Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 26. februar 2020

Mødedato
26-02-2020 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Kolding Sygehus

Deltagere
 • Hans Biering
 • Kristian Nørgaard, V
 • Poul Fremmelev, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Merete Helgens
 • Kaj Andersen
 • Gitte Stærk
 • Rita Bruun
 • John Harfeld
 • Jutta Drath
 • Grethe Skovlund
 • Anders Hareskov Andersen
 • Mette Rindom
 • Kjeld Anker Espersen

 • Afbud
 • Kristian Nørgaard, V
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Michael Nielsen, C
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Gitte Stærk
 • Grethe Skovlund
 • Mette Rindom

 • Luk alle punkter Referat


  1. Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser (20 min)
  2. Brugerrepræsentanterne har ordet (10 min)
  3. Igangsættelse af arbejde vedr. "Den sidste tid" - budgetforlig 2020 (20 min)
  4. Praksisplan for almen praksis 2020-2023 (5 min)
  5. Status på lægedækningen, pr. januar 2020 (5 min)
  6. Sundhedshuse, 10 års erfaringer fra Region Syddanmark (5 min)
  7. Mødeplan (0 min)
  8. Gensidig orientering (5 min)
  9. Eventuelt (5 min)
  10. Fælles beslutningstagning og rundvisning nefrologien i Medicinsk Afdeling Kolding Sygehus (45 min)


  Sagsnr. 19/5990
  1. Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser (20 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 27. januar 2020 et pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser. Sundhedsbrugerrådet orienteres om arbejdet med pakkeforløbet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Arbejdet med formuleringen af et pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser tager afsæt i Aftale om budget 2019. Som led i at sikre, at der arbejdes i den rigtige retning i forhold til opfyldelse af de nationale kriterier for nærhedsfinansieringen, er der i Region Syddanmark iværksat en række konkrete initiativer, der skal sikre denne retning. Ét af disse er formuleringen af et pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser.

   

  Pakkeforløbet er formuleret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fælles akutmodtagelser (FAM) og de medicinske afdelinger på sygehusene, praksis og kommunerne. Arbejdet blev afsluttet primo oktober 2019, og pakkeforløbet blev politisk godkendt i regionsrådet den 27. januar 2020.

   

  Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser dækker såvel somatik som psykiatri. Pakkeforløbet er i første omgang beskrevet med afsæt i somatiske patientforløb, og en tilsvarende beskrivelse for de psykiatriske forløb er igangsat. Vedlagt er pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser i bilag 1.

   

  Indhold i pakkeforløbet for patienter med gentagne indlæggelser
  Pakkeforløb for gentagne indlæggelser er en proaktiv indsats, der henvender sig til somatiske og psykiatriske patienter. Det vedlagte pakkeforløb er målrettet medicinske patienter med mindst 3 akutte kontakter inden for et halvt år, og dækker over de akutambulante kontakter og akutte indlæggelser.

   

  Formålet med pakkeforløbet er:

   

  • At blive i stand til systematisk at identificere de patienter, der har særlige behov, og samlet at løfte kvaliteten i disse patientforløb.
  • At understøtte, at det er de nødvendige indlæggelser, der finder sted – og således reducere antallet af indlæggelser.

   

  I pakkeforløbet er der fokus på at løfte kvaliteten på sygehusene ved indlæggelsessituationen, under selve indlæggelsen og ved udskrivelsen. Tiltagene i pakkeforløbet er formuleret under tre indsatser:

   

  • Den dialogbaserede indlæggelse, hvor der skal være en dialog om, hvorvidt der er andre og bedre alternativer til en indlæggelse. Indsatsen er, ud over at være henvendt til målgruppen for gentagne indlæggelser, henvendt til alle akutte patienter
  • En styrket indsats i front, hvor der sættes målrettet ind initialt i indlæggelsesforløbet via målrettet opsporing og screening samt tidlig multidisciplinær teamkonference (MDT)
  • En tryg udskrivelse, hvor patienten sendes hjem med en koordineret og afstemt plan for det videre forløb.

   

  Pakkeforløbet bygger på gode erfaringer. De fleste af de indsatser, der formuleres i pakkeforløbet, anvendes allerede i varierende omfang på sygehusene i dag. Med pakkeforløbet er det hensigten at sikre et ensartet tilbud på tværs af sygehusene.

   

  Tids- og implementeringsplan
  Der lægges op til, at pakkeforløbet implementeres i to tempi. Først afprøves pakkeforløbet. På baggrund af afprøvningen og den efterfølgende evaluering implementeres pakkeforløbet endeligt.

   

  Pakkeforløbet pilotafprøves i perioden april-december 2020 på følgende afdelinger:

   

  Sygehus

  FAM

  Afdeling

  Odense Universitetshospital

  X

  Geriatrisk Afdeling, OUH

  Sygehus Lillebælt

  X

  Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus

  Sygehus Sønderjylland

  X

  Medicinske Sygdomme, Sønderborg Sygehus

  Sydvestjysk Sygehus

  X

  Kardiologisk Afsnit, Esbjerg

   

  Psykiatrisygehuset udarbejder en særskilt procesplan for afprøvning og implementering.

   

  Evaluering af pilotafprøvning af pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser

  Der samarbejdes med VIVE i forhold til at evaluere pilotafprøvningen af pakkeforløbet.

   

  Evalueringen indeholder følgende hovedopgaver:

   

  • En organisationsanalyse, der skaber detaljeret viden om, hvordan pakkeforløbet som helhed – såvel som de specifikke indsatser – er modtaget, implementeret og forankret på de afdelinger, som deltager i afprøvningsfasen, samt hvilke resultater der forbindes med indsatser
  • En aktivitets- og målgruppeopgørelse, der via relevante data beskriver målgruppen af patienter, antallet og typer af forløb samt antal og typer af specifikke aktiviteter, der tilbydes/gennemføres i regi af pakkeforløbet.
  • En kvalitativ interviewundersøgelse, der afdækker patienter og pårørendes perspektiver på de specifikke tilbud, de modtager inden for rammerne af pakkeforløbet.

   

  Formålet med evalueringen er at kvalificere den fulde implementering af pakkeforløbet, der, jf. tidsplanen, skal iværksættes primo 2021.

   

  Samarbejde med kommuner og praksis
  Pakkeforløbet for patienter med gentagne indlæggelser beskriver primært indsatser, som involverer sygehusene. Dette med henblik på at sikre, at sygehusene har det bedst mulige tilbud til målgruppen. Imidlertid kan indsatsen på sygehusene ikke stå alene og fordrer et tæt og velfungerende samarbejde med kommuner og praksis. Der er derfor arbejdet på at sikre en konneks til arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-23, hvor tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser er formuleret som en konkret indsats i hele sundhedsaftaleperioden.

   

  På mødet fortæller Mohamad Ismail El-Faramawi, overlæge på Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus, om arbejdet med pakkeforløbet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedhæftet.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/874
  2. Brugerrepræsentanterne har ordet (10 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Brugerrepræsentanterne har ordet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brugerrepræsentanterne i sundhedsbrugerrådet har ønsket, at der til hvert møde bliver afsat tid (fem minutter) til, at de kan orientere om deres foreninger.

   

  Helene Smet, SIND, og Gitte Stærk, Psoriasisforeningen, har ordet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Helene Smet orienterer om organisationen SIND. På næste møde orienterer Hans Biering, Bedre Psykiatri.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/51420
  3. Igangsættelse af arbejde vedr. "Den sidste tid" - budgetforlig 2020 (20 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsbrugerrådet forelægges en status for arbejdet med ”Den sidste tid”. Ønsket om en styrkelse af mulighederne for at imødekomme patientens ønske i den sidste tid blev besluttet igangsat som en del af budgetforlig 2020. Der ønskes på baggrund af dette, at sundhedsbrugerrådet drøfter input til processen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regionsrådets budgetforlig for 2020 er det besluttet, at aftaleparterne ”ønsker at styrke mulighederne for at imødekomme patientens ønsker i den sidste tid, og give de sundhedsprofessionelle de nødvendige værktøjer til at understøtte dette. Der udarbejdes en samlet plan for "den sidste tid". Planen skal bl.a. undersøge mulighederne for justering af de palliative teams arbejdsområder og opgaver og vurdere, hvordan borgernes livs-/behandlingstestamente bedst muligt understøttes. Endelig skal planen vurdere, om der er behov for yderligere indsatser, der understøtter borgernes/patienternes ønsker i den "sidste tid", herunder evt. behov for koordinering af den frivillige indsats på området”.

   

  Med udgangspunkt i budgetteksten har administrationen udarbejdet et kommissorium, der udpeger to spor.

   

  Spor 1 indeholder en afdækning af muligheder for og forslag til at styrke det regionale palliative tilbud. Fokusområder vil bl.a. være, hvordan det regionale tilbud kan tilrettelægges sådan, at det på bedste vis understøtter, at den palliative indsats på regionalt niveau tilbydes på rette niveau og sted, i rette tid og til de rette patienter – en bred målgruppe af patienter med livstruende sygdom. Processen tilrettelægges sådan, at der kan ligge et forslag til indhold og omfang af styrkelsen til budgetforhandlingerne for 2021.

   

  I relation til spørgsmål om øgede muligheder for at kunne imødekomme patienters ønsker i ”Den sidste tid” er den palliative indsats en væsentlig brik. Mange patienter lever længere med livstruende sygdomme, og den palliative indsats spiller derfor en stadig større rolle for flere målgrupper, end der hidtil har været fokus på – også i forhold til at understøtte, at patienter får bedre muligheder for at dø, hvor de ønsker det.

   

  Spor 2 indeholder det mere brede sigte med en samlet plan for ”Den sidste tid” og dermed også det tværsektorielle spor. I dette spor adresseres bl.a. muligheder/behov for styrket samarbejde mellem palliative teams, kommuner, praktiserende læger og frivillige omkring en større målgruppe af borgere med palliativt behov end hidtil. Som ved spor 1 er sigtet også her bl.a. at understøtte mål om systematisk screening for palliative behov, og når det er relevant iværksættelse af tidligere palliativ behandling for en bred målgruppe.

   

  Sundhedsbrugerrådet vil på et senere tidspunkt – når der har været mulighed for en tværsektoriel drøftelse – blive præsenteret for et uddybet kommissorium, målrettet spor 2. Det forventes at blive i anden halvdel af 2020.

   

  På mødet vil Hanne Irene Jensen, Lektor, ph.d., sygeplejerske fra Anæstesiologisk Afdeling på

  Vejle Sygehus fortælle om projektet ”Polst” (Patient og Lægebeslutninger for den sidste tid) og de erfaringer, de har gjort med systematisk at arbejde med området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Drøftet. Sundhedsbrugerrådet vil gerne invitere lektor, ph.d., sygeplejerske Hanne Irene Jensen igen om cirka et år for at høre om storskala projektet.

   

  Oplæg vedhæftet.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/14164
  4. Praksisplan for almen praksis 2020-2023 (5 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Den endelige version af Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023 forelægges for sundhedsbrugerrådet til orientering, herunder praksisplanudvalgets overordnede prioritering af indsatsområderne i planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Sundhedsbrugerrådet drøftede på møde i september 2019 udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023” med henblik på at kvalificere planen ud fra et bruger-/patientperspektiv. Praksisplanudvalget behandlede sundhedsbrugerrådets anbefalinger i oktober 2019, hvorefter sundhedsbrugerrådet blev skriftligt orienteret om behandlingen af forslagene.

   

  Udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2020 -2023” var efterfølgende i høring i perioden 4. oktober til 4. november 2019. Der indkom i alt 17 høringssvar, herunder den lovpligtige behandling i sundhedskoordinationsudvalget og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til planen. Høringssvarene udtrykte generelt opbakning til Praksisplanen, herunder blev sammenhængen til sundhedsaftalen generelt understreget som værende positiv, ligesom der var tilslutning til de overordnede visioner og de valgte indsatsområder.

   

  Praksisplanudvalgets efterfølgende behandling af høringssvarene resulterede i en række konkrete ændringer af Praksisplanen, hvoraf de væsentligste er:

   

  • Indledningen er tilføjet et afsnit om, hvem parterne bag praksisplanen er.
  • Planen er tilføjet et kort afsnit omkring organisering af kvalitetsarbejdet i almen praksis, omfattende klynger, SydKIP og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget.
  • Forløbsplaner for patienter med KOL og Diabetes nævnes som et middel til øget patientinddragelse (afsnit 7.2.1).
  • Formuleringen i afsnit 8.2 er justeret til, at det undersøges om og hvordan henvisningsmønstret fra almen praksis til kommunale forebyggelsestilbud kan følges.
  • I afsnit 8.5 er tilføjet mulighed for dialog med sygehuset ved udredning af patienter i almen praksis.
  • Afsnittet om samarbejde mellem almen praksis og børne- og ungdomspsykiatrien (9.3.4) er blevet uddybet.
  • Den tværsektorielle ”FMK-gruppe” er nævnt i afsnit 9.6.2 som aktør i forhold til at drøfte og udvikle samarbejdet om fælles medicinkort (FMK).
  • I afsnit 9.9.3 er tilføjet en ny indsats om undersøgelse af mulighederne for at fastholde ældre læger i almen praksis.
  • Det er tydeliggjort, at implementeringsplanen vil angive prioritering af indsatsområderne, hvem der er ansvarlig for at iværksætte initiativerne, samt hvordan der følges op på, om målet med indsatsen er nået.

   

  Praksisplanudvalget godkendte herefter den endelige version af praksisplanen på møde den 27. november 2019, og planen trådte officielt i kraft pr. 1. januar 2020.

   

  Vedlagt er den endelige version af Praksisplan for almen praksis 2020 -2023, som dog skal tilføjes implementeringsplan jf. nedenstående, samt sættes op i mere læsevenligt layout.

   

  Implementeringsplan for praksisplanen
  Udvalget drøftede ligeledes på mødet den 27. november 2019 prioriteringen af de indsatsområder, som praksisplan omfatter og besluttede følgende tidsmæssige prioritering af indsatsområderne som grundlag for den mere detaljerede planlægning af implementeringsindsatsen.

   

  2020

  (Forberedelse)

  Psykisk syge

  2021

  Børn og unges mentale trivsel

  Fastholdelse på arbejdsmarked og i uddannelse

  2022

  Den ældre medicinske patient/ samarbejde med akutsygeplejen

  Kronisk syge

  2023

  Rygning

  Overvægt

   

  Ved siden af den målgruppefokuserede implementering skal der løbende arbejdes med de indsatser, der ikke vedrører specifikke målgrupper.

   

  Det drejer sig f.eks. om:

  • Sikker medicinering (FMK)
  • Tilgængelighed
  • Implementering af eksisterende lokalaftaler, som dog også indgår som redskab i sammenhæng med målgrupperne

   

  Udvalget godkendte endvidere en implementeringsmodel, hvor der for hvert indsatsområde udarbejdes en ”køreplan” til afklaring af, hvilke konkrete indsatser der skal igangsættes for at implementere praksisplanen, samt hvilke parter der skal inddrages. ”Køreplanen” forelægges praksisplanudvalget til godkendelse før igangsætning af initiativer inden for de enkelte indsatsområder.

   

  Udvalget understregede samtidig, at der i den løbende implementering af Praksisplan for almen praksis 2020 -2023 skal være plads til en løbende omprioritering af indsatsområderne, ligesom der skal tages hensyn til og koordineres med implementeringen af Sundhedsaftalen..

   

  Praksisplanudvalget forelægges en mere detaljeret implementeringsplan til godkendelse på møde den 5. marts 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/278
  5. Status på lægedækningen, pr. januar 2020 (5 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på lægedækningen pr. januar 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningen i regionen er stort set uændret siden sidste møde, hvorfor nærværende orientering er næsten identisk med den forrige. Lægedækningen i regionen er overordnet set god, også sammenlignet med de øvrige regioner. Der er pt. ingen akutte lægedækningsproblemer, men visse områder i regionen vurderes som generelt lægedækningstruede. I de lægedækningstruede områder arbejdes der målrettet med rekruttering af yngre læger og optimering af praksisstrukturen/bedre fysiske rammer for at drive praksis, ofte i samarbejde med de berørte kommuner.

   

  Der sker udpegning af lægedækningstruede områder hvert kvartal, og udpegningen foretages i lægedækningsgruppen, som er en arbejdsgruppe under praksisplanudvalget.

   

  Følgende områder blev udpeget som lægedækningstruede pr. november 2019:

  -          Billund Kommune

  -          Esbjerg kommune

  -          Fanø Kommune

  -          Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)

  -          Løgumkloster (ligger i Tønder Kommune)

  -          Varde Kommune

  -          Aabenraa Kommune.

   

  Områderne udpeges hvert kvartal og for mindst seks måneder ad gangen. Der vil ske udpegning igen til marts 2020, hvor lægedækningsgruppen også vil genbesøge arbejdet med at sikre lægedækningen i udvalgte ”opmærksomhedsområder”, som på sigt ville kunne blive ramt af lægedækningsproblemer. Der afholdes endvidere forskellige rekrutteringsarrangementer i foråret, som har særligt fokus på disse områder.

   

  Der er pt. etableret seks udbudsklinikker i regionen. De fem (Ølgod, Ærøskøbing, Esbjerg, Grindsted, Tønder) drives af Alles Lægehuse A/S (tidligere Falck Lægehuse A/S), og en enkelt klinik drives af Nordic Medicare (Aabenraa). Disse tilbud betjener i alt lidt over 13.000 patienter.

   

  Desuden driver regionen fortsat en klinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i henhold til sundhedslovens ”forsøgsparagraf” § 233. Klinikken åbnede den 1. september 2018. Der er på nuværende tidspunkt godt 2.050 patienter tilmeldt klinikken

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/51330
  6. Sundhedshuse, 10 års erfaringer fra Region Syddanmark (5 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Ny publikation om 10 års erfaringer med sundhedshuse fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har siden 2011 arbejdet med at udvikle og etablere sundhedshuse. Formålet var i begyndelsen at skabe faciliteter, som kunne tiltrække praktiserende læger og dermed sikre lægedækning. Siden har det udviklet sig til, at der nu også er fokus på at afprøve forskellige samarbejdsformer, som kan styrke og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I en ny publikation deles erfaringer til inspiration for andre med interesse for sundhedshuse.

   

  Publikationen udleveres i papirformat til interesserede på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/874
  7. Mødeplan (0 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådet har godkendt følgende mødedatoer i 2020:

   

  • Torsdag den 28. maj 2020, kl. 14-16
  • Torsdag den 8. oktober 2020, kl. 14-16
  • Torsdag den 10. december 2020, kl.14-16.

   

  Jf. tidligere aftale mødes brugerrepræsentanterne en time før hvert møde.

   

   

  Sundhedsbrugerrådet foreslår bl.a. følgende temaer i 2020:

  • Center for fælles beslutningstagning
  • Mit sygehus
  • Cannabis
  • Multisygdom, ældre og medicin
  • Kost på sygehusene
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/874
  8. Gensidig orientering (5 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Ingen bemærkninger.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/874
  9. Eventuelt (5 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Ingen bemærkninger.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/8222
  10. Fælles beslutningstagning og rundvisning nefrologien i Medicinsk Afdeling Kolding Sygehus (45 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I nefrologien (nyresygdomme) på Kolding Sygehus arbejder man med patientinddragelse og fælles beslutningstagning, herunder uddannelse af afdelingssygeplejersker.

   

  Oplæg og rundvisning ved overlæge Kjeld Erik Otte.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedhæftet.

   

  Morten Brixtofte Petersen, Marianne Mørk Mathiesen, Tina Brandt Jensen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Gitte Stærk, Grethe Skovlund, Kristian Nørgaard, Anne-Marie Palm-Johansen, Michael Nielsen og Mette Rindom deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 28-02-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring