hvor lidelsen har stået på i mindst 6 måneder, og skal have medført omfattende påvirkning af patientens velbefindende eller dagligdags funktioner og det sociale liv
  • Diagnostisk spænder gruppen af patienter med funktionel lidelse meget bredt fra patienter med en monosymptomatisk problematik som f.eks. hovedpine eller mavesmerter til patienter med multiple symptomer fra multiple organer
  • Patienten skal være 18 år eller derover 
  • Patienten skal kunne behandles ambulant 
  • Patienten skal være tilstrækkeligt udredt, inden der henvises til centret.

   

  Center for Funktionelle Lidelser er normeret til at håndtere 200 nyhenviste patienter årligt (fra hele Region Syddanmark).
  H.C. Andersens Børnehospital er normeret til at håndtere 75 børn med en funktionel lidelse (fra hele Region Syddanmark). Derudover behandles børn, unge og voksne også i psykiatrisk regi i de tilfælde, hvor patienten har en samtidig psykiatrisk diagnose, der fx er udbehandlet, eller hvor den psykiatriske diagnose er den der kræver primær behandling.

   

  Der arbejdes pt. på en løsning hvor der etableres et videokonferencesystem, hvor kommunerne kan booke sig ind på tider ved centret. Her vil kommunerne kunne få råd og vejledning af både borgere der er på centret og patienter med en funktionel lidelse, der ikke har været i centret.

  Der planlægges p.t. møder i de lokale SOF’er, hvor centret vil blive præsenteret. 

   

  Gitte Handberg, leder af Center for Funktionelle Ledelser på OUH, vil på mødet fortælle mere omkring de behandlingsmuligheder der tilbydes i centret, og hvad kommunerne kan forvente af det behandlingsforløb, patienterne modtager.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
   

  • Tager sagen til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Gitte Handberg, Leder af Center for funktionelle lidelser, gav på mødet en introduktion til det nyetablerede Center for Funktionelle lidelser på Odense Universitetshospital.

   

  Centret er under etablering og har officiel indvielse den 10. december 2019. Arbejdet på centret kobles med det arbejde, der hidtil er foregået på Smertecentret og udvides nu med funktionelle lidelser. Centret varetager dels voksne patienter, ca. 200 om året, og børn, ca. 75 om året.

   

  Arbejdet på Center for funktionelle lidelser skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specialeplan på området, når denne er vedtaget, og de tilbud, der udbydes, vil i højere grad være gruppebaserede end individuelle.

   

  Hovedformålet med behandlingen er, at mestringsevnen hos patienterne opbygges, da det for de fleste patienter på centret ikke vil være muligt at blive symptomfrie.

   

  Det Administrative Kontaktforum tog oplægget til efterretning.

   


  Sagsnr. 19/42970
  6. Oplæg til strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum i 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. september 2019 blev det besluttet, at der fremadrettet på hvert møde træffes beslutning om temaer for strategiske drøftelser til det næstkommende møde i Det Administrative Kontaktforum. Beslutningen om tema kan træffes med udgangspunkt i nedenstående liste.

   

  Koordinationsgruppen er ansvarlige for at planlægge temadrøftelsen.

   

  Forslag til temaer til strategisk drøftelse i Det Administrative Kontaktforum

   

  • Udvikling af det nære sundhedsvæsen
  • Ledelse på tværs af sektorer
  • Monitorering
  • Kobling mellem sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet
  • Kobling mellem sundhedsområdet og uddannelsesområdet
  • Samarbejde mellem de lokale samordningsfora og følgegrupperne
  • Den kontrollerede opgaveoverdragelse
  • Samarbejde med apotekerne

   

  Temaer i Sundhedskoordinationsudvalget

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at de i 2020 vil have fokus på følgende temaer:

   

  • Mistrivsel blandt børn og unge
  • Borgere med psykisk sygdom og uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
  • Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker på sundhedsuddannelser
  • Fælles tværsektoriel kompetenceudvikling
  • Sundhedsteknologi

  Der lægges op til, at Det Administrative Kontaktforum forud for møderne i Sundhedskoordinationsudvalget tillige drøfter det emne, der dagsordenssættes i Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Drøfter listen over forslag til mødetemaer og indstiller et tema til drøftelse på mødet den 23. januar 2020.
  • Godkender, at Det Administrative Kontaktforum forud for møderne i Sundhedskoordinationsudvalget drøfter det emne, der dagsordenssættes på næstkommende Sundhedskoordinationsudvalgsmøde.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede de fremsatte forslag til emner for strategiske drøftelser og blev enige om følgende tilføjelser til listen over strategiske drøftelser:

   

  • Forebyggelse
  • Akutområdet (SST anbefalinger på området er p.t i høring)
  • Den nationale sundhedsaftale – det nationale sundhedspolitiske oplæg
  • Palliation (jf. beslutning herom på møde i Det Administrative Kontaktforum, juni 2019)
  • 10 års plan for psykiatrien (såfremt denne udkommer i 2020)

   

  Det blev besluttet, at der på det næstkommende møde i Det Administrative Kontaktforum skal være en drøftelse af samarbejdet mellem de lokale samordningsfora og følgegrupperne, som forberedelse til Kick-off-mødet for den nye organisering under sundhedsaftalen.

   

  Derudover blev der orienteret om, at Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at drøfte emnet Mistrivsel blandt børn og unge på mødet den 4. marts 2020. Drøftelsen tager udgangspunkt i de indsatser, der er i gang, både kommunalt og regionalt (somatik og psykiatri).

   


  Sagsnr. 18/25107
  7. Drøftelse af udbud og valg af organisering på stomi-området

  Sagsnr. 18/9414
  8. Afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsnet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har den 23. oktober 2019 offentliggjort den årlige statusrapport om de otte nationale mål for sundhedsvæsnet. Rapporten kan læses her: Den nationale statusrapport 2019-Sundheds- og Ældreministeriet

   

  Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har til opgave at gennemgå data og fremhæve centrale udviklinger i forhold til det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark.

   

  Det Administrative Kontaktforum har i den tidligere sundhedsaftaleperiode valgt at fokusere på følgende tværsektorielle indikatorer:

   

  • Fokus 1: Akutte genindlæggelser inden for 30 dage, somatik
  • Fokus 2: Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene, antal dage pr. 1.000 borgere
  • Fokus 3: Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge og sygehuse), pct.
  • Fokus 4: Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ år), antal indlæggelser pr. 1.000 ældre
  • Fokus 5: Daglige rygere i befolkningen (16+ år), pct.
  •  

  I sundhedsaftalen 2019-2023 er der også en række målsætninger, hvor datagrundlaget er den årlige statusrapport for de otte nationale mål. Af ovenstående fokusområder er de fire ud af fem også en del af den nye sundhedsaftales målsætninger, hvor det kun er indikatoren ”ajourførte medicinoplysninger” der ikke er med i sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Følgegruppens afrapportering sker i år både i forhold til de fem tidligere udvalgte fokusområder og målsætningerne i den nye sundhedsaftale. Følgegruppens afrapportering uddrager tal fra statusrapporten ”Nationale mål for sundhedsvæsnet 2019” og visualiserer den syddanske udvikling i forhold til landgennemsnittet og udviklingen fra 2017 til 2018. Det gøres på regionalt niveau og for de enkelte kommuner.

   

  Den regionale formand for Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt præsenterer data på mødet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender følgegruppens afrapportering på de 8 nationale mål for sundhedsvæsnet og indstiller den til orientering i Sundhedskoordinationsudvalget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Formanden for Følgegruppen for kvalitet, effekt og økonomi, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, præsenterede data. Data viser bl.a., at Region Syddanmark på 20 indikatorer ligger bedre end landsgennemsnittet, på seks indikatorer ligger på landsgennemsnittet og på 11 indikatorer ligger under landsgennemsnittet. Ligeledes er der en positiv udvikling på 16 indikatorer, en uændret udvikling på syv indikatorer og en negativ udvikling på 12 indikatorer.

   

  Tendensen er, at de områder, som man med Sundhedsaftalen 2019-23 har valgt at sætte fokus på, i mange tilfælde også er de områder, hvor der er størst udviklingspotentiale.

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte følgegruppens afrapportering og følger indstillingen om at forelægge afrapporteringen for Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse.

   

  Oplægget fra mødet er vedlagt referatet som bilag.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35710
  9. Opfølgning på temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Onsdag den 8. maj 2019 blev der afholdt temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video i Forskerparken i Odense. Der var ca. 80 deltagere ved temadagen bredt repræsenteret på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

  Formålet med dagen var at få præsenteret det materiale, som arbejdsgruppen under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin havde udarbejdet, som et understøttende redskab til at gøre implementeringen af tværsektoriel anvendelse af video lettere. Desuden var formålet at vidensdele i forbindelse med implementeringen i SOF’erne og blive mere konkrete på, hvor Følgegruppen kan hjælpe SOF’erne til en mere succesfuld implementering.


  Temadagen

  Formiddagen indeholdt en præsentation af den forudgående proces med udarbejdelse af handleplanen, en gennemgang af materialet samt en række oplæg fra Læringshuset ved Sygehus Sønderjylland og Telepsykiatrisk Center omhandlende kompetenceudvikling. Desuden blev der orienteret om en lokalaftale med PLO Syd vedr. anvendelse af telemedicin i almen praksis samt givet en nærmere gennemgang af Min Læge app’en og de fremtidige muligheder i brugen heraf..

   

  Formiddagen blev afsluttet med et teaterstykke udspillet i Forskerparkens Plug & Play miljø, hvor der blev sat fokus på hvilke udfordringer, der ligger i de eksisterende arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Her  kan ses et stort potentiale for forbedringer både for fagpersonen og den enkelte patient/borger ved en større anvendelse video.

   

  Eftermiddagen blev brugt på en række workshops med fokus på anvendelse af video inden for forskellige områder, herunder:

   

  • Udskrivnings-konference
  • Netværks- og samarbejdsmøder omkring en borger/patient, herunder specialistrådgivning
  • Borgerrettet/patentrettet kontakt
  • Møder på tværs af administrative afdelinger.

   

  De fire workshops havde særligt fokus på implementering, videndeling og identificering af, hvordan SOF’erne bedst kan understøttes i implementerings-opgaven.

   

  Opsamling

  Der er udarbejdet et notat med opsamling fra de drøftelser, der har været mellem deltagerne på dagen som resulterede i en række ønsker/anbefalinger til det videre arbejde.

   

  På baggrund heraf anbefaler Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, at:
   

  • Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale for tværsektoriel anvendelse af video i Syddanmark
  • Den tværsektorielle anvendelse af video skal skrives ind i SAM:BO under udvidet koordinering
  • Der skal udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne
  • Der skal igangsættes initiativer i forbindelse med e-læring på video-området.

   

  Evaluering af temadagen

  Der er efter afholdelse af temadagen rundsendt et spørgeskema til deltagerne med det formål at evaluere på dagens indhold og få erfaringer i forhold til eventuelle kommende temadage. Overordnet var deltagerne positive i forhold til det udleverede materiale og oplæg på dagen.

   

  Deltagerne evaluerede positivt på eftermiddagens workshops. Dog havde flere et ønske om at være mere løsningsorienteret og samarbejdsorienteret – frem for at analysere problemerne/udfordringerne ved den tværsektorielle anvendelse af video. Der efterspørges desuden fælles konkrete aftaler om samarbejde.


  I forhold til fremtidig deltagelse ved lignende temadage har 75 % af de adspurgte svaret ja til, at de overvejer at deltage.

   

  Materialet fra temadagen findes på følgende link: https://www.rsyd.dk/wm514787.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum godkender:

   

  • At der udarbejdes en selvstændig samarbejdsaftale for tværsektoriel anvendelse af video i Syddanmark, eller at den tværsektorielle anvendelse af video alternativt skrives ind i SAM:BO under udvidet koordinering, samt anviser den foretrukne løsning.
  • At der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne
  • At der igangsættes initiativer i forbindelse med etablering af e-læring på video-området
  • At der fremover monitoreres på den tværsektorielle anvendelse af video
  • At ovenstående opgaver forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Sagen blev gennemgået og Det Administrative Kontaktforum besluttede, at

   

  • indstillingen om, at der udarbejdes en selvstændig samarbejdsaftale for tværsektoriel anvendelse af video i Syddanmark, eller at den tværsektorielle anvendelse af video alternativt skrives ind i SAM:BO under udvidet koordinering, samt anviser den foretrukne løsning udgår i sagsfremstillingen til Sundhedskoordinationsudvalget, idet det ikke vurderes nødvendigt, da arbejdet med anvendelse af tværsektoriel video er godt i gang. Endvidere indgår tværsektoriel video allerede som et redskab i forbindelse med udvidet koordinering i SAM:BO.
  • indstillingen om, at der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne følges, idet der var stor opbakning til at sikre implementeringsarbejdet.
  • indstillingen om, at der igangsættes initiativer i forbindelse med etablering af e-læring på videoområdet udgår i sagsfremstillingen til Sundhedskoordinationsudvalget.
  • indstillingen om, at der fremover monitoreres på den tværsektorielle anvendelse af video udgår
  • indstillingen om, at ovenstående opgaver forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering bibeholdes

   

  For så vidt angår en fremadrettet monitorering af den tværsektorielle anvendelse af video, skal Følgegruppen for behandling og pleje – med inddragelse af Kompetencegruppen for monitorering – komme med et bud på, hvorledes opgaven kan gribes an.

   

  Med ovenstående ændringer fulgte Det Administrative Kontaktforum indstillingerne.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/22806
  10. Drøftelse af den nye organisering af praksissektoren, SydKip
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med overenskomst om almen praksis 2018-2020 åbnede der sig nye måder at arbejde med kvalitet, udvikling og efteruddannelse på praksisområdet. Det skal resten af organisationen være bedst muligt gearet til at understøtte. Derfor har Regionsrådet den 30. september 2019 godkendt etablering af SydKIP som en enhed, der skal styrke støtten og assistancen til kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning på praksisområdet, hvor kræfterne samles i en stærkere og mere koordineret indsats for en samlet og målrettet understøttelse af det nære og primære sundhedsvæsen.

   

  Beskrivelse af SydKip

  Forslaget til SydKIP er udarbejdet af Styregruppen for implementering af overenskomsten for almen praksis med deltagelse af sygehusledelser, kommunale ledelsesrepræsentanter og PLO (praktiserende lægers organisation) i Syddanmark.

   

  Hovedoverskrifterne i SydKIP – Kvalitet i Praksissektoren i Syddanmark er:
   

  • SydKIP samler og styrker eksisterende konsulentbistand, udviklings- og kompetencetilbud samt samordningstilbud og målretter dem mod den samlede praksissektor i Region Syddanmark.
  • SydKIP yder bistand til alle ydere med aftale med Region Syddanmark af ovenstående ydelser.
  • SydKIP organiseres med udgangspunkt i sundhedsaftaler, praksisplan og overenskomst mellem Danske Regioner og de pågældende yderområder.
  • SydKIP organiseres med størst mulig støtte til fagfolk samt med mindst mulig administration og bureaukrati.

   

  Der vil blive nedsat en Styregruppe, som er det formelle forum, der skal drøfte og lægge de strategiske linjer for SydKIPs drift. Styregruppen kommer til at bestå af:

   

  • En koncerndirektør (formand)
  • Tre medlemmer udpeget af PLO (heraf næstformand)
  • To medlemmer udpeget af direktionen på baggrund af indstilling fra øvrige samarbejdsudvalg
  • En lægefaglig sygehusdirektør
  • En kommunal repræsentant
  • To regionale afdelingschefer

   

  Etablering af SydKIP medfører ikke ansættelse af flere administrative eller sundhedsfaglige medarbejdere. Det handler om at samle kræfterne i en fælles enhed, og SydKIP etableres udgiftsneutralt for Region Syddanmark.

   

  Den daglige drift af SydKIP etableres via matrix-opbygningen, hvor hvert ben i matrixen fagligt varetages af en ansat i SydKIP-organisationen.

   

  Ændringer i praksiskoordinatorordningen

  Etableringen af SydKip medfører også ændringer for den nuværende praksiskoordinatorordning. På nuværende tidspunkt har hvert sygehusområde samt kommunerne haft hver en praksiskoordinator, som er udpeget blandt sygehusets/kommunernes praksiskonsulenter. De 6 praksiskoordinatorer har tilsammen haft 72 timer pr. måned, som primært er anvendt på fire årlige koordinerende møder. 

   

  Fra 1. januar 2020 ansættes der i stedet to-tre samordningskonsulenter i SydKIP i en samlet ½-tidsstilling til at varetage lægefaglige opgaver relateret til praksiskonsulentordningen. Samordningskonsulenter vil langt hen ad vejen bidrage til løsning de opgaver, som PKO-koordinatorerne i dag løser. Det vil sige, at samordningskonsulenterne skal:

   

  • være faglige redaktører på indholdet i sundhed.dk for så vidt indhold med relevans for almen praksis og øvrige praksissektor i Region Syddanmark
  • bidrage til kommunikation om og samarbejde omkring lægemidler i Region Syddanmark fx med hensyn til anvendelse af FMK og dosisdispensering
  • være bindeled mellem sygehus og medarbejdere og konsulenter på sygehusene og i kommunerne, som arbejder med samordning
  • bidrage til formidling af relevant information til praksissektoren om sundhedsvæsenet
  • arbejde for udvikling af den elektroniske kommunikation mellem behandlere i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  • facilitere et godt og evidensbaseret fagligt samarbejde og for en hensigtsmæssig arbejdsdeling i sundhedsvæsenet

   

  De resterende timer fordeles økonomisk til de fem sygehusenheder og til kommunerne svarende til lægekonsulent-honorar på små to timer pr. måned pr. sygehusenhed og små to timer for kommunerne samlet. De to-tre ansatte samordningskonsulenter vil kvartalsvis mødes med de lokale PKO-sekretariater kombineret med ad hoc møder på de enkelte sygehuse. Det bliver således op til det enkelte sygehus/kommunerne at prioritere, om de vil anvende lægeressourcer på de tværgående møder.

   

  I den nye ordning vil PKO-regional tage kontakten direkte med de enkelte lokale PKO-ordninger i form af møde, temadage mm. Med de to timer får de lokale PKO-ordninger så mulighed for at deltage heri og gerne byde ind med ønsker til fælles løsninger mm.  

   

  Hvordan de enkelte lokale PKO-ordninger vil bruge de to timer, bestemmer de selv ud fra, hvordan de synes, deres PKO-ordning bedst kan styrkes. Det vil sige, at to timer, der udlægges, ikke erstatter den nuværende PKO-koordinator, men vil bidrage til at styrke den lokale PKO-ordnings mulighed for at byde ind med den del af koordination, der tager lokalt afsæt.

   

  Som noget nyt vil den strategiske prioritering af opgaver i PKO-regional have bevågenhed fra styregruppen for SydKIP, hvor også kommunerne vil være repræsenteret.

   

  Finansiering

  I forbindelse med etablering af den fælles praksiskonsulentordning for kommuner, almen praksis og sygehuse i Syddanmark i 2007 tilsluttede kommunerne sig model for finansiering af PKO-ordningen, hvor den kommunale medfinansiering udregnes på grundlag af kommunernes indbyggertal. Den kommunale medfinansiering udgør samlet 300.000 kr. Der har været enighed om at sikre sekretariatsbetjening af hele PKO-ordningen, så der kan arbejdes på tværs af enheder og sektorer. Hvordan den enkelte krone i det samlede budget på 1 mio. kr. anvendes, er ikke opgjort.

   

   

  Fremadrettede proces

   

  Der skal ansættes en lægefaglig leder af SydKIP, som forventes at tiltræde 1. januar 2020. Herefter vil der blive ansat samordningskonsulenter. Kontrakterne for de nuværende regionale praksiskoordinatorer udløber ved årsskiftet, og der vil derfor være en overgangsperiode uden koordinatorer/samordningskonsulenter. Den kommunale koordinator har kontrakt indtil udgangen af juli 2020.

   

  Oplægget til ændret organisering af den regionale PKO-ordning sammen med SydKIP-notatet vil blive forelagt Styregruppen på møde den 18. november 2019 til drøftelse. Pointer fra denne drøftelse i Styregruppen vil blive fremlagt på mødet i Det Administrative Kontaktforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Drøfter oplægget til organisering af SydKip og den fremadrettede organisering af praksiskoordinatorordningen
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum drøftede oplægget til SydKip. Kommunerne tilkendegav, at vil afsøge mulighederne i regi af SydKIP og overveje mulighederne for den mest hensigtsmæssige anvendelse af den kommunale medfinansiering på kr. 300.000 om året med henblik på at understøtte samarbejdet med almen praksis.

   

  Det blev på den baggrund besluttet, at der på et kommende møde i Det Administrative Kontaktforum planlægges en drøftelse af dette.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20572
  11. Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum godkendte senest på møde den 21. september 2016 ”Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”. Som led i sundhedsaftalesamarbejdet opdateres/genforhandles samarbejdsaftaler, hvis der sker afgørende ændringer i lovgrundlaget eller andre afgørende faktorer i samarbejdet.

   

  Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens (BEK nr. 987 af 24/08/2015) og en tilhørende vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens (nr. 10338 af 24/8 2015) . Formålet med bekendtgørelsen og vejledningen er bl.a. at sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet. Endvidere undgår borgeren, at flere hjælpere end nødvendigt opholder sig samtidig i borgerens hjem. Endelig er formålet at medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

   

  Formålet med revisionen af samarbejdsaftalen er, at aftalen lever op til de ændringer, der er fremkommet i forbindelse med den aktuelle organisering af respirationsområdet i Region Syddanmark, samt de ændringer der kommer i forbindelse med beslutningen om udbud af fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens:

   

  • At den beskrevne praksis vedrørende etableringen af hjælperhold via bureau, inden oplæring af hjælperhold, slettes/ændres således, at den gældende praksis beskrives
  • At beskrivelsen af forankringen af hjælperordningerne omformuleres således, at gældende praksis beskrives jf. ovenstående formål
  • At muligheden for at varetage opgaver jf. Sundhedsloven § 138 beskrives i aftalen. Disse opgaver skal vurderes forenelige med den respiratoriske overvågning og behandling

   

  Revisionen af samarbejdsaftalen består primært i en sproglig tydeliggørelse af, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan man kan imødegå problemer i samarbejde i fællesskab.

   

  Følgegruppen anbefaler som led i implementeringen af samarbejdsaftalen, at parterne har en særlig opmærksomhed på håndtering af APV-hjælperedskaber. Det vurderes, at der fortsat kan opstå uklarheder om, hvornår der er tale om APV-hjælpemidler og hvornår der er tale om hjælpemidler og behandlingsredskaber. Det har ikke været en del af opdraget at se på denne dimension, men Følgegruppen for behandling og pleje indhenter status på området om et år. Endelig anbefales det, at den eksisterende ERFA-gruppe på området fokuserer på en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at det Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender opdateringen af ”Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at sagen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget til orientering med følgende bemærkninger:

   

  • Der mangler en præcisering af, at en døgnbemanding omhandler døgnets 24 timer, så der eksempelvis både kan være 24 og 48 timer afhængigt af, om borgeren har behov for én eller to hjælpere.
  • Der skal være en aftale om, hvor man henvender sig, hvis der opstår fortolkningsproblemer i aftalen undervejs.

   

  Koordinationsgruppen har efterfølgende indhentet følgende bemærkninger fra Arbejdsgruppen vedr. revision af Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr:

   

  Ad dot 1: Aftalen er klar ift. fordelingsnøglen (67/33) og antallet af timer, nemlig de 24 timer. Herudover svarer hver sit.

   

  Ad dot 2: Der refereres til en konkret sag, hvor der er arbejdsmiljøudfordringer. Dette kan en samarbejdsaftale ikke løse, idet sådanne udfordringer løses i hvert enkelt tilfælde. Der er aftale et konkret møde om dette mellem den pågældende kommune og Respirationscenter Syd.

   

  Det med, at personalet skal kunne henvende sig ét sted, for at få en entydigt svar, er ikke muligt. Der er tale om et samarbejde og på den baggrund er der nedsat en Erfa-gruppe. I denne gruppe er der mulighed for at indgå i en dialog og hjælpes ad, herunder dele viden, når der opstår problemstillinger. Men en entydig løsning kan der ikke peges på.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/41509
  12. Godkendelse af revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og de 22 kommuner indgik i 2015 ”Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser”. Denne aftale indebærer som udgangspunkt, at alle genoptræningsforløb skal igangsættes inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Det gælder den almene genoptræning i kommunerne såvel som den specialiserede genoptræning på sygehusene.

   

  Nye regler på området betød imidlertid, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering fandt, at aftalen i sin nuværende udformning ikke længere var  tidssvarende. Følgegruppen bad derfor den 6. februar 2019 arbejdsgruppen om at udarbejde et oplæg til en revideret aftale med udgangspunkt i gældende lovgivning og et borgerperspektiv, som tilsiger, at borgerne ikke stilles ringere med den nye aftale end med den gamle. 

   

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Lovgivningen betyder, at hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan, får den enkelte borger mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud.
  Udskrivningsdagen tæller som dag nul.
  Der kan vælges mellem de leverandører, som KL har indgået aftale med.
  Det er dog en forudsætning, at den private leverandør kan tilbyde at starte genoptræningsforløbet senest samtidigt med det kommunale tilbud.  
   

  I forhold til den specialiserede genoptræning i sygehusregi er det fortsat reglerne for udvidet frit sygehusvalg, der afgør, hvornår en borger har ret til at vælge en privat leverandør, som regionerne har indgået aftale med herom. Borgeren får denne ret, hvis ventetiden på bopælsregionens sygehuse overstiger 60 dage (for alvorligt syge dog 30 dage).

   

  Revidering af aftalen

   

  Regelgrundlaget sætter dermed som udgangspunkt meget forskellige tidsfrister for påbegyndelse af henholdsvis almen og specialiseret genoptræning. I konsekvens heraf er aftalen blevet tilrettet, således at det nu fremgår:

   

  • På kommunalt/alment niveau: Borger tilbydes opstart af genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehus, med mindre andet fremgår af genoptræningsplanen

   

  • På regionalt/specialiseret niveau: Borger tilbydes opstart af genoptræning senest 14 dage efter udskrivelse, med mindre andet fremgår af genoptræningsplanen

  Desuden fremgår det af forslaget til den reviderede aftale, hvordan angivelse af tidsfrist ved fremrykkelse eller udskydelse af genoptræningens start specifikt skal angives i genoptræningsplanen.

   

  Monitorering

  Den reviderede aftaletekst indebærer også, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering årligt vil monitorere på:

   

  • I hvor høj grad genoptræningsplanerne afsendes senest samme dag som patienten udskrives

   

  • I hvor høj grad tidsfristerne for opstart af genoptræningsindsatserne overholdes

  Det første parameter er valgt for at understøtte kommunernes og regionens mulighed for at efterleve tidsfristerne, mens andet parameter er valgt for at monitorere på den konkrete overholdelse af tidsfristerne.

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vil jf. aftaleudkastet udarbejde retningslinjer for, hvordan monitoreringen gennemføres regionalt og kommunalt.

  Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering drøftede den 23. september 2019 revisionen af aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser og besluttede at sende forslaget til revideret aftale til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender forslaget til revideret aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at sagen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11318
  13. Præcisering af begrebet: En indgang
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgegruppen for behandling og pleje ønsker at få godkendt en præcisering af begrebet én indgang i relation til arbejdet med SAM:BO-aftalen.

   

  Status på implementering af én indgang ift. SAM:BO Socialpsykiatri
  I forbindelse med implementeringen af de tre nye SAM:BO-forløb, hvor sygehuset kommunikerer med den kommunale socialpsykiatri, har nogle kommuner oplevet udfordringer i relation til forudsætningen om, at der skal kommunikeres via ét lokationsnummer fra region til kommune. Udfordringerne har bl.a. handlet om, at flere kommuner er opbygget med ”vandtætte” skodder mellem forvaltningerne, og at det kræver nye rutiner og tæt samarbejde på ledelsesniveau, når aftale om én indgang i kommunerne skal effektueres.

   

  Det bemærkes, at én indgang er implementeret hos langt de fleste kommuner.

   

  Argumenterne for én indgang samt definitionen af én indgang
  Følgegruppen for Behandling og pleje har med afsæt i ovenstående observationer genbesøgt argumenterne for én indgang samt definitionen af én indgang.

   

  Argumenterne for én indgang er følgende for SAM:BO Socialpsykiatri:

   

  • Der er lagt vægt på at udnytte det eksisterende ”organisatoriske beredskab”(”SAM:BO-vagter”) på hjemme(syge)plejeområdet i forhold til at sikre, at korrespondancer blev læst og besvaret indenfor de aftalte tidsrum
  • Det kan medføre utilsigtede hændelser og påvirke patientsikkerheden negativt, hvis der eksisterer forskellige indgange for de respektive forløb i kommunerne

   

  Herudover er der lagt vægt på, at én indgang er italesat på følgende måde med Sundhedsaftalen 2015:

   

  7.2.2 Videreudvikling af SAM:BO (Samarbejde om borger- og patientforløb)
  SAM:BO er parternes aftale om borger- og patientforløb og skal fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn- og unge- og voksenområdet indenfor såvel somatik som psykiatri. SAM:BO skal videreudvikles, så den rækker ud over sygehus- og hjemmeplejesamarbejdet. Det betyder bl.a., at den elektroniske kommunikation også skal understøtte samarbejdet med beskæftigelses-, social- og sundheds, og børne- og ungeforvaltningen. Sektorerne har ansvar for at sikre den interne koordination og kommunikation.

   

  Den sidste sætning dækker over beslutningen omkring én central indgang.

   

   

  Definition af én indgang 
  Det kan konstateres, at begrebet én indgang anvendes i adskillige SAM:BO tiltag, som DAK har godkendt, men dog uden en helt entydig fælles definition af én indgang. 

   

  Følgegruppen for Behandling og pleje har derfor søgt rådgivning hos Den tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe, som er nedsat under følgegruppen, og arbejdsgruppen har peget på behovet for en præcisering af definitionen med henblik på at understøtte implementeringen af SAM:BO Socialpsykiatri.

   

  Arbejdsgruppen har derfor foreslået, at én indgang videre defineres som: Et lokationsnummer i hver kommune i relation til alle SAM:BO forløb.

   

  Dette lægger sig op af formuleringen i Sundhedsaftalen fra 2015, hvor det fremgår, at sektorerne har ansvar for at sikre den interne koordination og kommunikation.

   

  Juridisk vurdering
  Mere principielt har en enkelt kommune imidlertid anfægtet lovligheden i forhold til princippet om kun at anvende et lokationsnummer, idet man har forskellige IT-systemer i de forskellige forvaltninger. 

   

  Det bemærkes, at der under lokationsnummeret er indarbejdet overskrifter, der gør det muligt at fordele korrespondancerne til de rette modtagere, således at det ikke er nødvendigt at åbne korrespondancen før videresendelse/fordeling.

   

  I Region Syddanmark findes der eksempler på kommuner med to forskellige IT-systemer i henholdsvis hjemme/sygeplejeområdet og socialpsykiatrien.

   

  I pågældende kommuner har de kommunale jurister foretaget en risikovurdering, og løsningen har været at ”dataminimere”. Dette betyder, at de indsamlede oplysninger om borgerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt ift. de formål, hvortil de behandles. Desuden påpeges kravet om ”integritet og fortrolighed” og alle medarbejdere, der skal tilgå oplysningerne, undervises og instrueres. Dette er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige bestemmelser.

  Denne praksis er således lovmedholdelig.

   

  På baggrund heraf anbefales det, at der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt ovenstående model kan anvendes i den kommune, som angiver at have juridiske udfordringer i relation til forudsætningen om én indgang.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender en præcisering af begrebet én indgang som at være ensbetydende med ét lokationsnummer i hver kommune i forhold til alle SAM:BO-forløb.
  • godkender at der sendes et informationsbrev om præciseringen af begrebet til alle SOF´erne, hvor notatet ”Kommunikation mellem sygehus og kommune i forbindelse med borger/patientforløb – begrebet én indgang” vedhæftes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Sagen gav anledning til en drøftelse af, at enkelte kommuner har udfordringer med kun at have et lokationsnummer/én indgang. Odense Kommune har udviklet et system, hvor de har en overordnet indgang, hvorfra henvendelser fordeles til de forskellige enheder/områder i kommunen.

   

  Det blev aftalt, at Odense kommune udsender information omkring deres system til de øvrige kommuner, som inspiration til, hvordan der kan arbejdes med kun at have én indgang. I samme ombæring indhentes der oplysninger om, hvornår kommunerne forventes at kunne leve op til aftalen om én indgang. Sagen sættes derfor på dagsordenen til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum, før skrivelsen vedr. én indgang udsendes til de lokale samordningsfora til videre foranstaltning.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/42970
  14. Godkendelse af endeligt program til kick-off for følgegrupper og komptencegrupper den 28. januar 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 blev det besluttet, at udkastet til program for kick-off for arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 skulle revideres som følge af beslutningen om nedsættelse af kompetencegrupper.

   

  Det blev herudover besluttet, at alle medlemmer af følge- og komptencegrupper skulle inviteres til Kick-off, ligesom formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget skulle inviteres.

   

  Vedlagt er udkast til program for kick-off den 28. januar 2020, hvor der er lagt særlig vægt på:

  • Samarbejdet mellem følge- og kompetencegrupper,
  • Samarbejdet mellem samordningsforaerne og følge- og kompetencegrupperne

  Inddragelse af de politiske virkemidler i Sundhedsaftalen 2019-2023 i arbejdet ifølge- og kompetencegrupper.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender programmet for kick-off den 28. januar 2020
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte programmet for Kick-off den 28. januar 2020.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38422
  15. Status på KOL programmet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Opstart af implementeringsindsats

   

  Programstyregruppen har besluttet, at implementering af TeleKOL foregår via SOF’erne. Programledelsen har derfor været på besøg hos de enkelte SOF’er for at informere om indsatsens indhold, og hvilke opgaver SOF’erne har ansvaret for at igangsætte. Møderne er afholdt ultimo 2018 og primo 2019.

   

  Som led i implementeringsindsatsen har programledelsen den 8. oktober 2019 udsendt en informationsmail til de fire somatiske SOF’er om deres rolle i implementeringen, herunder deres opgave vedrørende organisering af service og support i klynger.

   

  Fem kommuner og to sygehuse har i skrivende stund meldt sig til pilotafprøvningen, som kommer til at foregå i maj og juni 2020. Det drejer sig om følgende:

   

  • Odense Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Nordfyns Kommune
  • Esbjerg Kommune
  • Varde Kommune
  • OUH
  • Sydvestjysk Sygehus

   

  Der pågår i øjeblikket en proces, hvor hver kommune og hvert sygehus skal udpege en implementeringsansvarlig, som skal koordinere den lokale implementering i egen organisation. Den implementeringsansvarlige er samtidig lokal kontaktperson for programledelsen. 

   

  Informationsmøder

  Som en del af implementeringsindsatsen har programledelsen valgt at afholde to informationsmøder i landsdelen. Det foregår den 3. december kl. 13-15 i Odense og den 5. december kl. 13-15 i Kolding (Kokholm). Formålet med møderne er, at give medarbejdere og ledere i kommuner og på sygehuse et indblik i status for det generelle TeleKOL samt et indblik i de opgaver, der tilfalder dem lokalt i forbindelse med implementeringen af TeleKOL.

   

  Fra national side har FUT valgt at afholde informationsmøder h.h.v. i Øst- og Vestdanmark, der primært skal omhandle den lokale IT-opgave, og hvad kommuner og sygehuse skal være forberedte på inden opstart af den telemedicinske indsats. I Vestdanmark afholdes mødet den 17. december 2019. Klokkeslæt og lokation er i skrivende stund ukendt.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Tager status til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog status til efterretning.

   


  Sagsnr. 19/42970
  16. Orientering om formandsgodkendte sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i at frigive tid til flere strategiske drøftelser i Det Administrative Kontaktforum, blev det på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 besluttet, at flere sager fremadrettet skal formandsgodkendes.

   

  De formandsgodkendte sager skal efterfølgende sættes på dagsordenen på det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum, så det sikres, at alle får kendskab til beslutningerne.

   

  Siden mødet den 19. september 2019 har formandskabet for Det Administrative Kontaktforum godkendt sagen Telemedicinsk sårvurdering fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Med godkendelse af sagen, er følgende besluttet:

   

   

  • Der udarbejdes en kortlægning af uddannelsesniveauet for sårsygeplejerskerne i de relevante kommunale og regionale enheder jf. samarbejdsaftalen
  • Der oprettes superbrugere, hvor det anbefales at være i form af en leder, en sårsygeplejerske og en IT medarbejder, i de relevante kommunale og regionale enheder, samt udarbejdelse af en rollebeskrivelse
  • Der laves kompetenceudvikling til superbrugere, som en kombination af en kompetenceudviklingsdag rundt om i Regions Syddanmark og skriftligt materiale herunder evt. e-learning

   

  Sagen er vedhæftet som bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Tager sagen til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum tog orienteringen om sagen til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/42970
  17. Godkendelse af dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 5. december 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende punkter forventes forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 5. december 2019:

   

  • Oplæg fra Apotekerforeningen samt efterfølgende drøftelse af muligheder for fremadrettet samarbejde
  • Drøftelse af udbud og valg af organisering på stomi-området (evt. inkl. borgercase)
  • Præsentation af nye tal fra de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, 2019
  • Opfølgning på temadag vedr. tværsektoriel anvendelse af video (evt. inkl. borgercase)
  • Drøftelse af SydKip
  • Godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr
  • Godkendelse af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser

   

  Mødetemaet er samarbejde med Apotekerforeningen og mødet afsluttes med et besøg på Vejle Løve Apotek fra kl. 15.30 – 16.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • Godkender, at ovenstående dagsordenspunkter sendes videre til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december 2019.
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at dagsordenspunkterne videresendes til Sundhedskoordinationsudvalget med den bemærkning, at punktet vedr. udbud på stomi-området ændres til et orienteringspunkt vedr. status på sagen jf. beslutninger truffet under behandling af punktet på nærværende møde i Det Administrative Kontaktforum.

   


  Sagsnr. 19/42970
  18. Punkter til det næste møde i Det Administrative Kontaktforum
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. januar 2020:

  Strategiske drøftelser

   

   

  Enkeltsager

  • Forløbsprogram for depression incl. Businesscase
  • Drøftelse af betaling for liggende transport til kommunal akutplads
  • Godkendelse af ”Samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling”

   

  Skriftlige orienteringer

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

   

  • godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. januar 2020.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Koordinationsgruppen orienterede om, at følgende sager ligeledes kommer på dagsordenen til mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. januar 2020:

   

  • Afrapportering af monitorering af samarbejdsaftale om hhv. sondeernæring og parenteral ernæring
  • Afrapportering af monitorering af samarbejdsaftale om hhv. intravenøs behandling med væske og antibiotika
  • Genoptræn.dk som en tværsektoriel genoptræningsløsning

   

   

  Det Administrative Kontaktforum godkendte herefter, at punkterne dagsordenssættes til møde i Det Administrative Kontaktforum den 23. januar 2020.

   


  Sagsnr. 19/42970
  19. Øvrig gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Kurt Espersen havde planlagt at orientere om Region Syddanmarks Budget 2020, men dette punkt udsættes til mødet i januar 2020.

   


  Sagsnr. 19/11928
  20. Tillægsdagsorden: Indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744 .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni. Regionsrådet vedtog den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  De tre indsatsområder (15,16,17) under pejlemærket Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, kan være af særlig interesse for Sundhedskoordinationsudvalget. 

   

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Regionsrådet og de 22 kommuner i Syddanmark har godkendt ny sundhedsaftale for 2019-23. I sundhedsaftalen er opstillet en række visioner og konkrete mål om forebyggelse, bedre overgange og sammenhæng. Udmøntningen af de fælles mål og visioner sker i et samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis.

  Herudover er der i udkastet til psykiatriplan formuleret en række konkrete forslag til udmøntning af sundhedsaftalens mål og visioner på det tværsektorielle område.

  Dertil vil Praksisplanudvalget for almen praksis vedtager en ny praksisplan i efteråret 2019, med gyldighed for perioden 2020-2023. Implementering af praksisplan vil være et indsatsområde i 2020.

   

  Sundhedsaftalen og praksisplanen hænger tæt sammen. Således vil bl.a. temaerne i sundhedsaftalen blive udmøntet i forhold til almen praksis gennem implementeringen af den nye praksisplan.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

   

  Med henblik på at give almen praksis de bedst mulige (og ensartede) forudsætninger for at kunne hjælpe patienterne skal der laves en kortlægning af:

   

  Hvilke former for sparring (hotlines og lignende) der tilbydes fra sygeshusenhederne og i hvilket omfang de benyttes.

  Hvordan de enkelte sygehuse giver adgang til diagnostiske undersøgelser og til fx subakutte ambulatorietider.

  Om muligt: i hvilket omfang praksis oplever at henvisninger afvises

   

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

   

   

   

  Indsatserne i region Syddanmark skal kortlægges. Herunder skal der inddrages relevant forskning og evidens med henblik på at vurdere om og hvor der er potentiale for en større indsats og/eller mere ensartet indsats.

   

   

  Efter behandling i udvalgene i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på december mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles

   

  • At Det Administrative Kontaktforum tager orienteringen til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Administrative Kontaktforum den 21-11-2019

  Det Administrative Kontaktforum godkendte, at orienteringen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 5. december 2019.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 06-12-2019.
  Kontakt Tværsektorielt samarbejde

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap