Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. august 2020

Mødedato
24-08-2020 kl. 15:00 - 17:24
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Bender Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Jørn Lehmann Petersen, A - Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2021-2024
  2. Revisionsberetninger m.m. for 2019 og endelig godkendelse af regnskab 2019
  3. Vedtagelse af ny indkøbspolitik
  4. Teknisk budget for SydKIP
  5. Opfølgning på budgetaftale, Medarbejdere - Region Syddanmark som arbejdsplads
  6. Finansiering af kirurgisk lymfødem behandling på OUH
  7. Budget 2021. Omlægning af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
  8. Anbefalinger vedr. indsatser i "Den sidste tid"- budgetforlig 2020
  9. Nyt OUH, udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen
  10. Kunst på Nyt OUH
  11. Udtalelse til ministeren vedr. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene
  12. Plan for indsatser for patienter med senfølger efter kræft
  13. Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom
  14. Permanentgørelse af Internetpsykiatrien i Region Syddanmark
  15. Oprustning af den ambulante kapacitet inden for psykiatrien
  16. Styrkelse af arbejdsmiljø, ledelse og den lægelige videreuddannelse i psykiatrien
  17. Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  18. Revision af digitaliseringsstrategiens portefølje af projekter og initiativer
  19. SydID, udvidet projektøkonomi
  20. Underskriftsbemyndigelse
  21. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  22. Udpegning af organisationsrepræsentanter til udsatterådet
  23. Fritagelse for medlemskab af regionsrådet
  24. LUKKET: Godkendelse af salgsliste og ændret anlægsindtægtsbevilling
  25. LUKKET: Udbud
  26. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2020 for regionsrådsmedlem
  27. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2020 for regionsrådsmedlem
  28. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/33705
  1. Forslag til budget 2021-2024
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til budget 2021 forelægges til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til budget 2021 tager udgangspunkt i overslagsårene 2021-2023, jf. ajourført budget 2020, fremskrevet til 2021-niveau. Overslagsår 2024 er sat lig 2023.

   

  Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2021, jf. gennemgang på regionsrådets budgetseminar 17. juni 2020, samt lov- og cirkulæreprogram (DUT) for 2020/2021, udmøntning af finansloven for 2020 m.v.

   

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2021 og disses konsekvenser for Region Syddanmark samt skøn vedr. råderum til politisk prioritering.

   

  Mulige temaer og indsatser i forhold til budget 2021 præsenteres på budgetseminar for regionsrådet den 19. august 2020 samt centrale temaer/udfordringer i relation til budget 2021.

   

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget i 2021 budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet oversender forslag til budget til 2. behandling som grundlag for budget 2021-2024.

   

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2021 – jf. drøftelse i kommunekontaktudvalget 21. august 2020 – fastsættes til 113 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, dvs. uændret, men fremskrevet til 2021-niveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende budget 2021-2024 til 1. behandling i regionsrådet.

  Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2021.

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2021 – med forbehold for drøftelse i kommunekontaktudvalget – fastsættes til 113 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, dvs. uændret, men fremskrevet til 2021-niveau.

   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at fristen for forslag til de politiske grupper m.fl. til budget 2021 fastsættes til mandag den 31. august 2020 kl. 12.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/26209
  2. Revisionsberetninger m.m. for 2019 og endelig godkendelse af regnskab 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionsberetninger vedrørende årsregnskabet for 2019, mindre ændringer til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionens beretninger m.m.

  Revisionen har fremsendt 3 beretninger i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet for 2019.

   

  Beretning nummer 1 er BDO’s tiltrædelsesberetning over for regionsrådet og forklarer rammerne for samarbejdet mellem revisor og regionsrådet. Beretning nummer 2 og 3 er henholdsvis revisionens beretning vedrørende årsregnskabet for 2019 og revisionens beretning vedrørende statsligt aktivitetsbestemt tilskud.

   

  Beretning nummer 2 og 3 indeholder bemærkninger om generelle IT-kontroller, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Udkast til besvarelser findes i de vedlagte bilag. Beretning nummer 2 indeholder endvidere nogle kommentarer og anbefalinger, som administrationen ligeledes følger op på i de vedlagte bilag.

   

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2019 og afgivet den til revisionen. I forbindelse med revisionen er der konstateret enkeltstående fejl i det af forretningsudvalget aflagte regnskab. Regnskabet, som er indstillet til godkendelse i regionsrådet, er korrigeret herfor, jf. vedhæftede rettelsesblad. Korrigeret årsrapport samt bilagssamling for 2019 er ligeledes vedhæftet. Rettelserne påvirker egenkapitalen, men ændrer ikke ved driftsresultatet for 2019. Se vedlagte bilag samt ajourførte årsrapport med bilagssamling

   

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revionsberetninger godkendes, meddele Ankestyrelsen, at regnskabet for 2019 betragtes som endeligt godkendt.

   

  Regionsrådet har på sit møde den 22. juni 2020 godkendt redegørelse vedrørende ”resultatafhængigt tilskud m.v. 2019” (aktivitetsbestemt tilskud).

   

  Justering af Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis

  I forbindelse med en analyse af risici, som blev gennemført tidligere på året, blev der konstateret behov for mindre justeringer af Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis. Det drejer sig primært om regler for korrekt håndtering af situationer, hvor det ikke er muligt direkte at kontrollere, at den modtagne vare svarer til det aftalte med hensyn til mængde og pris før betaling. Se vedhæftede bilag for forslag til ændringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At beretningerne nummer 1 samt nummer 2 og 3 af 30. juni 2020 om revision af årsregnskabet for 2019 godkendes.

   

  At udkast til besvarelser til revisionsbemærkninger til tilsynsmyndigheden godkendes.

   

  At beretningerne af 30. juni 2020 om revision af årsregnskabet for 2019 med administrationens besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

   

  At korrigeret årsrapport samt bilagssamling for 2019 godkendes endeligt.

   

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

   

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

   

  At forslag til ændringer i Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Forretningsudvalget tog notatet om intern kontrol på udgifter og indtægter i 2019 for områder under formand, regionsdirektør og koncerndirektører til efterretning.

  Den øvrige del af indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/11347
  3. Vedtagelse af ny indkøbspolitik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger et forslag til en revideret indkøbspolitik for Region Syddanmark. Det indstilles, at forslag til indkøbspolitik godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i dag en udbudspolitik og en indkøbspolitik fra 2007. En række rammebetingelser vedrørende indkøb er ændret siden, og derfor foreslår Strategisk Indkøb en revidering af indkøbspolitikken. Der er bl.a. kommet ny udbudslovgivning og en ny fælles regional indkøbsstrategi i regi af Danske Regioner. Ligeledes er regionens nye klimastrategi vedtaget.

   

  Indkøbspolitikken har til formål at udstikke de strategiske retningslinjer for regionens indkøb og sikre effektive indkøb. Den reviderede indkøbspolitik har større fokus på værdibaserede indkøb, der skal øge værdien for patienter og bidrage til, at regionen får mest muligt for pengene, opnår besparelser og anvender de løsninger, der – ud fra en totaløkonomisk betragtning – giver den bedste økonomi og kvalitet.

   

  Revideringen favner også større fokus på klima- og miljømæssig bæredygtighed og tydeliggør regionens sociale ansvarlighed, således at regionens indkøb støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som regionsrådet har vedtaget skal være en ramme i Region Syddanmarks arbejde. Det estimeres at 75-85% af regionens samlede klimabelastning stammer fra indkøb og således er grønne indkøb en vigtig brik i regionens arbejde med at nedbringe klimabelastningen.   

   

  Derudover indeholder revideringen endelig en række generelle opdateringer i forhold til den gældende indkøbspolitik fra 2007.

   

  De temaer som den reviderede indkøbspolitik indeholder er:

  • organisering af indkøb
  • strategi, behov og dialog
  • konkurrenceudsættelse
  • kontraktstyring, anvendelse og opfølgning
  • grønne indkøb
  • social ansvarlighed
  • digitalisering, automatisering og effektivitet.

   

  Udbudspolitikken udgår, da denne ikke er lovpligtig mere og de væsentlige elementer er indarbejdet i indkøbspolitikken.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til revideret indkøbspolitik godkendes.

   

  At udbudspolitikken fra 2007 samtidig ophæves.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag om, at følgende afsnit blev tilføjet i indkøbspolitikken under afsnittet om social ansvarlighed:

   

  For Region Syddanmark er kvalitet i serviceydelser også bæredygtighed i mere bred forstand, herunder at regionens serviceydelser udføres under ordentlige arbejdsforhold, hvorved forstås sikring af overenskomstmæssige i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold, at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø efter den danske arbejdsmiljølovgivning, at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark og at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere.

   

  Region Syddanmark har af disse grunde i mange år gjort brug af sociale klausuler som en aktiv del af udbudsmaterialet, så der sikres både fair konkurrence og sikkerhed for de ansatte. Der arbejdes således i alle service - og rådgivningskontrakter systematisk med sociale klausuler i form af henholdsvis dels en arbejdsklausul og dels en praktik- og lærlingeklausul. I Region Syddanmarks arbejdsklausul er der kædeansvar, så kravene ikke bare gælder for entreprenøren selv, men også for alle underentreprenører og underleverandører i hele kæden.

   

  13 medlemmer (Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) stemte for ændringsforslaget. 27 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre) stemte imod.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.


  Indstillingen i sagen blev herefter godkendt af et enigt regionsråd.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/8447
  4. Teknisk budget for SydKIP
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges hermed teknisk budget for SydKIP – den regionale Kvalitetsenhed for primærsektoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionen fra den 1. januar 2020 samler alle kvalitets-, kompetence og samordningstiltag rettet mod praksissektoren i en ny organisatorisk enhed med navnet SydKIP (Kvalitet i Praksissektoren i Syddanmark).

   

  SydKIP består af medarbejdere, projekter mv, som oprindeligt har været tilknyttet Praksisafdelingen eller Afdelingen for Kvalitet og Forskning.

   

  På baggrund af regionsrådets beslutning er der nu udarbejdet et teknisk budget for SydKIP. Budgettet består af en samling af konti, og derfor tilføres ikke yderligere bevilling til enheden.

   

  Det skal bemærkes, at der i budget for SydKIP årligt tilføres 280.000 kr. til finansiering af Kvalitetsudvikling vedr. medicin. Opgaven finansieres i dag af sygesikringsområdet. Denne funktion var ikke inddraget, da regionsrådet godkendte SydKIP.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  I 2020 og hvert overslagsår indstilles det, at:
   

  • SydKIP administration tilføres kr. 6.811.000 vedr. løn og overhead i 2020 og hvert overslagsår.
  • SydKIPs drift og puljer tilføres kr. 11.895.000 i 2020 og kr. 9.507.000 i hvert overslagsår.
  • Kvalitets- og efteruddannelsespuljen på kr. 9.138.000 i 2020 og kr. 10.822.000 i hvert overslagsår tilføres SydKIPs drift og puljer.
  • Praksis administration nedskrives med kr. 1.961.000 i 2020 og hvert overslagsår.
  • Kvalitets- og forskningsafdelingen nedskrives med kr. 1.468.000 i 2020 og hvert overslagsår.
  • Rammen til ”Praksiskonsulenter” på kr. 598.000 tilføres SydKIPs drift og puljer i 2020 og hvert overslagsår.
  • Rammen til ”Praksisenheden i Kolding” på kr. 508.000 tilføres SydKIPs drift og puljer i 2020 og hvert overslagsår.
  • Puljen ”Bedre redskaber til tidlige opsporing af kræft” nedskrives med kr. 12.891.000 i 2020 og kr. 10.503.000 i hvert overslagsår.
  • Puljen ”Forebyggelse og kvalitet i praksis” nedskrives med kr. 1.000.000 i 2020 og hvert overslagsår.
  • Medicinkonsulentordningen nedskrives med kr. 280.000 i 2020 og hvert overslagsår.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/22354
  5. Opfølgning på budgetaftale, Medarbejdere - Region Syddanmark som arbejdsplads
  fold dette punkt ind Resume
   

  I relation til udmøntning af Region Syddanmarks budget 2020 er der udarbejdet forslag til fordeling af midler vedrørende punkt 6.2.3 i budgetaftalen ”Simulationstræning”. Sygehusene vil i en opstartsfase én gang årligt beskrive anvendelsen af midlerne i det forgangne år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af regionsrådets fokus på Medarbejdere – Region Syddanmark som arbejdsplads i budget 2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt til at styrke brugen af simulationstræning.

   

  Af budgetaftalen fremgår det:

  ”Kravet til simulationstræning er stigende i de kliniske uddannelser. Simulationstræning er medvirkende til at øge patientsikkerheden, da læger, sygeplejersker og andre personalegrupper har opnået et højere fagligt niveau inden en procedure eller operativt indgreb foretages selvstændigt. Simulationstræningen understøtter også i stadigt højere grad efteruddannelse og generel kompetenceudvikling. Træningen udbredes til flere faggrupper, som med træningen får virkelighedstro træning i patientforløb, der tager afsæt i konkrete kliniske problemstillinger.

  Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til at udvikle brugen af simulationstræning.”

   

  I Region Syddanmark er der etableret et regionalt center for teknisk avanceret færdighedstræning, TechSim. Dette center er placeret på OUH og alle sygehusansatte i regionen har mulighed for at deltage i kurser på stedet. Centret udbyder kurser inden for bl.a. kirurgi og brugen af ultralyd, der sikrer et højt fagligt niveau inden proceduren udføres på patienter.
   

  Regionsrådet har tidligere bevilget midler til styrkelse af arbejdet i TechSim med en bevilling på 2,4 mio. kr. i budget 2017. I 2017 var der knap 400 kursister på centret og det tal var i 2019 steget til godt 1.400 kursister.


  Som en konsekvens af det stigende antal kursister er der både et ønske om at udvide antallet af kurser for at kunne følge med efterspørgslen og udskifte apparatur som følge af hurtigere nedslidning og udvikling inden for området.

   

  Fordelingen af det afsatte beløb tager udgangspunkt i, at Odense Universitetshospitals regionale center for teknisk avanceret færdighedstræning, TechSim, modtager 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af den teknisk avancerede færdighedstræning for alle sygehusansatte i regionen.

   

  Derudover anvender alle sygehusenheder lokalt i regionen simulationstræning til at styrke faglige færdigheder og samarbejdsrelationer. Simulationstræning indgår også som en væsentlig del af onboardingstrategien bl.a. for nyansatte sygeplejersker og læger under uddannelse.

   

  1 mio. kr. fordeles efter budgetfordelingsnøglen til det enkelte sygehus’ arbejde med simulationstræning. Sygehusene forpligter sig på at finde lokale løsninger, der sikrer, at formålet fra aftaleteksten opnås.

   

  Sygehusenhed

  Fordelingstal i %

  Beløb

  Sygehus Sønderjylland

  12,10 %

  121.000 kr.

  Sygehuse Lillebælt

  20,94 %

  209.400 kr.

  Psykiatrien

  10,96 %

  109.600 kr.

  Sydvestjysk Sygehus

  11,75 %

  117.500 kr.

  OUH

  44,26 %

  442.600 kr.

  TechSim OUH

  -

  1.500.000 kr

  Total

  100 %

  2.500.100 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At den foreslåede udmøntning af midler til udmøntning af budgetaftalen vedrørende punkt 6.3.2 ”Simulationstræning” godkendes.

   

  At sygehusene tilføres 2,5 mio. kr. til simulationstræning fordelt som anført i sagsfremstillingens tabel, finansieret af midler afsat i budget 2020 til formålet. I 2020 udmøntes beløbet forholdsmæssig.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 16-06-2020
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 19/46781
  6. Finansiering af kirurgisk lymfødem behandling på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lymfødem er en kronisk hævelse, der skyldes en ophobning af lymfevæske mellem cellerne i en del af kroppen, og kan f.eks. opstå efter en operation eller strålebehandling af kræft. Lymfødem opstår ofte i en arm eller ben.

   

  Fedtsugning af kronisk lymfødem er en ny behandling, som Afdeling Z på OUH har fået tildelt i henhold til seneste specialeplan. OUH er det eneste sted i landet, hvor denne behandling tilbydes.

   

  Der er to økonomiske aspekter i sagen, som skal håndteres.

   

  Det ene aspekt er finansiering til OUH internt i Region Syddanmark for denne nye aktivitet, som foregår under et rammestyret område. Det andet aspekt er den mellemregionale afregning, idet DRG taksten, som den mellemregionale afregning er baseret på, ikke er dækkende for de materialeudgifter, der er forbundet med denne behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Funktionen med kirurgisk lymfødembehandling deles ifølge specialeplanen med Herlev, og der vurderes at være 50-60 patienter på landsplan. Patienterne er tidligere cancerpatienter. Herlev har hidtil fortolket det således, at de behandler patienterne med mikrokirurgisk teknik på lymfeknuder. Den mikrokirurgiske rekonstruktion er til de patienter, hvor væsken i lymfødemet endnu ikke er omdannet til fedt. Fedtsugning og kompression bruges på et senere stadie, når lymfødemet er omdannet til fedtvæv. I det stadie hjælper en mikrokirurgisk rekonstruktion ikke.

   

  OUH vil derfor, som de eneste i Danmark, tilbyde fedtsugning af kronisk lymfødem, og patienterne vil derfor komme fra hele landet. Behandlingen har eksisteret i Malmø i mange år og enkelte danske patienter er også behandlet i Malmø. Plastikkirurgisk Afdeling på OUH har ikke visiteret til Malmø, men der er 21 danskere, som blev behandlet for kirurgisk lymfødem i udlandet 2018, og det antages at være i Malmø. Den efterfølgende kontrol og bandageskift er også foregået i Malmø, og efterfølgende er patienterne overtaget af lokale terapeuter og bandageudgiften overtages af kommunen.

   

  Behandlingstilbuddet til lymfødempatienter har hidtil været konservativ behandling ved lymfødemterapeut. Det vil sige ambulant behandling bestående af hudpleje, massage, kompression og øvelser. 

   

  Kirurgisk behandling skal kun tilbydes til de sværeste lymfødemer og består af, at fedtknuder opereres bort, og efterfølgende skal kompressionsbandager sikre, at de ikke gendannes. Efter operationen skal patienten til løbende kontrol hos lymfødemterapeut og plastikkirurg. Det er vigtigt for effekten af behandlingen, at patienterne får de anbefalede bandageskift. For at sikre de anbefalede bandageskrift er behandlingsforløbet i sygehusregi vurderet til at vare ca. 2 år, hvorefter livslang vedligeholdelse overgår til kommunalt regi. Ved konservativ behandling er bandagerne et hjælpemiddel, som kommunerne finansierer fra starten, men her er erfaringen, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget bandageskift man i praksis tilbyder patienterne. Patienterne kan evt. selv vælge at betale differencen fra det bevilgede til ønsket standard.

   

  I 2018 har der været 2 patienter, i 2019 er antallet på 16 patienter og fra 2020 og frem forventes op mod 35 patienter om året.

   

  Beskrivelse

  2018 faktisk

  2019 faktisk

  2020 forventet

  2021 forventet

  Region Syd

  2

  4

  18

  18

  Andre regioner

  0

  12

  17

  17

  I alt

  2

  16

  35

  35

   

  De 16 patienter, der blev opereret i 2019 fordelte sig med 4 fra Region Syddanmark og 12 fra andre regioner. 6 af de sidstnævnte er fra Region Hovedstaden, og der kan godt forventes en lille overrepræsentation i de udenregionale patienter herfra, da de i mange år har haft tradition for at henvise til Malmø.

   

  Håndtering af den interne finansiering af OUH
  Aktiviteten foregår under et rammestyret område. Det gælder både selve operationsaktiviteten på Afd. Z samt de efterfølgende bandageskift og kontroller hos fysioterapeuterne i Rehabiliteringsafdelingen. Dog får OUH 55 pct. afregning af DRG værdien for alt aktivitet for patienter fra Region Sjælland.

   

  OUH har bedt om dækning af udgifterne til kompressionsbandager i forbindelse med operation og efterfølgende bandageskift, som sker over en 2-årig periode. OUH er indstillet på i øvrigt at håndtere den nye patientgruppe inden for deres populationsansvar, bortset fra udgifterne til kompressionsbandager. Dog forbeholder de sig ret til at åbne sagen om bevilling igen, såfremt udviklingen i patientgruppen ændrer sig og skaber øget pres på afdelingernes ressourcer, som ikke kan håndteres inden for almindelig klinisk prioritering.

   

  OUH har bedt om dækning af udgiften til kompressionsbandager i forbindelse med kirurgisk behandling for lymfødem for 2019 og frem. I 2019 havde OUH en udgift på 486.443 kr. 

   

  Samlede udgifter til bandager i forbindelse med operationen og til de efterfølgende bandageskift: 

   

  Det anbefales, at OUH fra 2019 og frem får dækket udgifterne til kompressionsbandager i forbindelse med kirurgisk lymfødembehandling, og at det samtidig fastholdes, at der er 55 pct. afregning af DRG taksten for Sjællandspatienter. OUH skal således have en bevilling på 486.443 kr. (2019 pl) for 2019 og frem, som skal permanentgøres ind i overslagsårene. Dette vil være baseline for 2020, således at OUH i 2020 afregnes for forskellen mellem udgiften til kompressionsbandager i 2020 og 2019 (2020 pl). 

   

  Håndtering af den mellemregionale afregning
  Den mellemregionale afregning er baseret på DRG takster. DRG taksten for kontrolbesøgene ved terapeut, hvor der sker bandageskift, dækker ikke udgiften til kompressionsbandager. DRG taksten er dækkende for udgiften til forundersøgelse og til selve operationen.

   

  DRG taksten for kontrol og bandageskift ved terapeut er 1.557 kr. i 2020. Udgiften til bandager ved bandageskift ligger typisk imellem 5.000 og 13.000 kr. Den kan dog også ligge lavere og være helt nede på 650 kr. og kan være højere og være helt oppe på 17.600 kr. Udgiften varierer meget fra gang til gang og fra patient til patient. I 2019 var der udgifter til bandager i forbindelse med bandageskift på 199.863 kr. for patienter fra andre regioner.  

   

  Udgifter til bandager eksklusiv udgift til bandager i forbindelse med operation:

   

  Da OUH er påbegyndt denne nye behandling uden at have en aftale omkring afregning med de øvrige regioner, kan det ikke forventes, at disse vil dække udgifter ud over den almindelige mellemregionale afregning med tilbagevirkende kraft.

   

  Det foreslås, at der forsøges at lave en aftale med de andre regioner om, at OUH – ud over den almindelige mellemregionale afregning ud fra DRG taksten - kan fakturere for udgiften til kompressionsbandager ved bandageskift, som sker løbende i perioden efter operationen og 2 år frem. Aftalen forsøges indgået med virkning fra 1. januar 2020 og frem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At OUH fra 2019 og frem får dækket udgifterne til kompressionsbandager i forbindelse med kirurgisk lymfødembehandling, og at det samtidig fastholdes, at der er 55 pct. afregning af DRG taksten for sjællandspatienter.

   

  At OUH gives en bevilling på 486.443 kr. (2019 pl) for 2019 og frem, som permanentgøres ind i overslagsårene. Dette vil være baseline for 2020, således at OUH i 2020 afregnes for forskellen mellem udgiften til kompressionsbandager i 2020 og 2019 (2020 pl). Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

   

  At der forsøges at lave en aftale med de andre regioner om, at OUH - udover den almindelige mellemregionale afregning ud fra DRG taksten - kan fakturere for udgiften til kompressionsbandager ved bandageskift, som sker løbende i perioden efter operationen og 2 år frem. Aftalen forsøges indgået med virkning fra 1. januar 2020 og frem.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 16-06-2020
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/21639
  7. Budget 2021. Omlægning af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for livmoderhalskræftsscreeningsprogrammet fra maj 2018 anbefales dels, at alle kvinder i screeningsprogrammet (23 – 64 år) i forbindelse med 2. rykker får tilbudt en selvopsamlet prøve (også kendt som ”HPV–hjemmetest”) fremfor at få taget prøven hos egen læge, dels at der på landsplan iværksættes en kontrolleret overgang til HPV–screening som primær screeningsmetode for kvinder i aldersgruppen 30 – 59 år til erstatning for den nuværende cytologiscreening.

   

  Sundhedsdirektørkredsen har på møder henholdsvis den 13. december 2019 og 17. januar 2020 drøftet de to anbefalinger. Kredsen besluttede at anbefale en iværksættelse af begge anbefalinger på baggrund af oplæg fra National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS).

   

  Begge forslag foreslås indarbejdet i budget 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Screening for livmoderhalskræft
  Livmoderhalskræft er en af de hyppigst forekommende kræftformer blandt kvinder. Hvert år får cirka 400 danske kvinder konstateret kræft i livmoderhalsen. Langt flere kvinder får dog konstateret og behandlet forstadier til sygdommen. Det drejer sig almindeligvis om celleforandringer.

   

  Livmoderhalskræft er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en virusinfektion med HPV (human papilloma virus). Nogle HPV-typer kan medføre celleforandringer på livmoderhalsen. Celleforandringer på livmoderhalsen er ofte forbigående, men kan udvikle sig til kræft, hvis de ikke behandles i tide.

   

  I Danmark bliver kvinder mellem 23 og 65 år regelmæssigt tilbudt at deltage i screening for livmoderhalskræft. Formålet med screeningen er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, inden de udvikler sig til kræft.

   

  Undersøgelsen foregår hos den praktiserende læge. Lægen foretager en gynækologisk undersøgelse, hvor kvinden får taget en celleprøve fra livmoderhalsen. Celleprøven bliver sendt ind til en patologisk afdeling, hvor den, for kvinder i aldersgruppen 23 – 59 år, bliver undersøgt for celleforandringer (også kaldet for cytologisk undersøgelse). Hos kvinder i aldersgruppen 60 – 64 år bliver prøven fra lægen derimod screenet med test for høj-risiko HPV-typer (HPV–screening).

   

  Organisering af livmoderhalskræftscreeningen
  Sundhedsstyrelsen har siden 2007 udgivet nationale anbefalinger for livmoderhalskræftscreening, som de fem regioner har ansvaret for at implementere i praksis. I forbindelse med SST´s seneste anbefalinger fra 2018 blev der oprettet den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS). NSLS´s opgave er at koordinere livmoderhalskræftscreeningsprogrammet på tværs af regionerne og sikre implementeringen inden for de rammer, som er udstukket af SST. Regionernes rolle er herefter, at de administrerer livmoderhalskræftscreeningsprogrammet i praksis og er ansvarlige for, at de nationale anbefalinger fra SST og NSLS følges i den daglige praksis. Regionerne har også et ansvar for at sikre, at alle kvinder er informeret om livmoderhalskræftscreeningsprogrammet, og sikre, at de kvinder, der ønsker at deltage har mulighed herfor.

   

  I det følgende vil der blive redegjort for 2 anbefalinger fra SST´s seneste anbefalinger for livmoderhalskræftscreening samt baggrunden herfor.

   

  De to anbefalinger er blevet behandlet og forberedt i NSLS med henblik på snarlig implementering i alle 5 regioner. 

   

  Sundhedsdirektørkredsen har på møder henholdsvis den 13. december 2019 og 17. januar 2020 drøftet de to anbefalinger. Kredsen besluttede at anbefale en iværksættelse af begge anbefalinger på baggrund af oplæg fra National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening.

   

  Selvopsamlede prøver (HPV–hjemmetest)
  Screeningsprogrammet for livmoderhalskræft har gennem de senere år oplevet en faldende deltagelse og er et godt stykke fra den ønskede målopfyldelse på 75 %. Endvidere er knap halvdelen af ny-diagnosticerede livmoderhalskræfttilfælde at finde blandt kvinder, der ikke er screenet eller screenet regelmæssigt. Særligt tyder meget på, at kvinder med lav socioøkonomisk status og etniske minoriteter er underrepræsenteret i screeningsdeltagelsen. Endelig peger flere undersøgelser på, at en del kvinder bevidst fravælger screeningen bl.a. på grund af den gynækologiske undersøgelse som nogle finder grænseoverskridende eller direkte forbundet med fysisk ubehag.

   

  Flere danske og internationale studier peger på, at et tilbud om en hjemmeopsamlet prøve til erstatning for et lægebesøg kan øge deltagelsen i de grupper af kvinder, som af den ene eller anden årsag fravælger screeningen.

   

  Et tilbud til kvinden om en HPV-hjemmetest indebærer, at kvinden kan få tilsendt et prøvekit til brug i eget hjem. Når prøven er taget sendes den efterfølgende ind til analyse på patologisk afdeling. Her undersøges der for tilstedeværelsen af kræftfremkaldende HPV–typer. Hvis der findes HPV–typer i prøven, vil kvinden blive tilbudt yderligere undersøgelser hos sin egen læge, da den selvopsamlede prøve ikke kan analyseres for celleforandringer. Både en lægeopsamlet - samt en hjemmeopsamlet prøve bliver af lægefaglige eksperter betegnet som lige gode.

   

  På møde i sundhedsdirektørkredsen den 13. december 2019 drøftedes forskellige invitationsstrategier i forhold til tilbuddet om en HPV–hjemmetest i forbindelse med 2. rykker. Valget af invitationsstrategi har dels stor betydning for, i hvilket omfang kvinden vil tage imod tilbuddet, dels vil de afledte økonomiske konsekvenser afhænge af invitationsstrategien. Overordnet vil en invitationsstrategi, hvor testkittet automatisk sendes til kvinden, alt andet lige betyde en forholdsvis højere deltagelse, hvorimod en invitationsstrategi, hvor kvinden selv aktivt skal foretage sig noget i forhold til at modtage testkittet vil betyde en forholdsvis lavere deltagelse. Begge modeller forventes dog at føre til en absolut stigning i screeningsdeltagelsen. Der er imidlertid også nogle økonomiske konsekvenser forbundet med valg af invitationsstrategi. En invitationsstrategi, hvor kvinden ikke skal være aktivt for at modtage testkittet vil alt andet lige være forbundet med betydelige økonomiske omkostninger – samt større ressourcespild (ubenyttede prøvekits, som smides i skraldespanden). Den omvendte situation vil betyde færre økonomiske omkostninger samt mindre ressourcespild.

   

  Sundhedsdirektørkredsen besluttede at pege på en invitationsstrategi, hvor kvinden inviteres og selv skal sørge for at bestille et prøvekit, hvis hun ønsker det. Med den valgte invitationsstrategi forventes en absolut stigning i deltagelsen efter anden påmindelse på 5,7 %. Alternativt ville en anden invitationsstrategi, hvor prøvekittet automatisk blev tilsendt kvinden i forbindelse med anden påmindelse føre til en forventet stigning i deltagelsen på 12,8 %.

   

  På baggrund af sundhedsdirektørkredsens beslutning er NSLS nu gået i gang med at udarbejde en mere specifik implementeringsplan. NSLS stiler efter at gøre tilbuddet tilgængeligt i screeningsprogrammet fra og med 1. januar 2021.

   

  Økonomi
  NSLS har lavet nogle foreløbige beregninger på de forventede regionale omkostninger for den valgte invitationsstrategi.

   

  Baseret på erfaringer fra Region Hovedstaden har NSLS beregnet sig frem til, at de samlede forventede driftsudgifter, uden anlægsinvesteringer og fælles regionale udgifter til IT og informationsmateriale, netto vil andrage ca. 3,3 mio. kr. årligt. For Region Syddanmarks vedkommende således ca. 700.000 – 800.000 kr. I dette tal indgår en ekstra udgift til de patologiske afdelinger på ca. 800.000 kr. og et fald i udgiften til almen praksis på ca. 100.000 kr.

   

  De fem regioner er i øjeblikket ved at undersøge, hvorvidt børster såvel som forsendelse kan fås billigere ved fælles indkøb/udbud.

   

  Selv om der stadigvæk udestår nogle mere eksakte økonomiberegninger, så forventes det endelige resultat (på driften) for Region Syddanmark vedkommende at ligge i størrelsesorden 700.000 – 800.000 kr. årligt i 2021 og overslagsårene.

   

  Differentieret implementering af HPV–screening
  I dag bliver den celleprøve, som kvinder i aldersgruppen 30–59 år får taget hos egen læge, som led i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, testet for celleforandringer på de patologiske afdelinger (cytologiscreening). I de senere år har en anden analysemetode, HPV–test baseret screening vundet frem. Her bliver der undersøgt for tilstedeværelsen af HPV–virus. Som nævnt i indledningen, så er den primære screeningsmetode for kvinder i aldersgruppen 60–64 år HPV–screening.

   

  Prøvematerialet for begge screeningsmetoder er dog ens, det vil sige det celleskrab, som typisk foretages hos egen læge.

   

  HPV–virus er en forudsætning for en eventuel senere udvikling af livmoderhalskræft. I en HPV–baseret screening bliver der kigget efter særlige højrisikotyper af HPV, som forskningen har vist i særlig grad optræder i forbindelse med udvikling af livmoderhalskræft.

   

  Flere forskningsstudier viser, at HPV–screening sammenlignet med den traditionelle cytologiske screening er mere følsom. Man finder flere (svære)forandringer og finder dem også lidt tidligere. Imidlertid har HPV–testningen også den ulempe, at HPV–infektion er meget hyppigt, men langt de fleste infektioner forsvinder af sig selv uden at forårsage celleforandringer eller livmoderhalskræft. HPV–infektion er særligt udbredt blandt de yngre kvinder (og mænd), men mindskes betydeligt efter 30 års alderen og særligt i de ældre aldersgrupper.

   

  Ved brug af HPV test som primær testmetode vil forholdsvis flere kvinder få et falsk positivt svar – det vil sige at de får at vide, at de er syge uden at være det. HPV–screening vil således let kunne føre til overbehandling samt skabe unødig uro hos den enkelte kvinde. For at reducere antallet af falsk positive svar ved HPV–testning, vil der blive udført yderligere analyser på positive prøver (også kaldet triagering).

   

  En række lande har allerede indført HPV–test som primær screeningsmetode – heriblandt Holland, Italien og New Zealand og Sverige. I Norge er man også i færd med at indføre HPV–screening.

   

  I SST´s anbefalinger fra 2018 fremgår det, at der er behov for på nationalt plan at opgøre fordele og ulemper ved HPV – testning sammenlignet med den klassiske cytologiscreening, før HPV–testning indføres generelt i Danmark. Det er vurderingen i SST, at man ikke umiddelbart kan bruge øvrige landes erfaringer med HPV–screening som et beslutningsgrundlag. Der er forskel på bl.a. hyppigheden af HPV-infektioner og fordeling af HPV–typer mellem landene. Herudover er sundhedssystemerne forskelligt indrettet og har forskellige ressourcer. Hertil kommer også det svære valg, om et samfund vægter høj følsomhed af en test for at fange så mange kvinder som muligt med forstadier til livmoderhalskræft, men med den pris, at mange får et falsk positivt svar og overbehandling til følge.

   

  På den baggrund anbefales det, at regionerne (NSLS) igangsætter en såkaldt differentieret implementering af HPV–test i screeningen af kvinder 30–59 år. Det betyder, at i en periode på 3 år vil halvdelen af kvinderne blive undersøgt som i dag (cytologi), mens den anden halvdel vil blive undersøgt med HPV–test.

   

  NSLS har på baggrund af ovenstående udarbejdet en plan for, hvordan dette kan foregå. Planen blev drøftet og godkendt af regionernes sundhedsdirektører på deres møde den 17. januar 2020 med fælles opstart i alle regioner fra den 1. september 2020.

   

  På samme sundhedsdirektørmøde drøftedes ligeledes, hvorvidt de kvinder, som vil blive tilbudt HPV–screening, vil få et potentielt forringet screeningstilbud sammenlignet med det nuværende cytologiske tilbud. Konklusionen var, efter høring af Sundhedsstyrelsen, at de to screeningstilbud ud fra et fagligt synspunkt begge er fuldt dækkende og relevante tilbud i regi af det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft.

   

  Der vil være nogle fælles regionale udgifter til evaluering og kommunikation. Der vil desuden være varierende regionale drifts – og anlægsudgifter. Projektet er planlagt til at køre i 3 år, hvoraf der er afsat et år til evaluering (år 3). Efter udløbet vil der skulle tages stilling til, hvilken primær screeningsmetode der fremover skal anvendes for den pågældende aldersgruppe.

   

  Økonomi
  Regionerne vil overordnet få ekstra omkostninger for at kunne håndtere flere HPV-undersøgelser end tilfældet er i dag. De ekstra omkostninger vil i Region Syddanmark primært ramme de 3 patologiske afdelinger (Vejle, Esbjerg og Sønderborg), som i dag analyserer de indkomne prøver fra almen praksis/gynækologi. Da HPV-screening imidlertid vil give flere falsk positive svar, vil der blive udført en såkaldt triagering af de positive HPV–prøver med cytologi samt i tillæg en 2. supplerende triagering, som vil variere fra region til region. Dette tiltag skulle gerne reducere antallet af falsk positive svar og dermed reducere unødvendige kontroller og overbehandling.

   

  I alt 3 forskellige testmetoder vil blive brugt som supplerende triageringstest. I et økonomisk perspektiv er to af de tre testmetoder ikke væsentligt afvigende fra den nuværende testmetode, men dog en lille smule dyrere. Den tredje (P16/Ki-67 test), som Region Syddanmark skal teste sammen med Region Midtjylland, er væsentlig dyrere. Merudgiften på driften samt til evaluering og kommunikation vil i alt beløbe sig til 7,1 mio. kr. fordelt over en 3 årig periode.

   

  Hertil kommer også engangsudgifter til apparatur til de patologiske afdelinger inden opstart på ca. 2,4 mio. kr. Finansiering hertil er fundet via ansøgninger til puljen for mediotekniske anskaffelser.

   

  Ved en senere overgang til primær HPV–screening forventes et fald i udgiften på området – først og fremmest ved, at indkaldelsesintervallet for de 30 – 49 år ændres fra de nuværende 3–års intervaller til fremover 5–års intervaller.

   

  Vedrørende finansiering af de øgede driftsudgifter er der en mulighed for uforbrugte midler på 3 mio. kr. inden for rammen til ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis”. Førnævnte projekt er en udløber af regeringens initiativer til tidlig opsporing af kræft i praksissektoren. I forbindelse med den løbende opfølgning på rammen for ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis” afdækkes muligheden for yderligere finansiering til projektet.

   

  Der resterer således ca. 4,1 mio. kr., som der ikke er anvist finansiering for.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At tilbud om hjemmeopsamlede HPV–test i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft til 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem søges indarbejdet i budget 2021.

   

  At udgifter til projektet ”Differentieret implementering af HPV–screening” på samlet 7,1 mio. kr. søges indarbejdet i budget 2021.

   

  At mulighederne for finansiering heraf via rammen til ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis” afdækkes i forbindelse med 2. økonomiopfølgning 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 16-06-2020
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Lars Mogensen tager forbehold.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/10285
  8. Anbefalinger vedr. indsatser i "Den sidste tid"- budgetforlig 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget forelægges anbefalinger fra spor 1 i arbejdet vedr. ”Den sidste tid”, som indeholder forslag til styrkelse af den regionale palliative indsats. Der foreslås bl.a. en opnormering af de specialiserede palliative funktioner på sygehusene, som skal bidrage til at palliativ indsats i højere grad kan tilbydes rettidigt og til flere relevante patientgrupper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I regionsrådets budgetforlig for 2020 blev det besluttet, at aftaleparterne ”Ønsker at styrke mulighederne for at imødekomme patientens ønsker i den sidste tid, og give de sundhedsprofessionelle de nødvendige værktøjer til at understøtte dette. Der udarbejdes en samlet plan for "den sidste tid…”.

   

  Sundhedsudvalget blev på møde den 25. februar 2020 orienteret om, at arbejdet med denne indsats opdeltes i to spor med to tidshorisonter. Spor 1 indeholder en afdækning af muligheder for og forslag til at styrke det regionale palliative tilbud m.v. Anbefalinger for spor 1 forelægges med henblik på forslag om, at de kan indgå i budgetforhandlinger for budget 2021. Spor 2 indeholder det mere brede sigte med en samlet plan for ”Den sidste tid” og dermed også et tværsektorielt spor. Den samlede plan skal udarbejdes i løbet af 2020 og 2021.

   

  Sundhedsudvalget gav på mødet i februar input til arbejdet, herunder blev der lagt vægt på indsatser, der skulle styrke palliation for flere patientgrupper, uddannelse og fokus på brug af tværsektoriel konference. Udvalgets input har indgået i det videre arbejde.

   

  Der har været nedsat en regional arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag vedr. spor 1. På grund af situationen med Coronavirus har arbejdsgruppen ikke som planlagt helt kunne følge den tilrettelagte plan. Der har i fasen op til nedlukningen dog været en god dialog og proces, som ligger til grund for de anbefalinger, der er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Disse kan opridses inden for følgende temaer:
   

  • Screening og tidlig opsporing af behov for palliativ støtte og behandling

  Det anbefales, at der igangsættes et fælles regionalt arbejde med at udarbejde en regional klinisk retningslinje for screening og tidlig opsporing af palliative behov. Dette kan med fordel kombineres med en fælles regional indsats vedr. uddannelse i basal palliation målrettet sundhedsprofessionelle fra andre specialer end kræft.

   

  • Øget kapacitet/opnormering i de specialiserede palliative teams, mere ensartet samarbejdsstruktur, uddannelse og kompetenceudvikling på såvel specialist- som basisniveau

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle med livstruende sygdom, uanset diagnose og alder, tilbydes en palliativ indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov. Ud over kræftpatienter er det bl.a. patienter med hjerte-karsygdomme, patienter med lungelidelser (eksempelvis KOL) og patienter med neurologiske lidelser (ALS m.v.), der også kan have behov for og gavn af en palliativ indsats.

   

  For i højere grad at kunne tilbyde flere relevante målgrupper den rette og rettidige palliative behandling, anbefales en gradvis opnormering af de specialiserede palliative teams/funktioner på sygehusene. Dette skal samtidig understøtte, at der kan etableres mere formaliserede strukturer for samarbejde mellem de specialiserede palliative enheder og de relevante afdelinger/specialer på sygehusene (nøglepersonordning, hotlinefunktion, deltagelse på tværfaglige konferencer m.v.)

   

  • Inddragelse af og støtte til pårørende

  Det anbefales, at der udarbejdes nærmere forslag til, hvordan pårørende i højere grad kan inddrages og støttes. Det kan eksempelvis være ved hjælp af mere systematisk pårørendescreening, øget brug af video/telekommunikation, så de pårørende kan deltage ved samtaler med patienten, inddragelse af pårørende i drøftelser omkring den sidste tid m.m. Man kan her med fordel trække på erfaringer fra udlandet, bl.a. med tilbud om undervisning i form af ”sidstehjælpskurser”.
   

  • Inddragelse af frivillige

  Inddragelse af frivillige i det palliative tilbud kan udgøre et værdifuldt supplement til den sundhedsprofessionelle indsats. Frivillige kan bidrage med medmenneskelig omsorg, der tager udgangspunkt i den syges ønsker og behov og kan for nogle patienter derfor give mere overskud og livsglæde og mulighed for at fokusere på andet end sygdom.

  Det anbefales, at der skabes de relevante organisatoriske og økonomiske rammer til at understøtte en udvidet, mere ensartet og systematisk inddragelse af frivillige i den palliative indsats i de regionale tilbud – særligt for de tilbud, der varetages/udgår fra de palliative funktioner på sygehusene. Der tages her afsæt i de gode erfaringer, der lokalt allerede findes på området.
   

  • Videreudvikling af hospicetilbud

  Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes et nærmere arbejde med afdækning af behov og muligheder for videreudvikling af det specialiserede tilbud på hospice. Det kan indeholde forslag til nye måder at organisere hospice på – eksempelvis i form af mere fleksible tilbud målrettet den enkelte patientgruppe i form af daghospice, nathospice eller lignende.


  Skøn over økonomi
  Arbejdsgruppen har foretaget et skøn over økonomien forbundet med de ovennævnte anbefalinger til en styrket palliativ indsats, såfremt der viser sig mulighed for, at de kan besluttes iværksat/prioriteret i budgetprocessen. Det skønnes, at initiativerne samlet vil kunne iværksættes inden for en årlig økonomisk ramme på 10-12 mio. kr., fordelt på de enkelte temaer, som anført i nedenstående tabel.

   

  Indsatsområde, mio. kr.

  2021

  2022

  2023 ->

  Screening og tidlig opsporing

  1,50

  1,00

  1,00

  Opnormering af palliative teams og styrkelse af samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling

  5,85

  8,00

  8,00

  Inddragelse af og støtte til pårørende

  1,00

  0,50

  0,50

  Inddragelse af frivillige

  1,25

  1,25

  1,25

  Videreudvikling af hospicetilbud og tværgående samarbejde

  0,40

  1,25

  1,25

  I alt

  10,00

  12,00

  12,00

   

  Såfremt anbefalingerne eller dele heraf kan prioriteres, vil tiltagene skulle beskrives nærmere i forhold til indhold og implementeringskadence, således at der senere kan fremlægges forslag til konkret politisk udmøntning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 16-06-2020
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Til orientering.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/14706
  9. Nyt OUH, udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægs- og innovationsudvalget blev på møde den 4. juni 2020 orienteret om udbudsstrategien for de tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH. Projektorganisationen for Nyt OUH har nu gennemført en markedsdialog og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en samlet overordnet udbudsstrategi for de fire tekniske anlæg, der forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 24. oktober 2016, som en del af beslutningen om at godkende udbudsstrategi og projektforslag for Nyt OUH, at tilslutningsafgifter for forsyningsområderne forbrugsfinansieres. Det skete som en del af en større omkostningsreduktion på nyt OUH projektet i forbindelse med det endelige projektforslag, der skulle sikre flest mulige penge til byggeri af sygehusfunktioner og sikre at ingen kliniske funktioner skulle forblive på eksisterende OUH. Der fremgik følgende af det vedlagte overliggernotat vedr. Forsyningsområdet:

   

  ”Løbende betaling for tilslutningsudgifter til forsyninger gennem forhøjede bidrag – 67 mio. kr.

  Der skal i forbindelse med byggemodningen og klargøring af byggefelter til Nyt OUH fremføres ledninger til såvel el, vand, fjernelse af spildevand m.v. Disse fremføres til byggefelterne for det nye hospital, hvorefter disse kan tilsluttes forsyningsnettet på samme måde, som andre sygehuse i en driftssituation. Tilslutningsafgiften kan afholdes i form af forhøjede bidrag i en årrække fra forventet 2020 og foreslås finansieret inden for den halvdel af effektiviseringsgevinsten i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH, som regionen selv disponerer over, jf. økonomiaftalen for 2017.”

   

  Det samlede overliggernotat fra sagen i 2016 er vedlagt som bilag og afsnit om Forsyningsområdet indgår i kapitel 6 i notatet.

   

  Konkret betød dette, at der i perioden 2020-2029 blev budgetteret med en løbende betaling af tilslutningsafgifterne over driften (OUH), svarende til 67 mio. kr. / 6,7 mio. kr. årligt, finansieret af effektiviseringsgevinsterne, som beskrevet ovenfor.

   

  Ud over forbrugsfinansiering af tilslutningsafgifter er der på forsyningsområdet også undersøgt muligheden for at forbrugsfinansiere selve forsyningsanlæggene og derigennem sikre flest mulig penge til at bygge kliniske funktioner på Nyt OUH og dermed sikre en fortsat konsolidering af anlægsprojektet. Samlet set drejer det sig om forsyningsanlæg for ca. 250 mio. kr., der i denne sag lægges op til forbrugsfinansiering af.

   

  Teknikbyen – hvilke forsyningsanlæg skal anlægges?
  På Nyt OUH skal der etableres en Teknikby, der kan forsyne det samlede sygehus med strøm, styring af strøm, køleforsyning og rensning af spildevand.

   

  Konkret drejer det sig om følgende anlæg:

  • Rensningsanlæg.
  • Køleforsyning.
  • Generator for nødstrøm.
  • 10 KV koblingsstation og infrastruktur.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH har, i samarbejde med Bygningsdrift og Service (BDS) på OUH, udviklet de teknologiske løsninger, der i udstrakt grad også har fokus på klima, energieffektivitet og bæredygtighed, og udbudsmodeller for de enkelte tekniske anlæg, der tager afsæt i muligheder på markedet. I forhold til klima og bæredygtighed afspejler det sig bl.a. på følgende måder i udbudsstrategien:

  • Rensningsanlæg - Det tiltænkte anlæg renser spildevandet helt for medicinrester, vira og bakterier. Løsningen er meget miljøvenlig og bevirker, at der udledes rent vand til det grønne vandelement nord for hospitalet. Desuden vil det være muligt at udlede varme fra anlægget f.eks. til forvarmning af andre anlæg.
  • Køleforsyning - en løsning med fjernkøl, der foreslås, er fundet mest bæredygtig og miljøvenlig og samtidig driftsøkonomisk mest fordelagtig og bæredygtig, da fjernkøling giver mulighed for flere modtagere til en del af ledningen og dermed betalere til forsyningen.

   

  Forslag til udbudsstrategi
  Projektorganisationen for Nyt OUH har gennemført en markedsdialog, og på den baggrund er der udarbejdet forslag til en samlet overordnet udbudsstrategi for de fire anlæg. De fire tekniske anlæg i teknikbyen er planlagt under forudsætning af, at leverandøren etablerer og gennemfører driften i en årrække på nærmere fastlagte finansieringsvilkår. De mere specifikke finansieringsvilkår vil blive endelig fastlagt i forbindelse med udbudsprocessen.

   

  Opsummerende indeholder udbudsstrategien følgende hovedelementer:

  • Udbudsprocedurer: Udbud med forhandling / konkurrencepræget dialog.
  • Egnetheds- og udvælgelseskriterier (prækvalifikation): Mindstekrav til nøgletal og referencer, og udvælgelse via referencer med gennemførelse/udførelse som totalentreprenør/hovedentreprenør af lignende forsyningsprojekter, referencer med projektering af forsyningsanlæg.
  • Tildelingskriterier: 1) Samlet pris, 2) Løsningsforslag / teknisk kvalitet og 3) Proces og metode.

   

  Der henvises i øvrigt til bilag, der gennemgår resultater af markedsdialog for de enkelte tekniske anlæg og udbudsmodellen.

   

  Den overordnede udbudsmodel omhandler etablering af de fire tekniske anlæg efter en forbrugsfinansieret model.  Det vil sige forudsætningen er, at leverandøren etablerer anlægget og gennemfører driften i en årrække på baggrund af en forbrugsfinansieret model efter nærmere fastlagte finansieringsvilkår.

   

  Forbrugsfinansieringen dækker omkostninger til løbende betaling (afdrag), drift / vedligehold / service, løbende investering i aftaleperioden i de tekniske anlæg.

   

  Det dækker således ikke energiforbruget, som Nyt OUH betaler ved siden af over driften som i dag.

   

  Ved aftaleperiodens udløb overgår tre ud af fire tekniske anlæg til Nyt OUH´s ejendom, der således herefter har den driftsmæssige forpligtelse. Dog vil fjernkøleløsningen være placeret et andet sted end Nyt OUH, hvorfor Nyt OUH ikke får ejerskab hertil.

   

  Det skal bemærkes, at ud over forbrugsfinansiering af etablering af de fire anlæg indgår også et tilslutningsbidrag på ca. 10 mio. kr. (engangsbeløb) for 60/10 transformerstationen i den samlede økonomi for udbuddet af forsyningsanlæggene. I regionsrådets beslutning fra oktober 2016 om driftsfinansiering af tilslutningsafgifter indgik dette tilslutningsbidrag ikke i de 67 mio. kr. I 2016 var der regnet med en decideret anskaffelse af anlægget, hvilket efterfølgende har vist sig ikke muligt. I dag er det således alene muligt at få forsyningssikkerheden via et tilslutningsbidrag, og meldingen herom er først tilgået projektet ultimo 2019.  

   

  Anlægs- og innovationsudvalget blev på møde 4. juni 2020 orienteret om udbudsstrategien for de tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH.

   

  I sagen fremgik det, at arbejdet med udbud af de fire tekniske anlæg var forsinket på grund af COVID-19 krisen, hvorfor overholdelse af tidsplanen og sikring af den nødvendige koordinering med øvrige arbejder og delprojekter på Nyt OUH betød, at det undtagelsesvist var nødvendigt forud for den politiske godkendelse af strategien, allerede nu at igangsætte indledende faser af udbudsprocessen for to af de fire tekniske anlæg. Underskrivelse af kontrakter afventer dog den endelige politiske godkendelse af udbudsstrategi i regionsrådet.

   

  Økonomi og finansiering
  Finansieringen af etableringen af de fire tekniske anlæg sker i en forbrugsfinansieret model, som svarer til en OPP lignende model, hvor anlæggene finansieres over en given periode. Den endelige pris for de fire anlæg afventer udbudsprocessen, men forventes at være på ca. 252,500 mio. kr. Der regnes med en løbetid på 12,5 år for tre af anlæggene og 7,5 år for det sidste anlæg (rensningsanlægget).

  De samlede årlige omkostninger afhænger af den tilbudte pris for anlæg og finansieringsomkostninger (forrentningen), men forventes at andrage i alt ca. 30-32 mio. kr. årligt for de fire anlæg.

   

  Med forbrugsfinansiering bortfalder en række nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til tilsvarende anlæg på OUH, svarende til en udgift på 8,1 mio. kr. årligt. Nettomerudgiften udgør dermed forventeligt mellem 21,9 – 23,9 mio. kr., som foreslås finansieret via en modregning i de planlagte effektiviseringsgevinster vedrørende Nyt OUH.

   

  Tidsplan
  Anlægs- og innovationsudvalget blev på mødet den 4. juni 2020 orienteret om, at udbudsprocessen af køleforsyning og 10 KV og koblingsstation var påbegyndt. For køleforsyningen forventes endelig kontraktindgåelse ultimo januar 2021. Når det gælder 10 KV og koblingsstation forventes kontraktindgåelse i august 2021.

   

  Øvrige anlæg forventes udbudt i medio 2021 med forventet ibrugtagning medio/ultimo 2022 og primo 2023.

   

  Administrativ tilføjelse

  Det korrigeres, at de i sagen oplyste 67 mio. kr. vedrørende tilslutningsafgifter rettelig er 32 mio. kr., således at det samlede beløb, der skal driftsfinansieres, er 32 + 252,5 mio. kr. i alt 284,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At udbudsstrategi for de fire tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH godkendes.

   

  At nettomerudgiften (forventeligt 21,9-23,9 mio.kr.) finansieres via en tilsvarende reduktion af effektiviseringskravet for Nyt OUH.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/22001
  10. Kunst på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpegede den 20. januar 2014 fire medlemmer til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. Arbejdet med kunst til Nyt OUH har dermed pågået i en årrække og Kunstudvalget har valgt flere af de kunstnere, som de ønsker skal bidrage til Nyt OUHs visuelle udtryk. På den baggrund gives en status på arbejdet med kunst til Nyt OUH med henblik på meddelelse af bevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/SUND har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst, som en måde at binde de to byggerier (Nyt OUH og SUND) sammen, både i og uden for bygningerne. Udvalget har på den baggrund udarbejdet en fælles kunststrategi, Kunst & Funktion, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier så som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i regionsrådet den 25. november 2013.

   

  Regionsrådet udpegede den 8. januar 2018 fire nye medlemmer til Kunstudvalg Nyt OUH og Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. Endvidere blev det præciseret, at de fire medlemmer fra regionsrådet blev bemyndiget til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og dermed udmønte de samlede midler, der er afsat til kunst.

   

  Der er af Det Fælles Kunstudvalg udvalgt fire fælles kunstprojekter til Nyt OUH og SUND som finansieres fælles mellem Nyt OUH og SUND. Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH udvalgt to kunstprojekter på Nyt OUH, i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg. Endelig er der afsat midler til bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien. I det vedlagte bilag kan der findes en overordnet gennemgang og illustration af de valgte kunstprojekter. 

   

  Der skal i de kommende år arbejdes med implementering af henholdsvis de valgte kunstprojekter i byggeprojekterne samt den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien.

   

  Økonomi
  Budgettet for Kunst på Nyt OUH udgør samlet set 17,5 mio. kr. og fordeler sig over årene som det fremgår af nedenstående tabel.

   

  2020-PL

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Somatik

  4,5

  5,5

  5,675

  15,675

  Psykiatri

  0,5

  0,6

  0,725

  1,825

  I alt 

  5,0

  6,1

  6,4

  17,5

   

  Regionsrådet besluttede den 8. januar 2018, at de fire medlemmer fra regionsrådet blev bemyndiget til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH samt udmønte de samlede midler til kunst. På denne baggrund er der indgået kontrakter med flere kunstnere, primært med henblik på at holde fremdrift i den bygningsintegrerede kunst, som kræver tæt koordinering med totalentreprenør. Dog udestår endelig frigivelse af midler til etablering og indkøb af kunst til Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  Vedr. Nyt OUH

  At der meddeles anlægsbevilling på 15,675 mio. kr. (indeks 118,94) til kunst på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH. Fordelingen på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Vedr. Nyt OUH - Psykiatrien

  At der vedr. psykiatriens andel af kunst på Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,825 mio. kr. (indeks 146,3).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet. Fordeling på årene 2020-2022 fremgår af sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 12-08-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/6855
  11. Udtalelse til ministeren vedr. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statsrevisorerne har oversendt rigsrevisionens beretning 14/2019 til folketinget og ministeren på området. Beretningen omhandler regionernes dataanvendelse som grundlag for styring af sygehusenes økonomi. I forbindelse med ministerens svar indhentes bemærkninger fra regionerne.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har taget initiativ til en undersøgelse af regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene. Sygehusområdet er et økonomisk væsentligt område, hvor de samlede nettodrifts­udgifter i 2019 udgjorde ca. 80 mia. kr. Der er et stigende pres på de aktiviteter, som sygehusene leverer, bl.a. som følge af den demografiske udvikling med flere behandlingskrævende ældre og udviklingen af nye behandlingsformer. Dette sammenholdt med kravet om budgetover­holdelse forudsætter en stærk regional styring for at sikre, at resurserne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne.

   

  I Rigsrevisionens beretning er der taget udgangspunkt i, at regionerne bør anvende data i den såkaldte omkostningsdatabase således, at regionens budgetmæssige fordeling mellem sygehusene kunne ske på baggrund af de beregnede enhedsomkostninger for de enkelte behandlinger.

   

  Region Syddanmarks styringsgrundlag over for sygehusene er ikke baseret på data fra omkostningsdatabasen, hvilket rigsrevisionen dermed finder utilfredsstillende.

   

  Administrationen finder ikke, at regionens budget- og opgavemæssige prioriteringer mellem sygehusene hensigtsmæssigt kan ske på grundlag af data i omkostningsdatabasen, som beror på DRG-systemet. I vedlagte udkast til bemærkninger til ministeren bemærkes derfor bl.a.:

   

  - At omkostningsdatabasen ikke hensigtsmæssigt er anvendelig som styrings- eller beslutningsgrundlag. Dette bl.a. med baggrund i, at nyeste data vil være ca. 2 år gamle, samt at de beregnede enhedsomkostninger kun meget indirekte belyser omkostningsstrukturerne på de enkelte sygehuse. Ligeledes at omkostningsdatabasens mange fordelingsnøgler, korrektioner, pointsystemer og fordeling på ca. 1.000 DRG-grupper i sig selv modsiger ønsket om transparens i regionens beslutningsgrundlag.

   

  - At det omvendt er regionens vurdering, at mulige effektiviseringer bedst lader sig identificere ved at se direkte på de enkelte omkostningsområder, som også svarer til den organisatoriske og ledelsesmæssige afgrænsning, således at der entydigt og hurtigt kan iværksættes de fornødne styringsmæssige tiltag. Det er derfor regionens vurdering, at en analyse af sygehusenes direkte omkostninger i højere grad end omkostningsdatabasen/DRG-systemet sikrer såvel aktualitet og transparens som afsæt for beslutninger, som indebærer økonomiske prioriteringer mellem regionens sygehuse.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At vedlagte udkast til bemærkninger fremsendes til Sundheds- og ældreministeren.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/906
  12. Plan for indsatser for patienter med senfølger efter kræft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i budgetaftalen aftalt, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan indsatsen over for patienter med senfølger efter kræft kan styrkes, herunder hvordan opgaven kan organiseres og understøttes forskningsmæssigt for forskellige kræftformer.

   

  Der fremlægges udkast til en plan for, hvordan indsatsen for patienter med senfølger efter kræft kan forbedres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En arbejdsgruppe bestående af klinikere fra sygehusene, almen praksis og Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (Rehpa) har udarbejdet et forslag til en plan for at forbedre indsatsen for patienter med senfølger efter kræft (bilag 1).

   

  Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 14. april 2020 mulige indsatser for patienter med senfølger efter kræft. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i rapporten. 

   

  Planen består af en række forslag til indsatser, som kan iværksættes i sin helhed eller kan indføres delvist eller gradvist.

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger til en senfølgeplan i Region Syddanmark
  Den regionale arbejdsgruppe anbefaler, at følgende indgår i en plan for senfølger i Region Syddanmark:

   

  Tiltag, der kan etableres umiddelbart:

   

  • Synliggørelse af eksisterende tilbud på sygehusene med henblik på at give et relevant henvisningstilbud til praktiserende læge eller andre sygehusafdelinger, der behandler patienter med senfølger. Der er udarbejdet en afdækning af eksisterende tilbud (bilag 2).

   

  • Udarbejdelse og implementering af information om kræft- og behandlingsspecifikke senfølger.

   

  Tiltag, som arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres inden for en kort tidshorisont

   

  • Etablering af senfølgeklinikker/ ”Én indgang” på alle fire somatiske sygehuse i regionen for patienter med komplekse senfølger. Arbejdsgruppen vurderer, at dette tiltag vil kunne gøre en betydelig forskel for udredningen af patienter med komplekse senfølger i Region Syddanmark og vil kunne understøtte almen praksis’ og kommunernes indsatser for patienter med senfølger.

   

  • Uddannelse af yderligere kliniske sexologer til at afhjælpe seksuel dysfunktion som følge af kræft og kræftbehandling samt opnormering af antallet af sexologer på sygehusene.

   

  • Ansættelse af psykologer med speciale inden for psykiske reaktioner i forbindelse med kræftsygdom på de onkologiske afdelinger.

   

  • Etablering af et kompetencecenter med henblik på at øget koordinering og kompetenceudvikling vedrørende senfølger.

   

  Tiltag, som med fordel kan etableres på længere sigt:

   

  • Oprettelse af et egentligt forskningscenter efter forbillede af de tre eksisterende forskningscentre for senfølger eller økonomisk støtte til forskningsprojekter inden for senfølger efter kræft.

   

   

  Økonomi
  Estimeret økonomi til indsatserne udgør (1.000 kr):

   

  Indsats

  Engangsudgifter 2021

  Varige driftsudgifter pr. år

  Etablering af senfølgeklinik

   

  2.000

  Kliniske sexologer

  500

  1.300

  Psykologer

   

  1.700

  Kompetencecenter

   

  1.000

   

   

   

  I alt

  500

  6.000

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 16-06-2020
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Til orientering.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/24621
  13. Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Budget 2019 og Psykiatriplan 2020-2024 forelægges sag vedrørende de driftsøkonomiske konsekvenser ved at igangsætte pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær sygdom. Denne sag vedrører alene pilotperioden, mens der på senere tidspunkt fremlægges bevillingssag for driftsfasen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden.

   

  Denne sag vedrører implementering af anbefaling 17 om pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær sygdom. Der er konkret afsat en årlig bevilling på 4 mio. kr. fra 2020.

   

  Baggrund

  Der har i de seneste år været en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter. Misbrug er en kendt komplicerende faktor i forhold til kriminalitet og øger risikoen for kriminalitet og dom. Samtidig er misbrug blandt retspsykiatriske patienter en medvirkende årsag til udadreagerende adfærd, konflikter og rømninger i retspsykiatrien. 

   

  I 2019 blev der i regi af Danske Regioner nedsat en arbejdsgruppe, der kom med 10 anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom. Det indgår som en af anbefalingerne, at mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.

   

  Danske Regioners anbefaling er indarbejdet i Region Syddanmarks psykiatriplan 2020-2024 i form af en indsats, som skal skabe en mere sammenhængende indsats for patienter i almenpsykiatrien og i retspsykiatrien.

   

  Med indsatsen får Psykiatrien i Region Syddanmark mulighed for at gøre erfaringer med det vigtige tværsektorielle samarbejde om en særdeles kompleks målgruppe. Indsatsen bygger videre på de erfaringer, der allerede er fra de særlige pladser, det igangværende projekt mellem regionen og kommunerne: Sammen om Psykiatri og den Fælles samarbejdsaftale for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt stof- eller alkoholmisbrug, hvor borgerne får udarbejdet koordinerende indsatsplaner af sygehusets forløbskoordinatorer. 

   

  Indsatsen

  Indsatsen indledes med en pilotfase, hvorfra erfaringerne efter planen skal danne grundlag for en senere implementering af samarbejds- og behandlingsmodeller på hele voksenområdet i den syddanske psykiatri. Erfaringerne beskrives i en evaluering, som danner grundlag for en politisk beslutning om den fremadrettede indsats.

   

  Konkret iværksættes tre pilotprojekter med forskellige konstruktioner i henholdsvis almenpsykiatrien og i retspsykiatrien. Pilotprojekterne udvikles og etableres i fællesskab med henholdsvis Fredericia, Esbjerg og Middelfart Kommune. Målsætningerne for pilotprojekterne er:

   

  • En reduktion i antal tvangsindlæggelser af patienter, som også har et misbrug.
  • En reduktion i antal rømninger i retspsykiatrien.
  • En mere sammenhængende indsats i det enkelte tværsektorielle forløb.
  • En øget oplevelse af kvalitet i den enkeltes behandling på tværs af region og kommune.
  • En større grad af samarbejde og tilfredshed medarbejderne imellem i hhv. region og kommune.

   

  I pilotfasen vil udgifterne primært gå til ansættelse af medarbejdere i sygehuset, som skal arbejde tværsektorielt og til køb af kompetencer fra kommunerne samt til ekstern evaluering.

   

  Projekterne og den tilhørende økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

   

  Evaluering og det videre forløb

  Pilotfasen forventes at løbe fra september 2020 til udgangen af marts 2022. I andet halvår 2021 gennemføres en ekstern evaluering, som skal danne grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt resultaterne er valide og kan danne afsæt for at lave permanente modeller for indsatsen med målgruppen i løbet af 2022, som løbende kan implementeres på voksenområdet i hele sygehuset, eller om pilotprojekterne skal videreføres i en periode eventuelt med korrektioner på baggrund af evalueringens resultater. Evalueringen vil blive præsenteret politisk primo 2022 med henblik på beslutning om den fremadrettede indsats og udmøntning af bevilling hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til igangsættelse af pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom tilføres 1,328 mio. kr. i 2020, 3,393 mio. kr. i 2021 og 0,789 mio. kr. i 2022.

    

  At bevillingerne finansieres af rammen vedr. Budget 2020, psykiatriaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-06-2020
   

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/21384
  14. Permanentgørelse af Internetpsykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Psykiatriplan 2020-2024 forelægges sag vedrørende de driftsøkonomiske konsekvenser ved permanentgørelse af internetpsykiatrien i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden.

   

  Denne sag vedrører implementering af anbefaling 18 om en permanentgørelse af internetpsykiatrisk behandling, som siden 2015 har været et tilbud til syddanske patienter med panikangst, agorafobi, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression som supplement til behandling i psykologpraksis. Behandlingsformen er udviklet i Region Syddanmark og Internetpsykiatrien blev etableret som et demonstrationsprojekt på vegne af alle regionerne under den daværende nationale digitaliseringsstrategi. Effekten af internetbaseret psykologbehandling af angstlidelser og depression er på niveau med traditionel terapi, hvor man mødes fysisk med en psykolog. Internetpsykiatrien består af psykologer, specialpsykologer, psykologpraktikanter og administrative medarbejdere. Klinikken drives af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en del af Telepsykiatrisk Center.

   

  Siden 2018 er tilbuddet også afprøvet i de øvrige regioner, og tilbuddet er primo 2020 evalueret af Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus Defactum på vegne af de øvrige regioner. Evalueringen viser bl.a., at blandt de patienter, der indgår i evalueringsrapporten, har en overvejende andel en længere uddannelse, er samboende og tilknyttet arbejdsmarkedet.

   

  Patienterne var generelt meget tilfredse med kvaliteten af behandlingen og kontakten med psykolog via videosamtaler, beskedmodulet og telefonsamtaler, og patienterne vurderer, at behandlingen har hjulpet til håndtering af deres problemer. Endvidere viser evalueringen, at størstedelen af deltagerne havde hørt om behandlingstilbuddet hos egen læge og "andre parter", som primært dækkede over søgninger på internettet og anbefalinger fra psykologer og psykiatere eller patientforeninger.

   

  Danske Regioners bestyrelse besluttede den 14. maj 2020, at tilbuddet skal videreføres inden for den samme ramme som i dag, og Region Syddanmark er derfor er nu i dialog med de øvrige regioner om den fremtidige økonomimodel, der skal gælde fra 2021 og frem.

   

  I psykiatriplanen er afsat en årlig driftsramme på 1,8 mio. kr. til videreførelse af Region Syddanmarks del af projektet fra 2020 og frem.

   

  I 2020 er målet for antal tilbudte videosamtaler, jf. den gældende samarbejdsaftale mellem regioner, som løber til udgangen af i år, i alt 467 syddanske patienter til en forudsat pris på 1,68 mio. kr. Psykiatrisygehuset har beregnet en pris pr. behandlingsforløb på 3.070 kr. i 2020 fra 2021 og frem.

   

  Fra 2021 og frem er den forventede udgift til Internetpsykiatrien svarende til rammen på 1,8 mio. kr., som vil indgå som Region Syddanmarks bidrag til den samlede drift af tilbuddet. Udgiften omfatter behandling af ca. 558 syddanske patienter og finansiering af Region Syddanmarks bidrag til drift og udvikling af behandlingssoftware. Der kan efterfølgende opstå et behov for at justere driftsrammen, hvis patientefterspørgslen overstiger det beregnede antal på 558 patienter årligt fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til drift af internetpsykiatrien i Region Syddanmark tilføres 1,68 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 og følgende år.

    

  At bevillingerne finansieres af rammen vedr. Budget 2020, psykiatriaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-06-2020
   

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/28079
  15. Oprustning af den ambulante kapacitet inden for psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Psykiatriplan 2020-2024 og Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri forelægges sag vedrørende udmøntning af de afsatte midler til oprustning af den ambulante kapacitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmark er den ambulante psykiatri indgangsport og omdrejningspunkt for den samlede psykiatriske behandlingsindsats. Målsætningen er, at al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse.

   

  Psykiatriplan 2020-2024 har fokus på at understøtte den ambulante psykiatri – dels via udvikling af ambulant psykiatri (anbefaling 33) samt øget tilgængelighed til ambulant behandling (anbefaling 32).

   

  Med henblik på at understøtte psykiatriplanens anbefalinger, har regionsrådet med Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri afsat 6,5 mio. kr. i 2020 og 13 mio. kr. årligt herefter til en oprustning af den ambulante kapacitet.

   

  Med denne sag udmøntes midlerne med henblik på en generel konsolidering af den ambulante behandling på alle matrikler, det vil sige ambulatorierne i børne- og ungdomspsykiatrien, de lokalpsykiatriske centre, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere og den retspsykiatriske distriktspsykiatri. Midlerne giver mulighed for at ansætte minimum en medarbejder pr. matrikel og skal bidrage til at styrke behandlingskapaciteten på det ambulante område.

   

  Styrkelse af det ambulante område

  Målet for Psykiatrien i Region Syddanmark er, at mennesker med psykisk sygdom får det bedst mulige behandlingsforløb, og at den enkelte og dennes pårørende føler sig støttet i sygdomsforløbet.

   

  Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

   

  Oprustningen på det ambulante område medfører flere medarbejderressourcer, der skal understøtte sammenhæng i patientens forløb, herunder indsatsen i forhold til at forebygge genindlæggelser. Det er ligeledes et fokusområde at understøtte kvaliteten ved at intensivere indsatsen til at forebygge tvang. Forebyggelse af tvangsindlæggelser kræver en målrettet indsats og et tæt samarbejde med kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Det er en fordring, at opnormeringen i den ambulante psykiatri tilrettelægges, så arbejdet med at forebygge tvangsindlæggelser understøttes.

   

  Styrkelsen af den ambulante kapacitet skal ligeledes være med til at understøtte, at behandlingen er rettidig og tilstrækkelig, herunder at forløb kan intensiveres ved behov.

   

  Psykiatrisygehuset er, jf. anbefaling 33 om udvikling af den ambulante psykiatri, påbegyndt en revision af koncept for ambulant psykiatri. Revisionen skal sikre et tidssvarende koncept, hvor organiseringen af den ambulante indsats understøtter målsætningen om tættere samarbejde både internt i regionen og på tværs af sektorer. Konceptet vil indeholde et design af modeller og organisationsformer, som understøtter patientens recovery, og som gradueres efter patientens aktuelle behandlingsbehov.

   

  Styrkelsen af det ambulante område sikrer ressourcer, som kan understøtte et tættere samarbejde og nye organisationsformer.

   

  Udmøntning og fordeling af midlerne

  Med udgangspunkt i opstart den 1. september 2020 afsættes 4,34 mio. kr. i 2020 og 13 mio. kr. årligt fra 2021 til opnormering af den ambulante kapacitet med psykologer og øvrige medarbejdere (socialrådgiver, socialpædagog, ergoterapeut m.v.).

   

  Midlerne fordeles således, at hver matrikel tilføres en medarbejder, hvilket svarer til i alt 20 stillinger.

   

  De psykiatriske afdelinger har forskellige antal lokalpsykiatrier/ambulatorier og befolkningsunderlaget pr. matrikel varierer derfor en del. Den resterende del af midlerne, svarende til fire stillinger, fordeles med udgangspunkt i størrelsen på befolkningsgrundlaget, således at:
   

  • Psykiatrisk Afdeling Odense, som den største psykiatriske afdeling, får tilført to ekstra stillinger og dermed får i alt tre.
  • Børne- og Ungdomspsykiatri Odense får tilført en ekstra stilling og dermed får i alt to.
  • Psykiatrisk Afdeling Svendborg, får tilført en ekstra stilling og dermed får i alt to.

   

  Herunder ses en fordeling af midlerne med opstart den 1. september 2020:

  Matrikler / behandlingssteder

  Antal stillinger

  2020 (4 mnd. virkning) mio. kr.

  2021 og frem. Mio. kr.

  Lokalspykiatri

  13

  2,35

  7,05

  BU ambulatorium

  4

  0,72

  2,17

  Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri

  1

  0,18

  0,54

  ATT

  2

  0,36

  1,09

  Antal psykologer

  20

  3,62

  10,85

  Ekstra behandlere til Odense

  2

  0,32

  0,96

  Ekstra behandlere til BU Odense

  1

  0,16

  0,48

  Ekstra behandlere til Svendborg

  1

  0,16

  0,48

  Antal øvrige medarbejdere

  4

  0,64

  1,92

  Centrale puljer (Barsel, AED, arbejdsskadeforsikring)

   

  0,08

  0,24

  I alt

   

  4,34

  13,00

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til udvikling af den ambulante kapacitet tilføres 4,34 mio. kr. i 2020 og 13 mio. kr. i 2021 og følgende år.

   

  At bevillingerne finansieres af rammen vedr. finanslovsaftale 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-08-2020
   

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/28867
  16. Styrkelse af arbejdsmiljø, ledelse og den lægelige videreuddannelse i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i forliget om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri forelægges sag vedrørende udmøntning af de afsatte midler til at styrke arbejdsmiljø, ledelse og den lægelige videreuddannelse i Psykiatrien i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Med forliget om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri blev der afsat en ramme på 6 mio. kr. i 2020, 12 mio. kr. i 2021-2023 og 13,4 mio. kr. fra 2024 og frem til at styrke arbejdsmiljø, ledelse og den lægelige videreuddannelse i Psykiatrien i Region Syddanmark.

   

  Styrkelsen skal medvirke til at understøtte psykiatriplanens målsætning om rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling, og er afgørende for at kunne realisere såvel psykiatriplanen som initiativerne i forliget om udmøntning af finanslovsmidlerne.

   

  Styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen

  Psykiatrisygehuset er arbejdsmiljøcertificeret og arbejder løbende med at styrke og udvikle arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske. Indsatserne spænder fra forebyggelse af ulykker, vold og trusler over sygefravær og trivsel til de fysiske rammer for arbejdet. For at understøtte afdelingerne i det fortsatte arbejde, herunder den kommende ISO 45001 arbejdsmiljøcertificering, ansættes i alle otte kliniske afdelinger en arbejdsmiljøkoordinator, som lokalt skal understøtte afdelingsledelsen og funktionsledelserne i indsatser på arbejdsmiljøområdet. Øvrige afdelinger understøttes af sygehusets centrale arbejdsmiljøfunktion.

   

  Styrkelse af ledelse

  Flere af Psykiatrisygehusets afdelinger kendetegnes ved et betragteligt ledelsesspænd både på tværs af afsnit og på tværs af matrikler og sektorer. Erfaringer viser, at et stort ledelsesspænd kan påvirke sygefravær og arbejdsmiljøet. Med forliget om udmøntning af finanslovsaftalen afsættes midler til at styrke ledelseskraften, reducere ledelsesspænd og understøtte ledelsesrollen i afdelingerne.

   

  Midlerne udmøntes blandt andet til at styrke funktionsledelsen i de afdelinger, der har deres døgnafsnit organiseret som duo afsnit. Derudover dedikeres en andel af midlerne sammen med de afsatte midler til implementeringsstøtte til afdelingsledelserne i forhold til at nedbringe tvang og implementere psykiatriplanen.

   

  Styrkelse af den lægelige videreuddannelse

  Midlerne skal understøtte anbefaling 39 i psykiatriplanen om styrkelse af den lægelige videreuddannelse og skal endvidere ses i sammenhæng med de i budget 2020 afsatte midler til styrkelse af KBU-lægers opstart og de uddannelsesansvarlige overlæger. Med udfasning af KBU-læger i psykiatrien øges nødvendigheden af, at yngre læger motiveres for og fastholdes i det psykiatriske speciale.

   

  Med midlerne fra forliget om udmøntning af finanslovsaftalen prioriteres en yderligere styrkelse af den lokalt forankrede supervision og understøttelse af yngre lægers uddannelsesmiljø. Inspirationen hertil skal blandt andet findes i Psykiatrisk Afdeling Aabenraas arbejde.

   

  Endvidere skal dele af midlerne støtte en tværregional satsning på at professionalisere uddannelsesopgaven, fx i form af forskning i uddannelse og investering i højere kompetenceniveau hos de uddannelsesgivende læger samt etablering af en funktion som regionale koordinator for den lægelige videreuddannelse. Uddannelsesmiljøet i alle kliniske afdelinger understøttes, ligesom en del af midlerne dedikeres den tværregionale satsning.

   

  Udmøntning og fordeling af midlerne

  De afsatte midler til styrkelse af arbejdsmiljø, ledelse og lægelig videreuddannelse vil blive fordelt efter de anførte indsatsområder som følger:

   

   

   

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til styrkelse af arbejdsmiljø, ledelse og den lægelige videreuddannelse tilføres 6 mio. kr. i 2020, 12 mio. kr. i 2021-23 og 13,4 mio. kr. i 2024 og følgende år.

   

  At bevillingerne finansieres af rammen vedr. finanslovsaftale 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-08-2020
   

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   


  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/3435
  17. Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft bakkede på udvalgsmødet den 27. februar 2020 op om administrationens forslag om, at der som et pilotprojekt søges udarbejdet en kortlægning af uddannelseslandskabet i de fire sønderjyske kommuner. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til kommissorium for pilotprojektet ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft bakkede på udvalgsmødet den 27. februar 2020 op om administrationens forslag om, at der som et pilotprojekt søges udarbejdet en kortlægning af uddannelseslandskabet i de fire sønderjyske kommuner (Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa).

   

  Pilotprojektet skal bidrage med viden, som kan anvendes til at understøtte det nye regionale mål om adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen, der indgår som et af tre mål i den nye uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”.

   

  Pilotprojektet skal ses i sammenhæng med et forslag fra det midlertidige styre for VUC Syd, som de har præsenteret for regionsrådsformanden og udvalgsformanden. De peger på, at de i deres arbejde er stødt på et behov for en samlet kortlægning, og at det vil give god mening, hvis det er regionen, der udarbejder en sådan kortlægning.

   

  Det bemærkes endvidere, at pilotprojektet passer fint ind i Danske Regioners overvejelser om langsigtede regionale uddannelsesplaner. Disse skal sætte politisk retning for det forpligtende samarbejde og udviklingen af udbuddet af ungdomsuddannelser i den regionale geografi og skabe løsninger, der er bæredygtige, hvad angår kvalitet og økonomi.

   

  Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for pilotprojektet ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland” (vedlagt som bilag).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At vedlagte forslag til kommissorium for pilotprojektet ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 18-06-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/34079
  18. Revision af digitaliseringsstrategiens portefølje af projekter og initiativer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsstrategien sætter rammen for de største indsatsområder og udviklingsprojekter på it-området i Region Syddanmark. Halvandet år inde i strategiperioden foreslås de økonomiske reservationer opdateret med de ændringer og periodiseringer, der er indeholdt i strategien, samt forslag til nye prioriteringer. Nogle projekter rækker ind i den næste strategiperiode grundet projektets omfang eller en langsommere implementeringstakt end forventet. Reserverede midler til disse projekter foreslås videreført til den kommende strategiperiode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i februar 2019 Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi 2019-2021. Strategien omhandler fem indsatsområder:

  1. Borgerens ret til digital kontakt
  2. Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange
  3. Tværsektorielle løsninger og viden på tværs
  4. It-sikkerhed, data og digitale kompetencer
  5. It-landskab, principper, ejerskab og styring.

   

  Til udmøntning af de konkrete projekter og aktiviteter inden for hvert af indsatsområderne blev der afsat midler inden for fire kategorier (fremgår af strategiens bilag 2: Portefølje af projekter og initiativer):

  • Nye aktiviteter i forbindelse med digitaliseringsstrategien
  • ”Skal”-aktiviteter, der udsprang af fællesregionale og nationale aftaler
  • Aktiviteter, der udsprang af tidligere strategier
  • Kørende projekter.

   

  Digitaliseringsudvalget blev på møde den 20. januar 2020 orienteret om mindreforbrug på tre projektområder (Windows 10, fælles laboratoriesystem og uddannelsessystem) samt behov for øgede reservationer på to andre områder (talegenkendelse og digital patologi).

   

  På regionsrådsmøde den 27. april 2020 besluttede regionsrådet at bevilge midler til sambestilling af nationale krav til EPJ SYD.

   

  Det fremgår af sidstnævnte sag, at der skal udarbejdes et samlet revideret overslag over udgifterne til de enkelte indsatsområder i Digitaliseringsstrategien, og at det samlede finansieringskrav ajourføres i lyset af bl.a. nye krav i økonomiaftaler, lovgivning m.v.

   

  I nærværende sag præsenteres i forlængelse heraf en samlet oversigt over de justeringer, der vurderes at være behov for.

   

  Den konkrete disposition af de enkelte projekter vil ske i henhold til gældende bevillingsregler.

   

  Den reviderede udmøntningsplan tager højde for efterfølgende beslutninger i regionsrådet, fællesregionale eller nationale aftaler samt tidsmæssige forskydninger som følge af justerede tidsplaner for projekter og initiativer.

   

  Det fremgår af vedlagte notat og oversigt, at der i strategiperioden – primært på baggrund af tidsforskydninger vil være et mindreforbrug på ca. 64,7 mio. kr.

   

  Det foreslås, at dele af dette råderum anvendes til finansiering af en række nye projekter inden for indsatsområde II ”Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange” samt til merfinansiering af SydID, der er et system til administration af brugere. Konkret foreslås med nærværende sag reserveret 25,9 mio. kr. til disse formål.

   

  Herefter vil der i resten af strategiperioden være 38,8 mio. kr. i bufferpulje. Større ændringer i bufferpulje og herunder større ændringer i økonomireserveringer forelægges til særskilt politisk behandling. Mindre justeringer håndteres via generelle budgettilpasningssager. Aktuelt indgår to sådanne mindre sager i den generelle budgettilpasning på regionsrådsmødet i juni 2020.

   

  Den reviderede oversigt er uddybet i bilagene.

   

  Det bemærkes, at der i Økonomiaftalen for 2021 er aftalt, at regionerne påbegynder et fælles telemedicinsk projekt i forhold hjertesvigtspatienter, og at der arbejdes på en ny systemunderstøttelse til det nationale telesårsprojekt.

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at tidsforskydningerne plus en forventet merøkonomi til bl.a. nyt praksisafregningssystem indebærer, at der forlods vil være reserveret knap 84,5 mio. kr. af den forventede økonomi til næste strategiperiode (dette vilkår var også gældende i indeværende strategiperiode).

   

  Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at der ud over de anførte justeringer må forventes COVID-19 relaterede tidsforskydninger og dermed øgede bevillingsbehov. Det forventes, at disse merudgifter vil kunne indgå i regionens samlede COVID-19 regnskab.

   

  I vedlagte bilag beskrives ændringsforslagene nærmere. Der vedlægges en beskrivelse af de foreslåede nye projekter samt en oversigt over den økonomiske udmøntning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At den reviderede udmøntningsplan for digitaliseringsstrategien godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-06-2020
   

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/4475
  19. SydID, udvidet projektøkonomi
  fold dette punkt ind Resume
   

  SydID er regionens fremtidige løsning til administration af brugere. Systemet er taget i brug på Sygehus Lillebælt. På baggrund af erfaringerne fra Sygehus Lillebælt foreslås nogle opgraderinger, som ikke kan holdes inden for den nuværende projektøkonomi. Der anmodes om udvidet projektøkonomi til at gennemføre ændringerne, inden SydID implementeres i resten af regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen er ved at implementere et ny fælles system til administration af brugere, kaldet SydID. Løsningen udspringer af Digitaliseringsstrategiens indsatsområde 4 ”It-sikkerhed, drift og digitale kompetencer” og Region Syddanmarks strategi for cyber- og informationssikkerhed.

   

  Systemet har været i brug på Sygehus Lillebælt siden 1. januar 2020. Det er planlagt, at systemet tages i brug i resten af regionen hen over efteråret 2020.

   

  Erfaringerne fra Sygehus Lillebælt har peget på behov for en række justeringer, hertil kommer en forøget omkostning til integration til det kommende EPJ SYD. Disse ændringer kan ikke rummes inden for den afsatte projektøkonomi, hvorfor der anmodes om en forøgelse af den økonomiske ramme til at gennemføre projektet.

   

  Konkret ønskes følgende opgraderinger:

  • Dybere integration til EPJ SYD, så der kan ske sømløs brugeroprettelse fra SydID direkte i det kommende EPJ SYD.
  • Ny hardware inkl. servere til forbedret performance (ydeevne).
  • Ændringer i proces for oprettelse af brugere, tilpasset klinikkens og medarbejderes behov. Herunder ændringer i forhold til tidspunkt for oprettelse af nye brugere, tilføjelse af stillingskoder/betegnelser og adgang til at ændre ”fulde navn” til ”kalde navn”.
  • Mindre justeringer af arbejdsgange

   

  De øgede omkostninger består primært af udgifter til:

   

  Mio. kr.

  EPJ SYD integration

  2,60

  Ny hardware

  0,45

  Tilpasninger og justeringer i forhold til arbejdsgange

  2,60

  I alt

  5,65

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At projektet SydID tilføres 5,65 mio. kr. fra rammerne til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 15-06-2020
   

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/27401
  20. Underskriftsbemyndigelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til, hvem der bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd i sager om bl.a. køb og salg af fast ejendom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge den kommunale styrelseslov § 32, jf. regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

   

  Regionsrådet har tidligere bemyndiget regionsdirektør Jane Kraglund, koncerndirektør Rikke Vestergaard, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, regnskabschef Johan Meyer og vicedirektør Lene Borregaard til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

   

  Underskriftsbemyndigelsen til den forhenværende koncerndirektør Rikke Vestergaard er bortfaldet i forbindelse med dennes fratrædelse af stillingen.

   

  Lene Borregaard har forladt stillingen som vicedirektør og er nu ansat som Koncern HR-direktør i Region Syddanmark. Det forslås på den baggrund, at Lene Borregaards bemyndigelse bortfalder.

   

  Johan Meyer har valgt at gå på pension, og bemyndigelsen er således bortfaldet. Lars Weber Strate er ansat som ny regnskabschef.

   

  Det indstilles, at regionsrådet på den baggrund giver formel underskriftsbemyndigelse til regnskabschef Lars Weber Strate.

   

  Det betyder, at regionsdirektør Jane Kraglund, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen og regnskabschef Lars Weber Strate vil være bemyndiget til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Lene Borregaards underskriftsbemyndigelse bortfalder. 

   

  At regnskabschef Lars Weber Strate bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/1089
  21. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj måned 2020, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at forretningsudvalget og regionsrådet skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

   

  I maj måned 2020 er der sket følgende ansættelse:

  • Peter Sørensen er ansat som lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland fra 1. juli 2020. Peter Sørensen afløser Bjarne Dahler-Eriksen, som er ansat som lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus fra 1. juni 2020.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2020
   

  Til orientering.
   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 20/15276
  22. Udpegning af organisationsrepræsentanter til udsatterådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af indstilling fra udsatte-organisationerne og kommunale og regionale aktører udpeger regionsrådet repræsentanter til udsatterådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 25. maj 2020, at der nedsættes et udsatteråd i Region Syddanmark i perioden frem til 31. december 2021.

   

  Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed. Udsatterådet skal være et forum, som kan være rådgivende over for regionsrådet og stående udvalg i spørgsmål, som i bred forstand berører udsatte borgeres forhold. Udsatterådet kan dermed medvirke til, at de mest udsatte borgere får nemmere adgang til regionens ydelser og dermed større lighed i sundhed.

   

  Udsatterådets opgave:

  • Udsatterådet bidrager til at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige situation og behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.
    
  • Udsatterådet er rådgivende over for regionsrådet og stående udvalg i spørgsmål, som i bred forstand berører udsattes borgeres forhold.

   

  • Udsatterådet kan således udtale sig om overordnede spørgsmål, som regionsrådet forelægger for rådet – det gælder både på sundhedsområdet og på andre områder, fx tilgængelighed og offentlig transport.

   

  • Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.

   

  • Udsatterådet medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer. Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende sig direkte til rådet med mulige problemstillinger.

   

  Regionsrådet har den 25. maj 2020 udpeget fem medlemmer til udsatterådet:

  • Annette Blynel (F)
  • Bente Gertz (A)
  • Kristian Nørgaard (V)
  • Thies Mathiassen (O)
  • Ulrik Sand Larsen (V)

   

  Der udpeges ni repræsentanter for frivillige organisationer og kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner, og hvis virke er forankret i Region Syddanmark.

   

  De indstillede er:

  • Britt Gaarn-Larsen, regionschef, Kirkens Korshær
  • Carsten Refshauge, afdelingsleder, KFUM’s Sociale arbejde
  • Conny Stolberg-Rohr, formand, Center for Seksuelt Misbrugte
  • Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen, næstformand, SAND – De hjemløses Landsorganisation
  • Karenmarie P. Johansen, social- og gadesygeplejerske, Kommunernes Gadesygeplejersker
  • Kim Callesen, centerchef, Headspace (Det Sociale Netværk)
  • Mette Guul, forstander, KFUK’s Sociale arbejde
  • Niels Baarvig, regional udviklingskonsulent, Røde Kors
  • Pernille Kristoffersen, rådgivningschef, Mødrehjælpen

   

  Derudover udpeges tre fagpersoner fra Region Syddanmark i udsatterådet for at bidrage med faglig sparring.

   

  De indstillede er:

  • Lotte Slot Jensen, koordinator, Frivillighedskoordinatorerne
  • Mikkel Rune Vossen Rasmussen, ledende overlæge, Psykiatrisygehuset
  • Sarah Harild Andersen, socialsygeplejerske, socialsygeplejerskerne OUH

   

  Det bemærkes, at der i to tilfælde er indstillet to kandidater til en medlemsplads i udsatterådet.

   

  Kommunernes gadesygeplejersker indstillede to ligestillede personer (gadesygeplejerske Trine Halle, Vejle Kommune, og gadesygeplejerske Karenmari P. Johansen, Tønder Kommune) med den bemærkning, at regionen selv måtte vælge. Administrationen peger på gadesygeplejerske Karenmarie P. Johansen fra Tønder af hensyn til geografisk spredning.

   

  Psykiatrisygehuset indstillede ligeledes to ligestillede personer (oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland, og ledende overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmusen, Psykiatrisk Afdeling Vejle) med bemærkning om, at regionen selv måtte vælge. Administrationen peger på ledende overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen af hensyn til kønsmæssig spredning.

   

  Udsatterådet udpeger selv formand og næstformand, hvor den ene er regionsrådsmedlem og den anden repræsentant for organisationerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet udpeger de indstillede kandidater til medlemmer af udsatterådet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/33849
  23. Fritagelse for medlemskab af regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Vicky Bender Lorenzen har anmodet om fritagelse for medlemskab af regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Vicky Bender Lorenzen har anmodet om fritagelse for medlemskab af regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103 med virkning fra den 1. september 2020 for resten af regionsrådets funktionsperiode. Anmodningen er begrundet i forretningsmæssige forpligtelser i forbindelse med opstart af selvstændig virksomhed.

   

  Det er regionsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal efterkommes, jf. den kommunale og regionale valglov § 103, stk. 2.

   

  Efter den kommunale og regionale valglov skal regionsrådet fritage et regionsrådsmedlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

   

  Såfremt regionsrådet imødekommer anmodningen fra Vicky Bender Lorenzen, skal der herefter ske genudpegning til de udvalg og hverv, som hun er udpeget til.

   

  Udtræder et medlem i valgperioden af udvalg, en bestyrelse eller lignende, besættes den ledigblevne plads af den gruppe, der har indvalgt det pågældende medlem, jf. reglerne i den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.

   

  Vicky Bender Lorenzen er udpeget til følgende:

   

  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
  • Udvalget for regional udvikling
  • Videnskabsetisk Komite II
  • Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (suppleant)
  • LAG Svendborg, Faaborg, Midtfyn og Nyborg (suppleant)
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At anmodningen fra regionsrådsmedlem Vicky Bender Lorenzen imødekommes. 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Marianne Thomsen, indtræder i regionsrådet pr. 1. september 2020.

   

  At gruppen meddeler, hvordan de ledige hverv fordeles.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   


  Sagsnr.  
  24. LUKKET: Godkendelse af salgsliste og ændret anlægsindtægtsbevilling
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.
   


  Sagsnr.  
  25. LUKKET: Udbud
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  26. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2020 for regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Mads Skau deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  27. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2020 for regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-08-2020
   

  Indstillingen godkendt.

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  Jørn Lehmann Petersen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bjørn Medom Nielsen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  28. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-08-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring