Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 25. januar 2021

Mødedato
25-01-2021 kl. 15:00 - 18:20

Mødested
Virtuelt

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Tine Hundahl Jensen, F (midlertidigt medlem)
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om indsatser i den nye fødeplan
  2. Godkendelse af hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2021
  3. Godkendelse af optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  4. Beslutning om udmøntning af midler til styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft - budget 2021
  5. Beslutning om udmøntning af delmidler vedr. ”Den sidste tid”, budgetaftale 2021
  6. Beslutning om udmøntning af midler til introduktion af nyuddannede
  7. Beslutning om udmøntning af midler til socialsygeplejersker på alle sygehuse – budget 2021
  8. Godkendelse af aftale om den fremadrettede fødselsbetjening på Fyn
  9. Beslutning om etablering af et datastøttecenter i Region Syddanmark
  10. Beslutning om udnævnelse af nyt center for klinisk excellence 2020
  11. Dispensation fra kvalitetsmål K om "Hurtig og klar besked" til hudkræftprojekt
  12. Videreførelse af de økonomiske paradigmer og øvrige vilkår med henblik på håndtering af ventelister som følge af COVID-19
  13. Orientering om skalering af projekter fra regionernes Innovationsboard
  14. Godkendelse af opsamling på kommunerunden - psykiatriplan 2020-2024
  15. Driftsoverenskomst med Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland
  16. Forslag til Råstofplan 2020
  17. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere for skoleåret 2021-2022
  18. Optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022
  19. Godkendelse af Region Syddanmarks deltagelse i forskningsprojekt om evaluering af EPJ-systemer på hospitaler
  20. Høring forslag til ny epidemilov
  21. Godkendelse af underskriftsbemyndigelse
  22. Forslag fra Socialistisk Folkeparti
  23. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  24. Udpegning af nye medlemmer til Psykiatrisk dialogforum og Kontaktforum for handicap
  25. LUKKET: EPJ SYD - Aktivitetsplan
  26. LUKKET: EPJ SYD - Ibrugtagning
  27. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2021 - regionsrådsmedlem
  28. Lokale elevfordelingsregler i Kolding
  29. Underskriftsside


  Sagsnr. 19/45014
  1. Temadrøftelse om indsatser i den nye fødeplan
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen sendte i november 2019 ”Retningslinjer for svangreomsorgen” i høring.

  Som følge af COVID19 er de endelige retningslinjer forsinket, men forventes at foreligge i løbet af 2021.

   

  På baggrund af høringsudkastet har Region Syddanmark igangsat arbejde med en ny fødeplan for Region Syddanmark. Der lægges op til en temadrøftelse af indsatser i den nye fødeplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baseret på Sundhedsstyrelsens høringsudkast til ”Retningslinjer for svangreomsorgen” igangsatte Region Syddanmark i juni 2020 et arbejde med en ny fødeplan. Som en del af dette arbejde er der nedsat en arbejdsgruppe i regi af fødeplansudvalget. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til indsatser mm., som derefter drøftes i fødeplansudvalget. Fødeplansudvalget er bredt repræsenteret med repræsentanter fra fødestederne i form af chefjordemødre og ledende overlæger samt professor fra gynækologisk-obstetrisk afdelinger, læger fra børneafdelingerne, kommunale sundhedsplejersker, kommunal myndighedsrepræsentant, interesseorganisationen ”forældre og fødsel” samt almen praksis.

   

  Arbejdsgruppen består af chefjordemødre samt gynækologiske-obstetriske ledende overlæger og professor. Ad hoc har kommunale sundhedsplejersker samt en repræsentant fra almen praksis deltaget i arbejdsgruppemøderne.

   

  Derudover har der i processen været afholdt møde med følgegruppen for forebyggelse, SydKIP samt koncernledelsesforum med henblik på at få deres input til den nye fødeplan. Der er planlagt nye møder i foråret 2021 med henblik på fremlæggelse af status på ny fødeplan.

  Sundhedsudvalget har fået fremlagt status i henholdsvis maj 2020 og december 2020, og har også her haft mulighed for at komme med input til det videre arbejde.  

   

  De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (høringsmateriale) beskriver en lang række retningslinjer, og udkastet er meget ambitiøst. Som et indledende arbejde til den nye fødeplan er samtlige retningslinjer blevet holdt op imod den nuværende praksis på Region Syddanmarks fødesteder. Denne analyse viser, at Region Syddanmark på en lang række punkter allerede i dag, med den nuværende fødeplan, lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dog er der også retningslinjer, som vi i dag ikke lever op til, og indsatser som kan gøres bedre. Dette vedrører bl.a. udsatte og sårbare gravide, hvor Sundhedsstyrelsen beskriver en række retningslinjer og anbefalinger, som er ressourcekrævende både i forhold til personale og økonomi. 

    

  Region Syddanmarks nye fødeplan kan således bygge videre på de gode tiltag, der i dag allerede er implementeret på fødestederne. Derudover beskrives nye tiltag, der har til hensigt at favne de retningslinjer, som sundhedsstyrelsen har beskrevet, og som er nye i forhold til regionens nuværende praksis.

   

  Fødeplanudvalget har udarbejdet følgende visionen som, der arbejdes efter i den nye fødeplan:

  ”Region Syddanmark leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, samt styrker familierne til en god start på livet”.

   

  Med afsæt i vision og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, er der identificeret 7 indsatsområder. Tanken er, at der til hvert indsatsområde beskrives en række anbefalinger i fødeplanen, som skal realiseres i løbet af planperioden. I nedenstående er de 7 indsatsområder beskrevet, og der er nævnt eksempler på nogle af de konkrete initiativer, der pt. arbejdes med at få konkretiseret.

  I vedlagte bilag er forslag til indsatsområderne nærmere beskrevet, ligesom der er en beskrivelse af den historiske udvikling i antallet af fødsler samt prognose for antallet af levendefødte børn de kommende år (jf. indsatsområde 7).

   

  På mødet præsenterer sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland og formand for Fødeplansudvalget, Eva Nielsen de foreløbige skitser til anbefalinger i den nye fødeplan.

   

  1. Medinddragelse og samarbejde med familien

  Indsatsområdet skal bidrage til, at Region Syddanmark i højere grad inddrager familien og støtter dem i at være aktivt involverede i planlægning og beslutninger vedrørende deres graviditets-, fødsels- og barselsforløb. Konkrete initiativer kunne fx være fælles beslutningstagning, individuel fødselssamtale og øget inddragelse af partneren.

   

  1. Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv

  Indsatsområdet skal understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde yderligere, således at familien sikres den somatiske, psykologiske og/eller sociale støtte, de har brug for. Konkrete initiativer kunne fx være etablering af visitationsenhed ved jordemoder, fælles lokaler og samarbejde med den kommunale sundhedsplejerske, overblik vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende tilbud på tværs af fagligheder og sektorer.

   

  1. Lighed i sundhed

  Sundhedsvæsenet i Danmark bygger på et lighedsprincip, som indebærer, at der er let og lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser samt behandling af høj kvalitet for alle. I Region Syddanmark skal fødeplanen understøtte lighedsprincippet. Gennem flere år har lighed i sundhed været et grundelement i regionens arbejde med gravide og nyfødte børn. Der er blevet tilrettelagt flere særlige indsatser til familier med somatiske, psykologiske og/eller sociale behov. Det er dog vigtigt, at vi i Region Syddanmark vedvarende sikrer lighed i sundhed, og fødeplanen skal understøtte dette arbejde yderligere, fx ved etablering af flere ”Kendt jordemoderordninger” til sårbare gravide, styrkelse og videreudvikling af fødsels- og familieforberedelsen- og tænke denne på nye møder med tolkning, webinar mm., tidlig opsporing og støtte til familier med særlige behov. 

   

  1. Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger

  Vi vil i Region Syddanmark have fokus på at implementere og videreudvikle digitale løsninger i de situationer, hvor det er fagligt velbegrundet, skaber tryghed og tilfredshed for familierne, samt optimere kapacitetsudnyttelsen. Dette kan fx ske ved, at vi i Region Syddanmark støtter udviklingen og implementeringen af den digitale svangrejournal, øget fokus på brugen af telemedicin og hjemmemonitorering.

   

  1. Monitorering, udvikling og forskning

  Ydelserne i svangreomsorgen i Region Syddanmark skal være af høj kvalitet, med høj patientsikkerhed og høj patienttilfredshed. Forbedring af de kliniske ydelser, der leveres under graviditet, fødsel og barsel har i mange år været et fokusområde. Den indsats, der allerede er påbegyndt, vil vi i Region Syddanmark fortsætte gennem fokus på kontinuerlig monitorering, udvikling og forskning. Dette kan fx ske ved etablering af et regionalt obstetrisk instruksudvalg, øget fokus på understøttelse af den normale ukomplicerede vaginale fødsel fx i regi af et regionalt kompetenceudvalg/center for ekspertviden. Centret skal bl.a. have til formål at sikre, at vidensdeling og læring sker på tværs af regionens fødesteder.

   

  1. Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering

  En forudsætning for svangreomsorgen i Region Syddanmark er et tilstrækkelig antal medarbejdere samt medarbejdere med de rette kompetencer. Vi vil i Region Syddanmark sikre, at medarbejderne løbende kompetenceudvikles, videreuddannes og specialiseres. Samtidigt er det vigtigt at fremme et godt arbejdsmiljø, som både tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere og ledere. Dette kan fx ske ved at skabe attraktive arbejdspladser, fleksible uddannelsesforløb og ansættelser, samt temadage på tværs af fagligheder og sektorer.

   

  1. Kapacitet og organisering

  Der er ca. 60.000 fødsler om året i Danmark, og heraf er ca. 11.000 i Region Syddanmark. Prognose fra Danmarks Statistik viser, at antallet af levendefødte vil stige markant over de kommende år. Hertil kommer et stigende antal af kvinder og familier med øget somatiske, psykologisk og/eller sociale behov. Denne udvikling vil højst sandsynligt betyde, at kapaciteten på regionens sygehuse vil blive presset. For at vi i Region Syddanmark fortsat kan levere en svangreomsorg af høj kvalitet, og med høj tilfredshed fra familierne, er det nødvendigt at udviklingen og udfordringerne håndteres rettidigt. Dette skal fx ske ved, at vi i Region Syddanmark monitorerer udviklingen på området, skaber plads til at familien kan blive sammen ved indlæggelse på sygehusene, samt har fokus på fødestuernes indretning og fødemiljøets betydning for at fremme den naturlige vaginale fødsel.

   

  På baggrund af oplæg om indsatsområder og forslag til konkrete anbefalinger, ønskes input fra regionsrådet til det videre arbejde med fødeplanen.

   

  Der planlægges efter, at sundhedsudvalget får præsenteret status på fødeplanen i maj 2021 med henblik på, at eventuelle indsatser kan prioriteres i budget 2022. Forslag til endelig fødeplan fremlægges politisk i august 2021 med henblik på, at den sendes i høring. Den endelige fødeplan forventes at blive forelagt regionsrådet i december 2021 til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Fødeplanen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/61857
  2. Godkendelse af hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2021
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2021 er indarbejdet lån på 101,0 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag på lån. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af hjemtagelse heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2021 indgår, at der i 2021 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Lånepuljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige status.

   

  Der er i budget indarbejdet afdrag på lån på 176 mio. kr.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har den 24. september 2020 meddelt Region Syddanmark en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2021 på 101,0 mio. kr.

   

  Sagen forelægges med henblik på godkendelse af hjemtagelse af lånet i 2021 som obligationsbaseret lån hos Kommunekredit med en løbetid på 25 år.

   

  Lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret. Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

   

  Forretningsudvalget anbefalede på møde den 11. marts 2020 regionsrådet, at lån i 2020 på 110,0 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag hjemtages.

   

  Det efterfølgende møde i regionsrådet i marts 2020 blev som bekendt aflyst, og der blev derfor truffet formandsbeslutning i en række sager, herunder denne. Det har efterfølgende vist sig, at denne sag om hjemtagelse af lån ikke formelt kunne afgøres ved formandsgodkendelse pga. sagstypen. Sagen burde derfor retteligt have være forelagt regionsrådet på mødet i april 2020. Lånet er således ikke hjemtaget endnu. På den baggrund indstilles, at regionsrådet godkender hjemtagelse af lån vedr. 2020 på 110,0 mio. kr. til refinansiering af afdrag. Det bemærkes, at selv om lånet vedrører 2020, er fristen for hjemtagelse heraf 30. april 2021, dvs. året efter regnskabsåret. Lånet optages således fortsat rettidigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At godkende hjemtagelse af lån i 2021 på 101,0 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag.

   

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete vilkår med långiver. 

   

  Endvidere indstilles, jf. anbefaling på forretningsudvalgets møde den 11. marts 2020:

   

  At regionsrådet godkender hjemtagelse af lån vedr. 2020 på 110,0 mio. kr. til refinansiering af afdrag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 16/12628
  3. Godkendelse af optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er i gang med at gennemføre kvalitetsfondsbyggeriet Nyt OUH. Projektet finansieres via støtte fra den statslige kvalitetsfond samt regional egenfinansiering i form af dels hensatte midler, dels optagelse af lån. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af hjemtagelse af lån i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri på Nyt OUH startede i 2009 og forventes afsluttet i 2023. Byggeriet finansieres dels via kvalitetsfondsmidler fra staten, dels af regionen selv i form af årlige hensættelser af bloktilskudsmidler samt optagelse af lån. Fordelingen på de enkelte finansieringskilder følger af finansieringsprofil, fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Af den opdaterede finansieringsprofil for projektet fremgår, at der i 2021 skal optages lån til regionens medfinansiering af Nyt OUH.

   

  I forlængelse af finansieringsprofilen har Social- og Indenrigsministeriet fremsendt låne-dispensation til optagelse af lån i 2021 på 474,893 mio. kr. (indeks 120,61) til regionens medfinansiering af Nyt OUH.

   

  På den baggrund indstilles, at der hjemtages lån i 2021 på i alt 474,893 mio. kr. som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på op til 25 år. Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet, samt aftale nærmere vilkår herfor, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der hjemtages lån i 2021 på 474,893 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsbyggeriet Nyt OUH.

   

  At låneprovenuet deponeres med henblik på medfinansiering af byggeriet.

   

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete lånevilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/906
  4. Beslutning om udmøntning af midler til styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft - budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til budgetaftalen for 2021 indstilles det, at regionsrådet godkender forslag til udmøntning af midler til styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i budgetaftalen for 2020, at der skulle udarbejdes forslag til, hvordan indsatsen over for patienter med senfølger efter kræft kunne styrkes, herunder hvordan opgaven kunne organiseres og understøttes forskningsmæssigt for forskellige kræftformer.


  Der er som følge heraf vedtaget en plan for bedre behandling af senfølger efter kræft udarbejdet af en arbejdsgruppe med en bred repræsentation af specialer. Sundhedsudvalget blev forelagt planen på møde 14. april 2020 (bilag 2).

   

  Budgetaftale
  Som led i budgetaftalen for 2021 er der på baggrund af planen bevilget følgende midler til styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft:

   

  ”Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt bl.a. til at synliggøre eksisterende tilbud på sygehusene, etablere senfølgeklinikker på alle fire somatiske sygehuse, ansætte psykologer på kræftafdelingerne med speciale inden for psykiske reaktioner i forbindelse med kræftsygdom samt til at oprette et kompetencecenter. Herudover prioriteres 3 årsværk, som videreuddannes til kliniske sexologer, ud af de 107 sygeplejersker fra 2021. Til videreuddannelsen heraf afsættes et engangsbeløb på 0,5 mio. kr.

   

  Sundhedsudvalget fremlægges forslag til udmøntning heraf.”

   

  Forslag til udmøntning af midler

  Senfølgeklinikker
  Der oprettes en senfølgeklinik på hver af de fire sygehusenheder. Midler til senfølgeklinikker består samlet af 2 speciallægeårsværk, 3 psykologårsværk og 3 sygeplejerskeårsværk (som uddannes til klinisk sexolog) samt uddannelsesmidler til sexologuddannelsen.

   

  Det foreslås, at midlerne til klinisk personale på i alt 5,545 mio. kr. årligt som udgangspunkt fordeles efter antallet af kræftpatienter. Dette vil medføre en fordeling som vist i bilag 1.

   

  Kompetencecenter
  Der er derudover bevilget midler til et kompetencecenter. Kompetencecenteret placeres i relation til den eksisterende senfølgeklinik på Sygehus Lillebælt med henblik på inddragelse af de erfaringer, der allerede er gjort på denne klinik.

   

  Kompetencecenteret har følgende opgaver, som varetages på tværs af regionen og sektorer:

   

  • Synliggørelse af eksisterende tilbud på sygehusene med henblik på at give et relevant henvisningstilbud til praktiserende læge eller andre sygehusafdelinger, der behandler patienter med senfølger.
  • Udarbejdelse af systematisk information om senfølger til udlevering til patienter.
  • Sikring af vidensdeling på tværs af de fire ”En indgang-klinikker”, diagnostiske centre, praksis og evt. kommuner og på tværs af faggrupper ved at facilitere fælles møder, temadage m.m.
  • Udvikle kurser/efteruddannelse på tværs af sektorer.
  • Sikre ensartethed i udredning og behandling af senfølger, fx i form af fælles visitationsretningslinjer, instrukser og lignende.

   

  Der er afsat i alt 800.000 kr. årligt til kompetencecenteret fordelt som vist i bilag 1.

   

  Det foreslås herefter, at midlerne til senfølgeplanen fordeles på de fire sygehusenheder og kompetencecenteret på følgende måde:

   

  Fordeling af midler

  1.000 kr.

  Engangsbeløb 2021

  Årligt beløb

  Odense Universitetshospital

  200

  2.772

  Sygehus Lillebælt

  100

  1.387

  Sydvestjysk Sygehus

  100

     693

  Sygehus Sønderjylland

  100

     693

  Kompetencecenter, Sygehus Lillebælt

   

     800

  I alt

  500

  6.345

   

  Det bemærkes, at for 2021 vil midlerne skulle udmøntes med forventet delvis virkning i takt med, at udgifterne forventes at kunne realiseres, det vil sige efter hvornår opnormering/aktiviteterne kan være effektueret i praksis på sygehusene. Dette skal derfor nærmere afklares og aftales.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udmøntningen af midler til styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft sker som ovenfor beskrevet.

   

  At den samlede årlige udgift på 6,345 mio. kr. finansieres med 4,5 mio. kr. fra midlerne i budgetaftalen for 2021 samt 3 sygeplejersker fra Finanslovsbevillingen om 1.000 sygeplejersker.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-01-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10285
  5. Beslutning om udmøntning af delmidler vedr. ”Den sidste tid”, budgetaftale 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på budgetaftale 2021 indstilles det, at regionsrådet allokerer midler til sygehusene. Midlerne skal understøtte mulighed for opnormering af de specialiserede palliative funktioner, som bl.a. har til formål at styrke den palliative indsats til flere relevante patientgrupper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i budgetaftalen for 2021 afsat midler til en styrkelse af regionens palliative tilbud – Den sidste tid. Af budgetaftalen fremgår følgende: ”Regionens eksisterende tilbud skal styrkes. Det gælder bl.a. i forhold til tidlige opsporing af behov for palliativ støtte og behandling, bredere målgruppe, fx patienter med hjerte-/kar-, lunge- eller neurologiske lidelser, inddragelse af og støtte til pårørende og inddragelse af frivillige. Der afsættes 8,0 mio. kr. til formålet i 2021 og herefter 10,0 mio. kr. årligt. Herudover prioriteres 4 årsværk til opgaven ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021. Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntningen heraf”.

   

  Som input til regionsrådets budgetaftale har der forud været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet anbefalinger for en styrket indsats. Anbefalingerne blev forelagt for sundhedsudvalget på møde den 16. juni 2020 og regionsrådet på møde den 24. august 2020. Der blev her i overskriftsform peget på følgende temaer:

   

  1. Screening og tidlig opsporing af behov for palliativ støtte og behandling
  2. Øget kapacitet/opnormering i de specialiserede palliative teams, mere ensartet samarbejdsstruktur m.v.
  3. Inddragelse af og støtte til pårørende
  4. Inddragelse af frivillige
  5. Videreudvikling af hospicetilbud.

   

  Der er inden for den afsatte ramme i budgetaftalen estimeret et overslag over økonomi for de enkelte indsatsområder, jf. nedenstående tabel 1.

   

  Et væsentligt element i den styrkede indsats, jf. punkt 2, knytter sig til en mulighed for at kunne tilvejebringe en vis udvidelse af de palliative specialfunktioner på sygehusene, hvilket bl.a. skal understøtte, at den palliative indsats i højere grad tilbydes til alle relevante patientgrupper. Det skal endvidere bidrage til, at man kan etablere/styrke og formalisere samarbejdsstrukturer mellem det palliative basisniveau og specialistniveau på sygehusene, hvor der bygges videre på eksisterende erfaringer/tiltag på sygehusene.

   

  Tabel 1

  Indsatsområde, mio. kr.

  2021

  2022 ->

  1. Screening og tidlig opsporing

    1,50

    0,00

  2. Opnormering af palliative teams og styrkelse af samarbejde m.v.*

    6,28

    9,43

  3. Inddragelse af og støtte til pårørende

    1,00

    0,50

  4. Inddragelse af frivillige

    1,25

    1,25

  5. Videreudvikling af hospicetilbud og tværgående samarbejde

    0,40

    1,25

  I alt

  10,43

  12,43

  *Inkl. 4 årsværk til sygeplejersker

   

  Der forelægges her forslag til fordeling af midlerne til sygehusene for så vidt angår punkt 2 med henblik på, at sygehusene snarest kan påbegynde den lokale proces med implementering, rekruttering af den øgede bemanding m.v. Midlerne foreslås fordelt til sygehusene efter estimeret befolkningsunderlag for de palliative specialfunktioner på de 4 sygehusenheder. Dette begrundes med at betjening af patienter, som overgår til en palliativ fase, i overvejende grad må forventes at ske på den lokale sygehusenhed/team.

   

  Dette medfører en fordeling mellem de 4 sygehusenheder som vist i nedenstående tabel 2. For 2021 foreslås midlerne udmøntet til sygehusene efter fordelingsnøglen med virkning fra, hvornår aktivitet/opnormering i praksis kan være realiseret. For 2021 udmøntes midlerne således via de løbende budgettilpasninger, når der foreligger status på sygehusenes implementering.

   

  Tabel 2


  Odense Universitetshospital (OUH): De fynske kommuner samt Ærø. – den palliative funktion på OUH betjener også patienter fra Middelfart Kommune
  Sygehus Lillebælt (SLB): Vejle, Kolding og Fredericia Kommune
  Sydvestjysk Sygehus (SVS): Esbjerg, Billund, Varde, Vejen og Fanø Kommune
  Sygehus Sønderjylland (SHS): Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommune.

   

  De øvrige midler i tabel 1 foreslås reserveret på en central ramme til senere udmøntning, som bl.a. skal baseres på input fra den nedsatte arbejdsgruppe. Efter budgetforliget er der i regi af arbejdsgruppen igangsat et arbejde om, hvordan bl.a. anbefalingerne vedr. inddragelse og støtte til pårørende, videreudvikling af hospice, retningslinje for screening og tidlig opsporing nærmere kan konkretiseres.

   

  For så vidt angår indsatsen vedr. frivillige pågår der her en dialog med bl.a. palliativt frivilligt netværk på Fyn om muligheder i det fremadrettede samarbejde, som vil have betydning for stillingtagen til udmøntning af disse delmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der allokeres midler til sygehusene til opnormering af palliative funktioner m.v. efter fordelingsnøglen i tabel 2.

   

  At de allokerede midler for 2021, jf. tabel 2, udmøntes ved kommende budgettilpasning(er) med økonomisk virkning/effekt fra hvornår opnormering af palliative teams m.v. i praksis kan realiseres.

   

  At der fra 2022 og frem udmøntes i alt 9,43 mio. kr. til sygehusene efter fordelingen i tabel 2.

   

  At de resterende midler reserveres til senere udmøntning inden for de anførte formål.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/47380
  6. Beslutning om udmøntning af midler til introduktion af nyuddannede
  fold dette punkt ind Resume

  Aftaleparterne har med budgetaftalen for 2021 afsat 5,4 mio. kr. årligt til introduktionsforløb for nyuddannede bioanalytikere og jordemødre. Der indstilles i sagen, at regionsrådet udmønter midlerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Aftaleparterne har prioriteret midler til at sikre, at nyuddannede medarbejdere i Region Syddanmark får en god introduktion til jobbet. De nyuddannede medarbejdere holdes uden for vagtnormeringen den første tid af deres ansættelse for at skabe de bedste rammer for en god introduktion og tryghed i mødet med det kliniske arbejde.

   

  Den gode introduktion skal være med til at sikre, at de nyuddannede medarbejdere føler sig trygge ved de nye opgaver og kommer til at fungere godt og trives i deres arbejde. Det vil samtidig være med til at sikre, at deres kompetencer kan fastholdes og udvikles inden for sundhedsvæsenet. Det er til gavn både for den nye medarbejder, afdelingen og patienterne.

   

  Aftaleparterne har i de seneste år indført introduktionsordninger for nyuddannet plejepersonale, KBU-læger og jordemødre.

   

  Aftaleparterne har i budgetaftalen for 2021 afsat midler til at udvide introduktionsordningerne med de nyuddannede bioanalytikere, ligesom den nuværende introduktionsordning for jordemødre udvides fra én til to måneder.

   

   

  Fordelingsnøgle

  Odense Universitets-hospital

  Sydvestjysk Sygehus

   

  Sygehus Lillebælt

   

  Sygehus Sønderjylland

   

   

   

   

   

   

  1 mio. kr. til jordmødre

     464.000 kr.

  140.000 kr.

     264.000 kr.

  132.000 kr.

  4,4 mio. kr. til bioanalytikere

  2.250.000 kr.

  600.000 kr.

  1.000.000 kr.

  550.000 kr.

   

   

   

   

   

  I alt

  2.714.000 kr.

  740.000 kr.

  1.264.000 kr.

  682.000 kr.

   

  Midlerne fordeles til sygehusene, som finder lokale løsninger, der sikrer, at formålet fra aftaleteksten opnås.

   

  Sygehusene vil for alle midlerne til introduktion af nyuddannede blive bedt om at beskrive anvendelsen af midlerne i det forgangne år:

  Hvordan sikres det, at den nyuddannede ikke står alene i vagt i de første måneder?

   

  Der følges op de første år efter tildeling af midlerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At den foreslåede udmøntning af midler til introduktion af nyuddannede fra budgetaftalen for 2021 godkendes.

   

  At sygehusene tilføres 5,4 mio. kr. til introduktion af nyuddannede fordelt som anført i sagsfremstillingens tabel, finansieret af midler afsat i budgetaftalen for 2021 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 20/647
  7. Beslutning om udmøntning af midler til socialsygeplejersker på alle sygehuse – budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på budgetaftale 2021 indstilles det, at regionsrådet udmønter 7,0 årsværk til at permanentgøre og udbrede socialsygeplejerskeordningen. Årsværkene anbefales fordelt mellem sygehusene og foreslås finansieret af de afsatte midler til 1.000 ekstra sygeplejersker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 blev der afsat midler til et to-årigt forsøg med en socialsygeplejerskeordning bestående af to socialsygeplejersker på Odense Universitetshospital.

   

  Midtvejsevalueringen af socialsygeplejerskeordningen, der blev forelagt regionsrådet den 28. september 2020 til orientering, viser overordnet, at der er gode erfaringer med ordningen, der eksempelvis bidrager til, at socialt udsatte i højere grad gennemfører relevante behandlingsforløb. Med budgetaftalen for 2020 blev der ligeledes afsat midler til ansættelse af én socialsygeplejerske til samarbejdet med Røde Kors´ omsorgscenter i Middelfart. Den pågældende socialsygeplejerske ansættes ved Akutafdelingen i Kolding pr. 1. januar 2021.

   

  Med budgetaftalen for 2021 ønsker aftalepartierne at permanentgøre socialsygeplejerskeordningen og udbrede den til alle sygehuse i Region Syddanmark. Det fremgår i budgetteksten, at der prioriteres syv årsværk ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021 til dette.

   

  I nærværende sagsfremstilling anbefales det, at årsværkene fordeles således, at Odense Universitetshospital og Psykiatrisygehuset hver tildeles to årsværk, og at Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland hver tildeles ét årsværk, jf. nedenstående tabel.

   

   

  2021 og frem

  Odense Universitetshospital*

  2 årsværk

  Sygehus Lillebælt

  1 årsværk

  Sydvestjysk Sygehus

  1 årsværk

  Sygehus Sønderjylland

  1 årsværk

  Psykiatrisygehuset

  2 årsværk

  Samlet

  7 årsværk

  *Eftersom Odense Universitetshospital har projektfinansiering af socialsygeplejerskerne til og med juli 2021 (jf. budgetaftalen 2019), skal bevillingen i 2021 dække de resterende fem måneder i 2021 (august-december).

   

  Det anbefales, at socialsygeplejerskerne forankres organisatorisk i de fælles akutmodtagelser.

   

  I forhold til de to socialsygeplejersker i Psykiatrisygehuset kan modellen bygge på, at der ansættes én socialsygeplejerske i hver af de to psykiatriske akutmodtagelser, der ikke ligger i tilknytning til en fælles akutmodtagelse (Vejle og Esbjerg). Dette skal yderligere afklares.

   

  Der foretages en evaluering af socialsygeplejerskeordningen, som forelægges til politisk behandling medio 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udmønte 7,0 årsværk til at permanentgøre og udbrede socialsygeplejerskeordningen som anført i sagsfremstillingens tabel, finansieret af de afsatte midler til 1.000 ekstra sygeplejersker.

   

  At de bevillingsmæssig konsekvenser indarbejdes i årets første budgettilpasning 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-01-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-01-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Morten Brixtofte Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/18766
  8. Godkendelse af aftale om den fremadrettede fødselsbetjening på Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks budgetaftaler 2018-2021 fremgår det, at man vil drøfte muligheden for fortsat varetagelse af fødsler i Svendborg, når Nyt OUH står færdigt.

   

  Der er den 14. december 2020 indgået politisk aftale om fortsat varetagelse af fødsler på Fyn. Aftalen forelægges hermed til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2010 besluttede det daværende regionsråd, at den fælles akutmodtagelse i Svendborg skulle nedlægges, når Nyt OUH står færdigt. Beslutningen var en forudsætning for det statslige tilsagn om at modtage kvalitetsfondsmidler til opførelsen af Nyt OUH.

   

  Det blev samtidig besluttet, at alle fødsler på Fyn skulle samles på Nyt OUH. I Region Syddanmarks budgetaftaler for 2018, 2019, 2020 og 2021 har der efterfølgende været bred politisk enighed om, at muligheden for fortsat at varetage fødsler i Svendborg skulle revurderes.

   

  Der er den 14. december 2020 indgået aftale mellem regionsrådets partier omkring den fortsatte fødselsbetjening på Fyn. Liberal Alliance står uden for aftalen.

   

  Aftalens hovedpunkter er:

  -          Når Nyt OUH står færdig i 2023, skal der fortsat være en fødeafdeling på Svendborg Sygehus.

   

  -          Fødeafdelingen i Svendborg skal håndtere ukomplicerede fødsler fra graviditetsuge 37.

   

  -          Gravide skal fortsat frit kunne vælge, hvor de ønsker at føde, og der planlægges efter, at der fortsat er mellem 700-900 gravide, der vælger at føde på Svendborg Sygehus. Aftaleparterne lægger vægt på, at de gravide modtager grundig information om fødetilbuddene i henholdsvis Odense og Svendborg, før de vælger fødested. Den mundtlige information suppleres af et skriftligt materiale, som er udarbejdet af jordemødre, obstetrikere og pædiatere i fælleskab.

   

  -          Følgende kompetencer skal være til stede på Svendborg Sygehus i tilstedeværelsesvagt alle ugens dage døgnet rundt:

  • Jordemødre-Obstetriske/gynækologiske læger
  • Anæstesiologiske læger
  • Idet der ikke er børnelæger (pædiatere eller neonatologer) til stede i Svendborg, skal der fortsat være et tæt samarbejde mellem fødeafdelingen i Svendborg og børneafdelingen i Odense.

   

  -          Udgifter til opretholdelse af fødeafdelingen på 12,7 mio. kr. årligt indarbejdes i budgetteringen af overslagsårene til budget 2022. I budgetteringen af overslagsårene til budget 2022 vil aftaleparterne ligeledes sikre permanent finansiering af den eksterne obstetriske tilkaldevagtordning på Svendborg Sygehus på 1,2 mio. kr. årligt. Ordningen betyder, at der ved alle akutte kejsersnit tilkaldes en obstetrisk læge, der kan bistå den tilstedeværende fødselslæge. Ordningen er for nuværende finansieret til og med 2022.

   

  Moderne og fremtidssikrede fysiske rammer er et væsentligt element i at sikre, at Svendborg Sygehus bliver et attraktivt og velfungerende specialsygehus. Aftalen indeholder derfor også, at aftalepartierne vil arbejde for at sikre anlægsmidler til investeringer i Svendborg Sygehus, som samlet skal sikre, at Svendborg Sygehus bliver det moderne specialsygehus, visionerne beskriver – herunder anlægsmidler til de funktioner, der flytter til Svendborg, samt fremtidens fødeafdeling og barselsafsnit.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At ”Aftalen om den fremtidige fødselsbetjening på Fyn” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-01-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at det i forbindelse med den kommende generalplan for Svendborg Sygehus også beskrives, hvordan fødslerne tænkes ind.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen fra sundhedsudvalget anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen fra sundhedsudvalget godkendt.

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.
   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/52849
  9. Beslutning om etablering af et datastøttecenter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Visionsoplægget ”Sammen om individuel behandling” beskriver, hvordan en sammenhængende infrastruktur for personlig medicin skal etableres for at understøtte, at personlig medicin udbredes og anvendes klinisk i Region Syddanmark.

   

  Det indstilles i sagen, at regionsrådet etablerer Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin. Datastøttecenteret er et vigtigt element i realiseringen af regionens vision om at tilbyde personlig medicin til alle relevante patientgrupper, og at spille en aktiv rolle i det nationale samarbejde om satsningen på personlig medicin, sådan som det er beskrevet i visionsoplægget.

   

  Med dette forslag udmøntes en varig bevilling på 5 mio. kr. årligt til driftsomkostninger i centeret samt en bevilling på 10 mio. kr. til udvikling og forskning i en toårig periode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Visionspapiret ”Sammen om individuel behandling – Visionsoplæg til syddansk infrastruktur for personlig medicin” blev godkendt i sundhedsudvalget den 25. juni 2019 og planerne om etablering af et datastøttecenter indgik i budgetforhandlingerne vedrørende 2020. Resultatet blev, at regionsrådet afsatte 5 mio. kr. årligt til drift af et datastøttecenter og dertil en pulje på 10 mio. kr. til udvikling og implementering i en etableringsfase.

   

  Der foreligger nu et forslag til etablering af Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin, som er udarbejdet af såvel faglige repræsentanter som sygehusledelser i regi af styregruppen for personlig medicin. 

   

  Datastøttecenteret er et vigtigt element i realiseringen af regionens vision om at tilbyde personlig medicin til alle relevante patientgrupper og at spille en aktiv rolle i det nationale samarbejde om satsningen på personlig medicin, sådan som det er beskrevet i visionsoplægget. Centeret er samtidig en del af den nationale infrastruktur for personlig medicin, som er aftalt mellem regionerne og regeringen, og hvor der etableres fire datastøttecentre i Danmark.

   

  Udviklingen går stærkt inden for personlig medicin. Derfor ligger der en stor opgave i hele tiden hurtigt at kunne omsætte den nyeste viden til klinisk praksis. Datastøttecenteret i Region Syddanmark skal være en servicefunktion, der understøtter udbredelsen af personlig medicin i klinikken.

   

  En anden vigtig opgave for centeret er identifikation af mistanker om genetiske eller andre årsager til sygdomme, der endnu ikke er undersøgt, og som der bør forskes i. På den måde kan der lokaliseres flere mulige forskningsprojekter, og det kan være med til at bringe forskningen – og dermed på sigt patientbehandlingen - i front.
   

  Organiseringen af datastøttecenteret sker i forslaget ud fra følgende principper:

  Kliniknært
  Datastøttecenteret skal være en kliniknær funktion, der gennem lokal tilstedeværelse er med til at understøtte bred udbredelse af personlig medicin.

  Netværksbaseret
  Datastøttecenteret består i en sammenkobling af lokalt forankrede enheder og miljøer i et tæt samarbejde baseret på åbenhed.

  Afsæt i allerede eksisterende miljøer og enheder
  Parterne i datastøttecenteret er allerede eksisterende enheder og miljøer, således at centeret trækker maksimalt på de erfaringer og kompetencer, der allerede er til stede i organisationen.

  Fokuseret start – plads til udvikling
  Fokus vil i begyndelsen være på genomisk medicin og inddragelse af patientens præferencer. Efterhånden som personlig medicin udvikler sig inddrages andre elementer.

   

  En nærmere beskrivelse af centeret og den foreslåede organisering findes i bilaget.

   

  Såfremt forslaget godkendes af regionsrådet i januar 2021, vil etablering af datastøttecenteret, med besættelse af stillingen som centerleder, blive iværksat i foråret 2021.

   

  Administrativ tilføjelse

  For en god ordens skyld skal det præciseres, at sundhedsudvalget den 25. juni 2019 alene drøftede visionspapiret ”Sammen om individuel behandling – Visionsoplæg til syddansk infrastruktur for personlig medicin”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslaget til etablering af datastøttecenteret i Region Syddanmark godkendes.

   

  At OUH tilføres 5 mio. kr. årligt til driften af centeret med virkning fra opstarten heraf. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i efterfølgende budgettilpasning.

   

  At der i en toårig periode afsættes en pulje på i alt 10 mio. kr. til udvikling og forskning i personlig medicin, hvoraf 1 mio. kr. kan udmøntes efter godkendelse ved koncerndirektør Kurt Espersen.

   

  At udgifterne til centeret og forskningspuljen finansieres af de afsatte midler til formålet i budget 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Lars Mogensen tager forbehold for sagen.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  2 medlemmer, Enhedslisten, stemte imod.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/647
  10. Beslutning om udnævnelse af nyt center for klinisk excellence 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler på baggrund af anbefaling fra et internationalt bedømmelsespanel af faglige eksperter, at Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) udnævnes af regionsrådet som Region Syddanmarks næste center for klinisk excellence, og at EXCENTRICC ydes 7,5 mio. kr. i støtte til forskning over 5 år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet traf den 16. december 2013 beslutning om at oprette en ny pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark med det mål at satse på excellent klinisk forskning til understøttelse af patientbehandling på allerhøjeste niveau. Regionsrådet afsatte fra 2014 5 mio. kr. årligt til etablering af 1-2 excellente kliniske forskningsmiljøer i Region Syddanmark.

   

  Udnævnelse til et center for klinisk excellence er den højeste udmærkelse, som kliniske forskningsmiljøer kan opnå inden for Region Syddanmarks forskningspuljestruktur, og udnævnelsen tildeles kun forskningsmiljøer, der agerer på højeste internationale faglige niveau. Til bedømmelsesprocessen engageres relevante internationale fageksperter til at give anbefaling til det regionale strategiske forskningsråd.

   

  Siden 2015 er der blevet udnævnt fem centre for klinisk excellence i Region Syddanmark, som hver er blevet tildelt 7,5 mio. kr. til forskning over en 5-årig periode.

   

  Tidligere modtagere er:

   

  -         2015: Cardiovascular Centre of Excellence (CAVAC), på Odense Universitetshospital

  • Forskning i bedre diagnose, forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme.

   

  -         2015: Danish Colectoral Cancer Center South (CRC), på Sygehus Lillebælt

  • Forskning i tarmkræft, herunder optimering og skræddersyning af behandling til den enkelte patient med colorectal/tyktarmskræft.
  •  

  -         2017: Odense Pancreas Center (OPAC), på Odense Universitetshospital

  • Forskning i sygdomme i bugspytskirtlen.

   

  -         2017: Amyloidose Center (AmyC), på Odense Universitetshospital

  • Forskning i amyloidose, som er sygelige aflejringer af abnorme proteiner i cellerne i væv og organer.

   

  -         2019: Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA), på Odense Universitetshospital

  • Udvikling af bedre diagnosticeringsværktøjer til screening af tarmkræft.

   

  Udnævnelse af nyt center for klinisk excellence 2020
  Det regionale strategiske forskningsråd har den 3. december 2020 afsluttet en længere bedømmelsesproces, som i indeværende indstilling fører til anbefaling af støtte til et klinisk excellent center og forskningsmiljø, der er på højeste internationale niveau.

   

  Efter en prækvalifikationsrunde af fem ansøgninger med vurderinger fra internationale forskere og klinikere stod to ansøgninger tilbage, som begge viste sig kvalificerede til at gå videre i processen med en dybdegående ansøgning og vurdering.

   

  Professor Jørgen Frøkiær var engageret som uafhængig formand for vurderingsprocessen. Han blev udpeget på baggrund af sin rolle som tidligere formand for Det Nationale Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, samt sin erfaring som topforsker, professor og nuværende stilling som institutleder for Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

   

  De to ansøgninger blev sendt til vurdering hos et bedømmelsespanel af internationale fageksperter fra Italien, Holland, Tyskland, England, Sverige og Island. Som afslutning på bedømmelsesprocessen blev der den 3. december 2020 afholdt bedømmelsesdag via video, hvor de internationale fageksperter samt formanden fik forelagt en præsentation fra de to ansøgere, hvilket blev efterfulgt af et interview af ansøgerne. Det regionale strategiske forskningsråd var til stede som observatører på dagen.

   

  På baggrund af denne grundige proces fandtes én ansøgning kvalificeret til at blive det næste center for klinisk excellence i Region Syddanmark 2020:

   

  -         Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC), på Odense Universitetshospital.

   

  Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) er excellent, fordi centeret ved hjælp af grundig forskning og ny teknologi på højt international plan vil forbedre behandling af patienter med binyrebarkhormon-relateret sygdom.

   

  Binyrebarkens hormoner regulerer vigtige kropsfunktioner såsom blodtryk, saltbalance, blodsukker samt bekæmpelse af infektioner og betændelsestilstande. Længerevarende forstyrrelser i niveauet af binyrebarkhormon kan medføre alvorlig sygdom såsom osteoporose, overvægt, psykiske udfordringer, for højt/lavt blodtryk, lavt blodsukker og hjerterytmeforstyrrelser. Kortisol-produkter, som er farmaceutisk fremstillet binyrebarkhormon, anvendes derfor hyppigt i sundhedsvæsenet.

   

  EXCENTRICCs vision er at forbedre behandlingen af patienter med binyrebarkhormon-relateret sygdom. Deres formål er at besvare centrale spørgsmål vedrørende binyrebarkhormonernes indflydelse på helbredet og derigennem forbedre udredning og behandling af tilstande med ændret hormonniveau.  

   

  Det internationale bedømmelsespanel vurderede, at EXCENTRICC adresserer meget vigtige og til stadighed ubesvarede spørgsmål på et ældre fagområde, og at de introducerer nye metoder og moderne teknikker til at gøre dette. De har stor viden, fokus på detaljer, videnskabelig tyngde og inkorporerer førsteklasses forskning, som hurtigt kan konverteres til den kliniske praksis og patientbehandling. De har potentiale til at udvikle store gennembrud inden for diagnosticering på en lang række områder, og det er bedømmelsespanelets overbevisning, at EXCENTRICC har mange spændende ting i vente i fremtiden samt vil høste store fordele ved at være et center for klinisk excellence.

   

  På baggrund af bedømmelsespanelets anbefaling indstiller det regionale strategiske forskningsråd derfor, at Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) på Odense Universitetshospital bliver udnævnt som det næste center for klinisk excellence, og at de tildeles 7,5 mio. kr. over de næste 5 år.

   

  Centeret skal løbende afgive midtvejsrapportering til det regionale strategiske forskningsråd, som ligeledes følger centrene og kontrollerer, om de opfylder forudsætningerne. Herefter orienteres regionsrådet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Ved en fejl var indstillingen til sundhedsudvalget, at sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmarks pulje til Centre for Klinisk Excellence støtter Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA) med 7,5 mio. kr. til forskning over 5 år. Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA) modtog støtte efter regionsrådets beslutning den 16. december 2019. Som det fremgår af sagsfremstillingen og sundhedsudvalgets beslutning af 15. december 2020 skulle der i indstillingen have stået, at det indstilles, at Region Syddanmarks pulje til Center for Klinisk Excellence støtter Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) med 7,5 mio. kr. til forskning over de næste 5 år. Indstillingen til forretningsudvalget og regionsrådet er opdateret hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmarks pulje til Centre for Klinisk Excellence støtter Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) med 7,5 mio. kr. til forskning over de næste 5 år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmarks pulje til Center for Klinisk Excellence støtter Excellence Center for Improved Diagnostics and Use of Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC) med 7,5 mio. kr. til forskning over de næste 5 år.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 20/53059
  11. Dispensation fra kvalitetsmål K om "Hurtig og klar besked" til hudkræftprojekt
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehus Lillebælt ønsker at gennemføre et forsøg med at reducere antallet af besøg på sygehuset for hudkræftpatienter. En forudsætning for at gennemføre dette forsøg er, at sygehuset får dispensation fra kvalitetsmål K om ”Hurtig og klar besked” for de op til 600 patienter, der forventes at indgå i projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Sygehus Lillebælt ønsker man at igangsætte et projekt for patienter, der er henvist til udredning og behandling for hudkræft. Projektet kaldes ”Ram plet første gang”. Der forventes i projektperioden henvist ca. 600 patienter. En del af patienterne vil ud fra en faglig vurdering af henvisningen kunne inkluderes i projektet.

   

  Projektet går i korthed ud på at give patienterne mulighed for - forud for første besøg på sygehuset - at indsende fotos og andre vigtige oplysninger til sygehuset via app’en ”Mit Sygehus”. Disse oplysninger bruger sygehuset til at visitere patienten til rette udredning/behandling. Dermed forventes det, at patienten kan færdigbehandles allerede ved første besøg på sygehuset. På den måde kan både patienten og sygehuset nøjes med ét besøg på sygehuset i stedet for to. Og relevant behandling vil kunne igangsættes hurtigere.

   

  Vedlagte bilag beskriver projektet nærmere.

   

  Regionsrådet har fastsat et kvalitetsmål for indkaldelse af patienter på sygehusene (Kvalitetsmål K): ”Sygehuset skal inden for to hverdage afsende oplysninger om dato og sted for den første kontakt til patienten”. Kvalitetsmålet er fastsat med henblik på at sikre, at sygehusene hurtigt får fastsat en tid til patienten inden for lovgivningens krav om maks. 30 dage. Kvalitetsmålet er en skærpelse af sundhedslovens § 90, hvorefter patienten skal have en tid inden for 8 hverdage.

   

  Idet patienten i projekt ”Ram plet første gang” skal have tid (op til tre dage) til at indsende de nødvendige oplysninger til sygehuset, og sygehuset skal have tid til at vurdere det indsendte materiale for at kunne fastsætte den relevante behandling, vil sygehuset ikke kunne efterleve ovennævnte Kvalitetsmål K. Sygehuset oplyser dog, at der ikke vil være problemer med at efterleve sundhedslovens krav om besked inden for otte hverdage.

   

  Sygehus Lillebælt søger derfor dispensation fra Kvalitetsmål K hvad angår de inkluderede hudkræftpatienter i projekt ”Ram plet første gang”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der meddeles dispensation til Sygehus Lillebælt for efterlevelse af Kvalitetsmål K for de hudkræftpatienter, der indgår i projekt ”Ram plet første gang”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 07-12-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46781
  12. Videreførelse af de økonomiske paradigmer og øvrige vilkår med henblik på håndtering af ventelister som følge af COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre håndteringen af de ventende patienter og de pukler, der er skabt af COVID-19, blev der jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020 iværksat en række initiativer. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 og beslutning om at udskyde genindførelse af patientrettighederne, foreslås en videreførelse af de økonomiske paradigmer og øvrige vilkår, der blev indført i juni 2020. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På grund af det markant stigende corona-smittetryk i Danmark og deraf følgende pres på sygehusvæsenet, har Danske Regioner og regeringen den 18. december 2020 indgået aftale om, at sygehusene frem til 1. marts 2021 kan se bort fra tidsfrister i reglerne om ret til hurtig udredning og behandling på det somatiske område. De allerede genindførte rettigheder på psykiatriområdet fastholdes.

   

  Det betyder, at de somatiske sygehuse frem til 1. marts 2021 har mulighed for at udskyde planlagt udredning og behandling, hvis der på sygehuset er behov for at omprioritere planlagt kapacitet til akut behandling. Det giver samtidig regionerne mulighed for at tilbyde de berørte patienter udredning eller behandling på et andet sygehus herunder privathospital ud fra en lægefaglig vurdering.

   

  Det foreslås at de økonomiske paradigmer og øvrige vilkår, der blev indført i juni 2020, jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020, videreføres ind i 2021. Dette indebærer følgende:

   

  • Garantiafdelingerne har, jf. finansieringsmodellen, budgetansvar for aktivitet i det private, således at de dækker en del af omkostningerne ved at sende aktiviteten ud til privathospitalerne. Garantiafdelingernes forpligtigelse til at refundere forskellen mellem 55% af DRG taksten og taksten på privatsygehusene suspenderes foreløbigt frem til 1. marts 2021 –  eller som minimum indtil patientrettighederne træder i kraft igen.
    
  • Garantiklinikkerne tilmelder sig fortsat ”visitationssystemet”, hvis de kan give tilbud om udredning inden for ca. 4 uger. De øvrige afdelinger skal herefter tilbyde at omvisitere patienterne til garantiklinikkerne, hvis der på disse afdelinger er en ventetid på mere end 4 uger. Udvikling i antal ”tilmeldte” garantiafdelinger og forbrug på privatsygehuse indgår i den løbende afrapportering til regionsrådet.
    
  • Region Syddanmark har indgået aftale med fire privathospitaler beliggende i regionen, hhv. Privathospitalet Mølholm, Privathospital Kollund, Aleris-Hamlet, Esbjerg og Capio CFR, Odense. Med baggrund i aftalerne er udgangspunktet, at ventende patienter skal tilbydes udvisitering til privatsygehusene, hvis disse har et relevant behandlingstilbud. Visitationen sker ud fra en lægefaglig vurdering af patientens udredning- eller behandlingsbehov, og vurderingen skal først og fremmest tage udgangspunkt i patientens behov for en hurtig tid. Denne ordning fortsætter foreløbigt frem til 1. marts 2021 eller indtil patientrettighederne træder i kraft igen.
    
  • Finansieringsmodellen for 2021 indebærer aktivitetsafregning for garantiafdelingerne og udvalgte områder og rammestyring af den øvrige aktivitet. Såfremt der sker en udvikling i COVID-19 situationen, så det bliver nødvendigt at aflyse ikke akut aktivitet, kan det for de aktivitetsafregnede områder blive problematisk at skulle stå økonomisk til ansvar for den mindreaktivitet og dermed mindreafregning, der er opstået som følge heraf. Det foreslås, at regionsdirektørens bemyndigelse til at kunne suspendere aktivitetsafregningen i en given periode fortsættes. Eventuelle suspenderinger af aktivitetsafregningen vil indgå i den løbende rapportering til regionsrådet.
    
  • Den aktuelle situation omkring COVID-19 kan give anledning til udskydelse af aktivitet og dermed yderligere pres på ventelisterne. Der kan derfor blive behov for at fortsætte pukkelafviklingen af aktivitet ind i 2021.Det foreslås, at sygehusene også i 2021 får mulighed for at indmelde konkrete områder til pukkelafvikling, jf. modellen herfor i 2020.  

   

  Status på pukkelafviklingsprojekter, garantiklinikker og ventetider december 2020

  Der er på alle sygehuse iværksat en række pukkelafviklingsprojekter, hvor sygehusene har taget særlige initiativer til at øge aktiviteten og håndtere de ventende patienter. Alle sygehuse har budt ind med områder. Af vedhæftede bilag ”Oversigt over fremsendte pukkelafviklingssager 181220” fremgår en status på, hvilke pukkelafviklingsprojekter, der er igangsat på sygehusene.

   

  Hovedparten af garantiklinikkerne har nu så lave ventetider, at de har mulighed for at tage imod nyhenviste patienter, således at de øvrige sygehuse kan viderevisitere patienter hertil. Kun 1 garantiklinik har endnu ikke korte nok ventetider til at tage imod patienter viderehenvist fra andre sygehuse. Det drejer sig om Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Af vedhæftede bilag ”Status garantiklinikker – december 2020” gives en status på garantiklinikkernes ventetider.

   

  På psykiatriområdet er der ikke som sådan garantiklinikker, men alle afdelinger er nu i normal drift igen. Udredningsretten blev genindført pr 1. september 2020. Den aktuelle målopfyldelse på udredningsretten er ca. 90 pct. svarende til målsætningen i Region Syddanmark. 

   

  I vedhæftede bilag ”Oversigt over udvisiteringer fra Region Syddanmark – december 2020” gives en status på udvisiteringer til det private. Heraf ses, hvor mange patienter der har fået tilbudt behandling i det private, og hvor mange der har taget imod dette. Ligeledes fremgår estimeret forbrug på privathospitalerne fordelt på henholdsvis de henvisende afdelinger og fordelt på privathospitalerne Det har vist sig, at andelen af patienter, der tager imod tilbud om behandling i det private set i forhold til antallet, der får det tilbudt, fortsat ikke er så højt som forventet.  På Odense Universitetshospital har kun 19 pct. af de patienter der har fået tilbud i det private taget imod, på Sygehus Lillebælt 25 pct., på Sygehus Sønderjylland 37 pct. og på Sydvestjysk Sygehus har kun 16 pct. taget imod tilbuddet om at komme ud i det private. Samlet set har kun 21 pct. af de patienter, der har fået tilsendt brev om tilbud i det private taget imod dette tilbud. Med henblik på at få flere patienter til at tage imod tilbud i det private, er mange af de ventende patienter blevet ringet op og opfordret til at kontakte regionen med henblik på at blive visiteret til et hurtigere tilbud i det private. Desuden har de patienter, der havde en tid efter 31. januar 2021, modtaget et brev med oplysninger om, at de eventuelt har mulighed for en hurtigere tid i det private.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At de økonomiske paradigmer og øvrige vilkår, der blev indført i juni 2020, jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020, videreføres ind i 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  13. Orientering om skalering af projekter fra regionernes Innovationsboard
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om to projekter, der er udvalgt til udbredelse i hele landet på baggrund af positive resultater: Servicelogistik og Beslutningshjælperen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsløsninger til udrulning

  På Danske Regioners bestyrelsesmøde 22. oktober 2020 blev det besluttet, at sundhedsløsninger fra Region Nordjylland og Region Syddanmark om henholdsvis et koncept for servicelogistik samt en generisk skabelon for beslutningsstøtteredskaber på kræftområdet, Beslutningshjælperen, skal skaleres tværregionalt. Beslutningen om udrulning af sundhedsløsningerne sker på indstilling fra regionernes fælles Innovationsboard og regionsdirektørkredsen.

   

  Projekterne er de første i regi af Innovationsboardet til at blive udrullet. Flere sundhedsløsninger er på nuværende tidspunkt under behandling eller indgår som led i en langsigtet pipeline. Boardet har aktuelt en projektliste på 18 løsninger. Projekter, der indgår i pipelinen, skal være skaleringsparate og have vist en merværdi.

   

  Servicelogistik

  Formålet med Servicelogistik er at skabe et hospital, hvor it-systemer og dermed personalet kender positionen af personer, lokaler, udstyr og varer. Anvendelsen af konceptet kan således forbedre flow, effektivisere arbejdsgange, reducere spildtid og øge medarbejdertilfredsheden. Desuden kommer løsningen patienten til gode, da forsinkelser og ventetid m.v. kan reduceres.

   

  Beslutningshjælperen

  Beslutningshjælperen er et dialogværktøj til klinikere og patienter på kræftområdet, der understøtter dialog om og valg af forskellige behandlingsmuligheder. Det kan højne patienttilfredsheden og reducere ulighed, samtidig med at nogle patienter fravælger (over)behandlinger, når de har et bedre kendskab til potentielle konsekvenser og forløb ved forskellige behandlingsmuligheder.

   

  Udbredelse af løsningerne i Region Syddanmark

  I regionen har man allerede påbegyndt implementering af konceptet omhandlende servicelogistik. Opgavesystemet har været i ordinær drift på Odense Universitetshospital (OUH) siden 2018. Resultaterne af anvendelsen af systemet afventes på nuværende tidspunkt, således at afprøvningen og implementeringen på OUH danner grundlag for dels en overflytning af systemet til Nyt OUH, dels udbredelsen på de øvrige sygehuse.

   

  Beslutningshjælperen er udviklet på Sygehus Lillebælt og forankret i Center for Fælles Beslutningstagning. Region Syddanmark er langt i udrulningen på alle fem sygehusenheder. I udbredelsen af Beslutningshjælperen har der været et fokus på en central styring og koordinering af indsatser samt, sparring, uddannelse og know-how. Beslutningshjælperen er initialt brugt til kræftbehandling i Region Syddanmark, men anvendes også inden for andre sygdomsområder. Værktøjet er således udviklet til generelle kliniske beslutningssituationer. Region Syddanmark udarbejder et oplæg til landsdækkende udrulning, som behandles i sundhedsdirektørkredsen.

   

  Som en del af budgetaftalen vedr. 2020 er der afsat en engangspulje på 20 mio. kr. til skalering/udbredelse af løsninger. Midlerne skal dels anvendes til at implementere nationale løsninger i regi af Innovationsboardet, dels udbrede regionale sundhedsløsninger på tværs af sygehusene i regionen.

   

  Baggrund for Innovationsboardet

  Bestyrelsen i Danske Regioner nedsatte i august 2019 Innovationsboardet for at fremme udbredelsen af relevante innovative løsninger på tværs af regionerne. Innovationsboardet er et tværregionalt og tværfagligt board, som vurderer og evaluerer skaleringsegnede løsninger med henblik på at indstille til regionsdirektørkredsen og Danske Regioners bestyrelse, at disse løsninger skaleres/udbredes til alle regioner.

   

  Formålet er således at sætte fokus på de projekter, som er startet lokalt, men som har potentiale til at brede sig til resten af landet. Boardet skal hermed bidrage til at sikre, at de gode løsninger kommer flest mulige til gavn i det danske sundhedsvæsen – både patienter, praktikere og administrativt personale.

   

  Innovationsboardet består af to repræsentanter fra hver region. Region Syddanmark er i Innovationsboardet repræsenteret med lægefaglig direktør, Bjarne Dahler-Eriksen, OUH og innovationschef, Tessa Lind Gjødesen, OUH. Herudover har henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv og Medicoindustrien hver især udpeget et medlem til boardet, og Danske Regioner har udpeget Peter Høngaard som ekstern formand.

   

  Syddanske erfaringer med servicelogistik

  Siden 2017 er der gennemført et pilotprojekt om opgavestyring, der efterfølgende er taget fuldt i brug på hele OUH i Odense. Her indgår systemet i dag som et naturligt værktøj i den daglige drift og håndterer opgaver inden for blandt andet patienttransport, blodtransport, sengebestilling, sengeafhentning samt ad hoc rengøringsopgaver. Opgavesystemet bruges dagligt af op mod 100 serviceassistenter, og i 2019 håndterede systemet omkring 500.000 opgaver, hvor af cirka halvdelen vedrørte patienttransport.

   

  Erfaringerne med systemet viser, at patienttransporten er forbedret på flere parametre. Derudover gør systemet det muligt at have et samlet overblik over bestillingen og udførelsen af opgaver både for den enkelte serviceassistent og servicelederne. De afdelinger, som bestiller en opgave, har også mulighed for løbende at følge status på udførelsen af opgaven.

   

  Erfaringerne med brugen af Opgavesystemet på OUH i Odense indgår løbende i drøftelser omkring mulighederne for at udbrede løsningen på de andre sygehuse i regionen samt overflytning af systemet til Nyt OUH.

   

  Digitaliseringsudvalget og Sundhedsudvalget blev orienteret om sagen på møde henholdsvis 7. og 15. december 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 15-12-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/53230
  14. Godkendelse af opsamling på kommunerunden - psykiatriplan 2020-2024
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget gennemførte i august og september 2020 en møderunde med de 22 kommuner i regionen. Den endelige opsamling fra møderne fremlægges i sagen sammen med oversigt over kommunale initiativer og informationsmateriale vedrørende de regionale tilbud i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på psykiatriplan 2020-2024 gennemførte psykiatri- og socialudvalget i perioden august til september 2020 en møderunde hos de 22 kommuner i Region Syddanmark.

   

  Formålet med møderunden var en drøftelse sammen med kommunerne af psykiatriplanens anbefalinger, kommunernes ønsker og prioriteringer samt fælles indsatsområder i lyset af psykiatriplanen. Dette med henblik på kvalificering og understøttelse af implementering af psykiatriplanen. Runden skulle desuden løfte videns- og indsigtsniveauet generelt for kommuner og region med hensyn til, hvad der sker i psykiatrien både i regionen og i kommunerne.

   

  På baggrund af input opsamlet fra møderunden, og efter den indledende drøftelse i psykiatri- og socialudvalget på mødet den 6. oktober 2020 samt efterfølgende drøftelse i udvalget af 1. udkast, foreligger nu den endelige opsamling.

   

  I forhold til det første udkast er opsamlingen generelt bearbejdet og præciseret. Hvad angår beskrivelsen af drøftelserne under de enkelte temaer og de tilhørende opfølgningspunkter, også med henblik på sammenhængen til Psykiatriplan 2020-2024, er der blandt andet indarbejdet følgende:

   

  • Vedrørende peers er det præciseret, at afstand betyder noget for denne særlige gruppe af borgere i psykiatrien. 

   

  • Vedrørende styrket samarbejde med praktiserende læger, refereres der til muligheden for længerevarende samtaler, jf. overenskomst med de praktiserende læger.

   

  • Vedrørende adgangen til specialistviden er dette præciseret. Forventet fra 2021. Forslag om vagtordning i psykiatrisygehuset, så hurtigt som muligt ind i 2021. I første omgang er fokus på de praktiserende læger. På sigt skal initiativet gøres mere tilgængeligt for flere aktører.

   

  • Lokale løsninger er fremhævet som centralt i forhold til succes, resultater og ejerskab. De er tilpasset til det konkrete område.

   

  • I forhold til drøftelserne omkring ind- og udskrivning i psykiatrien, er disse fremhævet, herunder den oplevelse flere kommuner gav udtryk for på møderne suppleret med de faglige begrundelser mv set fra den regionale psykiatris vinkel.

   

  • Drøftelserne vedrørende misbrugsområdet er yderligere udfoldet. Både i forhold til kommunernes oplevelse af, at borgere med misbrug afvises og i forhold til den eksisterende Samarbejdsaftale om dobbeltdiagnosticerede samt det igangværende arbejde med 10 års plan for psykiatrien, som bl.a. skal fastlægge den fremtidige organisering af misbrugsområdet.

   

  Opsamlingen er vedlagt bilag med liste over de særskilte kommunale indsatser og initiativer, der fremkom på møderne med de enkelte kommuner.

   

  Flere kommuner efterspurgte en sådan samlet liste med de individuelle kommunale initiativer. Kommunerne efterlyste også en oversigt over de regionale tilbud og projekter i psykiatrien. Psykiatrisygehuset har på den baggrund udarbejdet et samlet og overskueligt informationsark (vedlagt) med link til de forskellige tilbud. Dette fremsendes sammen med opsamling og beskrivelse af de kommunale initiativer som det samlede materiale fra kommunerunden.

   

  Administrativ tilføjelse

  På baggrund af drøftelserne i psykiatri- og socialudvalget den 7. januar 2021, skal det præciseres, at peers ansat i psykiatrien er aflønnet i regionalt regi efter gældende overenskomst.

   

  I forhold til de særlige pladser, skal det understreges, at der i maj 2020 blev indgået aftale om tilpasning af antal pladser, betaling for tomme pladser mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At opsamlingen på kommunerunden for psykiatri- og socialudvalget godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-01-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Morten Brixtofte Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/12419
  15. Driftsoverenskomst med Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har en driftsoverenskomst med Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland (RCT-Jylland), som behandler traumatiserede flygtninge og torturofre. Der er indgået ny aftale med RCT-Jylland om, hvor mange forløb RCT-Jylland skal afslutte på årsbasis i perioden 2021-2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland (RCT-Jylland) er et privat specialsygehus under ”Frit sygehusvalgs lovgivningen”. Lovgivningen siger, at Region Syddanmark på vegne af regionerne skal indgå driftsoverenskomst med RCT-Jylland. RCT-Jylland har ansvar for behandling af traumatiserede flygtninge og torturofre i det sønder- og vestjyske område.

   

  Regionsrådet har siden 2007 haft driftsoverenskomst med RCT-Jylland. I bilaget til driftsoverenskomsten mellem Region Syddanmark og RCT-Jylland er det aftalt, hvor mange patienter, RCT-Jylland skal behandle og afslutte på årsbasis. Det nuværende bilag er udarbejdet i 2018 og udløber med udgangen af 2020.

   

  Psykiatrisygehuset og RCT-Jylland har i efteråret 2020 genforhandlet bilaget til aftalen, og bestyrelsen for RCT-Jylland har på sit møde den 18. november 2020 godkendt vedlagte bilag til driftsoverenskomsten. Bilaget fastsætter baseline for, hvor mange behandlingsforløb RCT-Jylland skal afslutte årligt i 2021-2023. Den nuværende baseline på 192 afsluttede forløb fastholdes.

   

  For at imødekomme svingende efterspørgsel på behandling og stadig sikre RCT-Jylland økonomisk stabilitet, indføres der som noget nyt en mulighed for, at antallet af afsluttede forløb kan være mellem 177 og 207 forløb årligt uden betydning for afregningen.

   

  Den nye aftale giver også RCT-Jylland mulighed for at udvide behandlingsfokus eller optageområde, såfremt der ikke kan opnås tilstrækkelig efterspørgsel inden for nuværende rammer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At godkende forslag til bilag til driftsoverenskomsten, der regulerer krav til aktivitetsniveau for 2021-2023 inden for den afsatte økonomiske driftsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-01-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Morten Brixtofte Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18630
  16. Forslag til Råstofplan 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Råstofplan 2020 forelægges regionsrådet med indstilling om, at bl.a. forslag til at Råstofplan 2020 med miljøvurdering udsendes i offentlig høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer. Råstofferne anvendes til byggeri, veje, diger og anden infrastruktur. Regionen har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer og udarbejde den overordnede planlægning for den fremtidige indvinding på land.

   

  Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Råstofplanen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder. Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration. Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne indvindes.

   

  Regionsrådet ønsker at bidrage ambitiøst til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Regionens arbejde med verdensmålene danner rammerne for den Regionale Udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Forsyningen med råstoffer er vigtig for den fortsatte udvikling i regionen. Men råstoffer er en ikke fornybar ressource. Råstofplanen skal understøtte udviklingsstrategiens ene spor om omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer. Arbejdet bidrager dermed særligt til verdensmål 12, der handler om at reducere fodaftrykket på naturen ved at ændre den måde, der produceres og forbruges varer og ressourcer på.

   

  Regionsrådets beslutning medfører et begyndende paradigmeskifte på råstofområdet. En del af paradigmeskiftet er, at der flyttes fokus til andre emner og hensyn end de, der har været centrale i de tidligere planer. Dette er afspejlet i planens strategi for forsyningen, i indsatsområder og ved udlæg af nye graveområder.

   

  Som et led i paradigmeskiftet har miljøudvalget tidligere tilkendegivet, at forsyningshorisonten skal bevæge sig nærmere de i råstofloven fastsatte minimum 12 år. Der lægges derfor op til en forsyningshorisont på ca. 17 år for hvert af de fire geografiske delområder, så det sikres, at der er ressourcer nok til en ekstra planperiode, sagsbehandling og usikkerheder i beregningerne.

   

  Processen indtil nu
  Råstofplanlægningen følger faste procedurer, der er beskrevet i råstofloven. Heri er det beskrevet, at regionsrådet hver fjerde år skal beslutte, om den gældende råstofplan skal revideres.

   

  Regionsrådet har i december 2018 besluttet at revidere den gældende Råstofplan 2016. Regionsrådet har herefter indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

   

  Der er indkommet 62 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 34 bidrag med ønsker om udlæg af nye råstofgraveområder for sand, grus og sten og fem ønsker om nye graveområder for ler. Fire ønsker er efterfølgende trukket tilbage. I bilag 3 er der en oversigt over de potentielle områder samt hvilke der foreslås udlagt. Administrationen har udarbejdet et elektronisk høringsnotat med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 6 og kan også findes ved at følge dette link.

   

  Som forarbejder til planen har administrationen kortlagt klægforekomster til vadehavsdiger, og udarbejdet analyser, om bl.a. transport, omstilling til mere bæredygtig råstofforvaltning og råstofstrømme.

   

  Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2020
  Råstofplanen skal miljøvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven. Som en del af miljøvurderingen af den samlede plan er der udarbejdet særskilte miljørapporter eller screening for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder. For syv af de modtagne ønsker til graveområder er der ikke udarbejdet miljørapporter, da der enten ikke er dokumenteret en råstofressource eller fordi de ligger i Natura 2000-område, inden for en landskabsfredning eller inden for et kulturarvsareal, hvor Kulturstyrelsen vurderer, at der er særligt værdifulde fortidsminder. Miljøvurdering af Råstofplan 2020 er vedlagt som bilag 2, mens miljørapporterne for de konkrete områder findes på regionens hjemmeside via dette link.

   

  Udlæg af graveområder
  På baggrund af miljørapporterne og en afvejning i forhold til råstofbehovet foreslår administrationen, at 21 af de indkomne ønsker til nye graveområder imødekommes helt eller delvist. Herudover foreslår regionen et graveområde for sand, grus og sten udlagt. Endvidere foreslås syv arealer udlagt som graveområder og fem arealer udlagt som interesseområder for klæg til vadehavsdiger. Udlæggene af klægområder er et resultat af administrationens egne råstofkortlægninger. I alt foreslås der 34 områder udlagt i forslag til Råstofplan 2020.

   

  De nye forslag til graveområder udgør i alt 828 ha. Administrationen har i de seneste år foretaget geologiske undersøgelser af eksisterende grave- og interesseområder med henblik på at vurdere råstofforekomsten mere præcist på arealet. Der er desuden gennemgået arealer, hvor råstofgravning er afsluttet. På den baggrund foreslås at ca. 7.800 ha udtages af eksisterende interesseområder, og ca. 1.320 ha udtages af eksisterende graveområder. I bilag 4 er der en oversigt over hvor mange ha, der tages ind og ud af henholdsvis grave- og interesseområde.

   

  Forslag til Råstofplan 2020
  Med udgangspunkt i de indkomne forslag, kortlægninger, analyser mv., miljøudvalgets tidligere tilkendegivelser og regionsrådets ønske om at bidrage ambitiøst til FN’s verdensmål, har administrationen udarbejdet oplæg til forslag til Råstofplan 2020. Ud over udlæg af graveområder indeholder planen også retningslinjer og indsatser, der primært retter sig mod paradigmeskiftet. Forslaget til Råstofplan 2020 er vedlagt som bilag 1.

   

  Råstofplanen med tilhørende kort og dokumenter er samlet på regionens hjemmeside https://rsyd.dk/wm528584

   

  Videre proces

  Hvis regionsrådet godkender administrationens oplæg, skal forslaget til Råstofplan 2020 udsendes i offentlig høring med en frist på otte uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3 i råstofloven.

   

  Samtidig vil de 34 områder der foreslås blive udsendt i partshøring hos lodsejere og naboer. Desuden foretages partshøring af lodsejere ved reduktion af eksisterende grave- og interesseområder.

   

  På baggrund af bemærkningerne fra den offentlige høring og partshøringerne skal administrationen udarbejde Råstofplan 2020 til endelig vedtagelse i regionsrådet.  Regionsrådets afgørelse om endelig vedtagelse af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

   

  Administrativ tilføjelse

  Efter miljøudvalgsmødet den 4. januar 2021 er der foretaget mindre, redaktionelle ændringer i dagsordenspunktet og bilagene, ligesom bilag 3, 4, 5 og 6 er blevet vedlagt.

   

  Bilagsforklaring

  Det bemærkes at samtlige dokumenter samt et zoombart webkort findes på regionens hjemmeside her.

   

  Bilag 1: Forslag til Råstofplan indeholder bl.a. strategi for forsyningen, indsatser i den kommende planperiode samt retningslinjer for bl.a. de udlagte graveområder.

  Bilag 2: Miljøvurdering af forslag til Råstofplan 2020 indeholder miljøvurdering af forslaget efter reglerne i miljøvurderingsloven.

  Bilag 3: Oversigt over potentielle områder – fordelt på kommuner og ressource indeholder indvindernes ønsker til nye områder og regionens egne forslag, samt om områderne udlægges i Råstofplan 2020.

  Bilag 4: Oversigt over grave- og interesseområder (i hektar) viser hvor mange hektar, der tages ind og ud af henholdsvis grave- og interesseområde.

  Bilag 5: Regionsrådets vurdering af potentielle nye grave- og interesseområder indeholder den konkrete vurdering af de områder, der fremgår af oversigten i bilag 3.

  Bilag 6: Høringsnotat indeholder udkast til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til Råstofplan 2020 med miljøvurdering udsendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  At nye udlæg og ændringer af råstofgraveområder udsendes i partshøring.

   

  At høringsnotatet for indkaldelse af idéer og forslag vedtages som regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 04-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/61160
  17. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere for skoleåret 2021-2022
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2021-2022. Administrationen vurderer, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

   

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere, inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2021-2022.

   

  Gymnasiereformen fra 2016 giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

   

  De 18 centralt definerede studieretninger udbydes alle i 2021-2022. Derudover udbydes flere lokale studieretninger. Det kan konstateres, at alle treårige gymnasier vil udbyde mindst én studieretning inden for hver af de fire hovedkategorier.

   

  I bilag 1 vises en oversigt over studieretningerne på de i alt 30 stx-udbud i Syddanmark fordelt på de fire geografiske områder.

   

  Den toårige hf-uddannelse blev ændret mærkbart i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der ligger på andet år og retter sig mod disse uddannelser.

   

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de udbyder for elever, der starter op i august 2021. Hf-udbyderne har samtidig oplyst, hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod. Oversigten viser, at der på tværs af regionen udbydes et varieret udbud af hf-fagpakker med særlig vægt på temaerne pædagogik/socialrådgivning/politi/samfund og science/sundhed-omsorg/Tech/IT. 

  I bilag 2 vises en oversigt over udbuddet af hf-fagpakkerne hos de i alt 23 hf-udbydere i Syddanmark fordelt på de fire geografiske områder.

   

  Det er administrationens vurdering, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2021-2022 tages til efterretning, idet det vurderes, at der både er bredde og geografisk spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/39386
  18. Optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har indmeldt deres optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2021. Optagelseskapaciteten er samlet set reduceret med 311 pladser/18 klasser i forhold til sidste år. På baggrund af de indmeldte kapacitetstal, sammenholdt med den forventede demografiske udvikling, forventes der trods dette fortsat at være en del ledig kapacitet på de almengymnasiale uddannelser i regionen til næste år.

   

  Administrationen indstiller, at regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der igen til næste skoleår fastlægges et kapacitetsloft på de to stx-udbydere i Vejle, med det formål at understøtte elevgrundlaget for de mindre, almene gymnasier i Grindsted og Tørring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har et mål om, at der skal være adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen. Det kræver blandt andet en indsats for at sikre god tilgængelighed til ungdomsuddannelserne, herunder at der er et tilstrækkeligt udbud i hele regionen.

   

  Generelle overvejelser og forhold vedrørende optagelseskapacitet

  I 2030 vil der, jf. analyser fra Danske Regioner, være 25.000 færre unge mellem 16-19 år end i 2017. Det forventes, at Region Syddanmark vil opleve, at godt hver syvende unge forsvinder. I en tid, hvor der er faldende ungdomsårgange, kan fastsættelsen af optagelseskapaciteten på de enkelte gymnasier påvirke elevgrundlaget på andre gymnasier i området og dermed grundlaget for at opretholde gymnasiale udbud i hele regionen. Region Syddanmark følger derfor løbende udviklingen på området tæt med henblik på at bidrage til dette.

   

  I medfør af optagelsesbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 1. februar 2021 give Børne- og Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i regionen for skoleåret 2021-2022, og herunder om regionsrådet vil indstille til ministeren at fastlægge et kapacitetsloft på en eller flere almengymnasiale institutioner.

   

  Der har i 2020 været en del ledig optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. Dette sammenholdt med det faldende antal unge har betydet, at Det forpligtende Samarbejde Sønderjylland og Det Forpligtende Samarbejde Sydjylland har reduceret deres kapacitet i 2021 med et antal pladser, der svarer til 20 klasser, men har samtidig i højere grad benyttet sig af muligheden for at overbooke. Det forpligtende Samarbejde Fyn har indmeldt en uændret kapacitet i antal klasser, men har reduceret den tekniske overbooking på baggrund af erfaringerne fra 2020-optaget. Begrebet ”teknisk overbooking” uddybes i bilag 2. Det Forpligtende Samarbejde Trekantområdet har valgt at øge den tekniske overbooking og samtidig øge kapaciteten med pladser svarende til to klasser.

   

  Samlet set er den indmeldte syddanske optagelseskapacitet således reduceret med 18 klasser. På grund af den generelt øgede anvendelse af teknisk overbooking udgør reduktionen dog kun 311 elevpladser set i forhold til den godkendte optagelseskapacitet for 2020.

   

  Når man sammenligner elevoptaget i 2020 med den indmeldte kapacitet for 2021, må der også i 2021 forventes en vis ledig kapacitet, på trods af kapaciteten er reduceret. At man opgør kapaciteten i forhold til pladser betyder, at estimatet på ledig kapacitet i procent bliver forholdsvis højt set i forhold til optagelsestallene pr. september 2020, fordi de fleste gymnasier har færre end 28 elever i gennemsnit per klasse.

   

  Bilag 1 indeholder en oversigt over den indmeldte optagelseskapacitet for 2021. Bilag 2 er baggrundsnotat, der giver et detaljeret billede af den indmeldte kapacitet for stx og hf i Region Syddanmark i 2021, befolkningsudviklingen for hvert af de fire forpligtende samarbejder i regionen, samt administrationens overvejelser i forhold til en eventuel kapacitetsmæssig indgriben fra regionsrådets side.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på stx-udbyderne i Vejle

  I januar 2020 valgte regionsrådet at indstille til børne- og undervisningsministeren, at der skulle lægges et kapacitetsloft på 290 stx-elevpladser (med en forventning om max. 10 klasser og med henblik på at nå ned på 280 elever på første tælledag) på Rødkilde Gymnasium, og at der skulle lægges et kapacitetsloft på 435 stx-elevpladser (med en forventning om max. 15 klasser og med henblik på at nå ned på 420 elever på første tælledag) på Rosborg Gymnasium i skoleåret 2020/21. Ministeren valgte at følge begge indstillinger, hvormed kapacitetslofterne blev en realitet for andet år i træk.

   

  Som det også var tilfældet i skoleåret 2019/2020, fik kapacitetslofterne i Vejle imidlertid ingen direkte virkning, idet der heller ikke i indeværende skoleår blev gennemført nogen elevfordeling fra stx på Rosborg og Rødkilde. I bilag 2 indgår en vurdering af kapacitetslofterne i indeværende skoleår.

   

  Regionsrådet skal den 25. januar 2021 bl.a. tage stilling til, om man vil anmode børne- og undervisningsministeren om et fornyet kapacitetsloft i Vejle for skoleåret 2021-2022. Formålet med de seneste års kapacitetsbegrænsninger har været at beskytte elevgrundlaget for de mere trængte, almene gymnasier i Grindsted og Tørring.

   

  Ud fra en samlet betragtning, der bl.a. baserer sig på analyser af de seneste fire års ansøgerdata, er det administrationens vurdering, at kapacitetsloftet på Rosborg Gymnasium bør sænkes til et lidt lavere niveau for næste skoleår. Dette vil alt andet lige øge sandsynligheden for, at der i 2021 kan fordeles elever til gymnasierne i Grindsted og Tørring. Se bilag 2 for en uddybning.

   

  Et loft på 420 elevpladser, svarende til 14 klasser med en klassekvotient på 30 ved fordelingstidspunktet, vurderes at balancere regionsrådets ønske om elevfordeling med Rosborgs ønske om dels at kunne opnå fyldte klasser ved tælledagen i november, dels at kunne fortsætte med at udbyde og oprette en bred vifte af studieretninger til gavn for de unge. Det svarer til, at Rosborg Gymnasiums stx-kapacitet ved fordelingstidspunktet i marts går fra 435 elevpladser i 2020 til 420 elevpladser i 2021, hvilket i sidste ende betyder, at de ved tælledagen i november 2021 må optage én klasse mindre end året før (dvs. 28 elever). Det skal dog bemærkes, at der selv ved et loft på 420 stx-elevpladser på Rosborg vil skulle ske en pæn stigning i søgningen, førend en elevfordeling begynder at træde i kraft (minimum otte procent / 30 ansøgere).

   

  Samtidig vil Rosborgs samlede kapacitet for skoleåret 2021/2022 være uændret på 19 klasser, gående fra 15 stx og fire hf til 14 stx og fem hf, såfremt regionsrådet følger administrationens anbefaling om at lade Rosborg gå en klasse op i hf-kapacitet. Rosborg får med andre ord mulighed for at optage lige så mange elever på de to almengymnasiale uddannelser (stx og hf) samlet set i 2021, som i 2020.

   

  Hvad angår Rødkilde Gymnasium, så vurderer administrationen igen i år, at en kapacitetsbegrænsning primært skal have til formål at få loftet på Rosborg til at virke efter hensigten. Ud fra en samlet betragtning er det administrationens vurdering, at der igen til næste skoleår bør være et kapacitetsloft på 10 klasser på Rødkilde, dog med den ønskede klassekvotient på 30 elever ved fordelingstidspunktet. Det svarer til, at Rødkilde Gymnasiums kapacitet går fra 290 elevpladser i 2020 til 300 elevpladser i 2021. Det vil give Rødkilde plads til, at søgningen i 2020 kan stige med op til 21 procent (53 elever) uden at dette resulterer i at Rødkilde må afgive elever, som følge af elevfordeling. Se bilag 2 for en uddybning.

   

  Det skal understreges, at det anbefalede loft på 420 elevpladser på Rosborg ved fordelingstidspunktet i marts er baseret på en forventning om 14 klasser á 28 elever ved tælledagen primo november (392 elevpladser). Tilsvarende, at det anbefalede loft på 30 elevpladser på Rødkilde ved fordelingstidspunktet i marts er baseret på en forventning om 10 klasser á 28 elever ved tælledagen primo november (280 elevpladser).

   

  Administrationen anbefaler samtidig, at der om et år foretages en ny vurdering af kapacitetssituationen i Vejle og opland, både med afsæt i erfaringerne med endnu et års kapacitetsloft på stx og i lyset af et forventet nyt regelsæt på området.

   

  Overvejelser vedrørende den øgede hf-kapacitet i Vejle

  For at vurdere den øgede hf-kapacitetsindmelding fra Campus Vejle og Rosborg Gymnasium, har administrationen rekvireret og analyseret på elevdataene fra 2020. Analysen viser, at en eventuel kapacitetsbegrænsning på hf i Vejle sandsynligvis kun i meget begrænset omfang vil kunne understøtte elevgrundlaget for Grindsted Gymnasiums hf-afdeling.

   

  Ifølge Campus Vejle og Rosborg Gymnasium skal ønsket om at hæve hf-kapaciteten ses i lyset af en øget interesse for hf blandt de unge i Vejle-området, herunder blandt unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, samt fra nuværende FGU-elever.

   

  Administrationen vurderer på den baggrund, at det kan vise sig berettiget med en lidt større hf-kapacitet i Vejle, men at udviklingen på området fortsat bør følges tæt i de kommende år.

   

  Overvejelser vedrørende kapacitetsloft på Fyn, i Sønderjylland og i Sydvestjylland

  Det er administrationens vurdering, at det, jf. bilag 2, ikke vil være relevant med kapacitetsbegrænsning fra regionsrådets side i de øvrige tre områder i forhold til skoleåret 2021-2022.

   

  Proces frem mod indberetningen til Undervisningsministeriet

  Sagen blev drøftet i udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26. november 2020 på baggrund af skolernes foreløbige kapacitetsindmeldinger. Dernæst blev sagen behandlet i udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 5. januar 2021 på baggrund af skolernes endelige indmeldte kapacitet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Forslag til brev til ministeriet med de endelige tal og anmodning om kapacitetsbegrænsninger er vedlagt sagen efter sagens behandling i udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 5. januar 2021. Endvidere er kapacitetstallene for de erhvervsrettede gymnasier vedlagt, da disse også skal indberettes til ministeriet med frist den 1. februar 2021, men i øvrigt ligger uden for regionsrådets opgaver i forhold til kapacitetsstyring. Dette materiale har af tidsmæssige årsager ikke været forelagt udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 420 stx-elevpladser (14 klasser) på Rosborg Gymnasium gældende for skoleåret 2021-2022.

   

  At regionsrådet indstiller til børne- og undervisningsministeren, at der lægges et kapacitetsloft på 300 stx-elevpladser (10 klasser) på Rødkilde Gymnasium gældende for skoleåret 2021-2022.

   

  At de øvrige indmeldte optagelseskapacitetstal tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Petersen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/54234
  19. Godkendelse af Region Syddanmarks deltagelse i forskningsprojekt om evaluering af EPJ-systemer på hospitaler
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med implementering af ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Syddanmark ønskes der, udover selve implementeringen, også sat fokus på at lære fra processen, såvel i forhold til justering undervejs samt i forhold til kommende implementering af nye kliniske IT-systemer. På den baggrund foreslås det, at Region Syddanmark deltager i forskningsprojektet ”Evaluering af implementeringen af EPJ-systemer på hospitaler i Region Syddanmark og Region Nordjylland”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i lighed med Region Nordjylland i gang med at forberede implementering af ny elektronisk patientjournal (EPJ). EPJ er i sagens natur et helt centralt IT-værktøj på sygehusene, som mange kliniske medarbejdere hver dag bruger som det primære IT-system til planlægning, beslutningsstøtte, udførelse og dokumentation af patientbehandlingen.

   

  Det har derfor betydelige konsekvenser for klinikernes daglige arbejde, når der skal skiftes EPJ. Opgaven er kompleks, og den griber dybt ind i arbejdsrutinerne og samarbejdet i klinikken på sygehusene. Desuden har det stor betydning for personalets arbejdsbetingelser og trivsel, at EPJ-systemet er velfungerende, at det understøtter de kliniske processer, og at personalet er veluddannet i brugen af systemet. Et velfungerende EPJ-system har dermed stor betydning for medarbejdertilfredsheden, patientbehandlingen, produktiviteten og resultaterne af patientbehandlingen.

   

  I forbindelse med omlægning til ny EPJ virker det derfor naturligt og relevant, at Region Syddanmark – udover at planlægge og gennemføre en så smidig overgang som mulig – også fokuserer på at lære af processen med henblik på at justere denne undervejs, og bruge læring og erfaring til kommende implementeringer af nye kliniske IT-systemer.

   

  I den forbindelse er Region Syddanmark og Region Nordjylland i dialog med førende danske forskere på området om udformningen af et projekt med fokus på implementering af EPJ-systemer og effekter af dette. På baggrund af denne dialog er der nu udarbejdet et samlet forskningsprojekt med den danske titel: ”Evaluering af implementeringen af EPJ-systemer på hospitaler i Region Syddanmark og Region Nordjylland”. Forskningsprojektet vil systematisk opsamle viden om personalets oplevelse af implementeringen og brugervenligheden af de nye EPJ-systemer i Region Syddanmark og Region Nordjylland samt effekter på patientoplevelsen og afdelingernes aktivitet og økonomi. En engelsksproget protokol og en dansksproget beskrivelse af projektet er vedlagt.

   

  Finansieringen af forskningsprojektet foreslås i projektoplægget delt mellem Sundheds- og Ældreministeriet (1,86 mio. kr.), Region Nordjylland (1,5 mio. kr.), Region Syddanmark (1,5 mio. kr.), Aalborg Universitet (0,5 mio. kr.) og Syddansk Universitet (0,5 mio. kr.). Restfinansieringen (2,16 mio. kr.) op til 8 mio. kr., som er den samlede projektøkonomi, skal findes ved ansøgning til puljer og fonde. Se vedlagte finansieringsplan for detaljer.

   

  Finansieringen fra Region Syddanmark kommer fra en evalueringspulje i regionen, der står under fælles formål. Midlerne er således ikke en del af EPJ bevillingen og evalueringsprojektet påvirkes derfor ikke af disse.

   

  Der er indtil videre tilsagn om økonomisk bidrag fra Region Nordjylland og Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Evalueringsprojektet følger projektet, og dermed også eventuelle justeringer af tidsplanen for EPJ SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmark giver tilsagn om at støtte ”Evaluering af implementeringen af EPJ-systemer på hospitaler i Region Syddanmark og Region Nordjylland”.

   

  At Region Syddanmarks bidrag til projektet på 1,5 mio. kr. finansieres via rammen for evaluering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 07-12-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  20. Høring forslag til ny epidemilov
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til bemærkninger til Danske Regioner om forslag til ny epidemilov. Danske Regioner afgiver et samlet høringssvar på vegne af de fem regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et nyt forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) i fornyet høring.

   

  Det nye lovforslag indeholder væsentlige forbedringer i forhold til det tidligere lovforslag, der var på dagsordenen til forretningsudvalgsmødet den 11. november 2020: parlamentarisk kontrol, regional repræsentation i epidemikommissionen, mere offentlighed, mindre tvang mv.

   

  Epidemiloven fastsætter rammerne for de foranstaltninger, der skal tages for at hindre, at smitsomme sygdomme føres ind i Danmark, udbredes i landet eller føres til andre lande.

   

  Lov om epidemier m.v. – i daglig tale epidemiloven – udgør den juridiske ramme for danske myndigheders forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige smitsomme sygdomme.

   

  Region Syddanmark afgiver bemærkninger under forbehold for regionsrådets godkendelse til Danske Regioner, som udarbejder et samlet høringssvar på alle fem regioners vegne.

   

  Region Syddanmarks bidrag hertil er vedlagt sammen med høringsmaterialet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslaget til bidrag til bemærkninger til Danske Regioner vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  2 medlemmer, Dansk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  5 medlemmer, Dansk Folkeparti, undlod at stemme.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/717
  21. Godkendelse af underskriftsbemyndigelse
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal tage stilling til, hvem der bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd i sager om bl.a. køb og salg af fast ejendom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge den kommunale styrelseslov § 32, jf. regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

   

  Regionsrådet har tidligere bemyndiget regionsdirektør Jane Kraglund, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen og regnskabschef Lars Weber Strate til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

   

  Mogens Sehested Kristensen har valgt at gå på pension pr. 30. november 2020, og bemyndigelsen er således bortfaldet. Charlotte Storm Gregersen er ansat som ny økonomidirektør pr. 1. februar 2021.

   

  Det indstilles, at regionsrådet på den baggrund giver formel underskriftsbemyndigelse til økonomidirektør Charlotte Storm Gregersen pr. 1. februar 2021.

   

  Det betyder, at regionsdirektør Jane Kraglund, økonomidirektør Charlotte Storm Gregersen og regnskabschef Lars Weber Strate vil være bemyndiget til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At økonomidirektør Charlotte Storm Gregersen fra den 1. februar 2021 bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 21/947
  22. Forslag fra Socialistisk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume

  Nedenstående forslag er indkommet fra Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”SF foreslår, at Region Syddanmark tager initiativ til, at der som en del af samarbejdet i DK2020 indføjes et delelement om udarbejdelse af forslag til et regionalt net af supercykelstier.

   

  Baggrunden for forslaget

  Formålet med supercykelstier er dels at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik og dermed øge antallet af cykelpendlere i regionen, dels at gøre cyklisme til et naturligt supplement. Cykelstinettet skal bl.a. lede hen til opsamlingspunkter ved motorvejsafkørsler, jernbanestationer m.m. Det vil føre til et bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed – til gavn for alle. Cyklen fylder mindre i trafikken og mindsker samtidig forurening, spildtid og styrker den enkelte pendlers sundhed.

   

  Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov og tillader cyklisterne at forvente samme standard på tværs af kommunegrænser. Supercykelstierne planlægges, så de giver den mest direkte rute større arbejdspladser og trafikknudepunkter med så få stop som muligt og en højere grad af komfort.

   

  Set i relation til opfyldelse af verdensmålene, kan cyklismen få en betydelig indflydelse. Ifølge beregninger er CO2 aftrykket 21 g. pr. kørt km. på cykel, hvor det er 271 g. pr. person i bil. Undersøgelser har vist, at mere end halvdelen af alle pendlerture til arbejde er under 20 km. Derfor er der et potentiale ved øget brug af cykel/elcykel, hvis det gøres mere sikkert og trygt at færdes på cykel.

   

  Trafikprognoser fortæller, at der om 10 år er en halv million flere biler i den danske bilpark. Noget der vil stille voldsomme krav til investeringer i infrastruktur, Investeringer der kan begrænses væsentligt, hvis en væsentlig del af persontransporten flyttes fra bil til cykler/elcykler.

   

  Forslaget er blandt andet inspireret af et initiativ i Region Midt, hvor en lignende aftale er indgået:

   

  ”Aftale om supercykelsti samarbejde i Region Midtjylland

  Denne aftale er tænkt som grundlag for samarbejde mellem flere kommuner i Midtjylland samt Region Midtjylland om etablering af supercykelstier.

  Kerneopgaverne for supercykelsti samarbejdet i Region Midtjylland er at understøtte og facilitere tilblivelsen af et sammenhængende net af supercykelstier i regionen på tværs af de deltagende kommuner.”

   

  Det er SFs ønske, at en sådan delaftale indføjes i det allerede vedtagne i DK 2020”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Forslaget blev drøftet og administrationen anmodes om at forberede en sag som behandles i udvalget for regional udvikling.


  Sagsnr. 21/3449
  23. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”Det nuværende krav om, at udenlandske læger skal bestå Prøve i Dansk 3 for at opnå ansættelse ved et sygehus i Region Syddanmark ændres til, at alt autoriseret personale med patientkontakt skal bestå Region Syddanmarks egen sprogtest, som er skræddersyet til formålet.

   

  Hensynet til patientsikkerheden tilsiger, at sundhedspersonalet på vores sygehuse taler dansk på

  et så tilstrækkeligt højt niveau, at der ikke sker misforståelser i kommunikationen med kolleger og

  patienter.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed stiller ingen sprogkrav til EU-læger for at udstede dansk autorisation. Det er op til regionerne at sikre, at en given læge er tilstrækkelig god til dansk til at kunne fungere som læge.

   

  Derfor vedtog regionsrådet i december 2019, at alle udenlandske læger (også EU-læger) fremadrettet skal have bestået Prøve i Dansk 3 med minimumskaraktererne 10 i mundtlig, 7 i skriftlig og 7 i læseforståelse for at blive ansat som læge på sygehusene i Region Syddanmark.

   

  Desværre tyder tilbagemeldinger fra patienter og sygehuse på, at regionsrådets beslutning om de nye sprogkrav ikke fungerer i praksis. At der stadig ansættes læger, som på trods af de skærpede

  sprogkrav ikke er i stand til at kommunikere med patienterne.

   

  Dette kan skyldes, at Prøve i Dansk 3 er en meget teoretisk prøve, som ikke tester de sproglige

  kompetencer, som er relevante for en læge.

   

  Prøve i Dansk 3 tester evnen til at skrive en dansk stil, til at læse og forstå en given tekst og til at

  snakke om et aktuelt emne (som ofte er kendt i forvejen). Den tester netop ikke evnen til at forstå det talte sprog, dvs., hvad patienterne siger, eller evnen til at kommunikere på en forståelig måde med patienterne, herunder bruge danske begreber i stedet for lægelatinske, have en forståelig udtale og en kulturel forståelse for, hvordan en patientsamtale gennemføres i Danmark.

   

  Konsekvensen er, at der ansættes læger, som ganske vist formelt lever op til vores sprogkrav, men som ikke er i stand til at kommunikere på forsvarlig vis med patienter og kolleger.

   

  Samtidig stiller vi ingen specifikke sprogkrav til alt andet autoriseret personale, herunder

  sygeplejersker, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter, men lægger os i stedet op ad

  Danske Regioners krav om, at disse faggrupper bare skal have bestået Prøve i Dansk 3, altså uden minimumskarakterer. Det vil i praksis sige, at det er muligt at ansætte personale, som taler dansk på et meget lavt niveau.

   

  På baggrund af dette er det er den konservative regionsrådsgruppes forslag, at Region

  Syddanmark indfører sin egen sprogtest. Den skal bestås af alle nyansatte, autoriserede medarbejdere med udenlandsk baggrund, som skal have patientkontakt.

   

  Som den eneste region i Danmark er vi allerede i besiddelse af en sådan test. Den er udviklet på

  Sygehus Lillebælt og har været brugt ved alle ansættelser af udenlandsk personale gennem de sidste 10 år. Den er målrettet sundhedspersonale og tester hovedsageligt evnen til at kommunikere forståeligt og ordentligt med patienten. OUH benytter ligeledes samme test og har gjort det siden sommeren 2020.

   

  Sprogtesten er allerede udviklet og i brug og kan derfor rulles ud til at gælde alle sygehuse i Region Syddanmark uden de store omkostninger.

   

  Testen indføres fremadrettet, men kan også bruges til at teste sundhedspersonale, som fx har

  modtaget patientklager omhandlende sproglige misforståelser.

   

  Med indførslen af en sådan sprogtest sikrer vi, at personalet på vores sygehuse til enhver tid har

  tilstrækkelige sproglige kompetencer til at sikre en høj patientsikkerhed og -tilfredshed.

  Den vil samtidig gøre Region Syddanmark til forgangsmænd på området - på samme måde som vi er blevet det med hjemtagelsen på tolkeområdet”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Punktet blev drøftet. På den baggrund anmoder regionsrådet administrationen om at udarbejde et forslag til, hvorledes kravet om Danskprøve 3 kan suppleres af en afprøvning af realkompetencer. Forslaget forelægges til drøftelse i forretningsudvalget.


  Sagsnr. 21/14
  24. Udpegning af nye medlemmer til Psykiatrisk dialogforum og Kontaktforum for handicap
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal udpege et nyt medlem til Psykiatrisk dialogforum og til Kontaktforum for handicap.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 22. januar 2018, at der fortsat skal være et psykiatrisk dialogforum og et kontaktforum for handicap i Region Syddanmark i perioden frem til 31. december 2021.

   

  På regionsrådsmødet den 19. marts 2018 blev der udpeget brugerrepræsentanter til de to fora. Udpegningerne er som udgangspunkt gældende for hele valgperioden.

   

  Lillian B. Thomsen har repræsenteret Alzheimerforeningen i Psykiatrisk dialogforum. Hun har nu meddelt, at hun ikke længere er medlem af Alzheimerforeningen, og regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem til Psykiatrisk dialogforum, gældende for resten af indeværende valgperiode.

   

  Alzheimerforeningen indstiller Grethe Skovlund, lokalformand Alzheimerforeningen Trekanten, som nyt medlem til Psykiatrisk dialogforum.

   

  Ole Lennart Hansen har repræsenteret foreningen Lev i Kontaktforum for handicap. Administrationen modtog i november 2020 besked om, at Ole Lennart Hansen er afgået ved døden, og regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem til Kontaktforum for handicap, gældende for resten af indeværende valgperiode.

   

  Foreningen Lev indstiller Jens-Arne Hansen, Lev Kerteminde, som nyt medlem til Kontaktforum for handicap.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Lillian B. Thomsen udtræder af Psykiatrisk dialogforum, og at Grethe Skovlund indtræder som nyt medlem, gældende for resten af indeværende valgperiode.

   

  At Jens-Arne Hansen indtræder som nyt medlem af Kontaktforum for handicap, gældende for resten af indeværende valgperiode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr.
  25. LUKKET: EPJ SYD - Aktivitetsplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  26. LUKKET: EPJ SYD - Ibrugtagning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  27. LUKKET: Tabt arbejdsfortjeneste - godkendelse af timesats 2021 - regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen godkendt.

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/63198
  28. Lokale elevfordelingsregler i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Bestyrelsen på Kolding Gymnasium har klaget til regionsrådet over Fordelingsudvalg Trekantområdets afgørelse i forbindelse med anmodning om at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Regionsrådet skal behandle klagen og fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler. Der lægges op til en drøftelse af, om der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler, og i givet fald hvilke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Kolding Gymnasium har den 2. december 2020 anmodet Fordelingsudvalg Trekantområdet om at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Det kunne der ikke opnås enighed om i fordelingsudvalget, og på baggrund heraf har Kolding Gymnasium klaget til regionsrådet den 6. januar 2021. Fristen for regionsrådets behandling af klagen, og for at fastsætte eventuelle lokale elevfordelingsregler, er den 27. januar 2021. 

   

  Kolding Gymnasium argumenterer i deres klage (bilag 3) for, at de anser deres mangfoldige elevgruppe som en styrke, men at de gennem en årrække har oplevet, at flere vælger skolen fra. Kolding Gymnasium argumenterer for, at den etniske elevsammensætning på skolen kan være en af forklaringerne. Det understøtter Kolding Gymnasium bl.a. med data fra elevernes søgemønstre i perioden 2010-2020, en rapport fra EVA, samt en intern imageanalyse. Kolding Gymnasium viser, at frafaldet blandt elever med anden etnisk herkomst end dansk er lidt større end for elever med etnisk dansk herkomst, samt at elever med anden etnisk herkomst end dansk er væsentligt overrepræsenteret i den nedre kvartil, hvad angår eksamensresultater, hvilket giver udfordringer af pædagogisk og faglig karakter.

   

  Samlet set ønsker Kolding Gymnasium, at der skal fastlægges lokale elevfordelingsregler for rettidigt at imødegå et søgemønster og en elevsammensætning, som er ved at danne sig i Kolding-området og på Kolding Gymnasium, som ikke afspejler befolkningssammensætningen i området.

   

  Det skal sandsynliggøres, at de konstaterede udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter har sammenhæng med elevsammensætningen på Kolding Gymnasium, hvis der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler.

   

  Andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk har været stigende på Kolding Gymnasium, så den nu ligger i omegnen af 30 pct., men der er også udsving fra år til år. Administrationen bemærker, at en høj andel af elever med anden etnisk herkomst end dansk i sig selv ikke kan begrunde lokale elevfordelingsregler.

   

  I forhold til søgningen til Kolding Gymnasium har den været vigende siden 2013, hvor antal ansøgninger toppede (set over perioden 1998-2020). Oprettelsen af IB og HF uddannelserne har til dels kompenseret for tilbagegangen på stx for Kolding Gymnasium – og væksten i ansøgertallet til alle tre uddannelser er 42 pct. i perioden 2008-2020, mens antal 15-16 årige i Kolding Kommune er steget med otte pct. Mønsteret i 2. og 3. prioritetsansøgninger til de to gymnasier er meget ens, og der er således ingen begrundelser i data for, at ansøgere til Munkensdam Gymnasium i særlig grad skulle fravælge Kolding Gymnasium som 2. prioritet.

   

  Der er ikke væsentlige forskelle på elevernes trivsel for stx på Munkensdam Gymnasium og Kolding Gymnasium, jf. bilag 2. Dog har Kolding Gymnasium i forbindelse med en ansøgning til regionsrådets uddannelsespulje vedrørende projektet ”Større trivsel gennem fællesskaber” i marts 2020 beskrevet, at trivslen er markant lavere i nogle klasser end i andre (elevtrivselsundersøgelsen 2018). Regionsrådet har finansieret projektet med 1,3 mio. kr., og projektet løber fra august 2020 til juni 2023. Projektet går ud på at fremme fællesskaber og trivslen på Kolding Gymnasium, der har en stor diversitet i sin elevgruppe.

   

  Ansøgerne til Kolding Gymnasiums stx har svagere faglige forudsætninger målt på karakterer fra grundskolen og kommer i betydeligt mindre omfang fra hjem, hvor forældrene har videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Generelt opnår elever med anden etnisk herkomst end dansk ved Kolding Gymnasium lavere karakterer ved studentereksamen end elever med dansk herkomst ved de to gymnasier i Kolding. Dette understøttes jf. tidligere også af Kolding Gymnasiums klage. Elever med anden etnisk herkomst end dansk er væsentligt overrepræsenteret i den nedre kvartil, hvad angår eksamensresultater. Endelig får elever med dansk herkomst ved Kolding Gymnasium nu lavere karaktergennemsnit, end elever med dansk herkomst ved Munkensdam Gymnasium. I 2014 var karaktergennemsnittet således 0,6 karakterpoint højere ved Kolding Gymnasium, mens det var 0,9 karakterpoint lavere i 2020.

   

  Elevsammensætningen på Kolding Gymnasium har været drøftet i Fordelingsudvalg Trekantområdet i flere omgange, herunder om man skulle benytte muligheden for at arbejde med lokale elevfordelingsregler. Det er der ikke enighed i fordelingsudvalget om, men formanden for fordelingsudvalget har i forbindelse med drøftelsen af sagen vurderet, at der var stærke argumenter for, at Kolding Gymnasium har udfordringer af faglige, pædagogisk eller social karakter, der er en følge af elevsammensætningen og har derfor opfordret fordelingsudvalget til at finde en løsning i fællesskab.

   

  Det er administrationens vurdering, at der kan være begyndende udfordringer af faglige, pædagogisk eller social karakter, der er en følge af elevsammensætningen, men ikke at det er demonstreret i et sådant omfang, at der er tale om store og akutte udfordringer.

   

  Som følge af Kolding Gymnasiums klage, har regionsrådet mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, ligesom man også har mulighed for at afvise klagen.

   

  Det har ikke været muligt at formulere en konkret fordelingsregel på baggrund af Kolding Gymnasiums input, men administrationen har bl.a. ladet sig inspirere af principperne og udarbejdet to modeller for lokale elevfordelingsregler, som hver har tre kombinationsmuligheder. Modellerne er beskrevet i bilag 1, og kan opsummeres således:

   

  • En model, der tager udgangspunkt i udsatte boligområder. Modellen kan stå alene, eller kombineres med en tilbagefordelingsmekanisme eller et kapacitetsloft.
  • En model der tager udgangspunkt i karakterer fra grundskolen. Modellen kan stå alene, eller kombineres med en tilbagefordelingsmekanisme eller et kapacitetsloft.

   

  Endelig er der også mulighed for, at regionsrådet fastlægger et kapacitetsloft for Munkensdam Gymnasium.

   

  Der er ikke noget krav om, at regionsrådet skal fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022. Hvis der ikke fastsættes lokale elevfordelingsregler anvendes de gældende elevfordelingsregler. Der forhandles pt. om nye regler for bl.a. elevfordeling og kapacitet blandt partierne i Folketinget med henblik på at sikre bedre muligheder for at håndtere udfordringerne med faldende ungdomsårgange og elevsammensætningen. De nuværende regler er bl.a. udfordret af, at de kun omfatter de almengymnasiale uddannelser. Der er således usikkerhed om de mere langsigtede rammer for elevfordeling og kapacitet. Dermed er der risiko for, at lokale elevfordelingsregler gældende for de to stx-gymnasier i Kolding for skoleåret 2021/2022 får karakter af en midlertidig løsning. Administrationen anbefaler under alle omstændigheder, at udviklingen på Kolding Gymnasium følges.

   

  Vedlagt som bilag er Kolding Gymnasiums anmodning om, at Fordelingsudvalg Trekantområdet fastsætter lokale elevfordelingsregler (bilag 3), referatet fra mødet i Fordelingsudvalg Trekantområdet den 14. december 2020 (bilag 4), klagen fra Kolding Gymnasiums bestyrelse (bilag 5), Munkensdam Gymnasiums umiddelbare bemærkninger til klagen (bilag 6), presseklip modtaget fra Munkensdam Gymnasium (bilag 7) samt to baggrundsnotater (bilag 1 og 2).

   

  På mødet i udvalget for uddannelse og arbejdskraft har Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium fået mulighed for at præsentere deres synspunkter.

   

  Administrativ tilføjelse
  Umiddelbart inden sagens behandling i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft blev det konstateret, at ansøgertallene til hf på Kolding Gymnasium ikke er korrekte (bilag 2, afsnit 2), hvilket også har betydning for sjette afsnit i sagsfremstillingen. Udvalget blev gjort opmærksom på fejlen inden udvalgets drøftelse af sagen. Den faktiske stigning i det samlede ansøgertal til Kolding Gymnasium i perioden 2008-2020 er således 13 pct. og ikke 42 pct., som først angivet. Fejlen har ikke betydning for sagens indhold eller administrationens indstilling til udvalget. Der er tilføjet et nyt bilag 2, hvor fejlene er blevet rettet, og rettelserne er uddybet på side 15. I sagsfremstillingens sjette afsnit, anden sætning, skal der stå 13 pct. i stedet for 42 pct.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet drøfter, om der skal fastsættes lokale elevfordelingsregler i Kolding for skoleåret 2021/2022, og i givet fald hvilken model.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 20-01-2021

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet,

   

  At der ikke fastsættes lokale elevfordelingsregler for Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium for skoleåret 2021/2022, bl.a. fordi de pågående forhandlinger, om bl.a. elevfordeling og kapacitet i Folketinget, skaber usikkerhed om de mere langsigtede rammer for elevfordeling og kapacitet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 22-01-2021

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2021

  Indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft godkendt.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  29. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 26-01-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring