Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kommunekontaktudvalget - Referat - 21. august 2020

Mødedato
21-08-2020 kl. 09:00 - 11:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

 • Afbud
   
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2021
  2. Sammenkobling mellem psykiatri og arbejdsmarked
  3. Implementering af sundhedsaftalen
  4. Fremtidens Syddanmark - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  5. Siddende patientbefordring
  6. Status på Røgfri Fremtid
  7. Psykiatriplan 2020-2024, Region Syddanmark
  8. Mødeplan for 2021
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 20/33265
  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der lægges op til et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2021, svarende til forudsætningerne i aftalerne om kommunernes hhv. regionernes økonomi for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklings-bidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger.

   

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommune-kontaktudvalget.

   

  Regionens forretningsudvalget har anbefalet, at udviklingsbidraget i 2021 fastsættes til 113 kr. pr. indbygger, svarende til hvad der er forudsat i aftalerne fra maj 2020 om kommunernes hhv. regionernes økonomi for 2021. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2020, men fremskrevet til 2021-pris- og lønniveau.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2021 som foreslået fastsættes til 113 kr. pr. indbygger, dvs. et uændret, men fremskrevet niveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/53230
  2. Sammenkobling mellem psykiatri og arbejdsmarked
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med Sundhedsaftalen 2019-2023 har kommuner, almen praksis og regionen for første gang prioriteret arbejdsmarkedet som et særskilt indsatsområde. Det er et vigtigt skridt i retning mod at tænke sundhed og mental trivsel endnu tættere sammen med hverdagslivet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Via de nationale mål har sundhedsaftalen formuleret målsætninger om at øge andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet. En analyse fra 2010 viser, at psykiske problemer er årsag til 50 % af alle langtidssygemeldinger og 48 % af alle førtidspensioner. I den seneste opgørelse af de nationale mål ligger Region Syddanmark under landsgennemsnittet i forhold til fastholdelse af psykisk syge på arbejdsmarkedet. Det kalder på, at parterne i Syddanmark giver området øget opmærksomhed.

   

  På tværs af behandlingspsykiatrien, almen praksis og den kommunale beskæftigelsesindsats er der en vigtig fælles opgave med at tilrettelægge forløb for borgere med psykisk sygdom. Disse forløb skal på den ene side tage højde for, at behandlingen af den psykiske sygdom kan kræve ro og pause fra kravet om at være til rådighed. På den anden side kan det for mange være en del af selve behandlingen, at der fortsat er en kontakt til arbejdslivet, så den psykiske sygdom ikke udelukker borgeren fra et betydningsfuldt socialt netværk og indholdet i hverdagen på arbejdspladsen.

   

  I de senere år har psykiatrisygehuset sammen med en række kommuner gennemført fælles indsatser for at styrke arbejdsmarkedstilknytningen – særligt med fokus på borgere med angst og depression i et satspuljeprojekt med de 4 sønderjyske kommuner (Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev). I et andet initiativ med opstart i 2018 samarbejder to kommuner og PsykInfo om at få unge med psykisk sårbarhed tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet.

   

  I 2018 prioriterede regionsrådet en pulje på 2 mio. kr. til øget arbejdsmarkedstilknytning. Det har blandt andet igangsat et samarbejdsprojekt for veteraner i behandling i Afdelingen for Tortur og Traumeoverlevere og 6 jyske kommuner, hvor en samarbejdsmodel skal afprøves i løbet af 2020. To andre projekter indeholder en håndholdt indsats for udvalgte borgere, hvor en behandler fra lokalpsykiatrien følger borgerne i den kommunale virksomhedsrettede indsats. Med midler fra puljen er der også igangsat en fælles indsats mellem Vejle Kommune og Lokalpsykiatri Vejle for borgere i behandling for angst eller depression.

   

  Overordnet set har der været fokus på udviklingen af samarbejdet og kendskab på tværs af jobcentrene og behandlingspsykiatrien. Projekterne har også indeholdt et væsentligt fokus på metodeudvikling og udarbejdelse af forløbsbeskrivelser.

   

  Kommuner og region kunne med fordel have et mere fælles, målrettet fokus på de gode veje at gå for at opnå øget arbejdsmarkedstilknytning. Metoden IPS, som står for Individuelt Planlagt job med Støtte, har vist særdeles gode resultater i forhold til at inkludere borgere med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem Jobcenteret i Vejle og Lokalpsykiatri Vejle er funderet på IPS-metoden.

   

  Margit Svensson, Afdelingsleder Jobcenter Vejle, og Peter Jezek, Oversygeplejerske Psykiatrisk Afdeling Vejle, vil på mødet holde et oplæg om erfaringerne i det udvidede samarbejde mellem parterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at:

   

  Kommunekontaktudvalget drøfter koblingen mellem psykiatri og arbejdsmarkedsområdet og mulighederne for at styrke samarbejdet med at øge arbejdsmarkedstilknytningen for psykisk syge borgere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Margit Svensson, Afdelingsleder Jobcenter Vejle og Peter Jezek, oversygeplejerske Psykiatrisk Afdeling Vejle holdt oplæg om konkret samarbejde mellem jobcenteret i Vejle Kommune og psykiatrien i Region Syddanmark.

   

  Herefter drøftede udvalget punktet. Det blev aftalt, at psykiatrien sørger for, at den konkrete model bringes med rundt til de forskellige samordningsfora til inspiration og for at udbrede kendskabet. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at Region Syddanmark inden for psykiatrien har en pulje, som kommunerne har mulighed for at søge, og som kan bruges f.eks. i forbindelse med opstart af lignende samarbejder.

   


  Sagsnr. 18/4350
  3. Implementering af sundhedsaftalen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommunerne og regionen er nu i gang med at implementere den visionære og ambitiøse sundhedsaftale. Implementering skal ske i et sundhedsvæsen, der er presset af demografi, og i et sundhedsvæsen, der samtidig er kendetegnet af faglig udvikling i bred forstand.

   

  Der er behov for at drøfte, hvorledes der politisk støttes op om implementeringen, herunder særligt i forhold til de opgaver, der bedst håndteres i regi af Sundhedskoordinationsudvalget samt hvorledes de gode erfaringer fra samarbejdet under Covid-19-krisen kan bringes ind i det tværsektorielle samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I sommeren 2019 indgik kommunerne og regionen i Syddanmark en ny sundhedsaftale. 

  Sundhedsaftalen 2019-23 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret tværsektorielt samarbejde, hvor der allerede er opnået gode og målbare resultater.

   

  Konkret sætter sundhedsaftalen klare og ambitiøse politiske mål i forhold til forebyggelse, bedre overgange og – som noget nyt - i forhold til sammenhæng til uddannelse og arbejdsmarked. Særligt i forhold til uddannelse og arbejdsmarked tages der hul på et arbejde, som bevæger sig ind over flere lovgivnings- og forvaltningsområder, hvor koordinering på tværs af såvel sektorer som forvaltninger er særdeles vigtigt.

   

  I sundhedsaftalen er også besluttet tre virkemidler for at omsætte målsætningerne til indsatser:

   

  1. sæt borgerne først

   

  1. tænk nyt – nye samarbejdsformer

   

  1. mest mulighed sundhed for pengene.

   

  For at region og kommunerne i fællesskab kan komme i mål med sundhedsaftalens målsætninger, vil det bl.a. betyde nye tiltag, projekter og evt. funktioner, som med stor sandsynlighed har ressourcemæssige konsekvenser, men som skal anskues som svar på de udfordringer – og muligheder – både region og kommuner står overfor.

   

  Demografiske udfordringer og nationale krav

  En af udfordringerne er demografien. Det er over årene i stigende grad blevet tydeligt, at sundhedsvæsenet og vort fælles sundhedssamarbejde er stærkt presset af den demografiske udvikling. Det demografiske pres er en væsentlig årsag til den udgiftsudvikling, der har været i region og kommuner på sundhedsområdet de seneste år.

   

  Sundhedsvæsenet er desuden kendetegnet ved en betydelig faglig styring, bl.a. i kraft af standarder, anbefalinger, planer og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed m.fl. Der kommer løbende nye planer og driftsforudsætninger, som har betydning – herunder også økonomisk – for såvel kommuner som region.

   

  Ny teknologi og behandlingsformer

  Den faglige udvikling i sundhedsvæsenet medfører nye, bedre og mere skånsomme behandlings- og rehabiliteringsformer ved bl.a. ny teknologi, bedre smertebehandlinger og nye medicinske præparater. Der er mange gode eksempler på dette. Et operativt indgreb for hjerterytmeforstyrrelser tog for få år siden tre dage, nu kan gøres på samme dag uden yderligere behandling eller genoptræning. Operation for slidgigt med indsættelse af en kunstig hofte gøres nu på 1-2 dage i modsætning til tidligere hvor man var indlagt 5-7 dage. Det betyder bl.a., at behandlinger oftest tager kortere tid og at indlæggelser kan konverteres til ambulant behandling.

   

  For nogle forløb kan den teknologiske udvikling og nye behandlingsformer betyde øgede krav til samarbejde på tværs af sektorerne og det kan give et større pres på ressourcer i alle sektorer, når vi ønsker at tilbyde borgere og patienter den bedst mulige behandling, pleje og rehabilitering. Ny teknologi og nye behandlingsformer gør det endnu tydeligere, at det kommunale og det regionale sundhedsvæsen er kar, der er endnu tættere forbundne, end de tidligere har været.

   

  I nogle tilfælde vil ny teknologi og behandlingsformer betyde en aflastning i forhold til den kommunale indsats. Et eksempel på det sidste er en kommende indførelse af akut MR-scanning ved mistanke om apopleksi. Med akut MR-scanning kan flere apopleksipatienter tilbydes trombolyse og dermed vil flere kunne undgå svære neurologisk følgeskader, langvarige genoptræningsforløb og mangeårig kommunal hjælp. Et andet eksempel er ny og meget dyr medicin, som forbedrer behandlingsprognoser og gør patienterne mere selvhjulpne, når de udskrives.

   

  Borgernes forventninger til sundhedsvæsenet

  En stærk, drivende kraft er borgernes forventninger til den bedste kvalitet i behandling, genoptræning og pleje. Under Covid-19 pandemien er der sket en meget markant udvikling i anvendelsen af videoløsninger, hvor borgerne/patienterne har oplevet en anden kontakt til både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen. Det har for mange borgere/patienter været meget positivt, og noget, som de forventer, at vi fortsætter med. Begge sektorers sundhedsfaglige personale har set fordele ved den nye måde at kommunikere på. Fordelene er mindre tidsforbrug til transport og lettere adgang til en dialog mellem de rette mennesker, herunder de pårørende. Det betyder dog også et behov for kompetenceudvikling af personalet og opgradering af det tekniske udstyr.

   

  Alt dette understreger borgerens ønske om, at sundhedsvæsenet skal være let tilgængeligt, og det inkluderer også et ønske om at blive behandlet og rehabiliteret så tæt på egen bopæl som muligt. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen efterspørges med andre ord tydeligt af borgerne.

   

  Organiseringen af det tværsektorielle samarbejde

  For at imødegå udfordringerne må vi bl.a. udnytte den organisering, vi har etableret på det tværsektorielle område. Derved kan vi prioritere få, men fælles mål og få mest sundhed for pengene.

   

  Både landspolitisk og lokalpolitisk er der stor interesse i skalering af gode løsninger. Det kan være med til at presse det tværsektorielle samarbejde, og vil i nogle tilfælde udfordre den regionale og kommunale organisering og hidtidig opgavevaretagelse samt udfordre gamle vaner.

  I praksis betyder det, at følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum udarbejder de fælles aftaler, som skal indfri sundhedsaftalens mål og forelægges til godkendelse i det lovbestemte Sundhedskoordinationsudvalg.

   

  I sidste ende er det selvklart kommunalbestyrelserne og regionsrådet, som hver for sig beslutter tilslutningen til sundhedsaftalen og de samarbejdsaftaler, som udarbejdes i det tværsektorielle regi. Men vi har også i den fælles sundhedsaftale indføjet et afsnit om, at når vores tværsektorielle samarbejde udfordres af de incitamenter (eksempelvis økonomiske rammevilkår) og strukturelle rammer, vi er givet, så vil vi i fællesskab finde løsninger til gavn for borgerne i Syddanmark og samtidig søge at påvirke de nationale rammer og de årlige økonomiforhandlinger.

   

  Succesfuld implementering af sundhedsaftalen

  Håndteringen af Covid-19-krisen har til dato krævet hurtige løsninger på fælles udfordringer, og her er sektorerne rykket helt tæt sammen for at løfte opgaven. Det tætte, hyppige samarbejde og den fælles korpsånd, der er mobiliseret under Covid-krisen, bør vi arbejde videre med og i sammenhæng med gensidig forståelse, fleksibilitet og de bedste intentioner for patienter og borgere bør vi kunne bane vejen for de gode fælles løsninger. Det er der også behov for, hvis vi skal lykkes med at komme i mål med den ambitiøse og visionære sundhedsaftale.

   

  Men henblik på en succesfuld implementering af sundhedsaftalen, bør vi i fællesskab afklare en række centrale spørgsmål:

   

  • Hvorledes kan vi styrke det fremadrettede samarbejde?
   • Skal vi aftale lokale møder fx en gang årligt mellem Sundhedskoordinationsudvalget og kommunerne fire steder i Syddanmark?
   • Skal vi anvende Kommunekontaktudvalgets møder til overordnede drøftelser om fremdriften i implementering af den fælles sundhedsaftale?

   

  • Hvordan kan vi i fællesskab prioritere de indsatser, der er behov for at få iværksat først – også selv om det er indsatser, som kræver ekstra ressourcer i begge sektorer?

   

  På mødet vil koncerndirektør Kurt Espersen give et kort oplæg om situationen i Region Syddanmark omkring Covid-19.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter den videre implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023 med udgangspunkt i en besvarelse af ovenstående spørgsmål.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Koncerndirektør Kurt Espersen holdt indledningsvis oplæg om erfaringer fra Covid-19 krisen i forhold til det tværsektorielle samarbejde.

   

  Herefter drøftede udvalget punktet, herunder situationen omkring testkapacitet.

   

  Der var i udvalget opbakning til at prøve at tænke i nye løsninger, metoder og samarbejder i forhold til de opgaver, som regioner og kommuner i fællesskab skal løse. Der var desuden enighed om fremadrettet at løfte konkrete problemstillinger ind til drøftelse i KKU, samt bruge møderne til at fremlægge gode konkrete cases på samarbejde mellem kommune og region.

   


  Sagsnr. 19/2298
  4. Fremtidens Syddanmark - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om Regional Udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, som regionsrådet vedtog den 25 maj 2020. Der lægges op til fortsat dialog om udmøntningen af udviklingsstrategien i de kommende år med særlig fokus på delstrategien på klimaområdet, som der holdes oplæg om.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 25. maj 2020 vedtaget udviklingsstrategien, Regional Udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark (vedlagt som bilag).

   

  Udvalget modtog på seneste møde i august 2019 regionsrådets forslag til en ny regional udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark.

   

  Den regionale udviklingsstrategi er bygget op omkring seks strategispor med FN’s verdensmål som den overordnede ramme. De seks strategispor omhandler:

   

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle.

   

  Hertil kommer fire tværgående temaer, som indgår i de enkelte strategispor. Det drejer sig om viden og analyser, digitalisering, det dansk-tyske og internationale samarbejde samt udvikling i hele regionen.

   

  De seks strategispor i udviklingsstrategien er konkretiseret i delstrategier, som har karakter af handlingsplaner. Regionsrådet vedtog samtidig med udviklingsstrategien den 25. maj 2020 delstrategier inden for udviklingsstrategiens forskellige spor, som går mere i dybden og beskriver konkrete initiativer og indsatser, der vil blive gennemført i løbet af strategiperioden.

   

  Der har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien været gennemført en bred involvering af nøgleaktører i regionen, herunder har der været afholdt fire møder med de tværkommunale samarbejder og fire dialogmøder med en bred kreds af samarbejdspartnere og interessenter i regionen.

   

  Undervejs har udviklingsstrategien, jf. lov om erhvervsfremme, været i høring ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsfremmebestyrelsen tog udviklingsstrategien til efterretning. Efterfølgende har strategien været i offentlig høring i perioden fra oktober 2019 til januar 2020. Som led i den offentlige høring har der desuden været afholdt en velbesøgt høringskonference i Vejle den 27. november 2019.

   

  Høringsprocessen viste en bred opbakning til udviklingsstrategien, herunder til arbejdet

  med FN’s verdensmål som ramme for strategien. Derudover har processen vist, at der er interesse for at styrke dialogen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen yderligere, samt at der er stor interesse for og opbakning til alle seks strategispor. Regionen modtog i alt 43 høringssvar med konkrete indspil og forslag til forbedringer, herunder fra KKR, 18 syddanske kommuner, Udviklingsråd Sønderjylland, Byregion Fyn, de regionale Arbejdsmarkedsråd, Region Midtjylland, Sjælland og Nordjylland, SDU og andre uddannelsesinstitutioner, lokalafdelinger fra Danmarks Naturfredningsforening samt tyske samarbejdspartnere og flere andre. På baggrund af de indkomne forslag til forbedringer er der justeret 20 steder i strategien.

   

  Delstrategi for Grøn omstilling, klima og ressourcer

  Udvalget modtog på seneste møde i august 2019 et kort oplæg om status på arbejdet med delstrategien på mobilitetsområdet. Udvalget vil på dette møde modtage oplæg om status for arbejdet med delstrategien på klimaområdet.

   

  Den regionale klimastrategi tager afsæt i de tre overordnede regionale mål for klimaområdet, formuleret i den regionale udviklingsstrategi:

   

  • Nedbringe udledningen af klimagasser i Region Syddanmark.
  • Omstille Region Syddanmark til at anvende cirkulær økonomi.
  • Mindske de negative konsekvenser af klimaforandringerne.

   

  Strukturelt er strategien derfor også bygget op i tre afsnit, der udstikker mere præcise mål for, hvordan de opnås og peger på de nødvendige indsatser for at nå dem.

   

  Klimastrategien beskæftiger sig i den sammenhæng både med Region Syddanmark som geografi og som virksomhed.

   

  Klimastrategien bygger derudover på ønsket om, at der i Region Syddanmark bliver skabt størst mulig samarbejde omkring arbejdet med at håndtere klimaudfordringerne. Den sætter derfor fokus på værdien af partnerskaber, fælles videnopbygning og –deling og – hvor det giver mening – samarbejde om at finde finansiering til klimatiltag.

   

  Det aktuelle eksempel på dette er DK2020-samarbejdet, der på nationalt plan er etableret mellem Realdania, Concito, KL og regionerne. Formålet med samarbejdet er at bidrage til udviklingen af kommunale klimahandleplaner, der anviser vejen til at indfri Parisaftalens mål.

   

  I Region Syddanmark er målet, at KKR og regionen i fællesskab skaber et fundament for, at flest mulige syddanske kommuner får muligheden for at deltage i DK2020. Regionen arbejder på administrativt niveau i øjeblikket sammen med KKR - repræsenteret af Middelfart og Vejle Kommuner - om udformningen af en regionale organisering og opgavefordeling.

   

  Regionsrådet har afsat 6,5 mio. kroner til gennemførelsen af DK2020 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget tager orienteringen om Regional Udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, til efterretning og drøfter det fortsatte samarbejde om udmøntningen af udviklingsstrategien i de kommende år, med særlig fokus på delstrategi for Grøn omstilling, klima og ressourcer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Afdelingschef Anna Marie Rasmussen holdt oplæg om regionens klimastrategi. Slides er vedlagt referatet.

   

  Udvalget drøftede herefter punktet, og det blev understreget, at der er en åben invitation til at tilslutte sig DK2020 samarbejdet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/6374
  5. Siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Baggrunden for punktet er en henvendelse fra borgmesteren på Ærø om patienttransport t/r Ærø med et ønske om, at patienttransport drøftes i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der gives i punktet en beskrivelse af de gældende regler for den siddende patienttransport for hhv. regionen og kommunen.

   

  Regionens opgave vedrørende siddende patienttransport følger af bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, samt af de gældende regler for Region Syddanmark vedtaget af regionsrådet.

   

  Kommunens opgave vedrørende siddende patientransport følger af samme bekendtgørelse.

   

  Se bilag 1 for beskrivelse af de gældende regler.

   

  Vedrørende transport til og fra Ærø

  Patienttransport til og fra Ærø er en særlig ”logistisk” opgave, hvor mange transporter afvikles i flere led, med transport til og fra færgen i én flexbil, færgeoverfart og transport til og fra sygehusbehandlingen i en anden flexbil.

   

  Transporterne kompliceres særligt i de tilfælde, hvor færgen er i dok, hvad enten det er planlagt eller ”akut”/taget ud af drift med meget kort varsel.

   

  Med henblik på at kunne håndtere situationen med færger i dok, har de involverede parter, herunder Kørselskontoret, Patient – og Pårørendeservice på OUH samt Ærøfærgerne og Flextrafik, indgået en aftale om håndtering af ændret færgeoverfart.

   

  Se bilag 2 for procedure for håndtering af ændret færgeoverfart mellem Svendborg og Ærø.

   

  Vedrørende befordringsreglerne

  Danske Regioner har rettet en henvendelse til Sundheds - og Ældreministeriet (SUM) den 8. oktober 2019 om reglerne for patienttransport, hvor Danske Regioner opfordrer til at ændre på befordringsreglerne, da de både er vanskelige at sagsbehandle efter, giver udfordringer ved transport henover regionsgrænser, og patienterne har svært ved at forstå reglerne.

   

  Se bilag 3 for henvendelse til Sundheds – og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Punktet blev drøftet. Regionen har fortsat fokus på de steder, hvor der er udfordringer. Det blev aftalt, at det konkret følges op mellem regionsrådsformand Stephanie Lose og borgmester Ole Wej Petersen efter næste møde på administrativt niveau.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/20326
  6. Status på Røgfri Fremtid
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden starten af 2019 har Region Syddanmark og alle kommuner i Syddanmark været partnere i Røgfri Fremtid. Partnerskabet har skabt en fornyet opmærksomhed omkring indsatserne målrettet forebyggelse af rygestart hos børn og unge.

   

  Region og kommuner har både hver for sig og i samarbejde arbejdet intensivt på at inspirere og hjælpe ungdomsuddannelser i Syddanmark til at indføre røgfri skoletid.

   

  Sideløbende har flere kommuner arbejdet med at indføre røgfri skoletid i grundskolerne, ligesom røgfri arbejdstid vinder mere og mere frem sammen med lokal dialog med idrætsforeninger m.fl. omkring røgfrie miljøer for børn og unge.

   

  Der er i slutningen af 2019 indgået en national aftale af regeringen med henblik på en handleplan til forebyggelse af rygestart for børn og unge.

   

  Der vil blive givet en generel status for indsatsen på tværs af sektorer samt den forventede betydning af den nationale handleplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med etableringen af partnerskabet Røgfri Fremtid mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2017 blev grundlaget dannet for et stort og nationalt engagement i at forebygge børn og unges rygestart. Syddanmark blev – og er fortsat – eneste regionale område, hvor alle kommuner er partnere.

   

  Siden har både region og kommuner iværksat flere aktiviteter målrettet visionen om en røgfri generation 2030.

   

  Region Syddanmark lancerede i 2018 projektet ”røgfri ungdomsuddannelser”. Projektet har i samarbejde med kommuner, Kræftens Bekæmpelse og uddannelser i hele regionen arbejdet intensivt på at motivere ungdomsuddannelserne til at indføre røgfri skoletid (røgfri skoletid omfatter både cigaretter, snus/tyggetobak og e-cigaretter), indsamlet erfaringer og støttet uddannelserne i både beslutningstagning og implementering. Alle erfaringer og ideer er samlet på www.røgfritsyddanmark.dk.

   

  Status på, hvilke uddannelser, der har eller planlægger at indføre røgfri skoletid til sommer, er vedlagt i form af et oversigtskort ”Status på rygereglerne på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark sommer 2020”.

   

  Her fremgår det, at 29 ud af 64 uddannelsesinstitutioner allerede fra 2020 vil have røgfri skoletid – 1 år før lovgivningen omkring røgfri skoletid forventes at træde i kraft (se længere nede).

   

  Sideløbende har også kommuner haft egne projekter målrettet ungdomsuddannelserne, ligesom flere har eller har besluttet at indføre røgfri skoletid på grundskoleområdet.

   

  Både Region Syddanmark og flere kommuner har indført eller planlægger at indføre røgfri arbejdstid i hele eller dele af organisationen.

   

  Der er endvidere indgået aftale med de praktiserende læger om at understøtte visionerne i Røgfri Fremtid og gerne i endnu højere grad end tidligere konkret bidrage til, at patienter med tobaksafhængighed enten modtager rygestopvejledning i klinikken eller henvises til kommunalt tilbud.

   

  Sidst men ikke mindst er der tæt samarbejde mellem regionens sygehuse (inkl. psykiatrien) og kommunerne omkring henvisning til rygestop via VBA (Very Brief Advice) metoden. Denne indsats har betydet, at 3537 patienter i 2019 blev henvist til kommunalt rygestop, mod 944 i 2018.

   

  Alt sammen tiltag, der forventes at kunne medvirke til et fald i både rygestart hos børn og unge, samt reduktion i antallet af voksne rygere. Første pejling på dette vil vi få ved Sundhedsprofilen ”hvordan har du det” i 2021.

   

  National handleplan mod børn og unges rygning

  Regeringen, dens støttepartier, samt Venstre, Det Konservative Folkeparti og Alternativet præsenterede umiddelbart før jul en aftale om ”National handleplan mod børn og unges rygning”. I planen præsenteres 9 indsatser mod rygning.

   

  1. Tobak væk fra disken
  2. Skærpet reklameforbud
  3. Neutrale pakker
  4. Røgfri skoletid (grundskole og ungdomsuddannelser)
  5. Forbud mod smagsstoffer i tobaks- og e-cigaretter
  6. Regulering af nikotinprodukter
  7. Styrket alderskontrol og strengere straf
  8. Vandpiber (forbud mod smagsstoffer)
  9. Hjælp til rygestop (kommuners adgang til udlevering af rygestopmedicin).

   

  Handleplanen fjerner ikke behovet for et tæt samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læger omkring tobaksforebyggelse, og på den baggrund forventer Region Syddanmark at fortsætte hjælpen til erfaringsudveksling og implementering af røgfrie ungdomsuddannelser frem til sommeren 2021, samt udbygge og videreudvikle på indsatsen over for patienter på sygehusene med tobaksafhængighed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter status i forhold til den fælles indsats i Røgfri fremtid, herunder hvilke initiativer der i givet fald vil kunne sikre yderligere fremdrift.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Punktet blev kort drøftet. Der var ros for den samlede indsats i regionen og de 22 kommuner.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/53230
  7. Psykiatriplan 2020-2024, Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om Psykiatriplan 2020-2024 og den efterfølgende proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte 28. januar 2019 arbejdet med en ny psykiatriplan for Region Syddanmark. Den nye psykiatriplan blev endelig godkendt af regionsrådet den 16. december 2019.

   

  Psykiatriplan 2020-2024 er resultatet af en grundig dialog med medarbejdere, faglige eksperter, patient- og pårørende repræsentanter, samarbejdspartnere fra kommuner og praksissektor og andre bidragsydere.

   

  Høringsperioden medførte en større række af anbefalinger med relevans for planens og temaernes overordnede vinkel, de konkrete anbefalinger og den efterfølgende udmøntning og implementering af den nye psykiatriplan.

   

  Disse blev vurderet og er alle i større eller mindre grad indarbejdet i den endelige psykiatriplan. Andre vil indgå i den efterfølgende implementering af planen.

   

  Region Syddanmark kunne med tilfredshed notere, at høringssvarene overordnet afspejlede en stor og bredt forankret tilfredshed med en flot og ambitiøs plan og samtidig generel tilslutning bag de foreslåede anbefalinger.

   

  Med Regionrådets godkendelse af planen afsattes de første 24 mio. kr. til implementering af psykiatriplan 2020-2024.

   

  Region Syddanmark påbegyndte implementeringen af Psykiatriplan 2020-2024 i umiddelbar forlængelse af regionsrådets godkendelse.

   

  Kapacitetsudbygningen på sengeområdet igangsattes allerede i januar med etablering af de særlige pladser i Odense (flyttes fra Vejle til Odense) og påbegyndelse af etablering af nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg. De særlige pladser i Odense vil være klar i oktober 2020, retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg vil være klar medio 2021.

   

  Som en del af indsatsen til forebyggelse af tvang, indeholdt psykiatriplanen også en anbefaling om etablering af ”front-office” på alle døgnafsnit. Etableringen af dette er igangsat og fuldt implementeret i 2022.

   

  Samtidig igangsattes en række af planens øvrige anbefalinger, såsom uddannelse af flere peers, videreførelse af uddannelse af lærere i folkeskolen, opnormering af senge i Børne- og ungepsykiatrien fra 5 døgns til 7 døgnssenge mv.

   

  I kølvandet på psykiatriplanen bevilgede Folketinget med finanslov 2020 på landsplan 600 mio. kr. til psykiatrien fra 2020 og frem. Folketinget prioriterede overordnet midlerne til retspsykiatrien, flere sengepladser og styrkelse af akutindsatsen.

   

  Efterfølgende har det så været op til regionerne at udmønte de ekstra midler til psykiatrien.

   

  I Region Syddanmark har fokus været på:

   

  • Flere almindelige senge i psykiatrien, styrket lokalpsykiatri og mere personale.
  • En styrkelse af retspsykiatrien med flere sengepladser.
  • Flere intensivsenge (intensivsenge på alle afdelinger).

   

  De fokusområder, der er for finanslovsmidlerne, flugter i høj grad med anbefalingerne i psykiatriplanen.

   

  Det betyder samlet set et betydeligt varigt løft til psykiatrien i Region Syddanmark. Med flere hænder og flere senge kan vi tilbyde vores psykiatriske patienter en endnu bedre behandling end den gode behandling, vi tilbyder i dag.

   

  Efterfølgende proces efter regionsrådets godkendelse af Psykiatriplan 2020-2024

  En række af anbefalingerne i psykiatriplanen kan ikke realiseres uden tæt involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis mv., som vil blive involveret i takt med implementeringsplanens fremdrift.

   

  Regionen er overbevist om, at en involverende proces med de vigtigste samarbejdspartnere skaber det bedst mulige grundlag for en succesfuld implementering.

   

  Som opfølgning på regionsrådets vedtagelse af den nye psykiatriplan for Region Syddanmark har psykiatri- og socialudvalget inviteret de 22 kommuner enkeltvis til en opfølgende drøftelse af det videre samarbejde omkring psykiatriplanen og psykiatriområdet generelt. Disse møder forløber i perioden august til september 2020.

   

  Formålet er bl.a. at drøfte, hvordan vi sammen kan sikre, at Psykiatriplan 2020-2024 gennemføres til gavn for kommunens borgere og i sammenhæng med de lokale politiske udfordringer og prioriteringer på psykiatriområdet i kommunen.

   

  På mødet vil der blive givet en mundtlig status for de møder, der allerede har været afholdt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Udvalget tog punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4350
  8. Mødeplan for 2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Godkendelse af Kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det foreslås, at Kommunekontaktudvalgets møder i 2021 afholdes på følgende dage:

   

  • Fredag den 12. marts 2021 fra kl. 9.00 – 11.00.
  • Fredag den 27. august 2021 fra kl. 9.00 – 11.00.

   

  Begge møder afholdes i regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til mødeplan for 2021 for Kommunekontaktudvalget, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  Godkendt.

   


  Sagsnr. 18/4350
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 21-08-2020
   

  -          Responstider (Kerteminde Kommune).

   


  Siden er sidst opdateret 04-09-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring