Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 23. september 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 23. september 2020

Mødedato
23-09-2020 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Program for anlægs- og innovationsudvalgets besøg på Vejle Sygehus
  2. Anvendelse af kunstig intelligens på Sygehus Lillebælt
  3. Forlængelse af Projektorganisationen for Nyt OUH
  4. Aftale vedr. DP08
  5. Socialcenter Lillebælt, ombygning Pomonahus, Udby
  6. Status på byggerier 2. kvt. 2020
  7. Genoptræn.dk - en tværsektoriel genoptræningsløsning
  8. 2. behandling af ændring af forretningsorden - mulighed for foretræde - anlægs- og innovationsudvalget
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt
  11. LUKKET PUNKT - Aptering Nyt OUH
  12. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/41481
  1. Program for anlægs- og innovationsudvalgets besøg på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges program for anlægs- og innovationsudvalgets besøg på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget besøger 23. september 2020 Vejle Sygehus, hvor også udvalgets ordinære møde afholdes. Besøget på Vejle Sygehus har som omdrejningspunkt den igangværende modernisering af sygehuset med afsæt i generalplanen, fase 2, som afsluttes i 2021.
  Foruden rundvisningen vil der være oplæg omkring kunstig intelligens og anvendelse heraf i det kliniske arbejde.

   

  Program for besøget er vedlagt. Udvalgets ordinære møde afholdes kl. 16-17 på sygehuset, i forlængelse af oplæg og rundvisning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  På grund af skærpede restriktioner for at undgå udbredelse af COVID-19 blev besøg på Vejle Sygehus aflyst.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/41455
  2. Anvendelse af kunstig intelligens på Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil udvalget blive præsenteret for Sygehus Lillebælts arbejde med kunstig intelligens med afsæt i erfaringer fra lokale projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt har gennem flere år arbejdet med forskellige initiativer baseret på brugen af kunstig intelligens og prædiktion. Midlerne stammer bl.a. fra en nyoprettet national fond til afprøvning af signaturprojekter inden for kunstig intelligens i kommuner og regioner. På mødet vil udvalget blive præsenteret for Sygehus Lillebælts arbejde med området med afsæt i erfaringer fra lokale projekter.

   

  Personlig Medicin

  Udvalget vil blive præsenteret for sygehusets foreløbige erfaringer for arbejdet med personlig medicin.

   

  Hospital Acquired Infection Registry (HAIR)
  Projektet HAIR fokuserer på at indsamle data om eksisterende og potentielt nye infektioner blandt patienterne på sygehusene. En konstant overvågning af hospitalsinfektioner ved brug af big data og kunstig intelligens skal således bidrage til at begrænse antallet af infektioner ved at kunne prædiktere den patientindividuelle infektionsrisiko. Det sammenhængende sæt af værktøjer via HAIR skal benyttes til forebyggelse, behandling og monitorering af sygehuserhvervede infektioner.

   

  Diagnostic Expert Systems Enter Real Time (DESERT)
  Projektet DESERT er et udviklingsprojekt, der ved brug af kunstig intelligens som redskab har til formål at skabe en hurtig vurdering af patientens risikoniveau og sandsynlig sygdomsårsag ved akut indlæggelse. I Danmark modtages der årligt ca. 1 mio. akut syge patienter til vurdering, diagnostik, og evt. behandling, hvoraf 15.000 patienter dør. Kunstig intelligens anvendes i projektet til – på under 60 minutter efter modtagelse af de akut indlagte patienter – at kunne vurdere en mængde af aktuelle analysedata med henblik på at understøtte sundhedspersonalet i bedre, hurtigere og sikrere diagnoser.

   

  Der er oplæg på mødet ved Mette Warming Jørgensen, ledende overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Jens Kjølseth Møller, Klinisk Mikrobiologi, overlæge og professor, og Jonna Skov Madsen, ledende overlæge, Biokemi og Immunologi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/55699
  3. Forlængelse af Projektorganisationen for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Som konsekvens af COVID-19 pandemien bliver byggeprojektet på Nyt OUH forsinket. I den forbindelse er det nødvendigt, at opretholde Projektorganisationen for Nyt OUH i den forlængede byggeperiode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som konsekvens af COVID-19 pandemien bliver byggeprojektet på Nyt OUH forsinket. Projektorganisationen for Nyt OUH og totalentreprenør, JV CMB/Itinera, har indgået en aftale om at totalentreprenøren får udsat afleveringstidspunktet for Nyt OUH:

   

  Delprojekt

  Funktion

  Tid

  DP07 Klynge Ø2

  Højisolation og ambulatorier mm.

  3 måneder forsinket

  DP03

  Vidensakse

  4 måneder forsinket

  DP04

  Behandlings- og sengeafsnit

  4 måneder forsinket

  DP05 Klynge V1

  Børn- og ungepsykiatri, Mor/barn afsnit, børneafdeling, intensiv mm.

  4 måneder forsinket

  DP06 Klynge V2

  Fælles Akutmodtagelse mm.

  4 måneder forsinket

  DP08 Klynge Ø1

  Nuklearmedicin, Strålebehandling, apotek mm

  4 måneder (COVID-19 relateret) + 2 måneder (DP08 projektændringer

   

  Regionsrådet besluttede den 17. december 2018, at bevillige midler til Projektorganisationen for Nyt OUH frem til 31. december 2022. Eftersom byggeprojektet nu er forsinket er det nødvendigt, at opretholde Projektorganisationen for Nyt OUH frem til 30. april 2023.

   

  Denne sag omhandler ekstraudgifter til forlængelse af projektorganisationen som følge af COVID- 19. Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen om ekstraomkostninger til totalentreprenøren som følge af forsinkelsen på DP08.  

   

  Økonomi
  Det er nødvendigt, at opretholde projektorganisationen på fuld bemanding i de 4 måneder, som den største del af byggeriet er forsinket. Det gælder også byggepladsfunktionen og mandskab til projektering og implementering af udstyrssporet.

   

  På månedsbasis fordeler omkostningerne sig som følger:

   

  -          Projektorganisationen for Nyt OUH: 3,3 mio. kr.

  -          Byggepladsfunktionen: 0,5 mio. kr.

  -          Projektering af udstyr (finansiering af medarbejdere): 0,7 mio. kr.

   

  Pl-2023

  Forlænget byggetid (4 måneder)

  Projektorganisationen for Nyt OUH

  13,2 mio. kr.

  Byggepladsfunktion

   

    2,0 mio. kr.

  Projektering af udstyr (It, apparatur, inventar)

    2,8 mio. kr.

  I alt

  18,0 mio. kr.

   

  Den samlede omkostning for fire måneders forlængelse af Projektorganisationen for Nyt OUH er 18 mio. kr., som anvendes i 2023. 

   

  Omkostningerne fordeles på kvalitetsfondsprojektet og psykiatrien efter gældende fordelingsnøgle, det vil sige at 12,62 % finansieres af psykiatrien.

   

  Udgiften skal umiddelbart finansieres af kvalitetsfondsprojektets reserve, hvor det er muligt at dække aftaleomkostningerne uden at aktivere change request, da de likvide reserver fortsat dækker det beregnede reservebehov. Dog vil det blive undersøgt om udgifterne skal afholdes uden for kvalitetsfondsrammen med henvisning til den helt særlige og uforudsete situation skabt af COVID-19 pandemien.

   

  I 2016, i forbindelse med omkostningstilpasning af Nyt OUH projektet, blev det bl.a. besluttet at regionalt finansiere den del af omstillingsorganisationen og byggefunktionerne rundt om Nyt OUH projektet, der kunne finansieres med regionale driftsmidler og regionalt finansiere leje af lokaler til besøgscentret. Dermed håndteres ekstraudgifter til opretholdelse af denne del af organisationen samt leje af lokaler til besøgscentret i forsinkelsesperioden inden for eksisterende strukturramme til håndtering af ekstraudgifter i forbindelse med indflytning på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forlængelsen med 4 måneder af Projektorganisationen for Nyt OUH, byggepladsfunktion samt projektering af udstyr godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 11,534 mio. kr. (indeks 120,61) vedr. Projektorganisationen vedr. Nyt OUH.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,748 mio. kr. (indeks 120,61) vedr. Byggeplads fælles på Nyt OUH.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,447 mio. kr. (indeks 120,61) vedr. projektering af IT, apparatur og inventar på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2023 hertil af den endnu ikke udmøntede

  afsatte restramme vedr. Nyt OUH og endnu ikke udmøntede afsatte ramme vedr. IT, apparatur og inventar på Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH - Psykiatrien:
  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling ved Nyt OUH – Psykiatrien på i alt 2,272 mio. kr. (indeks 148,3) til psykiatriens andel af projektorganisationen for Nyt OUH, byggeplads

  og projektering af udstyr.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til psykiatrien på Nyt OUH til

  formålet i 2023 finansieret af de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/30065
  4. Aftale vedr. DP08
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af primært ændrede myndighedskrav er der indgået en aftale med totalentreprenør om tid og økonomi vedr. DP08 (klynge Ø1) på Nyt OUH. Aftalen er indgået med forbehold for politisk godkendelse. Denne forelægges nu til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet blev den 17. september 2020 orienteret om aftale vedrørende tidsfristforlængelse samt aftale vedrørende DP08 på Nyt OUH. Der henvises til anden sag på dagsordenen vedr. bevilling til forlængelse af Projektorganisationen for Nyt OUH.

   

  Aftale vedrørende tidsfristforlængelse grundet COVID-19 krisen er ikke en del af nærværende sag, da projektdirektøren for Nyt OUH er bemyndiget til at godkende aftalen, jf. gældende prokura. Aftalen vedrørende COVID-19 relateret tidsfristforlængelse blev indgået den 15. september 2020.

   

  Nærværende sag omhandler aftale vedrørende klyngen DP08, som blandt andet skal indeholde strålebehandling, nuklearmedicinsk afdeling og apotek. Tillægsaftalen vedrørende DP08 blev indgået af projektdirektøren for Nyt OUH den 15. september 2020 med forbehold for politisk godkendelse. Dette af hensyn til projektets fremdrift og det fortsatte samarbejde med totalentreprenør.

   

  Som følge af ændrede myndighedskrav fra Statens Center for Strålehygiejne til bygningen, hvori der blandt andet skal etableres cyklotroner, har det været nødvendigt at ændre i det oprindelige projektmateriale for hele bygningen med henblik på, at kunne efterleve de ændrede, mere restriktive myndighedskrav. Myndighedskravene betyder i praksis, at bygningen i endnu højere grad beskyttes mod radioaktiv stråling. Konkret indebærer de nye krav, at projektet skal kunne eftervise, hvordan bygherren vil nedbryde bygningsdelene efter afsluttet drift f.eks. efter 20 år og dermed påvise, at det er muligt at adskille forurenede dele fra ikke-forurenede dele. Myndighedskravet er ufravigeligt og det har derfor været nødvendigt at ændre projektmaterialet.

   

  Ud over myndighedskravet har projektet også været forsinket som følge af udbedring af uforudseelige jordbundsforhold. De samlede konsekvenser heraf er, at udførelsen af DP08 bliver yderligere to måneder forsinket i forhold til det resterende byggeri.

   

  Aftalen vedr. DP08 omhandler, ud over tidsfristforlængelsen, også økonomisk kompensation for de to måneders forsinkelse. Aftalen inkluderer dermed samtlige kendte bagudrettede udeståender.

   

  Økonomi
  Som følge af den yderligere forsinkelse på to måneder i forhold til det resterende byggeri er totalentreprenøren berettiget til økonomisk kompensation, da forsinkelsen skyldes forhold, som bygherre bærer risikoen for (myndighedsforhold og jordbundsforhold, der ikke fremgår af de tidligere gennemførte geotekniske undersøgelser).

   

  I forhold til den økonomiske kompensation er forhandlingerne mundet ud i, at totalentreprenøren, JV CMB/Itinera, kompenseres med 25 mio. kr. for projektændringerne i DP08.

  Kvalitetsfondsprojektets andel er 23,475 mio. kr. (indeks 118,94), hvor psykiatriens andel er 6,1 % svarende til 1,525 mio. kr. jf. gældende fordelingsnøgle.

   

  Regionsrådet bevilgede den 24. juni 2019 en reservepulje til uforudseelige udgifter vedrørende jordbundsforhold og grænseflader. Aftalen vedrørende DP08 ligger uden for den eksisterende bevilling til reservepulje. Aftaleøkonomien foreslås finansieret af restramme for Nyt OUH, hvorunder den centrale reservepulje for Nyt OUH er indeholdt, som er hensat til regionsrådets disposition. Det er muligt at dække aftaleomkostningerne uden at aktivere change request, da de likvide reserver fortsat dækker det beregnede reservebehov.

   

  Udgifterne til DP08 aftalen ønskes fordelt i 2020 med 12,5 mio. kr. og i 2021 med 12,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At aftale vedrørende DP08 godkendes.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 23,475 mio. kr. indeks 118,94 til Nyt OUH

  DP08 - Klynge Ø1.

   

  At der frigives rådighedsbeløb på 23,475 mio. kr. til formålet af den endnu ikke

  udmøntede afsatte restramme vedr. Nyt OUH fordelt på 2021 og 2022.

   

  Vedr. Nyt OUH Psykiatrien

  At der til psykiatriens andel af DP08 Klynge Ø1 på Nyt OUH meddeles tillæg til

  anlægsbevilling på 1,525 mio. kr.

   

  At afsættes og frigives rådighedsbeløb til psykiatrien på Nyt OUH til formålet fordelt på

  2021 og 2022 finansieret af de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/23706
  5. Socialcenter Lillebælt, ombygning Pomonahus, Udby
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet meddelte i oktober 2018 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af ejendommen Udby Behandlingshjem med henblik på etablering af 20-24 døgnpladser med intern skole. I juni 2019 godkendte regionsrådet resumé af byggeprogram vedr. ombygning af Børne- og Ungehusene og meddelte anlægsbevilling på 22,7 mio. kr. til formålet.
  Af punktet fremgik, at regionsrådet senere ville blive forelagt sag vedrørende et voksenafsnit, når der forelå plan herfor.
   

  Hermed forelægges sag vedrørende voksenafsnit med henblik på godkendelse af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i Region Syddanmarks målsætning for fremtidens boliger samt langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet, senest godkendt af regionsrådet i 2011, meddelte regionsrådet i oktober 2018 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af Udby Behandlingshjem og senere 22,7 mio. kr. til ombygning af Børne- og Ungehusene.

  Herefter resterer nu ombygning af et botilbud til borgere med spiseforstyrrelser - et nyt Pomonahus.
   

  Formålet er at etablere en samlet enhed for borgere med spiseforstyrrelser i Udby med henholdsvis en afdeling for børn og unge samt en voksenafdeling. Målgruppen er unge under 18 år og voksne (18 år eller ældre) med alvorlige spiseforstyrrelser, som har brug for hjemlige og trygge rammer. 
   

  Det nye tilbud vil bestå af et voksentilbud med plads til 8 beboere samt et tilbud for børn og unge med plads til 4 beboere. Regionen har i dag 4 pladser og 16 personaler på det eksisterende tilbud Pomonahuset i Børkop til voksne med spiseforstyrrelser. Dette tilbud bliver flyttet til Udby og vil dermed blive udvidet til 8 pladser. En udvidelse af pladsantallet for voksne og målgruppen til unge under 18 år vil sikre et økonomisk og fagligt mere bæredygtigt tilbud for voksne og unge med spiseforstyrrelser.
   

  Ombygningen vil tage sit udgangspunkt i henholdsvis en istandsættelse af det nuværende Kastanjehus, børn og unge afdeling, hvor der bl.a. etableres 5 værelser, adgang til fælles bad og toilet, opholdsrum, køkken samt samtalerum og personalekontorer med et samlet areal på 378 m2 jf. BBR, samt Bøgehuset, voksen afdeling, hvor der bl.a. etableres 8 værelser med eget bad og toilet, fællesområder indholdene køkken og opholdsrum samt personalekontorer med et samlet areal på 548 m2 jf. BBR.
   

  Ombygningen skal certificeres efter DGNB-standarden, og målet er at opnå guld. DGNB bygger på en række bæredygtighedsprincipper, og ved at anvende denne certificeringsmetode sikres samtidig implicit en bæredygtighedsvurdering (klimavurdering), idet man gennem hele projektperioden gennem alle byggeriets faser eksplicit tvinges til at forholde sig til, hvorvidt de enkelte valg er bæredygtige eller ej. Beslutningen om DGNB-certificering blev dog først taget efter byggeriets opstart, hvorfor idéfase og byggeprograms fase ikke er udarbejdet under certificeringens formelle vilkår. Dette vil der blive taget højde for under de kommende faser.
   

  Formål, funktionelle krav m.v. er beskrevet i vedlagte resumé af byggeprogram. De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til 14,6 mio. kr., hvoraf andel af allerede afholdte udgifter til køb af grund/ejendom udgør 1,3 mio. kr. Der søges dermed om anlægsbevilling til projektet på 13,305 mio. kr. Ombygningen forventes afsluttet i april 2022.

  Udvidelsen af tilbuddet til voksne medfører, at taksterne stiger, da Pomonahuset indtil nu har haft gavn af være en del af det socialpsykiatriske tilbud Syrenparken i Børkop, hvor der er 50 pladser. Taksten for de nye pladser til unge under 18 år vil desuden være højere end taksten til voksne.

   

  Socialdirektørforum har godkendt regionens indstilling om at flytte den nuværende Pomonahus til Udby, og udvide med fire pladser til i alt otte pladser til voksne med spiseforstyrrelse samt at etablere fire nye pladser til unge under 18 år med spiseforstyrrelse. Samtidig blev de nye takster forelagt og godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:
   

  At resumé af byggeprogram vedr. ombygning ved Pomonahuset, Udby under Socialcenter Lillebælt godkendes.
   

  At der meddeles anlægsbevilling på 13,305 mio. kr. (indeks 148,3) til projektet.
   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 13,305 mio. kr. til formålet, fordelt med 0,667 i 2020, 7,638 i 2021 og 5,000 i 2022, finansieret af de likvide midler.
   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  6. Status på byggerier 2. kvt. 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 2. kvartal 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

   

  I vedlagte notat er der opgørelse pr. 2. kvartal 2020 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  • Generalplan Vejle, Fase 2
  • Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  • Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  • Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP
  • Sundhedshus – Haderslev
  • Lokalpsykiatri – Kolding
  • Psykiatrisk afdeling Svendborg

   

  Sociale byggerier:

  • Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
  • Socialbyggeri Låddenhøj i Nyborg

   

  Andre projekter:

  • Etablering af Regionalt Datacenter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Til orientering.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/36440
  7. Genoptræn.dk - en tværsektoriel genoptræningsløsning
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af COVID-19 er behovet for digitale løsninger i sundhedsvæsenet øget. Dette gælder også på genoptræningsområdet, hvor den digitale genoptræningsløsning Genoptræn.dk har oplevet en stigning i antal kommuner, der anvender løsningen.

   

  Med Genoptræn.dk kan patienterne træne målrettet den enkeltes behov og niveau uafhængigt af tid og sted. Træningsøvelserne præsenteres i videoformat via en app, hvor fysio- og ergoterapeuter viser, hvordan øvelserne skal laves. Patienterne får på denne måde en grundigere instruktion, end det f.eks. er muligt med en pjece.

   

  Der arbejdes på integration til Mit Sygehus.

   

  Der gives hermed en orientering om projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks Innovationsstrategi blev vedtaget i august 2017 og er blevet opdateret i maj 2020. Genoptræn.dk spiller ind i innovationsstrategien, hvor løsningen især er med til at understøtte temaerne: 1) Sammenhæng, 2) Data og digitalisering som grundlag for innovation samt 4) Patientoplevet værdi og kvalitet. Endvidere indgår løsningen som en del af regionens digitaliseringsstrategi som et initiativ under indsatsområdet ”Tværsektorielle løsninger og viden på tværs”.

   

  Genoptræn.dk spiller godt ind i Danske Regioners strategi ”Sundhed for Dig”, idet patientens egne oplysninger kan bruges til at målrette den enkeltes behandling og skabe mulighed for, at fordele ressourcer mest fordelagtigt. Genoptræning med supervision og instruktion via digitale medier nævnes eksplicit i strategien under punkt 3. ”Tæt på borgerens hverdag”. Målsætningerne heri er: 1) at behandle tæt på borgerens hverdag, 2) at understøtte digitalt, at forebyggelse, behandling og rehabilitering sker på borgernes præmisser og 3) vi bruger digitalisering til at gøre det nemmere og bedre for alle – både de der kan mere selv og de, der ikke kan.

   

  Formålet med Genoptræn.dk er at hjælpe borgerne med træningen derhjemme og dermed et supplement til konsultationer med fremmøde.

   

  Baggrund

  Genoptræn.dk er en digital genoptræningsløsning, som siden 2012 er udviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og Sønderborg Kommune. Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) varetager forvaltningen af Genoptræn.dk, herunder produktion af øvelsesvideoer, support til de sundhedsprofessionelle brugere samt drift og udvikling af Genoptræn.dk.

   

  COVID-19 situationen har gjort det vanskeligere at gennemføre genoptræningsforløb. Derfor er alle syddanske kommuner tilbudt gratis adgang til Genoptræn.dk i et år. Det har betydet, at flere nye kommuner benytter løsningen. Dermed er antallet af kommuner vokset fra 6 til 12. Det drejer sig om Odense, Sønderborg, Assens, Vejen, Kerteminde, Nordfyns, Tønder, Vejle, Fredericia, Billund, Svendborg og Varde.

   

  Behovet for en digital genoptræningsløsning

  Tilgængelighed og fleksibilitet er begrænsende faktorer i en række af de nuværende genoptræningstilbud. Det kan dermed være en udfordring for både erhvervsaktive borgere, unge under uddannelse, borgere med nedsat mobilitet og med langt til træningsstedet.  
   

  Patienter, som gennemfører et genoptræningsforløb på tværs af sektorer, kan samtidig opleve, at viden om deres forløb går tabt, medmindre de selv er opmærksomme på at overlevere informationen. Disse udfordringer står i kontrast til målet om, at patienten skal opleve nærhed, kvalitet og sammenhæng i behandling og rehabilitering.

   

  Genoptræn.dk – digitalt understøttet genoptræning

  Genoptræn.dk fungerer som patientens digitale træningsmakker, der husker den enkelte på at få trænet og samtidig hjælper til bedre udførelse af øvelserne. Genoptræn.dk giver samtidig terapeuterne mulighed for at tilpasse træningen til den enkeltes behov, idet der er adgang til en lang række af øvelser, opstilling af sværhedsgrader m.m. Det indbyggede beskedsystem muliggør desuden en mere fleksibel kontakt med sundhedsvæsenet. Endelig understøtter Genoptræn.dk den enkelte borger til at tage ansvar for egen genoptræning.

   

  Den første del af et rehabiliteringsforløb, lige efter operationen, er afgørende for, hvor hurtigt og succesfuldt det samlede forløb bliver. Sygehusene har derfor en vigtig rolle i at sikre en god start på genoptræningsforløbet, der overleveres til kommunal opfølgning, samt på sygehusenes interne genoptræningsopgaver.

   

  Integration til Mit Sygehus

  Genoptræn.dk kan bruges som løsningen er. Der arbejdes dertil på en integration til Mit Sygehus. Det betyder, at funktionerne i Genoptræn.dk kan tilgås via Mit Sygehus for både patienter og medarbejdere. Dermed vil funktionerne komme ind via Mit Sygehus som én fælles indgang til den digitale kontakt med sygehusvæsenet.

   

  Sammenhæng i genoptræningsforløbet

  Med Genoptræn.dk får patient/borger mulighed for at benytte den samme app uanset, hvilken sektor de bevæger sig i. Dette vil være med til at give en større oplevelse af sammenhæng. Der er desuden mulighed for at give læseadgang eller overdrage en patient, så data fra forløbet er synligt for behandlere på tværs af sektorer, hvilket giver et forbedret behandlingsgrundlag for patientmodtager.

   

  Sundhedsdata

  Med brug af Genoptræn.dk sker der en indsamling af sundhedsdata. Borgerne får samtidig et overblik over træningens resultater, som kan være med til at motivere dem. Løsningen giver de sundhedsprofessionelle mulighed for at se, om borgeren gennemfører sine øvelser og følger genoptræningsplanen. Det fælles overblik er et godt udgangspunkt for dialog om genoptræningsforløbet.

   

  Løsningen giver mulighed for at indsamle patientrapporterede oplysninger (PRO) når træningsprogrammerne gennemføres og via spørgeskemaer i app’en. Disse oplysninger kan bruges i dialogen med patienten om, hvordan genoptræningsforløbet går. Når løsningen udbredes på sygehusene i Region Syddanmark og i de syddanske kommuner, vil mængden af PRO-data øges og på sigt bidrage med evidens på genoptræningsområdet

   

  Perspektivering

  Der ses synergi til flere nationale tendenser f.eks. i Helbredsprofilen, hvor der også arbejdes med at informere patienter og borgere digitalt, for at skabe øget ejerskab og engagement i eget forløb. Genoptræn.dk adskiller sig fra helbredsprofilen ved, at være et værktøj til individuelt tilrettelagt genoptræning til patienter med en genoptræningsplan, og er dermed kun tilgængeligt for hvem der har fået tildelt et fagligt vurderet forløb. Ydermere ved at der heri kan ske en vekselvirkning af data mellem terapeut og patient.

   

  Efter den øgede kommunetilslutning revurderes den nuværende ejerkonstruktion med henblik på at skabe en fladere struktur, hvor udviklingsfællesskab vil prioriteres højt. Ved overgang hertil tiltænkes det at åbne op for tilslutning uden for Region Syddanmark.

   

  Klima

  Digitalt understøttet genoptræning bidrager til regionens klimamål, da det giver mulighed for at reducere antallet af fremmøder for borgeren, hvorved CO2-udledninger fra transport mindskes.

   

   

  Videopræsentation af de tværsektorielle perspektiver ved Genoptræn.dk: https://vimeo.com/364290027

   

  Der gives en orientering på møde i anlægs- og innovationsudvalget v/Emil Høstrup, projektleder for Genoptræn.dk (SDSI).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/45605
  8. 2. behandling af ændring af forretningsorden - mulighed for foretræde - anlægs- og innovationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen foreslås, at udvalgets forretningsorden ændres således, at der indsættes en bestemmelse om foretræde, samt at der tilføjes et tillæg med retningslinjer for foretræde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på møde den 31. august 2020 behandlet forslag til ændring af forretningsordenen vedrørende nedenstående tilføjelse om foretræde for udvalget samt bilag til forretningsordenen om retningslinjer for foretræde. Udvalget besluttede på mødet at tiltræde indstillingen og oversende sagen til 2. behandling og endelig vedtagelse på udvalgets næste ordinære møde med den bemærkning, at ordningen evalueres efter to år. Administrationen vil sikre, at der gennemføres en evaluering af muligheden for foretræde samt retningslinjerne herfor.

   

  Nedenstående forslag til § 11a om foretræde samt retningslinjer for foretræde forelægges derfor uændret til behandling og endelig godkendelse.

   

  ”Foretræde

   

  § 11a

   

  Enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at få foretræde for udvalget forud for dets ordinære møde, jf. bilag om retningslinjer for foretræde.”

   

  Formålet med foretræde for udvalget er, at enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at møde op i forbindelse med et møde i udvalget og fremlægge sine synspunkter om en bestemt sag på dagsordenen eller et emne inden for udvalgets opgavefelt. Udvalget kan stille spørgsmål til borgeren m.fl., men der er ikke tale om en debat. Formålet er således, at udvalget oplyses om borgerens m.fl. synspunkter.

   

  Retningslinjerne for foretræde giver formandsskabet mulighed for undtagelsesvist at afvise foretræde.

   

  I medfør af § 14 i forretningsordenen skal ændringer i eller tillæg til forretningsordenen behandles i to ordinære møder i udvalget. Sagen forelægges derfor til 2. behandling.

   

  Når muligheden for foretræde er indført i alle de stående udvalg, hvilket er i slutningen af oktober 2020, vil der blive informeret herom på Facebook og på Region Syddanmarks hjemmeside. En læsevenlig udgave af de vedhæftede retningslinjer vil blive lagt på hjemmesiden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til ændring af forretningsordenen i forhold til indsættelse af § 11a samt tillæg i form af retningslinjer for foretræde godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget tiltræder indstillingen. Udvalget ønsker at ordningen evalueres efter 2 år.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Healthcare Denmark, Odense

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 20/873
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  -


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Aptering Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-09-2020

  -


  Sagsnr.
  12. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 24-09-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring