Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 15. april 2020

Mødedato
15-04-2020 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Annette Blynel, F (midlertidigt medlem)
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Årsrapport 2019 - ledelses- og regnskabsberetning
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2019 på over 10 mio. kr.
  3. Genbevillinger fra 2019 til 2020 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  4. Anlægsramme til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter/investeringer i 2020
  5. Budgettilpasning sundhedsområdet
  6. Forslag til styrket indsats for patienter med progressiv sklerose
  7. Byggemodning af Teknikbyen - DP21
  8. Evaluering af WHINN 2019 og rammer for WHINN 2020
  9. Tiltrækning af international konference til Region Syddanmark
  10. Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelsesindsatsen i forhold til plejepersonale
  11. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  12. Status på coronaindsats og overvejelser i forhold til genåbning af syghusaktivitet og aktivitet i praksissektoren
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt
  15. LUKKET: Sambestilling


  Sagsnr. 20/14942
  1. Årsrapport 2019 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume

  Der har – i lighed med tidligere år – også i 2019 været budget- og aftaleoverholdelse.

   

  Konsolideringen af regionens samlede økonomi i 2018 har sammen med midlertidige råderum frigjort midler til ekstraordinære investeringer på sygehusene i 2019.

   

  Samtidig er inden for årets udgiftsloft håndteret markant stigende udgifter til medicintilskud ud over det skøn, der lå til grund for økonomiaftalen for 2019.

   

  Endelig er fremrykket indkøb, anskaffelser m.v., som bidrager til at lette presset på regionens samlede økonomiske rammer i de kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget aflægger i henhold til regionsloven regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

   

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten indeholder tillige resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil samt beskrivelse af regnskabspraksis m.v. Mere specifikke bemærkninger fremgår af særskilt bilagshæfte.

   

  Der har – i lighed med tidligere år – været budget- og aftaleoverholdelse også i 2019.

   

  Konsolideringen af regionens samlede økonomi i 2018 har sammen med midlertidige råderum, bl.a. som følge af en afdæmpet udgiftsudvikling på centrale udgiftsområder, herunder sygehus-medicin, gjort det muligt at gennemføre ekstraordinære investeringer for 436 mio. kr. i apparatur, renoveringer af tekniske installationer m.v. på sygehusene i 2019.

   

  Samtidig er inden for årets udgiftsloft håndteret markant stigende udgifter til medicintilskud ud over det skøn, der lå til grund for økonomiaftalen for 2019.

   

  Som led i regionens overordnede, langsigtede økonomiske politik er samtidig fremrykket indkøb, anskaffelser m.v., hvilket bidrager til at lette presset på regionens samlede økonomiske rammer – drift og anlæg – i de kommende år, bl.a. med henblik på at kunne fastholde et fortsat højt (gen)investeringsniveau i apparatur og muliggøre håndtering af engangsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af nye sygehusbyggerier inden for regionens udgiftsloft de pågældende år.

   

  Alle sygehuse fremviser i 2019 positive driftsresultater på overordnet niveau, bl.a. som udtryk for, at der pågår tilpasning til fremtidige, nye driftsniveauer, når forudsatte effektiviseringsgevinster ved at tage nye sygehusbyggerier i brug skal indfries.

   

  Ved indgangen til 2020 har Region Syddanmark fortsat en stabil driftsøkonomi i balance. Samtidig har fx udviklingen været positiv eller uændret for hovedparten af målepunkterne vedr. de nationale mål for sundhedsvæsenet.

   

  For det sociale område har belægningen været som budgetteret, ligesom antallet af pladser er udvidet som følge af efterspørgsel fra kommunerne efter specialiserede tilbud.

   

  For Regional Udvikling svarer aktiviteten, målt i kroner, til det forudsatte.

   

  På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2019 for Region Syddanmark overordnet set at være tilfredsstillende.

   

  Regionernes budgetter og regnskaber opstilles efter omkostningsbaserede principper. Alle tre områder – Sundhed, Social samt Regional Udvikling – bidrager i 2019 til et samlet, positivt driftsresultat.

   

  Med i en vurdering hører dog, at der heri indgår en række beregnede omkostninger, fx hensættelser og afskrivninger, som ikke her og nu repræsenterer et træk på likviditeten. Omvendt dækker finansieringen vedr. Sundhed og Regional Udvikling ikke disse omkostninger, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg som udtryk for likviditetstrækket i året.

   

  Anlægsudgifterne i 2019 er lavere end budgetteret som følge af tidsforskydninger m.v. Investeringsniveauet er dog fortsat højt, når der tages højde for, at en del apparatur m.v. er anskaffet via leasing. Via konsolidering i driften er der dækning i kommende års budgetter for leasingydelserne.

   

  Ved udgangen af 2019 udgør regionens samlede balance 16,9 mia. kr. Regionens egenkapital er ved årets udgang godt 1,3 mia. kr. Likviditeten, opgjort som gennemsnit for hele året, er styrket.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2019 til regionsrådet og anbefaler, at årsrapport/regnskab 2019 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/13621
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2019 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2019, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til ”Budget- og regnskabssystem for regioner” skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

   

  I forlængelse af sag om Årsrapport/regnskab 2019 forelægges derfor anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2019.

   

  Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og samlet forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

   

  Anlægsregnskaberne giver i øvrigt ikke anledning til bemærkning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2019 godkendes forud for afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/13441
  3. Genbevillinger fra 2019 til 2020 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2019. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overførslerne fra 2019 er øget markant, bl.a. i lyset af sygehusenes positive driftsresultater. I forhold til 2017 er overførselsomfanget i løbet af to år således mere end fordoblet og udgør nu ca. 2,5 pct. af sundhedsområdets samlede driftsbudget.

   

  Som følge af budgetlovens snævre, ét-årige perspektiv udgør større udsving i overførsler til hhv. og fra det enkelte år imidlertid en særskilt, styringsmæssig udfordring. I praksis betyder det, at virkningen af konsolideringen i 2019 alt andet lige forlods er disponeret til at ”inddæmme” risikoen for et lavere overførselsomfang fra 2020 til 2021. Det vil i givet fald reducere mulighederne for konsolideringstiltag i 2020, fx i form af ekstraordinære renoveringer, bl.a. for også at bidrage til det ønskede og nødvendige råderum til håndtering af engangsudgifter i årene omkring ibrugtagningen af Nyt OUH.

   

  For at reducere overførselsomfanget til 2020 er derfor åbnet op for, at sygehuse, hvor 2019-resultater også afspejler en begyndende tilpasning til effektiviseringskravene ved nye sygehusbyggerier, kan anvende mindreforbruget til en gradvis indfasning heraf over flere år. På den baggrund er indgået aftale med Sydvestjysk Sygehus om reduktion af overførslerne med 30 mio. kr. mod en reduktion af effektiviseringskravet i perioden 2021-2023 på 10 mio. kr. årligt.

   

  Mulighederne for tilsvarende ordninger med OUH er ved at blive udredt, og forudsættes indarbejdet i en af de tilbagevendende budgettilpasninger.

   

  For sundhed ønskes der i alt om genbevillinger på 238,102 mio. kr. vedr. drift. Heraf ønskes der genbevillinger under Fælles udgifter på i alt 103,675 mio. kr.

   

  • 34,647 mio. kr. Færdiggørelse af initiativer vedr. investeringsplanen 2019
  • 20,614 mio. kr. It-projekter
  • 13,934 mio. kr. Øvrige rammer
  • 12,754 mio. kr. Hospice
  • 10,017 mio. kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse
  • 7,070 mio. kr. Servicefunktioner
  • 4,639 mio. kr. Sygesikring.

   

  Der søges om genbevillinger af rådighedsbeløb på netto 589,403 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 101,561 mio. kr.

   

  Genbevillinger vedrørende rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedrørende drift.

   

  For Sundhed gælder det, at genbevillinger vedrørende driften ud over 1 pct. af nettobudgettet skal begrundes konkret, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales med direktionen.

   

  Med baggrund i regnskabsresultatet for 2019 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 1,381 mio. kr. netto. Samt der søges om genbevillinger på 1,989 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb.

   

  Inden for det samlede udgiftsloft i 2019 er der bl.a. udbetalt ekstraordinært tilskud til trafikselskaber på 21 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug, herudover er der også i 2018 udbetalt et ekstraordinært tilskud. I forbindelse med genbevilling i 2020 af mer/mindreforbrug foreslås det, at der foretages udligning mellem bevillingsområder som følge af beslutningen om at tilføre trafikselskaberne midler. Det foreslås derfor, at disse merbevillinger til trafikselskaberne finansieres inden for de samlede genbevillinger under Regional Udvikling. Der er ved beregningen taget højde for afholdte og fremtidige budgetposter, der udgør en tidsmæssig forskydning på andre bevillingsområder end Øvrige omkostninger.

   

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Anlæg

  Ajourføring af anlægsbevilling (indeks 146,8)*

  Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden

  0

  55.999

  88.510

  Fælles rammer

  0

  327.758

  2.279

  Investeringsrammer

  0

  49.503

  49.503

  Fælles udgifter

  103.675

   

   

  Odense Universitetshospital

  71.174

  -453

  127

  Sydvestjysk Sygehus

  21.972

  17.078

  1.191

  Sygehus Lillebælt

  17.054

  14.005

  170

  Sygehus Sønderjylland

  19.902

  6.662

  683

  Somatik i alt

  233.777

  470.552

  142.463

  Fælles udgifter

  1.565

   

   

  Psykiatri i RSD

  2.760

  53.123

  2.982

  Psykiatri I alt

  4.325

  53.123

  2.982

  Sundhed I alt

  238.102

  523.675

  145.445

  Social og specialundervisning

  0

  36.510

  652

  Kollektiv Trafik

  -2.000

  0

  0

  Kulturel virksomhed

  -1.840

  0

  0

  Uddannelse

  0

  0

  0

  Miljø og Råstoffer

  2.736

  0

  0

  Øvrige omkostninger

  2.485

  0

  0

  Regional Udvikling

  1.381

  1.989

  0

  Fælles formål og administration

  0

  27.229

  14

  I alt

  239.483

  589.403

  146.111

   * Kvalitetsfondsprojekter indeks 119,07

   

  Endvidere søges der om overførsel af overskud vedrørende eksterne projektilskud på i alt 376,516 mio. kr. Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien/SDSI.

   

  Tabel 2: Eksterne projektilskud

  Sygehus

  Primo saldo 2019

  Tilskud 2019

  Udgifter 2019

  Over- eller underskud ultimo 2019 som skal overføres til 2020

  (overskud + underskud -)

   

   

   

   

   

   

  OUH Odense

  282.934

  288.195

  263.151

  307.977

   

   

   

   

   

  Sygehus Sønderjylland

  6.454

  3.296

  4.329

  5.421

   

   

   

   

   

  Sygehus Lillebælt

  32.087

  38.074

  38.332

  31.829

   

   

   

   

   

  Sydvestjysk Sygehus

   

  12.490

   

  14.181

   

  9.016

   

  17.655

   

   

   

   

   

  Psykiatrien

  -5.347

  14.920

  5.292

  4.282

   

   

   

   

   

  Syddansk Sundhedsinnovation

   

  6.506

   

  9.320

   

  6.474

   

  9.352

   

   

   

   

   

  I alt

  335.124

  367.986

  326.594

  376.516

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At genbevillingerne vedrørende driften fra 2019 til 2020, jf. tabel 1, som finansieres af likvide midler, godkendes.

   

  At Sydvestjysk Sygehus har reduceret deres overførsler med 30 mio. kr. mod en reduktion af effektiviseringskravet i perioden 2021-2023 på 10 mio. kr. årligt.

   

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 589,403 mio. kr. i 2020 fordelt, jf. tabel 1.

   

  At genbevillingerne vedrørende anlæg finansieres af de likvide midler i 2020.

   

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt 146,111 mio. kr., fordelt, jf. tabel 1.

   

  At sygehusene og SDSI må afholde udgifter vedrørende eksterne projekttilskud i 2020 for i alt 376,516 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 20/15962
  4. Anlægsramme til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter/investeringer i 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen og Danske Regioner har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag vedr. regionernes økonomi i lyset af COVID-19.

   

  Et element heri er, at regionerne i 2020 ekstraordinært sættes fri af det aftale anlægsloft, som for 2020 udgør 2,5 mia. kr. Det betyder, at regionerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu. Fremrykningen skal målrettes projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

   

  Som opfølgning herpå foreslås afsat en anlægsramme på 50 mio. kr. til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter/investeringer i 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen og Danske Regioner har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag vedr. regionernes økonomi i lyset af COVID-19. Baggrunden er et fælles ønske om at understøtte danske virksomheder og dansk økonomi gennem krisen.

   

  Et element i aftalen er, at regionerne i 2020 sættes fri af det aftalte anlægsloft.

   

  Jf. aftalen er regionerne ”i en særlig situation, hvor fokus er på at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod COVID-19, og hvor en stor del af aktiviteten i den kommende tid vil blive påvirket af indsatsen mod COVID-19. Det gælder også for planlagte investeringer, hvor investeringer kan blive udskudt for at understøtte sikker og stabil drift af sygehusene. Regionerne vil så vidt muligt opretholde arbejdet med de kvalitetsfondsstøttede projekter.

   

  Danske Regioner har tilkendegivet, at regionerne i videst muligt omfang vil søge at gennemføre alle øvrige planlagte investeringer under hensyntagen til, at den nødvendige hospitalsdrift opretholdes. Samtidig vil regionerne søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år.

   

  Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og Danske Regioner, som for 2020 udgør 2,5 mia. kr. Det betyder, at regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. Parterne er enige om, at fremrykningen skal målrettes projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Det vil medvirke til at understøtte beskæftigelsen her og nu.

   

  Af aftalen fremgår også, at ”Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Regeringen følger udviklingen nøje og vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19 er til stede.

   

  Regeringen og Danske Regioner ønsker, at der tages de nødvendige skridt for at bekæmpe den sundhedsmæssige krise, der følger af COVID-19 her og nu. Indsatsen kan også have betydning for regionernes arbejde i 2021 fx i form af afledte pukler som følge af udskudte operationer mv. Regeringen vil sikre, at der er finansiering i regionerne til den ekstraordinære indsats til COVID-19-relaterede tiltag.

   

  Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

   

  Regeringen og Danske Regioner vil være i løbende dialog om regionernes situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget iværksætter. Parterne vil drøfte de samlede rammer om regionernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

   

  Som opfølgning herpå foreslås derfor afsat en anlægsramme i 2020 på 50 mio. kr. til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter, investeringer m.v., herunder klimatiltag, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020, og som kan gennemføres uden at påvirke den nødvendige hospitalsdrift.

   

  Det foreslås, at koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at udmønte rammen, bl.a. ud fra de praktiske muligheder for at gennemføre de enkelte projekter, men med særlig vægt på klimarelaterede projekter. Gennemførelse af evt. større projekter på over 10 mio. kr. forelægges regionsrådet, jf. gældende bevillingsregler.

   

  Forretningsudvalget har i marts 2020 anbefalet udmøntning af rammen vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse, herunder fremrykning af projekter for 34 mio. kr. til 2020-2021.

   

  Herudover forventes anlægs- og innovationsudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet i maj 2020 forelagt sag om afsættelse af en ramme på driften i 2020 med henblik på tilsvarende fremrykning af renoverings- og vedligeholdelsesprojekter m.v., herunder energioptimering og klimasikring.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget orienteres om status for udmøntning af anlægsrammen. Status for udmøntning af rammerne indgår i den løbende økonomirapportering samt forslag til investeringsbudget for 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. (indeks 146,8) til en ramme til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter, investeringer, m.v., herunder klimatiltag, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020 uden at påvirke den nødvendige hospitalsdrift.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til formålet, i første omgang finansieret af de likvide midler.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at udmønte anlægsrammen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   


  Sagsnr. 20/15227
  5. Budgettilpasning sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af indkøbsbesparelser, midler til øget målgruppe for udskrivnings- og koordineringsaftaler i psykiatrien, udmøntninger fra centrale forskningspuljer samt aktivitetsafregning til psykiatrisygehuset.

   

  Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført budget til regionsfinansieret forskning, midler til kompetenceforløb i kræftkirurgi og ansættelse af frivillighedskoordinatorer.

   

  Sygehusenes budgetter bliver reduceret som følge af indkøbsbesparelser, betaling af fremrykkede indkøb og etablering af regionalt tolkecenter.

   

  Opgørelsen af aktivitet i 2019 på de somatiske sygehuse er på nuværende tidspunkt usikker grundet overgangen til nyt landspatientregister. Sygehusene vil få tilført aktivitetsafregning i senere budgettilpasninger.

   

  Psykiatrisygehuset tilføres aktivitetsafregning for 2019, midler til øget målgruppe for udskrivnings- og koordineringsaftaler og pavillonleje i Svendborg.

   

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Styrkelse af sekretærbistand på AMK-vagtcentral
  • Styrkelse af den præhospitale indsats i Holsted
  • Sårbar på arbejdsmarkedet/projekt sårbare unge
  • Projekt mistrivsel B&U område
  • Konvertering af midler fra drift til anlæg, Psykiatrisygehuset
  • Levende anonyme donorer
  • Uddannelse og udstyr til uddannelse af akuthjælpere
  • Frikøb jordemoder til ny fødeplan
  • Forvaltningsbudget for CIS intensiv- og anæstesi løsning
  • Netværkslinjer Ambulance Syd
  • Etablering af Urgent Care Payment Unit, UCP
  • Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser
  • Anlægsbevillinger til EPJ SYD og Mit Sygehus
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekter
  • Fællesindkøb af diagnostiske arbejdspladser m.v.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -0,653 mio. kr. netto (indeks 146,8) til de angivne formål.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto til de angivne formål, finansieret som foreslået, jf. bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51658
  6. Forslag til styrket indsats for patienter med progressiv sklerose
  fold dette punkt ind Resume

  På grundlag af bidrag fra Skleroseklinikken på OUH og Sydjysk Skleroseklinik stilles der forslag om anvendelse af midlertidige midler til gavn for patienter med progressiv sklerose.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet lancerede i foråret 2019 en helhedsplan for skleroseområdet, ”Et godt liv med sklerose”. Helhedsplanen kom til som en del af finansloven for 2018, hvori der er afsat 38,7 mio. kr. til skleroseområdet.

   

  Med helhedsplanen blev der afsat midler til regionerne til at styrke indsatsen for patienter med progressiv sklerose[1] og opkvalificere sygeplejersker med neurologiske kompetencer for at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med sklerose. Endvidere opfordres regionerne til at styrke patientinddragelse med PatientRapporterede Oplysninger (PRO).

   

  Konkret skal indsatsen bidrage til, at patienter med progressiv sklerose får mulighed for at blive tilset af sundhedsfagligt personale på en skleroseklinik og få en opdateret helhedsvurdering. 

   

  Opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer bør tage afsæt i den kliniske hverdag og give sygeplejerskerne de rette kompetencer.

   

  Sundheds- og Ældreministeriet vil ved årsskiftet 2020/2021 bede om en status på, hvordan regionerne har implementeret indsatserne.

   

  Tabel 1 Region Syddanmarks andel af de afsatte midlertidige midler

  mio. kr. (2019-pl)

  2020

  2021

  Styrket indsats for patienter med progressiv sklerose

  1,308

  1,308

  Opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer

  0,321

   


  I Region Syddanmark behandles patienter ved Skleroseklinikken på OUH og

  Sydjysk Skleroseklinik, som er et samarbejde mellem neurologiske afdelinger på Sygehus Lillebælt, Kolding, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og Esbjerg.

   

  Såvel Sydjysk Skleroseklinik (Sønderborg, Esbjerg og Kolding) og Skleroseklinikken på OUH varetager sklerosebehandling på hoved – og regionsfunktions niveau. OUH er også godkendt til at varetage højtspecialiseret sklerosebehandling.

   

  De prioriterede indsatser vurderes primært rettet mod patienter med behov for sklerose- behandling på hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau. De to respektive skleroseklinkker foreslår midlerne anvendt, som det fremgår nedenfor. De to skleroseklinikker har i samarbejde koordineret forslagene.

   

  Fælles forslag vedr. kompetenceudvikling af sygeplejersker
  Der planlægges en serie undervisningsdage, som foregår på skift på hver af regionens fire matrikler. Undervisningen vil bestå af en kombination af eksterne undervisere samt klinikkens eget personale. Derudover vil der være behov for kongresdeltagelse (f.eks. ECTRIMS) og fokuseret ophold for den enkelte nøgleperson på f.eks. sklerosehospital, tværfaglig smerteklinik og palliativ team.

   

  Der forventes anvendt 321.000 kr. til frikøb, kurser samt aflønning af eksterne undervisere. Midlerne fordeles til OUH med 121.000 kr. og de 200.000 kr. fordeles efter befolkningsunderlag i Sydjysk Sklerosekliniks optageområde (Sønderborg, Esbjerg og Kolding).

   

  Forslag fra Sydjysk Skleroseklinik til forbedring af tilbud til patienter med progressiv sklerose:

  • Implementering af forbedret kontrol og funktionsmål (som gangtest og andre test) løbende for at kunne måle progression- og dermed identificere de patienter, som progredierer og evt. kan komme i betragtning til nye behandlingsmuligheder i takt med, at disse behandlinger bliver markedsført. På baggrund af registreringer i den nationale kvalitetsdatabase for sklerosepatienter, Compos, er der i alt 770 patienter, som ikke får sygdomsmodificerende behandling og burde være i målgruppen progressiv multipel sklerose. Der anslås udgifter hertil på i alt 730.000 kr. pr. år. Indeholder frikøb af personaleressourcer i hele processen.

   

  • Udvikling af et systematisk spørgeskema til evaluering af patientens individuelle behov inden patienten kommer til kontrol. Et standardiseret spørgeskema kan anvendes i forbindelse med en årlig telefonsamtale eller videoopkald til at afklare patientens individuelle behov og identificere de patienter, som har brug for en sygeplejerske – eller lægekonsultation, og kan på sigt bruges til at implementere PRO til patienter med progressiv sklerose. Skønnet udgift 75.000 kr.

   

  I alt et finansieringsbehov i 2020 på 805.000 kr. og i 2021 på 730.000 kr. som fordeles på grundlag af befolkningsunderlag.

   

  Forslag fra Skleroseklinikken på OUH til forbedring af tilbud til patienter med progressiv sklerose:

  • Etablering og evaluering af udekørende funktion. Mange sklerosepatienter lider af svært invaliderende spasticitet eller andre fysiske handicaps, der gør det vanskeligt at bevæge sig ind til kontrol og kompliceres af kognitive handicaps. Erfaringerne med en udekørende funktion til denne patientgruppe er begrænset. De fleste spæde regionale forsøg er blevet lukket ned på grund af manglende ressourcer og manglende viden om effekten. Midlerne ønskes til et velafgrænset pilotprojekt, der skal tjene til at indsamle erfaringer og viden omkring behov og effekt af en sådan funktion. For at gøre erfaringsgrundlaget tydeligt tilbydes hjemmebesøg i første omgang svært handicappede MS patienter med indopereret baklofenpumpe. Turen til OUH er ofte anstrengende og tidskrævende. Kommunikationen med sygeplejersken om behandlingen kan være mangelfuld på grund af svære fysiske og kognitive handicaps, og patienten møder ofte alene uden pårørende eller plejepersonale.

   

  Denne patientgruppe er svært handicappede og kræver derfor liggende transport, hvilket betyder, at ambulante besøg er forbundet med mange ressourcer på ventetid og transport. Transporten er i sig selv stressende og kan forværre spasticiteten. Når baklofenpumpen fyldes i patientens hjem spares patienten og deres hjælpere for en anstrengende tur til hospitalet, og besøgene i patientens hjem giver samtidig mulighed for undervisning af hjælpere og plejepersonale om spasticitet og baklofenpumpebehandling, ligesom justering af behandlingen kan drøftes og tilpasses den individuelle patients behov. Forventede udgifter over 2 år: 620.000 kr. eller 310.000 årligt i gennemsnit, dertil kommer en forventet udgift på 75.000 kr. i 2021 til en afsluttende evaluering. Målepunkter for projektet opstilles ved starten af projektet i 2020.

   

  • I regi af Mit Sygehus udvikles en app-baseret løsningsmodel, hvor patienter udfylder et spørgeskema omkring de mest almindelige symptomgrupper hos patienter med multipel sklerose. Dermed opnås erfaringer, som kan være vigtige i forhold til etablering af et nationalt PRO-redskab med kobling til skleroseregisteret. Skemaet udfyldes to gange årligt og kan anvendes til at stratificere behandlingstilbuddet, så patienter med størst behov får afsat tilstrækkelig tid til håndtering af problemer. Forventede udgifter til udvikling af spørgeskema og udvikling af elektroniske løsninger samt frikøb til personaleressourcer anslås til 264.000 kr. fordelt over 2 år eller 132.000 kr. i gennemsnit årligt.

   

  • Ansættelse af 1 til 2 studentermedhjælpere til at afvikle et registreringsmæssigt efterslæb i forbindelse med, at det blev indført, at også de ubehandlede og progressive patienter bør registreres i kvalitetsdatabasen Compos. Dermed frigøres læge- og sygepleje tid, som kan målrettes patienterne samtidig med, at der er mulighed for at skabe interesse for specialet hos en kommende læge. Forventede udgifter over 2 år: 120.000 kr. eller 60.000 årligt i gennemsnit årligt.

   

  Samlet set beløber OUH’s forslag i 2020 sig til i alt 502.000 kr. og til 577.000 kr. i 2021.

   

  Tabel 2: Fordeling af midler til styrket indsats for patienter med progressiv sklerose baseret på befolknings-fordeling

   

  Opkvalificering af sygeplejersker i 2020 i kr.

  Forbedring af behandlingen 2020 i kr.

  Forbedring af behandling  i 2021 i kr.

  Skleroseklinik på OUH

  121.000

  502.000

  577.000

  SLB, Kolding

  86.000

  312.534

  312.534

  SVS, Esbjerg

  57.000

  206.692

  206.692

  SHS, Sønderborg

  58.000

  210.774

  210.774

  I alt Sydjysk skleroseklinik

  200.000

  805.000*

  730.000

  Region Syddanmark

  321.000

  1.307.000

  1.307.000

  *Ud over summering over de tre sydjyske sygehuse er der indeholdt 75.000 kr., som skal tilføres ledelsen af Sydjysk Skleroseklinik, som har til huse i Sygehus Sønderjylland.


  [1] Ved primær progressiv sklerose opleves sygdomsudviklingen gradvis over tid.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At midlerne til styrket indsats for patienter med progressiv sklerose fordeles i overensstemmelse med de indsendte forslag fra skleroseklinikkerne og som det fremgår af tabel 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-03-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 20/3614
  7. Byggemodning af Teknikbyen - DP21
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges, som en del af det samlede projekt, opførelse af en Teknikby uden for Hospitalsringen. Der foreligger indledende projektbeskrivelse for byggemodning for Teknikbyen til godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste etape af byggemodning på arealer uden for Hospitalsringen handler om arealerne til opførelsen af Teknikbyen. Teknikbyen har til formål at forsyne Nyt OUH med vand, strøm, varme m.v.

   

  Teknikbyen består hovedsageligt af følgende tekniske anlæg:

  • Rensningsanlæg for spildevand
  • Køleforsyning
  • El-forsyningsanlæg, herunder koblingsstation (fordeling af strøm) og nødgeneratorbygning.

   

  Forud for etablering af Teknikbyen skal grunden først byggemodnes. Byggemodningen består dels af nedrivning af eksisterende bygninger, dels etablering af veje, parkeringspladser og fortov, samt etablering af tilslutninger af ledninger i jord for fjernvarme, brugsvand, kølevand, spildevand og regnvand.

   

  Byggemodningen af Teknikbyen udbydes som offentlig licitation. Udbudsbekendtgørelsen planlægges udsendt ultimo april 2020. Byggemodning af Teknikbyen forventes at pågå fra september 2020 til maj 2021.

   

  Budgettet for Teknikbyen udgør 10 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. er til håndværkerudgifter og rådgivning i forbindelse med byggemodningen og 2,5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbudsgrundlaget til de tekniske anlæg til teknikbyen.

   

  2020-PL

  2020

  2021

  I alt

  Total

  5.000.000 kr.

  5.000.000 kr.

  10.000.000 kr.

  Somatik

  4.478.500 kr.

  4.478.500 kr.

  8.957.000 kr.

  Psykiatri

  521.500 kr.

  521.500 kr.

  1.043.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indledende projektbeskrivelse for byggemodning af Teknikby på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der til byggemodning af Teknikby meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Øvrigt terrænarbejde, Klar til byggeri på 8,957 mio. kr. (indeks 119,07).

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, fordelt på 2020 og 2021, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien
  At der til psykiatriens andel af byggemodning af Teknikby meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,043 mio. kr. (indeks 146,8).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet, fordelt på 2020 og 2021.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11269
  8. Evaluering af WHINN 2019 og rammer for WHINN 2020
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen gives en orientering om evaluering af WHINN 2019, hvor både deltagere og udstillende virksomheder har givet positive evalueringer. Derudover gives der i sagen en orientering om rammerne for WHINN 2020, der afholdes den 24. - 26.november 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN blev, som årligt tilbagevendende konferenceuge inden for sundhed og innovation, afholdt for femte gang i november 2019. Som noget nyt i forhold til tidligere år blev WHINN i 2019 afholdt i Campus Odense-faciliteterne hos Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddanske Forskerparker/Videnbyen herunder lokaler i Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech. Ændring i faciliteter samt andre tiltag var et resultat af den eksterne evaluering, der blev foretaget i forlængelse af WHINN 2018.

   

  Hovedtemaet for WHINN 2019 var Better Healthcare Through Future Technology, og der blev afviklet 5 konference-spor med temaerne: Access to Care, Digital Health, Home Based Health, Fremtidens sundhedsprofessionelle, Robots and Drones in the Future. Derudover afholdte Danske Regioner og Dansk Industri en heldagskonference med temaet ”HealthTech and data driven innovation – the solution to our future challenges in healthcare?”

   

  Partnerskabet bag WHINN består af Odense Kommune, SDU, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Healthcare DENMARK, Welfare Tech og Region Syddanmark.

   

  Evaluering 2019
  På WHINN 2019 var der godt 860 deltagere, heraf 590 betalende deltagere. Måltallet var 1.000 deltagere, heraf 800 betalende deltagere. Deltagerne har generelt givet en positiv evaluering af WHINN 2019 (3,7 på en skala fra 1-5) både i forhold til udbytte og afvikling. For første gang har udstillende virksomheder på WHINN givet en meget positiv evaluering af WHINN, hvilket særligt knytter sig til, at de nye faciliteter er inspirerende og understøtter en løbende dialog. Således var 88 % af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse. Økonomisk er WHINN 2019 i balance, således er regnskabet afsluttet med et lille overskud.

  En uddybende evaluering af WHINN 2019 er vedlagt som bilag.

   

  Rammer for 2020
  WHINN afholdes den 24. - 26. november 2020.

   

  Overskriften for WHINN 2020 bliver ”WHINN Bridges Tech Needs with Tech Knowledge” (WHINN bygger bro mellem teknologibehov og teknologividen). Der arbejdes herunder med 4 konferencespor med de foreløbige arbejdstitler:

   

  • Uddannelse, rekruttering og digitale kompetencer. 2 dages konference på dansk.
  • Hjemmebehandling – borgerens perspektiv. 1 dags konference på dansk.
  • Datadrevet innovation. 2 dages konference på engelsk.
  • Telemedicin og healthcare. 1 dags konference på engelsk.

   

  For hvert konferencespor udpeges en faglig spydspids på området som såkaldt chair, der skal sikre det faglige niveau i planlægningen af konferencerne.

   

  Økonomi 2020
  De økonomiske rammer for WHINN 2020 består af aftaler om medfinansiering fra Odense Kommune og Region Syddanmark (Regional Udvikling) på i alt 1,1 mio. kr. Heraf bidrager Odense Kommune med 750.000 kr. og Region Syddanmark med 337.500 kr. Bevillingen til WHINN 2020 er for begge parter reduceret med 25 % sammenlignet med 2019. Efter 2020 er der ikke indgået aftaler om medfinansiering af WHINN.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Til orientering.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/10042
  9. Tiltrækning af international konference til Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Healthcare DENMARK ønsker i samarbejde med Inspiring DENMARK at tiltrække den internationale konference ”ICIC - 22nd International Conference for Integrated Care” til Odense i 2022 og ansøger derfor om tilskud fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Healthcare DENMARK (HCD) er i samarbejde med Inspiring Denmark i dialog med International Foundation for Integrated Care om at tiltrække konferencen ”ICIC - 22nd International Conference for Integrated Care” til Odense i 2022.  

   

  International Foundation for Integrated Care er et non-profit uddannelses- og medlemsbaseret netværk med det formål at fremme viden, forskning og implementering af politikker og praksis for integrated care/tværsektorielt sundhedssamarbejde. Dette er den 22. ICIC-konference, som normalt tiltrækker 800-1.000 deltagere fra hele verden. Målgruppen er primært forskere, klinikere og beslutningstagere inden for tværsektorielt samarbejde.

   

  For at komme i betragtning skal værten dokumentere finansiel opbakning til konferencen. Der foreligger tilsagn fra Odense Kommune vedr. in-kind ydelser (leje af lokaler på konferencestedet Odeon samt en velkomstreception) til en samlet værdi af € 81.430/ca. 600.000 kr. ICIC-organisationen har derudover anmodet om, at der af likviditetsmæssige årsager tilføres yderligere € 75.000/ca. 555.000 kr. som bidrag til konferencen. HCD forventer sponsorindtægter fra udstillere, men anmoder om et tilskud fra Region Syddanmark.

   

  HCD har motiveret ansøgningen om tiltrækning af ICIC-konferencen med det stærke samarbejde mellem parterne i Campus Odense: Odense Kommune, Region Syddanmark, OUH og Nyt OUH, Syddansk Universitet, UC Lillebælt og Forskerparken. Udover at synliggøre kompetencerne inden for uddannelse, forskning og offentlig-privat innovation, kan der arrangeres besøg for konferencedeltagerne i Campus Odenses institutioner, testmiljøer og relevante virksomheder samt besøg i HCD’s nye nationale besøgscenter for sundheds- og velfærdsteknologi i Odense.

   

  Konferencen kan således medvirke til at synliggøre det attraktive forsknings-, viden-, test- og udstillingsmiljø i Campus Odense og profilere Region Syddanmark for et internationalt publikum.  

   

  Konferencen finder normalt sted i foråret, men det vil være oplagt at lægge ICIC konferencen i efteråret for at skabe synergi med WHINN. HCD’s bud skal præsenteres på en ICIC’s konference i april 2020.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark bidrager med et finansielt tilskud til afvikling af konferencen på 100.000 kr. fra Regional Udviklings konto vedr. øvrige omkostninger. Det forudsættes, at konferencen afholdes i forbindelse med WHINN.

   

  Udvalget for Regional Udvikling orienteres om sagen på møde den 14. april 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bidrage med et finansielt tilskud til afvikling af konferencen på 100.000 kr. fra Regional Udviklings konto vedr. øvrige omkostninger. Det forudsættes, at konferencen afholdes i forbindelse med WHINN.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at det ikke er en forudsætning, at konferencen placeres i forbindelse med WHINN, men at det skal forsøges at få konferencen placeret således, at den afholdes i forbindelse med WHINN.
   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

   


  Sagsnr. 20/1023
  10. Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelsesindsatsen i forhold til plejepersonale
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i budgetaftalen for 2020 afsat 5 mio. kr. årligt til at understøtte, at sygehusene har et attraktivt uddannelsesmiljø for studerende og elever på plejeuddannelserne. Dette skal ske ved at styrke praktikvejleder- og kliniske vejlederfunktioner i forhold til kompetenceudvikling, supervision eller andre tiltag, der bidrager til kvalitetsudvikling i uddannelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i budgetaftalen for 2020 afsat 5 mio. kr. årligt til at understøtte, at sygehusene har et attraktivt uddannelsesmiljø for studerende og elever på plejeuddannelserne.

   

  Regionens sygehuse varetager en vigtig opgave som uddannelsessted for sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Gennem den kliniske uddannelse bliver de klædt på til deres fremtidige profession og arbejde på regionens sygehuse og samtidig bliver de introduceret til Region Syddanmark som arbejdsplads. Region Syddanmark prioriterer uddannelsesopgaven med et attraktivt og lærende uddannelsesmiljø højt, da de nuværende elever og studerende udgør morgendagens medarbejdere.

   

  Med de afsatte midler skal praktikvejledere og de kliniske vejlederfunktioner styrkes i forhold til kompetenceudvikling, supervision eller andre tiltag, der bidrager til kvalitetsudvikling af uddannelserne. Derudover følger af den øgede dimensionering en udvidelse af opgaven for regionens uddannelsessteder med flere praktikpladser til både social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerskestuderende.

   

  Midlerne udmøntes indledningsvist til sygehusene, der finder lokale løsninger, der sikrer, at formålet fra aftaleteksten opnås. Dette sker ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som afspejler antallet af social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerskestuderende på de enkelte sygehusenheder.

   

  Fordelingsnøglen ser ud som følger:

  Enhed

  Praktikuger

  Fordeling

  Procentsats

  OUH

  17.780

  0,35

  34,5 %

  SLB

  7.424

  0,14

  14,4 %

  SHS

  6.207

  0,12

  12,0 %

  SVS

  6.090

  0,12

  11,8 %

  Psykiatrien

  14.014

  0,27

  27,2 %

  SUM

  51.515

  1,00

  100,0 %

   

  Regionalt Uddannelsesforum (RUF) vil følge de lokale tiltag og løsninger i opstartsfasen samt igangsætte fælles tiltag i 2020 og frem, ud fra sygehusenes behov og ønsker til lokale og fælles indsatser på kort og lang sigt.

   

  I regi af de sygeplejefaglige direktører i Region Syddanmark planlægges en temadag i september 2020 for ca. 300 ledere, praktikvejledere, kliniske vejledere etc. om praktikpladsopgaven. Sygehusene kan vælge at anvende nogle af de tildelte midler i 2020 til at dække deltageromkostningerne til temadagen.

   

  Det vurderes, at fælles kompetenceudviklingstiltag og løsninger, som f.eks. specialiserede kurser for vejledere, kurser osv., kan etableres billigere ved fælles indkøb eller centrale regionskurser, end ved at det enkelte sygehus arrangerer lokale kurser eller sender medarbejderne på eksterne kurser. Fælles regionale tilbud kan være med til at sikre høj og ensartet kvalitet i de kliniske vejlederfunktioner til gavn for elever og studerende i hele regionen.

   

  Sygehusene vil ved udgangen af 2020 blive bedt om at beskrive den konkrete anvendelse af midlerne i 2020 og forventet plan for 2021, med henblik på en fælles opsamling. Hvis der på baggrund heraf forsat er et behov for at udvikle fælles indsatser og aktiviteter, så udvikles dette.

   

  Der skal desuden på baggrund af det første års opfølgning tages stilling til, om midlerne det efterfølgende år alene skal udmøntes til sygehusene, eller om der skal afsættes en mindre del af midlerne til fælles aktiviteter. Dette vil bero på en særskilt sag ved udgangen af 2020.

   

  Som led i opfølgningen vil RUF, med reference til de sygeplejefaglige direktører, drøfte og arbejde hen imod en fælles regional profilering af regionens ambitioner på grunduddannelsesområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til udmøntning af midler til styrkelse af uddannelsesindsatsen i forhold til plejepersonale, jf. fordelingsnøglen, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 20/1089
  11. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i marts måned 2020, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

   

  I marts måned 2020 er der sket følgende ansættelse:

  • Bjarne Dahler-Eriksen er ansat som lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus fra 1. juni 2020. Bjarne Dahler-Eriksen afløser Peder Jest, som går på pension 1. september 2020.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/51500
  12. Status på coronaindsats og overvejelser i forhold til genåbning af syghusaktivitet og aktivitet i praksissektoren
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om status på indsatsen i forbindelse med COVID-19 og overvejelser vedr. genåbning af aktivitet på sygehuse og i praksissektoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Administrationen vil på mødet give et oplæg om status på indsatsen i forbindelse med COVID-19 og overvejelser i forhold til genåbning af sygehusaktivitet og aktivitet i praksissektoren.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/51500
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  Under punktet blev orienteret om:

  -          Praktiske foranstaltninger i forbindelse afholdelse af regionsrådsmødet i april måned.

  -          Møde med folketingsmedlemmer valgt i Syddanmark den 4. maj 2020.

   


  Sagsnr. 19/51500
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2020

  -


  Sagsnr.
  15. LUKKET: Sambestilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 16-04-2020.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |