Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 09. januar 2020

Mødedato
09-01-2020 kl. 14:00 - 17:05
 
Mødested
Besøgscenter v. Nyt OUH, Odense
 
Deltagere
 
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A
 • Henriette Schlesinger, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status på byggeriet af Nyt OUH
  2. Etablering af nationalt besøgscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi
  3. Fuglemajgård, genetablering af nedbrændt lejlighed
  4. Ombygning til ny retspsykiatri i Esbjerg og særlige pladser i Odense
  5. Adgangsforhold Kolding Sygehus
  6. Revidering af regler for byggeri i Region Syddanmark
  7. Mødeplan og årshjul for 2020
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 19/550
  1. Status på byggeriet af Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægs- og innovationsudvalgsmødet afholdes i besøgscentret på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget bliver præsenteret for status på byggeriet af Nyt OUH, herunder fremdrift af vidensaksen, behandlingsbygninger og klynger (DP03-08).

   

  Dette sker i forbindelse med rundvisning på byggepladsen af direktør for Nyt OUH, Torben Hedegaard Jensen og vicedirektør for Nyt OUH, Peter Holm.

   

  Program

   

  Kl. 14.00-15.00: Rundvisning på byggepladsen. Udvalget mødes ved Portnerbygningen, Nyt OUH.

  Kl. 15.00-15.15: Udvalget går over til besøgscentret.

  Kl. 15.15-17.00: Ordinært møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/1100
  2. Etablering af nationalt besøgscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK (HCD) har til formål at markedsføre danske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi og Life Science. Region Syddanmark har siden HCD blev stiftet i 2012 været partner sammen med bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Regioner, Erhvervs-, Udenrigs-, Sundheds- og Ældreministeriet samt private virksomheder. Som led i markedsføringen tiltrækker HCD udenlandske delegationer og deltager i relevante internationale messer og eksportfremstød sammen med offentlige og private partnere.

   

  For at synliggøre de danske kompetencer inden for sundheds- og velfærdsteknologi har HCD ønsket at etablere et multimedie-besøgscenter, svarende til House of Green, som er etableret af det tilsvarende konsortium på klima- og miljøområdet, State of Green.

   

  Region Syddanmark har tidligere bevilget et tilskud til konceptudvikling af besøgscenteret i Forskerparken i Odense og til etablering af et midlertidigt besøgscenter, som nu er beliggende i Syddansk Sundhedsinnovations haller i Odense.


  HCD har efterfølgende fået tilsagn fra Industriens Fond om 17,5 mio. kr. til etablering af besøgscenteret i Forskerparken i Odense. Besøgscenteret skal præsentere udenlandske delegationer for danske løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Ansøgningen er blevet understøttet af Region Syddanmark, University College Lillebælt, Odense Kommune og Syddansk Universitet, som har tilkendegivet interesse i at benytte besøgscentret til andre formål, bl.a. møder og undervisning.

  Det nationale besøgscenter får et tæt samarbejde med de øvrige aktører i Forskerparken og med partnerne bag Campus Odense-samarbejdet. Det nye besøgscenter er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i et moderne og skandinavisk udtryk og byggeriet forventes igangsat januar 2020. Centeret forventes at stå klar til at modtage de første delegationer i 2020.

   

  Udover at være et internationalt udstillingsvindue for danske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi vil besøgscentret bidrage til at synliggøre og understøtte det innovative miljø for sundheds- og velfærdsteknologi i Region Syddanmark og Odense samt styrke samspillet om innovation og klyngeudvikling inden for sundhedsinnovation og robotteknologi i Campus Odense-samarbejdet.

  Det kan tilføjes, at Region Syddanmark efter indstilling fra Syddansk Vækstforum har bevilget 1 mio. kr. til kontingent til Healthcare DENMARK for perioden 2019-2021. Kontingentet er betinget af, at Healthcare DENMARK i perioden 2019-2021 fortsat er placeret i Forskerparken i Odense.

   

  Direktør Hans Erik Henriksen, Healthcare DENMARK præsenterer status og vision for Healthcare DENMARKS kommende besøgscenter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

    Bilag
   

  Sagsnr. 19/550
  3. Fuglemajgård, genetablering af nedbrændt lejlighed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen forelægges med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til genetablering af nedbrændt lejlighed på Fuglemajgård i Rødding under Specialcenter Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I oktober 2018 nedbrændte en lejlighed på Fuglemajgård i Rødding under Specialcenter Syddanmark.

   

  Lejligheden er nedbrændt i et omfang, som gør, at det ikke vurderes muligt at reparere skaderne, men hvor lejligheden derimod skal rives helt ned og genopbygges 1-til-1, dog efter gældende bygningsreglement.

   

  Genopbygningen skønnes at beløbe sig til i alt 2,0 mio. kr., inkl. uforudsete udgifter. Omkostningerne hertil dækkes af regionens brandforsikring. Genopbygningen forventes afsluttet med udgangen af september 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At genopbygning af nedbrændt lejlighed på Fuglemajgård i Rødding godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (indeks 146,8) til projektet og modsvarende anlægsindtægtsbevilling på -2,0 mio. kr. vedr. forsikringssum til dækning af genopbygningen.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2020 til formålet, finansieret af modsvarende indtægt fra udbetalt forsikringssum.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/53230
  4. Ombygning til ny retspsykiatri i Esbjerg og særlige pladser i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges sag vedrørende etablering af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg og særlige pladser i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nærværende sag omhandler ombygningsprojekter, der er skal muliggøre udmøntning af anbefaling nr. 29 i Psykiatriplan 2020-2024  ”Opjustering og reorganisering af sengekapacitet - etablering af ny retspsykiatri i Esbjerg, ekstra døgnafsnit i Vejle og flytning af de særlige pladser fra Vejle til Odense”.

   

  Realisering af psykiatriplanens anbefaling nr. 29 forudsætter gennemførsel af følgende 2 konkrete anlægsprojekter:

   

  1. 15 særlige pladser etableres på psykiatrisk afdeling Odense.

  Der skal skabes plads til 15 særlige pladser på psykiatrisk afdeling Odense.  Det forudsætter ombygning af eksisterende lokaler i Odense, som indrettes til det nye formål. Senere flyttes de sammen med den samlede psykiatriske afdeling i Odense til nybyggede faciliteter på Nyt OUH. 

   

  1. Konvertering af et alment afsnit i Esbjerg til et retspsykiatrisk afsnit

  Der konverteres et alment afsnit i Esbjerg til et retspsykiatrisk afsnit målrettet retspsykiatriske patienter, der kan varetages på hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionen i Middelfart.

   

  Ovenstående tiltag er afhængige af hinanden, da konverteringen i Esbjerg forudsætter, at patienter fra Billund kan flyttes til det nyetablerede afsnit i Vejle og etableringen af et afsnit i Vejle forudsætter, at de særlige pladser flyttes fra Vejle til Odense.

  Ad 1: De særlige pladser
  Blok 6 i Psykiatrisk Afdeling Odense, tilpasses således at den kan rumme 15 særlige pladser. Blok 6 har tidligere været anvendt som sengeafsnit, men er i de seneste år blevet anvendt til ambulatorie og administrative funktioner.  Der er derfor behov for en tilpasning af bygningerne, så de igen kan rumme en døgnfunktion og lever op til de krav, som stilles i forhold til patientgruppen for de særlige pladser.

  Bygningen tilpasses således, at der etableres 15 sengestuer med eget bad og toilet. Desuden tilpasses indretningen, således at der etableres aktivitetsrum, sanserum, motionsrum og afsnitskøkken (anretterkøkken/ADL-køkken).

   

  Der er desuden brug for etablering af medicinrum og tilpasninger der gør, at afsnittet igen kan fungere som døgnafsnit.  Desuden er der brug for vedligeholdsmæssige tiltag i forhold til gulve, vægge, lofter m.m.

  Tidsplan
  Etablering af de særlige pladser vil være klar til indflytning oktober 2020.

  Økonomi
  Den samlede byggesum incl. UFO og rådgiverydelser beløber sig til 6,589 mio.kr. (indeks 146,8).

  Der henvises til bilag ”ideoplæg særlige pladser Odense” for uddybende beskrivelse.

   

  Ad 2: Retspsykiatrien
  Sengekapaciteten i retspsykiatrien udvides med 15 senge og placeres i Esbjerg. Det nye afsnit kobles tæt sammen med regionens retspsykiatriske afdeling i Middelfart.

  De nuværende fysiske rammer i Esbjerg skal opgraderes bygnings- og sikkerhedsmæssigt til at kunne rumme den nye målgruppe.

  Det nye retspsykiatriske afsnit i Esbjerg skal etableres således, at kvaliteten og sikkerheden opfylder Danske Regioners "Anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien" og lever op til de samme sikkerhedsmæssige krav, som ombygning af sikkerheden i de eksisterende retspsykiatriske afsnit i 2019/2020.

   

  Omdannelsen til retspsykiatrisk afsnit kræver overordnet følgene anlægsmæssige tiltag:

  • Til- og ombygning af afsnittet med henblik på at etablere 2-lagssikring, jf. Danske Regioners anbefalinger for sikkerhedskrav for fysisk sikkerhed i retspsykiatrien.
  • Etablering af aktivitetsmuligheder for patienter, der ikke må forlade afdelingen.
  • Til- og ombygning af gårdhaven i forhold til sikkerhedskrav.

   

  Den samlede byggesag indebærer følgende ændringer/tiltag i hovedklumper:

  • Lukket gårdrum/have, der kan håndtere retspsykiatriske patienter (højt bygningsværn, perimetersikring, videoovervågning).
  • Opgradering af sikkerhed med slusesystemer, styrket glas m.v.
  • Tilbygning af 80-100m2 med modtagelse, visitation, sanserum, aktivitets-/motionsrum, ADL køkken m.v.
  • Opgradering af vagtstue / front-office.
  • Hertil kommer øvrige nødvendige håndværksmæssige tiltag (lofter, vægge, vinduer m.v.).

  Bygningen vil kunne stå klar til at rumme nye retspsykiatriske senge medio 2021. Samtidig skal der investeres 6,589 mio. kr. i ombygninger på eksisterende afdeling i Odense for at kunne flytte de særlige pladser nu og ikke vente til NytOUH er færdig i 2023.

  Tidsplan
  Etableringen af et nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, jf. vedlagte idéoplæg, kan påbegyndes i februar 2020 med opstart og drift af afsnittet i juni 2021. Ombygningen af afsnittet forventes gennemført i etaper således, at afsnittet vil være i delvis drift som almen psykiatrisk afsnit i udførelsesfasen for at opretholde en så stor sengekapacitet som muligt i hele perioden.

  Økonomi
  Den samlede byggesum incl. UFO og rådgiverydelser beløber sig til 35,281 mio. kr. (indeks 146,8).

  Der henvises til bilag ”ideoplæg retspsykiatri Esbjerg” for uddybende beskrivelse.

  Finansiering
  Særlige pladser i Odense

  Ombygningsprojektet finansieres primært af restrammen til etablering af særlige pladser, som er på 5,450 mio. kr., samt 1,139 mio. kr. fra psykiatrien konsolideringsramme på anlægsbudgettet.

  Det bemærkes, at de to projekter vedr. etablering af særlige pladser i henholdsvis Vejle og Esbjerg endnu ikke er afsluttede. Evt. mindreforbrug på disse projekter vil ved en kommende budgettilpasning kunne medgå til finansiering af de særlige pladser i Odense og dermed reducere trækket på  psykiatriens konsolideringsramme.

   

  Nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg
  Foreslås i udgangssituationen finansieret af dels psykiatriens konsolideringsramme på anlægsbudgettet, dels prioriteringspuljen, anlæg.

   

  Det bemærkes, at der på finansloven for 2020 er afsat 600 mio. kr. årligt på landsplan til styrkelse af psykiatrien, heraf 90 mio. kr. årligt til bl.a. flere nye senge i retspsykiatrien. Region Syddanmarks andel af sidstnævnte beløb udgør 19,3 mio. kr. årligt. I finanslovsaftalen er anført, at ”En del af midlerne vil skulle målrettes investeringer i udbygning af kapaciteten”. Den nærmere håndtering heraf vil først blive afklaret på et senere tidspunkt.

   

  For at kunne iværksætte den ovenfor beskrevne udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark så hurtigt som muligt, foreslås projektet derfor i første omgang finansieret af eksisterende anlægsrammer med henblik på, at finansieringen ultimativt kan ske via regionens andel af de afsatte midler på finansloven for 2020 til styrkelse af psykiatrien. Der vil senere blive forelagt konkret sag herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  At idéoplæg til etablering af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Odense godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,589 mio. kr. (indeks 146,8) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,589 mio. kr. hertil i 2020, finansieret af dels 5,450 mio. kr. fra restramme vedr. særlige pladser i psykiatrien, dels 1,139 mio. kr. fra konsolideringsrammen, psykiatri. Den meddelte anlægsbevilling til sidstnævnte ramme reduceres tilsvarende.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte, økonomiske ramme.

   

  At idéoplæg til konvertering af almenpsykiatrisk afsnit i Esbjerg til retspsykiatrisk afsnit godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 35,281 mio. kr. (indeks 146,8) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb hertil, fordelt med 21,161 mio. kr. i 2020 og 14,120 mio. kr. i 2021, finansieret af 12,454 mio. kr. konsolideringsrammen, psykiatri, dels 22,827 mio. kr. fra prioriteringspuljen, anlæg. Den meddelte anlægsbevilling til førstnævnte ramme reduceres tilsvarende.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte, økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/25062
  5. Adgangsforhold Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges redegørelse fra Sygehus Lillebælt vedrørende adgangsforholdene på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Adgangsforholdene på Kolding Sygehus har været drøftet på møde i kontaktforum for handicap. Efterfølgende har medlemmer af kontaktforum for handicap henvendt sig til udvalgsformanden for anlægs- og Innovationsudvalget, og udtrykt deres fortsatte utilfredshed med adgangsforholdene ved den nye hovedindgang på Kolding Sygehus. Hovedfokus for utilfredsheden er den lange vej ”op ad bakken” til hovedindgangen.

   

  Formanden for anlægs- og innovationsudvalget har derfor bedt administrationen om en redegørelse for sagen. Vedlagt redegørelse fra Sygehus Lillebælt, incl. bilag i form af den præsentation som kontaktforum for handicap er blevet forelagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/52013
  6. Revidering af regler for byggeri i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Administrationen anbefaler, at ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” revideres, så Bygherrepolitikken og Byggeregulativet samstemmes med de mål, der opstilles i Klimastrategien. Administrationen foreslår derfor, at Klimastrategien og revidering af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” behandles samtidigt på regionsrådets møde den 27. april 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Bygherrepolitik og Byggeregulativ) understøttes af en række operationelle dokumenter, som samlet set udgør regionens ”Byggehåndbog”. Dokumenterne i byggehåndbogen anvendes ved gennemførelse og styring af byggesager, og de revideres løbende ved behov.

   

  ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” er udarbejdet i samarbejde med alle sygehusenhederne i 2006 i forbindelse med forberedelsen af Region Syddanmark og efterfølgende godkendt i forbindelse med etableringen af regionen i 2007.

   

  Administrationen foreslår, at ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” afspejler de ambitioner, som regionen har for bæredygtig udvikling i regionen som virksomhed. Administrationen foreslår derfor også at igangsætte et arbejde med at revidere ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”, så det samstemmes med de mål, der opsættes i Klimastrategien, således at strategierne understøtter hinanden, og der skabes potentialer for synergieffekter.

   

  Revideringen af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” bør foregå sammen med relevante interne aktører. Herved sikres det, at de relevante kompetencer er til stede, ligesom det sikres, at der skabes det fornødne medejerskab for den efterfølgende implementering.

   

  Revidering af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” har fokus på:

  • Bygherrepolitik
  • Byggeregulativ, herunder særligt:
   • Organisering af intern energi og miljøstyring

   

  Bygherrepolitik
  Bygherrepolitikken giver en beskrivelse af de overordnede hensyn, som regionsrådet tager udgangspunkt i som bygherre.

   

  Formålet med bygherrepolitikken er at sikre sammenhæng i arbejdet med regionens bygningsmasse og sammenhæng til nationale og globale målsætninger om at skabe velfungerende og bæredygtige helheder, såvel i det eksisterende byggeri som i det fremtidige byggeri.

   

  Overordnet baserer bygherrepolitikken sig på ønsket om velfungerende bygninger, fastholdelse af bygningernes værdi samt energi- og miljørigtige bygninger.

   

  Byggeregulativ
  Byggeregulativet indeholder beskrivelse af den beslutningsproces, der i udgangspunktet skal følges i anlægssager, og herunder hvornår der træffes politisk beslutning i sagsforløbet. I bilaget til byggeregulativet beskrives indholdet af de enkelte faser i en anlægssag i Region Syddanmark.

   

  Byggeregulativet gælder for alle sager, hvor der gives særskilt anlægsbevilling.

  Byggeregulativet udgør sammen med Bygherrepolitikken og Byggehåndbogen Region Syddanmarks samlede byggestyringsregler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget godkender igangsættelse af en revidering af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Bygherrepolitikken og Byggeregulativet) – med henblik på videre politisk behandling og godkendelse i regionsrådet den 27. april 2020..

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget godkender igangsættelse af en revidering af ”Regler for

  byggeri i Region Syddanmark”, herunder indgår en vurdering ift. DNGB.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/550
  7. Mødeplan og årshjul for 2020
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2020:
   

  Torsdag den 20. februar 2020, kl. 11 - ca. kl. 13.30 – SHS, Aabenraa Sygehus

  Torsdag den 5. marts 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense, Telepsykiatrisk Center

  Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 15 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 5. maj 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – evt. i Svendborg

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17.

   

  Bilaget indeholder forslag til temaer og lokationer for udvalgets møder i 2020.

   

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget godkender forslag til temaer og lokationer for udvalgets møder i 2020, jf. vedlagte årshjul.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget godkender forslag til temaer og lokationer for udvalgets møder i 2020.

   

  Mødet den 5. marts 2020 flyttes til mandag den 9. marts 2020 kl. 14 – ca. 17. Mødet afholdes på Telepsykiatrisk Center, Odense.

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/550
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-01-2020
   

  Orientering om modtagne tilbud på kontrol af arbejdsklausuler, herunder indmelding fra Odense Kommune.             

   

  Pia Tørving og Henriette Schlesinger deltog ikke sagens behandling.

   

   


  Siden er sidst opdateret 16-01-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring