Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. april 2021

Mødedato
26-04-2021 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Virtuelt

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Thomsen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Behandling af Årsrapport 2020 – ledelses- og regnskabsberetning
  2. Godkendelse af anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2020 på over 10 mio. kr.
  3. Genbevillinger fra 2020 til 2021 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  5. Beslutning om prioritering af råderum til investeringer 2021
  6. Beslutning om medicotekniske anskaffelser 2021
  7. Godkendelse af energi- og miljøredegørelse 2020
  8. Opsamling på regionsrådets temadrøftelse om ulighed i sundhed
  9. Godkendelse af etablering af rørpost, Nyt OUH
  10. Godkendelse af idéoplæg for regionalt lager i Odense, etape 2
  11. Godkendelse af høring af akutplan for Region Syddanmark
  12. Beslutning om nedsættelse af regional arbejdsgruppe inden for det urologiske speciale
  13. Orientering om status på lancering og implementering af politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  14. Orientering om temarapportering 2020 vedrørende forbedringskultur i Region Syddanmark
  15. Godkendelse af forlængelse af rekrutteringsprojektet
  16. Godkendelse af konsolideringsplan for Den Regionale Tandpleje
  17. Godkendelse af afrapportering af målbillede 2020 - Udmøntning af rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  18. Godkendelse af serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø
  19. Beslutning om udmøntning af midler til integreret samarbejde om de mest sårbare borgere i perioden 2021-2023 - budget 2020
  20. Beslutning om udmøntning af midler til etablering af Center for Pårørendeinddragelse - budget 2020
  21. Ændring af Sydtrafiks vedtægter
  22. Partnerskabsaftale Himmark Strand
  23. Klimafolkemødet og ungeklimacamp i 2021
  24. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier vedr. placering af grundforløb 1 i Faaborg
  25. Uddannelsespuljeansøgninger januar 2021
  26. Godkendelse af proces for udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2022
  27. LUKKET PUNKT - Udbud
  28. LUKKET PUNKT - Godkendelse af salgsliste
  29. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/18568
  1. Behandling af Årsrapport 2020 – ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume

  Overordnet set er der for Region Syddanmark i 2020 opnået et positivt driftsresultat, opgjort omkostningsbaseret.

   

  2020 har været et ekstraordinært år som følge af COVID-19, der på mange felter og planer har påvirket driftsvilkårene både direkte og indirekte.

   

  Korrigeret for opgjorte COVID-19 relaterede merudgifter har der også i 2020 været budget- og aftaleoverholdelse.

   

  I kraft af konsolideringen af regionens samlede økonomi i 2019 er frigjort råderum til ekstraordinære renoveringer m.v. på sygehusene i 2020.

   

  Tilsvarende er i 2020 inden for årets udgiftsloft fremrykket indkøb m.v., som bidrager til dels at sikre balance i 2021, dels at frigøre nødvendige råderum til at håndtere engangsudgifter frem mod indflytningen på Nyt OUH.

   

  På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2020 for Region Syddanmark overordnet set at være tilfredsstillende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget aflægger i henhold til regionsloven regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse på mødet i august 2021.

   

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten indeholder tillige resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil samt beskrivelse af regnskabspraksis m.v. Mere specifikke bemærkninger fremgår af særskilt bilagshæfte.

   

  I lighed med tidligere år har der også i 2020 været budget- og aftaleoverholdelse, når der korrigeres for COVID-19 relaterede merudgifter, som er opgjort til 613 mio. kr.

   

  Konsolideringen af regionens samlede økonomi i 2019 har sammen med midlertidige råderum, bl.a. som følge af afdæmpet udgiftsudvikling på centrale udgiftsområder, herunder sygehusmedicin, gjort det muligt at prioritere ekstraordinære renoveringer i 2020 for 147 mio. kr., bl.a. af tekniske installationer på sygehusene, energioptimering og klimasikring.

   

  Som led i regionens langsigtede økonomiske politik er i 2020 på samme vis fremrykket indkøb af medicin m.v. samt genforsikret pensionsforpligtelse vedr. tjenestemandsansatte. Desuden er regionens leasingforpligtelser nedbragt i 2020. Tilsammen bidrager dette til at lette udgiftspresset på regionens samlede økonomiske rammer, drift og anlæg, i de kommende år, bl.a. med henblik på at kunne fastholde et fortsat højt (gen)investeringsniveau i apparatur, samt frigøre nødvendige råderum til at håndtere engangsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af nye sygehusbyggerier inden for regionens udgiftsloft de pågældende år.

   

  Det samlede investeringsniveau i 2020 har været et historisk højt.

   

  Alle fem sygehuse fremviser også i 2020 positive driftsresultater, trods årets ekstraordinære styringsvilkår, hvilket bl.a. afspejler, at der pågår tilpasning til fremtidige, nye driftsniveauer, når forudsatte effektiviseringsgevinster ved at tage nye sygehusbyggerier i brug skal indfries.

   

  For det sociale område har belægningen været som budgetteret. Antallet af pladser er uændret i forhold til 2019.

   

  For Regional Udvikling svarer aktiviteten, målt i kroner, til det forudsatte.

   

  På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2020 for Region Syddanmark overordnet set at være tilfredsstillende.

   

  Ved indgangen til 2021 har Region Syddanmark fortsat en stabil driftsøkonomi i balance. Dermed udgør resultatet et solidt udgangspunkt for at håndtere de udfordringer, som regionen står over for.

   

  Regionernes budgetter og regnskaber opstilles efter omkostningsbaserede principper. Samlet set har der i 2020 været et positivt driftsresultat. Med i en vurdering af resultatet hører dog, at der heri indgår en række beregnede omkostninger, fx hensættelser og afskrivninger, som ikke her og nu repræsenterer et træk på likviditeten. Omvendt dækker finansieringen vedr. Sundhed og Regional Udvikling ikke disse omkostninger, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg som udtryk for likviditetstrækket i året.

   

  Ved udgangen af 2020 udgør regionens samlede balance 18,2 mia. kr. Regionens egenkapital er ved årets udgang 0,9 mia. kr. Likviditeten, opgjort som gennemsnit for hele året, er på 2,1 mia.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2019 til regionsrådet og anbefaler, at årsrapport/regnskab 2020 afgives til revisionen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/17931
  2. Godkendelse af anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2020 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2020, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til ”Budget- og regnskabssystem for regioner” skal der over for regionsrådet aflægges særskilt regnskab for projekter på over 10 mio. kr.

   

  I forlængelse af sag om Årsrapport/regnskab 2020 forelægges derfor anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2020.

   

  Anlægsbevilling og samlet forbrug/regnskab for de enkelte projekter fremgår af sammenfatningens oversigt.

   

  Anlægsregnskaber giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2020 godkendes forud for afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/16889
  3. Genbevillinger fra 2020 til 2021 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume

  På bagrund af regnskabsresultat for 2020 søges der om i alt genbevillinger for 233,055 mio.kr. på driften. Endvidere søges der om genbevillinger af rådighedsbeløb på netto 817,760 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 84,180 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Genbevillinger vedrørende rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedrørende drift.

   

  For sundhed søges der om genbevilliger på i alt 231,434 mio. kr. på drift., heraf vedr. 102,749 mio. kr. vedr. Fællesudgifter og indtægter vedr. somatik.

  • IT-midler 60,296 mio. kr.
  • Øvrige driftsbevillinger 19,520 mio. kr.
  • Hospice og efterbehandling 10,380 mio. kr.
  • Øvrige institutioner 9,673 mio. kr.
  • Forsknings- og kvalitetsmidler 2,881 mio. kr.

   

  På flere af regionens sygehuse afspejler 2020-resultaterne en begyndende tilpasning til effektiviseringskravene ved nye sygehusbyggerier. I 2020 blev derfor åbnet for, at sygehusene kan anvende dele af årets mindreforbrug til en gradvis indfasning heraf over flere år. Med den begrundelse er der i år indgået aftale med Odense Universitetshospital om reduktion af overførslerne med 40 mio. kr. mod en reduktion af effektiviseringskravet med 20 mio. kr. i 2025 og 2026. Odense Universitetshospital er i gang med en ajourføring af det samlede transformationsbudget for ibrugtagningen af Nyt OUH. I lyset heraf kan der efterfølgende blive behov for justering af udgiftsprofilen og tidspunktet tilbageførslen af de 40 mio.kr.

   

  Med baggrund i regnskabsresultatet for 2020 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 1,621 mio. kr. netto. Samt der søges om genbevillinger på 1,989 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb.

   

  Inden for det samlede udgiftsloft i 2020 er der bl.a. udbetalt ekstraordinært tilskud til trafikselskaber på 8 mio. kr. til dækning af et fremtidigt forventet merforbrug ved kørsel med HVO-diesel (miljøvenligt alternativ til fossilt brændstof) i regionale busser, jf. budgetaftalen for 2021. I forbindelse med genbevilling i 2021 af mer/mindreforbrug foreslås det, at der foretages udligning mellem bevillingsområder som følge af beslutningen om at tilføre trafikselskaberne midler. Det foreslås derfor, at disse merbevillinger til trafikselskaberne finansieres inden for de samlede genbevillinger under Regional Udvikling. Der er ved beregningen taget højde for afholdte og fremtidige budgetposter, der udgør en tidsmæssig forskydning på andre bevillingsområder end Øvrige omkostninger.

   

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og rådighedsbeløb samt ajourføring af anlægsbevillinger

  Hovedkonto (1.000 kr.)

  Drift

  Rådighedsbeløb

  Ajourføring af anlægsbevilling (indeks 148,3)*

  Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden

   

  129.838

  37.582

  Fælles rammer

   

  520.664

  1.730

  Lokale investeringsrammer

   

  41.029

  41.029

  Fællesudgifter og indtægter

  102.749

   

   

  Odense Universitetshospital

  34.841

  26.466

  642

  Sydvestjysk Sygehus

  13.082

  16.620

  996

  Sygehus Lillebælt

  28.680

  7.115

  48

  Sygehus Sønderjylland

  18.871

  13.477

  128

  Somatik i alt

  198.223

  755.209

  82.155

  Psykiatri i RSD

  25.576

   

   

  Fællesudgifter og indtægter

  500

   

   

  Psykiatri i  alt

  26.076

  59.341

  1.665

  Sygesikring i alt

  6.307

   

   

  Central administration af sundhedsområdet

  828

   

   

  Sundhed I alt

  231.434

  814.550

  83.820

  Social og specialundervisning

   

  15.968

  658

  Kollektiv Trafik

   

   

   

  Kulturel virksomhed

  -887

   

   

  Uddannelse

   

   

   

  Miljø og Råstoffer

  2.736

   

   

  Øvrige omkostninger

  -228

   

   

  Regional Udvikling

  1.621

  1.989

   

  Fælles formål og administration

   

  -14.747

  -298

  I alt

  233.055

  817.760

  84.180

   * Kvalitetsfondsprojekter indeks 120,61

   

  Genbevillinger vedr. anlæg/rådighedsbeløb afspejler i første række tidsforskydninger/ændret byggetakt, bl.a. vedr. EPJ SYD. Hertil kommer, at medicoteknisk apparatur i 2020 i vid udstrækning er anskaffet via leasing og således ikke anlægsfinansieret. Den afsatte anlægsramme til formålet er stort set uforbrugt og genbevilges derfor i 2021.

   

  Endvidere søges der om overførsel af overskud vedrørende eksterne projektilskud på i alt 515,780 mio. kr. Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien/SDSI.

   

  Tabel 2: Fonds- og forskningsmidler 2020

  FONDS- OG FORSKNINGSMIDLER 2020

  (1.000 kr.)

  Primo saldo 2020

  Tilskud 2020

  Udgifter 2020

  Ultimo 2020*

  OUH Odense

  307.977

  297.551

  265.643

  339.885

  Psykiatrien

  4.282

  18.256

  36.967

  -14.429

  Økonomi

  23.506

  101.748

  1.827

  123.427

  Sygehus Sønderjylland

  5.421

  5.109

  3.325

  7.205

  Sygehus Lillebælt

  31.829

  45.168

  40.549

  36.448

  Sydvestjysk Sygehus

  17.655

  9.125

  9.027

  17.753

  Socialområdet

  24

  16

  12

  28

  Syddansk Sundhedsinnovation

  9.299

  5.121

  8.957

  5.462

  I alt

  399.993

  482.093

  366.306

  515.780

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At genbevillingerne vedrørende driften fra 2020 til 2021, jf. tabel 1, som finansieres af likvide midler, godkendes.

   

  At der genbevilliges 20 mio.kr. til 2025 samt 2026 til OUH, som finansieres af likvide midler.

   

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 817,760 mio. kr. i 2021 fordelt, jf. tabel 1.

   

  At genbevillingerne vedrørende anlæg finansieres af de likvide midler i 2021.

   

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt 84,180 mio. kr. fordelt, jf. tabel 1.

   

  At der må afholdelse udgifter vedrørende eksterne projekttilskud i 2021 for i alt 515,8 mio. kr., jf. tabel 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   


  Sagsnr. 21/17846
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af restmidler til investeringsplan 2020, tilbagebetaling af fremrykkede indkøb fra 2021 til 2020 og udmøntninger fra centrale forskningspuljer.

   

  Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland bliver i denne budgettilpasning tilført budget til enkelte projekter i investeringsplan 2020, som ikke blev færdiggjort i 2020. Regionsrådet godkendte på møde i december 2020 overførsel af de nødvendige bevillinger til færdiggørelsen af projekterne i 2021. De somatiske sygehuse tilføres ligeledes budget til godkendte forskningsprojekter, som finansieres af centrale puljer.

   

  Sygehusenes budgetter bliver reduceret med tilbagebetalingen af deres fremrykkede indkøb fra 2021 til 2020.

   

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Den nationale henvisningsformidling
  • Forbedret funktionalitet i SydId
  • Fælles forvaltning af PC-klienter
  • Praksiskonsulentordninger
  • Radiologivagt ved akut apopleksi
  • Driftsramme, digitaliseringsstrategi
  • Sambestilling af klinisk beslutningsstøtte, forvaltningsudgifter
  • IT forvaltningsbudgetter
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekter.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -13,386 mio. kr. netto (indeks 148,3) til de i bilaget angivne formål.

   

  At der foretages tilpasninger af afsatte rådighedsbeløb – netto 0 kr. – som angivet i bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15707
  5. Beslutning om prioritering af råderum til investeringer 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Konsolideringen af regionens samlede økonomi i 2020 frigør midler i 2021, der på samme tid sikrer balance i regionens økonomi for 2021 og muliggør investeringer i bygningsmasse, IT, Nyt OUH og regionens klimastrategi. Der fremlægges forslag til overordnet prioritering af midlerne til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et væsentligt omdrejningspunkt for regionens langsigtede økonomiske strategi er at arbejde med en langsigtet og holdbar økonomisk planlægning, der skaber forudsigelighed og tryghed for sygehuse m.v. Budgettet skal således være så robust, at det i det enkelte år er muligt at håndtere uforudsete udsving i udgifterne, bl.a. som et værn mod uhensigtsmæssige ”stop-and-go”-situationer og sparerunder. Med budgetaftalen for 2021 fastholder aftaleparterne denne overordnede tilgang til budgetlægningen.

   

  Med budgetaftalen er der samtidig tilslutning til fortsat at konsolidere regionens drifts- og anlægsrammer, bl.a. ved fremrykning af indkøb af medicin og implantater, indfrielse af leasingforpligtelse, genforsikring af tjenestemænd m.v. Formålet hermed er dels at sikre balance i regionens budget for 2021, dels at sikre et økonomisk råderum til at håndtere engangsudgifter frem mod indflytningen på Nyt OUH. Dette kan bl.a. tilvejebringes ved fremrykning af øvrige investeringer i apparatur, IT, bygningsvedligeholdelse, energioptimering og klimatiltag.

   

  På budgetseminaret den 10. marts 2021 er regionsrådet orienteret om regnskabet for 2020, herunder gennemførte konsolideringstiltag sidste år. Som afledt konsekvens af fremrykkede indkøb af medicin m.v. er der på driften i 2021 frigjort 192 mio. kr., der i budgettilpasningen i april 2021 indarbejdes på den såkaldte konsolideringsramme.

   

  Direktionen anbefaler, at midlerne prioriteres anvendt til følgende overordnede formål:

   

  Mio. kr.

  2021

  Forudsat konsolidering mhp. balance i budget 2021

  34

  Reetablering af rammer til Digitaliseringsstrategi

  55

  Renoveringer: Tekniske installationer mv. på sygehusene

  70-75

  Klimastrategi

  15-20

  Nyt OUH, udstyrssporet

  15

  I alt

  192

   

  Konsolideringstiltag i 2020 har samtidig frigjort midler på regionens leasingrammer, der prioriteres til medicotekniske anskaffelser 2021, jf. anden sag på dagsordenen.

   

  Balance i budget 2021
  I budgettet for 2021 er forudsat, at der ved konsolidering i 2020 frigøres 34 mio. kr. med henblik på at sikre balance i budgettet. I overslagsåret 2022 stiger denne ubalance til 57 mio. kr. Da hovedparten er af de frigjorte midler ved konsolideringen i 2020 er midlertidige, fraset flerårsvirkningen af genforsikringen af tjenestemandsforpligtelsen på ca. 11 mio. kr. årligt, skal ubalancen håndteres i relation til budgetlægningen for 2022.

   

  Digitaliseringsstrategi
  På regionsrådets møde januar 2021 er revideret økonomi- og aktivitetsplan for EPJ SYD godkendt. Ændringen af tidsplanen indebærer, at projektets udgifter øges med 55 mio. kr., fordelt med ca. 35 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022. Bevillingen finansieres af den afsatte anlægsramme til sundheds-IT/digitaliseringsstrategi. 

   

  Som en afledt konsekvens af beslutningen er en buffer på 35 mio. kr. i indeværende strategiperiode til og med 2021 nulstillet, mens råderummet til iværksættelse af nye initiativer i den efterfølgende strategiperiode fra 2022 til 2024 samtidig er reduceret med 20 mio. kr. Bufferen skal bl.a. dække uforudsete udgifter, nye forpligtelser afledt af de årlige økonomiaftaler, nye lovkrav i relation til cybersikkerhed m.v.

   

  Med tilførsel af engangsbevilling på 55 mio. kr. til digitaliseringsstrategien er det fx muligt at understøtte flere initiativer, herunder:

  -          Det nationale program ”Et samlet patientoverblik”, der skal styrke det tværsektorielle samarbejde, dels ved at skabe overblik over alle patientens aftaler med sundhedsvæsenet, dels ved at sikre et stamkort med oplysninger om pårørende. Der forventes en løbende udbygning af mulighederne fra Sundhedsstyrelsen over de kommende år.

  -          Inden for medicinområdet er der øget krav fra Sundhedsdatastyrelsen om udveksling af information om antikoagulationsbehandling via FMK (Fælles Medicin Kort), hvilket kræver tilpasning af regionens systemer. Det samme gør sig gældende for beslutningsstøtte, der skal understøtte lægerne i medicineringen.

  -          Nye EU-forordninger, der stiller krav til regionens systemer. Det gælder fx kravet om at regionen skal kunne håndtere elektroniske ordre ved indkøb og kravet om øget kvalitetssikring og dokumentation af it-systemer, der sidestilles med medicinsk udstyr (MDR/IVDR).

  -          Modernisering af forsyningslogistikken og indkøb.

   

  I forbindelse med budget 2022 og revisionen af digitaliseringsstrategien vurderes behovet for tilpasning af de økonomiske rammer til understøttelse af strategien.

   

  Digitaliseringsstrategien omfatter både anskaffelse af nye IT-systemer, der bevillingsmæssigt håndteres via regionens anlægs- eller leasingrammer samt initiativer vedr. anvendelsen af eksisterende IT m.v., der bevillingsmæssigt skal håndteres i driften. I den løbende frigivelse af bevilling til de enkelte initiativer tages konkret stilling til, om der skal meddeles en anlægs- eller driftsbevilling til formålet, jf. gældende konteringsregler. Udmøntningen til og med 2020 har udløst større driftsbevillinger end oprindeligt forudsat, og derfor foreslås digitaliseringsstrategiens rammer genetableret med en driftsbevilling.

   

  Renoveringer af tekniske installationer på sygehusene
  Med baggrund i tidligere års konsolidering er i 2018, 2019 og 2020 iværksat omfattende renoveringsarbejder af den ind- og udvendige bygningsmasse på regionens sygehuse. Renoveringsarbejderne er iværksat med afsæt i sygehusenes flerårige investeringsplaner.  Renoveringer har bl.a. skullet mindske presset på regionens samlede anlægs- og renoveringsrammer i årene omkring ibrugtagningen af Nyt OUH. I 2020 har investeringsplanerne været påvirket af, at gennemførelse i lyset af COVID-19 ikke har måttet påvirke den kliniske drift på sygehusene.

   

  I forlængelse af regnskabsafslutningen er sygehusene blevet bedt om en ajourføring af investeringsplanerne med fokus på nødvendige renoveringsarbejder i relation til ventilation, kloakker, el- og vandforsyning, køleanlæg m.v. Det foreslås, at planerne forelægges anlægs- og innovationsudvalget med henblik på prioritering inden for en ramme på 70-75 mio. kr.

   

  Klimastrategi
  Med afsæt i regionens klimastrategi er udarbejdet en fokuseret screening af de tekniske anlæg på sygehusene. Yderligere er udarbejdet et såkaldt Fyrtårnskatalog med inspiration til gennemførelse af energi- og klimavenlige tiltag og investeringer.

   

  Sygehusene er i forlængelse heraf anmodet om at afdække skaleringsmulighederne for flere af de beskrevne projekter samt eventuelle investeringsbehov afledt af sygehusenes lokale klimahandleplaner. Det anbefales, at anlægs- og innovationsudvalget fremlægger forslag til prioritering af tiltag på området inden for økonomisk ramme på 15-20 mio. kr. Det forudsættes, at puljen prioriteres til investeringer med tilbagebetalingstid, der gør det vanskeligt at prioritere investeringen på sygehusniveau, og at der fra puljen kan afholdes evt. merudgifter ved valg af mere klima- og energirigtige løsninger.  

   

  Den eksakte størrelse af rammerne til tekniske renoveringer og klimastrategi fastlægges i lyset de indmeldte investeringsbehov og det overlap, der kan være i investeringers formål.

   

  Nyt OUH, Udstyrssporet
  I 2019 og 2020 er ekstraordinært prioriteret samlet 42 mio. kr. til fremrykning af anskaffelse af løst inventar m.v., der kan afhjælpe udfordringerne i relation til bestykning af Nyt OUH

  med apparatur og løst inventar. I forhold til senest ajourførte budget for Udstyrssporet, behandlet på styregruppemøde vedr. Nyt OUH, udestår herefter fremrykkede investeringer i driften for ca. 15 mio. kr. for at sikre budgetmæssigt balance i forhold til seneste ajourføring af budget for Udstyrssporet. Herudover afdækkes behovet for fremrykning af IT-anskaffelser inden for beløbsramme på ca. 10 mio. kr. Investeringen forudsættes finansieret via leasing. Udstyrssporet omfatter 20 pct. af den samlede anlægssum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At driftsrammerne til understøttelse af digitaliseringsstrategien tilføres 55 mio. kr.

   

  At anlægs- og Innovationsudvalget i maj 2021 fremlægger forslag til igangsættelse af renoveringsarbejder m.v. på regionens sygehuse inden for en økonomisk ramme på 70-75 mio. kr.

   

  At anlægs- og innovationsudvalget maj 2021 fremlægger forslag til understøttelse af regionens klimastrategi inden for en økonomisk ramme på 15-20 mio. kr.

   

  At der afsættes 15 mio. kr. til genanskaffelser vedr. Nyt OUH.

   

  At udgifterne til den samlede investeringsplan finansieres af konsolideringsrammen for 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   


  Sagsnr. 21/16972
  6. Beslutning om medicotekniske anskaffelser 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges regionsrådet med henblik på udmøntning af de afsatte rammer i 2021 til større medicotekniske anskaffelser. Yderligere udmøntes 300 mio. kr. frigjort via konsolideringen i 2020, der prioriteres til strålekanoner på Sygehus Lillebælt samt fremrykninger af genanskaffelser på alle sygehuse. Herved sikres råderum i efterfølgende år til håndtering af det særlige genanskaffelsesbehov vedr. Nyt OUH. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Løbende investeringer i medicoteknisk apparatur m.v. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene fortsat kan forbedre bl.a. kvaliteten i diagnostikken og behandlingen samt patientsikkerheden. Investeringer i apparatur bidrager samtidig til mere effektive arbejdsgange og understøtter derved sygehusenes omkostningseffektivitet. Den løbende vedligeholdelse af regionens samlede apparaturpark mindsker desuden risikoen for akutte/driftskritiske nedbrud og/eller øgede udgifter til service ved en levetidsforlængelse af eksisterende apparatur.

   

  Regionens medicotekniske rammer skal samtidig understøtte en relativt stor spredning af ny teknologi på alle regionens sygehuse. Ny teknologi understøtter således også ensartede behandlingstilbud samt udviklingen af attraktive faglige miljøer og selvbærende decentrale sygehusenheder, hvor behandlingen foregår tæt på patientens bopæl.

   

  Regionens samlede apparaturpark har i dag en samlet værdi på over 4 mia. kr. Med en gennemsnitlig teknisk og teknologisk levetid for apparaturet på 10 år skal der årligt investeres ca. 400 mio. kr. i medicoteknisk apparatur for at opretholde værdien af apparaturet og sikre den nødvendige fornyelse heraf.

   

  Forud for indflytningen til Nyt OUH i 2023/2024 er der et særligt behov for et væsentligt øget genanskaffelsesniveau på OUH. Det har bl.a. sammenhæng med, at der i en periode er behov for at opretholde klinisk drift, inkl. apparatur, på to matrikler, at kalibrering af bestemte typer apparatur vil strække sig over længere tid og at udgifterne til flytningen af apparaturet i nogle situationer ville overstige apparaturets beregnede restværdi/restlevetid.

   

  Såfremt det særlige genanskaffelsesbehov vedr. Nyt OUH skal håndteres inden for de ordinære investeringsrammer vil det dels nødvendiggøre en skævdeling af rammerne mellem regionens sygehuse, dels i en periode være vanskeligt at prioritere nyt apparatur eller teknologi til det onkologiske område samt øvrige, højt specialiserede områder. I budgetaftalen for 2021 er det på den baggrund aftalt, at finansieringen af genanskaffelsesplan for Nyt OUH samt strategiske anskaffelser af fx strålekanoner til Sygehus Lillebælt skal tilvejebringes af midler frigjort ved konsolidering i 2020.

   

  På budgetseminaret marts 2021 er regionsrådet orienteret om regnskabet for 2020, herunder gennemførte konsolideringstiltag. Som afledt konsekvens af fremrykkede indkøb af medicin, implantater mv. er der i driften i 2021 frigjort 192 mio. kr. Forslag til disponering af disse midler fremgår af særskilt sag til regionsrådet.

   

  Herudover kan der inden for eksisterende leasingrammer, primært som konsekvens af leasingindfrielse i 2020, frigøres ca. 300 mio. kr. til nye medicotekniske anskaffelser. Rammerne til prioritering i 2021 er herefter 720 mio. kr., fordelt med 319 mio. kr. på anlæg og 401 mio. kr. via leasing:

   

   

   

   

  1.000 kr.

  Anlæg

  Leasing

  I alt

  Større anskaffelser (ordinær pulje)

  238.496

  101.171

  339.667

  Lokale investeringsrammer

    80.744

   

    80.744

  Ramme vedr. genanskaffelser Nyt OUH, onkologi mv.

   

  300.000

  300.000

  I alt

  319.240

  401.171

  720.411

  Heraf tidligere frigivet: akutramme+lokale inv.rammer

    95.744

   

    95.744

  Ramme til prioritering på regionsrådets møde april 2021

  223.496

  401.171

  624.667

   

  Inden for disse økonomiske rammer har Medicoteknisk Afdeling i samarbejde med sygehusene udarbejdet oplæg til prioritering af årets rammer. I lighed med tidligere år foreslås den ordinære pulje på 339,7 mio. kr. udmøntet med afsæt i sygehusledelsernes prioriteringer, og rammen fordeles mellem sygehusene efter DRG-andele.

   

  Samtidig er der udarbejdet en investeringsstrategi for disponeringen af den ekstra ramme på 300 mio. kr., der tilvejebringer den nødvendige økonomi i overslagsårene til at sikre en smidig overgang til den nye matrikel i Odense.

   

  Investeringsstrategien indebærer, at ”nagelfast” apparatur i stort omfang udskiftes i forbindelse med selve flytningen. Dette med henblik på at reducere apparaturets nedetid og dermed kunne opretholde den kliniske aktivitet. På baggrund af den overordnede tidsplan for flytningen er det vurderingen, at økonomien til udskiftning af ”nagelfast” apparatur i Odense skal være godkendt i den medicotekniske ramme for 2022 og 2023, så de nødvendige udbud kan initieres i forlængelse heraf. Det er samtidig anbefalingen, at antallet af ikke-kritiske udskiftninger minimeres i 2021 og udskydes til enten 2022 eller 2023.

   

  For at sikre det nødvendige økonomiske råderum og de nødvendige personaleressourcer til disse investeringer og udbud i 2022 og 2023, forslås det dels at fremrykke genanskaffelser til øvrige sygehusmatrikler til 2021, dels at udskyde udskiftninger til 2024/2025.  I praksis indebærer planen, at investeringsrammerne til øvrige sygehusmatrikler isoleret set kan reduceres med 260 mio. kr. i perioden 2022-2024, der kan prioriteres til nødvendige genanskaffelser Nyt OUH. I planen indgår samtidig, at der prioriteres i alt 41 mio. kr. til 2 nye strålekanoner til Sygehus Lillebælt.  Af den samlede ramme prioriteres ca. 3 mio. kr. i 2021 og 2022 til at håndtere det øgede indkøbs- og implementeringsvolumen i Medicoteknisk Afdeling.

   

  Inden for årets rammer har sygehusene bl.a. prioriteret udskiftning af strålekanoner i Vejle og Odense, udskiftning og opgradering af MR- og CT skannere i Vejle, Kolding, Odense, Esbjerg, Grindsted og Aabenraa. Der er prioriteret opgradering af akutstuer og kirurgirobotter i Odense/ Svendborg samt røntgenudstyr til Nyborg. På de lokale investeringsrammer er der prioriteret udskiftning af udstyr til laboratorie-, røntgen og ultralydsundersøgelser, patientovervågningsudstyr samt dialyse- og anæstesiudstyr.

   

  I vedlagte bilag er nærmere redegjort for principperne for udmøntningen af de medicotekniske rammer samt den konkrete anvendelse af rammerne i 2021.

   

  For at sikre en optimal anvendelse af årets samlede udgiftsrammer til drift og anlæg kan det komme på tale senere på året evt. at leasingfinansiere en større del af årets apparaturanskaffelser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive forelagt i kommende sager vedr. budgettilpasninger.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At de beskrevne principper for prioritering af de medicotekniske investeringsmidler for 2021 godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 223,496 mio. kr. (indeks 148,3) til medicotekniske anskaffelser 2021.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 på den afsatte ramme til medicotekniske anskaffelser i 2021.

   

  At der meddeles en leasingramme på 401,171 mio. kr. til yderligere medicotekniske anskaffelser, finansieret af afsatte driftsmidler til genanskaffelser m.v.

   

  At økonomidirektør Charlotte Storm Gregersen bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkende licitationsresultater vedr. afledt anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-04-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Karsten Fogde tager forbehold.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet

   

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/13492
  7. Godkendelse af energi- og miljøredegørelse 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandler halvårligt en Energi- og miljøredegørelse, der omfatter energiforbruget og miljøaftrykket, der følger af driften af regionen som virksomhed. Energi- og Miljøredegørelse gældende for hele året 2020 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Energi- og miljøredegørelse 2020 følger op på de mål, der er sat i Klimastrategi 2020.

   

  Regionens aktiviteter har i 2020 været præget af COVID-19, som har haft særlige indvirkninger på de enkelte driftsområder. Indvirkninger beskrives nærmere i redegørelsen i forhold til energiforbrug og miljøaftryk.

   

  De overordnede konklusioner i Energi- og Miljøredegørelsen er, at regionen som virksomhed generelt er godt på vej mod de mål, der er angivet i Klimastrategi 2020. Der har været en betydelig målopfyldelse for de indikerende delmål for 2020 i forhold til bl.a. reduktion af CO2-emissioner, vandbesparelser, affaldsre-duktion og genanvendelsesprocent. Ikke alle de indikerende delmål for 2020 er nået – herunder bl.a. målet for energireduktion, men da der netop er tale om indikerende delmål, og mange indsatser først er blevet igangsat i 2020, vil resultaterne heraf først vise sig i kommende redegørelser.

   

   

  Sagen er til orientering på udvalget for regional udviklings møde den 12. april og på miljøudvalgets møde den 13. april 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Energi- og Miljøredegørelse 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18261
  8. Opsamling på regionsrådets temadrøftelse om ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet havde på møde den 22. marts 2021 en temadrøftelse om ulighed i sundhed. På baggrund af temadrøftelsen er der kondenseret en række hovedoverskrifter til temaer, som kan indgå i et kommende rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark.

   

  Hovedoverskrifterne er i vedlagte bilag uddybet med nærmere beskrivelser af de temaer, der fra regionsrådets side blev fremhævet ønske om at arbejde videre med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet havde på møde den 22. marts 2021 en temadrøftelse om ulighed i sundhed. Drøftelsen tog udgangspunkt i et indledende oplæg fra Niels Sandø, Forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen samt i oplæg ved udvalgsformændene for de fem udvalg, der i løbet af februar og marts har haft en fordrøftelse om emnet. Derefter drøftede regionsrådet en række fokusområder og væsentlige pointer, som skal indgå i det kommende Rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark.

   

  I vedlagte notat er disse pointer og fokusområder samlet i en række hovedoverskrifter, som er yderligere understøttet med de elementer, som regionsrådsmedlemmerne under temadrøftelsen fremhævede.

   

  Hovedoverskrifterne er som følger:

   

  • Grundig evaluering og monitorering af de mange igangværende initiativer på området
  • Den tidlige indsats
  • Fremme af geografisk lighed
  • Kommunikation
  • Digitalisering
  • Differentieret tilgang til borgere med forskellige behov i deres møde med sundhedsvæsenet
  • Tilknytning og fastholdelse til uddannelse og arbejdsmarked
  • Forebyggelse.

   

  Regionsrådet præsenteres på nærværende møde for opsamlingen med det formål at godkende – og ved behov – præcisere de hovedbudskaber, der er nedfældet og som vil danne grundlag for det kommende Rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark.

   

  Regionens brugerråd vil i løbet af foråret blive præsenteret for opsamlingen sideløbende med, at arbejdet med rammepapiret pågår. Formålet hermed er at sikre inddragelse og involvering i det fremadrettede arbejde med rammepapiret og implementeringen heraf.

   

  Regionsrådet præsenteres for et udkast til Rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark på møde i september 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At indholdet i vedlagte opsamlingsnotat fra temadrøftelsen den 22. marts 2021 om ulighed i sundhed danner grundlag for et kommende rammepapir til fremme af lighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/40818
  9. Godkendelse af etablering af rørpost, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På det nye OUH planlægges etablering af rørpostsystem, hvis primære formål er at sikre et logistisk flow til transport af blandt andet blodprøver, lægemidler og små pakker på tværs af hele sygehuset. På den baggrund forelægges nærværende sag til regionsrådets godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til indkøb af rørpostsystem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med etableringen af Nyt OUH er det en forudsætning for realiseringen af effektive og sikre patientforløb, at der skabes solide logistiske flow af blandt andet forbrugsvarer, sterile artikler, linned, post, prøver, medicin, mad m.v. Disse logistiske flows bevæger sig på tværs af hele sygehuset og understøttes af fire automatiserede transportsystemer, der sikrer hurtig og effektiv transport.

   

  De 4 automatiserede transportsystemer på det nye OUH er følgende:

  -          Kassetransport og lagersystem (WMS).

  -          AGV-system.

  -          Rørpostsystem.

  -          Pusterørssystem.

  -          Manuel transport af varer, der ikke kan transporteres via ovennævnte systemer.

   

  Nærværende sag omhandler etablering af rørpost på det nye OUH.

   

  Rørpost på det nye OUH
  Rørpost er et system, hvor beholdere, også kaldet patroner, transporteres rundt i et rørsystem ved hjælp af trykluft og vakuum. I såkaldte rørpoststationer kan patroner afsendes og modtages. Patroner kan sendes imellem enhver rørpoststation, og da der etableres en rørpoststation i hver afdeling, kan patroner sendes på tværs af samtlige afdelinger på sygehuset.

   

  Formålet med rørpost er tidsbesparelse og hurtig behandling af patienter. Der skal anvendes et rørpostsystem, som kan sende blodprøver, prøver, blodprodukter, lægemidler, post og småpakker m.m. Rørpostsystemet bliver især vigtig for prøvehåndteringen på det nye OUH. Via systemet sendes blandt andet blodprøver direkte til det automatiserede blodprøveanalysesystem hos Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), hvor prøverne analyseres eller videresendes til ét af de andre laboratorier.

   

  Rørpostsystemet er en kendt og velafprøvet teknologi inden for sygehuslogistik og anvendes i udpræget grad som et af de bærende elementer i en effektiv sygehuslogistik. Rørpostsystemet er allerede en kendt teknologi i sygehusregi i regionen og anvendes ligeledes på OUH i dag.

   

  Rørpostsystemet er planlagt til at betjene hele det nye sygehus, inkl. forbindelser til Steno Diabetes Center Odense (SDCO), servicebyen og voksenpsykiatrien og er således en del af at sikre en effektiv logistikforsyning på tværs af de samlede faciliteter.   

   

  Anskaffelsesstrategi og tidsplan
  Fremfor at gennemføre ressource- og tidskrævende udbud, er det muligt, grundet at der er én totalentreprenør på DP03-DP08 (OHPT), at totalentreprenøren vil kunne forestå indkøb af

  rørpostsystemet. Dette vil ske som et tillæg til nuværende totalentreprisekontrakt uden krav

  om særskilte udbud, men med udgangspunkt i bygherrens kravspecifikationer. Der er

  flere fordele ved at indkøbe rørpostsystemet gennem totalentreprenøren:

  -          Det sikres, at eventuelle grænsefladeproblematikker minimeres, da totalentreprenør selv skal planlægge og etablere rørpostsystemet i forhold til resten af byggeriet.

  -          Det er tidsbesparende at indkøbe rørpostsystemet gennem totalentreprenør (intet udbud).

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH har udarbejdet en kravspecifikation for rørpostsystemet. På den baggrund indhenter Odense Hospital Project Team (OHPT) priser fra forskellige leverandører, som gennemgås af Projektorganisationen for Nyt OUH.

   

  For at sikre markedskonforme priser vil der blive gennemført processer, der skal sikre at

  priserne på rørpostsystemet samt kvaliteten heraf, er i overensstemmelse med det af

  projektorganisationen forventede. Dette gøres ved, at der indgås aftale med

  totalentreprenøren om overhead på den enkelte leverance, hvorefter totalentreprenøren

  indhenter priser i markedet. Priserne vurderes i fællesskab mellem totalentreprenøren og

  Projektorganisationen for Nyt OUH ud fra det bedste forhold mellem kvalitet og pris og efter

  ”åben bog – princippet”. Således sikres transparens omkring underleverandørernes

  prissætninger.

   

  Samlet set vurderes den foreslåede indkøbsmodel at være den mest fordelagtige tidsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk for projektet.

   

  Leverancer til projekterne uden for DP03-DP08 håndteres selvstændigt som bygherreleverancer. Det er dog en forudsætning, at disse delprojekter indkøber samme rørpostsystem som ved DP03-DP08.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH forventer at kunne indgå kontrakt med OHPT vedr. indkøb af rørpostsystem til DP03-DP08 ved udgangen af 2. kvartal 2021. 

   

  Økonomi
  Det samlede budget for indkøb af rørpostsystemet er 23,3 mio. kr., hvor psykiatriens andel (herunder til OPP-projektet) er 2,9 mio. kr. og Steno Diabetes Center Odenses andel er 1,1 mio. kr. (indeholdt i meddelt bevilling).

   

  Udgiften fordeler sig med 6 mio. kr. i 2021, 13 mio. kr. i 2022 og 4,3 mio. kr. i 2023.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH vil som en del af kontrakten indhente option på service og drift af systemet, således OUH har mulighed for at indgå aftale om fremtidig vedligeholdelse og drift.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At projektbeskrivelse for etablering af rørpostsystem på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der meddeles anlægsbevilling på 19,291 mio. kr. (indeks 120,61) til kvalitetsfondsprojektets andel heraf.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet i 2021-2023 af det afsatte rådighedsbeløb vedr. IT, apparatur og inventar på Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH Psykiatrien
  At der meddeles anlægsbevilling på 2,947 mio. kr. (indeks 148,3) til psykiatriens andel heraf.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet i 2021-2023 af det allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for etablering af rørpostsystem på Nyt OUH inden for de meddelte, økonomiske rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-04-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21081
  10. Godkendelse af idéoplæg for regionalt lager i Odense, etape 2
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i juni 2020 idéoplæg for etape 1 af opførelsen af det regionale lager i Odense. Nu forelægges idéoplæg for etape 2 af opførelsen af det regionale lager til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i juni 2020 idéoplæg og meddelte anlægsbevilling for etape 1 af opførelsen af det regionale lager. Etape 1 omhandlede etablering af råhus. Det fremgik af sagen i juni 2020, at der senere ville blive fremlagt en ny sag om gennemførsel og regional finansiering af etape 2 af projektet, der primært omhandler indretning af lageret og installationer i lagerområdet.

   

  Projektet planlægges med en regional lagerfunktion for alle regionens sygehuse med relevante lagervarer og med samtidig mulighed for at agere lokallager for Nyt OUH. Det regionale lager skal styrke beredskabs- og forsyningssikkerheden i lyset af erfaringerne fra COVID-19 pandemien.

   

  Placeringen i Odense ved Nyt OUH giver mulighed for at høste den synergi, der er forbundet med at kunne koble logistik- og lagerfunktion sammen regionalt og lokalt for regionens største sygehus.

   

  Etape 1 inkluderede opførelsen af lagerets råhus samt fuld aptering af kontorområderne.

   

  Byggemodning af grunden er afsluttet i 2020. Opførelsen af det regionale lager blev udbudt i totalentreprise, licitationen blev vundet af 5E Byg A/S, og byggeriet er nu i udførelsesfasen. Etape 1 afleveres efter planen til Region Syddanmark i december 2021.

   

  Etape 2 af etablering af regionalt lager, som denne sag omhandler, omfatter endelig indretning af lageret inklusiv installationer i lagerområdet. Arbejdet med etape 2 kan igangsættes parallelt med færdiggørelse af etape 1 i 2021, og det er derfor, som en del af udbuddet af etape 1, konkurrenceudsat en række af elementerne i etape 2, som kan iværksættes umiddelbart efter anlægsbevillingen til etape 2 er på plads.

   

  Der er siden bevillingen i juni 2020 arbejdet videre med konceptet for lageret, som kommer til at indeholde:

   

  • En varemodtagelse, der er fleksibel i anvendelse, hvor der midlertidigt kan etableres et bufferlager, fx ved fremtidige epidemier/pandemier.
  • Et pallelager, hvorfra der plukkes varer direkte til rekvirenten eller opfyldning af pluklager.
  • Et sterilt pluklager, hvor sterile varer skal opbevares under overtryk og være fugt- og temperaturstyret.
  • Et pluklager til almindelige forbrugsvarer. Fra disse pluklagre plukkes varer manuelt fra lagerautomater eller hylder i kasser, som bliver af samme størrelse som dem, der benyttes i kassesystemet. Plukkede varer kan sendes direkte til afsnittet, til kasselageret på logistiketagen og/eller til øvrige sygehuse i regionen og på OUH.
  • Et område til værnemidler. Over det sterile pluklager, etableres et indskudsdæk, som kan indeholde ca. 200 pallepladser til værnemidler og lignende.

   

  Det regionale lager etableres med delvis automatisering i form af semiautomatiske lagerautomater. Lagerautomaterne muliggør, at lageret samlet kan indeholde 5-6.000 varenumre, hvilket vil styrke forsyningssikkerheden for regionen og det nye OUH, samt betyde en større uafhængighed af leverandøren. Desuden er der mulighed for en fremtidig automatisering af varehåndteringen.

   

  Det er visionen, at det kommende regionale lager sender så lidt pap ud til afdelingerne som overhovedet muligt, dels for at minimere returaffald, dels af hygiejnemæssige årsager.

   

  Det regionale lager opføres integreret med kassesystemet på Nyt OUH.

   

  Fordeling af udgifter på år:

   

  Regionalt lager (beløb i 1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  I alt

  Regionalt anlægsfinansiering

  26.810

  8.773

  18.406

  53.988

   

  Den regionale anlægsfinansiering kan ske inden for eksisterende rammer via rådighedsbeløb, frigjort i forbindelse tidligere års konsolidering, og påvirker således ikke fremdriften på allerede prioriterede og iværksatte projekter.

   

  Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste

  Projektet planlægges med en hjælpemiddelcentral, hvor hjælpemidler opbevares samt ud- og indleveres. Oprindeligt var hjælpemiddelcentralen planlagt som en del af Nyt OUH, men undervejs i trimningen af kvalitetsfondsprojektet blev funktionen prioriteret væk og skulle blive på sin nuværende placering på OUH. Det indgik i de indledende overvejelser omkring det regionale lager, at der også skulle ses på mulighederne for at rumme Hjælpemiddelcentralen inden for rammerne af det regionale lager. Det har efterfølgende i forbindelse med nærmere projektering vist sig som en dårlig løsning. For at sikre patienter og pårørende nemmere og mere sikker adgang, samt optimere det logistiske flow i Servicebyen kan Hjælpemiddelcentralen mere hensigtsmæssigt placeres ved indgang vest i Servicebyen (DP09).  Byggeriet kan med fordel gennemføres sammen med udførelsen af det regionale lager. Budgettet for Hjælpemiddelcentralen udgør 14,630 mio. kr.

   

  Projektet planlægges også med en posttjeneste og en varemodtagelse for skaffevarer. Her sendes post, pakker og skaffevarer o.l. ud i hospitalet via kassesystemet. Desuden modtages blodprøver fra de praktiserende læger på Fyn, som sendes via rørpostsystem til laboratorierne. Post, pakker og prøver o.l. til forsendelse ud af hospitalet foregår også i Posttjenesten. Placeringen af Posttjenesten flyttes til den tilstødende køkkenbygning, hvor posttjenesten forbindes med logistikkorridoren. Byggeriet kan med fordel gennemføres sammen med udførelsen af det regionale lager. Budgettet for Posttjenesten udgør 3,355 mio. kr.

   

  Da både Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste tidligere har indgået i Nyt OUH projektet foreslås de finansieret af kvalitetsfondsprojektet. I lyset af kvalitetsfondsprojektet stade i byggeprocessen vurderes det aktuelt muligt at afholde udgifterne til udskillelse og ændret placering inden for den samlede tilsagnsramme. Udgiften på ca. 18 mio.kr. foreslås således finansieret via Nyt OUH-projektet fordelt på dels kvalitetsfondsprojektet og afholdt af de likvide reserver i projektet, dels psykiatriens andel af Nyt OUH. De likvide reserver i kvalitetsfondsprojektet er på nuværende tidspunkt fortsat højere end det beregnede reservebehov for Nyt OUH projektet.

   

  Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste, fordeling af udgifter på år:

   

  Nyt OUH (beløb i 1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  I alt

  Kvalitetsfonds andel

  10.215

  3.929

  1.572

  15.715

  Psykiatriens andel

    1.475

     567

     227

    2.270

  Nyt OUH i alt

  11.690

  4.496

  1.799

  17.985

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At idéoplæg for Etape 2 af etablering af regionalt lager i Odense godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 53,988 mio. kr. (indeks 148,3) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg. Fordelingen heraf på år fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Vedr. Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste:

  At der meddeles anlægsbevilling på 15,715 mio. kr. (indeks 120,61) til kvalitetsfondsbyggeriets andel af opførelse af Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til bygherreudgifter på Nyt OUH.


  At der meddeles anlægsbevilling på 2,270 mio. kr. (indeks 148,3) til psykiatriens andel af opførelse af Hjælpemiddelcentral og Posttjeneste på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH – Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-04-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/36737
  11. Godkendelse af høring af akutplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til akutplan for Region Syddanmark forelægges til drøftelse og godkendelse forud for høring. Det indstilles i sagen, at udkast til akutplan sendes i høring. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udkast til akutplan for Region Syddanmark forelægges til drøftelse og godkendelse forud for høring.

   

  I henhold til tids- og procesplanen behandler sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, det præhospitale udvalg, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt regionsrådet i april udkast til akutplan. Herefter forventes akutplanen sendt i høring i perioden 6. maj 2021 – 30. august 2021.

   

  Akutplanen beskriver indsatser i Region Syddanmark for at sikre sammenhæng på tværs af sektorer for at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse.

   

  Akutplanen baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats samt på Danske Regioners udspil på området.

   

  Regionsrådet havde den 28. september 2020 en temadrøftelse vedrørende indsatsområder i akutplan 2020. Ved drøftelsen var der opbakning til de foreløbig forslag til indsatser, der blev præsenteret.

   

  Kommunerne i regionen er løbende blevet holdt orienteret om arbejdet med akutplan, ligesom der sidder kommunale repræsentanter i såvel styregruppen som i flere arbejdsgrupper. Kommunekontaktudvalget fik på møde den 12. marts 2021 præsenteret indsatser i akutplanen.

   

  Udkast til akutplan er vedlagt som bilag 1.

   

  Liste med forslag til høringsparter fremgår af bilag 2.

   

  Tids- og procesplan for arbejdet med akutplan er vedlagt som bilag 3.

   

  Udkast til akutplan indeholder overslag over de regionale budgetmæssige konsekvenser af akutplanen. Overslag over de budgetmæssige konsekvenser af akutplanen indgår i budgetproces 2022. De budgetmæssige forudsætninger vil dog i nogen grad afhænge af de konkrete implementeringsplaner, der blandt andet skal aftales med kommuner og almen praksis efter endelig politisk behandling af akutplanen.

   

  Sagen har været til behandling i præhospitalsudvalget den 8. april 2021. Udvalget anbefalede indstillingen over for regionsrådet. Sagen har ligeledes været til behandling i psykiatri- og socialudvalget den 8. april 2021. Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den bemærkning, at akutplanen også sendes i høring i Udsatterådet. Udvalget anbefaler, at der som led i høringen afholdes et dialogmøde med interessenter i de psykiatriske akutmodtagelser (PAM).

   

  Sagen har desuden været behandlet i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12. april 2021. Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefalede indstillingen over for regionsrådet med følgende bemærkninger:

  -          Aktivitetstal for de nuværende 5 akuttilbud vedlægges bilagsmaterialet.

  -          Akutplanen bør sendes også i høring i Udsatterådet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen bemærkede på sit møde den 12. april, at det vil være hensigtsmæssigt, at der vedlægges aktivitetstal for de fem eksisterende akutfunktioner, i høringsudkastet. Supplerende bilag vedr. aktivitetstal er vedlagt som bilag 4.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udkast til akutplan sendes i høring blandt høringsparter jf. bilag med høringsliste.

   

  At det tages til efterretning, at overslag over de budgetmæssige konsekvenser af akutplanen indgår i budgetproces 2022

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-04-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt, med den tilføjelse at akutplanen også sendes i høring i Udsatterådet og hos Danske Seniorer samt at høringsmaterialet vedlægges aktivitetstal for de fem eksisterende akutfunktioner, samt at der som led i høringen afholdes et dialogmøde med interessenter i de psykiatriske akutmodtagelser.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/30489
  12. Beslutning om nedsættelse af regional arbejdsgruppe inden for det urologiske speciale
  fold dette punkt ind Resume

  Med denne sag indstilles det til regionsrådet, at der nedsættes en regional arbejdsgruppe, som skal vurdere organiseringen af urologien i Region Syddanmark og udarbejde anbefalinger, som kan medvirke til en fremtidssikring af specialet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget er af flere omgange tidligere blevet orienteret om udfordringer inden for det urologiske speciale, herunder om iværksættelse af initiativer, der har haft til formål at tilstræbe en konsolidering af den samlede organisering og opgavevaretagelse af funktionerne på regionens 4 sygehusenheder.

   

  På sundhedsudvalgets møde den 19. marts 2019 blev udvalget således senest orienteret om tiltag, som eksempelvis indebar en samling af udvalgte urologiske funktioner på hovedfunktionsniveau på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (benigne nefrektomier (fjernelse af nyre, hvor der ikke er tale om kræftsygdom)) og Hynes-Anderson operationer (operation af forsnævring ved overgangen fra nyrebækkenet til urinlederen). Justering af arbejdsdelingen på udvalgte fagområder mellem regionens urologiske afdelinger har bl.a. haft til formål at bidrage til en robust kritisk masse i varetagelsen af funktionerne. 

   

  Administrationen vurderer, at der – på trods af disse særskilte og løbende initiativer – fortsat er tale om et område, som i dets nuværende organisering er og kan blive udfordret i forhold til kapacitet og rekruttering/fastholdelse af specialkompetencer.

   

  På den baggrund foreslås, at der nedsættes en regional arbejdsgruppe med koncerndirektør Kurt Espersen som formand og med repræsentanter fra regionens 4 somatiske sygehusenheder og fra det lægefaglige specialeråd for urologi.

   

  Gruppen skal foretage en fornyet og samlet vurdering af organisering af urologien i Region Syddanmark og pege på tiltag, der kan bidrage til en fremtidssikret og robust organisering af specialet i Region Syddanmark, og som kan understøtte fastholdelse og rekruttering af specialister inden for området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der nedsættes en faglig arbejdsgruppe, der skal vurdere organiseringen af urologien i Region Syddanmark og udarbejde anbefalinger, der skal medvirke til en fremtidssikring af specialet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-04-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   


  Sagsnr. 19/32151
  13. Orientering om status på lancering og implementering af politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog den 28. oktober 2019 Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. Med sagen orienteres om status på lancering og implementering af frivillighedspolitikken. Herunder, hvordan der konkret på Sygehus Sønderjylland arbejdes med at udfolde principperne i frivillighedspolitikken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. oktober 2019 Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. Til at understøtte implementeringen af frivillighedspolitikken, er der i perioden iværksat en række organisatoriske tiltag. Som en del af lancering og implementering af politikken, har der i 2020 været fokus på intern formidling af den nye politik til ledere og medarbejdere i alle regionale enheder, herunder lancering af ny frivilligheds-hjemmeside og intranetside (www.regionsyddanmark.dk/frivillighed).

   

  Der har ligeledes været fokus på at skabe en organisering, der kan understøtte implementering af frivillighedspolitikken, hvor ansættelsen af seks nye frivillighedskoordinatorer er et centralt element. Frivillighedskoordinatorerne har til opgave at understøtte og udvikle Region Syddanmarks ønske om at styrke samarbejdet med frivillige, hvilket tager udgangspunkt i frivillighedspolitikkens fem hovedprincipper:

   

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommune
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.
    

  Følgegruppen for Frivillighed har udarbejdet en status på lancering og implementering af frivillighedspolitikken med bidrag fra frivillighedskoordinatorerne. Der gives status for perioden 28. oktober 2019 til 1. november 2020 (se bilag).

   

  Herunder gives et resume fra status.

   

  Der er ansat seks frivillighedskoordinatorer, som har påbegyndt en lokal strategiproces for, hvordan frivillighedspolitikken kan udfoldes i egen organisation. Der er blandt frivillighedskoordinatorerne etableret et netværk for regionale frivillighedskoordinatorer til vidensdeling på tværs af enheder.  


  Det er vurderingen, at det er lykkedes at etablere en organisatorisk ramme, der kan understøtte den videre implementering af frivillighedspolitikken.

   

  I forhold til status på lancering af politik for frivillighed og medborgerskab er der skabt relativ stor mediebevågenhed ved vedtagelse af frivillighedspolitikken. Der er etableret fælles regional intranet og hjemmeside, samt lokale sider. Til udbredelse af det interne kendskab til frivillighedspolitikken er der udsendt kommunikationspakke til alle regionens enheder. Det vurderes, at ledelsen har generelt kendskab til politikken, mens medarbejdere i mindre grad har fået kendskab.

   

  Grundet COVID-19, og den deraf hindrede adgang for de frivillige til regionens enheder, afventer den planlagte eksterne kommunikation, der skal invitere de frivillige ”indenfor” til samarbejde. Koncern kommunikation og netværk for regionale frivillighedskoordinatorer vil udarbejde en fælles plan for den eksterne kommunikation med fokus på at invitere frivillige ind til samarbejde, når timingen vurderes rigtig.

   

  De frivilliges aktivitet har i 2020 stort set været fraværende grundet covid-19, da de frivillige har været hindret i deres adgang til sygehusene og øvrige regionale enheder. Der er bekymring for, at den nuværende situation vil have negativ effekt på det frivillige engagement og de frivillige fællesskaber. Der ses også eksempler på innovative tiltag, hvor de frivillige fortsat bidrager til at understøtte patienter og pårørende, trods covid-19 restriktioner.

   

  Der er med ansættelsen af frivillighedskoordinatorerne sat stort fokus på frivillighedsområdet, både internt organisatorisk og i relation til nye samarbejder med kommuner og civilsamfundsorganisationer. Det forventes, at der i 2021 kommer en række nye organisatoriske tiltag og nye samarbejder samt projekter, der går på tværs af sygehuse, kommuner og civilsamfund, og vil fremme regionens arbejde med frivillighedsområdet.

   

  Punktet var ligeledes til orientering i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 1. marts 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-03-2021

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Poul-Erik Svendsen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-04-2021

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15798
  14. Orientering om temarapportering 2020 vedrørende forbedringskultur i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af afrapporteringen af målbillederne til regionsrådet gives årligt en temaafrapportering om arbejdet med at skabe en forbedringskultur i regionen. I sagen orienteres der om arbejdet i 2020 og de første måneder af 2021 med fokus på initiativer og læring under coronapandemien, som har testet forbedringsmodellen og forbedringskulturen. Samlet set har der på trods af coronapandemien været fremdrift i arbejdet med at skabe en forbedringskultur i det forløbne år. Udfordringerne har været medvirkende til, at der er blevet tænkt i nye baner, og modellen har understøttet arbejdet med at finde nye veje og løsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af afrapporteringen af målbillederne til regionsrådet gives årligt en temaafrapportering om arbejdet med at skabe en forbedringskultur i regionen. I det følgende forstås Den Syddanske Forbedringsmodel som drivende kraft til at skabe en udbredt forbedringskultur.

   

  Den Syddanske Forbedringsmodel er i dag udbredt i hele organisationen i Region Syddanmark. Hensigten med Den Syddanske Forbedringsmodel er, at den skal skabe grundlaget for forbedringer, der primært er til gavn for patienterne, men også for organisationen.

   

  Arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel er et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen sætter rammerne, og medarbejderne peger på både problemer og løsninger. Det er medarbejderne, der er eksperter i hverdagen, og det er dem, der driver løsningerne.

   

  For at fastholde en fælles udvikling af Den Syddanske Forbedringsmodel, blev der i 2018 etableret en styregruppe, bestående af direktører fra alle sygehusenheder, socialområdet og regionshuset. Der er ligeledes etableret en fælles koordinerende enhed på regionalt niveau, kaldet Fællesfunktionen samt et forbedringsledernetværk, som består af lokale forbedringsledere fra enhederne. Styregruppen, forbedringsledernetværket og Fællesfunktionen har som fælles opgave at sikre, at Den Syddanske Forbedringsmodel styres, koordineres og udvikles, så den støtter forbedringsarbejdet på alle niveauer i Region Syddanmark. Der uddannes løbende i forbedringsledelse og i Avanceret Lean Træning (ALT), som er de nødvendige uddannelsesmæssige grundpiller i Den Syddanske Forbedringsmodel. Alle ovennævnte understøttende funktioner har i det seneste år været aktive og fungerende på trods af coronapandemien.

   

  Forbedringsarbejde som kultur -  i en forandringstid som coronapandemien

   

  Den Syddanske Forbedringsmodel skal bruges der, hvor udfordringerne – og dermed mulighed for forbedringer – er. I modellen er der indbygget en kultur, hvor der hele tiden ledes efter spild og deraf følgende forbedringspotentialer. Ligesom øvrige områder har forbedringsarbejdet i det seneste år været udfordret af coronapandemien. Den Syddanske Forbedringsmodel er dog den samme uanset, den skal blot tilpasses den kontekst, som den skal forbedre ind i. Det er en måde at gøre tingene på – en model til at lede og udvikle organisationen - ikke blot et redskab. Elementerne i modellen skaber rammerne for forbedringstiltagene – men det er den fælles forbedringskultur, som skal drive det daglige arbejde med at finde og realisere potentialer for forbedring og dermed sikre at resultater og mål opnås. Forbedringsarbejdet er en kulturrejse, og det fokus har været fastholdt i hele 2020 på trods af coronapandemien.

   

  Implementeringen af forbedringsmodellen har styrket og gjort organisationen mere robust i forhold til at imødegå de udfordringer, som coronapandemien har stillet det syddanske sundhedsvæsen overfor i 2020. Særligt har fokus på ledelse været vigtig, men også de specifikke elementer i modellen har været intensivt brugt i en tid, hvor kapaciteten er presset.

   

  Forbedringsmodellens måde at analysere og tilrettelægge processer på har været helt centrale i opbygningen af både vaccinations- og testcentre, men også i omlægningen af kapaciteten under den første coronabølge i foråret 2020. Med knappe ressourcer og kort tid tilgængeligt har man med metoderne fra forbedringsmodellen kunnet etablere og drive velfungerende test- og vaccinationscentre, der har borgeren og fokus på minimering af spild som omdrejningspunkt.

   

  Omlægningen af kapaciteten i foråret 2020 har ført til en pukkel af behandlinger, som man siden sommeren 2020 har arbejdet med at nedbringe, igen med anvendelse af metoderne fra Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Ledelse tæt på

  Et af kerneprincipperne i Den Syddanske Forbedringsmodel er, at ledelsen er tæt på, hvor arbejdet udføres, og har føling med arbejdet i praksis. Coronapandemien og de medfølgende restriktioner har ført til mere tilgængelighed og ledelse tæt på de kliniske afdelinger og på socialområdet, fordi lederne under coronapandemien har haft et mere begrænset antal møder og aktiviteter ude af huset. Hermed er der frigivet tid, og det har medført et større rum for at gøre brug af forbedringselementerne i Den Syddanske Forbedringsmodel og drive forbedringsarbejdet og -kulturen fra ledelsens side.

   

  Forbedringsworkshops

  Forbedringsworkshops er et centralt element i modellen, hvor komplekse problemstillinger behandles med bred deltagelse. Det betyder, at det for eksempel både kan være ledere, medarbejdere, patienter og borgere, som sammen arbejder på og udvikler løsninger med patienten eller borgeren i centrum. Det har derfor med coronapandemien været en udfordring, at der har været restriktioner for det fysiske fremmøde. På trods af dette har der alligevel været afholdt workshops, og det har samtidigt ført til, at der er tænkt i nye baner med hensyn til afvikling og afrapportering.

   

  Tavlemøder

  Tavlemøder er et andet centralt element som anvendes i Den Syddanske Forbedringsmodel. Traditionelt er forbedringstavlen et fysisk whiteboard, hvor forbedringsindsatsens mål og data er synlige for alle, der arbejder med det pågældende område. Tavlemødet er også det sted, hvor ledelsen er i dialog med personalet om udfordringer, og hvor forbedringspotentialer findes i fællesskab, og hvor der aftales proces for at arbejde videre med dem. I det forløbne år har restriktionerne for det fysiske fremmøde i enkelte tilfælde sat begrænsninger for muligheden for at arbejde med de fysiske tavler. I stedet er der tænkt nyt og arbejdet med forskellige former for digitale tavlemøder og løsninger tilpasset de enkelte enheder og afdelingers behov.

   

  Uddannelseselementer i modellen

  Endeligt har de forskellige uddannelseselementer i modellen fortsat været udbudt. Coronapandemien har her gjort det nødvendigt i højere grad at anvende virtuel undervisning. En læring som også fremadrettet kan bruges til at reducere spild i form af transporttid.

   

  Konkrete eksempler fra forbedringsarbejdet i 2020

   

  Nedenfor gives der nogle konkrete eksempler fra forbedringsarbejdet i 2020:

   

  • På Sydvestjysk Sygehus har anvendelsen af indgående, strukturerede analyser af processerne omkring vaccination ført til, at spildet foreløbigt er opgjort til 0,1 %, hvilket svarer til 39 vacciner ud af 31.000 stk.
  • Myndighedsteamet i Vand og Jord i regionshuset har arbejdet med at skabe bedre processer med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden. Resultater fra 30-dagesmålingen viser eksempelvis, at antallet af ophobede sager (op til tre år gamle sager) er faldet fra 39 til 1.
  • Lungemedicinsk ambulatorium på OUH har arbejdet med forsamtaler ved udredning af lungekræft. Resultaterne er netop opgjort efter 365 dage og viser, at gennemløbstiden er reduceret fra 84 til 40 minutter. Patienttilfredsheden er nu på 10 på en skala fra 0-10. Medarbejdertilfredsheden er endvidere markant forbedret.
  • På Socialområdet har arbejdet med dokumentation og indberetning af magtanvendelser ført til nedbringelse af fejl og hurtigere gennemløbstid. 60 dage efter en forbedringsworkshop på den sikrede døgninstitution Egely er indberetninger med fejl i type af indgreb reduceret fra 30 % til 0 %. Antal sager der overskred den tilladte gennemløbstid er endvidere reduceret fra 50 % til 14 %.
  • Sygehus Sønderjylland har i samararbejde med Tønder kommune og praktiserende læger afviklet en planlagt workshop virtuelt. Workshoppen forløb over 2 dage i november 2020, og en tredje workshopdag afvikles i marts 2021. Der er blevet arbejdet med at sikre rette behandlingstilbud til borgere så tæt på hjemmet som muligt og forebygge indlæggelser på sygehuset. Med kreative løsninger er det lykkedes at afvikle denne tværsektorielle workshop, jf. Forbedringsmodellens standard, selvom det foregik virtuelt. 
  • Psykiatrisygehuset og Sygehus Sønderjylland har i fælleskab et forbedringsspor med fokus på demensudredning i den fælles demensklinik bestående af afdelingerne Ældrepsykiatri, Ældresygdomme og Hjerne og nervesygdomme. De fælles resultater viser blandt andet, at 100 % af patienterne nu bliver visiteret efter fælles retningslinje, hvor der før opstart af forbedringssporet var 0 %.
  • Psykiatrisygehuset har et forbedringsspor med fokus på ADHD udredning for børn og unge, som går fra begyndelsen af første gangs samtalen til behandlingsplanen er fremsendt til patienten (forældrene). Efter første workshop er alle mål opnået efter 90 dage med 100 % målopfyldelse inden for de aftalte mål i forhold til kvalitet, service, leverance og personale. For eksempel er der opnået, at den afklarende samtale afsluttes med en behandlingsplan og et standardiseret patientforløb på tværs af afdelinger og matrikler.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-04-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-04-2021

  Punktet blev udsat.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 21/15763
  15. Godkendelse af forlængelse af rekrutteringsprojektet
  fold dette punkt ind Resume

  Der blev i 2012 etableret et rekrutteringsprojekt i Region Syddanmark på almenlægeområdet. Projektet er både i 2015 og i 2018 blevet forlænget med tre år.

   

  Det indstilles, at regionsrådet i forhold til den fortsatte sikring af lægedækningen i Region Syddanmark, godkender, at rekrutteringsprojektet forlænges med yderligere tre år til udgangen af 2024.

   

  Der lægges op til, at den årlige ramme på 9,57 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet reduceres til en ramme 4,5 mio. kr. gældende fra 2022 og at den resterende del af rammen reserveres til eventuel realvækst inden for sygesikringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2008 vedtog regionsrådet en særlig rekrutterings- og fastholdelsesindsats. I 2012 blev det i Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttet at etablere et egentligt rekrutteringsprojekt.

  I 2015 forlængede regionsrådet rekrutteringsprojektet med 3 år og i 2018 blev projektet besluttet forlænget yderligere 3 år i forbindelse med vedtagelsen af regionens lægedækningsstrategi.

  Med baggrund i den fortsatte sikring af lægedækningen i Region Syddanmark lægges der nu op til, at rekrutteringsprojektet forlænges med yderligere tre år til udgangen af 2024.

   

  Formålet med rekrutteringsprojektet er at være med til at sikre lægedækningen på almenlægeområdet. Rekrutteringsprojektets aktiviteter har vist sig at være en medvirkende årsag til en god og stabil udvikling, hvilket har medført, at lægedækningen i Region Syddanmark er den bedste indenfor de sidste fire år. Rekrutteringsindsatsen er en del af regionens lægedækningsstrategi og den er håndholdt, målrettet og proaktiv (se bilag 1 for uddybning).

   

  En forlængelse af projektet vurderes at kunne gavne det forestående generationsskifte i yderområderne og muliggør, at rekrutteringsteamet kan have tæt kontakt til såvel unge som ældre læger i processen. Generationsskiftet falder sammen med, at der kommer flere nye unge færdiguddannede læger i de kommende år, som følge af øget dimensionering på hoveduddannelsen. Disse skal matches med ældre afgående læger. Derudover har rekrutteringsprojektet en vigtig rolle i at byde nye læger velkommen til regionen og dermed lægge kimen til et fremtidigt godt samarbejde med regionen.

   

  Økonomi

   

  Der blev i 2008 afsat 10 mio. kr. årligt til rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen på almenlægeområdet. Rammen er senere justeret til i alt 9,57 mio. kr. årligt. For disse midler er der gennem årene bl.a. rekrutteret udenlandske læger, ydet fastholdelsesgodtgørelse til ældre læger, iværksat andre fastholdelsesinitiativer og regionen har i flere tilfælde oprettet midlertidige og længerevarende regionsklinikker samt ydet flyttetilskud ved etablering af bæredygtige praksis. 

   

  I takt med, at lægedækningen er blevet forbedret er initiativerne med rekruttering af udenlandske læger, fastholdelsesgodtgørelser og andre af de hidtidige fastholdelsesinitiativer løbende udfaset. Derfor kan rammen beskæres væsentligt til 4,5 mio.kr.. (se bilag 2 overblik over rammen for Rekruttering og fastholdelse).

   

  Det foreslås, at der fremover afsættes i alt 4,5 mio. kr. årligt til rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Heraf allokeres 2,25 mio. kr. til det særlige rekrutteringsprojekt og 2,25 mio. kr. reserveres til en ramme til sikring af lægedækningen med indsatser overfor akut opstået lægemangel, samt til flyttetilskud til læger som flytter til større lokaler eller sundhedshuse mv.
   

  De resterende 5,07 mio. kr. af den samlede ramme på 9,57 mio. kr. foreslås reserveret til eventuel realvækst inden for sygesikringen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At rekrutteringsprojektet forlænges til og med 2024. 

   

  At den årlige ramme på 9,57 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet reduceres til 4,5 mio. kr. gældende fra 2022 og at de resterende 5 mio. kroner reserveres til realvækst inden for sygesikringen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12-04-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/9244
  16. Godkendelse af konsolideringsplan for Den Regionale Tandpleje
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende organisering af Den Regionale Tandpleje har betydet små funktioner med et begrænset samarbejde, der gør organisationen sårbar og svær at opretholde på længere sigt.

   

  Der er et ønske om at fremtidssikre Den Regionale Tandpleje, så den gode kvalitet og de velfungerende enheder indgår i et styrket samarbejde med andre kliniske funktioner.

  Nedenstående anbefaling til konsolidering af det specialiserede tandplejetilbud i Region Syddanmark skal bidrage til en fremtidssikring af tandplejetilbuddet.

   

  Det indstilles, at regionsrådet godkender konsolideringsplan for Den Regionale Tandpleje med henblik på ikrafttrædelse den 1. maj 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Regionale Tandpleje er i dag organiseret som en institution under Praksisafdelingen. Tanken bag organiseringen med en institutionsmodel på tandplejeområdet var at sikre en synergieffekt mellem de forskellige tandfaglige områder.

   

  Den Regionale Tandpleje er opdelt i tre hovedfunktioner:

  • Regionstandplejen (opgaver i henhold til Sundhedsloven §§ 162, 163): Undersøgelse, rådgivning og behandling af børn og unge med manglende tandanlæg og/eller særlige sygdomme i mund og kæber. Regionstandplejen varetager også opgaver omkring Tandlægevagten.
  • Specialtandplejen (opgaver i henhold til Sundhedsloven §§ 131, 133 og 134a): Behandling af psykisk og/eller fysisk udviklingshæmmede borgere med flere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Regionen har en forsyningsforpligtelse over for kommunerne i forhold til varetagelse af opgaven.
  • Sekretariatet, der blandt andet varetager den særlige tilskudsordning (Sundhedsloven §§ 166, 166,3) og understøttende opgaver for Special- og Regionstandpleje samt sekretariatsbistand for Koordinationsudvalget for tandpleje (Sundhedsloven § 137) og evt. samarbejdsudvalg (nedlagt midlertidigt grundet opsagt overenskomst).

   

  Institutionsmodellen har vist sig ikke at leve op til forventningerne om en sammenhængende institution, og institutionen er opdelt på funktioner med et i realiteten begrænset samarbejde. De kliniske funktioner er små, hvilket gør organisationen sårbar over for mangel på tandlæger og sikringen af et robust fagligt miljø. Det vurderes, at den nuværende struktur ikke kan opretholdes på længere sigt.

   

  For at fremtidssikre det tandfaglige område, anbefales det, at den nuværende institutionsmodel opløses, og at de enkelte dele fordeles på Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Praksisafdelingen. Herved kommer organiseringen i Region Syddanmark til at ligne organiseringen i de øvrige regioner.

   

  Arbejdsgruppe og anbefalinger til den fremtidige organisering
  Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de berørte sygehuse, Praksisafdelingen i regionshuset og Den Regionale Tandpleje. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde, har administrationen følgende anbefalinger:

   

  • Regionstandplejen etableres i et samarbejde med de kæbekirurgiske afdelinger. Regionstandplejen får en fælles visitationsdel samt protetisk behandling under ledelse af Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, og kirurgibehandlings- og kontroldelen deles mellem de kæbekirurgiske afdelinger på OUH og Sydvestjysk Sygehus.
  • Specialtandplejen bliver en funktion under Sygehus Lillebælt, Anæstesiologisk Afdeling. Der indgås forpligtende samarbejdsaftaler med OUH og Sydvestjysk Sygehus om fagligt samarbejde om specialtandplejepatienter med særlige behov.
  • Sekretariatet opdeles, så de patientnære og generiske administrative opgaver følger med til de respektive sygehuse OUH/Sydvestjysk Sygehus/Sygehus Lillebælt, mens § 166, Tandlægevagten og øvrige tværgående administrative funktioner overflyttes til Praksisafdelingen i regionshuset.

   

  Det foreslås, at organisationsændringen træder i kraft pr. 1. maj 2021.

   

  Det vurderes, at en konsolidering af Den Regionale Tandpleje gennem en ændret organisering har flere fordele:

   

  • Ved at lægge Regionstandplejen under de kæbekirurgiske afdelinger skabes et bredere og mere spændende fagligt miljø.

  For patienter i Regionstandplejen sikres en fortsat høj grad af ensartethed i forhold til visitations- og behandlingsprincipper, og nærhedsprincippet imødekommes i højere grad end i dag for kirurgi- og kontroldelen (i dag foregår kirurgi og kontrol i Odense).

  • At have Specialtandplejen som en afdeling tilknyttet sygehuset er også tilfældet i andre regioner og kan styrke tilrettelæggelsen af patientbehandlinger og arbejdsgange i en driftsorganisation.

  For Specialtandplejepatienterne vægtes nærhedsprincippet højt, og klinikkerne i Esbjerg og Sønderborg bevares som udgangspunkt. Det er kommunernes henvisning af patienter, der afgør patientgrundlaget for specialtandplejen. Desuden kan et styrket fokus på tilrettelæggelse af patientbehandlinger og arbejdsgange styrke patientforløbene generelt.

  • De tværgående administrative opgaver ligner de opgaver, der allerede varetages af Praksisafdelingen i regionshuset.
  • Tandlægevagten forbliver på de nuværende lokationer (Esbjerg, Kolding, Odense og på sigt Sønderborg). Patienter til den særlige tilskudsordning (§166), der skal til visitation, tilbydes fortsat visitation i enten Esbjerg, Kolding, Odense eller Sønderborg.

   

  Behandling i MED-udvalg
  I forbindelse med behandling af sagen i MED-systemet er der i Den Regionale Tandplejes LMU og FMU i regionshuset blevet rejst en række bekymringer omkring den nye organisering og implementeringen, specielt omkring samspillet mellem OUH og Sydvestjysk Sygehus, da der er bekymring for den fremtidige koordinering og opdelingen af opgavevaretagelsen og behandlingsaktiviteterne i Regionstandplejen. De rejste problemstillinger er modtage-afdelingerne i gang med at løse. De modtagende sygehuse har ikke rejst bekymringer.

   

  Bemærkninger fra medarbejdere i Den Regionale Tandpleje og administrationens tilbagemelding herpå er vedlagt som bilag til orientering. Referat fra møde i LMU, FMU og Hovedudvalget er ligeledes vedlagt som bilag til orientering.

   

  Der er ikke tale om en organisationsændring, der har til formål at opnå besparelser, og de nuværende opgaver i Den Regionale Tandpleje vil også skulle varetages i fremtiden. Udgangspunktet er, at alle nuværende medarbejdere tilbydes beskæftigelse i den fremtidige organisation. Med forbehold for den politiske behandling af sagen, er håndtering af medarbejdernes fremtidige ansættelsesforhold igangsat.

   

  Budget
  Specialtandplejen forbliver samlet under ny overordnet ledelse under Sygehus Lillebælt. Regionstandplejen tilknyttes ny overordnet ledelse på OUH, dog med opdeling af kirurgibehandling og kontroldelen mellem OUH og Sydvestjysk Sygehus.

   

  Driftsansvaret overgår sammen med budget for området til de respektive sygehuse. Budgettet for henholdsvis special- og regionstandpleje vil fortsat høre under budgettet for specialiseret tandplejetilbud, og de nye driftsansvarlige skal i forbindelse med økonomi og aktivitetsrapportering aflægge rapport til Praksisafdelingen i regionshuset.

   

  Specialtandplejen finansieres af takstindtægter fra kommunerne og har et nettobudget på 0.

   

  Regionstandplejen fordeles til OUH og Sydvestjysk Sygehus jf. principperne fra konsolideringsplanen for Den Regionale Tandpleje.

   

  Tabel 1: Budget 2022 og frem

  (1.000 kr.)

  2022 og frem

  Sygesikring – Specialiseret tandplejetilbud

   36.873

  Specialtandplejen (20,2 årsværk)

            0

   Udgift

   20.054

   Indtægt

  -20.054

  Regionstandplejen ( 9,6 årsværk)

   13.127

   OUH (7,7 årsværk)

   10.919

   SVS (1,9 årsværk)

     2.208

  Aktivitetsbuffer

   14.532

  Paragraf 166

     4.114

  Tandlægevagt ( 37 medarbejdere)

     1.703

  SLB – administration (2 årsværk)

     1.089

  Administrationen – Praksisafdelingen i regionshuset (3,2 årsværk)

     2.308

  Budget for 2021 tilpasses med virkning fra 1. maj 2021 efter samme principper.

   

  Opgaverne i sekretariatet deles mellem flere enheder, og der skal derfor laves budgetneutrale omflytninger. Det nuværende sekretariat anbefales nedlagt, og der flyttes opgaver og årsværk til Sygehus Lillebælt og til Praksisafdelingen i regionshuset. Det anbefales, at Sygehus Lillebælt og Praksisafdelingen i regionshuset får tilført de tilhørende bevillinger, der i dag er finansieret under Den Regionale Tandpleje (specialiseret tandplejetilbud), således at budget for opgaverne omflyttes til de afdelinger, der overtager opgaverne.

   

  Tabel 2: Budgetneutrale omflytninger

  (1.000 kr.)

  2021

  2022 og frem

  SLB – administration (2 årsværk)

      723

   1.089

  Administrationen – Praksisafdelingen i regionshuset (3,2 årsværk)

   1.533

   2.308

  Den Regionale Tandpleje (Specialiseret tandplejetilbud)

  -2.256

  -3.397

  I alt

  0

  0

   

  Da organisationsændringen anbefales at træde i kraft pr. 1. maj 2021 er budgettilpasningerne ikke med fuld virkning i 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At konsolideringsplan for Den Regionale Tandpleje godkendes med henblik på ikrafttrædelse 1. maj 2021.

   

  At budgetneutrale budgetomplaceringer, jf. tabel 2, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12-04-2021

  Vibeke Syppli Enrum stillede ændringsforslag om, at udskyde ikrafttrædelsen 1. maj i op til 3 måneder.

          3 medlemmer, Annette Blynel, Vibeke Syppli Enrum og Morten Brixtofte Petersen, stemte for.

          7 medlemmer, Bo Libergren, Andrea Terp, Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman, Thies Mathiasen, Anja Lund og Gitte Frederiksen, stemte imod.

             Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

          Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen.

          Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

             1 medlem, Vibeke Syppli Enrum, undlod at stemme.

             2 medlemmer, Annette Blynel og Morten Brixtofte, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at udskyde ikrafttrædelsen 1. maj i op til 3 måneder.

  4 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, stemte for.

  12 medlemmer, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti medlemmer stemte imod.

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen.

   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, undlod at stemme.

  3 medlemmer, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at udskyde ikrafttrædelsen 1. maj i op til 3 måneder.

  9 medlemmer (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) stemte for.

   

  32 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) stemte imod.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter godkendte regionsrådet indstillingen i sagen.

  2 medlemmer, Enhedslisten, undlod at stemme.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/17467
  17. Godkendelse af afrapportering af målbillede 2020 - Udmøntning af rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 et rammepapir for arbejdet med udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen af rammepapiret blev første gang afrapporteret til regionsrådet den 27. november 2017. Det er besluttet, at afrapporteringen fra 2020 sker en gang årligt og med udgangspunkt i ni udvalgte temaer.

   

  Det indstilles, at regionsrådet godkender målbillede afrapportering 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Rammepapiret udmøntes i to hovedspor. Implementering foregår dels på de enkelte sygehuse, dels på tværs af sygehusenhederne.
   

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et målbilledekoncept, som bl.a. er knyttet til Region Syddanmarks pejlemærker. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er overvejende kvalitativ temaafrapportering af rammepapirets indsatsområder og en vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.
   

  Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet den 27. november 2017. Det er besluttet, at afrapporteringen fra 2020 sker én gang årligt. Denne afrapportering er således den første helårlige afrapportering til regionsrådet via udvalget for det nære sundhedsvæsen af målbilledet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er med denne afrapportering besluttet et nyt koncept således, at afrapporteringen sker med udgangspunkt i ni udvalgte temaer:

   

  1. Samarbejde på akutområdet
  2. Fælles kompetenceudvikling
  3. Udskrivningskonferencer og anden digital understøttelse
  4. Specialistrådgivning
  5. Forebyggelse
  6. Genoptræning og rehabilitering
  7. Samarbejde bilateralt eller i sundhedshuse
  8. Arbejdsmarkedsområdet
  9. Almen praksis.

   

  Denne afrapportering viser, at arbejdet med at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fortsat er i udvikling på trods af udfordringer forbundet med håndtering af Covid-19 pandemien. Covid-19 har medført et intensiveret fokus på virtuelle løsninger for både konsultationer med patienter, rådgivning og virtuelt samarbejde mellem sygehuse, praksis og kommuner.

   

  Afrapporteringen ses i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet godkender målbillede afrapportering 2020.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12-04-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet. 

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/13910
  18. Godkendelse af serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet forelægges hermed forslag om forbedringer for den siddende patientbefordring til og fra Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der stilles forslag om forbedringer af servicevilkårene for den siddende patientbefordring til og fra Ærø.

   

  Som det er i dag bliver patienterne hentet ved deres bopæl på Ærø og kørt til færgen, hvorefter de bliver fulgt ombord på færgen, eller selv går ombord. Dette afhænger af den sundhedsfaglige vurdering af patientens helbred. Ligeledes går patienten selv eller bliver fulgt fra borde, og bliver kørt af Flextrafik til det respektive sygehus.

   

  Ærø Kommune har bedt regionen om, at se på mulighederne for at forbedre servicevilkårene for patienterne fra Ærø, der benytter sig af den siddende patientbefordring. Der foreligger 2 forslag:

   

  1. Patienten bliver fulgt hele vejen af Flextrafik.
  2. Patienten venter i Flextaxaen indtil færgen er i havn og chaufføren følger patienten ombord og afhenter patienten på færgen.

   

  I vedhæftede notat beskrives konsekvenserne af de to forslag. Forslag om, at patienterne følges hele vejen, vil medføre betydelige kapacitetsmæssige udfordringer og store merudgifter. Forslag om, at patienterne følges ombord på færgen, vil ikke i samme grad udfordre kapaciteten og de begrænsede økonomiske merudgifter vil kunne finansieres inden for den økonomiske ramme for befordringsområdet.

   

  Det foreslås derfor, at der indføres muligheden for, at patienterne bliver i Flextaxaen indtil færgen ankommer, at chaufføren følger patienterne ombord på færgen til og fra Ærø, og at dette indføres snarest muligt.

   

  I forbindelse med arbejdet udarbejdes en retningslinje, som skal sørge for at tage højde for de udfordringer og praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ændring af servicevilkårene. Retningslinjen vil bl.a. omhandle den konkrete instruks til chaufførerne, herunder ansvaret for billettering m.v. Det foreslås ligeledes, at præhospitaludvalget forud for ændringen orienteres om datoen for serviceforbedringen samt retningslinjen herfor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  Af forslag 2 om serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet. 

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15427
  19. Beslutning om udmøntning af midler til integreret samarbejde om de mest sårbare borgere i perioden 2021-2023 - budget 2020
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til budgetaftalen for 2020 indstilles det, at regionsrådet godkender udmøntning af midler til integreret samarbejde om de mest sårbare borgere (anbefaling 21 i Psykiatriplan 2020-2024).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden. Denne sag vedrører anbefaling 21, ”Integreret og fælles samarbejde og kompetenceudvikling i forhold til de mest sårbare borgere.”

   

  Som en del af psykiatriplanen iværksættes initiativer inden for tværsektoriel kompetenceudvikling, der kan støtte op om det intensiverede samarbejde mellem kommuner og Psykiatrisygehuset om de mest sårbare borgere.

   

  Psykiatrisygehuset og kommunerne samarbejder allerede om en række projekter, hvori der indgår fælles kompetenceudvikling. Via de psykiatriske samordningsfora har Psykiatrisygehuset kortlagt kommunernes behov for fælles kompetenceudvikling. Kortlægningen pegede blandt andet på ønske om udvikling af fælles forståelse for hinandens rammer, tilbud og arbejdsgange.

   

  Socialdirektørforum drøftede behovet for tværgående kompetenceudvikling i december 2020 og tilkendegav her, at der fortsat er behov for at styrke kendskabet til hinanden på tværs af kommuner og region på det psykiatriske område, og at fælles kompetenceudvikling her vil give god mening.

   

  På den baggrund anbefales det, at ”Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression” samt ”Individuelt Planlagt job med Støtte” bliver nogle af indsatsområderne for kompetenceudviklingen i 2021. De to indsatsområder beskrives nærmere i vedlagte bilag.

   

  Som andre potentielle indsatsområder kan nævnes initiativer i regi af to eksisterende partnerskabsaftaler mellem psykiatrisygehuset og henholdsvis Haderslev Kommune og Fredericia Kommune. Fokus for disse indsatser er at afprøve nye samarbejdsformer omkring de sværest syge.

   

  Relevante indsatser udvælges på baggrund af initiativer fra Det Administrative Kontaktforum samt drøftelser med Socialdirektørforum og de psykiatriske samordningsfora, så der sikres dialog, synergieffekt og ledelsesopbakning i forhold til kommunale indsatser og behov.

   

  Den endelige beslutning om, hvilke indsatser der iværksættes, ligger i Psykiatrisygehuset.

  Fokusområderne for 2022, udvælges ultimo 2021. Der drøftes aktuelt muligheder for at styrke samarbejdet på spiseforstyrrelsesområdet via fælles kompetenceudvikling.

   

  Der vil ske en fornyet politisk prioritering om brug af midlerne i 2. halvår 2023. Udmøntningen af denne sag dækker derfor perioden 2021-2023.

   

  I forbindelse med den årlige afrapportering på implementering af Psykiatriplan 2020-2024, vil Psykiatrisygehuset afrapportere ift. de konkrete initiativer, der er iværksat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til samarbejde om de mest sårbare borgere tilføres 1 mio. kr. årligt fra 2021 til 2023. Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

   

  At der sker en fornyet politisk prioritering af midlerne i 2. halvår 2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-04-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15424
  20. Beslutning om udmøntning af midler til etablering af Center for Pårørendeinddragelse - budget 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Det indstilles, at regionsrådet i henhold til budgetaftalen for 2020 godkender udmøntning af midler til etablering af Center for Pårørendeinddragelse (anbefaling 8 i Psykiatriplan 2020-2024).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden. Denne sag vedrører anbefaling 8, etablering af Center for Pårørendeinddragelse.

   

  Pårørende er en vigtig ressource i patienternes recoveryproces. Den recovery-orienterede tilgang til arbejdet med mennesker med psykisk sygdom skal give patienterne håb for fremtiden og håb om, at det er muligt at komme sig ved aktivt selv at tage del i at forbedre egen situation.

   

  Forskning viser, at pårørende til kronisk eller længerevarende syge mennesker ofte selv lider af nogle af de følgevirkninger, som patienten oplever, såsom stress, angst/depression og oplevelse af meningsløshed. Som pårørende gennemgår man ligesom patienten et udfordrende recoveryforløb. Derfor er det vigtigt at støtte de pårørende, i den læringsproces det er at mestre rollen som pårørende, og derved hjælpe dem til at opleve livskvalitet til trods for sygdommens påvirkning i relationen til den syge og andre i familien/netværket.

   

  Dette er baggrunden for oprettelse af Center for Pårørendeinddragelse.

   

  Centeret bliver et kompetence- og videnscenter, der skal understøtte arbejdet med pårørendeinddragelse. Desuden skal centeret samle og genere viden om best practice i forhold til pårørendeinddragelse med fokus på både somatik og psykiatri. Centeret skal både have fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk eller somatisk lidelse.

   

  Centerets opgaver bliver primært:

  • Generering og indsamling af viden
  • Forskning (på sigt)
  • Ansøgning om fondsmidler til etablering af Ph.d.-stillinger
  • Rådgivningsfunktion for sygehusets kliniske og administrative afdelinger
  • Understøtte indsatser for børn og unge, som er pårørende
  • Referencepunkt for sygehusets peerindsats, herunder pårørende- og forældrepeers (ansættes fra 2. kvartal 2021)
  • Netværksdannelse med de øvrige sygehuse, regioner og andre interessenter
  • Kompetenceudvikling.

   

  Så vidt mulig tænkes opgaverne sammen med sygehusets øvrige aktiviteter. Som eksempel kan nævnes kompetenceudvikling, som kan kobles med eksisterende indsatser som fælles beslutningstagning og kurser i kommunikation. Sygehusets enhed for kvalitetsudvikling vil også være en naturlig samarbejdspartner med henblik på at videreudvikle den eksisterende retningslinje for samarbejdet med pårørende.

   

  Centeret skal være særlig opmærksom på gruppen af børn, der har forældre eller søskende med en psykisk lidelse. Omkring 310.000 børn i Danmark vokser op i hjem, hvor enten mor, far eller søskende har en psykisk sygdom eller misbrug. Selv om disse børn har dobbelt så stor risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, så er de en overset gruppe, som ofte går under radaren hos de fagprofessionelle, der møder børnene, og hos de fagprofessionelle, der møder forældrene eller familiens øvrige børn.

   

  Centeret etableres under ledelsen i Psykiatrisk Informationscenter, der besidder en stor viden om målgruppen og har erfaring med rådgivning og kurser for familier, børn og unge. Der oprettes en styregruppe for Center for Pårørendeinddragelse, som skal bistå centerets leder i at udvikle og sikre fremdrift for centeret.

   

  Styregruppen skal bemandes, så der sikres repræsentation til de aktører og indsatser, hvor der er snitflader og mulige synergieffekter til centerets opgaver, herunder repræsentation fra de somatiske sygehuse. En repræsentant for sygehusledelsen er formand for styregruppen.

  Styregruppen refererer til sygehusledelsen i Psykiatrisygehuset.

   

  Herudover etableres et advisory board, hvor nationale og internationale forskere, interesseorganisationer, såsom Danske Patienter og Psykiatrialliancen, aktører fra de øvrige regioner, samt andre interessenter, kan være repræsenteret og bidrage med national og international ekspertviden inden for pårørendeinddragelse.

   

  Når centeret er bemandet og styregruppen og advisory board er nedsat, vil centerets opgaver blive yderligere konkretiseret. Psykiatrisygehuset vil I forbindelse med den årlige afrapportering på implementering af Psykiatriplan 2020-2024, give en status på centerets arbejde. 

   

  Efter 2024 skal centerets funktion evalueres med henblik på at vurdere potentialet for at udbrede centerets erfaringer til de øvrige sygehuse i Region Syddanmark. Til det formål indledes allerede nu et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse for fra start at få de somatiske perspektiver med som en integreret del af centeret frem mod udbredelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til Center for Pårørendeinddragelse tilføres 1,49 mio. kr. i 2021 og 2,435 mio. kr. i 2022 og følgende år. Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-04-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/8966
  21. Ændring af Sydtrafiks vedtægter
  fold dette punkt ind Resume

  Bestyrelsen i Sydtrafik har ønsket at ændre vedtægterne for Sydtrafik, således at alle deltagende kommuner fremover er repræsenteret i bestyrelsen. En sådan vedtægtsændring skal godkendes i regionsrådet, og Sydtrafik har på den baggrund anmodet om regionsrådets godkendelse af de ændrede vedtægter. Sagen forelægges til drøftelse af, hvorvidt anmodningen kan anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 8. februar 2021 henvendt sig til Region Syddanmark med henblik på, at regionsrådet godkender ændringer i Sydtrafiks vedtægter.

   

  Sydtrafik er oprettet efter lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, og siden etableringen i 2007 har selskabet haft en bestyrelse, der som landets øvrige trafikselskaber, i henhold til loven består af ni bestyrelsesmedlemmer. Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige 6 kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

   

  Det har siden lovens vedtagelse fremgået af § 2 stk. 1, at transportministeren i særlige tilfælde kan tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

   

  Det samlede antal kommunale bestyrelsesmedlemmer på 7 har for Sydtrafiks vedkommende betydet, at oprindeligt fem kommuner, og senere - efter Fanøs udmelding af Sydtrafik - fire kommuner, ikke har kunnet være repræsenteret i bestyrelsen. Fanø er ikke længere med i Sydtrafik, hvilket skyldes at Fanø Kommune pr. 1. januar 2018 valgte at udtræde af Sydtrafik.

   

  Sydtrafik anmodede med brev af 28. maj 2020 om Transportministerens tilladelse til at udvide bestyrelsen med yderligere 4 medlemmer, således at alle sydjyske kommuner, der deltager i Sydtrafik, ville være repræsenteret i bestyrelsen. Begrundelsen for at udvide bestyrelsen fra 9 til 13 medlemmer var, at den nuværende sammensætning betyder, at 4 kommuner ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Begrundelsen var videre, at en udvidelse til 13 medlemmer vil sikre, at alle kommuner bliver repræsenteret og inddraget bedre i området vedrørende kollektiv trafik, der fylder meget i den kommunale økonomi, og at samtlige kommuner har en stor interesse i at have indflydelse på de strategiske oplæg fra Sydtrafik vedrørende trafikstruktur, nye tilbud, budgetter, udbudsstrategier, digitale tilbud m.v.

   

  Ifølge begrundelsen vil den foreslåede udvidelse af bestyrelsen samtidig sikre, at bestyrelsen er sammensat af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsen ikke bliver større, end at den fortsat vil være fuldt funktionsdygtig.

   

  Ved brev af 8. juni 2020 godkendte Transportministeren udvidelsen med henvisning til, at der efter ministeriets nye praksis er tale om et særligt tilfælde, såfremt udvidelsen medfører, at bestyrelsen repræsenterer forskellige geografiske områder inden for trafikselskabets område og fortsat er operationel og handlekraftig efter udvidelsen, samt at det lovhjemlede krav om et ulige antal medlemmer fortsat er opfyldt. Disse betingelser blev vurderet til fortsat at være opfyldt med den fremsendte ansøgning. Transportministerens brev af 8. juni 2020 er vedlagt.

   

  Godkendelsen af udvidelsen af bestyrelsen fra 9 til 13 medlemmer har medført et behov for at opdatere Sydtrafiks vedtægter.

   

  Sydtrafiks bestyrelse godkendte på den baggrund den 29. januar 2021 nye reviderede vedtægter vedr. udvidelse af bestyrelsen fra 9 til 13 medlemmer.

   

  I oversigten over ønskede ændringer i vedtægterne (vedlagt som bilag) som følge af udvidelsen af bestyrelsen, er der redegjort for de enkelte vedtægtsændringer, samt begrundelsen herfor.

   

  Af vedtægternes § 37, stk. 2, fremgår det, at ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen samt godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal efterfølgende endelig godkendes af Transportministeren samt af Social- og Indenrigsministeren. De ændrede vedtægter blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse den 29. januar 2021.

   

  De ændrede vedtægter for Sydtrafik, vedr. udvidelse af bestyrelsen, svarer til de ændringer regionsrådet den 22. februar 2021 godkendte vedrørende Fynbus’ vedtægter.

   

  Sydtrafik har på den baggrund, den 8. februar 2021 anmodet om, at de ændrede vedtægter godkendes af regionsrådet for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet beslutter, hvorvidt vedtægtsændringerne for Sydtrafik kan godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-04-2021

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at vedtægtsændringerne for Sydtrafik godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling fra udvalget for regional udvikling anbefales overfor regionsrådet.

  1 medlem, Det Konservative Folkeparti, stemte imod.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling godkendt.

  3 medlemmer, Konservativt Folkeparti og Liberal Alliance, stemte imod.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/8111
  22. Partnerskabsaftale Himmark Strand
  fold dette punkt ind Resume

  Partnerskabsaftale vedr. oprensning af generationsforurening ved Himmark Strand forelægges med indstilling om regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har med budgetaftalerne for 2020 og 2021 lagt særlig vægt på at fremme indsatsen i forhold til generationsforureningen ved Himmark Strand på Als. Arbejdet har nu nået den milepæl, at der er indgået en partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, Danfoss og Sønderborg Kommune om oprensning af forureningen.

   

  Det er ambitionen, at oprensningen ved Himmark Strand er gennemført i løbet af 2023. Danfoss vil bidrage med 25 mio. kr. til oprensningen, som skal supplere de midler, Himmark Strand får tilført fra finansloven.

   

  Målet med oprensningen er at sikre oprensning til et niveau, hvor forureningen ikke længere udgør en risiko for vandmiljøet, og dermed forventes restriktionerne for den rekreative anvendelse af området – for eksempel badeforbuddet – at kunne ophæves.

   

  Oprensningen gennemføres på baggrund af de forundersøgelser, der er foretaget af Danfoss og Region Syddanmark. Projektet gennemføres med udgangspunkt i dialog mellem parterne, men Region Syddanmark er bygherre for selve oprensningen og træffer dermed endelige beslutninger i forbindelse med projektet.

   

  Der er tidligere udpeget en følgegruppe for projektet, og denne konstruktion føres videre for at understøtte det fortsatte samarbejde. Region Syddanmark repræsenteres i denne sammenhæng af regionsrådsformanden og formanden for miljøudvalget. Regionsrådsformanden er formand for følgegruppen.

   

  Partnerskabsaftalen er på Region Syddanmarks vegne underskrevet af regionsrådsformand Stephanie Lose med forbehold for regionsrådets godkendelse. Regionsrådet er orienteret om sagen 10. marts 2021.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At partnerskabsaftalen om oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 13-04-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/33330
  23. Klimafolkemødet og ungeklimacamp i 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Middelfart Kommune har søgt Region Syddanmark om 2 mio. kr. i støtte til afholdelse af Klimafolkemødet den 2. - 4. september 2021. Region Syddanmark har meget positive erfaringer fra engagementet i Klimafolkemødet og ungeklimacampen i 2020. Det indstilles, at der afsættes 2 mio. kr. til gennemførelse af Klimafolkemødet og ungeklimacampen i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til at understøtte ”Klimastrategien” indgik Region Syddanmark i 2019 en partnerskabsaftale med Middelfart Kommune om at afholde Klimafolkemødet i 2020, 2021 og 2022. Partnerskabsaftalen blev godkendt af regionsrådet.

   

  Endvidere afsatte regionsrådet 2 mio. kr. som medfinansiering til afholdelse af Klimafolkemødet i 2020. Klimafolkemødet blev på trods af Covid-19 restriktioner, og en deltagerbegrænsning på 500 personer en succes med national bevågenhed og en god deltager- og presseevaluering. 82% af deltagerne svarede, at Klimafolkemødet levede op til deres forventninger, og 94% svarede, at de gerne vil deltage igen på Klimafolkemødet i 2021. Der blev bragt 462 nyhedsindslag og artikler, som omhandlede Klimafolkemødet, og 50 journalister var akkrediteret. På grund af Covid-19 restriktionerne blev Klimafolkemødet i 2020 mindre end planlagt, og den regionale medfinansiering blev reduceret til 1.540.000 kr. Der var således et mindreforbrug på 460.000 kr. i 2020.

   

  Klimafolkemødet i 2021 afholdes den 2. - 4. september og på grund af forventningerne til, at de fleste danskere er vaccineret for Covid-19 her, planlægges der efter at der kan samles 5.000 personer samtidig på havneområdet i Middelfart i september. Klimafolkemødets fysiske areal udvides til at have 5 scener og telte, hvor der skal foregå debatter, oplæg, workshops, underholdning m.m. 

   

  Klimafolkemødet vil i 2021 have udgifter for ca. 5 mio. kr. til planlægning, afholdelse, kommunikation, honorarer, fysiske rammer, forplejning mm. Middelfart Kommune kan præsentere et detaljeret budget snarrest muligt.

   

  Middelfart Kommune foreslår finansieringen af Klimafolkemødet fordelt således:

   

  • Middelfart Kommune: 2 mio. kr.
  • Region Syddanmark: 2 mio. kr.
  • Fonde og kommercielle partnere: 1 mio. kr.

   

   

  Ungeklimacampen

  I forbindelse med klimafolkemødet i 2020 blev der også, efter idé fra regionsrådet, afholdt en ungeklimacamp, hvor unge fra ungdomsuddannelser i Syddanmark udviklede ideer til klimavenlige transport- og forbrugsvaner og drøftede dem med regionsrådspolitikere. Klimacampen var karakteriseret ved et stort engagement fra de unge, samtidig med at de var opsat på at finde konkrete og realistiske løsninger på klimaudfordringen. Regionsrådet har efterfølgende besluttet, at der skal arbejdes videre med de unges ideer – bl.a. gennem et pilotprojekt om bæredygtigt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne.

   

  Til at understøtte klima- og uddannelsesstrategien foreslås det derfor, at der på Klimafolkemødet i 2021 afholdes endnu en ungeklimacamp, og her vil de unge og politikere i fællesskab være med til at finde nye løsninger på klimaudfordringen. Klimacampen afholdes i forbindelse med det program, som Middelfart Gymnasium står for på Klimafolkemødet 2021.

   

  Administrationen foreslår på baggrund af de positive erfaringer fra Region Syddanmarks engagementet i Klimafolkemødet og ungeklimacampen i 2020, at der afsættes 2 mio. kr. i 2021 til afholdelse af Klimafolkemødet (1,8 mio. kr.) og Ungeklimacamp (0,2 mio. kr.) i 2021. Midlerne udmøntes på baggrund af den eksisterende partnerskabsaftale mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark. De 2 mio. kr. finansieres af dels mindreforbruget på 460.000 fra 2020, dels 1.540.000 kr. af Regional Udviklings budget 2021.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der afsættes 2 mio. kr. til gennemførelse af Klimafolkemødet og Ungeklimacampen i 2021 -  svarende til Middelfart Kommunes finansieringsandel – finansieret af mindreforbruget på 460.000 og 1.540.000 kr. af Regional Udviklings budget 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-04-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/17678
  24. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier vedr. placering af grundforløb 1 i Faaborg
  fold dette punkt ind Resume

  Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) har den 1. marts 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at placere et grundforløb 1 inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport på Campus Faaborg. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet støtter tiltaget og fremsender et positivt høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) har den 1. marts 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at placere et grundforløb 1 inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport (GF1 TBT) på Campus Faaborg.

   

  Ansøgningen fra SESG

  SESG forklarer i deres ansøgning, at de har deltaget i drøftelser om muligheden for en erhvervsuddannelse (EUD) i Faaborg igennem flere år. Det valgte tidspunkt for ansøgningen skal ses i sammenhæng med den igangværende tilblivelse af Campus Faaborg.

   

  Campus Faaborg er et samarbejde mellem følgende otte partnere: Faaborg Gymnasium, FGU Syd- og Midtfyn, HF & VUC Fyn Faaborg, Dalum Landbrugsskole i Korinth, Faaborg-Midtfyn Kommune (10. klasse og ungdomsskole), Faaborg Midtfyn Erhvervsråd, SOSU Fyn, og SESG. Campus Faaborg er centreret omkring lokalerne ved Faaborg Gymnasium, men samarbejdet strækker sig, jf. partnerkredsen, til andre lokaliteter også.

   

  SESG vil give deres bidrag til Campus Faaborg ved at oprette et GF1 TBT med fokus på kategorierne ”byg” (tømrer, murer, maler, snedker) og ”el”. For at muliggøre dette, vil SESG indrette et fuldt udstyret værksted centralt beliggende på Campus Faaborg. Indretningen af værkstedet forudsætter en ekstern finansiering, og SESG har derfor søgt om en bevilling fra ”pulje til bedre uddannelsesdækning” under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

   

  SESG ser tiltaget som et bidrag til både nationale, regionale og lokale politiske målsætninger om adgang til attraktive uddannelsesmuligheder i hele landet, samt at flere unge skal tage en EUD. Samtidig bemærker de, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune er en større gruppe af unge, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse, og at det nye GF1 og et tæt samarbejde med FGU kan medvirke til at flere unge får startet på ungdomsuddannelse.

   

  Ansøgningen fra SESG med tilhørende støtteerklæringer fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Byggeri er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt baggrundsanalysen ”Hvis Campus Faaborg realiseres”.

   

  Høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole
  SESG har som foreskrevet indhentet høringssvar fra relevante stedlige interessenter, i dette tilfælde Syddansk Erhvervsskole i Odense (SDE).

   

  SDE er imod udlægningen med baggrund i følgende argumenter:

  • Der er ikke tale om et udækket behov, idet grundskoleeleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune i forvejen har en høj overgang til EUD sammenlignet med landsgennemsnittet.
  • Der kan ikke opbygges et tilfredsstillende fagligt miljø med det lave antal EUD elever og lærere, som der vil være på stedet. Det kan betyde, at elever, der vælger et nyt GF1 i Faaborg risikerer at miste motivationen og ikke kommer videre til GF2 og hovedforløb.
  • SDE tilbyder ophold på deres skolehjem til fjernt bosiddende elever, og det opvejer problemet med lang transporttid for elever fra Faaborg-området.
  • SDE risikerer et stort omsætningstab ved et nyt GF1 i Faaborg, da skolen har mange elever på GF1 fra Faaborg-Midtfyn Kommune (pt. ca. 40 elever).

   

  Endelig anmoder SDE om, at et eventuelt GF1 udbud i Faaborg ikke omfattes af skolehjemsreglen vedr. transporttid på 5 kvarter, idet SDE vurderer, at der i modsat fald vil være unge i fx Assens Kommune, der i så fald ville blive afskåret fra at gå på deres kostafdeling i Odense.

   

  Høringssvaret fra SDE er vedlagt som bilag 3.

   

  Administrationens sammenfattende vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier. Vurderingen er sammenfattet neden for og uddybes i bilag 4.

   

  Kapacitet og tilgængelighed:

  • Der er i dag ledig kapacitet på GF1 TBT hos både SDE (Odense) og SESG (Svendborg), men kapaciteten hos SESG er tæt på at være udnyttet og det kan tale for en udvidelse.
  • Godt halvdelen af de unge i Assens Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag mere end 1 times transport til nærmeste GF1 TBT udbud, mens den tilsvarende andel for regionen samlet set er 18 procent.
  • Et nyt udbud i Faaborg vil resultere i en forbedret tilgængelighed (en kortere rejsetid) til GF1 TBT for en betragtelig gruppe af unge i den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune (bl.a. i byerne Faaborg, Brobyværk, Nørre Broby, Vejle og Korinth).
  • Udbuddet vil endvidere give unge i dele af Assens Kommune (bl.a. i byerne Haarby og Glamsbjerg) en kortere rejsetid til nærmeste GF1 TBT.
  • Det bemærkes i forhold til den nuværende, begrænsede tilgængelighed til GF1 TBT, at der er mulighed for at bo på SDE’s Erhvervskollegie i Odense i ugens løb, hvormed den lange daglige rejsetid undgås.

   

  Demografi og elevgrundlag:

  • Ungdomsårgangene er generelt for nedadgående i begge kommuner, og det vil alt andet lige gøre det vanskeligere at etablere nye ungdomsuddannelsesudbud.
  • SESG fremhæver selv Faaborg-egnen og Broby som det relevante optageområde og her forventes antallet af 15-16-årige at ligge nogenlunde stabilt i årene 2021-2027, hvorefter det står til at falde en anelse i perioden 2028-2030.
  • Bl.a. ud den nuværende overgang til GF1 TBT blandt de unge på Faaborg-egnen og i Broby, vurderes det realistisk, at der kan etableres et udbud i Faaborg med ca. 20 elever pr. år, som SESG fremhæver.

   

  Indvirkning på eksisterende udbydere:

  • Et nyt GF1-udbud i Faaborg vil kunne reducere optaget på GF1 hos SDE i Odense, fordi nogle unge fremover må formodes at ville vælge et lokalt udbud i Faaborg i stedet.
  • Ved et optag på 20 elever pr. år i Faaborg, estimeres der en mulig nedgang i elevoptaget hos SDE på ca. 10 elever.
  • En eventuel nedgang i SDE’s optag forventes dog delvist kompenseret af Faaborg-Midtfyn Kommunes nye, målrettede satsning på øget overgang til EUD, ligesom det vurderes, at nogle GF1 elever fra Faaborg vil fortsætte deres uddannelse hos SDE i Odense.
  • Endelig skal den mulige nedgang ses i forhold til størrelsen på SDE’s GF1 udbud i Odense. Her optog SDE i 2020 således 442 GF1 elever i alt fordelt på deres TBT fagretninger.

   

  Relevans ift. den syddanske uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”:

  • Tiltaget vurderes at understøtte målene ”Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund” og ”Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen”, idet der dels arbejdes på at uddanne flere faglærte, dels opnås bedre tilgængelighed til EUD.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed:

  • GF1-etableringen forventes at være forbundet med en investering på 800.000 kr. i et nyt værksted på Campus Faaborg, hvilket vurderes rimeligt, bl.a. fordi værkstedet også vil kunne bruges af 10. klasse, ungdomsskolen og FGU, og da der samtidig er indrettet en pulje til sådanne formål.

   

  Ud fra en samlet afvejning og vurdering anbefaler administrationen, at regionsrådet afgiver et positivt høringssvar til SESG. Administrationen lægger særlig vægt på, at et udbud i Faaborg vil give en væsentligt forbedret tilgængelighed til GF1 TBT for mange unge i den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, samt at det er en vigtig brik i opbygningen af Campus Faaborg til gavn for områdets unge, såvel som det omkringliggende lokalsamfund og arbejdsmarked.

   

  Der er vedlagt forslag til høringssvar til SESG, jf. bilag 5.

   

  Afklaring vedr. kostafdeling

  Set i forhold til SDE’s bemærkning om kostafdelingen, har administrationen forhørt sig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) omkring mulighederne for, at et udbud undtages fra reglerne. STUK forklarer, at der ikke er hjemmel til at afvige fra reglerne på dette område.

   

  Administrationen erfarer dog samtidig, at unge under 18 år fra fx Assens Kommune ikke vil blive afskåret fra at gå på kostafdelingen i Odense. De vil blot ikke kunne bo der uden betaling, hvis deres bopæl ligger mindre end 5 kvarter fra et nyt udbud i Faaborg. Det bemærkes samtidig, at der fortsat vil være unge i fx Assens Kommune, der vil have mere end 5 kvarter til nærmeste GF TBT, selv ved et udbud i Faaborg, og som derfor fortsat kan bo gratis på skolehjem i Odense. Det kan fx være tilfældet for unge i byerne Assens og Ebberup.

   

  Ikke desto mindre vil et GF1 TBT udbud i Faaborg komme til at indebære, at der vil være unge under 18 år fra både Assens Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, som vil miste retten til at bo gratis på skolehjem, undervejs i de 20 uger, hvor de går på GF1 TBT.

   

  I 2019 bevilgede regionsrådet 2 mio. kr. i støtte i fra uddannelsespuljen til SDE til projekt ”Brobygning på skolehjem”, der søger at øge søgningen til EUD blandt unge med bopæl i områder, hvor der pt. ikke udbydes EUD. Et nyt udbud i Faaborg vil jf. betalingsaspektet oven for betyde, at nogle unge under 18 år vil miste retten til at bo gratis på skolehjem i forbindelse et GF1 TBT. De vil dog fortsat have muligheden i forhold til andre GF1 hovedområder, samt i forbindelse med deres GF2.

   

  Administrationen vurderer derfor samlet ikke, at forholdet omkring SDE’s skolehjem bør ændre ved regionsrådets opbakning til SESG’s ansøgning.

   

  Den videre proces
  Ansøgningen fra SESG skal behandles af forretningsudvalget den 14. april og af regionsrådet den 26. april. Dernæst skal regionsrådets høringssvar indgå i en samlet ansøgning fra SESG til Børne- og undervisningsministeriet, der så vil træffe afgørelse i sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet godkender forslag til høringssvar til SESG, hvor regionsrådet støtter placeringen af et EUD GF1 TBT i Faaborg.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 06-04-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/48186
  25. Uddannelsespuljeansøgninger januar 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2021. Til fristen den 15. januar 2021 indkom otte ansøgninger, hvoraf en ikke var støtteberettiget. Der er søgt for i alt 15.478.274,76 kr. Fire ansøgninger indstilles til tilsagn og til at modtage sammenlagt 8.684.023,56 kr. i støtte. To ansøgninger indstilles til afslag. En ansøgning indstilles til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet råder over en Uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen, og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter.

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”. Der kan gives støtte fra Uddannelsespuljen på op til 75 % af de ansøgte projekters støtteberettigede udgifter. Der er i 2021 to ansøgningsfrister til Uddannelsespuljen. Den første var den 15. januar 2021, og den næste er den 15. september 2021.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”, herunder Uddannelsespuljens krav og kriterier.

   

  Uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden” fokuserer på tre regionale mål:

   

  • Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
  • Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund
  • Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed.

   

  ”Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund” vurderes at være et bredt mål. Ansøgerne er derfor bedt tilkendegive, hvorvidt de søger inden for ”Kompetencer til livet”, ”Kompetencer til arbejdsmarkedet” eller ”Kompetencer til et bæredygtigt samfund”.

   

  Til fristen den 15. januar 2021 indkom otte ansøgninger, hvoraf en ikke var støtteberettiget til tilskud fra Uddannelsespuljen. Det drejede sig om en ansøgning fra Varde STU Center (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), som regionen ikke har lovhjemmel til at tildele midler. Foruden den ikke støtteberettigede-ansøgning blev der søgt for i alt 15.478.274,76 kr.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til Uddannelsespuljens krav og kriterier. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

   

   

   

  *Det bemærkes, at projektet har justeret beløbet efter indsendt ansøgning den 15. januar 2021. Administrationen indstiller for de justerede beløb.   

   

  Som det fremgår af ovenstående, indstilles fire ansøgninger til at modtage i alt 8.684.023,56 kr. i støtte. To ansøgninger indstilles til afslag. En ansøgning indstilles til drøftelse.

   

  Baggrunden for at indstille ansøgningen ”Veteraner ind i eud” til drøftelse er, at projektet på den ene side vil understøtte, at flere veteraner gennemfører en erhvervsuddannelse - om end med et begrænset antal deltagere. Veteraner vurderes at have relevante kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, men vurderes samtidig at have behov for særlig støtte, hvilket de vil opnå gennem projektet. På den anden side vurderes projektet omkostningstungt at gennemføre sammenholdt med antal deltagere i projektet. I forlængelse heraf vurderes det ikke i tilstrækkelig omfang sandsynliggjort, at projektet kan videreføres efter endt projektperiode.

   

  Tre ansøgninger har justeret budgettet efter indsendt ansøgning. Justeringen har fundet sted efter dialog med administrationen.  

   

  De fire ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til Uddannelsespuljens krav og kriterier og indstilles derfor til tilsagn. De fire ansøgninger, der indstilles til tilsagn, fordeler sig således, at to ansøgninger adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der giver unge kompetencer til arbejdsmarkedet, og to ansøgninger adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der understøtter uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed.

   

  På trods af, at ansøgningerne kun adresserer to regionale mål, spænder de bredt i forhold til målgrupper og indsatser.

   

  I bilaget findes en uddybning af de enkelte ansøgninger og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Såfremt indstillingerne følges, vil der i denne runde blive bevilget for 8.684.023,56 kr.

   

  I forhold til de fire ansøgninger, der er indstillet til tilsagn, evalueres følgende: ”Den gode overgang mellem grundskole og FGU”, ”Trivsel for faglig løft” og ”Unge og trivsel i fællesskaber”. ”Projekt MIME” evalueres ikke eksternt, idet ansøgte beløb er budgetteret til mindre end en mio. kr.

   

  Såfremt der ydes tilskud til projekt ”Veteraner ind i eud” på 2.259.971,40 kr., vil ”Veteraner ind i eud” skulle evalueres eksternt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At ansøgningen ”Den gode overgang mellem grundskole og FGU” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.334.155,20 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At det er en forudsætning for ansøgningen ”Den gode overgang mellem grundskole og FGU”, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Projektet skal derfor tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse hermed. Dette betyder bl.a., at der skal udarbejdes en plan for projektets udbredelse, herunder udførlig beskrevne afsøgningsforløb, som skal være tilgængelige for øvrige FGU-institutioner. Administrationen skal godkende planen for udbredelse i god tid inden projektets afslutning.

   

  At ansøgningen ”Projekt MIME” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 263.163,60 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Trivsel for fagligt løft” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.000.595,60 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Unge og trivsel i fællesskaber” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.160.292,96 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Unge der trives” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.462.480,20 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Trekantområdets Karrierekanon” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.222.072,60 kr. ikke imødekommes.

   

  Endvidere indstilles det, at forretningsudvalget drøfter, hvorvidt det skal anbefales over for regionsrådet, at der ydes et tilskud til projekt ”Veteraner ind i eud” på 2.259.971,40 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 06-04-2021

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Den gode overgang mellem grundskole og FGU” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.334.155,20 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det er en forudsætning for ansøgningen ”Den gode overgang mellem grundskole og FGU”, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Projektet skal derfor tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse hermed. Dette betyder bl.a., at der skal udarbejdes en plan for projektets udbredelse, herunder udførlig beskrevne afsøgningsforløb, som skal være tilgængelige for øvrige FGU-institutioner. Administrationen skal godkende planen for udbredelse i god tid inden projektets afslutning.

   

  At ansøgningen ”Projekt MIME” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 263.163,60 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Trivsel for fagligt løft” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.000.595,60 kr. Det bemærkes dog, at projektet skal tilpasses i relevant omfang, såfremt der tilføres statslige midler til håndtering af unges trivsel på baggrund af covid-19 nedlukningen på ungdomsuddannelserne. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Unge og trivsel i fællesskaber” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.160.292,96 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Veteraner ind i eud” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.259.971,40 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Unge der trives” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.462.480,20 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Trekantområdets Karrierekanon” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.222.072,60 kr. ikke imødekommes.

   

  Morten Weiss-Petersen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i behandling af punktet grundet inhabilitet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft godkendt.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/6448
  26. Godkendelse af proces for udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2022
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til proces for udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2022 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark. Sundhedsplanen beskriver den måde, hvorpå regionale pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på i det kommende år.

   

  Der fremlægges hermed forslag til proces for udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2022 og statusafrapportering for indsatsområderne for 2021. Det foreslås heri, at indsatsområderne for 2022 drøftes i juni og august måned, og at der samtidig gives en status for indsatsområderne for 2021. Det foreslåes herudover, at der på baggrund af drøftelserne fra møderne i juni og august, fremlægges et udkast til indsatsområder i september og oktober, som regionsrådet tager beslutning om den 29. november 2021. Derudover foreslåes det, at der i november og december måned fremlægges endnu en status for indsatsområder for 2021.

   

  Nedenfor ses forslag til procesplan.

   

  Forum

  Dato

  Indhold

  April

  Forretningsudvalget

   

  14. april 2021

  Godkendelse af procesplan

  Regionsrådet

   

  26. april 2021

  Godkendelse af procesplan

  Juni

  Sundhedsudvalget

   

  1. juni 2021

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  Præhospitaludvalget

  2. juni 2021

   

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  Digitaliseringsudvalget

  2. juni 2021

   

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  Anlægs- og innovationsudvalget

  3. juni 2021

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  7. juni 2021

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  August

  Psykiatri- og socialudvalget

  5. august 2021

   

  Drøftelse af indsatsområder for 2022 samt status for 2021

  Kommunekontaktudvalget

  27. august 2021

   

  Bemærkninger

  September

  Psykiatrisk dialogforum

  1. september 2021

   

  Bemærkninger

  Udsatterådet

  2. september 2021

  Bemærkninger

  Sundhedsbrugerrådet

  22. september 2021

   

  Bemærkninger

  Kontaktforum for handicap

  29. september 2021

   

  Bemærkninger

  Digitaliseringsudvalget

  30. september 2021

   

  Udkast til indsatsområder

  Oktober

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  4. oktober 2021

  Udkast til indsatsområder

  Sundhedsudvalget

  5. oktober 2021

   

  Udkast til indsatsområder

  Anlægs- og innovationsudvalget

  6. oktober 2021

  Udkast til indsatsområder

  Præhospitaludvalget

  7. oktober 2021

   

  Udkast til indsatsområder

  Psykiatri- og socialudvalget

  27. oktober 2021

   

  Udkast til indsatsområder

  November

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  1. november 2021

  Status for 2021

  Forretningsudvalget

  10. november 2021

   

  Udkast til indsatsområder

  Anlægs- og innovationsudvalget

  23. november 2021

  Status for 2021

  Psykiatri- og socialudvalget

  24. november 2021

   

  Status for 2021

  Digitaliseringsudvalget

  25. november 2021

   

  Status for 2021

  Præhospitaludvalget

  25. november 2021

   

  Status for 2021

  Regionsrådet

  29. november 2021

   

  Beslutning indsatsområder 2022

  Sundhedsudvalget

  30. november 2021

   

  Status for 2021

  December

  Forretningsudvalget

  8. december 2021

   

  Status for 2021

  Regionsrådet

  20. december 2021

   

  Status for 2021

   

  En oversigt over indsatsområder for 2021 er vedlagt som bilag til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At procesplanen for udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2022 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  27. LUKKET PUNKT - Udbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  -


  Sagsnr.
  28. LUKKET PUNKT - Godkendelse af salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-04-2021

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-04-2021

  -


  Sagsnr.
  29. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 27-04-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring