Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilDagsordner/referater 2021pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Skriftlig behandling - 22. januar 2021

Forretningsudvalget - Skriftlig behandling - 22. januar 2021

Mødedato
22-01-2021 kl. 12:00

Mødested
Skriftlig behandling

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Annette Blynel, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Skriftlig behandling


  1. Lokale elevfordelingsregler i Kolding


  Sagsnr. 20/63198
  1. Lokale elevfordelingsregler i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Bestyrelsen på Kolding Gymnasium har klaget til regionsrådet over Fordelingsudvalg Trekantområdets afgørelse i forbindelse med anmodning om at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Regionsrådet skal behandle klagen og fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler. Der lægges op til en drøftelse af, om der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler, og i givet fald hvilke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Kolding Gymnasium har den 2. december 2020 anmodet Fordelingsudvalg Trekantområdet om at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Det kunne der ikke opnås enighed om i fordelingsudvalget, og på baggrund heraf har Kolding Gymnasium klaget til regionsrådet den 6. januar 2021. Fristen for regionsrådets behandling af klagen, og for at fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler, er den 27. januar 2021. 

   

  Kolding Gymnasium argumenterer i deres klage (bilag 3) for, at de anser deres mangfoldige elevgruppe som en styrke, men at de gennem en årrække har oplevet, at flere vælger skolen fra. Kolding Gymnasium argumenterer for, at den etniske elevsammensætning på skolen kan være en af forklaringerne. Det understøtter Kolding Gymnasium bl.a. med data fra elevernes søgemønstre i perioden 2010-2020, en rapport fra EVA, samt en intern imageanalyse. Kolding Gymnasium viser, at frafaldet blandt elever med anden etnisk herkomst end dansk er lidt større end for elever med etnisk dansk herkomst, samt at elever med anden etnisk herkomst end dansk er væsentligt overrepræsenteret i den nedre kvartil, hvad angår eksamensresultater, hvilket giver udfordringer af pædagogisk og faglig karakter.

   

  Samlet set ønsker Kolding Gymnasium, at der skal fastlægges lokale elevfordelingsregler for rettidigt at imødegå et søgemønster og en elevsammensætning, som er ved at danne sig i Kolding-området og på Kolding Gymnasium, som ikke afspejler befolkningssammensætningen i området.

   

  Det skal sandsynliggøres, at de konstaterede udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter har sammenhæng med elevsammensætningen på Kolding Gymnasium, hvis der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler.

   

  Andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk har været stigende på Kolding Gymnasium, så den nu ligger i omegnen af 30 pct., men der er også udsving fra år til år. Administrationen bemærker, at en høj andel af elever med anden etnisk herkomst end dansk i sig selv ikke kan begrunde lokale elevfordelingsregler.

   

  I forhold til søgningen til Kolding Gymnasium har den været vigende siden 2013, hvor antal ansøgninger toppede (set over perioden 1998-2020). Oprettelsen af IB og HF uddannelserne har til dels kompenseret for tilbagegangen på stx for Kolding Gymnasium – og væksten i ansøgertallet til alle tre uddannelser er 42 pct. i perioden 2008-2020, mens antal 15-16 årige i Kolding Kommune er steget med otte pct. Mønsteret i 2. og 3. prioritetsansøgninger til de to gymnasier er meget ens, og der er således ingen begrundelser i data for, at ansøgere til Munkensdam Gymnasium i særlig grad skulle fravælge Kolding Gymnasium som 2. prioritet.

   

  Der er ikke væsentlige forskelle på elevernes trivsel for stx på Munkensdam Gymnasium og Kolding Gymnasium, jf. bilag 2. Dog har Kolding Gymnasium i forbindelse med en ansøgning til regionsrådets uddannelsespulje vedrørende projektet ”Større trivsel gennem fællesskaber” i marts 2020 beskrevet, at trivslen er markant lavere i nogle klasser end i andre (elevtrivselsundersøgelsen 2018). Regionsrådet har finansieret projektet med 1,3 mio. kr., og projektet løber fra august 2020 til juni 2023. Projektet går ud på at fremme fællesskaber og trivslen på Kolding Gymnasium, der har en stor diversitet i sin elevgruppe.

   

  Ansøgerne til Kolding Gymnasiums stx har svagere faglige forudsætninger målt på karakterer fra grundskolen og kommer i betydeligt mindre omfang fra hjem, hvor forældrene har videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Generelt opnår elever med anden etnisk herkomst end dansk ved Kolding Gymnasium lavere karakterer ved studentereksamen end elever med dansk herkomst ved de to gymnasier i Kolding. Dette understøttes jf. tidligere også af Kolding Gymnasiums klage. Elever med anden etnisk herkomst end dansk er væsentligt overrepræsenteret i den nedre kvartil, hvad angår eksamensresultater. Endelig får elever med dansk herkomst ved Kolding Gymnasium nu lavere karaktergennemsnit, end elever med dansk herkomst ved Munkensdam Gymnasium. I 2014 var karaktergennemsnittet således 0,6 karakterpoint højere ved Kolding Gymnasium, mens det var 0,9 karakterpoint lavere i 2020.

   

  Elevsammensætningen på Kolding Gymnasium har været drøftet i Fordelingsudvalg Trekantområdet i flere omgange, herunder om man skulle benytte muligheden for at arbejde med lokale elevfordelingsregler. Det er der ikke enighed i fordelingsudvalget om, men formanden for fordelingsudvalget har i forbindelse med drøftelsen af sagen vurderet, at der var stærke argumenter for, at Kolding Gymnasium har udfordringer af faglige, pædagogisk eller social karakter, der er en følge af elevsammensætningen og har derfor opfordret fordelingsudvalget til at finde en løsning i fællesskab.

   

  Det er administrationens vurdering, at der kan være begyndende udfordringer af faglige, pædagogisk eller social karakter, der er en følge af elevsammensætningen, men ikke at det er demonstreret i et sådant omfang, at der er tale om store og akutte udfordringer.

   

  Som følge af Kolding Gymnasiums klage, har regionsrådet mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, ligesom man også har mulighed for at afvise klagen.

   

  Det har ikke været muligt at formulere en konkret fordelingsregel på baggrund af Kolding Gymnasiums input, men administrationen har bl.a. ladet sig inspirere af principperne og udarbejdet to modeller for lokale elevfordelingsregler, som hver har tre kombinationsmuligheder. Modellerne er beskrevet i bilag 1, og kan opsummeres således:

   

  • En model, der tager udgangspunkt i udsatte boligområder. Modellen kan stå alene, eller kombineres med en tilbagefordelingsmekanisme eller et kapacitetsloft.
  • En model der tager udgangspunkt i karakterer fra grundskolen. Modellen kan stå alene, eller kombineres med en tilbagefordelingsmekanisme eller et kapacitetsloft.

   

  Endelig er der også mulighed for, at regionsrådet fastlægger et kapacitetsloft for Munkensdam Gymnasium.

   

  Der er ikke noget krav om, at regionsrådet skal fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Hvis der ikke fastsættes lokale elevfordelingsregler anvendes de gældende elevfordelingsregler. Der forhandles pt. om nye regler for bl.a. elevfordeling og kapacitet blandt partierne i Folketinget med henblik på at sikre bedre muligheder for at håndtere udfordringerne med faldende ungdomsårgange og elevsammensætningen. De nuværende regler er bl.a. udfordret af, at de kun omfatter de almengymnasiale uddannelser. Der er således usikkerhed om de mere langsigtede rammer for elevfordeling og kapacitet. Dermed er der risiko for, at lokale elevfordelingsregler gældende for de to stx-gymnasier i Kolding for skoleåret 2021/2022 får karakter af en midlertidig løsning. Administrationen anbefaler under alle omstændigheder, at udviklingen på Kolding Gymnasium følges.

   

  Vedlagt som bilag er Kolding Gymnasiums anmodning om, at Fordelingsudvalg Trekantområdet fastsætter lokale elevfordelingsregler (bilag 3), referatet fra mødet i Fordelingsudvalg Trekantområdet den 14. december 2020 (bilag 4), klagen fra Kolding Gymnasiums bestyrelse (bilag 5), Munkensdam Gymnasiums umiddelbare bemærkninger til klagen (bilag 6), presseklip modtaget fra Munkensdam Gymnasium (bilag 7) samt to baggrundsnotater (bilag 1 og 2).

   

  På mødet i udvalget for uddannelse og arbejdskraft har Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium fået mulighed for at præsentere deres synspunkter.

   

  Administrativ tilføjelse
  Umiddelbart inden sagens behandling i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft blev det konstateret, at ansøgertallene til hf på Kolding Gymnasium ikke er korrekte (bilag 2, afsnit 2), hvilket også har betydning for sjette afsnit i sagsfremstillingen. Udvalget blev gjort opmærksom på fejlen inden udvalgets drøftelse af sagen. Den faktiske stigning i det samlede ansøgertal til Kolding Gymnasium i perioden 2008-2020 er således 13 pct. og ikke 42 pct., som først angivet. Fejlen har ikke betydning for sagens indhold eller administrationens indstilling til udvalget. Der er tilføjet et nyt bilag 2, hvor fejlene er blevet rettet, og rettelserne er uddybet på side 15. I sagsfremstillingens sjette afsnit, anden sætning, skal der stå 13 pct. i stedet for 42 pct.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, hvorvidt der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler i Kolding for skoleåret 2021/2022, og i givet fald hvilken model udvalget anbefaler over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 20-01-2021

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet,

   

  At der ikke fastsættes lokale elevfordelingsregler for Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium for skoleåret 2021/2022, bl.a. fordi de pågående forhandlinger, om bl.a. elevfordeling og kapacitet i Folketinget, skaber usikkerhed om de mere langsigtede rammer for elevfordeling og kapacitet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 22-01-2021

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 22-01-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring