Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilUdvalget for uddannelse og arbejdskraftpilUdvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 12. december 2019

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft - Referat - 12. december 2019

Mødedato
12-12-2019 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Poul Andersen, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Karsten Fogde, F
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Vicky Lorenzen, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Udbud af stx-studieretninger og hf-fagpakker i 2020
  2. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter – efterår 2019
  3. Opfølgning på dialog om input til delstrategien for "Kompetencer til fremtiden"
  4. Eventuelt
  5. Næste møde
  6. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2020


  Sagsnr. 19/48647
  1. Udbud af stx-studieretninger og hf-fagpakker i 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2020-21. Administrationen vurderer, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

   

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere, inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2020-21.

   

  Gymnasiereformen fra 2016 giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

   

  Der udbydes 18 studieretninger i Syddanmark i 2020-21. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde mindst én studieretning inden for hver af de fire hovedkategorier.

   

  I bilag 1 vises en oversigt over studieretningerne på de i alt 29 almene gymnasier i Syddanmark fordelt på de fire geografiske områder.

   

  Den toårige hf-uddannelse blev ændret mærkbart i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der ligger på andet år og retter sig mod disse uddannelser.

   

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de udbyder for elever, der starter op i august 2020. Hf-udbyderne har samtidig oplyst hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod. Oversigten viser, at der på tværs af regionen udbydes et varieret udbud af hf-fagpakker med særlig vægt på temaerne pædagogik/socialrådgivning/politi/samfund og science/sundhed-omsorg/Tech/IT.

   

  I bilag 2 vises en oversigt over udbuddet af hf-fagpakkerne hos de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark fordelt på de fire geografiske områder.

   

  Administrationens vurdering
  Det er administrationens vurdering, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2020-21 tages til efterretning, idet det vurderes, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Udvalget anbefaler regionsrådet,

   

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2020-21 tages til efterretning, idet det vurderes, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/48562
  2. Opfølgning på igangværende uddannelsespuljeprojekter – efterår 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet prioriterer hvert år midler til en række projekter via Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Som led i porteføljestyringen af de igangsatte projekter på uddannelsesområdet har administrationen gennemført en opfølgning på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter. Denne opfølgning vedrører 22 af de nuværende 25 igangværende uddannelsespuljeprojekter. Opfølgningen viser bl.a., at projekterne generelt vurderes at være på rette vej i forhold til fremdrift og de forventede resultater af projekterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvert år uddeler regionsrådet midler til en række projekter fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projekterne skal bidrage til at realisere målsætningerne i handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft for 2018-19. Som led i porteføljestyringen af de igangsatte indsatser på uddannelsesområdet afrapporterer administrationen halvårligt på fremdriften i de igangværende uddannelsespuljeprojekter.

   

  Opfølgningen i efteråret 2019 vedrører 22 af de nuværende 25 igangværende uddannelsespuljeprojekter. Hvert af de 22 projekter er vurderet af administrationen på tre dimensioner: Forbrug, fremdrift og resultater. Vurderingen er blevet foretaget med udgangspunkt i de halvårsrapporter, som projekterne har udarbejdet for 1. halvår 2019.

   

  I bilaget er en samlet oversigt over de 22 projekter. I oversigten er det beskrevet, hvordan projekterne for hver af de tre ovenstående dimensioner bedømmes ud fra en farveskala (rød-gul-grøn). I bilaget fremgår det desuden, hvilke kriterier, der ligger bag udvælgelsen af de 22 projekter, herunder fx at projekterne skal have været i gang i mindst et halvt år, og at projekterne ikke er i færd med at blive eksternt slutevalueret. 

   

  Fire af de 22 projekter opnår vurderingen ”rød” på forbrugsdimensionen, mens fire projekter opnår vurderingen ”gul”. Det skyldes, at de pågældende projekter på afrapporteringstidspunktet har forbrugt væsentligt færre midler end budgetteret. En del af forklaringen på dette er, at flere projekter oplever problemer med at få inddrevet timeregnskaber rettidigt fra de involverede projektpartnere. Det betyder, at en del af problemet vedrører timer, der er afholdte i regi af projektet, men ikke indrapporteret. Dette får derfor ikke nødvendigvis større betydning i forhold til projektets endelige resultatskabelse og det samlede forbrug ved projektafslutning.

   

  Hertil kommer, at erfaringerne med udviklingsprojekter er, at det ofte tager længere tid end først antaget at komme ordentligt i gang med aktiviteterne i projekterne, og derved bliver afholdelsen af udgifterne også forsinket i forhold til det planlagte budget. 

   

  Administrationen er løbende opmærksom på denne problemstilling og har derfor en tæt dialog med de pågældende projekter.

   

  Eventuelle ikke-forbrugte midler (tilbageløbsmidler) i et uddannelsespuljeprojekt ved projektets afslutning tilbageføres til uddannelsespuljen, og vil således kunne anvendes til nye udviklingsprojekter.

   

  17 ud af de 22 projekter opnår vurderingen ”grøn” målt på fremdriften i projektet i forhold til at gennemføre de planlagte aktiviteter, mens fem projekter opnår vurderingen ”gul”.

   

  Endelig opnår 19 af de 22 projekter vurderingen ”grøn” i forhold til resultater, idet administrationen vurderer, at projektet er på rette vej i forhold til at kunne generere de forventede resultater ved projektets afslutning.

   

  Efter projekternes ophør er det hensigten, at leverancerne, resultaterne og erfaringerne skal leve videre hos projektparterne, ligesom de skal kunne videreføres til gavn for andre aktører. De hidtidige erfaringer fra afsluttede uddannelsespuljeprojekter viser imidlertid, at dette i flere tilfælde er vanskeligt.

   

  Administrationen bemærker derfor, at en ”grøn” vurdering undervejs i projektets levetid ikke er ensbetydende med, at projektet på sigt vil blive forankret og videreført.

   

  En vigtig del af den løbende dialog mellem administrationen og de respektive igangværende projekter består i at drøfte muligheder for forankring og videreførelse i god tid før projekternes afslutning.

   

  Samtidig har administrationen en vigtig rolle i at sikre, at succesfulde erfaringer og viden fra de igangværende indsatser inddrages og videreføres i nye projekter under uddannelsespuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Til orientering.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39325
  3. Opfølgning på dialog om input til delstrategien for "Kompetencer til fremtiden"
  fold dette punkt ind Resume

  Siden efterårsferien 2019 har der været gennemført en række møder, der helt eller delvist har omhandlet den kommende delstrategi for ”Kompetencer til fremtiden”, Region Syddanmarks kommende uddannelsesstrategi. På udvalgsmødet den 12. december 2019, vil administrationen give en kort mundtlig opsamling på de inputs, der er blevet givet på ovenstående dialogmøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden efterårsferien 2019 har der været gennemført en række møder, der helt eller delvist har omhandlet den kommende delstrategi for ”Kompetencer til fremtiden”, Region Syddanmarks kommende uddannelsesstrategi.

   

  Det drejer sig bl.a. om en temadrøftelse på det seneste møde i Syddansk Uddannelsesforum, høringskonferencen for den regionale udviklingsstrategi, samt møder med henholdsvis alle syddanske, almene gymnasier og den syddanske EUD-taskforce.

   

  På udvalgsmødet den 12. december 2019, vil administrationen give en kort mundtlig opsamling på de inputs, der er blevet givet på ovenstående dialogmøder.

   

  På udvalgsmødet den 21. januar 2020, vil administrationen præsentere en skitse for den kommende delstrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/139
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Formanden orienterede om det netop vedtagne udkantstilskud til bl.a. 7 mindre erhvervsskoler i Syddanmark og om HTX-situationen i Haderslev.

   

  Formanden orienterede endvidere om, at Fordelingsudvalg Fyn overvejer, om det skal tage de nye lokale elevfordelingsregler i brug. 

   

  Formanden orienterede endelig om, at formanden og regionsrådsformanden skal mødes med bl.a. bestyrelsesformænd for Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium samt borgmesteren fra Vejle Kommune inden jul.


  Sagsnr. 19/139
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde er tirsdag 21. januar 2020 kl. 12 - 15 i regionshuset.

   

  Mødeplanen for resten af 2020 er:

   

   

  Møde

   Bemærkninger

   

  Torsdag 27. februar 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 26. marts 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 16. april 2020 kl. 12 - 14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  Tirsdag 26. maj 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 18. juni 2020 kl. 12 - 15

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  Tirsdag 25. august 2020 kl. 15 - 18

   

   

  Torsdag 10. september 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 29. oktober 2020 kl. 14 - 17

   

   

  Torsdag 26. november 2020 kl. 14 - 17

   

  Torsdag 17. december 2020 kl. 11 - 14

  Skal holdes i regionshuset (møde i præhospitalsudvalget kl. 15–17 – Tage Petersen medlem)

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Til orientering.

   

  Næste møde er tirsdag den 21. januar 202 kl. 12.00-15.00 i regionshuset.


  Sagsnr. 19/31349
  6. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2020
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2020. På baggrund af de foreløbige kapacitetstal, sammenholdt med den forventede demografiske udvikling, forventes der en del ledig kapacitet på de almengymnasiale uddannelser i regionen til næste år. Administrationen indstiller, at regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der igen til næste skoleår fastlægges et kapacitetsloft på de almene gymnasier i Vejle, med henblik på at sikre opretholdelsen af et tilstrækkeligt udbud af stx i de omkringliggende mere tyndt befolkede områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har et mål om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver blandt andet en indsats for at sikre god tilgængelighed til ungdomsuddannelserne, herunder at der er et tilstrækkeligt udbud i hele regionen.

   

  Generelle overvejelser og forhold vedrørende optagelseskapacitet

  I 2030 vil der, jf. analyser fra Danske Regioner, være 25.000 færre unge mellem 16-19 år end i 2017. Det forventes, at Region Syddanmark vil opleve, at godt hver syvende unge forsvinder. I en tid, hvor der er faldende ungdomsårgange, kan fastsættelsen af optagelseskapaciteten på de enkelte gymnasier påvirke elevgrundlaget på andre gymnasier i området og dermed grundlaget for at opretholde gymnasiale udbud i hele regionen. Region Syddanmark følger derfor løbende udviklingen på området tæt med henblik på at bidrage til dette.

   

  I medfør af optagelsesbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 1. februar 2020 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i regionen for skoleåret 2020-2021, herunder om man i givet fald vil indstille til ministeren at fastlægge et kapacitetsloft på en eller flere almengymnasiale institutioner.

   

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i november 2019 præciseret, at det er antallet af elevpladser, der er det centrale, hvorfor den enkelte institution forpligter sig til at oprette et bestemt antal elevpladser på de enkelte uddannelser og hvor klassetallet er en baggrundsoplysning. Endvidere gør STUK opmærksom på, at på grund af det forventede frafald af elever, er det tilladt at fastsætte en kapacitet på mere end 28 elever pr. klasse, dvs. foretage en såkaldt teknisk overbooking, men at dette skal ske i forbindelse med fastsættelsen af den enkelte institutions optagelseskapacitet.

   

  Der har i 2019 været en del ledig optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. Det forpligtende Samarbejde Fyn og Det Forpligtende Samarbejde Sydjylland har i forbindelse med indberetningen af deres foreløbige kapacitetstal for 2020 sat kapaciteten ned, og Det Forpligtende Samarbejde Trekantområdet og Det Forpligtende Samarbejde Sønderjylland har sat deres kapacitet op. Samlet set er kapaciteten i Syddanmark dog mindre i 2020 end i 2019.

   

  Når man sammenligner elevoptaget i 2019 med den foreløbige kapacitet for 2020, må der dog også i 2020 forventes en vis ledig kapacitet. At man i 2020 opgør kapaciteten i forhold til elever betyder, at estimatet på ledig kapacitet i procent bliver forholdsvis højt set i forhold til optagelsestallene pr. september 2019, fordi de fleste klasser har færre end 28 elever.

   

  Bilag 1 indeholder en oversigt over den foreløbige optagelseskapacitet i 2020. Vedlagt som bilag 2 er baggrundsnotat, der giver et detaljeret billede af den foreløbige kapacitet for stx og hf i Region Syddanmark i 2020, befolkningsudviklingen for hvert af de fire forpligtende samarbejder i regionen, samt overvejelser i forhold til en eventuel kapacitetsmæssig indgriben fra regionsrådets side.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på stx-udbyderne i Vejle

  I januar 2019 indstillede regionsrådet til den daværende undervisningsminister, at der af hensyn til at understøtte elevgrundlaget for stx-udbuddene i Grindsted og Tørring blev fastlagt et kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium på 15 stx-klasser og et loft på Rødkilde Gymnasium på 10 stx-klasser for en treårig periode gældende fra og med skoleåret 2019-2020.

   

  Ministeren valgte at imødekomme anmodningen delvist, idet der blev pålagt et kapacitetsloft af den ønskede størrelse, men kun for skoleåret 2019-2020.

   

  Ministeren vurderede, at det var uhensigtsmæssigt at foretage længerevarende reguleringer på området forud for at ekspertgruppen, der ser på elevfordelingen, kommer med deres anbefalinger. På grund af valget er ekspertgruppens arbejde blevet forsinket.

   

  Da kapacitetsloftet på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium kun blev fastsat med et års varighed (skoleåret 2019-2020), skal regionsrådet dermed på ny tage stilling til, om man vil anmode børne- og undervisningsministeren om et fornyet kapacitetsloft for skoleåret 2020-2021 og eventuelt videre frem.

   

  Regionsrådets indstilling fra januar 2019 gik på et treårigt kapacitetsloft, og en umiddelbart oplagt indstilling i januar 2020 kunne derfor være, at anmode ministeren om en fornyelse af kapacitetsloftet i dets nuværende udformning for de resterende to år i den oprindeligt planlagte periode, dvs. for skoleårene 2020-2021 og 2021-2022, evt. med plads til en teknisk overbookning.

   

  Administrationen har igen i år analyseret de seneste tre års søgedata til Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium og sammenholdt dette med erfaringerne fra kapacitetsloftet i 2019, samt den demografiske udvikling frem mod 2020. Konklusionerne på dette arbejde fremgår af notatet i bilag 2.

   

  Ud fra en samlet afvejning, er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at indhøste yderligere erfaringer med kapacitetsloftet i sin nuværende udformning og samtidig afvente resultaterne af det igangværende arbejde i den tidligere nævnte ekspertgruppe, inden der på et senere tidspunkt eventuelt anmodes om en yderligere nedjustering af kapacitetsloftet.

   

  Det er derfor administrationens anbefaling, at regionsrådet anmoder om en forlængelse af det nuværende loft på 435 stx-elevpladser (15 klasser) på Rosborg Gymnasium og 290 stx-elevpladser (10 klasser) på Rødkilde Gymnasium og i denne omgang alene for skoleåret 2020-2021.

   

  Administrationen anbefaler samtidig, at der om et år foretages en ny vurdering af kapacitetssituationen i Vejle og opland, både med afsæt i erfaringerne med endnu et års kapacitetsloft og i lyset af et forventet nyt regelsæt på området.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på Fyn, i Sønderjylland og i Sydvestjylland.

  Det er administrationens vurdering, at det, jf. bilag 2, ikke vil være relevant med kapacitetsstyring fra regionsrådets side i de øvrige tre områder i forhold til skoleåret 2020-2021.

   

  Proces frem mod indberetningen til Undervisningsministeriet

  De fremlagte kapacitetstal er som nævnt foreløbige, da institutionerne i de fire forpligtende samarbejder først skal foretage den endelige indberetning af næste skoleårs optagelseskapacitet til regionsrådet senest den 15. december 2019. Der forventes ikke væsentlige ændringer i de endelige kapacitetstal sammenholdt med de foreløbige kapacitetstal.

   

  Sagen behandles i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12. december 2019 på baggrund af de foreløbige kapacitetstal.

   

  De endelige kapacitetstal samt udkast til brev til ministeriet med de endelige tal, samt eventuel anmodning om kapacitetsbegrænsninger, vil være vedlagt, når sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet i januar 2020. Her vil kapacitetstallene for de erhvervsrettede gymnasier også indgå, da de også skal indberettes til ministeriet med frist den 1. februar 2020, men ligger uden for regionsrådets opgaver i forhold til kapacitetsstyring.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vil blive skriftligt orienteret om de endelige tal i januar 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  • At regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 435 stx-elevpladser (15 klasser) på Rosborg Gymnasium gældende for skoleåret 2020-2021.
  • At regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 290 stx-elevpladser (10 klasser) på Rødkilde Gymnasium gældende for skoleåret 2020-2021.
  • At de øvrige foreløbige, indmeldte optagelsestal tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 12-12-2019

  Udvalget drøftede sagen og tilkendegav, at kapacitetsloftet på 15 stx-klasser på Rosborg Gymnasium og 10 stx-klasser på Rødkilde Gymnasium gældende for skoleåret 2020-2021 er et passende niveau, men anmodede administrationen om at undersøge, hvorvidt en teknisk overbookning kan/og eller skal medføre ændringer i antallet af klasser, hvorefter sagen på ny forelægges udvalget i skriftlig procedure.

   

  Morten Weiss-Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 16-12-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |