Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 12. august 2020

Mødedato
12-08-2020 kl. 13:30 - 14:40

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Henriette Schlesinger, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Nyt OUH, udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen
  2. Kunst på Nyt OUH
  3. Forpladsen Kolding Sygehus
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt
  6. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/14706
  1. Nyt OUH, udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægs- og innovationsudvalget blev på møde den 4. juni 2020 orienteret om udbudsstrategien for de tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH. Projektorganisationen for Nyt OUH har nu gennemført en markedsdialog og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en samlet overordnet udbudsstrategi for de fire tekniske anlæg, der forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 24. oktober 2016, som en del af beslutningen om at godkende udbudsstrategi og projektforslag for Nyt OUH, at tilslutningsafgifter for forsyningsområderne forbrugsfinansieres. Det skete som en del af en større omkostningsreduktion på nyt OUH projektet i forbindelse med det endelige projektforslag, der skulle sikre flest mulige penge til byggeri af sygehusfunktioner og sikre at ingen kliniske funktioner skulle forblive på eksisterende OUH. Der fremgik følgende af det vedlagte overliggernotat vedr. Forsyningsområdet:

   

  ”Løbende betaling for tilslutningsudgifter til forsyninger gennem forhøjede bidrag – 67 mio. kr.

  Der skal i forbindelse med byggemodningen og klargøring af byggefelter til Nyt OUH fremføres ledninger til såvel el, vand, fjernelse af spildevand m.v. Disse fremføres til byggefelterne for det nye hospital, hvorefter disse kan tilsluttes forsyningsnettet på samme måde, som andre sygehuse i en driftssituation. Tilslutningsafgiften kan afholdes i form af forhøjede bidrag i en årrække fra forventet 2020 og foreslås finansieret inden for den halvdel af effektiviseringsgevinsten i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH, som regionen selv disponerer over, jf. økonomiaftalen for 2017.”

   

  Det samlede overliggernotat fra sagen i 2016 er vedlagt som bilag og afsnit om Forsyningsområdet indgår i kapitel 6 i notatet.

   

  Konkret betød dette, at der i perioden 2020-2029 blev budgetteret med en løbende betaling af tilslutningsafgifterne over driften (OUH), svarende til 67 mio. kr. / 6,7 mio. kr. årligt, finansieret af effektiviseringsgevinsterne, som beskrevet ovenfor.

   

  Ud over forbrugsfinansiering af tilslutningsafgifter er der på forsyningsområdet også undersøgt muligheden for at forbrugsfinansiere selve forsyningsanlæggene og derigennem sikre flest mulig penge til at bygge kliniske funktioner på Nyt OUH og dermed sikre en fortsat konsolidering af anlægsprojektet. Samlet set drejer det sig om forsyningsanlæg for ca. 250 mio. kr., der i denne sag lægges op til forbrugsfinansiering af.

   

  Teknikbyen – hvilke forsyningsanlæg skal anlægges?
  På Nyt OUH skal der etableres en Teknikby, der kan forsyne det samlede sygehus med strøm, styring af strøm, køleforsyning og rensning af spildevand.

   

  Konkret drejer det sig om følgende anlæg:

  • Rensningsanlæg.

  • Køleforsyning.

  • Generator for nødstrøm.

  • 10 KV koblingsstation og infrastruktur.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH har, i samarbejde med Bygningsdrift og Service (BDS) på OUH, udviklet de teknologiske løsninger, der i udstrakt grad også har fokus på klima, energieffektivitet og bæredygtighed, og udbudsmodeller for de enkelte tekniske anlæg, der tager afsæt i muligheder på markedet. I forhold til klima og bæredygtighed afspejler det sig bl.a. på følgende måder i udbudsstrategien:

  • Rensningsanlæg - Det tiltænkte anlæg renser spildevandet helt for medicinrester, vira og bakterier. Løsningen er meget miljøvenlig og bevirker, at der udledes rent vand til det grønne vandelement nord for hospitalet. Desuden vil det være muligt at udlede varme fra anlægget f.eks. til forvarmning af andre anlæg.
  • Køleforsyning - en løsning med fjernkøl, der foreslås, er fundet mest bæredygtig og miljøvenlig og samtidig driftsøkonomisk mest fordelagtig og bæredygtig, da fjernkøling giver mulighed for flere modtagere til en del af ledningen og dermed betalere til forsyningen.

   

  Forslag til udbudsstrategi
  Projektorganisationen for Nyt OUH har gennemført en markedsdialog, og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en samlet overordnet udbudsstrategi for de fire anlæg. De fire tekniske anlæg i teknikbyen er planlagt under forudsætning af, at leverandøren etablerer og gennemfører driften i en årrække på nærmere fastlagte finansieringsvilkår. De mere specifikke finansieringsvilkår vil blive endelig fastlagt i forbindelse med udbudsprocessen.

   

  Opsummerende indeholder udbudsstrategien følgende hovedelementer:

  • Udbudsprocedurer: Udbud med forhandling / konkurrencepræget dialog.
  • Egnetheds- og udvælgelseskriterier (prækvalifikation): Mindstekrav til nøgletal og referencer, og udvælgelse via referencer med gennemførelse/udførelse som totalentreprenør/hovedentreprenør af lignende forsyningsprojekter, referencer med projektering af forsyningsanlæg.
  • Tildelingskriterier: 1) Samlet pris, 2) Løsningsforslag / teknisk kvalitet og 3) Proces og metode.

   

  Der henvises i øvrigt til bilag, der gennemgår resultater af markedsdialog for de enkelte tekniske anlæg og udbudsmodellen.

   

  Den overordnede udbudsmodel omhandler etablering af de fire tekniske anlæg efter en forbrugsfinansieret model.  Det vil sige forudsætningen er, at leverandøren etablerer anlægget og gennemfører driften i en årrække på baggrund af en forbrugsfinansieret model efter nærmere fastlagte finansieringsvilkår.

   

  Forbrugsfinansieringen dækker omkostninger til løbende betaling (afdrag), drift / vedligehold / service, løbende investering i aftaleperioden i de tekniske anlæg.

   

  Det dækker således ikke energiforbruget, som Nyt OUH betaler ved siden af over driften som i dag.

   

  Ved aftaleperiodens udløb overgår tre ud af fire tekniske anlæg til Nyt OUH´s ejendom, der således herefter har den driftsmæssige forpligtelse. Dog vil fjernkøleløsningen være placeret et andet sted end Nyt OUH, hvorfor Nyt OUH ikke får ejerskab hertil.

   

  Det skal bemærkes, at ud over forbrugsfinansiering af etablering af de fire anlæg indgår også et tilslutningsbidrag på ca. 10 mio. kr. (engangsbeløb) for 60/10 transformerstationen i den samlede økonomi for udbuddet af forsyningsanlæggene. I regionsrådets beslutning fra oktober 2016 om driftsfinansiering af tilslutningsafgifter indgik dette tilslutningsbidrag ikke i de 67 mio. kr. I 2016 var der regnet med en decideret anskaffelse af anlægget, hvilket efterfølgende har vist sig ikke muligt. I dag er det således alene muligt at få forsyningssikkerheden via et tilslutningsbidrag, og meldingen herom er først tilgået projektet ultimo 2019.  

   

  Anlægs- og innovationsudvalget blev på møde 4. juni 2020 orienteret om udbudsstrategien for de tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH.

   

  I sagen fremgik det, at arbejdet med udbud af de fire tekniske anlæg var forsinket på grund af COVID-19 krisen, hvorfor overholdelse af tidsplanen og sikring af den nødvendige koordinering med øvrige arbejder og delprojekter på Nyt OUH betød, at det undtagelsesvist var nødvendigt forud for den politiske godkendelse af strategien, allerede nu at igangsætte indledende faser af udbudsprocessen for to af de fire tekniske anlæg. Underskrivelse af kontrakter afventer dog den endelige politiske godkendelse af udbudsstrategi i regionsrådet.

   

  Økonomi og finansiering
  Finansieringen af etableringen af de fire tekniske anlæg sker i en forbrugsfinansieret model, som svarer til en OPP lignende model, hvor anlæggene finansieres over en given periode. Den endelige pris for de fire anlæg afventer udbudsprocessen, men forventes at være på ca. 252,500 mio. kr. Der regnes med en løbetid på 12,5 år for tre af anlæggene og 7,5 år for det sidste anlæg (rensningsanlægget).

  De samlede årlige omkostninger afhænger af den tilbudte pris for anlæg og finansieringsomkostninger (forrentningen), men forventes at andrage i alt ca. 30-32 mio. kr. årligt for de fire anlæg.

   

  Med forbrugsfinansiering bortfalder en række nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til tilsvarende anlæg på OUH, svarende til en udgift på 8,1 mio. kr. årligt. Nettomerudgiften udgør dermed forventeligt mellem 21,9 – 23,9 mio. kr., som foreslås finansieret via en modregning i de planlagte effektiviseringsgevinster vedrørende Nyt OUH.

   

  Tidsplan
  Anlægs- og innovationsudvalget blev på mødet den 4. juni 2020 orienteret om, at udbudsprocessen af køleforsyning og 10 KV og koblingsstation var påbegyndt. For køleforsyningen forventes endelig kontraktindgåelse ultimo januar 2021. Når det gælder 10 KV og koblingsstation forventes kontraktindgåelse i august 2021.

   

  Øvrige anlæg forventes udbudt i medio 2021 med forventet ibrugtagning medio/ultimo 2022 og primo 2023.

   

  Administrativ tilføjelse

  Det korrigeres, at de i sagen oplyste 67 mio. kr. vedrørende tilslutningsafgifter rettelig er 32 mio. kr., således at det samlede beløb, der skal driftsfinansieres, er 32 + 252,5 mio. kr. i alt 284,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udbudsstrategi for de fire tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH godkendes.

   

  At nettomerudgiften (forventeligt 21,9-23,9 mio.kr.) finansieres via en tilsvarende reduktion af effektiviseringskravet for Nyt OUH.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22001
  2. Kunst på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har udpeget fire medlemmer til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. Arbejdet med kunst til Nyt OUH har dermed pågået i en årrække og Kunstudvalget har valgt flere af de kunstnere, som de ønsker skal bidrage til Nyt OUHs visuelle udtryk. På den baggrund gives en status på arbejdet med kunst til Nyt OUH med henblik på meddelelse af bevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/SUND har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst, som en måde at binde de to byggerier (Nyt OUH og SUND (Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU)) sammen, både i og uden for bygningerne. Udvalget har på den baggrund udarbejdet en fælles kunststrategi, Kunst & Funktion, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier så som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i regionsrådet den 25. november 2013.

   

  Regionsrådet har udpeget fire medlemmer til Kunstudvalg Nyt OUH og Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. Endvidere blev det præciseret at de fire medlemmer fra regionsrådet blev bemyndiget til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og dermed udmønte de samlede midler, der er afsat til kunst.

   

  Der er af Det Fælles Kunstudvalg udvalgt fire fælles kunstprojekter til Nyt OUH og SUND som finansieres fælles mellem Nyt OUH og SUND. Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH udvalgt to kunstprojekter på Nyt OUH, i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg. Endelig er der afsat midler til bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien. I det vedlagte bilag kan der findes en overordnet gennemgang og illustration af de valgte kunstprojekter. 

   

  Der skal i de kommende år arbejdes med implementering af henholdsvis de valgte kunstprojekter i byggeprojekterne samt den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien.

   

  Økonomi
  Budgettet for Kunst på Nyt OUH udgør samlet set 17,5 mio. kr. og fordeler sig over årene som det fremgår af nedenstående tabel.

   

  2020-PL

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Somatik

  4,5

  5,5

  5,675

  15,675

  Psykiatri

  0,5

  0,6

  0,725

  1,825

  I alt 

  5,0

  6,1

  6,4

  17,5

   

  Regionsrådet har besluttet at de fire medlemmer fra regionsrådet er bemyndiget til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH samt udmønte de samlede midler til kunst. På denne baggrund er der indgået kontrakter med flere kunstnere, primært med henblik på at holde fremdrift i den bygningsintegrerede kunst, som kræver tæt koordinering med totalentreprenør. Dog udestår endelig frigivelse af midler til etablering og indkøb af kunst til Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  Vedr. Nyt OUH

  At der meddeles anlægsbevilling på 15,675 mio. kr. (indeks 118,94) til kunst på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH. Fordelingen på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Vedr. Nyt OUH - Psykiatrien

  At der vedr. psykiatriens andel af kunst på Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,825 mio. kr. (indeks 146,3).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet. Fordeling på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/17455
  3. Forpladsen Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af anlægs- og innovationsudvalgets drøftelser på mødet den 4. juni 2020, blev det besluttet at der med henblik på en fornyet drøftelse skulle arbejdes videre med reviderede forslag 2 og 3.

   

  Justerede forslag til model 2 og 3 forelægges udvalget til fornyet drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget fik på møde den 4. juni 2020 forelagt 3 løsningsmodeller for en ændring af forpladsen på Kolding Sygehus. Udvalget havde ønsket at se løsningsmodeller til ændring af forpladsen efter tidligere drøftelser i Kontaktforum for Handicap, hvor flere medlemmer problematiserede den eksisterende forplads og adgangsforhold for de sværest handicappede.

   

  De udfordringer medlemmerne af Kontaktforum for Handicap adresserede vedrørte:

  • Stejl hældning.
  • Lang adgangsvej.
  • Sideværts hældning (vejføring på tværs af pladsen).
  • Placering af handicappladser.

   

  Kontaktforum for handicap har i processen gjort yderligere opmærksom på, at det for de sværest handicappede volder udfordringer i forhold til at bevæge sig fra handicap p-plads/afsætningsplads til hovedindgangen og ind på Kolding Sygehus.

   

  På baggrund af anlægs- og innovationsudvalgets drøftelser på mødet den 4. juni 2020 blev det besluttet, at der med henblik på en fornyet drøftelse skulle arbejdes videre med reviderede forslag 2 og 3, så de indeholdt nedenstående punkter: 

   

  • Placering af sti/adgangsvej direkte fra hovedindgang til akutmodtagelse/lægevagt skal indgå i alle forslag.
  • Indarbejdelse af flexpladser i grønt område på forpladsen i forslag 2.
  • Indarbejdelse af forbindelse til indgang 22 som en del af forslag 3.

   

  Administrationen har efterfølgende i overensstemmelse fået justeret forslag 2 og 3 (nu benævnt forslag 2B og 3A) med indarbejdelse af ovenstående ønsker.

   

  Løsningsmodellerne skal ses som eksempler på samlede løsninger på de oplevede udfordringer. Der henvises til vedlagte bilag med visualisering af løsningsmodellerne, Rambøll notat med gennemgang af de 2 modeller, notat med opsamling på de reviderede modeller og brugernes kommentarer og endelig Sygehus Lillebælts kommentarer og anbefaling.

   

  Brugernes og sygehusets anbefalinger
  Brugernes bemærkninger til alle de oprindelige forslag fremgår af vedlagte bilag. Brugerne der har fået forelagt forslagene er ud over kontaktforum for handicap, patient- og pårørenderådet Kolding Sygehus, Handicaprådet Kolding Kommune.

   

  Undtagen Kolding Kommunes Handicapråd, så anbefalede alle andre model 3 begrundet med at det samlet set bedst adresserer de rejste problemstillinger. Kolding Kommunes Handicapråd har slet ikke forholdt sig til forslag 3, da den indeholder en elevatorløsning, som ifølge Handicaprådet i lange perioder kan forventes at være ude af drift. Til det punkt er der indhentet de driftsmæssige erfaringer fra Sygehus Lillebælt på dette punkt og det viser, at det drejer sig om ca. 8-9 timer om året, hvor en elevator er ude af drift (service). Tekniske svigt forekommer meget sjældent.

  Det bemærkes, at der ikke er indhentet fornyede bemærkninger til de reviderede løsningsforslag, da de mindre ændringer ikke vurderes at rykke ved indstillingerne til modellerne, og de begrundelser der var for henholdsvis at anbefale og fravælge løsningsmodeller for de enkelte brugerråd er fortsat aktuelle i de reviderede forslag.

   

  Sygehus Lillebælt anbefaler løsning 3A, da dette løsningsforslag bedst tilgodeser de udfordringer, der er rejst i forhold til de nuværende adgangsforhold til forpladsen og akutmodtagelsen. Forslag 3A imødekommer ønskerne om en niveaufri adgang fra forpladsen til hovedindgangen og akutmodtagelsen, samt flere og bedre parkeringsforhold for handicappede. Denne løsning vurderes også at kunne give de mest sikre trafikale forhold. Derudover giver forslag 3A mulighed for at skabe en sammenhæng over til indgang 22, der blandt andet giver direkte adgang til dagkirurgi fra de nyetablerede parkeringsforhold. Samtidig bibeholdes det arkitektoniske udtryk ved den eksisterende forplads, og forpladsen forbliver dermed alene til gående. 

   

  Tid og økonomi
  Der er lavet den første grove vurdering af økonomien, realiserbarheden og overordnet tidsplan for de enkelte løsningsmodeller, som fremgår af nedenstående tabel. Det viser en realiseringstid på 6-8 måneder og en udgift på mellem 3-5 mio. kr. afhængig af model.

   

  Overslag økonomi og tidsplan

   

  Løsningsforslag 2B

  Økonomi

  3,1 – 3,5 mio.kr.

  Udbud, projektering, anlæg

  Tid

  Ca. 6 md

  Udbud, projektering, anlæg

   

  Løsningsforslag 3A

  Økonomi

  4,5 – 5,0 mio.kr.

  Udbud, projektering, anlæg

  Tid

  6-8 md

  Udbud, projektering, anlæg

   

  Løsningsmodellerne foreslås brugt som afsæt for en drøftelse i udvalget om der skal arbejdes videre med et mere konkret ombygningsprojekt af forpladsen og efterfølgende afsætning af anlægsmidler til projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020

  Drøftet. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med løsningsforslag 3A.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020

  Til orientering.

   

  Administrationen undersøger om der kan findes en alternativ mødedato i stedet for 3. september 2020.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/873
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020

  Orientering om status for Nyt OUH.

   

  Orientering om ny MR-scanner, Svendborg Sygehus.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 13-08-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring