Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 19. maj 2021

Mødedato
19-05-2021 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Virtuelt/regionshuset

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Annette Blynel, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Poul Andersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Beslutning om udmøntning af rammer til klima- og renoveringsprojekter
  2. Godkendelse af tilførsel af ekstra anlægsmidler til PET/CT bygning Aabenraa Sygehus
  3. Godkendelse af køb af besøgscenter på Nyt OUH
  4. Godkendelse af Facility Monitoring System (DP114), Nyt OUH
  5. Godkendelse af ansøgning fra speciallæge om flytning af nyt 0-ydernummer i gynækologi og obstetrik
  6. Godkendelse af kommissorium om profil på specialiserede sundhedshuse - Budget 2021
  7. Godkendelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  8. Godkendelse af akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  9. Godkendelse af delegation til Fredericiaskolen, Center for Høretab vedr. kortere skoledage
  10. Orientering om udviklingen i antal af magtanvendelser 4. kvartal 2020 og sammenligning mellem 2019 og 2020
  11. Nyt program Interreg 6A Deutschland-Danmark. Høring vedr. programindhold
  12. Beslutning om udmøntning af bevilling til forureningerne i Grindsted samt orientering om udmøntning af finanslovens bevilling til generationsforureninger i Region Syddanmark
  13. Høringssvar til AMU-Vest vedr. udlægning af grundforløb til EUC Syd i Tønder
  14. Godkendelse af it-system til arkivering af multimediefiler
  15. Beslutning om realkompetencevurdering af sprogkompetencer på udenlandske læger
  16. Orientering om "Den gode og attraktive arbejdsplads 2021
  17. Orientering om status på fuldtidsstrategien maj 2021
  18. Genoptagelse af patienterstatningssager på baggrund af Højesterets dom af 4. december 2020
  19. Forslag til opdatering af Frivillighedsprisen
  20. Forslag fra regionsrådsformand Stephanie Lose - Prioritering af midler til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser
  21. Meddelelser
  22. Eventuelt
  23. LUKKET PUNKT - Salg
  24. LUKKET PUNKT - Salgsliste
  25. LUKKET PUNKT - Udbudsstrategi
  26. LUKKET PUNKT - Tabt arbejdsfortjeneste
  27. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/15707
  1. Beslutning om udmøntning af rammer til klima- og renoveringsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  På regionsrådets møde i april 2021 blev det godkendt, at der afsættes en ramme på i alt 85-95 mio. kr. til gennemførelse af klima- og renoveringsprojekter på regionens sygehuse. Indeværende sag indeholder forslag til udmøntning af midlerne, som forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2021 en overordnet plan for prioritering af råderum i 2021 tilvejebragt via konsolidering i 2020. Som del heraf indgår, at anlægs- og innovationsudvalget skal fremlægge forslag til iværksættelse af projekter m.v., der understøtter regionens klimastrategi og de flerårige planer for renoveringer af den tekniske infrastruktur på regionens sygehuse. Med baggrund i tidligere års konsolidering er der således også i 2018, 2019 og 2020 iværksat omfattende renoveringsarbejde af den ind- og udvendige bygningsmasse på regionens sygehuse. 

   

  Gennemførelse af projekterne skal samtidig sikre, at større, uforudsete renoveringsbehov på regionens sygehuse ikke lægger pres på regionens drifts- og anlægsrammer frem mod ibrugtagningen af Nyt OUH.

   

  Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af projekterne udgør 85-95 mio. kr. med en foreløbig ramme til klimatiltag på 15-20 mio. kr. og 70-75 mio. kr. til renoveringsarbejde m.v.

   

  Med det afsæt er sygehusene blevet anmodet om at fremsende prioriterede forslag til renoverings- og klimaprojekter i 2021. Klimarelaterede initiativer gennemføres med afsæt i en fokuseret screening af de tekniske anlæg og det såkaldte Fyrtårnskatalog, der indeholder inspiration til gennemførelse af energi- og klimavenlige tiltag og investeringer. Projekterne skal gennemføres i lyset af den fortsatte udvikling af COVID-19, og må således ikke indebære større risici for forstyrrelser af den kliniske drift.

   

  I praksis har det vist sig, at der er et betydeligt overlap mellem de to indsatsområder i sygehusenes ansøgninger. Derfor ses udmøntningen i denne sag under ét. Samtidig er der, ud over klima og renovering, også lagt vægt på øvrige prioriterede indsatsområder, jf. budgetaftale mv. I praksis omfatter det sikkerhed i Psykiatrien og engangsudgifter vedr. Nyt OUH.

   

  På den baggrund anbefaler direktionen, at de afsatte midler udmøntes med følgende overordnede fordeling mellem regionens sygehuse:

   

   

  Projekter (uddrag)

  Beløb (mio.kr.)

  Sygehus Sønderjylland

  Udskiftning af ventilation, nye varmepumper, el-renovering.

  Energibesparelser ved ny ventilation og køleanlæg.

  18

  Sydvestjysk Sygehus

  Renovering rør, kloakker, faldstammer samt udskiftning af ventilation og køl.

  Energibesparelse ved udskiftning af ventilation og køleanlæg.

  25

  Sygehus Lillebælt

  Fortsat el-renovering, færdiggørelse af rørudskiftning, udskiftning af køleanlæg samt ventilationssystemer.

  Energibesparelse ved udskiftning af ventilation. Positiv effekt for miljø og arbejdsmiljø.

  34

  Psykiatrisygehuset

  Projekter vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed for patienter og personale i form af SKAL-sikring, adgangskontrol, afskærmning m.v.

  Energibesparelser ved udskiftning af elevator til tidssvarende model.

  5

  OUH

  Udstyr til nyt køkken

  14

  I alt

   

  96

  Rabatter:8-10 pct.

   

  -8

  I alt

   

  88

   

  Indholdet af de prioriterede forslag er nærmere beskrevet i sagens bilag.

   

  Af de samlede investeringer vurderes investeringer for ca. 30 mio. kr. at have direkte positiv klimaeffekt i form af energibesparelser. I de fremsendte forslag indgår yderligere forslag om iværksættelse af adfærdsregulerende kampagner, fx vedr. forbedring af affaldssorteringen på afdelingerne samt kampagner om personale og patienters muligheder for at udvise mere energivenlig adfærd. Desuden indgår forslag til forbedret styring og monitorering af energiforbruget (reduktion af tomgangsforbrug). Forslagene vurderes dog at kræve yderligere bearbejdning, og det er derfor ikke realistisk med gennemførelse af forslagene i år. Med henblik på fortsat at kunne understøtte klimarelaterede indsatser kan det som del af budgetlægningen overvejes at afsætte særskilte puljer til formålet. 

   

  Det bemærkes, at renoveringsbehovene på OUH, Odense, i lyset af ibrugtagningen af Nyt OUH, er relativt beskedne, og derfor må de forudsættes håndteret inden for eksisterende drifts- og anlægsrammer. De særlige investeringsbehov, der knytter sig til Nyt OUH er bl.a. håndteret via plan for genanskaffelser af medicoteknisk udstyr til Nyt OUH, og fremrykning af anskaffelser af udstyr m.v. med henblik på at sikre balance i budgettet for udstyrssporet, jf. regionsrådets beslutning på møde den 26. april 2021. Som del af udmøntningen af rammerne i den foreliggende sag anbefales OUH tilført 13-14 mio. kr. til udstyr til nyt centralkøkken. Køkkenet forventes at blive taget i brug inden årets udgang.

   

  Økonomi og proces
  I forlængelse af regionsrådets behandling af den foreliggende sag vil de enkelte projekter blive nærmere kvalificeret i forhold til tidsplan, indhold og økonomi. Samlet forventes rabatter i størrelsesordenen 5-10 pct. ved godkendelsen af de enkelte tilbud.

   

  Bevillingerne til de konkrete projekter indarbejdes i den tilbagevendende budgettilpasning. Herunder vurderes, om projekter har en karakter, der indebærer, at der skal meddeles en anlægs- eller leasingbevilling til formålet. Projekterne forudsættes gennemført i år. Ved eventuelle tidsforskydninger af projekterne forudsættes det håndteret ved fremrykninger af øvrige indkøb m.v. således, at projekterne får den planlagte udgiftsvirkning i 2021.

   

  Ved renoveringsarbejder, der overstiger 2 mio. kr., godkendes byggeprogram eller licitationsresultat af koncerndirektør Jørgen Bjelskou. Udbud, der gennemføres på baggrund af Region Syddanmarks byggehåndbog, vil indeholde krav til bæredygtigt byggeri. Dette vil generelt være indarbejdet i byggeprogram for relevante projekter, herunder krav om klimamæssige og energieffektive løsninger m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At plan for udmøntning af ramme til klima- og renoveringsprojekter godkendes.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 10-05-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  2. Godkendelse af tilførsel af ekstra anlægsmidler til PET/CT bygning Aabenraa Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende licitationsresultat for PET/CT bygningen i Aabenraa på baggrund af licitationsresultatets overskridelse af den afsatte budgetramme. På baggrund af den første licitation blev projektgrundlaget bearbejdet og projektet efterfølgende genudbudt. Der foreligger nu licitationsresultat på baggrund af genudbuddet mhp. regionsrådets godkendelse af tilførelse af ekstra anlægsmidler til PET/CT bygningen i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i november 2020 idéoplæg til PET/CT bygning i Aabenraa og meddelte anlægsbevilling hertil på 20,212 mio. kr. (2021-niveau, indeks 148,3) til projektet. Regionsrådet havde forinden i marts 2020 afsat og frigivet rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 til projektering og udbud af bygningen.

   

  I alt er budgettet til PET/CT scanner bygningen på 24,2 mio. kr.

   

  Der forelå licitationsresultat af totalentreprisen i februar 2021. Licitationsresultatet viste imidlertid en overskridelse af den til projektet afsatte budgetramme på 12,2 mio. kr.

   

  Overskridelsen beror på, at nærmere analyse af jordbundsforhold har vist, at det er nødvendigt at fundere bygningen med borede pæle – i alt 137 stk. – for at opnå den nødvendige bæreevne. Pælene skal bores og støbes på stedet for ikke at påvirke eksisterende røntgenafdeling med rystelser ved traditionel pæleramning.

   

  Oven på pælene skal der støbes en fundamentsbjælke, og ovenpå den et selvbærende terrændæk, inden bygningen af selve huset kan påbegyndes.

   

  Ovenstående har vist sig at være et nødvendigt forarbejde for at sikre stabiliteten, førend den egentlige bygning kan opføres. Dette var ikke forudset i idéoplægget og den tilhørende økonomi, som regionsrådet godkendte i november 2020. Her var der en forventning om, at jordbundsforholdene svarede til det der bl.a. blev fundet ved den nye sengebygning.

  Dette nødvendige arbejde fordyrer projektet betragteligt.

   

  Genudbud og supplerende finansiering
  Som konsekvens af budgetoverskridelsen blev den første licitation annulleret, og et arbejde med at identificere besparelser blev iværksat. Herefter er projektet blevet genudbudt.

   

  Licitationsresultatet foreligger nu efter 2. udbud i april 2021 og indebærer en samlet udgift på 35,2 mio. kr. Det vil sige 11 mio. kr. over det afsatte budget.

   

  Genudbuddet har dermed betydet, en besparelse på 1,2 mio. kr. i forhold til første udbud.

  For projektets gennemførelse kræves således tilførelse af ekstra ressourcer, svarende til 11 mio. kr.

   

  Tidsplan
  Den oprindelige tidsplan betød aflevering af bygningen i december 2021. Med genudbud, jf. ovenstående, samt erkendelse af generelle udfordringer med leveringstider på byggematerialer, bliver tidsplanen for aflevering af bygningen rykket til juli 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 11 mio. kr. (2021-niveau, indeks 148,3) til projektet, finansieret af prioriteringspuljen.

   

  At det afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 10-05-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog ønsker udvalget yderligere information om den besluttede kapacitet.

   

  Carsten Sørensen, Anne-Marie Palm-Johansen og Karsten Fogde tager forbehold.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  2 medlemmer, Dansk Folkeparti, tager forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/520
  3. Godkendelse af køb af besøgscenter på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgik i juli 2016 kontrakt med Ajos vedr. etablering og efterfølgende leje af et besøgscenter, hvor der også var plads til projektkontor. Det vurderes på nuværende tidspunkt fornuftigt at købe besøgscentret i stedet for fortsat at leje faciliteterne frem til og med 2024.

   

  Besøgscentret vil kunne anvendes til en lang række ikke-kliniske funktioner og opgaver for sundhedsvæsenet i regionen. På den baggrund forelægges hermed sag vedr. køb af besøgscenter med tilhørende projektkontor med henblik på meddelelse af anlægsbevilling hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. januar 2016 etablering af et besøgscenter for det nye OUH, der samtidig også kunne huse Projektorganisationen for Nyt OUH. Region Syddanmark indgik på den baggrund kontrakt med Ajos i juli 2016 vedr. etablering og efterfølgende leje af besøgscentret.

   

  Besøgscentret er etableret som en pavillonløsning, der indeholder en reception, besøgscenter/konferencerum, udsigtsplatform, mødelokaler, kontorfaciliteter, thekøkken og toiletfaciliteter. Pavillonen er 1.012 kvm. netto med omkring 10 mødelokaler og plads til 70-80 arbejdspladser primært fordelt på storrumskontorer.

   

  Lejekontrakten med Ajos varer til 2024. Dog ses der flere fordele ved at erhverve pavillonen, som i dag huser Projektorganisationen for Nyt OUH:

   

  -          Lejeudgift til Ajos bortfalder.

  -          Mulighed for at bruge pavillonen til andre regionale funktioner, når det ikke længere skal fungere som besøgscenter.

   

  Merudgiften til køb af pavillonen i forhold til lejeudgiften frem til og med 2024 er 4,2 mio. kr. ved overtagelse nu. For det beløb får regionen en velfungerende pavillon i et fornuftigt kvalitetsniveau, der vil kunne bruges til mange regionale ikke-kliniske formål, herunder ikke mindst administrative funktioner. Det vurderes, at pavillonen har en blivende værdi og vil kunne anvendes i mange år efter det ikke anvendes som besøgscenter mere.

   

  Med den udvikling der løbende er i sundhedsvæsenet og med behov for hurtig etablering af nye funktioner samt løsning af nye opgaver, vil der altid være brug for hurtige tilgængelige kvadratmeter til de funktioner og opgaver, der ellers ikke er taget højde for.

   

  Pavillonløsningen giver mulighed for en fleksibel indretning, der giver OUH og de andre sygehuse mulighed for at opskalere antal arbejdspladser eller mødelokaler (fx ved inddragelse af større mødelokaler til arbejdspladser).

   

  Besøgscentret overtages med alle nuværende installationer samt alt udvendigt på grunden

  (trapper, hegn, cykelparkering m.v.). Udvendig drift og vedligeholdelse af besøgscentret har hidtil været afholdt af Ajos, hvor indvendig vedligeholdelse har været afholdt af regionen. Frem mod at OUH eller andre sygehuse overtager pavillonen, vil al indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse blive varetaget inden for Projektorganisation for byggeris nuværende budget.  Herefter vil det sygehus, der overtager pavillonen, varetage udgiften til indvendig vedligehold og drift.

   

  Pavillonen bibeholder funktion og placering frem mod aflevering af det nye OUH. Dog forventes det, at pavillonen skal flyttes, da besøgscentret i dag er placeret tæt på Servicebyen. Denne placering er ikke hensigtsmæssig i forhold til fremadrettede adgangs- og logistikforhold til Servicebyen.

   

  Det er endnu ikke afklaret, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere pavillonen, da dette afhænger af den fremtidige anvendelse.

   

  Regionsrådet bliver senere forelagt sag om den fremtidige anvendelse, når det er afklaret, herunder anmodning om en mindre anlægsbevilling til nedtagnings- og reetableringsomkostninger samt klargøring og byggemodning det nye sted. Beløbet kan først nærmere gøres op, når den fremtidige placering er afklaret.

   

  Økonomi
  Den nuværende årlige husleje er 2,4 mio. kr.  Lejeaftalen med Ajos løber til udgangen af 2024. Dermed vil der være en besparelse på 8,6 mio. kr. i lejeudgifter.

   

  Der er indgået en betinget købsaftale med Ajos, som træder i kraft den 1. juni 2021. Denne er dog betinget af regionsrådets godkendelse. Købssummen er forhandlet til 12,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmark køber besøgscenter med tilhørende projektkontor på Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. (indeks 148,3) til købet heraf.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 til formålet, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at underskrive købsaftale vedr. køb af besøgscenter med tilhørende projektkontor på Glisholmvej 2A.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 10-05-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/13125
  4. Godkendelse af Facility Monitoring System (DP114), Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre overholdelse af lovgivning omhandlende monitorering af produktionsmiljø på det nye OUH forelægges sag vedr. anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS). Formålet med FMS er, at kunne dokumentere korrekt opbevaring og håndtering af medicin, klare væsker, vævsprøver, blod m.v. over for myndighederne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på overholdelse af EU-lovgivning samt nationale krav vedr. Good Manufacturing Practice (GMP) skal der anskaffes et Facility Monitoring System (FMS) til det nye OUH. FMS skal som udgangspunkt benyttes i apoteket, laboratorierne og nuklear produktionen. Anskaffelse af et separat FMS til det nye OUH er således en forudsætning for, at sygehuset kan leve op til de GMP krav, der stilles nu og i fremtiden.

   

  Formålet med systemet er, at sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige aspekter i områder, der er underlagt GMP regler samt særlige strålehygiejniske krav (højeste niveau for kvalitetssikring). FMS skal være akkrediteret, hvilket betyder at myndighederne har godkendt systemet til monitorering samt dokumenterer medicinalproduktion.

   

  Systemet skal monitorere produktionsmiljøet på en række definerede målepunkter i forhold til blandt andet tryk, temperatur, fugtighed og derved kunne dokumentere korrekt opbevaring og håndtering af medicin, klare væsker, vævsprøver, blod m.v. over for myndighederne.

   

  FMS opsamler dermed data fra både rum (fremstilling/produktion) og artikler (fx blodkøleskabe, medicinkøleskabe, frysere) med henblik på godkendelse af egnethed i henhold til rummets eller artiklernes funktion. Endvidere adviseres personalet på Sygehus Apotek Fyn (SAF) i tilfælde af, at kritiske niveauer og værdier overskrides. 

   

  OUH har lignende FMS overvågning integreret i dag, der dog er opdelt i flere enkeltstående

  systemløsninger. Det er hensigten, at disse enkeltstående systemer erstattes af et nyere

  tidssvarende system med bedre funktionalitet, nøjagtighed og pålidelighed, der kan imødegå

  overvågningskrav.

   

  Anskaffelsen består af indkøb af software og hardware samt indkøb af tjenesteydelse til omfattende design og projektering til funktionsområder, hvor GMP regler er gældende.

   

  Økonomi
  Den samlede anslåede kontraktværdi er 28,6 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til psykiatriens andel og 1,4 mio. kr. til Steno Diabetes Center Odenses andel (indeholdt i allerede meddelt bevilling).

  Udgiften fordeler sig med 3 mio. kr. i 2021, 19,5 mio. kr. i 2022 og 6,1 mio. kr. i 2023.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH vil som en del af kontrakten indhente option på service og drift af systemet således OUH har mulighed for at indgå aftale om fremtidig vedligeholdelse og drift.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indledende projektbeskrivelse vedr. Facility Monitoring System godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der meddeles anlægsbevilling på 23,536 mio. kr. (indeks 120,61) til kvalitetsfondsprojektets andel af Facility Monitoring System på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet i 2021-2023 af det afsatte rådighedsbeløb vedr. IT, apparatur og inventar på Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH Psykiatrien
  At der meddeles anlægsbevilling på 3,613 mio. kr. (indeks 148,3) til psykiatriens andel af Facility Monitoring System på Nyt OUH.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet i 2021-2023 af det allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for etablering af Facility Monitoring på Nyt OUH inden for de meddelte, økonomiske rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 10-05-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/18515
  5. Godkendelse af ansøgning fra speciallæge om flytning af nyt 0-ydernummer i gynækologi og obstetrik
  fold dette punkt ind Resume

  Det indstilles i sagen, at ansøgning fra speciallæge i gynækologi og obstetrik om flytning af nyt tildelt ydernummer til Billund godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 23. november 2020 rapporten ”Nærhedsfinansiering – flytning af opgaver fra sygehus til praksis”. Af rapporten fremgår det bl.a., at kapaciteten inden for specialet gynækologi skal udvides med et ydernummer (fuldtidspraksis) med placering i Grindsted eller Brørup.

   

  Ydernummeret har været annonceret ledigt og er blevet tildelt speciallæge Micha Bank Hornstrup med forventet praksisopstart den 1. juli 2021.

   

  Micha Bank Hornstrup har ifølge vedlagte ansøgning søgt efter mulige lokaler i Brørup Sundhedshus og på Grindsted sygehus uden held. Brørup Sundhedshus er ifølge ansøger fyldt op, og Grindsted Sygehus er under ombygning til dagshospital, og her vil det ikke være muligt at få kvadratmeter nok.

   

  Under Sydvestjyskoptageområder på Ole Kirks Vej i Billund 9 km fra Grindsted er der ifølge Micha Bank Hornstrup et større byggeprojekt i gang. Der udlægges 2000 kvadratmeter til liberalt erhverv med ambition om udlejning til sundhedsfaglige. Stedet forventes at komme til at fungere som et sundhedshus. Ifølge ansøger er der allerede indgået aftale med en almen praksis og en øjenlæge og man er i dialog med en fodterapeut og tandlæge.  

   

  Micha Bank Hornstrup nævner en række fordele ved en placering af gynækologipraksis her, hvilket fremhæves i vedlagte ansøgning.

   

  Sagen har været forlagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger på møde den 30. marts 2021. Indstillingen fra Samarbejdsudvalget er at anbefale flytningen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgning fra speciallæge om flytning af 0-ydernummer til Billund godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 03-05-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tager forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15417
  6. Godkendelse af kommissorium om profil på specialiserede sundhedshuse - Budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har haft fokus på at bygge og udvikle sundhedshuse siden 2011. I budget 2021 ang. profil på specialiserede sundhedshuse fremgår det, at der ønskes at opsamle viden og erfaringer for med udgangspunkt i dette at drøfte den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. På den baggrund foreslås det i sagen, at regionsrådet godkender det vedlagte kommissorium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har bygget sundhedshuse siden 2011. Udviklingen af sundhedshuse kan inddeles i to faser. I første fase var der primært fokus på at sikre lægedækningen. Siden 2017 er udviklingen gået ind i anden fase, hvor der i højere grad har været fokus på, at sundhedshuse og bilaterale samarbejder har været rammen for at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er blevet etableret faste samarbejdsstrukturer, som er understøttet med politiske styregrupper.

   

  I budget 2021 punkt 5.6.1 ang. profil på specialiserede sundhedshuse fremgår det:

  ”at der er enighed om, at tiden er kommet til at opsamle viden og erfaringer om samarbejdet med kommunerne om sundhedshuse. Med afsæt heri drøftes sigtepunkter for de kommende års arbejde med både de eksisterende og evt. nye sundhedshuse, herunder mulighederne for, at nogle sundhedshuse specialiseres med henblik på yderligere at drive udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.

   

  Vedlagte kommissorium tager udgangspunkt i budget 2021 og fremlægger en proces for at opsamle viden og erfaringer i de eksisterende samarbejder og formulere sigtepunkter for de kommende års arbejde med at understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Kommissoriet centreres om følgende tre leverancer:

   

  Leverance 1: Kortlægning, der skal bidrage til en status på, hvor langt arbejdet er med implementeringen af de strategiske sigtepunkter i ”Strategi og guideline for samarbejde om sundhedshuse”. Desuden vil der med udgangspunkt i relationel koordination blive udarbejdet en statusmåling på samarbejdet i sundhedshusene og de bilaterale samarbejder.

   

  Leverance 2: Lokal drøftelse i de enkelte bilaterale samarbejder om konkrete udviklingspotentialer og udviklingstiltag for det fremadrettede samarbejde omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Leverance 3: Samlet oplæg til regional politisk drøftelse af de fremtidige sigtepunkter for de specialiserede sundhedshuse i Region Syddanmark.

   

  Administrativ tilføjelse

  Procesplanen i ”Kommissorium for profil for specialiserede sundhedshuse” er opdateret efter sagens behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen og psykiatri- og socialudvalget, således at det fremgår korrekt, at leverance 3 er afsluttet inden den politiske proces med henblik på regionsrådets godkendelse. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Kommissorium – Profil på specialiserede sundhedshuse i Region Syddanmark (budget 2021)” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 03-05-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Kommissorium – Profil på specialiserede sundhedshuse i Region Syddanmark (budget 2021)” godkendes.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-05-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den bemærkning, at psykiatri- og socialudvalget ønsker, at der under leverance 2 ses nærmere på mulighederne for borgerinddragelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den bemærkning, at der under leverance 2 ses nærmere på mulighederne for borgerinddragelse. Desuden anbefaler forretningsudvalget, at oplægget (leverance 3) også forelægges i sundhedsudvalget inden endelig godkendelse i regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  7. Godkendelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  I indeværende sag indstilles til regionsrådet tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hovedredskabet i den præhospitale indsats er ambulancen bemandet med to reddere. Der er som supplement etableret frivillige akuthjælperordninger i de områder af Region Syddanmark, hvor det tager længst tid for ambulancer, akutbiler, akutlægebiler og akutlægehelikoptere at komme frem.

   

  Enkelte frivillige akuthjælperordninger blev overført fra amterne ved regionsdannelsen i 2007, og sidenhen er der sket en stor udbygning med ordningerne i Region Syddanmark. I dag er de områder, hvor det tager længst tid for ambulancen at komme frem generelt dækket af akuthjælperordninger (se vedlagte kort med placering af akuthjælperordningerne).

   

  Fra juli 2018 er der også blevet udkaldt frivillige til hjertestop i Region Syddanmark, først i regi af ”Danmark Redder Liv” sammen med Region Sjælland og fra den 1. maj 2020 i den landsdækkende ordning ”Hjerteløberne”.

   

  Akuthjælperordningerne rykker ud til en bred palet af livs- og førlighedstruende tilstande (A-udkald med horn og blink) både sygdom og ulykker, hvor de kan gøre en forskel, hvis de kommer frem før ambulancen/akutlægehelikopteren.

   

  Region Syddanmark har suppleret akuthjælperordningerne med udkald af frivillige til hjertestop overalt i regionen. Årsagen er, at der er forholdsvis mange hjertestop, og fordi hjertestop er den mest tidskritiske tilstand, hvor det er vigtigst med hurtig indsats. Der var 1.059 udkald i Region Syddanmark til hjertestop/nær ved hjertestop i 2020.

   

  Tilbagemeldingerne fra borgere, akuthjælpere og sundhedsprofessionelle er generelt, at akuthjælpere er værdsatte i områder, hvor akuthjælperne kommer frem før reddere og akutlæger, og kan gøre en forskel.

   

  I områder, hvor ambulancen kommer hurtigt frem, især i byer, hvor der ligger en ambulancestation, mister akuthjælperne motivationen, når de kommer frem nogenlunde samtidig med ambulancen. Ligeledes kan redderne generelt disse steder ikke se nytteværdien af akuthjælperne.

   

  Det er afgørende, at der er tilstrækkeligt befolkningsunderlag i en akuthjælperordning på fastlandet. Kun derved kan akuthjælperne opnå et fornuftigt antal udkald og kan opretholde en vis rutine.

   

  Det er et krav for at kunne oprette en præhospital ordning i Region Syddanmark, at man kan samarbejde, ikke overvurderer egne evner og kan indordne sig under regionens retningslinjer.

   

  På baggrund af drøftelser i præhospitaludvalget og på baggrund af erfaringerne med eksisterende akuthjælperordninger vurderer administrationen, at der bør være følgende tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning:

   

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.

   

  Endvidere vil administrationen, i behandling af ansøgninger om oprettelse af akuthjælpeordninger, angive, hvor mange ambulancekørsler over 15 minutter de seneste 2 år, der har været i det område, hvor der påtænkes oprettet en akuthjælperordning

   

  Baagø, er en mindre ø i Region Syddanmark, som har en fast befolkning, men er uden broforbindelse, hvor der ikke er en akuthjælperordning. Administrationen vil anbefale etablering af en akuthjælperordning på Baagø, hvis en initiativgruppe henvender sig herom.

   

  I det vedhæftede notat er de eksisterende akuthjælperordninger i Region Syddanmark beskrevet, herunder antal akuthjælpere og akuthjælperindsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At følgende tre vejledende kriterier anvendes i beslutningen om oprettelse af nye akuthjælperordninger:

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At følgende tre vejledende kriterier anvendes i beslutningen om oprettelse af nye akuthjælperordninger:

  -          Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.

  -          Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere – med mindre det drejer sig om ikke-brofaste øer.

  -          Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen fra præhospitaludvalget anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  8. Godkendelse af akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  fold dette punkt ind Resume

  Med udgangspunkt i de foreslående vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælpeordninger foreslås det over for regionsrådet, at der oprettes en akuthjælperordning i Jelling og omegn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget drøftede på mødet den 3. februar 2021 henvendelse fra en interessegruppe i Jelling og omegn om at danne en akuthjælperordning i postnr. 7300 Jelling og omkringliggende områder. Interessegruppen, der er kommet op på 23 hjerteløbere består af: en læge, sygeplejersker, brandmænd, reddere, unge mv.

   

  Interessegruppen vil gerne styrke trygheden og sikre, at der bliver ydet hurtig førstehjælp til dem, der har brug for det, inden ambulancen kommer frem i lokalområdet.

   

  Området i Vejle Kommune, som akuthjælperordningen ønsker at dække, svarer til postnr. 7300 Jelling og nogle tilgrænsende områder især mod nord og vest. Området dækkes primært af ambulancer fra Vejle og Give.

   

  Der har den 11. januar 2021 været afholdt et videomøde mellem interessegruppen, AMK Vagtcentralen og Sundhedsplanlægning. Mødedeltagerne blev enige om, at såfremt der oprettes en akuthjælperordning i Jelling, vil AMK Vagtcentralen i samarbejde med akuthjælperordningen foretage en geografisk afgrænsning af akuthjælperordningen omfattende postnr. 7300 Jelling og områder grænsende op til postnummeret, som det giver mening at have med i ordningen.

   

  Akuthjælpere bliver udkaldt til alle ambulance A-udkald (udkald med horn og blink til livs- og førlighedstruende tilstande).

   

  Akuthjælperordningen vil gerne udkaldes via akuthjælperappen og have to sæt akuthjælperudstyr i henholdsvis Jelling og Sandvad (markeret med korssymbol på vedhæftede kort).

   

  I budgetaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 0,7 mio. kr. til akuthjælperordninger til uddannelse, udstyr og nye akuthjælperordninger. Hvis der etableres en akuthjælperordning i Jelling og omegn, vil der være en årlig udgift til uddannelse og udstyr på ca. 30.000 kr. fra og med 2021. Der vil være en etableringsudgift på ca. 80.000 kr. til skabe, akuthjælpertasker, hjertestartere mv.

   

  Udgiften til etablering af en akuthjælperordning i Jelling og omegn kan afholdes fra den eksisterende ramme til akuthjælperordninger.

   

  Vurdering af oprettelse af akuthjælperordning ud fra forslag til tre vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning:

   

  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
   • Kriteriet er opfyldt. Der er 18 min. bilkørselstid i Google Maps fra nærmeste ambulancestation i Give.

   

  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
   • Kriteriet er opfyldt. Ifølge Statistikbanken har postnummer 7300 Jelling over 5.000 indbyggere.

   

  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.
   • Administrationen vurderer, at der står en kvalificeret seriøs initiativgruppe bag ansøgningen.

   

  I 2020 var der 33 ambulancekørsler A over 15 min. (16,4 %) i postnr. 7300 Jelling og 2 ambulancekørsler A over 20 min. (1,0 %). I 2019 var der 39 ambulancekørsler A over 15 min. (17,5 %) og 4 ambulancekørsler A over 20 min. (1,8 %).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der oprettes en akuthjælperordning i Jelling og omegn.

   

  At etableringsudgifterne på 80.000 kr. og de årlige driftsudgifter på 30.000 kr. finansieres af præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-05-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet:

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/61003
  9. Godkendelse af delegation til Fredericiaskolen, Center for Høretab vedr. kortere skoledage
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks skole Fredericiaskolen, Center for Høretab har aktuelt 33 elever indskrevet fra 0.-10. klasse. Eleverne har et høretab kombineret med andre fysiske eller psykiske udfordringer. Socialområdet ønsker, at beslutningskompetencen vedr. dispensation for minimums undervisningstimer delegeres fra regionsrådet til skolelederen for Fredericiaskolen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks skole Fredericiaskolen, Center for Høretab har aktuelt 33 elever indskrevet fra 0.-10. klasse. Eleverne på skolen har et høretab kombineret med andre fysiske eller psykiske udfordringer. Det betyder, at de bruger mange ressourcer på kommunikation og indlæring, hvilket bevirker, at de udtrættes hurtigere end børn uden disse udfordringer.

   

  Eleverne på skolen bor for størstedelens vedkommende hjemme ved deres forældre og transporteres til og fra skole med bus. Sønderborg Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er yderpunkterne for den transport, hvor 18 ud af de 33 elever har over en times transport dagligt.

   

  Efter folkeskolereformens implementering, med længere skoledage, har nogle af eleverne været udfordret på deres trivsel i forhold til at gennemføre det minimum antal undervisningstimer, der er fastsat ved lov. Dette skal ses sammen med den bustransport, som nogle elever har både forud for og efter skoledagen.

   

  Dispensation til kortere skoledage

  Efter folkeskolelovens § 16 b gives der mulighed for at afkorte skoledagen med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen.

   

  Det er beskrevet, at det i kommunalt regi kan ske ved, at skolelederen ansøger kommunalbestyrelsen om dispensationen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

   

  På regionsskoler ligger beslutningskompetencen hos regionsrådet i henhold til en tilbagemelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med et anmeldt tilsyn på Center for Høretab. Heraf fremgår det endvidere, at regionsrådet kan vælge at delegere sin kompetence i denne forbindelse til skolens leder efter udtrykkelig beslutning herom i regionsrådet (jf. s. 7 i vedhæftede bilag).

   

  Med denne sag ønsker socialområdet, at kompetencen til at træffe beslutning om at afkorte skoledagen i henhold til folkeskolelovens §16 b delegeres fra regionsrådet til lederen for Fredericiaskolen, Center for Høretab.

   

  Baggrunden herfor er et ønske om hurtigere og smidigere beslutningsgange i forhold til at imødekomme elevernes behov og tilpasse skoledagen bedst muligt for den enkelte klasse og eleverne, der går der. Afkortning af skoledagen vil ske efter dialog med forældrene og de fagpersoner, der er tæt på de pågældende børn og fagligt kan vurdere, hvad der vil være det rigtige at gøre i de enkelte situationer.

   

  I de konkrete tilfælde vil der blive udarbejdet en handleplan, der inddrager forældre, lærere samt skolebestyrelse. Skolebestyrelsen for Fredericiaskolen bakker op om denne indstilling, jf. vedlagte udtalelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kompetencen vedr. forkortning af antallet af undervisningstimer for elever på Fredericiaskolen delegeres til skolelederen på Fredericiaskolen, Center for Høretab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-05-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/61003
  10. Orientering om udviklingen i antal af magtanvendelser 4. kvartal 2020 og sammenligning mellem 2019 og 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives et overblik over udviklingen i antallet af indberettede indgreb om magtanvendelse foretaget på social- og specialundervisningstilbud hørende under socialområdet i Region Syddanmark for 4. kvartal 2020. Endvidere er der som afslutning på året 2020 udarbejdet en overordnet statistisk sammenligning af tallene for 2019 og 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brug af magt påvirker trivslen på et tilbud, både for borgerne og for medarbejderne. For borgerne kan brugen af magt føles som overgreb, og for medarbejderne kan brug af magt føles både fysisk og psykisk opslidende. Brug af magt skal derfor minimeres mest muligt, og et konstant fokus på brug af magt er en nødvendig forudsætning for det arbejde, der kan og skal gøres for at forebygge brugen af magt i videst muligt omfang.

   

  Der gives et overblik over udviklingen i antal indberettede magtanvendelser foretaget på regionens social- og undervisningstilbud. Grundlaget for redegørelsen er de indberetninger, der er modtaget fra de sociale centre.

   

  Der er i 4. kvartal 2020 sket en stigning i antallet af indberettede magtanvendelser foretaget på regionens sociale tilbud. Stigningen i 4. kvartal 2020 kan primært henføres til den sikrede ungdomsinstitution Egely.

   

  Siden 4. kvartal 2019 er der sket en stigning i det samlede antal af indberettede indgreb. Stigningen er sket på børne- og ungdomsinstitutionerne, hvor der dog var et pænt fald i antallet af indberettede indgreb for 3. kvartal 2020, men hvor der skete en endnu større stigning i antallet af indberettede indgreb i 4. kvartal 2020.

   

  Som afslutning på 2020 er der ud over redegørelsen for udviklingen udarbejdet en overordnet statistisk sammenligning mellem tallene for 2019 og 2020.

   

  Statistikken viser, at antallet af indberettede indgreb i form af magtanvendelser samlet set er faldet fra 2019 til 2020. Faldet skyldes et kraftigt fald i indberettede indgreb fra voksentilbuddene, hvor antallet indberettede indgreb næsten er halveret. Der er dog samtidig sket en væsentlig stigning i antallet af indberettede indgreb fra børne- og ungeinstitutionerne, hvor der er sket en stor stigning i bl.a. antallet af indberettede indgreb i form af fysisk fastholdelse. Baggrunden for udviklingen er beskrevet i redegørelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-05-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Til orientering.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/2118
  11. Nyt program Interreg 6A Deutschland-Danmark. Høring vedr. programindhold
  fold dette punkt ind Resume

  Programudkastet til det fremtidige program ‘Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027’ er sendt i offentlig høring indtil 26. maj 2021. Det foreslås, at Region Syddanmark afgiver høringssvar, hvor der udtrykkes støtte til den foreslåede programstruktur. Det forventes at EU vil støtte programmet med i alt 90 mio. euro, svarende til ca. 670 mio. kr. Disse midler skal omsættes i grænseoverskridende udviklingsaktiviteter i henhold til det endelige program, som planlægges indsendt til EU’s godkendelse i 3. kvartal 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I januar 2020 blev der nedsat en styregruppe for Interreg 6A Deutschland-Danmark, der siden har ledet arbejdet frem mod et nyt program. Alle forventede programpartnere har sæde i denne styregruppe, som regionsrådet den 27. januar 2020 udpegede Preben Jensen til. Det faglige arbejde er udført af medarbejdere i den eksisterende Interreg-administration, koordineret fra Interreg-sekretariatet i Kruså.

   

  Kredsen af programpartnere udgøres på dansk side af Region Syddanmark og Region Sjælland. På tysk side støtter delstaten Slesvig-Holsten programmet, mens ni landkredse og byer er programpartnere: Kreis Nordfriesland, Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde; Stadt Neumünster, Landeshaupstadt Kiel, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck.

   

  Forudsætningen for programskrivningen har været, at programmet ville modtage et betydeligt EU-tilskud. Dette afhang af EU’s flerårige budget for perioden 2021-2027, der i lyset af først brexit og siden corona-pandemien har været vanskeligt at få bragt på plads. Det forventes, at EU i perioden støtter programmet med i alt 90 mio. euro (svarende til ca. 670 mio. kr.). Det vil i givet fald være en lille fremgang i forhold til perioden 2014-2020, hvor forventningen i starten af programarbejdet var en tilbagegang i EU-tilskuddet.

   

  For Region Syddanmark har det været et vigtigt formål i programskrivningen at opnå så stor en overensstemmelse mellem Interreg-programmet og regionens egne udviklingsmål som muligt. Udviklingsstrategien ”Fremtidens Syddanmark” har således været retningsgivende. Resultatet er de prioritetsbeskrivelser, der nu er sendt i offentlig høring, som både afspejler erfaringer fra Interreg-programmet 2014-2020 og samarbejdstemaer fra ”Fremtidens Syddanmark” og andre partneres politiske målsætninger.

   

  Der fremlægges forslag til en klar programstruktur med fire overordnede prioriteter: En innovativ region, en grøn region, en attraktiv region og en funktionel region. Disse prioriteter omsættes til i alt otte specifikke målsætninger. F.eks. ”fremme af vedvarende energi” og ”styrkelse af kulturens og den bæredygtige turisme rolle i den økonomiske udvikling”. Dette er uddybet i bilag 2 – 6.

   

  Samlet kan man sige, at ingen af de samarbejdstemaer, der blev modtaget ansøgninger om i perioden 2014-2020, er udeladt i det nye program. Samtidig sker der en klar opprioritering af programmets miljø- og klimaprofil. Det bliver tydeligere, at udvikling af nye løsninger inden for sundhed og velfærd er en del af emnefeltet under prioriteten ”en innovativ region”, mens det fastholdes at udvikling af et grænseoverskridende og kompetent arbejdsmarked er en målsætning for programmet. Der lægges fortsat også vægt på at støtte mellemfolkelige og kulturelle aktiviteter. Selvom budgetrammen for programmet er ganske stor, så er den fortsat ikke stor nok til at kunne rumme anlæg af infrastruktur. Derfor er f.eks. udvikling af grænseoverskridende mobilitet ikke en del af programmet på anden måde, end at udviklingsstudier under visse vilkår vil kunne støttes.

   

  Det fremtidige program ‘Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027’ er i offentlig høring indtil 26. maj 2021. Som programpartner kan Region Syddanmark også afgive et høringssvar. Det foreslås, at regionsrådet udtaler sin støtte til den foreslåede programstruktur med fire strategiske prioriteter og otte specifikke mål. Da høringsfristen afsluttes før møde i Regionsrådet den 31. maj afgives høringssvaret med forbehold for endelig godkendelse. Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag 1.

   

  Parallelt med høring af programindholdet fortsætter arbejdet med at fastlægge en administrationsstruktur for programmet. Her er hensigten at gøre programmet så tilgængeligt og brugervenligt som muligt. Det er aftalt, at myndighedsstrukturen fra det hidtidige program fastholdes med et sekretariat i Kruså og en forvaltningsmyndighed i Kiel. Der vil også fortsæt være et politisk sammensat Interreg-udvalg, der får ansvaret for at gennemføre programmet. Som hidtil vil programpartnerne medfinansiere det administrative arbejde.

   

  Da høringsfristen er den 26. maj 2021, fremsendes høringssvaret med forbehold for regionsrådets godkendelse på mødet den 31. maj 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende vedlagte forslag til høringssvar, hvor det støttes, at det kommende Interreg 6A Deutshland-Danmark får fire programprioriter og otte specifikke mål.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7173
  12. Beslutning om udmøntning af bevilling til forureningerne i Grindsted samt orientering om udmøntning af finanslovens bevilling til generationsforureninger i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2019 afsatte regionsrådet 10 mio. kr. over tre år til indsatser over for forureningerne i Grindsted efter det tidligere Grindstedværket. Efterfølgende har staten i flere omgange bevilget penge til indsatserne, senest med finansloven for 2021, hvor staten har bevilget i alt 630 mio. kr. til fase 1 af Danske Regioners plan for indsats over for 10 generationsforureninger. Bevillingen er en meget væsentlig milepæl i indsatsen over for nogle af de allerstørste jordforureninger i Danmark, og ca. 40% af bevillingen forventes anvendt i Region Syddanmark.

   

  Med de statslige bevillinger finansieres en væsentlig del af opgaven i Grindsted. For at regionsrådets bevilling kan udnyttes bedst muligt, foreslås det, at midlerne udmøntes over en længere årrække end de oprindelige tre år.

   

  Samtidig gives en generel orientering om status for de tre syddanske generationsforureninger, henholdsvis Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund og Himmark Strand.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har de senere år arbejdet for en statslig medfinansiering af indsatserne over for generationsforureninger, og med finansloven for 2021 er der bevilget midler til fase 1 i den fællesregionale plan for generationsforureningerne. Der er bevilget 630 mio. kr. fordelt over perioden 2021-2025. Forhandlingerne om fase 2 forventes i 2023.

   

  I løbet af første halvår 2021 forventes rammerne for udmøntningen af finanslovsbevillingen at falde endeligt på plads, og indsatserne er under igangsætning.

   

  Ud over finanslovsbevillingerne er der afsat følgende midler:

   

  • I budgetaftalen for 2019 afsatte regionsrådet 10 mio. kr. over tre år til undersøgelse af muligheder for midlertidige såvel som permanente indsatser over for forureningerne i Grindsted By.
  • Staten bevilgede i løbet af 2019 og 2020 i alt 50 mio. kr. til indsatser over for forureningerne efter Grindstedværket i Region Syddanmark (påvirkning af overfladevand fra Kærgård Klitplantage og forureningerne i Grindsted by).
  • Danfoss har givet tilsagn om at bidrage med 25 mio. kr. til oprensning af forureningen ved Himmark Strand.

   

  Herunder gives en kort status for indsatsen over for hver af de tre syddanske generationsforureninger.

   

  Kærgård Klitplantage

  Med finanslovsbevillingen forventes oprensningen af grubeområderne at kunne gøres færdig i 2026. Badeforbuddet forventes ophævet ca. 15 år derefter. Igangsætningen af denne afsluttende oprensning er en væsentlig milepæl for regionens mangeårige indsats, og begivenheden planlægges markeret ved et arrangement i Kærgård Klitplantage, men naturligvis i respekt for covid-19-situationen. Miljøministeren planlægges inviteret til arrangementet.

   

  Forureningerne i Grindsted by

  Som en del af indsatsen er det undersøgt, om der kan etableres en midlertidig løsning, der væsentligt kan reducere udsivningen af forurening til Grindsted Å fra fabriksgrunden. Jf. regionsrådets beslutning 14. december 2020 er denne udredning standset, og i stedet anvendes de tidligere allokerede midler (11 mio. kr.) til at fremme den permanente løsning.

   

  Det kommer i praksis til at betyde, at midlerne kanaliseres over i de øvrige besluttede tiltag, og at regionsrådets bevilling på 10 mio. kr. kan udnyttes bedre, hvis de anvendes over en længere årrække end de oprindelige tre år: De bevilgede statsmidler er målrettet specifikke indsatser i Grindsted By, mens regionsrådets bevilling er rettet mod hele det forureningskompleks, der er efterladt i Grindsted By fra det tidligere Grindstedværket. Dermed er regionsrådets bevilling et værdifuldt bidrag, der kan understøtte, at regionen fortsat har fokus på en helhedsorienteret indsats i Grindsted.

   

  Der sigtes mod, at etableringen af en indsats over for hele udsivningen fra fabriksgrunden til Grindsted Å påbegyndes i 2025 som en del af fase 2 i den tværregionale plan. Et væsentligt skridt på denne vej er tilvejebringelse af viden, der kan understøtte forhandlingen med staten om finansiering af fase 2 i den tværregionale plan.

   

  Sideløbende undersøges om forureningen fra Grindsted gl. losseplads udgør en risiko for Grindsted Å og/eller Engsøen. Målet er at afklare, om lossepladsen skal indgå i forhandlingen med staten om finansiering af fase 2 i den tværregionale plan som endnu en generationsforurening.

   

  Der lægges i arbejdet vægt på dialog med borgerne i Grindsted og åbenhed omkring forløbet frem mod en permanent løsning. Da mulighederne for fysiske borgermøder er begrænset af covid-19-situationen, arbejdes der med alternativer som eksempelvis korte videopræsentationer.

   

  Arbejdet følges af Miljøudvalget samt af en politisk følgegruppe med repræsentanter for Region Syddanmark og Billund Kommune.

   

  Miljøministeren har besøgt Grindsted By 19. april 2021 og udtrykt stor interesse for projektets fortsatte fremdrift.

   

   

  Himmark Strand

  Forureningen ved Himmark Strand er gennem de senere år håndteret i tæt samarbejde mellem Danfoss, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Det fortsatte samarbejde er sikret med partnerskabsaftalen, der er underskrevet i foråret 2021.

   

  Det er ambitionen, at oprensningen ved Himmark Strand er gennemført i løbet af 2023. Målet med oprensningen er at sikre oprensning til et niveau, hvor forureningen ikke længere udgør en risiko for vandmiljøet, og dermed forventes restriktionerne for den rekreative anvendelse af området – for eksempel badeforbuddet – at kunne ophæves.

   

  Status er, at Danfoss er i gang med at afslutte forprojektet, der skal danne grundlag for selve oprensningen. Når forprojektet er afsluttet, overtager regionen rollen som bygherre for selve oprensningen, og de første indsatser vil være koncentreret om udbud af opgaven samt søgning af de tilladelser, oprensningen kræver.

   

  Arbejdet følges af Miljøudvalget samt af en følgegruppe med repræsentanter for Danfoss samt politisk udpegede repræsentanter for Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

   

  Miljøministeren har besøgt Himmark Strand 19. april 2021 og udtrykt anerkendelse af Danfoss’ bidrag samt tilfredshed med projektets fremdrift.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regionsrådets tre-årige bevilling på 10 mio. kr. udmøntes som supplement til de statslige bevillinger og dermed over en længere årrække end de oprindelige tre år.

   

  At orienteringen om de tre syddanske generationsforureninger tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 04-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/22431
  13. Høringssvar til AMU-Vest vedr. udlægning af grundforløb til EUC Syd i Tønder
  fold dette punkt ind Resume

  AMU-Vest har den 12. marts 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at udlægge et grundforløb 2 på serviceassistent-uddannelsen til EUC Syd i Tønder. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet støtter tiltaget og fremsender et positivt høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  AMU-Vest har den 12. marts 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at udlægge et grundforløb 2 på serviceassistent-uddannelsen til EUC Syd i Tønder. Udover grundforløb 2, planlægger AMU-Vest også at udlægge uddannelsens hovedforløb til samme sted, så hele uddannelsen fremover vil kunne tages i Tønder. Det bemærkes i den sammenhæng, at regionsrådet kun skal høres ved udlægninger af grundforløb på erhvervsuddannelser, og ikke hovedforløb.

   

  Ansøgningen fra AMU-Vest

  AMU-Vest beretter om en stor efterspørgsel på medarbejdere inden for turismeområdet i Sønderjylland og bemærker, at en stor del af de nuværende og kommende medarbejdere i dag er ufaglærte. Set i lyset af covid-19 situationen vil hele feriehussektoren, turismedelen samt private- og offentlige virksomheder i fremtiden, ifølge AMU-Vests vurdering, have et øget behov for kvalificeret arbejdskraft specielt inden for rengøring. Samtidig giver det mulighed for på sigt at højne kvalitetsniveauet i både service- og rengøringsdelen på turismeområdet.

   

  AMU-Vest fremhæver desuden, at en kortere uddannelse som serviceassistent vil være et godt alternativ frem for et job som ufaglært, og at uddannelsen bl.a. vil kunne henvende sig til borgere, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

   

  Endelig bemærker AMU-Vest, at man fra Sønderjylland har lang transporttid til uddannelsen på nuværende tidspunkt, og at dette kan være en hindring for at vælge uddannelsen pt.

   

  Ansøgningen fra AMU-Vest er vedlagt som bilag 1.

   

  Høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole og AMU Syd

  AMU-Vest har som foreskrevet indhentet høringssvar fra relevante stedlige interessenter, i dette tilfælde Syddansk Erhvervsskole (SDE) og AMU Syd (bilag 2).

   

  De to institutioner har ingen indvendinger mod udlægningen.

   

  Administrationens vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som gennemgås nedenfor.

   

  Kapacitet og tilgængelighed

  Der er pt. to udbud af serviceassistent-uddannelsen i den jyske del af regionen, AMU-Vest i Esbjerg og SDE i Vejle. Selvom der angiveligt er ledig kapacitet de to steder, vil det være forbundet med lang transporttid for borgere i Sønderjylland at pendle til et af de to steder. SDE tilbyder i den henseende en skolehjemsordning, hvor deres elever langvejsfra kan bo i løbet af ugen. Imidlertid bemærker AMU-Vest, at mange i målgruppen har børn og dermed ikke har mulighed for at være hjemmefra langt ud over den normale arbejdstid. Det er derfor administrationens vurdering, at den store afstand til de nærmeste udbud pt. kan være en barriere for mange i målgruppen i forhold til at vælge serviceassistentuddannelsen. Et nyt udbud i Tønder ville dermed bidrage til at gøre uddannelsen langt mere tilgængelig og dermed attraktiv for borgere i Tønder Kommune og andre sønderjyder, der vil kunne befordre sig til og fra Tønder på daglig basis.

   

  Demografi og elevgrundlag

  Administrationen noterer sig, at serviceassistentuddannelsen generelt henvender sig til en meget bred målgruppe rent aldersmæssigt, idet elevtilgangen på landsplan kendetegnes af en aldersspredning fra ca. 20 år og op til knap 60 år, heraf mange mellem 22 og 40 år. AMU-Vest fremhæver selv, at der i aldersgruppen af 25-34-årige i Tønder Kommune er 23 procent med grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Administrationen vurderer ligesom AMU-Vest, at der bl.a. i denne gruppe vil være borgere, som via serviceassistentuddannelsen vil kunne opnå et faglært job på arbejdsmarkedet. Administrationen bemærker samtidig, at befolkningstallet i denne aldersgruppe ligger nogenlunde stabilt i Tønder Kommune, i hvert fald frem til 2027. Samlet set vurderes der således at være et elevgrundlag for uddannelsen.

   

  Indvirkning på eksisterende udbydere

  Administrationen hæfter sig ved, at ingen af de to nærmeste, eksisterende udbydere (AMU Syd og SDE) har nogen indvendinger mod udlægningen.

   

  Relevans ift. den syddanske uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”

  Tiltaget vurderes at understøtte arbejdsmarkedsdelen af målet ”Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund”, samt målet ”Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen”, idet der dels arbejdes på at løfte ufaglærte til faglærte og imødekomme et behov for kvalificeret arbejdskraft, og dels opnås bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelser for borgere i Sønderjylland, særligt i Tønder Kommune.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed

  AMU-Vest bemærker i deres ansøgning, at der ved en udlægning til EUC Syd i Tønder vil blive behov for indkøb af udstyr til uddannelsen, mens teori- og værkstedsfaciliteter findes i forvejen. Derudover nævner AMU-Vest, at der til skolen i Tønder er tilknyttet et skolehjem, der giver mulighed for at indrette et ”hotelværelse”, en ”ældrebolig” mm, til brug i undervisningen. AMU-Vest forventer ikke, at udlægningen vil være særligt omkostningstung. Set i lyset af de klare fordele ved udlægningen, er det samlet set administrationens vurdering, at udlægningen er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig.

   

  Ud fra en samlet afvejning og vurdering anbefaler administrationen, at regionsrådet afgiver et positivt høringssvar til AMU-Vest. Administrationen lægger særlig vægt på, at udlægningen vil gøre serviceassistentuddannelsen væsentligt mere tilgængelig for borgere i særligt den vestlige del af Sønderjylland, samtidig med at tiltaget vurderes at bidrage til at løfte ufaglærte borgere til faglærte på et arbejdsmarked, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

   

  Administrationen bemærker i øvrigt, at netop nye uddannelsesudbud i den vestlige del af Sønderjylland blev nævnt som et ønske på dialogmødet i forbindelse med pilotprojektet ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland” den 26. november 2020.

   

  Der er vedlagt forslag til høringssvar til AMU-Vest. Se bilag 3.

   

  Den videre proces

  Ansøgningen fra AMU-Vest skal behandles af forretningsudvalget den 19. maj og af regionsrådet den 31. maj. Såfremt regionsrådet afgiver et positivt høringssvar, vil AMU-Vest og EUC Syd umiddelbart herefter kunne fortsætte deres samarbejde om udlægningen af serviceassistentuddannelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende forslag til høringssvar til AMU-Vest, hvor regionsrådet støtter udlægningen af grundforløb 2 på serviceassistentuddannelsen til EUC Syd i Tønder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 04-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/12927
  14. Godkendelse af it-system til arkivering af multimediefiler
  fold dette punkt ind Resume

  I takt med den teknologiske udvikling spiller digitale billeder og videoer en stadig større rolle i patientbehandlingen. Regionen ønsker derfor at anskaffe et fælles it-system til at lagre multimediefiler, så kliniske billeder og videomateriale nemt kan opbevares og tilgås i et sikkert arkiv. Med sagen præsenteres projektet ”Arkivering af multimediefiler i Region Syddanmark” med henblik på godkendelse af projektet og projektets finansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I nogle situationer er det mere hensigtsmæssigt at beskrive patientens tilstand med et billede eller en video end med ord. Et eksempel kan være sårbehandling eller analyse af modermærker, hvor det er nemmere at holde øje med udviklingen ved at dokumentere med et billede frem for en beskrivelse. Et andet eksempel kan være, at det ved ortopædkirurgiske patienter kan være mere hensigtsmæssigt at vise patientens funktionsevne med et videoklip end med ord.

   

  Med en smartphone i lommen har klinikerne allerede teknologien ved hånden til at tage billeder og optage video. Der er brug for, at regionen stiller en brugervenlig og sikker løsning til rådighed til at gemme disse multimediefiler. Det skal være en løsning, som både understøtter behovene i klinikken og samtidig lever op til kravene til informationssikkerhed.

   

  Baggrund

  På tværs af regionens sygehuse og øvrige enheder anvendes i dag forskellige systemer til at arkivere lyd, video og billedfiler. På nogle enheder er der tale om ældre systemer, som inden for en nær fremtid ikke længere kan sikkerhedsopdateres og derfor skal udskiftes. Samtidig er kravene til sikkerhed og beskyttelse af data blevet øget, hvorfor systemerne under alle omstændigheder skal opgraderes. Der er derfor en anledning til at anskaffe et fælles system, som opfylder såvel kliniske som informationssikkerhedsmæssige krav og som kan bruges i hele regionen.

   

  Konkret foreslås det, at et af regionens eksisterende systemer til billedhåndtering af digital patologi udvides, så det tillige kan fungere som arkivering af mulitimediefiler, da regionen ved anskaffelsen af løsningen har sikret sig adgang hertil.

   

  Derfor foreslås projektet ”Arkivering af multimediefiler i Region Syddanmark” gennemført. Projektet er forankret i digitaliseringsstrategiens indsatsområde 2: Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange. Projektet er tilføjet strategien i forbindelse med revision af porteføljen, godkendt af regionsrådet den 24. august 2020. På daværende tidspunkt var løsning og økonomi ikke afklaret, hvorfor der ikke blev afsat konkrete midler til løsningen. Løsningen sendes derfor til fornyet behandling med henblik på godkendelse af projektet herunder finansiering.

   

  Forventede gevinster ved at gennemføre projektet er:

  • Forbedret mulighed for anvendelse, opbevaring og tilgang af multimediefiler i klinikken.
  • Lettelse af journaliseringspligten ved hyppigere brug af billeder.
  • Udfasning af lokale billedarkiver og dermed forbedring af informationssikkerheden i forbindelse med opbevaring af multimediefiler i regionen.
  • Øget driftssikkerhed ved anvendelsen af ét fælles system.

   

  Projektøkonomi

  Poster

  Totaler

  Leverandøromkostninger

  1.790.000 kr.

  Interne omkostninger:

  Ressourcer

  Infrastruktur / storage

  Uforudsete udgifter

   

  2.572.636 kr.

  320.000 kr.

  244.630 kr.

  I alt

  4.927.266 kr.

   

  Omkostningerne til projektet udgør 4,9 mio. kr., som foreslås finansieret via it-rammen.

   

  Med en godkendelse af projektet udnyttes den option regionen har på at anvende leverandøren af Digital Patologis (Sectra) billedarkiv til opbevaring af multimediefilerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At projektet ”Arkivering af multimediefiler i Region Syddanmark” godkendes.

   

  At finansiering på 4,9 mio. kr. sker fra it-rammen.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandøren inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 29-04-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/21622
  15. Beslutning om realkompetencevurdering af sprogkompetencer på udenlandske læger
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet drøftede den 25. januar 2021 de eksisterende sprogkrav til læger uddannet i andre lande end Danmark og besluttede at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til, hvorledes kravet om Danskprøve 3 kan suppleres af en realkompetencevurdering. I denne sag præsenteres forslaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region. En region hvor mødet og inddragelsen af patienten kræver en god dialog og, hvor patient og læge forstår hinanden.

   

  Det er i dag et krav, at læger uddannet i andre lande end Danmark, taler og forstår dansk på et højt niveau. Et niveau hvor prøve i Dansk 3 skal bestås med karaktererne 10 (mundtligt) og 7 (læseforståelse og skriftlig fremstilling). Erfaringerne er, at bestået Dansk Prøve 3 ikke altid er tilstrækkeligt til at kunne gennemføre en god og forståelig dialog med patienten.

   

  Såfremt regionsrådet godkender forslag om realkompetencevurderinger, så vil der blive udført realkompetencevurderinger af alle udenlandsk uddannede læger, som har patientkontakt, og som led i en vurdering af, lægens sproglige og skriftlige kompetencer samt erfaring.

   

  Realkompetencevurderingen baserer sig på den sprogtest, som Sygehus Lillebælt har udviklet igennem de seneste 10 år. Med udgangspunkt i sprogtesten bliver der udarbejdet en realkompetencevurdering, hvor styrker og svagheder beskrives, herunder hvilke færdigheder lægen skal træne og gennemføre for at nå i mål og opnå tilfredsstillende tale og forståelseskundskaber. Dertil scores lægens færdigheder med grøn, gul eller rød, hvor;

   

  • GRØN:  medarbejderen er tilstrækkelig dygtig til dansk
  • GUL:  har plads til forbedring, men godt kan se patienter
  • RØD: det sprogligt niveau er ikke tilstrækkeligt til at kunne arbejde som læge. Lægen skal i stedet arbejde med de svagheder, der fremgår af realkompetencevurderingen inden en fornyet test.

   

  Realkompetencevurderingen skal indeholde følgende vurdering af færdigheder:

  • Mundtlig kommunikation (udtale, forståelighed, struktur i samtalen, relevant reaktion på patienten)
  • Lytning (diktat igennem 4 dialoger, lytteforståelse ved patientsamtaler, lytteøvelse ved at lytte og gengive skriftligt)
  • Ordforråd (latinske/danske begreber, forkortelser, tidsudtryk, modalverber)
  • Skriftlig (vurderes sammen med sproget ud fra grammatik, stavning, tegnsætning, mm.)

   

  Hvis det enkelte sygehus selv foretager en realkompetencevurdering, skal det indeholde ovenstående vurdering af færdigheder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At realkompetencevurderingen foretages efter den beskrevne model.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  3 medlemmer, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, tager forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/20081
  16. Orientering om "Den gode og attraktive arbejdsplads 2021
  fold dette punkt ind Resume

  ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2021 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling” indeholder beskrivelser af regionale indsatser, god praksis samt data på personale- og arbejdsmiljøområdet. Sagen skal efterfølgende behandles i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2021 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling” skitserer en række tværgående indsatser i Region Syddanmark, som understøtter Region Syddanmarks pejlemærke om den gode arbejdsplads, Hovedudvalgets fokusområder på arbejdsmiljøområdet og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet.

   

  ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2021 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling” er vedlagt som bilag.

   

  Rekrutteringsudfordringer for læger og sygeplejersker

  Rekrutteringssituationen er særligt udfordret for læger og sygeplejersker. Derfor har Region Syddanmark medvirket til opdimensionering på en række uddannelser som f.eks. medicin- og sygeplejerskeuddannelsen samt pædagoguddannelsen. Det betyder, at der også skal ske en opdimensionering af praktikpladser for studerende i Region Syddanmark.  Når der bliver uddannet flere, som kan ansættes på Region Syddanmarks arbejdspladser, kommer dette til gavn for patienter og borgere.

   

  Praktikken for studerende er fastholdt 

  På de videregående uddannelser har de studerende haft onlineundervisning i store dele af 2020. Men det er lykkedes at fastholde den praktiske del af uddannelsen for langt de fleste. Evalueringerne fra de studerende viser, at de har været tilfredse med praktikopholdet, selvom coronasituationen har sat nye rammer og vilkår for uddannelserne. Et godt praktikophold øger muligheden for, at de studerende vælger regionen som fremtidig arbejdsplads.

   

  Introduktion er et vigtigt element i fastholdelsen af nyuddannede

  Et godt introduktionsforløb er et vigtigt element i et godt arbejdsmiljø for nyuddannede medarbejdere og er samtidig med til at fastholde de nye medarbejdere. Region Syddanmark har afsat budgetmidler til introduktion af nyuddannede medarbejdere. Sygehusene benytter midlerne til at skabe en tryg introduktion til arbejdet, så den nyansatte ikke står alene i en vagtsituation i introduktionsperioden.

   

  Sygefravær og ulykkesfrekvensen er steget i 2020

  Tabellen nedenunder viser hovedindikatorer for den gode og attraktive arbejdsplads i Region Syddanmark.

   

   

  Antal gule og røde smileyer af alle

  p-enheder

  Sygefravær

   

   

  Ulykkesfrekvens

  (pr. 1 mio. arbejdstimer)

  Ansatte på særlige vilkår

   

   

  Pct.

  Antal

  sygedage pr. medarbejder pr. år

   

  Fleksjob

  Øvrige ekstraordinære ansatte

  Odense Universitetshospital

  1 af 16

  4,6

  12,1

  16,8

  174

  7

  Sygehus Lillebælt

  1 af 6

  4,3

  11,3

  21,4

  100

  5

  Sygehus Sønderjylland

  0 af 12

  4,6

  12,1

  20,7

  50

  6

  Sydvestjysk Sygehus

  0 af 6

  4,1

  10,7

  15,4

  54

  2

  Ambulance Syd

  1 af 43

  5,2

  13,6

  20,0

  7

  0

  Psykiatrien

  3 af 32

  5,2

  13,6

  22,0

  84

  1

  Sociale centre

  0 af 37

  7,6

  19,9

  25,4

  27

  0

  Regionshuset

  1 af 16

  2,5

  6,6

  1,4

  26

  2

  Øvrig sundhed

  0 af 10

  3,8

  10,0

  -

  3

  0

  Region Syddanmark total

  7 af 178

  4,6

  12,1

  18,3

  525

  23

   

  Det fremgår, at Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og de sociale centre pr. 8. januar 2021 lever op til ambitionen om en grøn smiley. Tabellen viser desuden, at det samlede sygefravær i Region Syddanmark var 4,6 % ved udgangen af 2020, hvilket er 0,5 % fra den politiske målsætning.

   

  Ulykkesfrekvensen er på 18,3, hvilket er en stigning på 7,2 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer i forhold til 2019. Ulykkesfrekvensen varierer fra 1,4 i regionhuset til 25,4 i de sociale centre. Årsagen til stigningen i ulykkesfrekvensen i somatikken vurderes at være relateret til corona på grund af smitte med Covid-19 og gener som følge af brugen af værnemidler.

   

  Pr. 1. januar 2021 er der ansat 544 personer på særlige vilkår. Heraf er 526 ansat i fleksjob, hvilket er 64 fleksjobbere mere end i 2010.  

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2020” tages til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/48542
  17. Orientering om status på fuldtidsstrategien maj 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog en regional fuldtidsstrategi på regionsrådsmøde d. 27. januar 2020. Der gives hermed til orientering en årlig status på arbejdet med fuldtidsstrategien, herunder udviklingen i andelen af stillingsopslag på fuldtid, samt udviklingen i andelen af fuldtidsansatte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på regionsrådsmøde d. 27. januar 2020 en regional fuldtidsstrategi, gående ud på:

  1. Alle stillinger opslås på fuldtid.
  2. Ret til fuldtid for plejepersonale på de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien.
  3. Monitorering af udviklingen i stillingsopslag på fuldtid.

   

  Arbejdet med fuldtid er et fast punkt på direktionens løbende dialogmøder med sygehusene, og der sker en kvartalsmæssig opfølgning af udviklingen på Koncernledelsesforum. De enkelte sygehuse og socialområdet har iværksat egne tiltag, og der arbejdes på tværs af regionen med vidensdeling og virkning af de forskellige tiltag. Der gives hermed en årlig status på arbejdet med fuldtidsstrategien.

   

  Opfølgning på fuldtidsopslag

  I 2019 var det i gennemsnit ca. 75% af stillingsopslagene i Region Syddanmark, der skete på fuldtid.

   

  Udviklingen de seneste 12 måneder fremgår af bilag 1, hvoraf det ses at niveauet er forøget og samlet set har stabiliseret sig på den anden side af 90%. 

   

  Niveauet på de enkelte sygehuse, fremgår af side 1 i bilag 1.Tilsvarende oplysninger fremgår også på udvalgte store stillingsgrupper.

   

  Opfølgning på fuldtidsansættelser
  For at illustrere opfølgningen på fuldtidsansættelser har Koncern HR i bilag 2 udarbejdet en oversigt, som viser gennemsnitlig ugentlig timetal på udvalgte faggrupper med seneste data for april 2021, opdelt i intervaller.

   

  Der tages udgangspunkt i historiske data tilbage til juni 2019, hvorefter data præsenteres halvårligt + de seneste 3 måneder.

   

  På side 1 i bilag 2 fremgår udviklingen i antallet af fuldtidsansatte i %. Her ses en fremgang for sygeplejersker fra juni 2019 til april 2021 på i alt 2,9%-point og tilsvarende for SOSU-personale på 17,3%-point, samt pædagogisk personale på 7,4%-point. Øvrige personalegrupper har enten en meget lille fremgang eller også en mindre negativ udvikling.

   

  Omregnes den positive udvikling i beskæftigelsesgraden på tværs af alle medarbejdere til fuldtidsårsværk, så svarer væksten til 62,6 årsværk fra 31. december 2019 til 31. december 2020.

   

  1.000 sygeplejersker

  Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 sygeplejersker fra 2020 og yderligere 500 sygeplejersker fra 2021.

   

  Der følges op på udvidelsen i antallet af sygeplejersker hvert kvartal. Opfølgningen for hele 2020 har vist, at Region Syddanmark nåede målet med ansættelse af 129 ekstra sygeplejerskeårsværk ved udgangen af 2020, hvor målsætningen var 107 (Fraregnes studenter, sygeplejevikarer og ventilatører bliver øgningen i alt i 2020 på 106 ekstra årsværk).

   

  Der vil også i 2021 ske en kvartalsvis opfølgning på udvidelsen med ekstra sygeplejersker, som så dækker alle 214 ekstra årsværk (2020+2021). Opfølgning sker på baggrund af tal fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor), hvorfor tallet for 1. kvartal 2021 først foreligger ultimo maj 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Til orientering.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/158
  18. Genoptagelse af patienterstatningssager på baggrund af Højesterets dom af 4. december 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Højesteret har ændret hidtidig praksis om forrentning af erstatning i patienterstatningssager. Dommen medfører, at Patienterstatningen skal genoptage mere end 8.500 sager, hvor der er tilkendt erstatning i de forudgående 3 år fra dommen, og herefter foretage ændret beregning af hovedstol (erstatningspost) og forrentningstidspunkt. 

   

  Dommen får også store administrative og økonomiske konsekvenser for regionerne, som er erstatningspligtig i langt hovedparten af patienterstatningssagerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Højesteret har den 4. december 2020 afsagt en principiel dom om forrentning af erstatningskrav i en patienterstatningssag. Dommen tilsidesætter Patienterstatningens hidtidige praksis for fastsættelse af forfaldstidspunkt/forrentningstidspunkt og medfører, at forrentningen skal ske fra et tidligere tidspunkt. 

   

  Som følge af dommen skal Patienterstatningen genoptage mere end 8.500 sager, hvor der er tilkendt erstatning inden for en periode på 3 år fra dommen (forældelsesfristen). For Region Syddanmark drejer det sig om i alt 1558 genoptagelsessager, hvoraf hver sag rummer ca. 5 forskellige erstatningsopgørelser. Patienterstatningen forventer at have færdiggjort omberegningssagerne inden for en periode på 1½ år. 

   

  I genoptagelsessagerne skal Patienterstatningen foretage en fornyet beregning af forfaldstidspunkt (forrentningstidspunkt) og eventuelt fornyet beregning af hovedstolen. Da flere erstatningsposter takstreguleres årligt, vil et tidligere forfaldstidspunkt – fx fra 2020 til 2019 – have den virkning, at selve hovedstolen (erstatningsposten) bliver mindre, mens renteperioden bliver længere.

   

  Patienterstatningen har på baggrund af omberegningen af foreløbigt 450 sager anslået udgiften til renteudbetalinger i genoptagelsessagerne til ca. 40 mio. kr. Region Syddanmarks andel anslås til ca. 8 mio. kr. Der er tale om en usikker prognose, da de 450 sager ikke vurderes at være fuldt repræsentative.  Foruden udgiften til renteudbetalinger i genoptagelsessagerne tilkommer øgede administrationsudgifter til Patienterstatningen samt en fremadrettet årlig merudgift i renteudbetalinger på skønnet 6 mio. kr.  Patienterstatningsudbetalingerne forrentes med 8,05 %.

   

  Kammeradvokaten har udarbejdet et juridisk responsum til Patienterstatningen om de erstatningspligtiges mulighed for at modregne tidligere udbetalt renter og godtgørelse i det nye omberegnede beløb. Det er regionernes vurdering, at der i overensstemmelse med Kammeradvokatens notat bør foretages fuld omberegning i genoptagelsessagerne, og dermed modregne for meget udbetalt hovedstol og rente i henhold til den tidligere afgørelse i det nye omberegnede beløb med tillæg af rente og herefter udbetale forskelsbeløbet til den erstatningsberettigede.

   

  Kammeradvokaten har fastslået, at der ikke skal betales renter af det yderligere rentebeløb (renters rente). Det gælder også, selvom der fremsættes påkrav. 

   

  Regionerne er ligeledes ved at afdække den juridisk korrekte skattetekniske løsning i omberegningssagerne og forventer at modtage et notat fra SKAT ultimo maj 2021.

   

  Økonomi

  Dommen indebærer en forhøjet renteudgift på hovedkonto 5. Sundhedsområdets andel af regionens renteudgifter indgår ikke i opgørelsen af udgiftsloftet vedr. drift. Udgifter til den administrative sagsbehandling i Patienterstatningen er optaget i regnskabet for 2020 via en hensættelse.

   

  Herudover er der merudgifter til den administrative behandling af genoptagelsessagerne i Regionshuset, svarende til ca. 2 årsværk i en periode på ca. 1,5 år. Det vurderes, at disse udgifter kan afholdes inden for de afsatte rammer til patienterstatninger uden overskridelsen af budgettet hertil.  Afledte bevillingsmæssige konsekvenser forudsættes indarbejdet i en senere budgettilpasning i takt med modtagelsen af sagerne og ansættelsen af medarbejderne til opgaven.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At orienteringen om rentedommen og dens konsekvenser for Region Syddanmark tages til efterretning

   

  At merudgifterne til den administrative sagsbehandling i regionshuset finansieres af konto vedr. patienterstatninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/8394
  19. Forslag til opdatering af Frivillighedsprisen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har gennem en årrække årligt uddelt en Frivillighedspris.

   

  På baggrund af erfaringer med uddeling af prisen foreslår administrationen en række justeringer omkring prisen.

   

  Derudover foreslår administrationen, at Frivillighedsprisen næste gang uddeles i foråret 2022, da det på grund af Covid-19-pandemien i en lang periode ikke har været muligt at udføre frivilligt arbejde på regionens sygehuse, institutioner mv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund og rammerne for prisen

   

  Regionsrådet har senest i januar 2018 fastlagt baggrund og rammerne for prisen samt tildelingskriterier.

   

  Frivillighedsprisen er først og fremmest stiftet for at vise anerkendelse til de frivillige for deres store indsats på regionens sygehuse og institutioner. Prisen bidrager tillige med at skabe opmærksomhed om frivillighedsarbejdet og give inspiration til nye ideer.

   

  Prisen ydes til understøttelse af det vigtige samarbejde mellem de frivillige og personalet på regionens sygehuse og institutioner, og gives for en særlig indsats til gavn for regionens borgere, patienter, pårørende og brugere/beboere på sygehuse og sociale institutioner.

   

  Det er grundtanken, at pengene, som følger med prisen, skal bruges til at udvikle, styrke og/eller bidrage konkret til det fortsatte arbejde/samarbejde, som er i gang på det prisvindende område.

   

  Pengene, som følger med prisen, gives til brug for samarbejdet mellem den/de frivillige (organisation eller privatpersoner) og den afdeling i regionen, som den frivillige er tilknyttet.

   

  På baggrund af erfaringer med uddeling af prisen foreslår administrationen en række justeringer omkring prisen.

   

  Ny sammensætning af dommerkomiteen

  Administrationen foreslår, at sammensætningen af dommerkomiteen ændres.

   

  Dommerkomiteen er på nuværende tidspunkt sammensat på følgende måde, jf. regionsrådets beslutning på regionsrådsmødet 22. januar 2018, med otte medlemmer:

  • Regionsrådet (to medlemmer)
  • Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)
  • En repræsentant for hvert af de af regionsrådet nedsatte brugerråd (hidtil tre medlemmer)
  • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
  • Pressen (ét medlem).


  Der er i 2020 etableret et nyt brugerråd, Udsatterådet, som ikke er repræsenteret i dommerkomiteen.

   

  Desuden har der været vanskeligheder med at udpege et medlem fra en organisation med stort frivillig-engagement, og der har således gennem de seneste par år ikke været udpeget et medlem til denne post. Det skal i den forbindelse bemærkes, at organisationer med stort frivillig-engagement også er repræsenteret gennem brugerrådene.

   

  På den baggrund foreslås det, at dommerkomiteen fremadrettet kommer til at består af følgende otte medlemmer:

   

  • Regionsrådet (to medlemmer)
  • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
  • Repræsentanter fra hvert af regionens fire brugerråd (fire medlemmer)
  • Pressen (ét medlem).

   

  Administrationen foreslår, at det ene af regionsrådets medlemmer i dommerkomiteen udpeges som formand for dommerkomiteen. Formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

   

  Indstiftelse af publikumspris som supplement til de øvrige priser

  I dag uddeles en hovedpris på 50.000 kroner og 2 øvrige priser på hver 10.000 kroner.

   

  Administrationen foreslår, at der som supplement til disse priser indstiftes en publikumspris, hvor borgerne via en online afstemning får direkte indflydelse på, hvilken af frivillig indsats, som dommerkomiteen har nomineret, der skal belønnes med en pris.

   

  Dommerkomiteen har hidtil nomineret fem frivillige indsatser og udpeget de tre prisvindere. Tanken er, at hovedprisen og de øvrige priser udvælges på samme måde som hidtil, mens vinderen af publikumsprisen afgøres af borgerne.

   

  Administrationen foreslår i forlængelse heraf, at den samlede præmiesum bibeholdes, men at præmiesummen for de enkelte priser ændres med indstiftelsen af en publikumspris:

  • Hovedpris: 40.000 kr.
  • To øvrige priser: 2 x 10.000 kr.
  • Publikumspris: 10.000 kr.

   

  Borgerne får mulighed for at stemme på de nominerede på regionens hjemmeside og/eller regionens Facebookside. Fordelen ved denne ændring i priserne er, at beslutningen bredes ud til borgerne, og at der derved kan skabes større opmærksomhed om det frivillige arbejde i Region Syddanmark.

   

  I forlængelse af forslaget om at indstifte en publikumspris foreslår administrationen, at antallet af nominerede frivillige indsatser udvides fra fem til seks, således at der ikke opstår en situation, hvor der ud af de nominerede kun er én, der ikke får en pris.

   

  Udskydelse af prisuddeling til foråret 2022

  Administrationen foreslår, at der ikke sker uddeling af Frivillighedsprisen i 2021, og at Frivillighedsprisen uddeles i foråret 2022.

   

  Baggrunden for forslaget er, at det i en længere periode ikke har været muligt at udføre frivilligt arbejde på regionens sygehuse mv. på grund af Covid-19-pandemien, og at det først i april 2021 har været muligt at genoptage det frivillige arbejde. Således er grundlaget for at uddele prisen i 2021 ikke tilstede.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At dommerkomitéen for Frivillighedsprisen ændres, således at den fremadrettet består af otte medlemmer;

  - to medlemmer af regionsrådet,

  - en repræsentant fra sygehus- eller socialområdet, 

  - fire repræsentanter fra de af regionsrådet nedsatte brugerråd (en fra hvert brugerråd),

  - en repræsentant fra pressen.

   

  At der indstiftes en publikumspris på 10.000 kr., og at de øvrige priser justeres, således at hovedprisen bliver på 40.000 kr. og de øvrige to priser bliver på 10.000 kr. hver.

   

  At antallet af nominerede frivillige indsatser udvides fra fem til seks

   

  At Frivillighedsprisen ikke uddeles i 2021, og prisuddeling af Frivillighedsprisen i 2022 finder sted i foråret 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring at den samlede præmiesum forhøjes til 80.000 kr., og fordeles med 50.000 kr. til hovedpræmie, to øvrige priser på hver 10.000 kr. og en publikumspris på 10.000 kr.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/25971
  20. Forslag fra regionsrådsformand Stephanie Lose - Prioritering af midler til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser
  fold dette punkt ind Resume

  Det seneste år med COVID-19 har stillet Region Syddanmarks medarbejdere overfor helt særlige udfordringer. Medarbejderne har oplevet en hverdag, der har været anderledes og påvirket af pandemien, hvilket påvirker trivslen. Der anmodes derfor om ekstraordinært at afsætte et engangsbeløb på 15 mio. kr. til at løfte relevante trivselsfremmende aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådsformand Stephanie Lose har jf. forretningsordenen for Forretningsudvalg, § 5, anmodet om, at der på dagsordenen for Forretningsudvalget i maj, onsdag d. 19. maj, behandles et punkt på dagsorden under overskriften “Prioritering af midler til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser”. Administrationen anmodes jf. samme paragraf i forretningsordenen om at udarbejde et egentligt dagsordenspunkt til mødet med udgangspunkt i følgende motivation: 

   

  “Det seneste år med COVID-19 har stillet Region Syddanmarks medarbejdere overfor helt særlige udfordringer. Sidste forår måtte hverdagen på regionens arbejdspladser på meget kort tid lægges helt om til nye vilkår og nye opgaver i den ubetinget største omstilling af regionens virksomhed nogensinde. Men også de efterfølgende måneder har budt på en ny hverdag og ændrede arbejdsvilkår i alle dele af regionens organisation, f.eks. i relation til værnemidler, beredskaber, nye opgaver, pukkelafvikling og lange perioder med hjemmearbejde uden fysisk kontakt til og socialt fællesskab med kolleger på arbejdspladsen. Medarbejderne har oplevet en hverdag, der har været anderledes og påvirket af pandemien, hvilket påvirker trivslen.

   

  Set i det lys foreslås derfor, at administrationen ekstraordinært i forbindelse med den kommende økonomi- og aktivitetsrapportering i juni anmodes om f.eks. via mindreforbrug på øvrige konti at tilvejebringe økonomisk grundlag for, at regionsrådet kan afsætte et ekstraordinært engangsbeløb til at understøtte et målrettet arbejde med trivsel på regionens arbejdspladser. Der foreslås, at der tages udgangspunkt i et beløb på 15 mio. kr., som vurderes at være passende til at løfte relevante trivselsfremmende aktiviteter. 

   

  Administrationen anmodes endvidere om et forslag til en beskrivelse af rammer for anvendelse af midlerne, således at udmøntningen af midlerne understøtter formålet, samt et forslag til en proces for anvendelse af midlerne, som sikrer involvering af MED-systemet.”

   

  I det følgende er forslag til anvendelse af midler samt involvering af MED-systemet.

   

  Rammen for anvendelse af midler

  Med afsæt i ovenstående motivation foreslås at regionens arbejdspladser får mulighed for at arbejde med lokale aktiviteter, som kan give dem rum til at løfte trivslen og arbejde med de udfordringer, der måtte opleves i forlængelse af COVID-19.

   

  Regionens medarbejder har en høj grad af public service motivation og er meget engagerede i arbejdet med patienter og borgere. Muligheden for at udføre et stykke arbejde med høj kvalitet sammen med gode kollegaer har stor betydning for trivslen og motivationen.

   

  Trivsel er netop noget der skabes i fællesskabet og er med til at styrke sammenhængskraften på de enkelte arbejdspladser.  Det er derfor vigtigt for udviklingen af trivsel, at den enkelte arbejdsplads får en høj grad af frihed til at pege på og arbejde med trivselsfremmende aktiviteter.

   

  Samtidigt er det meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad en trivselsfremmende aktivitet kan være - og hvad der skaber mest mening og værdi.

   

  Rammen for anvendelsen af midler til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser kan dermed spænde vidt. Det foreslås at midler anvendes til aktiviteter af faglige, organisatoriske og sociale karakter. Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at aktiviteterne kan gennemføres smidigt, for at kunne skabe en relativ hurtig værdi på de enkelte arbejdspladser.  

   

  Økonomi

  De særlige udfordringer i forbindelse med COVID-19 har påvirket organisationen bredt set og på mange forskellige måder. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at midlerne bliver fordelt forholdsmæssigt mellem sygehusene, Ambulance Syd samt regionshuset efter antal årsværk. Det sociale område er ikke omfattet af de ekstraordinære midler, men vil have et tilsvarende fokus på trivselsfremmende aktiviteter bl.a. via faglige oplæg på tværs af socialområdet. Det forudsættes, at finansieringen til udgifterne tilvejebringes i forbindelse med den økonomiopfølgning, der forelægges regionsrådet juni 2021. Bevillingerne til sygehuse mv. indarbejdes i den budgettilpasning, der behandles på samme møde i regionsrådet.

   

  Involvering af MED-systemet

  Det foreslås at aktiviteten forankres i MED-systemet. Fælles MED-udvalgene får ansvaret for midlerne anvendes, så de i videst muligt omfang anvendes til aktiviteter, der skaber værdi på den pågældende arbejdsplads. Fælles MED-udvalgene skal redegøre for anvendelsen af midler, som vil indgå i en samlet afrapportering, der forelægges det politiske system i første halve år af 2022.

   

  På den baggrund kan det foreslås:

   

  at der afsættes 15 mio. kr. i 2021 til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser til faglige, organisatoriske og sociale aktiviteter. Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem sygehuse, Ambulance Syd og regionshuset efter antal årsværk.

   

  at finansieringen af udgifterne tilvejebringes i forbindelse med den økonomiopfølgning, der forelægges regionsrådet juni 2020.

   

  at Fælles MED får ansvaret for at sikre anvendelsen af midlerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Sagen blev drøftet, og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At der afsættes 15 mio. kr. i 2021 til en ekstraordinær indsats for trivsel på regionens arbejdspladser til faglige, organisatoriske og sociale aktiviteter. Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem sygehusene, Ambulance Syd og regionshuset efter antal årsværk.

   

  At finansieringen af udgifterne tilvejebringes i forbindelse med den økonomiopfølgning, der forelægges regionsrådet juni 2021.

   

  At Fælles MED får ansvaret for at sikre anvendelsen af midlerne.

   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemmer imod.

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/62449
  21. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/62449
  22. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  Der blev orienteret om følgende:

  -          Deltagelse i Folkemødet 2021

  -          Tidspunkt for budgetseminar i august

  -          Deltagelse i genforeningsarrangement

   

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  23. LUKKET PUNKT - Salg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  -


  Sagsnr.
  24. LUKKET PUNKT - Salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  -


  Sagsnr.
  25. LUKKET PUNKT - Udbudsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  -


  Sagsnr.
  26. LUKKET PUNKT - Tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 19-05-2021

  -


  Sagsnr.
  27. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 20-05-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring