Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 04. november 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 04. november 2020

Mødedato
04-11-2020 kl. 14:00 - 15:05

Mødested
Mødelokale 4/video

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Carsten Sørensen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ideoplæg - forpladsen Kolding Sygehus
  2. Etablering af heliport, Nyt OUH
  3. Ideoplæg - ny bygning for PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  4. Orientering vedr. facade, Nyt OUH
  5. Forslag til Årshjul for anlægs- og innovationsudvalget 2021
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/17455
  1. Ideoplæg - forpladsen Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges ideoplæg for justering af adgangsforhold ved hovedindgangen på Kolding Sygehus til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget behandlede på udvalgsmøde den 12. august 2020 modeller for forbedring af adgangsforhold ved hovedindgangen på Kolding Sygehus.

   

  Af de fremlagte forslag anbefalede udvalget, at der skulle arbejdes videre med en model, hvor der etableres en ny p-pladsområde med tilhørende elevatorløsning tæt på forpladsen (model 3a).

   

  I aftale om budget 2021 for Region Syddanmark er projektet prioriteret og det fremgår, at anlægs- og innovationsudvalget fremlægger forslag til idéoplæg vedrørende forbedrede adgangsforhold på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. Projektet skal finansieres af den afsatte prioriteringspulje, anlæg.

   

  Med henblik på afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb forelægges hermed idéoplæg om justering af forpladsen på Kolding Sygehus. Idéoplægget er en yderligere kvalificering af den anbefalede løsningsmodel 3A.

   

  Projektet

  • Baggrunden for udarbejdelsen af løsningsmodeller til ændring af forpladsen var, at flere handicappede problematiserede den eksisterende forplads og adgangsforhold for de sværest handicappede. De udfordringer, der blev peget på, handler især om kombinationen af lang adgangsvej og sideværts hældning ved vejføring på tværs af forpladsen.

   

  I processen med udvikling af løsningsmodeller har handicaporganisationerne været tæt inddraget. Det drejer sig om Kontaktforum for Handicap, Patient- og pårørenderådet Kolding Sygehus og Handicaprådet Kolding Kommune.

  Alle 3 kan anbefale model 3A.

   

  Model 3A vurderes bedst at imødekomme de udfordringer, der er rejst i forhold til de nuværende adgangsforhold til forpladsen og akutmodtagelsen. Forslag 3A imødekommer ønskerne om en niveaufri og plan adgang fra forpladsen til hovedindgangen og akutmodtagelsen, samt flere og bedre parkeringsforhold for handicappede. Denne løsning vurderes også at kunne give de mest sikre trafikale forhold. Derudover giver forslag 3A mulighed for at skabe en sammenhæng over til indgang 22, der blandt andet giver direkte adgang til dagkirurgi fra de nyetablerede parkeringsforhold. Endelig bibeholdes det arkitektoniske udtryk ved den eksisterende forplads, og forpladsen forbliver dermed alene til gående. Hertil kommer, at modellen skaber mere plads for udendørsophold i form af en række cirkulære pladser og at modellen kan etableres uden større gener for adgangsvejene mod hovedindgangen.

   

  Økonomi
  Efter den yderligere konkretisering af projektet forventes anlægsprojektet at koste 6,628 mio. kr. (2021 prisniveau).

   

   

   

   

  Tidsplan
   

  Der arbejdes videre efter nedenstående tidsplan.

  Projektering af rådgivere:

   

  uge 41-48 2020

  Udbudsperiode:

   

  uge 49-51 2020

  Kontraktindgåelse med entreprenør:

  uge 52-02 2020/2021

   

  Anlægsperiode

  Rydning:

  Indbygning:

   

   

  februar og marts 2021

  april og maj 2021

   

  Aflevering:

   

  uge 24 2021 (medio juni)

   

  På baggrund af undersøgelserne vedrørende behov, funktion, økonomi og tid anbefales, at vedlagte idéoplæg godkendes og at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,628 mio. kr. (prisniveau 2021 – indeks 148,3)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg vedr. ændringer af forpladsen på Sygehus Lillebælt Kolding godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,628 mio. kr. (indeks 148,3) til projektet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, heraf 0,500 mio. kr. i 2020 og 6,128 mio. kr. i 2021, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/45430
  2. Etablering af heliport, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges etablering af heliport i tæt forbindelse med sygehuset. Der foreligger idéoplæg til etablering af heliport på Nyt OUH til godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med Nyt OUH skal der opføres en heliport til anflyvning af helikoptere til Nyt OUH. Heliporten placeres syd for sygehuset overfor FAM. Heliporten består af to platforme – en platform til anflyvning og en standplads i tilfælde af havarerede helikoptere.

   

  Formålet med at etablere en heliport på Nyt OUH er, at sikre hurtig og effektiv transport af kritisk syge og alvorligt tilskadekomne patienter. Helikoptere med patienter til akutmodtagelsen lander på en høj lige over for akutmodtagelsens indgang. Mellem højen og indgangen etableres en gangbro, som forbinder højen og akutmodtagelsen, så patienter kan komme hurtigt i behandling. Regionsrådet bevilgede midler til etablering af gangbroen den 28. september 2020.

   

  Det estimeres, at der på Nyt OUH vil være omkring 500 landinger om året. Heliporten på Nyt OUH kan anvendes både af regionens akutlægehelikoptere samt Forsvarets største redningshelikoptere.

   

  Højen til heliporten blev etableret i sommeren 2018 i forbindelse med byggemodning af grunden til Nyt OUH, hvor der blev fjernet meget jord. 140.000 m3 af denne jord er brugt til at lave højen til heliporten. Dermed er der sparet en unødig transport til bortskafning af jord.

   

  DP14, Etablering af heliport, inkluderer følgende arbejder:

  -          Adgangsveje til heliporten fra vejen ind til Teknikbyen.

  -          Vigespor til tankanlæg for jetfuel og nødgenerator inkl. opsamlingsområder for oliespild. 

  -          Etablering af tankplads, dræntank, pumpeinstallationer samt udleveringsinstallationer for heliport.

  -          Etablering af belægninger på standplads for heliportanlæg.

  -          Opsamling af vand på heliportanlæg inkl. en mulighed for afløb til både spildevandsnettet og regnvandsnettet.

  -          Udførelse af afmærkninger (striber og kryds) og andre visuelle hjælpemidler (vindposer) ved heliportanlæg.

  -          Etablering af lysanlæg for heliportanlæg.

  -          Etablering af telefon og overvågning af heliportanlæg.

  -          Tilslutning af strøm til heliportanlæg inkl. redundant nødforsyning.

   

  Bæredygtighedsvurdering

  Der er foretaget en klimavurdering ved Regionens energi- og miljøscreeningsmodel. Der er fundet enkelte punkter, der skal have speciel fokus under planlægning og hovedprojektering af heliporten, bl.a. i forbindelse med håndtering af støj fra heliporten og bortledning af vand fra tankområde og standplads for helikoptere. Det vurderes ikke relevant i forbindelse med nærværende projekt, at opnå DGNB certificering.

   

  Økonomi
  Budgettet for etablering af heliport på Nyt OUH udgør samlet 9,5 mio. kr., som fordeler sig med 8,3 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet og 1,2 mio. kr. til psykiatrien opgjort i indeks for 2021. Budgettet holder sig inden for den afsatte ramme til projektet. Udgiften vil primært forfalde i 2021.

   

  Det forventes at udbudsbekendtgørelsen udsendes i december 2020, kontraktindgåelse i maj 2021 og at heliporten kan idriftsættes i efteråret 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indledende projektbeskrivelse vedr. etablering af heliport på Nyt OUH godkendes

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der meddeles bevilling til etablering af heliport (DP14) på 8,301 mio. kr. (indeks 120,61).

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 til formålet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til øvrige terrænarbejder.

   

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien
  At der til psykiatriens andel meddeles anlægsbevilling på 1,199 mio. kr. (indeks 148,3).

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af det allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH – Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  3. Ideoplæg - ny bygning for PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges idéoplæg for ny bygning til PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb/anlægsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved regionsrådsformandsbeslutning i marts 2020 blev etablering af bygning til PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendt. Samtidig blev det godkendt, at der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 til projektering og udbud, og at finansieringen af udgiften til bygningen på i alt 24,0 mio. kr. i 2020-2021, inkl. projektering, indgår i budgetlægningen for 2021.

   

  I forbindelse med budgetaftale 2021 fremgår det, at anlægs- og innovationsudvalget fremlægger forslag til byggeprogram med henblik på afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. for anlægsdelen.

   

  På den baggrund er der udarbejdet vedlagte Idéoplæg.

   

  Behovet for en PET/CT scanner i Sygehus Sønderjylland er uændret med henblik på at opfylde plan for konsolidering og skarp profil på Sygehus Sønderjyllands sygehuse vedtaget den 25. juni 2018 i regionsrådet. Der er dermed fortsat behov for at opføre en bygning til PET/CT scanneren.

   

  Etablering af bygning til PET/CT scanner
  Den nye funktion planlægges placeret i nærhed af den nuværende billeddiagnostiske afdeling. Afdelingen ligger på etage 2 i et område, hvor der ikke umiddelbart er udvidelsesmuligheder i bestående bygningsmasse. Det er derfor nødvendigt at opføre en ny bygning. Af hensyn til patienter og personale skal bygningen ligge så tæt på afdelingens reception og venteområde som muligt.

   

  Den planlagte PET/CT scannerbygning er i to plan, da terrænet, som støder op til nuværende billeddiagnostiske afdeling, springer i to niveauer. Dette medfører, at nybyggeriet skal udføres i to plan, for at imødekomme ønsket om en samlet afdeling på én etage.

   

  Efter nærmere overvejelser planlægges det, at den nye funktion med PET/CT scanner med tilhørende optrækkerrum, hvilerum, beskriverum og nødvendige teknikarealer m.v. etableres i etage 1, da ca. halvdelen af denne etage vil være jorddækket, og dermed yder en naturlig strålingsbeskyttelse. Endvidere giver en placering i terrænniveau nogle fordele i forhold til levering og håndtering af radioaktivt materiale, samt afskærmning af ”strålende” patienter og personale.

   

  Etage 2, som i nærværende forslag henstår som råhus, vil på sigt kunne rumme en evt. fremtidig kapacitetsudvidelse af den billeddiagnostiske afdeling i forhold til MR og CT scannere, og vil kunne etableres mens resten af afdelingen er i drift.

   

  Tilbygningen bliver på 1.062 m2 fordelt på to plan, hvortil kommer et lukket teknikhus på 200 m2 placeret på taget. Der er vedlagt foreløbige skitser og oversigtstegninger, der illustrerer byggeplanerne.

   

  Tidsplan
  Udbudsrunden gennemføres i 1. kvartal 2021.

  Byggeperioden bliver fra fra marts til december 2021.

  Bygningen afleveres ultimo december, hvorefter det gøres klar til ibrugtagning primo 2022.

   

  Økonomi
  Samlet forventes projektet at andrage i alt 24 mio. kr. (2020-priser) incl. uforudsete udgifter, rådgivning og projektomkostninger. Tidligere er der frigivet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til rådgivning, hvorfor sagen omfatter frigivelse af de resterende 20 mio. kr. til projektet.

   

  På baggrund af undersøgelserne vedr. behov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg vedr. ny bygning for PET/CT scanner Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, godkendes.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 20,212 (2021-niveau, indeks 148,3) til projektet.

   

  At det afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22001
  4. Orientering vedr. facade, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægs- og innovationsudvalget orienteres i nærværende sag om status på facaderne på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Opførelsen af Nyt OUH tager form og i september 2020 blev den første del af facaden sat op på Nyt OUH (se gerne bilag for billeder).

   

  Facaden afspejler designmanualen og det ønskede arkitektoniske udtryk. Regionsrådet blev på rundturen på byggepladsen den 7. september 2020 præsenteret for eksempler på det kommende facadeudtryk og de overordnede tanker bag. Der blev efterspurgt en nærmere gennemgang af facadeudtrykket på et kommende møde i anlægs- og innovationsudvalget, hvilket sker med denne sag.

   

  Arkitektonisk udtryk
  Facadeudtrykket er forskelligt på Nyt OUH og afhænger af funktion. Dog er cortenbeklædningen (en type stål, der ruster hurtigt i overfladen, men har en langsommere gennemtæring end eksempelvis blød stål) integreret på hele Nyt OUH og er tænkt som et element, der ”indrammer” bygningerne og skaber en variation, der tilfører byggeriet dynamik. Bredden på cortenbåndene varierer og dermed opstår en forskellighed, der naturligt indgår i integration af kunst samt wayfinding.

   

  Cortenbeklædningen består af en perforeret plade der er fremskudt i forhold til beton og glasfladen og giver dermed en ekstra dybde. Der tages udgangspunkt i to typer plader – én med ensartede, små huller og én med fire hulstørrelser. Via en enkel kombination af store og små perforeringer i et layout, der kan vendes 180 grader, opnås en varieret struktur med få virkemidler. Inspirationen for perforeringerne og det overordnede koncept for cortenstålet på facaderne er DNAstrenge, som kobler det arkitektoniske udtryk direkte til mennesker, forskning og helbredelse.

   

  Vidensaksen (DP03) adskiller sig fra de øvrige bygninger med funktioner, der er især er målrettet fælles faciliteter, forskning og funktioner, som er centrale omdrejningspunkter for hele sygehuset. DP03 udgør rygraden i Nyt OUH og er det fysiske forbindelsesled til DP04-08 og til SUND. Derfor adskiller DP03-facaderne sig med et forenkelt, stærkt udtryk med en markeret base af glas og en langstrakt bygning med betonbeklædning, der ”indrammes” af cortenstål. Temaet med DNA-strukturen er imidlertid det samme som på de øvrige bygninger og binder den arkitektoniske fortælling for sygehuset sammen. I forbindelse med hovedindgangen til DP03 er cortenpladerne tilføjet en ekstra dimension i form af en kunstnerisk bearbejdning af pladerne, der fremstår med et delikat filigranmønster. Dermed markeres indgangen på elegant vis uden at skille sig ud fra det øvrige facadeudtryk.

   

  Det øvrige sygehus (DP04-08) indeholder en kombination af glas, beton, lette facadeplader (metal) og cortenstål. Bygningerne fremstår som en samlet enhed, hvor facader og funktioner har et fælles afsæt, der afspejles i facadeudtrykket. En enkelt bygning, motionshallen i DP05, skiller sig ud som et fritstående element og er delvist beklædt med corten på alle fire facader for at opnå en større integration i bygningsmassen og i forhold til placeringen ved Børnehospitalet.

   

  Ved to vestvendte indgangspartier i det sydlige klyngestrøg, er der udvalgt to områder til integrering af kunst på facaden. En grafisk bearbejdning af betonelementerne, vil træde frem på facaderne og markere indgangene, samtidig med at de vil fungere som tydelige referencer i forhold til orientering. 

   

  Se gerne vedlagte bilag som viser princippet for det generelle cortenmønster på facaden samt skitse til facadekunst på henholdsvist cortenstål samt beton.

   

  I forbindelse med valg af facadeløsning var C.F. Møller tilknyttet som ekstern bygherrerådgiver. C.F. Møller konkluderede følgende vedr. facaderne på Nyt OUH:

  Facaderne er veldisponerede og indgår naturligt i den samlede kontekst. Med anvendelse af perforeret corten placeret med afstand til den bagvedliggende primære klimaskærm giver facaderne en effekt af relief, som forstærker materialets eget taktile (følelige) udtryk som godt modspil til den uniforme og stringente bygningskrop i beton og glas alupartier.

   

  Kunstudvalget for Nyt OUH har været involveret i processen med udvælgelse af kunst, som bliver integreret på dele af cortenstål samt betonfacaderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  5. Forslag til Årshjul for anlægs- og innovationsudvalget 2021
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punktet indeholder forslag til temaer og lokationer for udvalgets besøg i 2021.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøde i 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Drøftet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har tidligere godkendt mødekalender for 2020 og 2021.

   

  Mødekalender 2020:

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

   

  Mødekalender 2021:

  Onsdag den 6. januar 2021, kl. 15 - ca. 18

  Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15 - ca. 18

  Torsdag den 4. marts 2021, kl. 15 – ca. 18

  Torsdag den 8. april 2021, kl. 15 – ca. 18

  Torsdag den 6. maj 2021, kl. 15 – ca. 18

  Torsdag den 3. juni 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 11. august 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 8. september 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14 – ca. 17

  Mandag den 8. november 2021, kl. 14 – ca. 17

  Onsdag den 1. december 2021, kl. 14 – ca. 17

   

  Efter ønske fra formanden ønskes møderne den 4. februar, 6. maj og 1. december i 2021 ændret til følgende:

   

  Onsdag den 27. januar, kl. 14 – ca. 17

  Mandag den 10. maj, kl. 14 – ca. 17

  Tirsdag den 23. november, kl. 15 – ca. 18

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at mødekalenderen ændres som beskrevet ovenfor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Udvalget besluttede, at mødekalender for 2021 ændres til flg.:

   

  -          Møde den 10. maj 2021 kl. 14 – ca. 17 (i stedet for den 6. maj 2021)

  -          Møde den 23. november 2021 kl. 15 – ca. 18 (i stedet for den 1. december 2021)

  -          Administrationen undersøger en alternativ dato for mødet den 4. februar 2021. Såfremt det ikke er muligt, at finde en ny dato – afholdes mødet den 27. januar 2021 kl. 14 – ca. 17.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/873
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Orientering om status for Nyt OUH, herunder bl.a. status angående elever.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  8. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 05-11-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring