Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kommunekontaktudvalget - Dagsorden - 12. marts 2021

Mødedato
12-03-2021 kl. 09:00

Mødested
Virtuelt

Deltagere
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
 • Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
 • Hans Stavnager, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Tonni Hansen, Langeland Kommune
 • Bo Hansen, Svendborg Kommune
 • Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
 • Kasper E. Olesen, Kerteminde Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Steen Wrist, Fredericia Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

 • Afbud

  Luk alle punkter Dagsorden


  1. Temadrøftelse om ulighed i sundhed
  2. Samarbejde om mental sundhedsfremme
  3. Drøftelse af indsatser i kommende akutplan for Region Syddanmark
  4. Status vedrørende ny aftale for intravenøs behandling i nærmiljøet
  5. Orientering om aktuel status for COVID-19
  6. Viden og analyser i regi af den regionale udviklingsstrategi
  7. Status på infrastrukturforhandlinger og syddanske prioriteter
  8. Status på lægedækningen pr. februar 2021
  9. Mødeplan for 2022
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 20/18261
  1. Temadrøftelse om ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen udgav i september 2020 en rapport om udviklingen i ulighed i sundhed, der viser, at der fortsat er ulighed i sundhed i Danmark. Med udgangspunkt i rapporten er temaet drøftet tværsektorielt i sundhedskoordinationsudvalget den 11. februar 2021.

   

  Nærværende drøftelse indledes med et oplæg fra Sygehus Lillebælt og Fredericia Kommune, der eksemplificerer den tidlige indsats mod ulighed i sundhed i det tværsektorielle felt. Herefter lægges op til, at kommunekontaktudvalget drøfter, hvordan der i det tværsektorielle samarbejde kan arbejdes med at skabe mere lighed i sundhed for de syddanske borgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er mange årsager til ulighed i sundhed, som både omhandler individers egen adfærd og overordnede strukturer i samfundet. Ulighed i sundhed skal samtidig forstås i et livsforløbsperspektiv, hvor man gennem livets faser påvirkes forskelligt af levevilkår, adfærd og miljø. Dette har i sidste ende betydning for, hvor udsat man er for ulighed i sundhed. Udfordringerne er således komplekse, og der findes ikke nogen lette eller hurtige løsninger herpå, som kan udføres af enkelte aktører alene. Det er i stedet et kendt faktum, at der er behov for, at opgaven løftes i fællesskab på tværs af fagområder, sektorer og strukturer.

   

  I september 2020 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom”, der viser, at der stadig er ulighed i Danmark, og at der på flere områder tilmed er sket en stigning i uligheden. Derudover udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”, der giver en række anbefalinger inden for følgende tre områder:

   

  • Børns tidlige udvikling og uddannelse.
  • Arbejdsliv, indkomst, miljø og sundhedsadfærd.
  • Sundhedsvæsen, socialt arbejde og rehabilitering.

   

  Begge rapporter kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

   

  I Sundhedsaftalen 2019-2023 er den overordnede vision, at ”vi samarbejder om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. I lyset af den seneste viden om ulighed i sundhed er det derfor relevant at drøfte, hvordan man i det tværsektorielle samarbejde kan arbejde med at fremme lighed i sundhed for borgerne i Syddanmark.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget havde på møde den 11. februar 2021 en temadrøftelse af ulighed i sundhed. Udvalget drøftede, hvor man i det tværsektorielle samarbejde med fordel kan lægge fokus i forhold til at reducere graden af ulighed. Blandt andet blev der peget på den tidlige indsats til gravide og småbørnsfamilier, større grad af populationsansvar hos den praktiserende læge, et styrket samarbejde mellem sygehus, almen praksis og kommune om den befolkningsgruppe, som er i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet i forbindelse med længerevarende sygdom samt fokus på bedre adgang – både økonomisk og geografisk – til speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer mv. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på baggrund af drøftelserne, at det, der på mødet blev bragt frem, skal indgå i det videre arbejde på sundhedsaftaleområdet.

   

  Punktet indledes med et oplæg fra afdelingsjordemoder Stine Storm fra Sygehus Lillebælt og Leder af Sundhedsplejen, Else Marie Rask Larsen, fra Fredericia Kommune. Oplægget vil tage udgangspunkt i et tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, jordemødre og sundhedsplejen. Oplægget vil indeholde eksempler på indsatser, hvor ulighed og sårbarhed er i fokus i den tidligere indsats for mor og barn.

   

  De perspektiver, der drøftes under punktet her, vil bidrage til arbejdet med den overordnede vision om at skabe lighed i sundhed i det tværsektorielle samarbejde i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter, hvordan kommuner og region kan samarbejde om at fremme lighed i sundhed for borgerne i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/42758
  2. Samarbejde om mental sundhedsfremme
  fold dette punkt ind Resume

  Der er et stigende antal danskere, der lever med et dårligt mentalt helbred. Årsagerne hertil er mange og forskelligartede, og derfor skal indsatserne til fremme af mental sundhed også være det.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler tilslutning til partnerskabet ABC for mental sundhed som fælles arbejdsramme til at nå målsætningen om at reducere dårlig mental trivsel hos unge, jf. Sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Partnerskabet ABC for mental sundhed har en vision om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning via en fælles ramme, som er de tre elementer A (gør noget aktivt), B (gør noget sammen) og C (gør noget meningsfuldt). Ved tilslutning til partnerskabet er der en forventning om en lokal koordinering af indsatser, men indmeldelse i partnerskabet er gratis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  At have det godt, at trives og fungere i hverdagen –– er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da mental sundhed fremmer livskvaliteten og eksempelvis modvirker depression og angst.

   

  Sundhedsprofilen fra 2017 viser, at 13,5 % af alle voksne danskere har dårligt mentalt helbred, og at tendensen er stigende. Flere kvinder end mænd har dårligt mentalt helbred, hvilket gælder for alle aldersgrupper. Sundhedsprofilen viser ligeledes, at andelen af unge (16-24 år), som mistrives mentalt, i perioden 2010-2017 er steget fra 16% til 23% for kvinder og fra 8% til 11% for mænd.

   

  Risikofaktorerne for dårlig mental trivsel forandrer sig over et liv.

   

  • For små børn kan alkoholmisbrug, psykisk sygdom, fødselsdepression eller andre alvorlige belastninger hos en eller begge forældre være risikofaktorer for udvikling af dårlig trivsel.
  • For unge, voksne og ældre ses tilsvarende klare sammenhænge mellem uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, fx rygning, højt alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, usunde kostvaner og dårlig mental sundhed.

   

  Risikofaktorerne fordeler sig således på mange forskellige områder, og det samme bør indsatserne for mental sundhed gøre.

   

  Mental sundhed er et politisk prioriteret visionsområde i den syddanske sundhedsaftale. Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler at anvende partnerskabet ABC for mental sundhed som en fælles ramme til arbejdet med at fremme mental sundhed i Syddanmark.

   

  Visionen i ABC for mental sundhed er at styrke befolkningens mentale sundhed og trivsel gennem øget individuel modstandskraft og social sammenhængskraft i samfundet. Målet er at tilskynde befolkningen til mere proaktivitet for egen og andres trivsel, eksempelvis gennem kendskab og deltagelse i aktiviteter, der styrker og bevarer den mentale sundhed. Målet er samtidig at sikre de bedste rammer for dette, eksempelvis ved at opbygge samhørighed og samarbejde på tværs af organisationer og fagligheder, der har interesse i at fremme mental sundhed. De tre gennemgående elementer i ABC-tankegangen er:

   

  1. Gør noget aktivt (Act).
  2. Gør noget sammen (Belong).
  3. Gør noget meningsfuldt (Commit).

   

  Statens Institut for Folkesundhed foretager løbende evaluering af partnerskabet. Her ses, at størstedelen af partnerne i ABC for mental sundhed oplever, at arbejdet med mental sundhedsfremme er blevet mere håndgribeligt, da ABC-rammen kan samle både eksisterende og nye indsatser. Desuden har ABC-partnerskabet bidraget til at fremme samarbejdet både tværsektorielt og tværprofessionelt.

   

  Som partner erklærer man sin opbakning til visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. ABC for mental sundhed er et nationalt partnerskab. Det er gratis at melde sig ind, og der er en forventning om, at der lokalt allokeres ressourcer til en kontaktperson og/eller ABC-koordinator, at man lokalt koordinerer indsatser og at der udarbejdes en handleplan. Der er mulighed for at deltage i netværk, få sparring og rådgivning i forbindelse med lokale indsatser samt modtage kampagnemateriale.

   

  Hensigtserklæringen for Partnerskabet ABC for mental sundhed er vedlagt som bilag.

   

  I Syddanmark er der gode erfaringer med at bidrage til at løfte en indsats via et partnerskab. Det sås sidst under arbejdet med Røgfri Fremtid, og derfor kan der med fordel hentes inspiration heri i det kommende arbejde med ABC for mental sundhed. Under arbejdet med Røgfri Fremtid blev der eksempelvis skabt et tæt samarbejde mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Organiseringen omkring Røgfri Fremtid viste sig at være et godt fundament til at skabe konkrete indsatser, koordinering af indsatser på tværs af kommuner og region, vidensdeling og flotte resultater, bl.a. båret af, at alle kommuner og regionen tilmeldte sig partnerskabet. Projektlederen havde en rolle som faglig sparringspartner og vidensperson, og stod til rådighed for både kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede aktører.

   

  Direktør for Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk, vil indlede punktet med et oplæg om mental sundhed og indsatser til fremme heraf.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter perspektiver i tilslutningen til partnerskabet ABC for mental sundhed.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/36737
  3. Drøftelse af indsatser i kommende akutplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark sender i maj 2021 den kommende akutplan for regionen i høring. På mødet orienteres om de centrale forslag i akutplanen samt den videre proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er på vej med en ny akutplan for regionen. Akutplanen baseres på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats samt Danske Regioners udspil på området.

   

  Akutplanen indeholder en række indsatser, der skal skabe øget sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på, at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse.

   

  Som et centralt tiltag i akutplanen er oprettelse af akutte visitationsenheder ved hvert akutsygehus. De akutte visitationsenheder skal medvirke til, at der visiteres mest hensigtsmæssigt, herunder for borgere, der kan have gavn af alternativer til indlæggelse. De akutte visitationsenheder skal derfor sikre overblik over mulige tilbud for den enkelte patient, og fungere som omdrejningspunkt for de involverede parter, hvad enten det er egen læge, vagtlæge, kommunal akutfunktion eller sygehusafdeling. De akutte visitationsenheder vil få en koordinerende funktion, men det er fortsat kommunerne, der har myndighedsansvar for kommunale funktioner og dermed opgaven med at visitere til kommunale tilbud. De akutte visitationsenheder vil være tilknyttet de fælles akutmodtagelser på akutsygehusene, men vil desuden have en tæt koordinerende funktion over for psykiatrien og herunder de psykiatriske akutmodtagelser.

   

  Akutplanen indeholder også en række andre indsatser for at understøtte samarbejde på tværs af sektorer, herunder fælles udvikling, større videndeling, bedre kommunikation. Det skal blandt andet ske ved faste samarbejdsstrukturer, fælles værktøjer samt fælles viden og erfaringer.

   

  Akutplanen rummer ligeledes indsatser for udvikle lægevagten og samarbejdet mellem lægevagten og akutfunktionerne på sygehusene. Endelige foreslås nye tiltag for at sikre hurtig og effektiv indsats for akutte hjertepatienter.

   

  I henhold til tids- og procesplanen for arbejdet med akutplanen sendes forslag til akutplan i høring 6. maj 2021 frem til 30. august 2021. Forslag til akutplan behandles politisk i Region Syddanmark i løbet af april, idet regionsrådet behandler høringsforslaget den 26. april 2021.

   

  Forslag til indsatser i akutplanen har ad flere omgange været præsenteret for Det Administrative Kontaktforum, ligesom der er kommunale repræsentanter med i styregruppen for akutplanen samt i flere arbejdsgrupper under styregruppen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget drøfter forslag til akutplan i forbindelse med høringsfasen.

   

  Koncerndirektør Kurt Espersen vil orientere om akutplanen på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Kommunekontaktudvalget drøfter forslag til indsatser i akutplanen.


  Sagsnr. 20/37410
  4. Status vedrørende ny aftale for intravenøs behandling i nærmiljøet
  fold dette punkt ind Resume

  Det Administrative Kontaktforum besluttede den 27. maj 2020, at der skulle igangsættes et tværsektorielt arbejde omkring en mulig ny aftale for intravenøs behandling med henholdsvis væske og antibiotika i nærmiljøet i Syddanmark. Der gives her en status i forhold til processen frem til nu samt planlagte aktiviteter i relation til opgaven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Intravenøs behandling (IV-behandling) er som udgangspunkt en regional opgave, men set fra et borgerperspektiv, kan der være store gevinster forbundet med behandling i nærmiljøet. Borgerne kan have svært ved at få en hverdag til at hænge sammen med flere daglige fremmøder på sygehusene. Hvis behandlingen kan foregå på det samme faglige niveau, som på sygehuset, vil mange borgere foretrække at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte derfor i oktober 2017 IV-aftalerne for henholdsvis væske og antibiotika i nærmiljøet. Der er tale om frivillige aftaler, hvor 19 af de 22 syddanske kommuner har valgt at tiltræde de to IV-aftaler. Der er ikke økonomi mellem parterne i de eksisterende frivillige samarbejdsaftaler. I IV-samarbejdsaftalerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland betaler regionerne en andel af de kommunale udgifter til sygeplejens løn og kommunerne forpligter sig til at varetage IV-behandlingen i nærmiljøet inden for de i aftalen rammesatte patientforløb.

   

  I lyset af de eksisterende aftaler i Nordjylland og Midtjylland havde Det Administrative Kontaktforum på mødet den 27. maj 2020 en indledende drøftelse af mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet, at der skal arbejdes videre med et beslutningsgrundlag, som afklarer mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark, baseret på erfaringer fra de andre regioner samt erfaringer fra anvendelsen af IV-pumper i Region Syddanmark. Opgaven blev forankret i Følgegruppen for Behandling og Pleje.

   

  Der pågår således et arbejde i forhold til denne afklaring og det foreløbige arbejde blev forelagt for Det Administrative Kontaktforum den 4. marts 2021, jf. den tidsplan, som er fastlagt i fællesskab.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 20/57932
  5. Orientering om aktuel status for COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives der en orientering om den aktuelle situation vedrørende COVID-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives på mødet en mundtlig orientering om den aktuelle situation vedrørende COVID-19, herunder vaccination, test, smittetryk og kapacitet på sygehusene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 20/9684
  6. Viden og analyser i regi af den regionale udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Viden og analyser er et tværgående tema i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Hvert år udgives en række analyser og publikationer, herunder bl.a. KONTUR, der giver aktuel viden om den regionale udvikling i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Viden og analyser er et af fire tværgående temaer i den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, som skal sikre et fælles fundament for indsatser. Fælles viden om fælles udfordringer skaber grundlag for dialog og samarbejde, og viden kan kvalificere de beslutninger, der former indsatser og prioriteringer i forhold til udviklingen i Syddanmark og bidrage til at sætte en fælles udviklingsdagsorden lokalt, regionalt og nationalt.

   

  I 2020 er der blandt andet udarbejdet en analyse, ”Grænselandet på tværs”, der sætter fokus på livet i grænselandet og på fælleskabet på tværs af grænsen. Der er desuden udarbejdet publikationen ”Klimaforandringer – Borgernes holdninger og adfærd”, som omhandler borgernes syn på klimaforandringer i Syddanmark, samt en analyse om cirkulær økonomi, der sætter fokus på cirkulære løsninger blandt små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

   

  I 2021 vil der som led i det tværgående tema i udviklingsstrategien blandt andet blive sat fokus på de mindre byers betydning for landdistrikter, unges ”kompetencer til livet”, samt på betydningen af et aktivt kulturliv i hele Syddanmark.

   

  Region Syddanmark udgiver desuden hvert år publikationen, KONTUR, som indeholder nøgletal for de 22 syddanske kommuner og for regionen som helhed. Publikationen samler nøgletal fra temaer som sundhed, klima, uddannelse og pendling, der tilsammen giver et overblik over potentialer og udfordringer på tværs af de syddanske kommuner.

   

  KONTUR giver regionen og kommunerne i Syddanmark mulighed for at følge udviklingen inden for forskellige områder og opdage mønstre, der kan give anledning til nærmere undersøgelse. Ydermere giver KONTUR mulighed for at sammenligne en enkelt kommunes udvikling inden for væsentlige områder med udviklingen i de øvrige syddanske kommuner og i hele landet.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af KONTUR er der hvert år en tæt dialog med de syddanske kommuner, som har mulighed for at komme med bemærkninger og input til den videre udvikling af publikationen.

   

  KONTUR 2020 for Region Syddanmark er vedlagt som bilag. KONTUR 2020 for de 22 enkelte kommuner i Syddanmark og øvrige analyser publiceres i regionens ”vidensbank”, som kan findes her.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 21/12986
  7. Status på infrastrukturforhandlinger og syddanske prioriteter
  fold dette punkt ind Resume

  Der forventes i første halvår 2021 forhandlet en langsigtet infrastrukturinvesteringsplan mellem Folketingets partier. Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner blev i 2011 enige om, hvilke infrastrukturprojekter man sammen skal arbejde for. Sagen foreligges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har bebudet, at der i løbet af foråret 2021 skal forhandles en langsigtet infrastrukturinvesteringsplan. Der er ultimo januar/primo februar indledt en møderække, hvor partiernes transportordførere præsenteres for embedsmandspræsentationer af diverse potentielle investeringsprojekter.

   

  Der er forventningen, at de direkte forhandlinger indledes med et sættemøde i de første uger af marts måned. Hvorvidt forhandlingerne kommer til at ske på baggrund af et egentligt offentlig udspil fra regeringen, eller alene et forhandlingsoplæg der præsenteres for forhandlingsparterne, er pt. ikke kendt.

   

  Det er heller ikke kendt pt., hvor stor en økonomisk ramme der vil blive tale om til de kommende 10 års anlægsinvesteringer. I forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse blev den samlede ramme til statslige investeringer opskrevet med ca. 15 mia. kr., men det er ukendt hvor stor en del – om nogen – der vil gå til infrastrukturinvesteringer.

   

  De syddanske infrastrukturprioriteter blev besluttet i fællesskab mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner i 2011, og blev genbekræftet i 2019. De syddanske infrastrukturprioriteter omfatter:

  • Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamborg.
  • En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • En parallel forbindelse over Lillebælt.

   

  Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd om Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg, som projekter, hvor der er vedtaget anlægslov, og som ønskes finansieret og færdiggjort.

   

  Status for de syddanske prioriteter fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/6066
  8. Status på lægedækningen pr. februar 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på lægedækningen pr. februar 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden seneste orientering til udvalget i 2019, har der fortsat været fokus på at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen. Der arbejdes derfor til stadighed med både kort- og langsigtede strategier og initiativer, der skal sikre lægedækningen i regionen i fremtiden. Lægedækningssituationen i regionen er fortsat den bedste i flere år, og er blevet yderligere forbedret siden seneste orientering til udvalget. Regionen og kommunerne arbejder fortsat sammen om forskellige initiativer, herunder etablering af sundhedshuse og lignende tværgående fællesskaber, ligesom der på det administrative plan fortsat er en løbende og god dialog, kommunerne og regionen imellem.

   

  Sundhedsloven foreskriver, at regionen har ansvaret for at sikre lægedækning og lægevalg på almenlægeområdet. Arbejdet med sikringen af lægedækning tager udgangspunkt i praksisplanen for 2020-2023, og praksisplanen udgør derfor en vigtig del af regionens samlede sundhedsplan. Praksisplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med de kommuner, som har bidraget væsentligt til planens endelige udformning.

   

  Regionen har forsat en aktiv strategi for rekruttering til almen praksis i regionen. Rekrutteringsindsatsen er håndholdt og proaktiv. Dette er fortsat en medvirkende årsag til den gode og stabile udvikling i lægedækningssituationen. Som led i rekrutteringsindsatsen arbejdes der tæt sammen med kommunerne, særligt i de områder, hvor der er behov for et øget fokus for at sikre lægedækningen. Der afholdes løbende rekrutteringsarrangementer og informationsmøder for kommende læger, og de berørte kommuner har i den forbindelse været en solid medspiller, hvor flere sundhedschefer mv. har deltaget med oplæg og i forskellige workshops.

   

  Der er fortsat områder i regionen, der er udpeget som lægedækningstruede. At et område udpeges som lægedækningstruet er ikke udtryk for, at der er akut eller truende risiko for lægedækningen, men snarere et udtryk for, at der kan opstå alvorlige lægedækningsproblemer, såfremt der ikke arbejdes målrettet med sikringen af lægedækningen i disse områder. Disse lægedækningstruede områder udpeges af lægedækningsgruppen, som er en arbejdsgruppe under praksisplanudvalget. Udpegningen som lægedækningstruet område giver nogle overenskomstmæssige fordele for de berørte praksis, fx mulighed for at etablere delepraksis uden forudgående tilladelse. Formålet er at trække flere læger til disse områder.

   

  De aktuelt udpegende lægedækningstruede områder begrænser sig til Fanø Kommune, Faaborg by, Varde Kommune, Vejen by, Billund by og Aabenraa Kommune. Udpegningen gælder for 6 måneder ad gangen, og et område kan godt blive udpeget flere gange i træk. Eksempelvis har Esbjerg by været udpeget som lægedækningstruet i godt 3 år i træk, men er det ikke længere.

   

  Der sondres mellem egentlige lægedækningstruede områder, som de ovenfor nævnte, og områder som muligvis kan blive ramt at med lægedækningen, såkaldte opmærksomhedsområder. I disse områder arbejdes der intensivt på at opretholde lægedækningen og sikre denne i fremtiden. Opmærksomhedsområder er pt. Langeland Kommune, Assens by og Fredericia Kommune, men der arbejdes også intensivt med sikringen af lægedækningen i andre områder.

   

  Der arbejdes endvidere målrettet med praksisplanlægning i form af udmøntning af nye ydernumre, således at det sikres, at der er lægekapacitet nok til at imødegå befolkningstilvækst mv. I denne forbindelse er kommunerne en vigtig aktør, der løbende forsyner regionen med informationer om befolkningstilvækst i forskellige områder af kommunerne, sådan at det har været muligt at arbejde mere målrettet med disse udmøntninger. Senest er der udmøntet to nye ydernumre til nedsættelse i Vejle.

   

  De steder, hvor det ikke har været muligt at løse lægedækningsproblemerne på traditionel vis, er der etableret midlertidige udbudsklinikker eller regionstilbud, der drives på midlertidig basis. I 2019 var der 8 udbudsklinikker/regionstilbud, mens der primo 2021 alene er to udbudsklinikker tilbage. Disse er beliggende i Aabenraa og Tønder, hvor de betjener henholdsvis 1.900 og 1.650 patienter. Kontrakterne udløber og skal konkurrenceudsættes igen i 2021 (Tønder) og 2022 (Aabenraa), hvorved der skal tages stilling til den fremtidige sikring af lægedækningen i de to kommuner.

   

  Den konkrete lægedækningssituation i de enkelte kommuner fremgår i detaljeret form af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4350
  9. Mødeplan for 2022
  fold dette punkt ind Resume

  Godkendelse af Kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det foreslås, at Kommunekontaktudvalgets møder i 2022 afholdes på følgende dage:

   

  • Fredag den 11. marts 2022 fra kl. 9.00 – 12.00.
  • Fredag den 26. august 2022 fra kl. 9.00 – 12.00.

   

  Begge møder afholdes i regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til mødeplan for 2022 for Kommunekontaktudvalget, jf. sagsfremstillingen, godkendes.


  Sagsnr. 18/4350
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 05-03-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring