Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 10. december 2020

Mødedato
10-12-2020 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Video

Deltagere
 • Hans Biering
 • Kristian Nørgaard, V
 • Poul Fremmelev, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Mustapha Itani, V
 • Lars Mogensen, Ø
 • Helene Smet
 • Ib Poulsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Merete Helgens
 • Kaj Andersen
 • Gitte Stærk
 • Rita Bruun
 • John Harfeld
 • Jutta Drath
 • Grethe Skovlund
 • Anders Hareskov Andersen
 • Mette Rindom

 • Afbud
 • Hans Biering
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Michael Nielsen, C
 • Tina Brandt Jensen
 • Inga Bredgaard
 • John Arne Sørensen
 • Merete Helgens
 • Kaj Andersen
 • Rita Bruun
 • Grethe Skovlund
 • Anders Hareskov Andersen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Gensidig orientering (5 min)
  2. Brugerrepræsentanterne har ordet (5 min.)
  3. Orientering om Syddansk Overvægtsinitiativ (30 min)
  4. Erfaringer med COVID-19 pandemien i sundhedsvæsenet (20 min.)
  5. Status på lægedækningen pr. november 2020 (5 min.)
  6. Telefontilgængelighedsundersøgelse i almen praksis 2020 (5 min.)
  7. Høring: Praksisplan for kiropraktik (10 min)
  8. Orientering om budgetaftalen 2021 (10 min)
  9. Orientering om udsatterådet (10 min)
  10. Mødeplan (0 min)
  11. Forslag til mødekalender 2021 (5 min.)
  12. Eventuelt (5 min)
  13. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/874
  1. Gensidig orientering (5 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Ingen bemærkninger.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/874
  2. Brugerrepræsentanterne har ordet (5 min.)
  fold dette punkt ind Resume

  Brugerrepræsentanterne har ordet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brugerrepræsentanterne i sundhedsbrugerrådet har ønsket, at der til hvert møde bliver afsat tid (fem minutter) til, at de kan orientere om deres foreninger.

   

  Hans Biering, Bedre Psykiatri, har ordet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Udsættes til næste møde, da Hans Biering har afbud.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/52792
  3. Orientering om Syddansk Overvægtsinitiativ (30 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Sydvestjysk Sygehus har i september 2020 iværksat et nyt initiativ, som flytter fokus fra vægtreduktion til målrettet udredning og behandling af overvægtens alvorlige konsekvenser. Dette er ikke tidligere afprøvet i Danmark og har potentiale til at reducere forekomsten og alvoren af fedmerelateret sygdom samt ændre prognosen for mennesker med overvægt og fedme. Sundhedsbrugerrådet får på mødet en introduktion til initiativet ved professor Claus Bogh Juhl, Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Overvægtsinitiativs fokus er ikke vægttab, men at gøre syge mennesker raske. Det er budskabet bag projektet, der startede på Sydvestjysk Sygehus den 1. september 2020. Det er overlæge, ph.d. og professor Claus Bogh Juhl, der står i spidsen for initiativet, der er et nytænkende tilbud til borgere i alderen 18-60 år med et BMI over 30.

   

  Visionen med Syddansk Overvægtsinitiativ er at skabe en ny tilgang til patienterne med primært fokus på sundhed frem for vægttab. Den nye tilgang er inspireret af metoder som fælles beslutningstagning, den motiverende samtale og intuitiv spisning med baggrund i, at erfaringer viser, at et primært fokus på slankekure og vægttab ikke altid virker.

   

  Claus Bogh Juhl har siden 2007 arbejdet som overlæge på Endokrinologisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus med fokus på diabetes og overvægt. Claus Bogh Juhl varetager funktionen som forskningsleder i overvægt og fedme på Sydvestjysk Sygehus og forsker aktuelt i KOL ved svær overvægt og konsekvenser af fedmekirurgi. Claus Bogh Juhl blev i foråret 2020 udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU.

   

  Formålet med Syddansk Overvægtsinitiativ er at undersøge hyppighed og alvorlighed af fedmerelaterede sygdomme og tilstande. Med et tilbud om en grundig screening for følgesygdomme vil initiativet imødekomme den kendsgerning, at helbredsproblemer i nogle tilfælde opdages senere hos overvægtige end hos normalvægtige. Initiativet vil fokusere på mennesker med samtidig psykisk sygdom, betydning af overvægt hos personer med anden etnisk herkomst end dansk samt undersøge faktorer, der kan forudsige fedmerelaterede følgesygdomme.

   

  Forskning bliver en væsentlig del af Syddansk Overvægtsinitiativ. Erfaringerne fra at følge patienterne gennem en årrække vil indgå i udviklingen af evidens for hvilke tiltag, der forbedrer sundheden for overvægtige. Derudover vil Claus Bogh Juhl, som programleder for Klinisk Intervention på Steno Diabetes Center Odense (SDCO), være ansvarlig for større kliniske interventionsstudier inden for type 2-diabetes, forskning i individualiseret behandling af type 1- og type-2 diabetes, samt registerbaserede studier af forekomsten af diabetes og dets komplikationer, især i Region Syddanmark, men også nationalt og internationalt.

   

  Af regionsrådets budgetforlig for 2021 fremgår, at når en evaluering af Syddansk Overvægtsinitiativ foreligger, vurderes mulighederne for udbredelse til resten af regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering. Oplæg vedhæftes som bilag.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/874
  4. Erfaringer med COVID-19 pandemien i sundhedsvæsenet (20 min.)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  COVID-19 pandemien har i høj grad sat rammen for sundhedsvæsenet i 2020.

   

  Ved epidemiens start i marts frygtede man en situation, hvor især sygehusene ville blive voldsomt pressede, og at der kunne blive problemer med kapaciteten på respiratorområdet. Det skete ikke. Der var mange indlæggelser og stigningen var stejl, men vi var langt fra kapacitetsgrænsen.

   

  Alligevel gav pandemien anledning til mange nye problemstillinger i sundhedsvæsenet.  I praksissektoren faldt aktiviteten voldsomt i marts, april og maj, idet folk lod være med at kontakte egen læge, gå til tandlæge mv. Udgangspunktet var også, at patienter med COVID-19 symptomer ikke skulle ses i almen praksis af hensyn til smittefaren. Sundhedsvæsenet droslede generelt ned på almindelige aktiviteter af hensyn til smitterisikoen og af hensyn til at få kapacitet til COVID-19 patienterne. Man forsøgte at opretholde de kritiske funktioner i alle dele af sundhedsvæsenet. Video blev indført – fra den ene dag til den anden – i lægevagten og i almen praksis med henblik på, at patienter kunne håndteres uden smittefare.

   

  Værnemidler gav anledning til problemer i foråret. Dels var der alvorlige forsyningsproblemer og dels var der i starten stor usikkerhed om anvendelsen. Arbejdet med at sikre tilstrækkelige værnemidler til sygehusene og praksissektoren fyldte meget i regionerne.

   

  I løbet af året er der efter en langsom start blevet arbejdet intenst på at opbygge flere testfaciliteter – dels til syge mennesker og dels til personer med milde eller ingen symptomer.

   

  COVID-19 er tilbage på banen igen her i efteråret. Sundhedsvæsenet er nu bedre rustet med testfaciliteter, smitteopsporing og værnemidler samt erfaring med håndtering af de syge. Epidemien har ikke nået højderne fra foråret med hensyn til indlæggelser mv.

   

  På mødet ønskes sundhedsbrugerrådets tilbagemelding på, hvilke udfordringer man har oplevet under epidemien, og hvordan man vurderer sundhedsvæsenets indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Drøftet.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/278
  5. Status på lægedækningen pr. november 2020 (5 min.)
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på lægedækningen, pr. november 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningen i regionen er fortsat stabil. Der er pt. ingen akutte eller truende lægedækningsproblemer, men visse områder i regionen vurderes som generelt lægedækningstruede. I de lægedækningstruede områder arbejdes der kontinuerligt og målrettet med rekruttering af yngre læger og optimering af praksisstrukturen/bedre fysiske rammer for at drive praksis, ofte i samarbejde med de berørte kommuner.

   

  Der sker udpegning af lægedækningstruede områder hvert kvartal, og udpegningen foretages i lægedækningsgruppen, som er en arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget.

   

  Følgende områder blev udpeget som lægedækningstruede pr. 24. september 2020:

   

  -          Fanø Kommune

  -          Faaborg by (ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune)

  -          Varde Kommune

  -          Vejen by

  -          Billund by

  -          Aabenraa Kommune.

   

  Områderne udpeges hvert kvartal og for mindst seks måneder ad gangen. Der vil ske udpegning igen til december 2020. Det forventes, at de samme områder vil blive udpeget på mødet i december 2020. Udpegningen som lægedækningstruet område giver nogle overenskomstmæssige fordele for de berørte praksis.

   

  Der sondres mellem egentlige lægedækningstruede områder (de ovenfor nævnte), og områder som kan blive ramt at mere kortvarige problemer med lægedækningen, såkaldte ”opmærksomhedsområder”, i hvilke der arbejdes intensivt på at opretholde lægedækningen og sikre denne i fremtiden.

   

  Opmærksomhedsområder er pr. september følgende:

   

  -          Langeland Kommune

  -          Assens by

  -          Fredericia Kommune.

   

  Antallet af udbudsklinikker er faldende. Kontrakterne vedrørende udbudsklinikkerne i Esbjerg og på Ærø udløber pr. 1. december 2020. Herefter er der alene to udbudsklinikker i regionen, beliggende i Tønder og Aabenraa. Der drives fortsat en regionsklinik på SVS, som betjener ca. 2.600 sikrede. Der er pt. annonceret 2 nye ydernumre i Vejle by, med henblik på at sikre lægedækningen på længere sigt, som følge af befolkningstilvæksten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/43477
  6. Telefontilgængelighedsundersøgelse i almen praksis 2020 (5 min.)
  fold dette punkt ind Resume

  Der blev i sensommeren/efteråret 2020 foretaget en telefontilgængelighedsundersøgelse af almen praksis i Region Syddanmark, og nu foreligger resultaterne af denne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisafdelingen påbegyndte i vinteren 2019 forberedelsen af en telefontilgængelighedsundersøgelse i almen praksis, der skulle opdatere resultaterne fra en lignende undersøgelse i 2012. Efter drøftelser med Praktiserende Lægers Organisation, Syd, (PLO Syd), blev det fastlagt, hvad der skulle spørges om, og hvad der skulle måles på. Regionens praksis blev i et nyhedsbrev i foråret orienteret om, at man ville foretage en tilgængelighedsundersøgelse, og de kunne forvente at blive kontaktet telefonisk.

   

  Efter en markedsafprøvning, blev Epinion hyret til at foretage undersøgelsen for regionen. Undersøgelsen var planlagt til at finde sted i foråret 2020, men grundet udbruddet af COVID-19, blev undersøgelsen udskudt til efter sommerferien, mere specifikt uge 37 og 39. Disse uger blev valgt for ikke at risikere at ramme i hverken sommerferie eller efterårsferie, hvilket kunne give et skævt billede af tilgængeligheden i praksis. I denne periode blussede COVID-19 smitten til dels op i Region Syddanmark, hvilket kan have indvirkning på undersøgelsens resultater i forhold til ventetid.

   

  I undersøgelsen blev alle regionens almen praksis forsøgt kontaktet 2 gange; 1 gang mellem kl. 8 og kl. 12, samt en gang mellem kl. 12 og kl. 16. Dette er en udvidelse af den forrige tilgængelighedsundersøgelse, hvor praksis kun blev kontaktet én gang, da man ønskede et målepunkt fra hver praksis før kl. 12 og efter kl. 12.

   

  Der er målt på:

   

  -          Opnået direkte kontakt (indenfor 10 minutter og hvis der henvises til eks. akutnummer betragtes dette ikke som direkte kontakt)

  -          Svartid

  -          Modtager af opkaldet

  -          Kø-funktionen.

   

  Hovedresultater
  I rapporten, der er vedlagt som bilag 1, er Epinions hovedkonklusioner:

   

  -          Der bliver opnået direkte kontakt til lidt over halvdelen af alle praksis, hvilket er et markant fald i forhold til undersøgelsen fra 2012, hvor det var 95 pct. (det bemærkes, at det er uvist, hvordan henvisning til akutnummer blev håndteret i 2012). Ved gennemsnitligt 25 pct. af opkaldene henvises til et akutnummer. Om eftermiddagen gælder dette for 42 pct. af opkaldene. Efter kl. 12 falder procentandelen af besvarede opkald, og mellem kl. 14 og kl. 16 opnås kun direkte kontakt ved 30 % af opkaldene.

   

  -          En tredjedel af opkaldene besvares inden for to minutter. Denne andel var omkring 70 pct. i 2012 (det bemærkes, at svartiden i 2020 kan være påvirket af COVID-19). Hvert femte opkald besvares ikke efter 10 minutters ventetid og mellem kl. 14 og 16 opnås der ikke kontakt til praksis i syv ud af ti tilfælde.

   

  -          91 pct. af opkaldene bliver besvaret af praksispersonale – 7 pct. besvares af læger (mod 22 pct. i 2012). Det er typisk i mindre praksis, at lægen selv besvarer telefonen.

   

  -          71 pct. af praksis har en nummereret kø-funktion, hvilket er lidt flere end i 2012.

   

  Rapporten konkluderer således, at sammenlignet med 2012, opnås der direkte kontakt til praksis i færre tilfælde, der er længere svartid og det er i højere grad praksispersonale, der besvarer opkaldene. Det konkluderes ligeledes, at svartiderne til dels kan være påvirket af det stigende smittetryk grundet COVID-19 i den pågældende periode.

   

  En gennemgang af antallet af telefonkonsultationer i de to uger viser dog et fald i antallet af telefonkonsultationer fra 2019 til 2020. Inkluderes antallet af 4483-ydelser (henvisning til COVID-test), ses en minimal stigning på knap 0,5 %.

   

  Analysen af den ugentlige aktivitet viser samtidig også, at der ses en begyndende stigning i uge 31, der topper omkring uge 33 og derefter flader ud og bliver stabil i løbet af uge 35-36. Antallet af ydelser i uge 37 og 39 er derfor relativt stabile sammenlignet med foregående uger, men stadig på et højere niveau end før COVID-19 epidemien.

   

  I andre beskrivelser af aktivteten ses en større stigning i telefonkonsultationer end den nævnt ovenfor – denne stigning skyldes inklusionen af ydelse 1002, der dog er at sammenligne med en almindelig konsultation, da det er en konsultation/anden kontaktydelse, foregået pr. telefon i stedet. Det vil sige, at en stigning i denne type ydelse er lig en stigning i almindelige konsultationer med fremmøde, hvilket ikke burde påvirke den generelle tilgængelighed til almen praksis’ hovedtelefonnummer, som er det, både patienter og Epinion ringede ind til. Dog har der formentligt været flere, som kontaktede praksis’ hovednummer for at få henvisning til COVID-19 test.

   

  Der er i ovenstående ikke noget der helt kan forklare den væsentlig ringere telefoniske tilgængelighed i 2020, men det stigende COVID-19 smittetryk kan have betydet, at flere har kontaktet deres praksis telefonisk, for at få en henvisning til COVID-19 test.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53618
  7. Høring: Praksisplan for kiropraktik (10 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Jævnfør overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktikerforening, udarbejder regionen én gang i hver valgperiode en ny praksisplan for det kiropraktiske område. Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at sende planen i høring, der nu fremsendes til relevante høringsparter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I medfør af overenskomstens § 13 stk. 2, har regionen i samarbejde med nogle af Samarbejdsudvalget for Kiropraktiks kiropraktorer udarbejdet en ny praksisplan på det kiropraktiske område. Denne plan skal danne rammen for den kapacitetsstyring og udvikling man vil arbejde med på det kiropraktiske område i de kommende fire år.

   

  Praksisplanen skal ses i sammenhæng med Region Syddanmarks sundhedsvision: ”Du tager ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom”, og skal være med til at understøtte regionens sundhedsplan om et sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Arbejdsgruppen har foreslået flere nye initiativer, der skal sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, god service, sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen og fokus på patienter med størst behov på det kiropraktiske område i Region Syddanmark.

   

  De centrale punkter i praksisplanen er:

   

  -          En ændring af kapacitetsstyringen, således at der åbnes op for flere områder med mulighed for fri nedsættelse.

  -          En formalisering og opdatering af den eksisterende kiropraktorvagt.

  -          En tilgængelighedsundersøgelse.

  -          At der skal undersøges, hvorvidt der er behov og mulighed for at oprette en forsøgsordning med henvisningsmuligheder til ortopædkirurgi, reumatologi og neurologi.

  -          Fokus på kommunikation med andre sundhedspersoner.

  -          Fokus på, at patientuddannelse og egenomsorg i højere grad indgår i kiropraktorpraksis, og en undersøgelse af, hvordan en sådan målsætning kan understøttes.

  -          Opfølgning på anvendelsen af speciale 64 pakkeforløb for patienter med specifikke diagnoser og forløb.

   

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede på møde af 23. november 2020 at sende planen i høring. Høringsperioden løber fra 1. december 2020 til 18. januar 2021. Som en del af denne høring fremsendes materialet hermed til sundhedsbrugerrådet/patientinddragelsesudvalget med henblik på udarbejdelse af et eventuelt høringssvar.

   

  På dagens møde opfordres sundhedsbrugerrådet til at aftale, hvordan rådet vil afgive et eventuelt høringssvar. Der henvises til sundhedsbrugerrådets forretningsorden § 18:

   

  ”Brugerforeningerne kan afgive høringssvar enkeltvis eller i fællesskab, på møder eller via skriftlige høringssvar. I situationer, hvor sundhedsbrugerrådets brugerrepræsentanter ønsker at afgive fælles skriftligt høringssvar, anvendes følgende model:  

   

  Medlemmer fremsender input til høringssvar til formanden med henblik på koordinering af et samlet svar (14 dage før høringsfristen).

   

  Formanden udarbejder et udkast til samlet høringssvar og fremsender dette til medlemmerne med henblik på bemærkninger/rettelser (syv dage før høringsfristen).

   

  Medlemmer sender eventuelle bemærkninger/rettelser til formanden (fire dage før høringsfristen).

  Formanden tilretter og fremsender endeligt høringssvar (inden høringsfristens udløb).”

   

  Når høringsperioden er ovre, vil administrationen behandle de indkomne høringssvar, hvorefter den endelige udgave af praksisplanen for kiropraktik bliver forelagt regionsrådet i februar eller marts med henblik på en endelig vedtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedsbrugerrådet på nærværende møde:

   

  Aftaler, hvordan man (jf. forretningsordenens § 18) ønsker at afgive eventuelt høringssvar til Praksisafdelingen i Region Syddanmark inden for høringsperioden, som forventes at foregå fra 1. december 2020 til 18. januar 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Brugerrepræsentanterne aftalte at koordinere processen med udarbejdelse af et høringssvar efter mødet i sundhedsbrugerrådet.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  8. Orientering om budgetaftalen 2021 (10 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort præsentation af budgetaftalen 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kristian Nørgaard giver en kort præsentation af enkelte nedslag i budgetaftalen 2021, som regionsrådet vedtog 28. september 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering. Oplæg vedhæftet som bilag.

    

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  9. Orientering om udsatterådet (10 min)
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres kort om Region Syddanmarks nye udsatteråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 25. maj 2020 at nedsætte et udsatteråd, således at der fremadrettet i indeværende valgperiode vil være fire brugerfora i Region Syddanmark.

   

  Formål
  Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed. Udsatterådet skal være et forum, som kan være rådgivende over for regionsrådet og stående udvalg i spørgsmål, som i bred forstand berører udsatte borgeres forhold. Udsatterådet kan dermed medvirke til, at de mest udsatte borgere får nemmere adgang til regionens ydelser og dermed større lighed i sundhed.

   

  Sammensætning
  Udsatterådets medlemmer fordeler sig således:

  • 5 medlemmer fra regionsrådet,
  • 9 repræsentanter for frivillige organisationer og kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner, og hvis virke er forankret i Region Syddanmark,
  • samt 3 fagpersoner fra Region Syddanmark til at bidrage med faglig sparring.

   

  Udsatterådets første møde 23. september 2020 blev udsat på grund af COVID-19 situationen, og der gøres derfor opmærksom på, at udsatterådet endnu ikke har konstitueret sig.

   

  Kristian Nørgaard, der udover at være medlem af sundhedsbrugerrådet, ligeledes er medlem af udsatterådet, giver en kort introduktion til udsatterådets arbejdsområde og opgaver.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering. Oplæg vedhæftet som bilag.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/874
  10. Mødeplan (0 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jf. tidligere aftale mødes brugerrepræsentanterne en time før hvert møde.

   

  Sundhedsbrugerrådet foreslår bl.a. følgende temaer i 2021:

  • Center for fælles beslutningstagen
  • Mit sygehus
  • Cannabis
  • Multisygdom, ældre og medicin
  • Kost på sygehusene
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Til orientering.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 20/874
  11. Forslag til mødekalender 2021 (5 min.)
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til sundhedsbrugerrådets mødekalender 2021 fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til sundhedsbrugerrådets mødekalender for 2021 fremlægges til godkendelse:

   

  • Onsdag 17. marts 2021 kl. 14-16
  • Onsdag 23. juni 2021 kl. 14-16
  • Onsdag 22. september 2021 kl. 14-16
  • Onsdag 17. november 2021 kl. 14-16.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedsbrugerrådet godkender forslag til mødekalender 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Godkendt med den bemærkning, at mødet den 17. november 2021 ønskes flyttet.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 20/874
  12. Eventuelt (5 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-12-2020

  Ingen bemærkninger.

   

  Hans Biering, Michael Nielsen, Inga Bredgaard, John Arne Sørensen, Grethe Skovlund, Rita Bruun, Anders Hareskov Andersen, Merete Helgens, Tina Brandt Jensen, Morten Brixtofte og Kaj Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  13. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 14-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring