Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 09. juni 2021

Mødedato
09-06-2021 kl. 09:00 - 10:05

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Annette Blynel, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2021 - til orientering
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet juni 2021
  3. Redegørelse vedr. resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud mv. 2020
  4. Beslutning om håndtering af effektiviseringskravet vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  5. Godkendelse af etablering af forsyningsanlæg til luftarter (DP117), det nye OUH
  6. Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  7. Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Aabenraa
  8. Godkendelse af strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og den landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi
  9. Godkendelse af forslag om at ændre praksis for omvisitering til den regionale høreklinik
  10. Godkendelse af forlængelse af forsøgsordning med central visitation til klimaterapi for patienter med psoriasis
  11. Godkendelse af styrkelse af det neurofysiologiske område
  12. Godkendelse af udmøntning af midler vedr. "Den sidste tid" - budget 2021
  13. Godkendelse af samarbejde med frivillige inden for det palliative område
  14. Godkendelse af finansieringsmodel for hospice
  15. Godkendelse af udmøntning af midler til Enhed for særligt sårbare patienter
  16. Godkendelse af flytning og udvidelse af Center for Funktionelle Lidelser
  17. Godkendelse af udmøntning af midler til ansættelse af sygeplejersker som kan varetage psykoedukation for patienter med en funktionel lidelse - budget 2021
  18. Godkendelse af udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 1. opslag 2021
  19. Godkendelse af videreførelse af "Et Sundere Syddanmark"
  20. Orientering om laboratorieområdet i forbindelse med COVID-19
  21. Godkendelse af etablering af klinik for seksuel sundhed i Esbjerg
  22. Orientering om status for første år med Hjerteløberne
  23. Godkendelse af udvidelse af samarbejdsaftale med Det Sociale Netværk om headspace
  24. Beslutning om disponering af Omstillingspulje, Psykiatri
  25. Det Syddanske EU-kontor – evaluering og fremtidigt engagement
  26. Godkendelse af tilskud fra kulturpuljen
  27. Godkendelse af tilskud fra temapuljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  28. Godkendelse af midler til initiativ om "STRING Brintkorridor til lastbiler"
  29. Godkendelse af midler til initiativ om "Klimavenlige og cirkulære boligforeninger"
  30. Godkendelse af midler til initiativ om "Beregning af reduktionsstier i DK2020"
  31. Godkendelse af midler til initiativ om "EU-partnerskab (KIC) om kultur og kreativitet"
  32. Godkendelse af midler til initiativ om "Regionalt kulturtræf 2022"
  33. Godkendelse af midler til initiativ om "Det attraktive liv i landdistrikterne"
  34. Godkendelse af midler til initiativ om "Nye Mobilitetstilbud i regionens landområder"
  35. Godkendelse af midler til initiativ om "Flere syddanskere på cyklen"
  36. Godkendelse af midler til initiativ om "Fremtidens demografiske udfordringer"
  37. Godkendelse af midler til initiativ om "Borgerrettet udstilling af jordforureningsdata"
  38. Godkendelse af midler til initiativ om "Kompetencer til den grønne omstilling"
  39. Godkendelse af råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  40. Beslutning vedr. pesticidpartnerskaber i forbindelse med implementering af den regionale udviklingsstrategi
  41. Høringssvar til SOSU Syd vedr. placering af grundforløb 1 i Haderslev
  42. Godkendelse af justering af handleplan for Region Syddanmarks Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2022
  43. Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. statsrevisorernes beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe tvang
  44. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2021)
  45. Navngivning - Odense Universitetshospital
  46. Orientering om forebyggelse af vold og trusler om vold
  47. Møder i stående udvalg i 2022
  48. Meddelelser
  49. Eventuelt
  50. LUKKET PUNKT: IT understøttelse af telemedicin
  51. LUKKET PUNKT: Godkendelse af midler
  52. LUKKET PUNKT: Køb
  53. LUKKET PUNKT: Drøftelse
  54. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/27939
  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2021 - til orientering
  fold dette punkt ind Resume

  Denne økonomi- og aktivitetsrapportering, med forventninger til årsresultat 2021 for Sundhedsområdet, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål, forelægges til orientering.

   

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2021. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

   

  Sundhed

  I lighed med tidligere år forventes der budget- og aftaleoverholdelse i 2021.

   

  Umiddelbart peger denne rapportering på en overordnet set afdæmpet vækst på flere større udgiftsområder, herunder især udgifter til sygehusmedicin, aktivitet på egne sygehuse samt medicintilskud. Øvrige større udgiftsområder under sygesikringen er på niveau med udgiftsudviklingen før COVID-19.

   

  OUH’s løbende opsparing til dækning af flytteudgifter ved Nyt OUH bidrager isoleret set positivt til årets resultat, med ca. 80 mio. kr. Opsparingen til flytning gør det nødvendigt at opretholde et betydeligt konsolideringsomfang, der kan frigøre midler på centrale rammer i flytteårene.

   

  Samtidig indeholder rapporteringen ikke betydelige, uforudsete udgiftsstigninger. ”Budgetværn”, til uforudset aktivitetsvækst, forventes således umiddelbart at kunne frigives senere på året. Dette kan bidrage til at sikre frigørelsen af de nødvendige råderum til dækning af det ekstraordinære udgiftsbehov ved indflytningen til Nyt OUH. Niveauet herfor ser dog ud til at være lavere end i tidligere år, bl.a. som en konsekvens af et markant fald i sygehusenes mindreforbrug.

   

  Usikkerheden i den samlede prognose er stor og markant større end på tilsvarende tidspunkter i tidligere år. Det har primært sammenhæng med et fald i aktiviteten og antallet af henvisninger under 2. bølge af COVID-19 de første måneder af året, uagtet sygehusene i al væsentlighed ikke har lukket ned for aktiviteten i den periode. COVID-19 har således ikke generelt øget ventelisterne. Antallet af henvisninger er stigende de seneste to måneder, og de økonomiske konsekvenser heraf er p.t. vanskelige at prognosticere.

   

  COVID-19 relaterede merudgifter er pr. ultimo april opgjort til 330 mio. kr. Det er p.t. ikke muligt at udarbejde en realistisk årsprognose herfor, da merudgifterne i den resterende del af 2021 vil afhænge af udviklingen i COVID-19 pandemien, vaccineudrulningen, og foranstaltninger til at imødegå udviklingen af antal smittede i Syddanmark.

   

  Regeringen har tilkendegivet, at regionerne også i 2021 kompenseres for afholdte COVID-19 relaterede nettomerudgifter, men hvorvidt det bliver samme ”kompensationsmodel” som for 2020 er p.t. ikke afklaret. Det forventes at COVID-19 udgifterne vil blive kompenseret.

   

  Socialområdet

  Forventningerne til årets resultat viser efter 1. kvartal, samlet set et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

   

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2021 forventer en mindre underbelægning på helårsbasis i forhold til budgetteret.

   

  Der er fortsat, overordnet set, balance mellem budgettet og den forventede belægning.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes der i lighed med tidligere år aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette, fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

   

  For området forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at tage punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/29099
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet juni 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af bevillinger til yngre lægers videreuddannelse og udmøntninger fra centrale forskningspuljer. Driftsbudgettet på Sydvestjysk Sygehus reduceres med effektiviseringsgevinsten vedrørende færdiggørelse af sengebygningen på Esbjerg Sygehus.

  Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budget 2021 er afsat udvidelser i antallet af yngre læger i uddannelse. Udmøntningerne i denne budgettilpasning vedrører konsekvenserne af dimensioneringsplanen for 2020.

  Sydvestjysk Sygehus har tidligere afleveret effektiviseringsgevinsterne vedr. færdiggørelse af laboratoriehus og FAM, og med færdiggørelsen af sengebygningen skal besparelsen på 29,687 mio. kr. ved denne fase af projektet afleveres for 2021 og frem. Sidste del af effektiviseringsgevinsten på 14,843 mio. kr. afleveres i 2022.

   

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Opstartsudgifter, lægeuddannelsen i Esbjerg
  • Udmøntning af budget til investeringsplan 2020
  • Etablering af plasmaferesecenter i Odense, Stærmosegårdsvej 6
  • Tilpasning af forvaltningsbudgetter
  • Driftsramme, digitaliseringsstrategi
  • Budgettilpasning Sundhedsplanlægning
  • Konvertering af lokal investeringsramme for Sygehus Sønderjylland
  • Tilbagebetaling fremrykkede indkøb
  • Sundhedscenter Brørup
  • Tilpasning af lokale investeringsrammer vedr. medicotekniske anskaffelser
  •  Anlægsbevillinger vedr. ændringer i EPJ SYD
  •  Tilpasning af anlægsbevilling vedr. Generalplan – Fase 2, Sydvestjysk Sygehus.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -92,279 mio. kr. netto (indeks 148,3) vedr. de i bilaget anførte projekter

   

  At der foretages tilpasninger af afsatte rådighedsbeløb – netto 0 kr. – som angivet i bilaget.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/22837
  3. Redegørelse vedr. resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud mv. 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal senest den 1. september 2021 afgive redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet i sundhedsvæsenet for år 2020. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

   

  Udarbejdelsen af redegørelsen sker som en del af det regelgrundlag, der er for modtagelsen af det resultatafhængige tilskud samt kommunal medfinansiering og kommunale finansiering af regionerne. Vedlagte rapport er Region Syddanmarks redegørelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Denne redegørelse handler om de resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud Region Syddanmark får fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2020. For staten handler det om den resultatafhængige pulje (nærhedsfinansiering). For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering.

   

  Denne redegørelse har således flere formål. Den skal den opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet i forhold til den statslige resultatafhængige pulje, den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Herunder skal det sikres, at den aktivitet, der er registreret i Region Syddanmarks elektroniske patientjournaler indberettes korrekt til Landspatientregistret (LPR). Derudover skal redegørelsen beskrive det grundlæggende arbejde, Region Syddanmark udfører for at sikre, at de indberettede data er korrekte. Endelig skal den beskrive, hvad både Region Syddanmark og leverandøren af Region Syddanmarks PAS/EPJ-system COSMIC gør for at sikre, at data behandles på en forsvarlig måde.

   

  Samlet konkluderes, at Region Syddanmark har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget oversender redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/30072
  4. Beslutning om håndtering af effektiviseringskravet vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Statens kvalitetsfond bevilgede i 2011 ca. 1,25 mia. kr. til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, med et tilhørende krav om, at det bevilgede projekt kunne dokumentere en afledt driftsmæssig besparelse. Oprindelig besluttede regionsrådet, at effektiviseringskravet skulle realiseres et år efter afslutning af kvalitetsfondsprojektet, men efterfølgende er forudsætningerne omkring de enkelte matriklers profil samt tidsplanen for projekterne ændret. Med baggrund i disse ændringer fremlægges forslag til ændret håndtering og indhøstning af effektiviseringsgevinsten vedr. Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statens kvalitetsfond bevilgede i 2011 1,248 mia. kr. til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til i fremtiden at være ét af fire akutsygehuse i Region Syddanmark. Bevillingen betingede en konsolidering af funktionerne i Sygehus Sønderjylland således, at de enkelte matriklers profil skærpedes og specialer blev geografisk samlet.

   

  Med bevillingen fulgte et krav om, at det bevilgede projekt kan dokumentere en driftsmæssig besparelse på 103,1 mio. kr. (2010 p/l). Effektiviseringskravet blev beregnet på baggrund af og knyttet til byggeprojektets faser og den organisatoriske tilpasning – herunder reduktion i personaleomkostninger til drift på færre enheder.

   

  I forbindelse med tilsagnet vedtog regionsrådet herudover en generel model, som indebar at effektiviseringskravet skulle realiseres et år efter indflytning i de nye kvalitetsfondsbyggerier, idet sygehusene kunne beholde første års effektiviseringsgevinst til at finansiere flytninger og andre engangsomkostninger.

   

  Det samlede effektiviseringskrav udgør 117,5 mio. kr. i 2021-PL, hvoraf Sygehus Sønderjylland pt. har afleveret 60,9 mio. kr. jf. nedenstående.

   

  Mio. kr.

  Opr. Krav

  PL-niveau

  Indfriet

  Krav i 2021-PL

  Oprindelig effektiviseringskrav, jf. tilsagnsskrivelse fra Sundhedsministeriet 1. december 2011

  103,000

  2010

   

  117,544

  Indfriet

   

   

   

   

  - Fase 0, jf. budgettilpasning 2011

  19,195

  2011

  2011

  21,796

  - Fase 1, jf. budgettilpasning 2014

  36,650

  2014

  2015

  39,061

  Rest til udmøntning vedr. fase 2

   

   

   

  56,687

   

  Den resterende effektivisering er pt. forudsat indhøstet i 2022, hvilket er indarbejdet i det regionale grundlag for budget 2021.

   

  Som det fremgår af seneste status vedr. kvalitetsfondsbyggeriet til regionsrådet fra februar 2021 er forudsætningen imidlertid ikke helt i trit med den faktiske afvikling af byggeprojektet.

   

  Jævnfør statusrapporten er den nye sengebygning idriftsat, de kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, og ombygningen af dele af det eksisterende sygehus er i gang, men ombygningerne har dog i nogen grad været påvirket af COVID-19 restriktioner, og forventes pt. først afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Konsekvensen er samlet set, at den sidste kvalitetsfondsrelaterede indflytning fra Sønderborg (neurologien) først sker i februar 2022, og grundlaget for at opretholde fuld realisering fra 2022 er dermed ikke længere tilstede.

   

  Det foreslås derfor, at der i stedet indarbejdes en gradvis indhøstning af effektiviseringskravet, hvor der dels tages udgangspunkt i den senere afslutning, men også i at størstedelen af byggeriet og den tilhørende flytning er gennemført længe inden afslutningen af sidste fase. En tilsvarende model anvendes i forhold til indhøstning af effektiviseringskravet vedr. Sydvestjysk Sygehus.

   

  Med baggrund i en konkret vurdering af effektiviseringspotentialet foreslås følgende profil for indhøstning af effektiviseringskravet:

   

  Mio. kr. (2021-PL)

  2022

  2023

  2024

  2025 ff

  Gennemførte tilpasninger 2019-2021

  - logistik og depotservice

  - sengereduktioner i flere afdelinger

  30,000

  30,000

  30,000

  30,000

  Afdelingsbidrag B2022

  - bl.a. talegenkendelse og generel effektivisering

   

  13,000

  13,000

  13,000

  Besparelser bygningsdrift Sønderborg

  - efter endelig tilpasning og rømning

   

   

  13,687

  13,687

  I alt

  30,000

  43,000

  56,687

  56,687

   

  Udover forskydninger i tidsplanerne er der over tid også sket en række ændringer i forhold til profilen for matriklerne i Sygehus Sønderjylland, som oprindeligt blev fastlagt med gennemførselsplanen ”Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed” og tillægget hertil ”Fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland” fra 2008.

   

  Strukturen er således tilpasset ved flere lejligheder, senest med ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse”, som regionsrådet godkendte i juni 2018.

   

  I forhold til de driftsmæssige betingelser for realisering af effektiviseringskravet vedr. Sygehus Sønderjylland var det oprindelig forudsat at matriklen i Sønderborg skulle håndtere visiterede akutte medicinske patienter, elektive ortopædkirurgiske patienter samt dagkirurgiske og ambulante funktioner inden for en række specialer. Den faglige tyngde og tilhørende beredskabsniveau til patienterne vurderedes på daværende tidspunkt ikke at nødvendiggøre tilstedeværelse af intensiv kapacitet i Sønderborg, og den intensive kapacitet skulle derfor i stedet udbygges i Aabenraa.

   

  ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse” omfatter derimod en permanent intensiv kapacitet på specialsygehuset i Sønderborg på 4 senge, drevet i samarbejde med det intensive afsnit på akutsygehuset i Aabenraa. Kapaciteten fastholdes dermed også efter flytningen af de urologiske og neurologiske patienter til Akutsygehuset i Aabenraa.

   

  Patienter fra de tilbageværende medicinske specialer i Sønderborg har de første fire måneder af 2021 haft et træk på de intensive senge i Sønderborg svarende til en belægningsprocent på 68 ved fire senge, så udover at reducere behovet for at flytte intensivpatienter mellem sygehusets matrikler, vurderes fire senge også fortsat at være den optimale kapacitet.

   

  De ændrede forudsætninger med opretholdelse af flere funktioner har dog konsekvenser for den potentielle driftsbesparelse af kvalitetsfondsprojektet, ligesom det også har været tilfældet i forhold til den forventede besparelse ved samling af fødselsområdet på Nyt OUH, hvor der i forbindelse med budget 2022 skal afsættes økonomi til fortsat varetagelse af fødsler i Svendborg.

   

  Det foreslås på denne baggrund at Sygehus Sønderjylland tilsvarende kompenseres for merudgifterne ved fortsat opretholdes af intensivfunktionen i Sønderborg.

   

  Med udgangspunkt i Sygehus Sønderjyllands bemandingsprofiler er merudgiften opgjort til 7,535 mio. kr. årligt, svarende til omkostningerne ved et ekstra døgndækkende vagtlag med speciallæger samt en ekstra døgndækkende sygeplejekoordinator og en ekstra sygeplejerske i dagvagt, modregnet sparede udgifter ved det forudsatte anæstesiberedskab. Den konkrete beregning og forudsætninger herfor er beskrevet i bilaget.

   

  Kompensationen foreslås bevilget parallelt med indhøstningen af effektiviseringskravet, dvs. med start i 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At effektiviseringskravet vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa indfases gradvist, med 30 mio. kr. i 2022, 43 mio. kr. i 2023 og 56,687 mio. kr. fra 2024 og frem.

   

  At Sygehus Sønderjylland bevilges 7,535 mio. kr. årligt fra 2022, svarende til merudgiften ved opretholdelse af intensivfunktionen i Sønderborg.

   

  At budgetændringerne indarbejdes som en del af budget 2022 og overslagsårene til budget 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/26601
  5. Godkendelse af etablering af forsyningsanlæg til luftarter (DP117), det nye OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre forsyning af medicinske gasarter til fx kliniske funktioner og laboratorier skal der etableres to tankgårde på det nye OUH matriklen til oxygen og nitrogen, hvorfra gasserne føres ind i sygehusets interne forsyningsnet. Nærværende sag forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til etablering af forsyningsanlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det nye OUH skal der være en sikker forsyning af medicinske gasarter med henblik på en optimal drift af kliniske funktioner, laboratorier og øvrige hospitalsfunktioner. Derfor skal følgende gasarter være til rådighed for personalet på sygehuset:

   

  -          Oxygen (ilt – Lægemiddel og livsvigtig gas)

  Anvendelse: Medicinske indåndingsformål i forbindelse med fx anæstesi, intensiv behandling, lungesygdomme, genoplivning m.v.

   

  -          Medicinsk trykluft (medicinsk gas – livsvigtig gas)

  Anvendelse:  Medicinske indåndingsformål i forbindelse med fx anæstesi, intensiv behandling, lungesygdomme, genoplivning m.v.

   

  -          Dinitrogenoxid (lattergas - lægemiddel)

  Anvendelse:  I forbindelse med smertelindring på fx fødeafdelinger.

   

  -          Vakuum (medicinsk gas – livsvigtig gas)

  Anvendelse: Til at skabe frie luftveje hos patienter og er derfor en livsvigtig medicinsk gas. I operationsstuer anvendes vakuum ikke kun til at skabe frie luftveje, men også til sug af blod og andet sekret i forbindelse med operationer.

   

  -          Kuldioxid (CO2 - medicinsk gas)

  Anvendelse: I forbindelse med kikkertundersøgelser.

   

  -          Anæstesiudsug

  Anvendelse: Udsug i forbindelse med anæstesi på operationsafdelinger for at fjerne anæstesigasserne fra operationsstuen – primært arbejdsmiljørelateret.

   

  -          Diatemisug

  Anvendelse: I forbindelse med operation til fjernelse af røg i forbindelse med brugen af el-kirurgi, hvor man brænder væv eller kar.

   

  -          Højisolationsug

  Anvendelse: Til højisolation i DP07 skal der etableres et separat vakuumsystem, idet eventuelle vira vil blive opsamlet i vakuumsystemet.

   

  Herudover skal det sikres, at nitrogen (kvælstof) er til rådighed til laboratorieanvendelse. Nitrogen anvendes primært som ”dækgas” over vævsprøver etc., således at luftens oxygen ikke påvirker forsøget eller testen.

   

  Ovenstående gasser sikrer, at det er muligt at udføre kliniske procedurer som fx operationer samt sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø for personalet i form af specialudsug, der hvor det er påkrævet. Forsyningssystemet og anvendelse af gasarter er kendt fra OUH i dag.

   

  For at skabe en optimal forsyningssikkerhed for ovenstående luftarter etableres to tankgårde i henholdsvis den sydlige og nordlige ende af matriklen. I begge tankgårde vil der være oxygentanke samt en tank med flydende nitrogen og en tank til gasformigt nitrogen i den nordlige tankgård. Fra tankgårdene føres gasserne ind på sygehusets interne forsyningsnet. Der etableres tre forsyningskilder, således at der er sikkerhed for fuld drift af sygehuset på trods af udfald på en af forsyningskilderne.

   

  Til forsyning af de forskellige laboratoriegasser decentralt på sygehuset skal der bruges 20 tømningscentraler. Disse består af 2 sæt gasflasker, således at der ikke vil opstå tørløb og dermed fejl eller ventetid på laboratorieprøver eller andre funktioner. Centralerne kobles op til SCADA-systemet for overvågning af tidspunkt for flaskeskift. Centralerne placeres i brandsikrede skabe udvendig på facaden på bygningerne i umiddelbar nærhed af, hvor de enkelte gasarter skal bruges. Særligt til Nuklear Medicinsk Afdeling skal der bruges så mange forskellige specialgasser, at der bliver bygget et specielt skur til at huse disse gasser. Udskiftning af flasker på disse centraler udføres af Bygnings Drift og service på OUH. Øvrige påfyldninger og udskiftninger varetages af akkrediterede gasforsyningsvirksomheder.

   

  Økonomi

  Det samlede budget for projektet er 17,5 mio. kr.

   

  Det forventes at projektet deles op i mindre enheder af hensyn til meget specifikke krav til de enkelte elementer i projektet, som en enkelt leverandør ikke forventes at ville kunne løfte. Anskaffelsen af projektleverancerne forventes at være via tilkøb ved Odense Hospital Project Team (OHPT) og underhåndsbud.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH vil som en del af kontrakten indhente option på service af systemet, således OUH har mulighed for at indgå aftale om fremtidig vedligeholdelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At indledende projektbeskrivelse for forsyningsanlæg til luftarter til det nye OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH

  At der meddeles bevilling på 16,433 mio. kr. til formålet (indeks 120,61)

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 til formålet, finansieret af den afsatte ramme til it, apparatur og inventar på Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien

  At der til psykiatriens andel meddeles anlægsbevilling på 1,067 mio. kr. til formålet (indeks 148,3)

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den allerede afsatte ramme vedr. Nyt OUH – Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den vedtagne økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-06-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15931
  6. Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2021 og Det Tredje Øje rapporten (DTØ) for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundhedsministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter. Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporten skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Den generelle usikkerhed om spredningen af COVID-19, omfanget og varigheden af myndighedernes restriktioner/krav samt totalentreprenørens varsling af, at der kan forventes nye påvirkninger som følge af pandemiens anden bølge, er den primære baggrund for, at trafiklysmarkeringen for ”tid” forbliver gul.

   

  Den 15. september 2020 blev der indgået aftale (allonge IV) med totalentreprenøren på DP03-08 om tidsfristforlængelse. Projektorganisationen for Nyt OUH har siden november 2020 modtaget løbende orienteringer fra totalentreprenøren på DP03-08, som primært omhandler forventede projektpåvirkninger som følge af anden bølge af COVID-19 pandemien. Totalentreprenøren har netop fremsendt yderligere materiale om påvirkningen af COVID-19. Forhandlingerne forventes igangsat i maj/juni 2021.

   

  Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog ved udgangen af 1. kvartal 2021 er højere end det estimerede reservebehov. Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” rapporteres som grøn.

   

  Periodens primære aktiviteter har ligesom foregående kvartal primært været betonarbejde og betonelementmontage. Råhusarbejderne for DP04-07 er færdiggjort og i fuld højde. Råhusarbejderne for DP08 forventes færdiggjort i foråret 2021. For råhusarbejderne for DP03 er størstedelen færdig, men der mangler en gangbro over Hospitalsringen, som forventes færdiggjort i 2. kvartal 2021. Montage af facadeelementer og vinduer pågår på DP03, DP04 og DP07. Facademontage på DP05 og DP06 forventes igangsat i maj/juni måned. Forventningen er, at alle betonfacader vil være afsluttet i starten af 3. kvartal 2021 bortset fra facaderne i DP08.

   

  Der er igangsat indvendige arbejder med gipsvægge og rør i DP04. Der påbegyndes ligeledes installation af præfabrikerede badeværelser i DP04.

   

  Logistik- og sterilcentral
  Totalentreprenøren har afsluttet hovedprojektering, og byggeperioden er indledt i 4. kvartal 2020. Jord og betonarbejderne og indvendig kloak er påbegyndt. Montage af betonelementer er sat i gang i uge 15, 2021.Totalentreprenøren følger tidsplanen.  

   

  Aptering af rårum
  Projekterings- og optimeringsfasen (fase 1) blev igangsat umiddelbart efter kontraktindgåelse i januar 2021, idet en klage, modtaget fra den ikke valgte tilbudsgiver, forsinkede kontraktindgåelsen. Fase 1 gennemføres for at specificere detailløsninger for delprojektets hovedelementer; aptering, udstyr og flytning. Fasen skal ligeledes sikre, at projektet kan gennemføres inden for det afsatte rammebudget. I takt med løbende afklaringer i fase 1 imødegås en række grænsefladeproblemstillinger mod det resterende projekt, DP03-DP08.

   

  Regionsrådet forelægges sagen på ny i forbindelse med indgåelse af endelig og ubetinget kontrakt, hvor der samtidig søges om en samlet bevilling til projektet.  Dette forventes at ske i 3. kvartal 2021.

   

  Kassetransportsystem og WMS (DP102)
  Kontrakten med Gibotech blev underskrevet i januar 2021. For nuværende er projektet i designfasen, hvor systemet bliver designet af Gibotech i tæt samarbejde med Projektorganisationen for Nyt OUH. Designfasen afsluttes efter sommerferien, hvor der i slutningen af fasen sker et overlap med igangsættelse af produktionen med henblik på optimering af tidsplanen for projektet.

   

  Revisorerklæring og DTØ
  Revisors erklæring er modtaget og rummer ingen supplerende oplysninger.

   

  Den uvildige risikovurdering – DTØ konkluderer, at de er enige i kvartalsrapportens vurdering af, at økonomi og kvalitet er inden for rammerne af kvalitetsfondsbevillingen, og at de i lighed med kvartalsrapporten ser udfordringer med tidsplanen. Det ser de bl.a. også komme til udtryk i lavere bemanding og lavere fakturering end forventet på DP 03-08. Herudover fremhæver DTØ også den generelle mangel på byggematerialer, som en faktor der også påvirker den nuværende situation for byggeriet af det nye OUH.

   

  DTØ har i 1. kvartal 2021 udarbejdet to nye anbefalinger til projektet:

   

  1. DTØ anbefaler, at man fra bygherres side i forlængelse af valget af Dalux, som det foretrukne system til drift af byggesagen og dokumentation foruden ViewPoint yder en koordineret indsats for at ensarte brugen af Dalux på tværs af byggeriets aktører – i det tilfælde de vil indgå i brugen af systemet – og aktiviteter og fuldende den igangværende implementering af Dalux, hvor denne er påbegyndt.

   

  Nyt OUH’s kommentar: I starten af 2. kvartal af 2021 udfases det nuværende tilsynsværktøj, og et nyt ibrugtages. Forud herfor er der foretaget systemdesign og opsætning, således at der sikres ensartethed på tværs af projekter.

   

  1. DTØ anbefaler, at bygherre udarbejder en række risikoscenarier for, hvordan den opståede forsinkelse kan influere på projektet, herunder navnlig i relation til eventuelle krav fra OHPT i forbindelse med dennes varsling.

   

  Nyt OUH’s kommentar: Der pågår løbende drøftelser af forskellige risikoscenarier og håndtering heraf med styregruppen og projektets ledergruppe.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 og DTØ rapporten for 1. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporten for 1. kvartal 2021 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-06-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28468
  7. Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundhedsministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt status og opfølgning vedrørende kvalitetsfondsprojektets effektiviseringskrav, som afrapporteres én gang årligt. Under hensyn til projektets fremadskredne stade er det aftalt med Sundhedsministeriet, at den uvildige risikovurdering frem mod aflevering foretages for hver anden rapportering. Derfor er denne ikke udarbejdet for denne rapportering.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet, og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik den 20. februar 2020.

   

  Bygning S (sengebygningen) og alle øvrige arbejder omfattet af hovedtilbuddet er idriftsat

  og ibrugtaget senest primo 2. kvartal 2020. Dog undtaget heliporten, som blev afleveret og ibrugtaget i 4. kvartal 2020.

   

  Heliporten er fuldt funktionsdygtig, men har karakter af frivillig landingsplads, idet den formelle godkendelse i Trafikstyrelsen p.t. udestår. Arbejdet hermed pågår.

   

  De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af Corona-restriktioner, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten i nogle af byggeområderne. For ombygningsarbejder omfattet af optionstilbuddet er der i løbet af 2020 foretaget successiv færdiggørelse og ibrugtagning, senest med Mikrobiologiens og Patologiens flytning fra Sønderborg ultimo februar, og Opvågningens interne flytning primo april 2021.

   

  Corona-beredskabet og tiltag for minimering af smittespredning har samlet set haft en negativ effekt på fremdriften. Vurderingen er at ombygningsarbejderne under ét er blevet 6-8 uger forsinket. Dertil kommer en yderligere forsinkelse i bygning A, hvor hele bygningen har været inddraget i forbindelse med Corona-beredskab fra medio marts til medio juni 2020, hvorefter halvdelen af bygningen har været frigivet til byggeaktivitet, og resten af bygningen fortsat har været en del af Corona-beredskabet, frem til medio april 2021.

   

  Der blev medio marts 2021 afholdt AB92-aflevering for arbejder omfattet af optionstilbuddet, dog således, at bygning A, EL2 og den endnu ikke færdiggjorte del af bygning C ikke er omfattet af afleveringen. De resterende byggeaktiviteter i disse 3 bygninger overtages af bygherre, jf. afsnit 3.1.

   

  Det samlede projekt kan således i al væsentlighed holdes inden for rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvor byggetiden inklusiv risikotid løber frem til august 2021. Der vil imidlertid være mangelafhjælpning og byggeaktiviteter for mindre dele af projektet, som fortsætter frem til oktober, og det er forventningen, at byggeaktiviteterne kan afsluttes omkring medio oktober 2021.

   

  Tid for Fase 2 er således uændret markeret grøn, da alle væsentlige flytninger og ibrugtagninger er gennemført inden for rammerne af den godkendte tidsplan, og ovennævnte aktiviteter frem til medio oktober ikke har indflydelse på driften.

   

  Økonomien er samlet set fortsat inden for budget, og er således fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 4. kvartal 2020. Der er dog i projektet fortsat meget fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder.

   

  Efter aftale med Sundhedsministeriet er det vurderingen, at de likvide reserver

  er tilstrækkelige til at imødegå det forventede omfang af uforudsete omkostninger på de udestående ombygningsarbejder, hvorfor Change Request kataloget udgår som

  styringsværktøj i forhold til identifikation af væsentlige besparelsesmuligheder.

   

  Summen af de resterende reserver (sum af ikke disponerede midler) andrager 2,1 mio. kr. med udgangen af 1. kvartal 2021.

   

  Det er ligeledes aftalt med ministeriet, at Region Syddanmark sender sidste kvartalsrapportering til ministeriet pr. 3. kvartal 2021. På det tidspunkt vil der kun udestå meget begrænsede udgifter til byggeri (ca. 5 mio. kr.) og indkøb af det sidste apparatur (ca. 20 mio. kr.). På den baggrund er det ministeriets vurdering, at projektet efter det oplyste i praksis er afsluttet inden for totalrammen og øvrige tilsagnsvilkår, og at videre rapportering dermed ikke er nødvendig. Projektet forventer at aflægge anlægsregnskab i 2021, i hvilket der vil være reserveret midler til afholdelse af de sidste udgifter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-06-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/26016
  8. Godkendelse af strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og den landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i 2020 at afsætte 3 mio. kr. til samarbejdet med den nye landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi. Midlerne udmøntes gennem en strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og klyngen. Aftalen er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse. Derudover indstilles det, at samarbejdet med klyngen får en længerevarende karakter og også medfinansieres med i alt 6 mio. kr. i 2022 og 2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 25. maj 2020 besluttede regionsrådet at afsætte 3 mio. kr. til samarbejde med den nye landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi. Det blev besluttet, at midlerne udmøntes gennem en strategisk samarbejdsaftale under forudsætning af, at der bygges videre på de syddanske styrker, og at den eksterne finansiering opnås.

   

  Regionsrådet tilkendegav desuden i forbindelse med budget 2021 enighed om at drøfte den fremadrettede finansiering under de angivne forudsætninger, når den nye landsdækkende sundhedsklynge er etableret.

   

  Endvidere besluttede regionsrådet den 22. marts 2021 at udmønte 400.000 kr. af den allerede afsatte ramme til klyngen til afholdelsen af WHINN 2021, der videreføres som et nationalt initiativ i regi af den nye klynge, betinget af at fysiske aktiviteter afholdes i Syddanmark, og at aktiviteterne bidrager til at synliggøre syddanske styrker inden for velfærdsteknologi, sundhedsrobotter og kunstig intelligens.

   

  Samarbejdet med den nye klynge understøtter målet om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation i den regionale udviklingsstrategi og delstrategien for Sunde Levevilkår, som er indarbejdet i Innovationsstrategien. Initiativet bidrager særligt til FN’s Verdensmål 3, 9 og 17.

   

  Klyngen, Danish Life Science Cluster, er nu etableret, og de regionale klynger virksomhedsoverdrages til den nye klynge. Danish Life Science Cluster etableres med i alt 5 klyngefilialer, én i hver region. Klyngens hovedkontor placeres i København. Hver filial skal dække hele klyngens fagområde inden for life science og velfærdsteknologi, varetage tovholderfunktioner på en række nationale initiativer inden for forskellige fagområder og være specialiseret inden for dele af indsatsområderne. I den syddanske filial vil specialiseringen være inden for velfærdsteknologi, kunstig intelligens, drone- og robotteknologi.

   

  Klyngen har opnået ekstern finansiering, dels via tilsagn fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har afsat 21 mio. kr. til klyngen for perioden 2021-2024, dels fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som har givet et tilsagn på 13 mio. kr. til klyngen for perioden 2021-2022.

   

  Derudover har alle regioner besluttet at medfinansiere klyngen med fokus på aktiviteter, som kan bidrage til et bedre sundhedsvæsen. En del af de regionale midler vil blive matchet med bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, såfremt aktiviteterne placeres i klyngens regionale filialer og understøtter de regionale styrker.

   

  Regionernes samarbejde med og finansiering af klyngen tager afsæt i en strategisk samarbejdsaftale, som hver enkelt region indgår med klyngen. Aftalen indeholder dels nogle fælles, tværregionale indsatsområder, dels nogle specifikke indsatsområder, som knytter sig til den enkelte regions særlige styrker og økosystem. Udkast til Region Syddanmarks aftale er vedlagt som bilag.

   

  Der foreslås indgået en treårig aftale med klyngen under en række forudsætninger, som skal sikre, at klyngens tilbud og aktiviteter er værdiskabende for hele det syddanske sundhedsvæsen. Der lægges således bl.a. op til at etablere en følgegruppe med lokale og regionale aktører, som skal sikre, at den regionale filial bedst muligt kan varetage regionens samlede interesser. Desuden er der bl.a. forudsat dialog og samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital, herunder centrene for klinisk robotteknologi og kunstig intelligens (CCR og CAI-X) samt Region Syddanmarks regionale innovationsgruppe, som omfatter alle regionens hospitalsenheder.

   

  Foreningen Welfare Tech har på en generalforsamling den 27. april 2021 enstemmigt besluttet at overdrage samtlige medarbejdere, aktiviteter og midler til Danish Life Science Cluster. Midlerne, der overføres til klyngen, bliver i udgangspunktet i den syddanske filial. Aktiviteterne i den syddanske filial, vil især bygge på de særlige syddanske styrker inden for velfærdsteknologi, kunstig intelligens, drone- og robotteknologi samt tværfaglig iværksætteri. Derudover får den syddanske filial en meget central rolle i opbygningen af klyngen, med blandt andet tværgående ansvar for projektmanagement, økonomi, HR, medlemsbetjening og guldklynge-certificering i forhold til EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

   

  Administrationen vurderer, at den nye landsdækkende klynge med en stærk filial i Odense kan blive et stort aktiv for Region Syddanmark. Med afsæt i de særlige syddanske styrker kan klynge-filialen i Syddanmark bygge bro, etablere innovationsprojekter og skabe netværk mellem sundheds- og velfærdsektoren, virksomhederne og videnmiljøer med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger til gavn for sundhedssektoren og borgerne med afsæt i klinikkens behov.

   

  Region Syddanmarks samarbejde med klyngen bør derfor være af strategisk og længerevarende karakter, og det indstilles således, at der indgås en treårig strategisk samarbejdsaftale med klyngen, som ud over den allerede afsatte ramme på 3 mio. kr.  indebærer, at Region Syddanmark medfinansierer klyngen med yderligere 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023, så der kan opbygges et tæt og værdiskabende samarbejde med klyngen i et regionalt perspektiv. Midlerne bindes op på den strategiske samarbejdsaftale, hvor leverancerne til Region Syddanmark fastlægges i årlige handlingsplaner og budgetter, som skal godkendes af Region Syddanmark.

   

  Sagen forelægges til orientering i udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At det vedlagte udkast til en treårig strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Danish Life Science Cluster godkendes som overordnet ramme for samarbejdet med klyngen, herunder at der indgås aftale om yderligere medfinansiering af klyngen med 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

   

  At de resterende 2,6 mio. kr. af den allerede afsatte ramme på 3 mio. kr. udmøntes til samarbejde med klyngen i 2021.

   

  At administrationen bemyndiges til at indgå den endelige samarbejdsaftale med klyngen inden for regionsrådets overordnede godkendte rammer for samarbejdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-06-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/22302
  9. Godkendelse af forslag om at ændre praksis for omvisitering til den regionale høreklinik
  fold dette punkt ind Resume

  Ventetiden til høreapparatbehandling på regionens høreklinikker er faldet markant siden april 2018. Ventetiden i Region Syddanmark er pr. april 2021 mellem 4-16 uger. Derudover er der sket et fald i antallet af patienter på venteliste til høreapparatsbehandling. I sagen foreslås, at det fremadrettet bliver muligt at omvisitere patienter, som har mere end 3 måneders ventetid til høreapparatsbehandling til den regionale høreklinik i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 25. juni 2018 en handleplan for nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling på regionens fire høreklinikker. Sygehusene har gjort en stor indsats for at få gennemført initiativerne i handleplanen, og ventetiden til høreklinikkerne er efterfølgende faldet markant. Faldet er fortsat til trods for, at aktiviteten blev lukket i foråret 2020 grundet COVID-19.

   

  I budgetaftale 2021 blev der afsat 1 mio. kr. til etablering af ny høreboks i Svendborg og Middelfart. Grundet forsinkelser i levering er høreboksene først nu ved at være klar til at blive taget i drift. Høreboksen i Svendborg tages i drift ultimo april og høreboksen i Middelfart medio maj 2021. Sygehus Lillebælt oplyser, at man pt. oplever udfordringer med rekruttering af personale.

   

  Ventetiden på regionens 4 høreklinikker pr. april 2021 er:

   

  Odense (OUH)

  16 uger (faldet fra 121 uger i april 2018)

  Vejle (Sygehus Lillebælt)

  16 uger (faldet fra 123 uger i april 2018)

  Sønderborg (Sygehus Sønderjylland)

  4 uger (faldet fra 59 uger i april 2018)

  Esbjerg (Sydvestjysk Sygehus)

  2 uger (faldet fra 72 uger i april 2018)   

   

  Ventetiden til den regionale høreklinik i Sønderborg er aktuelt på 4 uger.

   

  Antallet af personer, der har udsigt til at vente mellem 3-5 måneder til høreapparatbehandling, har været kontinuerligt faldende. I februar 2020 var der således 1.188 patienter, der havde udsigt til at skulle vente mellem 3-5 måneder på høreapparatsbehandling, mens der pr. 1. maj 2021 er 235 patienter. 

   

  Antallet af personer, der har udsigt til at skulle vente i mere end 6 måneder, har ligeledes været faldende, og pr. 1. maj 2021 er der således 5 patienter på OUH, der har udsigt til at skulle vente mere end 6 måneder.

   

  Forslag om at ændre praksis for omvisitering til den regionale høreklinik 
  For at få nedbragt ventetiden til høreapparatsbehandling besluttede regionsrådet den 27. februar 2017, at der skulle etableres en regional høreklinik i tilknytning til den eksisterende høreklinik på Sygehus Sønderjylland (Sønderborg). I første omgang var præmissen, at borgere med udsigt til mere end 12 måneders ventetid skulle tilbydes omisitering til den regionale høreklinik. Idet kun få patienter tog imod dette tilbud, besluttede regionsrådet den 22. januar 2018, at patienter med udsigt til mere end 9 måneders ventetid skulle tilbydes omvistering til den regionale høreklinik. Derudover blev det besluttet, at patienter, der tog i mod dette tilbud, skulle være tilknyttet den regionale høreklinik det første halve år med henblik på justering og kontroller. Efter det halve år kunne patienterne igen blive tilknyttet deres ”lokale” høreklinik.

   

  Pr. 1. maj 2021 er der ingen af høreklinikkerne i Region Syddanmark, som har 9 måneders ventetid til høreapparatsbehandling. Der stilles derfor forslag om, at patienter med udsigt til mere end 3 måneders ventetid tilbydes omvisitering til den regionale høreklinik. Præmissen for omvisiteringen vil være den samme som hidtil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At patienter med udsigt til mere end 3 måneders ventetid tilbydes omvisitering til den regionale høreklinik i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/22605
  10. Godkendelse af forlængelse af forsøgsordning med central visitation til klimaterapi for patienter med psoriasis
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af rejserestriktioner på grund af COVID-19 foreslås den 2-årige forsøgsordning med visitation til klimaterapi via Hudafdelingen på OUH forlænget. Det sker for at styrke grundlaget for evaluering af modellen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark vedtog 25. februar 2019 en revideret retningslinje for visitation til klimaterapi til patienter med psoriasis. Det skete på baggrund af en stigende tendens i antallet af henvisninger til klimaterapi og et billede, hvor nogle speciallæger henviste oftere til klimaterapi end andre. Der kunne ligeledes, på tværs af regionerne, konstateres forskelle i henvisningspraksis. Retningslinjen, der blev udarbejdet på grundlag af faglige anbefalinger fra Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, indgår som bilag 1.

   

  Med den reviderede retningslinje ville man, i en forsøgsperiode på 2 år fra 1. juni 2019 frem til 1. juni 2021, lade visitation og den forudgående lægelige vurdering udgå fra Hudafdeling I og Allergicentret på OUH. Hensigten var at skabe en mere ensartet visitering samt at vurdere effekten af klimaterapi.

   

  Efter forsøgsperioden på 2 år skulle modellen evalueres med henblik på eventuel decentralisering af visitation til speciallægepraksis. Som et led i evalueringen skulle foretages en systematisk gennemgang af klimaterapiforløbene samt en vurdering af effekten af klimaterapien.

   

  Hudafdeling I og Allergicentret på OUH har opgjort, at 16 patienter er blevet henvist til klimaterapi i Region Syddanmark i perioden 1. juni 2019 til 25. marts 2021. Heraf er 5 patienter af OUH blevet indstillet til klimaterapi. I efteråret 2019 var 31 patienter på klimarejse ud fra tidligere visitationsordning. Der har dog i den 2-årige forsøgsperiode været indført en række rejserestriktioner som følge af COVID-19, hvilket må formodes at have påvirket forventningen til at kunne blive henvist til klimaterapi.

   

  For at øge grundlaget for at kunne evaluere virkningen af den centrale visitation til klimaterapi foreslås det at forlænge forsøgsperioden indtil udgangen af 2021.

   

  Det fremgår af gældende retningslinje for visitation til klimaterapi for patienter med psoriasis i Region Syddanmark, at egnede patienter skal opfylde blandt et kriterium om sværhedsgrad for psoriasis svarende til PASI større end 10. PASI bruges af hudlæger til at følge patienter med psoriasis over tid og til at evaluere effekten af behandlinger. Metoden går ud på at vurdere, hvor stort et område der er dækket samt hvor slemt området er angrebet, og derefter kombinere tallene i en samlet score.

   

  Dansk Dermatologisk Selskab har i januar 2021 udgivet nye nationale guidelines for behandling af psoriasis. Heraf fremgår det, at ”klimaterapi må anses for værende en niche-behandling. Der kan derfor ikke opstilles specifikke krav til PASI og DLQI, som skal være opfyldt, for at henvisning kan finde sted.”

   

  DLQI er et spørgeskema, der udfyldes af patienter med psoriasis for at vurdere livskvalitet med psoriasis. Spørgeskemaet indeholder 10 spørgsmål til patientens hverdag og sygdommens indflydelse på for eksempel sport, fritid, arbejde og personlige relationer.

   

  For at imødekomme de nye nationale guidelines for behandling af psoriasis fra Dansk Dermatologisk Selskab foreslås det, at egnethedskriteriet i visitationsretningslinjen om PASI større end 10 suspenderes, indtil der politisk er taget stilling til visitation i Region Syddanmark på baggrund af den kommende evaluering.

   

  Det foreslås endvidere, at sundhedsudvalget på møde i 1. kvartal 2022 forelægges evaluering af centraliseret visitation til klimaterapi med henblik på at drøfte grundlag for en fremtidig retningslinje for visitation til klimaterapi til patienter med psoriasis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forlænge forsøgsperioden med centraliseret visitation til klimaterapi indtil udgangen af 2021.

   

  At der indtil evaluering af forsøgsordning foreligger kan ses bort fra visitationsretningslinjens egnethedskriterium nr. 1 vedrørende PASI større end 10 for at imødekomme nye nationale guidelines fra Dansk Dermatologisk Selskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Lars Mogensen stiller ændringsforslag om, at forsøgsperioden med centraliseret visitation til klimaterapi stoppes pr. 1. juli 2021, og retningslinjerne gældende fra før 1. juni 2019 træder i kraft i stedet.

   

  1 medlem (Lars Mogensen) stemte for. 10 medlemmer stemte imod (Poul-Erik Svendsen,

  Kristian Nørgaard, Andrea Terp, Poul Fremmelev, Michael Nielsen, Villy Søvndal, Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger, Mustapha Itani, Preben Jensen). Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen. 10 medlemmer stemte for (Poul-Erik Svendsen, Kristian Nørgaard, Andrea Terp, Poul Fremmelev, Michael Nielsen, Villy Søvndal, Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger, Mustapha Itani, Preben Jensen). 1 medlem (Lars Mogensen) stemte imod.

   

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27267
  11. Godkendelse af styrkelse af det neurofysiologiske område
  fold dette punkt ind Resume

  For at sikre neurofysiologisk kapacitet i Region Syddanmark forelægges der en sag vedrørende uddannelse af neurologer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kapaciteten på det neurofysiologiske område har længe været presset. Dette har i høj grad været afspejlet i lange ventetider på området og et stort antal patienter, som er udvisiteret til undersøgelse på privathospital.

   

  Manglen på neurologer i almindelighed og særligt neurofysiologer har gjort, at det ikke er muligt at tilvejebringe den fremtidige neurologiske kapacitet udelukkende ved at rekruttere færdiguddannede neurofysiologer. Det er derfor nødvendigt at iværksætte en indsats for at uddanne neurologer til at kunne varetage det neurofysiologiske fagområde. Dette kan bidrage til at opretholde kapaciteten på det neurofysiologiske område i både Region Syddanmark og landet som helhed samt sikre, at der uddannes nye læger til fagområdet.

   

  Samtidig er det neurofysiologiske område også en forudsætning for varetagelse af en række specialiserede funktioner og derfor afgørende for den videre udvikling af specialiseret behandling i Region Syddanmark.

   

  Det foreslås således, at der planlægges efter at etablere en pulje på 4 uddannelsespladser, der kan fordeles mellem enhederne afhængig af, hvorvidt der kan findes egnede kandidater til uddannelsen. Der er således tale om en generel udvidelse af tilbuddet i Region Syddanmark som helhed.

   

  Derfor foreslås udgiften til uddannelsesmodtageren dækket det første 1,5 år, hvor der tages udgangspunkt i en gennemsnitslønudgift på 0,787 mio. kr. årligt pr. uddannelsesforløb. Det sidste års uddannelse vil den afdeling, som afholder uddannelsen, selv afholde lønudgiften under forudsætning af, at neurofysiologien fortsat skal være aktivitetsafregnet.

   

  Den samlede bevilling for 4 uddannelsesforløb i neurofysiologi á i alt 1,181mio. kr. anløber således 4,722 mio. kr. svarende til 1,5 års uddannelse pr. forløb.

   

  Bevillingen forslås finansieret af meraktivitetspuljen.

   

  Se vedlagte bilag for yderligere uddybning om sagen.

   

  Sagen behandles i sundhedsudvalget den 1. juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der til styrkelse af det neurofysiologiske område i Region Syddanmark afsættes en bevilling på i alt 4,722 mio. kr. svarende til 4 forløb á 1,5 års uddannelse.

   

  At bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen med udmøntning i løbende budgettilpasningssager svarende til, hvornår forløbene igangsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/20609
  12. Godkendelse af udmøntning af midler vedr. "Den sidste tid" - budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til anvendelse af delmidler vedrørende ”Den sidste tid”, hvor der i budgetaftale 2021 blev afsat midler til en styrket indsats. Det handler om initiativer, der kan understøtte tidlig screening og opsporing af behov for palliativ støtte og behandling, øget inddragelse af og støtte til pårørende samt videreudvikling af hospice.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2021 er der afsat midler til en styrket indsats for ”Den sidste tid”. Konkret er der afsat 8 mio. kr. i 2021, mens der er afsat 10 mio. kr. i 2022 og frem. Hertil kommer, at der inden for formålet blev prioriteret 4 årsværk til sygeplejersker, jf. udmøntningen af de 107 ekstra sygeplejersker. Midlerne blev afsat på baggrund af anbefalinger fra en regional arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med budgetaftale 2020, hvor der blev sat fokus på den regionale palliative indsats. Arbejdet centrerer sig omkring følgende temaer for en styrket palliativ indsats:

   

  1. Screening og tidlig opsporing af behov for palliativ støtte og behandling.
  2. Øget kapacitet i de specialiserede palliative teams samt mere ensartet samarbejdsstruktur.
  3. Inddragelse af og støtte til pårørende.
  4. Inddragelse af frivillig.
  5. Videreudvikling af hospicetilbud.

   

  Regionsrådet har på møde den 25. januar 2021 truffet beslutning om udmøntning af dele af de afsatte midler til sygehusene, der omhandler pkt. 2 - øget kapacitet i de specialiserede palliative teams. De resterende midler blev reserveret til senere udmøntning på baggrund af anbefalinger fra den nedsatte arbejdsgruppe. Denne ramme ser ud som følgende:

   

  Indsatsområde, mio. kr.

  2021

  2022

  Screening og tidlig opsporing

  1,50

  0,00

  Inddragelse af og støtte til pårørende

  1,00

  0,50

  Videreudvikling af hospicetilbud og tværgående samarbejde

  0,40

  1,25

  Inddragelse af frivillige

  1,25

  1,25

  I alt

  4,15

  3,00

   

  Arbejdsgruppen har i foråret arbejdet videre med konkretisering af anbefalingerne vedrørende tidlig screening og opsporing af behov for palliativ støtte og behandling, øget inddragelse af og støtte til pårørende samt videreudvikling af hospice. Disse anbefalinger er beskrevet i vedlagte notat, som i hovedtræk indeholder følgende:

   

  Indsats til tidlig opsporing af palliative behov
  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle med livstruende sygdom, uanset diagnose og alder, tilbydes en palliativ indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov.

   

  For at imødekomme dette anbefaler arbejdsgruppen, at sygehusenes tilbud om basal palliation styrkes gennem:

   

  -          Uddannelse og etablering af nøglepersoner i palliation inden for de relevante medicinske specialer.

  -          Etablering af formaliseret samarbejde mellem de palliative teams og øvrige medicinske afdelinger.

  -          Udarbejdelse af specialespecifikke kliniske retningslinjer for screening for palliative behov og samtale.

   

  Det anbefales, at rammen på 1,5 mio. kr. allokeres til udvikling af e-læringsmodul til uddannelse af nøglepersoner i palliation.

   

  Øget inddragelse af og støtte til pårørende
  Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning at være pårørende til en alvorligt syg og døende patient.

   

  For at sikre, at pårørende inddrages og støttes på bedst mulig vis anbefaler arbejdsgruppen følgende:

   

  -          Øget inddragelse af pårørende ved hjælp af video- og telekommunikation.

  -          Udbredelse af værktøj til pårørendescreening, der blandt andet skal understøtte, at pårørende får den hjælp og støtte, de har brug for.

  -          Udbredelse af online sidste hjælp, der er et undervisningstilbud målrettet pårørende til alvorligt syge og døende patienter.

  -          Udarbejdelse af e-læringsmateriale til pårørende.

   

  Det anbefales, at rammen på 1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem allokeres til udbredelse af online sidstehjælp.

   

  Videreudvikling af hospicetilbud
  Det anbefales, at rammen på 0,4 mio. kr. i 2021 og 1,25 mio. kr. i 2022 og frem allokeres til afprøvning af konkrete udviklingsprojekter på hospice, der kan knytte sig til fokusområder som styrket opfølgning i forbindelse med udskrivning, bedre overgange mellem hospice og palliativt team og mere fleksible hospicetilbud.

   

  Inddragelse af frivillige i den palliative indsats
  Jævnfør andet punkt på dagsordenen har der også pågået et separat arbejde med afdækning af mulighed for øget inddragelse af frivillige. Der tages her afsæt i eksisterende samarbejde mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Odense Universitetshospital samt en dialog med Røde Kors om etablering/udbygning af lignende samarbejde i den jyske del af regionen. 

   

  Det anbefales, at rammen på 1,25. mio. kr. i 2021 og frem allokeres til understøttelse af dette samarbejde. 

   

  Det skal bemærkes, at arbejdsgruppens samlede anbefalinger fordrer et stort fokus på implementering og fastholdelse. Der arbejdes derfor på en model for løbende opfølgning på de igangsatte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslagene til anvendelse af de resterende midler godkendes.

   

  At koncerndirektør Kurt Espersen bemyndiges til at udmønte midlerne inden for den samlede økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/42971
  13. Godkendelse af samarbejde med frivillige inden for det palliative område
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af ”Den sidste tid” forelægges der forslag til at indgå samarbejde med Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Røde Kors om udvikling/drift af en styrket inddragelse af frivillige inden for den palliative indsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jf. andet punkt på dagsordenen har regionsrådet i budgetaftale for 2021 afsat midler til en samlet styrket palliativ indsats – ”Den sidste tid”. Der er her et ønske om at arbejde i retning af en udvidet, ensartet og systematisk inddragelse af frivillige i de regionale palliative tilbud – særligt for de tilbud, der varetages/udgår fra de palliative funktioner på regionens sygehuse. I den økonomiske ramme er der fra 2021 prioriteret afsat 1,25 mio. kr. årligt til at understøtte en øget frivillige-indsats inden for området.

   

  Frivilligt Palliativt Netværk (PFN) er oprettet på Fyn. Frivillige i netværket besøger patienter i hjemmet med det formål at bidrage med tryghed og omsorg for uhelbredeligt syge patienter, og kan samtidig på forskellig vis fungere som aflastning for pårørende til den palliative patient. Det frivillige netværk fungerer i tæt samspil med det palliative team på OUH. Region Syddanmark har aktuelt en samarbejdsaftale med netværket, som løber til 15. oktober 2021. Erfaringerne fra netværket er positive, hvorfor der er et ønske om at videreføre/udbrede disse erfaringer.

   

  Efter regionsrådets budgetforlig har Røde Kors rettet henvendelse med henblik på dialog om et udvidet samarbejde på området. Der har på den baggrund været dialog med PFN og Røde Kors med henblik på at afsøge mulighederne for at etablere et samarbejde inden for nogle fælles rammer.

   

  I vedlagte notat er der skitseret et ramme-forslag til et samarbejde med fokus på indhold i den frivillige palliative indsats, målgruppe og organisering.

   

  PFN har et relativt veludbygget tilbud på Fyn med et godt samarbejde med OUHs palliative funktion, men har hidtil haft begrænset aktivitet i den jyske del af regionen. Der har her alene været tale om en frivillige indsats hos børn/unge, som har været tilknyttet Børne og Unge Palliativt team på OUH.

   

  Røde Kors har 62 lokalafdelinger i Region Syddanmark, som i dag tilbyder vågetjenester og enkelte steder også mulighed for pårørende-støtte. Røde Kors har tilkendegivet, at de med afsæt i deres lokale forankring og eksisterende arbejde med vågetjeneste og pårørende støtte, gerne vil samarbejde om udvikling af et særligt koncept for patienter med specialiserede palliative behov.

   

  Der foreslås derfor, at der arbejdes med en model, hvor:

  ?        Palliativt Frivilligt Netværk fortsat primært varetager indsatsen i den fynske del af regionen inden for de overordnede principper i det koncept, som man hidtil har kendt.

  ?        Der indgås et samarbejde med Røde Kors om at udvikle og drive et palliativt frivilligt netværk i den jyske del af regionen i tæt samarbejde de jyske sygehuse, herunder de palliative funktioner, hvor samarbejdet baseres på og inspireres af den model man har etableret på Fyn.

  ?        Der etableres et koordinationsforum, som skal sikre synergi og erfaringsudveksling omkring indsatsen, herunder vil det formentlig kunne give mening at aftale fælles aktiviteter – det kan være omkring fælles rekruttering, uddannelse af frivillige, fælles temadage og netværksdannelse m.v.

  ?        Region Syddanmark – inden for den afsatte økonomiske ramme – yder et økonomisk tilskud til henholdsvis PFN og Røde Kors til at varetage den administrative støtte-/koordinatorfunktion ved at udvikle og drive et netværk af frivillige. Regionen vurderes her at have denne mulighed, idet der er tale om tilskud til eller køb af en administrativ serviceydelse, der har tilknytning til en service/opgave, som regionen varetager, det vil sige den specialiserede palliative betjening.

   

  Der lægges op til, at der indgås aftaler med en varighed på 4 år, hvor der kan indlægges en midtvejsevaluering eller erfaringsopsamling, som evt. kan afstedkomme relevante tilpasninger af samarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmark indgår samarbejdsaftale med henholdsvis Palliativt Frivilligt Netværk og Røde Kors om udvikling og drift af en palliativ frivillig indsats inden for de i notatet skitserede rammer. For Palliativt Frivilligt Netværk skal en ny samarbejdsaftale afløse den eksisterende, som udløber 15. oktober 2021.

   

  At koncerndirektør Kurt Espersen på dette grundlag bemyndiges til at kunne indgå de konkrete samarbejdsaftaler, herunder de nærmere aftaler om størrelsen af det økonomiske tilskud inden for den økonomiske ramme, jf. andet punkt på dagsordenen om ”Den sidste tid”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/3602
  14. Godkendelse af finansieringsmodel for hospice
  fold dette punkt ind Resume

  I regionsrådets budgetaftale for 2021 har forligsparterne aftalt, at der gennemføres en analyse af økonomi og gældende takst for de fem hospicer, som regionen har driftsoverenskomst med. Analysen skal danne grundlag for vurdering af behov/basis for udligning af eksisterende forskelle i taksterne mellem de enkelte hospicer. Med sagen præsenteres resultatet af analysen og anbefalinger for den fremadrettede finansieringsmodel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med fem hospicer, som styringsmæssigt er takstfinansieret og afregnes pr. præsterede sengedøgn.

   

  Der er i vedlagte notat foretaget en deskriptiv gennemgang af baggrund for udvikling/fastsættelse af de gældende takster samt en sammenligning af regnskabs-/nøgletal (2017-2019) for de enkelte hospice, herunder afregning for meraktivitet samt hvordan udgifter fordeler sig på omkostningstyper (fx personaleudgifter, øvrige driftsudgifter, bygningsdrift m.v.).  Ligeledes er beskrevet finansieringsmodel med hensyn til meraktivitetsafregning m.v.

   

  På baggrund af analysen og gennemgang af nøgletal synes der basis for at konkludere følgende:

   

  • Der kan konstateres forskelle i takst og budgetgrundlag for de fem hospicer, som ikke kan begrundes i forskelle i opgavens karakter og omfang.
  • Forskelle i omkostningerne til bygningsdriften (renter og afdrag samt løbende vedligeholdelse af bygningsmassen) forklarer – modsat tidligere - kun en mindre del af forskellene.
  • Generelt er der positive driftsresultater på regionens hospice, og pæn beholdning af likvide aktiver. Undtaget her fra Sct. Maria, hvor særligt resultater for 2019 og 2020, bl.a. har været påvirket af langtidssygemeldinger og afskedigelsessag.
  • Fordeling af omkostninger til hospicedriften på bygningsdrift, personale og øvrige udgifter er nogenlunde ensartet, men der er variation i totaludgifterne til driften af hospice på ca. 1,6 mio. kr. Variationen i udgifter til bygningsdrift forklarer kun en marginal del heraf.


  Anbefaling vedr. harmonisering af takst
  Samlet set peger analysen på, at der ikke er væsentlige forskelle i rammevilkår, som i en fremadrettet model kan begrunde en videreførelse af den eksisterende variation i taksterne, ligesom der heller ikke ses begrundelser for at udvide den samlede økonomiske ramme til hospicedrift.

   

  Det taler for, at der gennemføres en harmonisering af taksterne.

   

  Harmoniseringen kan tilvejebringes gennem forskellige modeller, som er skitseret nærmere i vedlagte notat, hvor de økonomiske tilpasningsbehov for hospice ved de enkelte modeller også er anført. Det bemærkes, at tilpasningsbehovet er beregnet med udgangspunkt i et scenarie, hvor alle hospice har en belægning svarende til den fælles gennemsnitlige belægning i periode 2017-2019 af hensyn til at sikre et sammenligneligt grundlag for den principielle beslutning. I praksis vil tilpasningsopgaven afhænge af det enkelte hospices aktuelle driftsniveau.

   

  Der lægges i modellerne fælles til grund, at en harmonisering i givet fald skal ske med fremadrettet virkning for 2022 og således ikke påvirker opsparet formue/egenkapital hos hospice. Desuden tages der afsæt i en uændret samlet økonomisk ramme til drift af hospice i regionen inklusiv afregning for meraktivitet. Der er overvejet tre modeller for harmonisering af takst:

   

  Model 1 – Rammestyring:

  Alle hospicer får en identisk takst, og det forudsættes, at alle hospicer kan producere sengedøgn pr. år, svarende til gennemsnittet de seneste 3 år. Budgetrammen er fast, og justeres ikke ved mer- eller mindre-aktivitet.

   

  Model 2 – Fælles takst med korrektion for bygningsdrift:

   I taksten kompenseres hospicerne for de faktiske udgifter til bygningsdriften. Til dækning af øvrige udgifter til plejenormering m.v. fastsættes ens takst for alle hospicer. Der afregnes for mer- eller mindreaktivitet ud over en baseline på 3.900 sengedøgn pr. hospice om året. Som del af afregningsmodellen kan overvejes indført marginal afregning på fx 50-75 pct. ved meraktivitet.

   

  Model 3 – Fælles takst uden korrektion for bygningsdrift:

  Samme model som 2, dog uden korrektion for udgifter til bygningsdriften. Der afregnes for mer- eller mindreaktivitet, evt.  med indført marginal afregning på fx 50-75 pct. ved meraktivitet.

   

  I proces for udarbejdelse af analysen har der været afholdt møder enkeltvis med hospicerne, ligesom der har været afholdt et fællesmøde, hvor analyse og modeller er blevet drøftet. Desuden har notatet været udsendt i en høring, hvor hospicerne har haft mulighed for at gøre synspunkter i forhold til model m.v. gældende, jf. vedlagte.

  Et overordnet indtryk er her, at der kan findes konsensus om model 3 med en fælles takst med fortsat afregning for meraktivitet og uden korrektion for bygningsdrift. Der er givet udtryk for forskellige synspunkter på størrelsen af den marginale afregning, idet der dog er generel enighed om, at den marginale afregning skal være på minimum 50 pct. for at sikre dækning af de variable merudgifter ved at producere ekstra sengedøgn.

   

  Økonomiske incitamenter til at udnytte pladserne mest optimalt tillægges således en vis betydning, idet andre faglige og værdimæssige incitamenter dog også står særdeles centralt i forhold til at tilskynde til optimal drift af hospice. Det kan påpeges, at en tendens i retning af flere patientskifte og dermed kortere liggetid på hospice, alt andet lige vil påvirke belægningsprocenten og dermed også mulighed for at generere merindtægter. Denne tendens kan tale for at en mindre del af den samlede økonomi gøres aktivitetsafhængig, hvilket til en vis udstrækning kan understøttes ved en forhøjet grundtakst og et skift til en marginal afregning for meraktivitet.

  På den samlede baggrund anbefaler administrationen, at der fra 2022 sker en harmonisering af takster efter model 3 med etablering af én fælles takst for alle fem hospice kombineret med en marginal afregning på 75 pct. af taksten for aktivitet udover en baseline på 3.900 sengedøgn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At takster for hospicer med virkning fra 2022 harmoniseres til én fælles takst samt at der indføres marginal afregning på 75 pct. af taksten for aktivitet ud over en baseline på 3.900 sengedøgn.

   

  At den fælles takst for 2022 med fremskrivning til 2022 p/l-niveau forelægges til godkendelse i forbindelse med den samlede behandling af regionens budget for 2022.

   

  At der indarbejdes en konsekvensrettelse i driftsoverenskomster med hospice, hvor princippet om marginal afregning ud over baseline på 3.900 sengedøgn indføjes samt at regionsrådsformanden på den baggrund bemyndiges til at godkende de tilrettede driftsoverenskomster.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/58764
  15. Godkendelse af udmøntning af midler til Enhed for særligt sårbare patienter
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftale 2020 blev der afsat en varig bevilling på 1,5 mio.kr. årligt til Enhed for særligt sårbare patienter og komplekse problemstillinger. Regionsrådet forelægges hermed forslag til udmøntning af denne bevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddrag af budgetaftalen for 2020:

  ”5.1.10 Enhed for særligt sårbare patienter og komplekse problemstillinger

  I budget 2015 blev afsat 1 mio. kr. årligt i tre år til at udbrede de gode erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik til andre patientgrupper. På baggrund af erfaringerne er der enighed om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til etablering af en enhed for særligt sårbare patienter og komplekse problemstillinger”.

   

  I vedhæftede notat er der redegjort for forslag til, hvordan OUH har tænkt sig at etablere en enhed for særligt sårbare patienter, som lever op til intentionerne i budgetaftalen 2020.

   

  På baggrund af de indhøstede erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik, vil Enhed for Særligt sårbare patienter formidle viden og erfaringer med, hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme de særlige behov, sårbare patienter har.

   

  Dette sker konkret ved, at Enhed for særligt sårbare patienter tilbyder supervision af de klinikere, der har en sårbar patient i behandling eller i forløb på regionens sygehuse. Dette kan ske ved telefonkonsultation eller ved at deltage i multidisciplinære teams (MDT) forløb, fysisk eller virtuel deltagelse i fællesambulatorier, samt ved egne udredninger af patienter, som efter aftale bliver henvist fra sygehusene.

   

   Eksempler på typiske multisyge patientgrupper, der vil kunne profitere af den udvidede indsats: 

  • Svækkede ældre og deres pårørende.
  • Patienter og pårørende i udfordrende kræftforløb, der er igangsat for sent/ for langsom udredning, som følge af misforståelser.
  • Unge med selvmordstanker/-adfærd, hvor der bl.a. kan fokuseres på forløbskoordination mellem psykiatrien, kommunerne og andre sygehusafdelinger.
  • Støtte til komplekse palliationsforløb.
  • Patienter med kroniske lidelser som diabetes og hjertekarsygdomme støttes i deres forløb på flere afdelinger gennem jævnlige tværfaglige patientdrøftelser og sparring.

   

  Overnævnte patientgrupper kan have svært ved umiddelbart at modtage den behandling, de har behov for i sundhedsvæsenet. De kan have svært ved at finde rundt i sundhedsvæsenets tilbud, herunder følge behandlingsvejledninger eller have behov for tværfaglig samt tværsektoriel indsats osv.

   

  Det er derfor vigtigt med en særlig indsats for denne gruppe af patienter for at sikre lighed i sundhed.

   

  Sideløbende med, at der bliver tilbudt konkret rådgivning og sparring til klinkere på regionens sygehuse, vil Enhed for særligt sårbare patienter udvikle og tilbyde kompetenceforløb og konferencer i, hvordan man styrker det kliniske arbejde med patientsikkerhed og sårbarhedsforståelse. De konkrete tilbud baserer sig på de behov, som bliver afdækket ved samarbejdet med klinkere på sygehusene, samt ved samarbejde med almen praksis og kommunerne.

   

  Enheden vil hvert andet år udgive en statusrapport over enhedens indsats, aktiviteter og resultater.  

   

  Det fremgår af notatet, hvordan de 1,5 mio. kr. planlægges anvendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At OUH tilføres 1,5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. juli 2021 og frem til drift af Enhed for særligt sårbare patienter.

   

  At udgiften finansieres af de afsatte midler i budget 2020 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Lars Mogensen stemmer imod.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/21577
  16. Godkendelse af flytning og udvidelse af Center for Funktionelle Lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  Grundet udfordringer med at rekruttere lægefaglige ressourcer til Center for Funktionelle Lidelser i Odense fremsættes der forslag om, at centret flyttes til Sygehus Lillebælt i Vejle pr. 1. september 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Center for Funktioneller Lidelser i Odense blev taget i drift pr. 1. juni 2019. Jævnfør budgetaftale 2019 blev der afsat 4 mio. kr. til etablering af centret med et patientvolumen på 275 årligt, heraf 200 voksne og 75 børn.

   

  Voksne med en svær funktionel lidelse skulle henvises til centret, mens børn med en svær funktionel lidelse skulle henvises til H. C. Andersens Børnehospital på OUH.

   

  Efter centret blev taget i drift har det vist sig vanskeligt at rekruttere de rette lægefaglige kompetencer til at løfte opgaven. Det anbefales derfor, at funktionen pr. 1. september 2021 flyttes til Afsnit for Funktionelle Lidelser i Medicinsk Afdeling, Vejle, under ledelse af Sygehus Lillebælt. Afdelingen er lykkedes med at rekruttere kvalificerede speciallæger inden for området.

  Centret er pt. normeret til 1 speciallæge. Den tidligere speciallæge opsagde sin stilling pr. november 2020, og det har ikke været muligt at rekruttere en ny læge til stillingen. Aktiviteten er derfor søgt opretholdt med assistance fra speciallæger ansat i Afsnit for Funktionelle Lidelser, Sygehus Lillebælt, men det er ikke en holdbar løsning.

   

  Aktuel ventetid 
  Der er pr. maj 2021 87 ugers ventetid til CFL på første kontakt. Der er pt. 56 patienter i forløb. Der er aktuelt 188 patienter på venteliste til Center for Funktionelle Lidelser. Alle patienter på venteliste har fået tilsendt en tid til første samtale. Af disse 188 patienter skønnes det lægefagligt, at omkring 35 patienter er henvist til centret uden, at de lever op til henvisningskriterierne. Det vil sige, at det reelle antal patienter på venteliste skønnes lægefagligt at være 153.

   

  Aktuel personalesituation 
  Der er pt. 2 vakante stillinger henholdsvis 1 speciallægestilling og 1 fysioterapeutstilling på Center for Funktionelle Lidelser. Derudover er centret normeret til 1 sygeplejerske og 1 psykolog. Begge disse stillinger er besat, og de 2 medarbejdere vil ved en beslutning om at flytte centret blive tilbudt en fast stilling på Smertecentret på OUH. 

   

  Ved flytning af Center for Funktionelle Lidelser vil der således i forhold til personaledelen være tale om 4 stillinger, som skal flyttes fra OUH til Sygehus Lillebælt. Bevillingsmæssigt svarer det helårligt til flytning af 3,6 mio.kr. Når overførslen er mindre end den oprindeligt tilførte bevilling hænger det sammen med, at økonomien til børn med funktionelle lidelser opretholdes på Odense Universitetshospital.

   

  Center for Funktionelle Lidelser på Sygehus Lillebælt, Vejle
  Ved en flytning af Center for Funktionelle Lidelser fra OUH til Sygehus Lillbælt vil dette ske under forudsætning af, at Sygehus Lillebælt kan leve op til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af regionsfunktionen.  Region Syddanmark skal ansøge Sundhedsstyrelsen om flytning af regionsfunktionen fra OUH til Vejle. Dette sker parallelt med den politiske beslutningsproces af hensyn til hurtigt genopretning af funktionen. 

   

  Sundhedsstyrelsens beskrivelse af varetagelse af regionsfunktionen for funktionelle lidelser:
  ”Behandling, rehabilitering og tværsektoriel koordinering af moderat til svære funktionelle lidelser, herunder kronisk træthedssyndrom, med en varighed på minimum 6 måneder, hvor der er svær begrænsning ift. aktivitet og deltagelse. Ved behov for yderligere udredning kan dette iværksættes. Varetages af tværfagligt team bestående af speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, terapeuter m.fl. med særlige kompetencer inden for funktionelle lidelser, forankret i én fælles enhed i somatisk regi, med multidiciplinære konferencer. Der skal være både intern medicinsk og psykiatrisk ekspertise repræsenteret i teamet”.

   

  Sygehus Lillebælt etablerede i september 2019 et lokalt afsnit på hovedfunktionsniveau for funktionelle lidelser i tilknytning til Diagnostisk Center organisatorisk under Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Afsnittet har til formål at udrede og behandle patienter med lettere funktionelle lidelser, som ikke kræver henvisning til det specialiserede tilbud i Centret for Funktionelle Lidelser på OUH.

   

  Sygehus Lillebælt vil sikre at leve op til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af regionsfunktionen for funktionelle lidelser ved udvidelse af det allerede etablerede lokale afsnit for funktionelle lidelser på Vejle Sygehus. Således vil Center for Funktionelle Lidelser i Vejle have samme personalegrupper ansat, som der pt. er på OUH. Det vil samtidig prioriteres at have et tæt samarbejde med H.C. Andersens børnehospital i Odense samt børne- og unge psykiatrien i Odense, som varetager den højt specialiserede funktion for børn og unge med en funktionel lidelse. Dette bl.a. med henblik på at sikre en god overgang, såfremt patienten skal overgå fra behandling i børn-/ungeregi til voksenregi.

   

  Såfremt Centret flyttes fra OUH til Vejle er det forventningen, at man vil kunne være i drift og have et flow på de besluttede 200 patienter om året ca. 2 måneder efter, en eventuel beslutning om at flytte centret til Vejle.

   

  Udmøntning af budget 2021 midlerne
  I budget 2021 fremgår det, at der afsættes 1 mio. kr. til at få nedbragt ventetiden til Center for Funktionelle Lidelser på OUH. Grundet rekrutteringsvanskeligheder på OUH er disse midler endnu ikke blevet udmøntet. Ved en beslutning om at flytte centret fra Odense til Vejle ønsker Sygehus Lillebælt at midlerne anvendes til at allokere ydereligere speciallægeressourcer til centret således, at der fremadrettet vil være svarende til 2 fuldtidsansatte overlæger tilknyttet centret. Det er vurderingen, at dette vil bidrage til at få nedbragt ventetiden til centret bl.a. idet patientflowet vil kunne øges. Det er dermed forventningen, at det årlige patientvolumen vil være på 250-260 patienter.

   

  Høring i lokale medarbejderudvalg (LMU) og Hovedudvalget
  Forslaget omkring flytning af Center for Funktionelle Lidelser har været drøftet på LMU i henholdsvis Sygehus Lillebælt og OUH. Derudover har Hovedudvalget drøftet forslaget. Referater er vedlagt som bilag.

   

  Kommunikation
  Ved beslutning om, at Centret flyttes fra OUH til Vejle vil der være behov for, at patienter, kommuner, almen praksis og sygehuse orienteres om denne beslutning. Sygehus Lillebælt udarbejder på den baggrund en nærmere kommunikationsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Center for Funktionelle Lidelser, OUH flyttes til Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus pr. 1. september 2021.

   

  At der i forbindelse med flytningen af centret overføres 2,4 mio.kr. i 2021 og 3,6 mio.kr. fra 2022 og frem fra OUH til Sygehus Lillebælt.

   

  At Sygehus Lillebælt tilføres 0,667 mio.kr. i 2021 og 1,0 mio.kr. fra 2022 og frem til varetagelse af øget patientbehandling i centret pr. 1. september 2021, finansieret af de afsatte midler til formålet i budget 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/19246
  17. Godkendelse af udmøntning af midler til ansættelse af sygeplejersker som kan varetage psykoedukation for patienter med en funktionel lidelse - budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at styrke indsatsen over for patienter med en funktionel lidelse på hovedfunktionsniveau blev der i budgetaftale 2021 prioriteret 5 årsværk til sygehusene i Region Syddanmark. I sagen foreslås det at udmønte de 5 årsværk til at ansætte sygeplejersker til at varetage psykoedukation på hovedfunktionsniveau. Årsværkene finansieres af de afsatte midler til 1.000 ekstra sygeplejersker

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet oplæg til specialeplan vedr. funktionelle lidelser. Formålet er, at styrke indsatsen over for denne patientgruppe på hovedfunktionsniveau. I oplægget indgår, at sygehuse på hovedfunktionsniveau skal kunne tilbyde psykoedukation til patientgruppen. Det er en ydelse, som sygehusene ikke tilbyder i dag.

   

  På den baggrund blev der i budgetaftale 2021 prioriteret 5 årsværk til opgaven, som fordeles efter befolkningsgrundlaget i sygehusenes optageområde, jf. tabel 1. Årsværkene finansieres af de afsatte midler til 1.000 ekstra sygeplejersker.

   

  Tabel 1: Fordeling af årsværk set i forhold til befolkningsunderlag

  Sygehus Lillebælt

  300.544

  24,6

  1,2

  Sydvestjysk sygehus

  238.004

  19,5

  1,0

  Sygehus Sønderjylland

  224.783

  18,4

  0,9

  OUH

  460.303

  37,6

  1,9

  I alt

  1.223.634

  100,0

  5,0

   

   

  Sygehusene er organiseret forskelligt i forhold til udredning og behandling af patienter med en funktionel lidelse. Det er derfor også forskelligt, hvordan det organisatoriske set-up vil være på sygehusene. Nedenfor angives, hvordan de forskellige sygehuse vil udmønte midlerne.

   

  Sygehus Lillebælt
  Sygehus Lillebælt etablerede ultimo 2019 et lokalt afsnit for funktionelle lidelser i tilknytning til Diagnostisk Center organisatorisk under Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Afsnittet har til formål at udrede og behandle patienter med lettere funktionelle lidelser, som ikke kræver henvisning til det specialiserede tilbud i Centret for Funktionelle Lidelser på OUH.

   

  Med budgetmidlerne planlægges ansættelse af sygeplejerske svarende til 1,2 årsværk til Afsnit for Funktionelle Lidelser. Overlægen på afsnittet har tilbudt regionens øvrige sygehuse, at hun kan tilbyde opkvalificering af de 5 sygeplejerskeårsværk med henblik på at kunne varetage psykoedukation over for patientgruppen.

   

  Sygehus Sønderjylland
  I Sygehus Sønderjylland vil opgaven vedrørende Funktionelle Lidelser være organiseret under afdelingen for Medicinske sygdomme i Afsnit for Diagnostisk Enhed, Sønderborg. Der planlægges ansættelse af sygeplejerske svarende til 0,9 årsværk, som varetager psykoedukationen af patientgruppen.  

   

  Sydvestjysk Sygehus
  På Sydvestjysk Sygehus planlægger man at etablere et tværfagligt og multidisciplinært team i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, der bl.a. kan tilbyde relevant udredning samt psykoedukation til voksne patienter med en funktionel lidelse. Teamet placeres fysisk i Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted.

   

  I Grindsted er der tilstedeværelse af neurorehabilitering, arbejdsmedicin og terapien, hvorfor det er vurderingen, at der her er de rette kompetencer til at udrede og behandle patienter med en funktionel lidelse. Der planlægges ansættelse af sygeplejerske svarende til 1,0 årsværk, som varetager psykoedukationen, og som indgår i et tæt samarbejde med psykologer fra Arbejdsmedicinsk Afdeling. Sygeplejersken skal på sigt også indgå som tovholder for de enkelte patientforløb. 

   

  OUH
  På OUH planlægger man ansættelse af sygeplejerske svarende til 1,9 årsværk, som ansættes i Smertecenter Syd under anæstesiologisk afdeling. Her har Center for Funktionelle Lidelser også været placeret siden juni 2019, og man har således i smertecentret samlet viden på området.

   

  Sygeplejerskerne vil varetage psykoedukation af patienter med moderate funktionelle symptomer på alle OUH’s somatiske afdelinger efter behov. Smertecentret vil sikre, at de somatiske afdelinger får information omkring tilbuddet i smertecentret, herunder hvilke patienter der vil kunne profitere af tilbuddet, hvad tilbuddet indeholder, og samarbejdet mellem sygeplejerskerne og de somatiske afdelinger. Der planlægges efter at etablere individuelle forløb samt gruppeforløb for patienterne.

   

  Derudover planlægges det, at udarbejde skriftligt materiale til patienter og pårørende som ekstra tilbud til psykoedukation.

   

  Herudover planlægges der at lave undervisningsforløb samt vejledning af personale på de somatiske afdelinger.

   

  Der vil i smertecentret være mulighed for, at sygeplejerskerne kan få sparring med psykolog og socialrådgiver med kendskab til området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udmønte 5,0 årsværk til at ansætte sygeplejersker til at varetage psykoedukation på hovedfunktionsniveau for patienter med en funktionel lidelse, som anført i sagsfremstillingens tabel 1, finansieret af de afsatte midler til 1.000 ekstra sygeplejersker.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/62848
  18. Godkendelse af udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 1. opslag 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks pulje til Fri og Strategisk forskning, Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb samt Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, der har været i 1. opslag for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen. De nuværende tre puljer har været i 1. opslag i 2021 og bedømmelsesudvalgenes indstillinger til støtte er blevet godkendt af det regionale strategiske forskningsråd.

   

  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk forskning
  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning har til formål at sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Resultaterne skabes ved at støtte forskning, der foregår på tværs af sygehuse, fag og sektorer.

   

  I 1. opslag 2021 var der 16,925 mio. kr. til uddeling, hvoraf 5 mio. kr. var afsat til bevillinger op til 2,5 mio. kr. samt 11,9 mio. kr. var afsat til bevillinger op til 1 mio. kr.

   

  Der var i alt 57 ansøgninger til bedømmelse. Alle ansøgninger blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg.  

   

  Bevilling op til 2,5 mio. kr.
  Der var 4 ansøgninger, der søgte om støtte til et tværgående forskningsprojekt på op til 2,5 mio. kr. Bedømmelsesudvalget fandt 1 ansøgning støttetegnet til bevilling på i alt 1,8 mio. kr.

   

  Bevilling op til 1 mio. kr.
  Der var 53 ansøgninger, der søgte om støtte til et tværgående forskningsprojekt op til 1 mio. kr., hvor bedømmelsesudvalget fandt 31 ansøgninger støtteegnede til i alt 15,07 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler på i alt 48.000 kr., der overføres til næste opslag for puljen i 2022.

   

  Fordelingsmæssigt var 46 af de 57 ansøgninger inden for de strategiske indsatsområder, jf. Strategi for Sundhedsforskning, alt imens de resterende 11 ansøgninger var til fri forskning.

  I bilag 1 er der samlet en oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning 1. opslag 2021.

   

  Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb
  Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning og støtter derfor frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger.

   

  I 1. opslag 2021 var der 3,96 mio. kr. til uddeling, hvor ansøger maksimalt kan tildeles 600.000 kr. pr. bevilling.

   

  Der var i alt 23 ansøgninger til bedømmelse. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 8 ansøgninger støtteegnede til sammenlagt 3,96 mio. kr.

   

  I bilag 2 er der en samlet oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb 1. opslag 2021.

   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks ph.d.-pulje har til formål at sikre, at en større del af sundhedspersonalet i regionen får mulighed for at tage en forskeruddannelse og dermed skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag, hvor Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles.

   

  I 1. opslag 2021 var der i alt 22 stipendier/12,84 mio. kr. til uddeling, svarende til 584.000 kr. pr. stipendie.

   

  Der var i alt 79 ansøgninger til bedømmelse. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget indstillede til det regionale strategiske forskningsråd, at 22 stipendier uddeltes til i alt 12,84 mio.kr.

   

  I bilag 3 er en samlet oversigt over ph.d.-indstillingerne fra 1. runde 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillingen om udmøntning af støtte til 32 ansøgninger på i alt 16,877 mio. kr. fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning godkendes.

   

  At restmidler fra 1. opslag for Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning på i alt 48.000 kr. overføres til 1. opslag i foråret 2022.

   

  At indstillingen om udmøntning af støtte til 8 ansøgninger på i alt 3,96 mio. kr. fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb godkendes.

   

  At indstillingen om udmøntning af støtte til 22 ph.d.-stipendier på i alt 15,84 mio. kr. fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/62850
  19. Godkendelse af videreførelse af "Et Sundere Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks citizen science-projekt ”Et Sundere Syddanmark” er blevet afholdt i henholdsvis 2019 og 2020, hvorefter konceptet er blevet evalueret. På basis af denne evaluering anbefaler styregruppen for ”Et Sundere Syddanmark”, at konceptet videreføres på årlig basis med næste afvikling i foråret 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvad er ”Et Sundere Syddanmark”?

  ”Et Sundere Syddanmark” er et såkaldt citizen science-projekt, hvor Region Syddanmark, Syddansk Universitet, sygehusenhederne samt TV2/Fyn og TV Syd i et samarbejde engagerer regionens borgere i sundhedsforskning.

   

  Dette foregår ved, at der efter en grundlæggende kvalitetsvurdering på sygehusenhederne udvælges ét forskningsprojekt af høj faglig kvalitet fra hver af regionens fem enheder. I samarbejde med TV2/Fyn og TV Syd produceres indslag og artikler om forskningsprojekterne, og i en periode på ca. 2 uger formidler mediepartnerne om de 5 forskningsprojekter via diverse medieplatforme.

   

  Undervejs har borgerne mulighed for at afgive en sms-stemme på det forskningsprojekt, som de ønsker skal modtage midler til forskning. Dette kulminerer i et finaleshow transmitteret på direkte tv, hvor resultatet af sms-afstemningen offentliggøres og midlerne uddeles til de vindende forskningsprojekter. Udgifterne til driften af ”Et Sundere Syddanmark”, særligt finaleshowet, finansieres fælles af Region Syddanmark og Syddansk Universitet, hvor regionens andel har været i størrelsesordenen 55.000-85.000 kr. årligt.

   

  Projekterne konkurrerer om i alt 2 mio. kr. i forskningsmidler. Projektet som indkasserer flest sms-stemmer, modtager 1 mio. kr. til deres forskning. Projektet med næstflest stemmer modtager 600.000 kr., og projektet med tredjeflest stemmer modtager 400.000 kr. Regionen og de vindende sygehusenheder dækker præmieudgifterne 50/50. Midlerne fra regionen er afsat fra Region Syddanmarks pulje til Fri og Strategisk Forskning, som er godkendt af regionsrådet ved iværksættelsen af projektet.

   

  Sideløbende med dette faciliterer Syddansk Universitet et såkaldt gymnasiepanel, som er tilknyttet ”Et Sundere Syddanmark”. Et antal gymnasieklasser får via en række aktiviteter og læringsforløb viden og indsigt i sundhed, samfund, forskning, citizen science m.v. Gymnasiepanelet afsluttes med en posterkonkurrence, hvor eleverne tager udgangspunkt i de deltagende forskningsprojekter fra ”Et Sundere Syddanmark”.   

   

  Evaluering af ”Et Sundere Syddanmark”
  ”Et Sundere Syddanmark” er oprindeligt en udløber af ”Et Sundere Fyn” fra 2017, og i oktober 2018 tog regionsrådet beslutning om at udbrede konceptet til hele regionen. Siden da er ”Et Sundere Syddanmark” blevet afholdt i henholdsvis 2019 og 2020.

   

  Da beslutningen om ”Et Sundere Syddanmark” blev taget i regionsrådet i 2018, blev det ligeledes tilføjet, at der efter 2 år skulle foretages en evaluering, som dernæst skulle behandles politisk, inden der blev taget endelig beslutning om en videreførelse af ”Et Sundere Syddanmark”. Denne evaluering er blevet udarbejdet og foreligger som bilag.

   

  De deltagende parter i ”Et Sundere Syddanmark” - forskerne, sygehusene og mediepartnerne - har oplevet stort udbytte af at være med og bakker fortsat op om konceptet. For forskerne har deltagelsen været en positiv oplevelse med stort udbytte for deres egen sundhedsforskning og for videreudvikling af egne kompetencer. Og for sygehusene samt mediepartnerne har ”Et Sundere Syddanmark” været med til at promovere sundhedsforskningen i regionen samt øget samarbejdet på tværs.

   

  De deltagende elever og lærere i Et Sundere Syddanmarks gymnasiepanel har ligeledes vurderet deres udbytte som værende højt, og det har formået at sætte fokus på demokratisk deltagelse samt øget elevernes interesse for sundhedsforskning, citizen science og borgerinddragelse.

   

  Anbefalinger fra styregruppen for ”Et Sundere Syddanmark”
  På baggrund af evalueringen af ”Et Sundere Syddanmark” 2019-2020 anbefaler styregruppen for Et Sundere Syddanmark, at konceptet skal videreføres. Det vurderes tillige, at ”Et Sundere Syddanmark” har potentiale for at kunne videreudvikles yderligere med fokus på endnu mere patient- og borgerinddragelse.

   

  Styregruppen anbefaler ligeledes, at gymnasiepanelet videreføres fremover. Syddansk Universitetsbibliotek, som faciliterer gymnasiepanelet, har forelagt planer for en udvidelse samt en videreudvikling af gymnasiepanelet med produktion af digitale læringsobjekter og evaluering af elevernes videnskabskompetencer. Styregruppen støtter op om disse initiativer.

   

  For at fasholde kontinuitet samt god kadence for de deltagende parter anbefales det, at ”Et Sundere Syddanmark” fortsat skal være en årlig begivenhed. Dertil anbefales det, at ”Et Sundere Syddanmark” skal afvikles om foråret for derved at kunne passe med gymnasiernes undervisningsplaner samt for at kunne opnå evt. synergieffekter med Forskningens Døgn.

   

  ”Et Sundere Syddanmark” kan, afhængig af regionsrådets beslutning, blive afholdt igen i 2022, hvor erfaringer og resultater fra evalueringen vil kunne implementeres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Et Sundere Syddanmark” samt det dertilhørende gymnasiepanel videreføres fremover på årlig basis med næste afvikling i foråret 2022.

   

  At Region Syddanmark finansierer 1 mio. kr. til præmie til det/de vindende projekt(er) fra Region

  Syddanmarks pulje til Fri og Strategisk Forskning.

   

  At de mindre driftsudgifter, estimeret til 55.000-85.000 kr., der påløber til bl.a. afholdelse af selve finaleshowet, finansieres via forventet mindreforbrug på rammen til drift af forskningsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Lars Mogensen stemmer imod.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27504
  20. Orientering om laboratorieområdet i forbindelse med COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på investeringer og ansættelser på de klinisk mikrobiologiske afdelinger i forbindelse med COVID-19 indsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det aftalt, at sundhedsudvalget og regionsrådet skulle have en opdateret status vedrørende investeringer og ansættelser på de klinisk mikrobiologiske afdelinger/laboratorier, herunder at det overvejes at automatisere opgaver, der ikke er direkte relateret til COVID-19 test, hvilket kan lette belastningen af personalet.

   

  Der vedlægges en beskrivelse af indsatsen på de klinisk mikrobiologiske afdelinger under COVID-19, herunder den opbygning af kapacitet, der har fundet sted på det diagnostiske område inden for COVID-19 test og genomsekventering af positive COVID-19 prøver. Udgifterne til opbygning af kapaciteten er finasieret via midlerne fra COVID-19 kontoen.

   

  Laboratorierne har på kort tid opbygget en kapacitet, der har kunnet fordoble det antal prøver, som laboratorierne udfører på et år. Laboratorierne fremstår i dag med et robust set-up til håndtering af epidemien, som også vil kunne udnyttes til andre typer analyser, når der ikke længere er behov for testkapacitet, ligesom der også har været fokus på at kunne håndtere evt. andre, kommende epidemier. 

   

  Af bilaget fremgår endvidere, at der på en række områder vil kunne arbejdes videre med automatisering af laboratorierne, særligt på det bakteriologiske område.

   

  Disse områder vil kunne indgå i prioriteringen på rammen for større anskaffelser og prioriteres via normalsystemet.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-06-2021

  Til orientering.

   

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/5827
  21. Godkendelse af etablering af klinik for seksuel sundhed i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Sydvestjysk Sygehus og Varde, Esbjerg og muligvis flere af de omkringliggende kommuner (Billund, Fanø og Vejen) ønsker at etablere en klinik for seksuel sundhed i Esbjerg.

   

  I denne sag anbefales det derfor, at regionsrådet godkender et projekt om at etablere en klinik for seksuel sundhed i samarbejde med i første omgang Varde og Esbjerg Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sydvestjysk Sygehus er i dialog med kommunerne i optageområdet vedr. samarbejde om en klinik for seksuel sundhed placeret på/i nærheden af Sydvestjysk Sygehus. Formålet med klinikken skal være at forbedre den seksuelle sundhed blandt borgerne i Sydvestjylland. Når man har problemer af seksuel karakter, kan det af forskellige årsager (socialt, økonomisk eller kulturelt) være svært eller tabubelagt at henvende sig til sin egen læge og/eller navigere i sundhedsvæsenets tilbud.

   

  Klinikken skal ses i lyset af en stigende udvikling i antallet af tilfælde af kønssygdomme generelt og et behov for et lokalt setup. På nuværende tidspunkt er der ingen tilbud i nærheden af Sydvestjysk Sygehus, og etablering af et tilbud ses som en vigtig indsats i at skabe lighed i sundhed.

   

  Region Syddanmark samarbejder i dag med hhv. Vejle, Fredericia og Odense Kommune om lignende klinikker målrettet seksuel sundhed. Region Syddanmark indgår i disse klinikker på projektbasis. Der er aftalt et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation omkring evaluering af klinikkerne, der skal skabe udgangspunkt for en drøftelse af den eventuelle videre drift. Det er planen, at evalueringen forelægges politisk medio 2022. Evalueringen har overordnet til formål at danne grundlag for en drøftelse af den videre drift og forankring af klinikkerne for seksuel sundhed i Odense, Vejle og Fredericia.

   

  Varde og Esbjerg Kommune har forhørt sig hos udvalgte unge i kommunerne (elevråd, ungeudvalg) omkring behovet for et tilbud og tilbagemeldingen er, at der er efterspørgsel på et lokalt tilbud, hvor man diskret kan testes. Citater fra drøftelser med de unge:  ”… det er tabubelagt dog mest overfor voksne - ikke så meget over for folk på ens egen alder såsom venner etc., det kan gøres mindre pinligt ved at oplyse bedre om, at forældre ikke behøves at være indblandet”.

   

  Overordnet set er ønsket, at der etableres en klinik, som skal være åben for alle borgere over 15 år, men specielt rettet mod unge fra 15-25 år. Placering af klinikken skal være diskret og nemt tilgængelig, og der skal være en ugentlig åbningsdag en hverdag fra kl. 16.00-18.00. Det estimeres, at der vil være en søgning til klinikken i Esbjerg, som svarer til ca. 10 % af kontakterne til klinikken i Odense, dvs. 500 kontakter årligt. Tanken er, at klinikken bemandes af læger og sygeplejersker fra Sydvestjysk Sygehus, og at prøverne analyseres på Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

   

  Ud over test for kønssygdomme og individuel rådgivning om prævention mv. er det planen, at der også sættes fokus på forebyggende og rådgivende aktiviteter ude i kommunerne, på ungdomsuddannelser mv. som en del af et samlet set-up. Varde og Esbjerg Kommune har mulighed for at bidrage med henholdsvis 50.000 og 100.000 kr. i foreløbigt ét år til denne funktion. Midlerne anvendes til forebyggende og rådgivende tiltag – eksempelvis til undervisning på uddannelsesinstitutioner, pop-ups events, rundvisning i klinikken for seksuel sundhed og lignende. Varde og Esbjerg Kommuners bidrag anvendes således til egen aktivitet i kommunerne og holdes adskilt fra klinikkens årlige omkostninger.

   

  Fanø, Billund og Vejen Kommune har udvist interesse for etablering af klinikken, men de har behov for politisk behandling, inden de kan give en endelig tilbagemelding.

   

  Der har været dialog med AIDS-Fondet om, at de kan indgå i det forebyggende og rådgivende arbejde.

   

  Det er tanken, at de unge inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen af klinikken og de øvrige initiativer. Indsatserne skal udspringe ud fra de unges behov og ønsker, så de sikres at få størst effekt.

   

  Foreløbigt estimeres de årlige driftsomkostninger til klinikken i Esbjerg at være henholdsvis 237.000 kr. i 2021, 573.000 kr. i 2022 og 2023 samt 287.000 kr. i 2024. I nedenstående tabel fremgår oversigt over de forventede årlige omkostninger.

   

   Årlige omkostninger

  2021 (fra juli)

  2022

  2023

  2024 (til juli)

   

  Analysebudget

                   114.000 kr.

                  228.000 kr.

                        228.000 kr.

                    114.000 kr.

   

  Bemanding*

                     59.000 kr.

                  118.000 kr.

                        118.000 kr.

                      59.000 kr.

   

  Behandling

                     13.000 kr.

                    25.000 kr.

                          25.000 kr.

                      13.000 kr.

   

  Udstyr

                     23.000 kr.

                    46.000 kr.

                          46.000 kr.

                      23.000 kr.

   

  Udgifter til prævention

                     28.000 kr.

                    56.000 kr.

                          56.000 kr.

                      28.000 kr.

  Husleje inkl. El, varme og vand**

   

                  100.000 kr.

                        100.000 kr.

                      50.000 kr.

  Etableringsomkostninger

  57.000

   

   

   

   

  I alt

                   294.000 kr.

                  573.000 kr.

                        573.000 kr.

                    287.000 kr.

   

  * Bemandingen er en læge og en sygeplejerske i henholdsvis 3 og 4 timer ugentligt.

  **Til en start etableres klinikken på Sydvestjysk Sygehus’ matrikel, men der arbejdes hen imod at finde en lokation uden for sygehuset primo 2022. Hvis klinikken mod forventning ikke placeres uden for sygehuset, vil de årlige omkostninger til husleje inkl. el, vand og varme bortfalde.

   

  Etableringsomkostninger på 57.000 kr. dækkende over IT udstyr, briks og undersøgelseslampe finansieres af Sydvestjysk Sygehus.

   

  Sagen er vedlagt en projektbeskrivelse, som uddyber tankerne bag klinikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende projektet om at etablere en klinik for seksuel sundhed i samarbejde med i første omgang Varde og Esbjerg Kommune.

   

  At udmønte midler til Sydvestjysk Sygehus til etablering og drift fra udmøntningsrammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen jf. sagsfremstillingen ovenfor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 07-06-2021

  Punktet udsættes.

   

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Punktet blev udsat.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  22. Orientering om status for første år med Hjerteløberne
  fold dette punkt ind Resume

  Til orientering forelægges hermed status for det første år med Hjerteløberne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hjerteløberne startede op den 1. maj 2020, og har nu fungeret i et år. I vedhæftede notat redegøres for, hvordan det er gået med hjerteløberne det første år (maj 2020 – april 2021).

   

  Med overgangen til Hjerteløberne fra Danmark Redder Liv den 1. maj 2020 blev der realiseret én landsdækkende udkaldsordning via app til hjertestop i Danmark.

   

  I Danmark Redder Liv var der tilmeldt knap 4.000 frivillige i Region Syddanmark. 4. maj 2021 var der 16.122 hjerteløbere i Region Syddanmark, hvilket er en firedobling af antallet af frivillige til hjertestop. Det forventes, at antallet af hjerteløbere i Region Syddanmark vil stige yderligere.

   

  Status på udkald af hjerteløbere maj 2020 – april 2021

  • AMK Vagtcentralen har udkaldt hjerteløbere 944 gange.
  • 3.426 hjerteløbere har accepteret udkald, og blev sendt efter hjertestarter, mens 601 accepterede og blev sendt direkte til hændelsesstedet.
  • 1.800 hjerteløbere angiver i deres indsatsjournal, at de kom frem til personen med hjertestop.
  • 842 hjerteløbere angiver, at de kom før ambulancen.
  • 120 hjerteløbere angiver, at de var de første, der påbegyndte hjertelungeredning.
  • 591 hjerteløbere svarer, at de selv eller anden hjerteløber satte hjertestarter på personen med hjertestop.

   

  Der har fra regionens side været fokus på, at de positive elementer fra Danmark Redder Liv videreføres i Hjerteløberne. Regionsrådet har i den forbindelse øremærket 1 mio. kr. årligt til fortsat understøttelse af frivillige til hjertestop, herunder blandt andet afvikling af gratis kurser i hjertelungeredning til hjerteløbere.

   

  Pga. COVID-19 blev der kun afviklet 19 kurser i 2020, og det vurderes, at der kan nå at blive afviklet 62 kurser i 2021. Til gengæld vil der blive afviklet flere end 100 kurser i 2022.

   

  Præhospitaludvalget har afholdt videomøde med hjerteløberrepræsentanter den 7. januar 2021. Hjerteløberne fremsatte på mødet ønske om en forøgelse af udkaldsradius på Hjerteløberne, hvilket også har været et stort ønske fra Region Syddanmark. Torsdag den 20. maj er udkaldsradius i Hjerteløberne øget fra 1,8 km til 5 km. Med en længere udkaldsradius øges sandsynligheden, for at der kommer en hjerteløber frem til hjertestoppet i tyndt befolkede områder.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Til orientering.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/26106
  23. Godkendelse af udvidelse af samarbejdsaftale med Det Sociale Netværk om headspace
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af midler til udvidelse af aktiviteterne inden for headspace.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Headspace er et landsdækkende forebyggende tilbud, hvor børn og unge mellem 12 og 25 år kan søge gratis og uforpligtende rådgivning via chat, telefon eller ved fremmøde på et af de lokale headspacecentre, der primært er bemandet med frivillige rådgivere.

   

  Region Syddanmark og Det Sociale Netværk har siden 2014 samarbejdet om indsatsen via headspace. I de første år i regi af satspuljeaftaler og efterfølgende igennem regional medfinansiering.

   

  Senest har regionsrådet den 27. februar 2017 bevilliget Psykiatrisygehuset 0,5 mio. kr. pr. år til en udvidelse af samarbejdet med headspace. Med disse midler er der etableret samarbejdsaftaler med headspacecentre i Odense, Esbjerg, Billund, Fredericia og Aabenraa Kommune.

   

  Psykiatrisygehuset stiller medarbejderressourcer fra børne- og ungdomspsykiatrien til rådighed. Den fremskudte medarbejder står til rådighed med faglig rådgivning og sparring. Medarbejderen gennemfører ikke behandlings- og rådgivningsforløb, men fungerer som supervisor for de frivillige ungerådgivere. 

   

  De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Psykiatrisygehuset finder, at samarbejdet med headspace gavner de unge og bakker op om en udvidelse af samarbejdet. Erfaringen har blandt andet vist, at samarbejdet forebygger indlæggelser og ambulante forløb. Efter endt udredning i børne- og ungdomspsykiatrien har det været meget gavnligt at kunne henvise forældre og de unge til headspace. 

   

  Headspace er med finansloven 2021 bevilget midler til en fortsat medfinansiering af indsatsen i headspace, herunder også midler til en fortsat udbygning af headspace til et landsdækkende tilbud til sårbare børn og unge. På baggrund heraf har Det Sociale Netværk i marts 2021 henvendt til sig til Psykiatrisygehuset med en anmodning om at udvide samarbejdet i forbindelse med etablering af et nyt headspacecenter i Haderslev samt om udvidelse af aftalen omkring Billund Kommune.

  Headspace afsøger desuden muligheder for yderligere samarbejde med andre kommuner.

   

  Psykiatrisygehuset støtter op om henvendelsen fra Det Sociale Netværk og er i dialog med headspace om etablering af de foreslåede aktiviteter. Det anbefales på den baggrund, at Psykiatrisygehuset bevilliges en ramme på 0,5 mio. kr., som muliggør en løbende udvidelse af samarbejdet.

   

  Samarbejdet med headspace understøtter flere af målsætningerne i Psykiatriplan 2020-2024, herunder at forbedre den mentale trivsel for børn og unge samt sikre bedre adgang til ambulant behandling. Samarbejdet understøtter desuden Region Syddanmarks vedtagne politik for frivillighed og medborgerskab. På den baggrund foreslås, at bevillingen på 0,5 mio. kr. årligt finansieres af den afsatte ramme på 7 mio. kr. til anbefaling 32 i psykiatriplanen om øget tilgængelighed til ambulant behandling.

   

  Henvendelsen fra Det Sociale Netværk er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Psykiatrisygehuset til udvidelse af aktiviteterne inden for headspace tilføres 0,5 mio. kr. årligt fra 2021.

   

  Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 26-05-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27322
  24. Beslutning om disponering af Omstillingspulje, Psykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med ibrugtagning af de nye sygehusbyggerier i Aabenraa og Vejle blev der etableret ”Duoafsnit” på de voksenpsykiatriske afdelinger. Psykiatrisygehusets ledelse vurderer, at forudsætningerne for duoafsnittenes samdrift har ændret sig de senere år. Sygehusledelsen har derfor besluttet at udvide bemandingen på duoafsnittene i aften- og nattevagter. Udgiften til de planlagte udvidelser af bemandingen udgør 9,6 mio. kr. årligt. Det er umiddelbart muligt for Psykiatrisygehusets ledelse at anvise intern finansiering på 4,5 mio. kr. Den resterende udgift på 5,1 mio. kr. årligt foreslås finansieret via det aktuelle råderum på den centrale omstillingspulje på psykiatri, med virkning fra 1. juli 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med ibrugtagning af de nye sygehusbyggerier i Aabenraa og Vejle blev etableret ”Duoafsnit” på de voksenpsykiatriske afdelinger.

   

  Duoafsnittene er indrettet på en måde, som gør det muligt at samdrifte to sengeafsnit aften og nat samt have fælles ledelse på afsnittene.

   

  Psykiatrisygehusets ledelse vurderer, at forudsætningerne for duoafsnittenes samdrift har ændret sig de senere år. Dette blandt andet begrundet i øget kompleksitet og tyngde for de psykiatriske patienter.

   

  Konkret har dette betydet, at sygehusledelsen i 2020 og 2021 har besluttet at opdele douafsnittene i to enheder med hver sin funktionsleder. Udgifterne til de ekstra funktionsledere er finansieret som en del af regionsrådets udmøntning af finanslovmidler for 2020 til psykiatrien.

   

  Det har også betydet, at sygehusledelsen vurderer, at der er behov for, at den hidtidige fremmødeplan med samdrift aften og nat robustgøres, ved at aften/nat bemandingen udvides på duoasnittene.

   

  Det har bl.a. indgået i denne vurdering, at det af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige årsager i perioder er nødvendigt med to medarbejdere i den skærmede enhed på hvert af de to afsnit, der i dag samdriftes som duoafsnit.

   

  Det skal oplyses, at Arbejdstilsynet ved besøg netop har haft fokus på arbejdet i de skærmede enheder, herunder at der er visuel og auditiv kontakt til kollegaer.

   

  Dette medfører, at der er få personaler i aften- og nattevagterne til at varetage plejen af de resterende patienter.

   

  Det har derfor været nødvendigt at indkalde ekstra personale løbende grundet den sårbare fremmødeplan, hvilket giver en uhensigtsmæssig ressourcestyring – både i forhold til medarbejderressourcer og i forhold til afdelingernes økonomi. Derudover har det indkaldte personale været vikarer, frem for fast personale, hvilket igen har betydning for kontinuiteten i patienternes behandling og muligheden for at opbygge de nødvendige relationer.

   

  For at robustgøre funktionerne og forbedre afdelingernes arbejdsmiljø og sikkerhed har sygehusledelsen besluttet at udvide bemandingen på duoafsnittene i aften- og nattevagter. Udgiften til de planlagte udvidelser af bemandingen udgør 9,6 mio. kr. årligt, som indledningsvist finansieres via egne interne puljer.

   

  Det er umiddelbart muligt for Psykiatrisygehusets ledelse at anvise intern finansiering på 4,5 mio. kr. Den interne finansiering har baggrund i realiserede huslejebesparelser på 3 mio. kr. årligt som følge af flytningen af administrationen fra Middelfart til Vejle og i en forventet nedbringelse af de aktuelle udgifter til overarbejde og vikarydelser mv. på de pågældende afdelinger med 1,5 mio. kr. årligt.

   

  Det varige behov overstiger dog umiddelbart sygehusets muligheder for egenfinansiering, idet der resterer et varigt finansieringsbehov på 5,1 mio. kr.

   

  På de centrale rammer er der en central omstillingspulje for psykiatri. Puljen har blandt andet været anvendt til medfinansiering af psykiatriplanen.

   

  Den resterende udgift på 5,1 mio. kr. årligt foreslås finansieret via det aktuelle råderum på denne pulje, med virkning fra 1. juli 2021.

   

  Det skal oplyses, at der i 2021 er i alt 4,1 mio. kr. på omstillingspuljen. Det varige råderum på omstillingspuljen er ca. 5,1 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At orienteringen vedr. udvidelse af bemandingen på douafsnittene i Aabenraa og Vejle samt Psykiatrisygehusets omprioritering af egne midler tages til efterretning.

   

  At Psykiatrisygehuset bevilges 2,55 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. årligt fra 2022 og fremover til medfinansiering til indsatsen.

   

  At bevillingen finansieres af Omstillingspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 26-05-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/43473
  25. Det Syddanske EU-kontor – evaluering og fremtidigt engagement
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor løber fra 1. juli 2020 - 31. december 2021. Der er foretaget en intern statusevaluering af kontorets arbejde og omstillingen efter, at erhvervsfremmereformen ændrede opgavefordelingen mellem stat, region og kommuner inden for regional udvikling og erhvervsfremme. Det indstilles, at regionsrådet tilkendegiver at ville fortsætte samarbejdet med Det Syddanske EU-kontor efter 2021 på samme niveau som hidtil, og at der indgås en ny aftale med kontoret i efteråret 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Syddanske EU-kontor blev etableret i 2007 og ejes og drives af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Kontoret er organiseret som en forening ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark”. Ifølge vedtægterne er foreningens formål ”at danne ramme for et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles, som understøtter implementeringen af kommunale og regionale strategier”. Kontoret skal ”udføre opgaver for medlemmerne i henhold til en resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og må ikke være i konkurrence med private virksomheder”.

   

  Den nuværende resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor udløber ved udgangen af 2021. Der vil blive udarbejdet et udkast til en ny aftale i efteråret 2021. Resultatkontrakten er en fælles kontrakt med Region Syddanmark og KKR Syddanmark. Medlemskontingentet er i 2021 på 4.843.882 kr. ekskl. moms fra henholdsvis regionsrådet og kommunerne i Syddanmark, hvor der hvert år tages højde for pris- og lønudviklingen (Jf. aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2021). Den nuværende resultatkontrakt er vedlagt.

   

  Ved budgetaftale 2021 besluttede regionsrådet, at ”omfanget af Region Syddanmarks fremadrettede engagement og finansiering af Det Syddanske EU-kontor efter 2021 afklares inden sommeren 2021, bl.a. på baggrund af erfaringerne med omstillingen af kontorets arbejde.” Regionsrådet skal således tage stilling til det fremadrettede engagement i kontoret. En arbejdsgruppe med deltagelse fra KKR Syddanmark, Varde Kommune og Region Syddanmark har udarbejdet vedlagte interne statusevaluering af kontorets arbejde, siden kontraktens indgåelse.

   

  Siden indgåelse af den nuværende resultatkontrakt i juli 2020 har EU-kontoret arbejdet med omstillingen af kontorets opgaver, så de afspejler behovene hos kommunerne og understøtter den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, ”Fremtidens Syddanmark”.

   

  Evalueringen viser overordnet set, at EU-kontoret har løftet kerneopgaven i driften og samtidig har levet op til de fleste forventninger til omstilling i resultatkontrakten i det seneste år - eller er på vej til det. Der vurderes dog også at være uforløste potentialer på nogle områder, som der kan arbejdes med fremadrettet. Dette gælder blandt andet ift. regionens strategiske prioriteringer på sundhedsområdet og inden for den grønne omstilling. Her kan der i den kommende programperiode være gode muligheder for EU-finansiering, idet bl.a. det nye Horizon Europe program bl.a. prioriterer sundhed og grøn omstilling.

   

  I omstillingsprocessen kan det blandt andet fremhæves, at kontoret har øget den direkte dialog med Regional Udviklings fagteams og med regionens andre enheder, herunder OUH og den regionale innovationsgruppe. Der er igangsat eller taget de første skridt i forhold til at søge EU-projekter på flere områder. Det gælder både EU-projekter, hvor Region Syddanmark er direkte involveret som partner samt projekter, hvor centrale samarbejdspartnere er involverede. Herudover har kontoret haft 1-2 medarbejdere indstationeret i regionshuset siden foråret 2020, hvilket har understøttet et øget direkte samarbejde.

   

  Kontoret har på forskellig vis understøttet udviklingsstrategien det seneste år. Det kan eksempelvis nævnes, at der er udviklet en ansøgning på klimaområdet, COHEAT, med en række forskellige parter fra regionen. Inden for strategisporet ”Sunde levevilkår” bidrager EU-kontoret til udvikling af en mulig EU-ansøgning om unges mentale trivsel, og kontoret har etableret et nyt regionalt netværk på sundhedsområdet. Herudover er kontoret med i arbejdet omkring en kommende ansøgning til et stort EU-call, et såkaldt KIC, på designområdet og har etableret et kulturnetværk med kommuner og kulturaktører, som Region Syddanmark også løbende gør brug af. Det Syddanske EU-kontor har samlet set bidraget til et hjemtag af EU-midler til syddanske aktører på ca. 35 mio. kr. til 23 bevilgede projekter siden 1. juli 2020.

   

  På den baggrund foreslås det, at regionsrådet tager evalueringen til efterretning og tilkendegiver, at Region Syddanmark i efteråret 2021 vil indgå en ny flerårig aftale med EU-kontoret, eksempelvis en 2-årig aftale, der løber til og med perioden for den regionale udviklingsstrategi, og at regionsrådet vil medfinansiere på samme niveau som hidtil.  Regionsrådet vil få forelagt udkastet til en ny aftale, der blandt andet skal understøtte implementeringen af den regionale udviklingsstrategi.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At statusevalueringen tages til efterretning.

   

  At tilkendegive, at regionsrådet i efteråret 2021 vil indgå en ny flerårig aftale med Det Syddanske EU-kontor, og at regionsrådet vil medfinansiere samarbejdet på samme niveau som hidtil. Dette under forudsætning af, at en kommende samarbejdsaftale understøtter den regionale udviklingsstrategi, og at kommunerne medfinansierer kontoret som hidtil.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28070
  26. Godkendelse af tilskud fra kulturpuljen
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til kulturpuljen den 1. marts 2021. Der skal tages stilling til 12 ansøgninger til kulturpuljen. Der ansøges i alt om 2.751.140 kr. 8 ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 1.501.140 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der var ansøgningsfrist til kulturpuljen den 1. marts 2021. Der er modtaget 11 ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen, herunder en ansøgning fra Middelfart Museum til de 500.000 kr. som er reserveret i budget 2021 til formidlingsindsatsen på MINDWALK under det kommende museum Mind.  

   

  Administrationen har, efter aftale med ansøger, desuden overflyttet én ansøgning fra den tematiserede kulturpulje til den ordinære kulturpulje ud fra en samlet vurdering af ansøgningens målgruppe og aktiviteter. Samlet set skal der derfor tages stilling til 12 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 2.751.140 kr.

   

  Ansøgninger til den tematiserede kulturpulje behandles i et særskilt punkt.

   

  Ansøgningerne skal alle bidrage til målet i kulturstrategien om at videreudvikle og anvende de syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet.

   

  Det vurderes at de ansøgte projekter vil kunne bidrage til FN’s verdensmål 10 om at mindske ulighed ved at understøtte social bæredygtighed og lige adgang til kultur og til mål 11 om at styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

   

  Det er et krav, at projekterne understøtter implementeringen af den regionale udviklingsstrategi.

   

  Ansøgningerne er ifølge kriterierne i den regionale kulturstrategi vurderet ud fra, om de:

   

  • Skaber synlighed og attraktivitet og styrker kendskabet til Syddanmarks kultur og natur.
  • Samler aktører om koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune.
  • Skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur- og naturværdier.
  • Udvikler nye koncepter, der kan udbredes til flere aktører.
  • Er nyskabende og originale.
  • Styrker eller skaber innovative kulturmiljøer.
  • Bidrager til skalering, nyudvikling og kvalitetsløft af eksisterende tilbud.
  • Understøtter social og miljømæssig bæredygtighed.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet på de enkelte kriterier, der hver især er scoret på en skala fra 0 til 5. Et projekt kan maksimalt få en score på 40, hvis det i meget høj grad bidrager til alle kriterier, og det kan få en score på 0, hvis det vurderes, at projektet ikke bidrager til nogen af kriterierne. De enkelte ansøgningers score, administrationens vurderinger og indstillinger ses i det vedhæftede bilag 2 ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til kulturpuljen”.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde krav og kriterier for tilskud: 

   

  • Nr. 1: ”Grupetto Cycling Festival, Vejles Festival for cykelkultur”, ansøgt af Vejle Kommune, som indstilles til tilskud på 100.000 kr., svarende til det ansøgte beløb for projektets afholdelse i år 2021.

   

  • Nr. 2; ”Nature Morte”, ansøgt af Foreningen Muld Scenekunstproduktion, som indstilles til tilskud på 220.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 4 ”Mindwalk, Museum MIND”, ansøgt af Middelfart Kommune, som indstilles til tilskud på 500.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 6 ”Vingsted Familieforestilling”, ansøgt af Vejle Kommune, Børnekulturfestival, som indstilles til tilskud på 165.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 8 ”Nordes2021 – Matters of Scale”, ansøgt af Designskolen, Kolding, som indstilles til tilskud på 180.000 kr. som ansøgt

   

  • Nr. 9 ”Sangvenner – på tværs af generationer”, ansøgt af den fynske Sangskole, som indstilles til tilskud på 86.140 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 10 ”Økant performancefestival”, ansøgt af Woo Collective, som indstilles til tilskud på 70.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 11 ”Ballhaus, et nyt musikfællesskab for hele RSD”, ansøgt af Foreningen Ballhaus, som indstilles til tilskud på 180.000 kr. som ansøgt.

   

  De øvrige 4 ansøgninger indstilles til afslag.

   

  En oversigt over alle ansøgninger fremgår af bilag 1: ”Oversigt over ansøgninger til kulturpuljen”. Administrationens vurderinger af de enkelte ansøgninger fremgår af Bilag 2: ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til kulturpuljen”.

   

  Det bemærkes, at der må tages forbehold for evt. ændringer af projekternes afholdelsestidspunkter pga. Covid-19.

   

  Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny ansøgningsrunde til kulturpuljen med frist 1. september 2021 for de resterende kulturpuljemidler efter fordeling af midler ved denne ansøgningsrunde. Kulturpuljen vil understøtte mål 3 ”De syddanske styrker” i kulturstrategien.

   

  Følges administrationens indstillinger vedrørende tilsagn fra kulturpuljen og tilsagn fra den tematiserede pulje (jævnfør andet punkt på dagsordenen) vil der efter fordeling være i alt 1.044.131 kr., samt eventuel tilbageløb af midler, til rådighed for en ny ansøgningsrunde i september.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At nr. 1 ”Grupetto Cycling Festival, Vejles Festival for cykelkultur”, ansøgt af Vejle Kommune, modtager tilsagn om et til tilskud på 100.000 kr.

   

  At nr. 2. ”Nature Morte”, ansøgt af Foreningen Muld Scenekunstproduktion, modtager tilsagn om et tilskud på 220.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 4.”Mindwalk, Museum MIND”, ansøgt af Middelfart Kommune, modtager tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 6. ”Vingsted Familieforestilling”, ansøgt af Vejle Kommune, Børnekulturfestival, modtager tilsagn om et tilskud på 165.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 8. ”Nordes2021 – Matters of Scale”, ansøgt af Designskolen, Kolding, modtager tilsagn om et tilskud på 180.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 9. ”Sangvenner – på tværs af generationer”, ansøgt af den fynske Sangskole, modtager tilsagn om et tilskud på 86.140 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 10. ”Økant performancefestival”, ansøgt af Woo Collective, modtager tilsagn om et tilskud på 70.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 11 ”Ballhaus, et nyt musikfællesskab for hele RSD”, ansøgt af Foreningen Ballhaus, modtager tilsagn om et tilskud på 180.000 kr. som ansøgt.

   

  At de resterende 4 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

   

  At fristen for en ny ansøgningsrunde til kulturpuljen i 2021 fastlægges til 1. september 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28469
  27. Godkendelse af tilskud fra temapuljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til den tematiserede kulturpulje ”Kultur, kreativitet og mental trivsel” den 1. marts 2021. Der skal tages stilling til 26 ansøgninger om tilskud fra den tematiserede kulturpulje. Der ansøges i alt om 10.895.983 kr. 15 ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås, at rammen for puljen forhøjes med 1.195.250 kr. således, at der i alt tildeles 4.695.250 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har på mødet den 23. november 2020 godkendt, at der blev afsat 3,5 mio. kr. af kulturmidlerne til en ansøgningsrunde under temaet ”Kultur, kreativitet og mental trivsel”. Puljen skal bidrage til at styrke syddanskernes trivsel og aktive liv gennem kulturoplevelser, der medvirker til at imødegå og forebygge mental mistrivsel gennem innovative og brobyggende kulturprojekter.

  Temapuljen skal understøtte kulturstrategiens indsatsområde 2 om at styrke borgernes trivsel og aktive liv.

   

  Der er modtaget 27 ansøgninger om støtte fra den tematiserede kulturpulje. Administrationen har, efter aftale med ansøger, overflyttet én ansøgning til den ordinære kulturpulje ud fra en samlet vurdering af ansøgningens målgruppe og aktiviteter. Samlet set skal der derfor tages stilling til 26 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 10.895.983 kr.

   

  Ansøgninger til den ordinære kulturpulje behandles i et særskilt punkt.

   

  Det foreslås, at forhøje den afsatte ramme til temapuljen med 1.195.250 kr. fra kulturmidlerne for at kunne imødekomme flere ansøgninger til temapuljen.

   

  Under forudsætning af, at udvalget for regional udvikling anbefaler regionsrådet at forhøje den afsatte ramme til temapuljen med yderligere 1.195.250 kr. fra kulturmidlerne, vil der være 4.695.250 kr. til aktiviteter i den tematiserede pulje. Den foreslåede forhøjelse af rammen for temapuljen, er mulig, da der efter fordeling af midler fra begge kulturpuljer vil være forbrugt færre kulturmidler, end der er til rådighed. Det giver mulighed for at give tilskud til flere støtteværdige projektansøgninger under temapuljen ”Kultur, kreativitet og mental trivsel”.

   

  Projekterne i temapuljen bidrager til at understøtte FN’s verdensmål 3 ved at sætte fokus på sundhed, aktivitet og trivsel i Region Syddanmark. Projekter, som søger puljen med henblik på at sikre lige adgang til kultur, vil jævnfør kriteriet om at understøtte social og miljømæssig bæredygtighed, blive vurderet positivt. Puljen bidrager derfor også til FN’s verdensmål 10 om at mindske ulighed.

   

  Det er et krav, at projekterne understøtter implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Projekterne skal derudover opfylde følgende temaspecifikke krav:

   

  • At projektet bidrager til at understøtte det regionale mål 2 i kulturstrategien om at styrke borgernes trivsel og aktive liv.

   

  • At projektet, med kulturen som drivkraft, går nye veje og skaber tværgående partnerskaber for at understøtte mental trivsel.

   

  Ansøgningerne er vurderet ud fra følgende temaspecifikke kriterie:
   

  • Bidrager til at styrke trivsel og aktivt liv blandt unge mellem 15 og 25 år.

   

  Ansøgningerne er derudover vurderet ud fra de generelle kriterier:

   

  • Skaber synlighed og attraktivitet og styrker kendskabet til Syddanmarks kultur og natur.
  • Samler aktører om koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune.
  • Skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur- og naturværdier.
  • Udvikler nye koncepter, der kan udbredes til flere aktører.
  • Er nyskabende og originale.
  • Styrker eller skaber innovative kulturmiljøer.
  • Bidrager til skalering, nyudvikling og kvalitetsløft af eksisterende tilbud.
  • Understøtter social og miljømæssig bæredygtighed.

   

  Det er derudover blevet påpeget i ansøgningsmaterialet, at det, i lyset af restriktionerne i tilknytning til COVID-19, vil være oplagt, at ansøgere overvejer at anvende nye metoder i projekterne, herunder digitalisering.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet på de enkelte kriterier, der hver især er scoret på en skala fra 0 til 5. For de puljespecifikke kriterier gælder det, at projekterne er scoret på en skala fra 0 til 10. Et projekt kan maksimalt få en score på 50, hvis det i meget høj grad bidrager til alle kriterier, og det kan få en score på 0, hvis det vurderes, at projektet ikke bidrager til nogen af kriterierne. De enkelte ansøgningers score ses i de vedhæftede bilag.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde krav og kriterier for tilskud:

   

  • Nr. 14. ”Sårbarhedsrum for unge”, ansøgt af Middelfart Museum, som indstilles til tilskud på 373.250 kr.

   

  • Nr. 19. ”Hvad unge fortæller”, ansøgt af Den Boligsociale Helhedsplan, Fredericia, som indstilles til tilskud på 400.000 kr.

   

  • Nr. 20. ”Kunst mod utilstrækkelighed – et inddragende ungeprojekt”, ansøgt af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, som indstilles til tilskud på 50.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 21. ”WAW – we are weaving”, ansøgt af Museum Trapholt, Kolding, som indstilles til tilskud på 462.000 kr. til projektets første år.

   

  • Nr. 22. ”Unge på scenekanten”, ansøgt af Ryslinge Højskole, som indstilles til 300.000 kr., idet det stilles som vilkår, at den producerede dokumentar vil være frit tilgængelig.

   

  • Nr. 23. ”GAME og FGU, kulturaktiviteter for og med unge”, ansøgt af GAME Street Mekka, Esbjerg, som indstilles til 400.000 kr.

   

  • Nr. 25. ”Fod på gulv – ny folkedans”, ansøgt af Tempi, som indstilles til 180.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 26. ”Kultur på Kant”, ansøgt af Esbjerg Kommunes Bibliotek, som indstilles til 300.000 kr.

   

  • Nr. 27. ”Mental trivsel gennem håndarbejde og håndværk”, ansøgt af Kulturmaskinen, Odense Kommune, som indstilles til 275.000 kr.

   

  • Nr. 28. ”SKAT - Sammenhold og Kultur Avler Trivsel”, ansøgt af Institut for idræt og biomekanik, SDU som indstilles til 400.000 kr.

   

  • Nr. 32. ”Kulturel Kickstart, et socialt læringslaboratorium”, ansøgt af Frivillig Forening Gylden Booking, Kolding, som indstilles til 55.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 33. ”Unges mestring af livet”, ansøgt af AOF Center Sydjylland, som indstilles til 300.000 kr.

   

  • Nr. 34. ”Skønlitterær akutindsats til styrkelse af unges mentale trivsel i Region Syddanmark”, ansøgt af Læseforeningen Århus, som indstilles til 300.000 kr.

   

  • Nr. 36. ”Ens om kultur”, ansøgt af KFUMs sociale arbejde i Danmark, som indstilles til 600.000 kr.

   

  • Nr. 37. ”Erindringsbio for demente og pårørende”, ansøgt af Foreningen Film6000, Kolding, som indstilles til 300.000 kr.

   

  De øvrige ansøgninger indstilles til afslag.

   

  En oversigt over alle ansøgninger fremgår af bilag 1: ”Oversigt over ansøgninger til temapuljen”. Administrationens vurderinger af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag 2: ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til temapuljen”.

   

  Det bemærkes, at der må tages forbehold for evt. ændringer af projekternes afholdelsestidspunkter pga. Covid-19.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forøge temapuljen med 1.195.250 kr. til i alt 4.695.250 kr.

   

  At nr. 14. ”Sårbarhedsrum for unge”, ansøgt af Middelfart Museum, modtager tilsagn om et tilskud på 373.250 kr.

   

  At nr. 19. ”Hvad unge fortæller”, ansøgt af Den Boligsociale Helhedsplan, Fredericia, modtager tilsagn om et tilskud på 400.000 kr.

   

  At nr. 20. ”Kunst mod utilstrækkelighed – et inddragende ungeprojekt”, ansøgt af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, modtager tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 21. ”WAW – we are weaving”, ansøgt af Museum Trapholt, Kolding, modtager tilsagn om et tilskud på 462.000 kr. til projektets første år.

   

  At nr. 22. ”Unge på scenekanten”, ansøgt af Ryslinge Højskole, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr., idet det stilles som et vilkår, at den producerede dokumentar stilles frit til rådighed.

   

  At nr. 23. ”GAME og FGU, kulturaktiviteter for og med unge”, ansøgt af GAME Street Mekka, Esbjerg, modtager tilsagn om et tilskud på 400.000 kr.

   

  At nr. 25. ”Fod på gulv – ny folkedans”, ansøgt af Tempi, modtager tilsagn om et tilskud på 180.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 26. ”Kultur på Kant”, ansøgt af Esbjerg Kommunes Bibliotek, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.

   

  At nr. 27. ”Mental trivsel gennem håndarbejde og håndværk”, ansøgt af Kulturmaskinen, Odense Kommune, modtager tilsagn om et tilskud på 275.000 kr.

   

  At nr. 28. ”SKAT - Sammenhold og Kultur Avler Trivsel”, ansøgt af Institut for idræt og biomekanik, SDU modtager tilsagn om et tilskud på 400.000 kr.

   

  At nr. 32. ”Kulturel Kickstart, et socialt læringslaboratorium”, ansøgt af Frivillig Forening Gylden Booking, modtager tilsagn om et tilskud på 55.000 kr. som ansøgt.

   

  At nr. 33. ”Unges mestring af livet”, ansøgt af AOF Center Sydjylland, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.

   

  At nr. 34. ”Skønlitterær akutindsats til styrkelse af unges mentale trivsel i Region Syddanmark”, ansøgt af Læseforeningen Århus, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.

   

  At nr. 36. ”Ens om kultur”, ansøgt af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, modtager tilsagn om et tilskud på 600.000 kr.

   

  At nr. 37. ”Erindringsbio for demente og pårørende”, ansøgt af Foreningen Film6000, Kolding, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.

   

  At de resterende 11 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Udvalget ønsker oplysninger om i hvilke kommuner, som projekt nr. 25 ”Fod på gulv – ny folkedans” konkret vil blive gennemført i, når disse foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/27880
  28. Godkendelse af midler til initiativ om "STRING Brintkorridor til lastbiler"
  fold dette punkt ind Resume

  Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 1,2 mio. kr. til initiativet ’STRING – Brintkorridor til lastbiler’.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 1,2 mio. kr. til et initiativ, der skal bidrage til at omstille den tunge lastbiltransport i regionen til at være CO2-neutral. Dette som en del af flere regionale indsatser til at omstille transportsektoren generelt.

   

  Udfordringen er, at der endnu ikke findes én klar teknologisk løsning til at erstatte diesel med et grønt drivmiddel i lastbiltransporten. Derfor foreslås det at understøtte et initiativ, der afprøver ren brint som drivmiddel inden for den tunge lastbiltransport.

   

  Initiativet går ud på at etablere 12 brinttankstationer fra Oslo til Hamborg, så de kan understøtter en flåde på 570 brintlastbiler, der kan køre i STRING geografien. Private partnere og investorer skal sammen med støtte fra EU Kommissionen eller anden relevant ekstern finansieringskilde finansiere initiativet, hvor brinttankstationerne forventes at koste i alt ca. 270 mio. kr. To af de 12 brinttankstationer foreslås opstillet i hhv. Odense og i Kolding.

   

  Brintkorridorprojektet er under udarbejdelse. Der foreligger således ikke en færdig projektbeskrivelse eller ansøgning til en EU eller anden relevant ekstern finansieringskilde. Et privat konsulentfirma er ved at lægge sidste hånd på en rapport, der skal danne baggrund for den kommende ansøgning. Region Syddanmark er i dialog med STRING-sekretariatet herom og arbejder bl.a. for, at det skal fremgå tydeligere, at der skal anvendes grøn brint på brinttankstationerne, at der skal deltage tilstrækkeligt med virksomheder fra efterspørgselssiden (hele værdikæden) samt, at der som en del af projektet skal indgå en undersøgelse af CO2 reduktionerne sammenlignet med andre grønne teknologier.

   

  Region Syddanmark har underskrevet et Letter of Intent om at medvirke i STRING-Brintkorridor initiativet. STRING sekretariatet er i gang med at udarbejde en fælles ansøgning til EU Kommissionens CEF program (infrastruktur). Forventningen er, at regionen sammen med de andre medlemmer af STRING, som ønsker at medvirke, skal samfinansiere sekretariatsbetjeningen mm.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark afsætter 1,2 mio. kr. for at deltage i projektet i en fireårig periode.

   

  Initiativet understøtter målet om at nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser i Region Syddanmark, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategien ”Grøn omstilling i Region Syddanmark”. Initiativet bidrager til at opfylde FNS verdensmål 7 ”Bæredygtig energi”. 

  Der vil løbende blive orienteret om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen bliver behandlet i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 1,2 mio. kr. til STRING – Brintkorridor til lastbiler af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. 

   

  At bevillingen gives under forudsætning af, at der kan opnås tilstrækkelig enighed med de deltagende STRING-partnere om indhold i og budget for en fælles ansøgning om ekstern finansiering til projektet, og at den eksterne finansiering opnås.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28063
  29. Godkendelse af midler til initiativ om "Klimavenlige og cirkulære boligforeninger"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 700.000 kr. til et initiativ om ”Klimavenlige og cirkulære boligforeninger”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 700.000 kr. til et initiativ, der skal afsøge muligheder for et samarbejde med almene boligforeninger i Syddanmark om udvikling og afprøvning af cirkulære løsninger, hvor produkter og materialer bliver længere tid i det økonomiske kredsløb.

   

  Danskerne forbruger flere naturressourcer end kloden kan holde til, og FN vurderer, at udvinding og forarbejdning af naturressourcer er årsag til ca. halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser.

   

  Almene boligforeninger kunne være en interessant samarbejdspartner i forhold til omstilling til cirkulær økonomi af flere grunde. Dels er de almene boligforeninger en stor bygherre, som står over for store grønne renoveringer af deres boliger, der vil skulle bruge store mængder af byggematerialer. Dels danner de almene boligforeninger fælles ramme om ca. 1 mio. danskeres hverdagsliv med beboerdemokrati og fælles faciliteter og er derfor velegnet til at afprøve cirkulære løsninger, som forudsætter en vis volumen af borgere i et fællesskab.

   

  Et samarbejde med de almene boligforeninger kunne fokusere på byggeri og her være et supplement til Region Syddanmarks eksisterende netværk med de syddanske kommuner om bæredygtigt offentligt byggeri. Der kunne fokuseres på at styrke kompetencer og anvendelse af værktøjer og erfaringsudveksling hos de almene boligforeninger til et mere cirkulært byggeri.

   

  Et samarbejde med de almene boligforeninger kunne også fokusere på at udnytte kapaciteten af produkter bedre fx gennem afprøvning af deleordninger. I stedet for at alle beboerne i en boligforening har hver deres elbil, elcykel, anhænger, printer, klapstole og borde, telt, fiskestang, luftmadras, boremaskine, plæneklipper mm., så kunne der afprøves en deleordning, hvor der etableres et fælles lokale med opbevaring af de udvalgte ting, og hvor beboerne deles om tingene.

   

  Initiativet understøtter målet om ”Omstilling til cirkulær økonomi”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi for ””Grøn omstilling, klima og ressourcer”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 12 og 13.

   

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at beskrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets ambition og formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Videre foreslås det, at der orienteres om initiativets fremdrift efter behov. 

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges til orientering i miljøudvalget samt anlægs- og innovationsudvalget.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 700.000 kr. til ”Klimavenlige og cirkulære boligforeninger” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/56974
  30. Godkendelse af midler til initiativ om "Beregning af reduktionsstier i DK2020"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til ”Beregning af reduktionsstier i DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 300.000 kr. til et initiativ, der skal tilbyde kommunerne adgang til et IT-værktøj, som sætter kommunerne i stand til at beregne reduktionsstier for udledningen af klimagasser frem til 2050 (beregninger af forskellige veje/scenarier til at nå målet om netto-nul udledning af klimagasser i 2050).

   

  Initiativet understøtter gennemførelse af DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. DK2020 er et partnerskab mellem de fem regioner, Kommunernes Landsforening og Realdania, hvor alle landets kommuner inviteres med i samarbejdet om at bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om netto-nul udledning af klimagasser i 2050. I Region Syddanmark er 19 kommuner allerede en del af samarbejdet, og det forventes, at de sidste tre også bliver en del af DK2020 i løbet af efteråret.

   

  I DK2020 er det et krav, at den enkelte kommune skal udarbejde en klimaplan, der bl.a. beskriver, hvad status er for udledning af klimagasser i kommunen, og hvilken plan de har for at reducere denne udledning. Til hjælp for kommunerne i dette arbejde, har Region Syddanmark iværksat udarbejdelse af klimagasregnskaber, hvor de får adgang til et datagrundlag der viser, hvor store udledningerne er i kommunen og hvilke kilder de kommer fra. På baggrund af viden om den nuværende udledning skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, hvor de beskriver hvilke konkrete initiativer de vil sætte i værk for at opnå netto-nul udledning i 2050.

   

  For også at kunne dokumentere effekterne af de fremtidige initiativer tilbydes kommunerne med nærværende supplerende initiativ hjælp til at foretage beregninger af reduktionsstierne mod netto-nuludledning. Herved tilbydes kommunerne gratis adgang til et IT-værktøj samt tilbud om grundlæggende vejledning, så de i høj grad selv kan arbejde med beregning af reduktionsstier og scenarieberegninger. I tillæg til at være gratis, vil adgang til et fælles IT-værktøj kvalificere og harmonisere arbejdet med scenarieberegninger og styrke mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser. 

   

  Initiativet understøtter målet om ”Nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser i Region Syddanmark”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi ”Grøn omstilling, klima og ressourcer”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 7 og 13.

  Der vil løbende blive orienteret om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges til orientering i miljøudvalget.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 300.000 kr. til ”Beregning af reduktionsstier i DK2020” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/43472
  31. Godkendelse af midler til initiativ om "EU-partnerskab (KIC) om kultur og kreativitet"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 2,8 mio. kr. til ”Deltagelse i EU-partnerskab (Knowledge and Innovation Community - KIC) inden for kultur og kreativitet”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 2,8 mio. kr. til deltagelse i EU-partnerskab (Knowledge and Innovation Community - KIC) inden for kultur og kreativitet. Et Knowledge and Innovation Community (KIC) er et stort og meget ambitiøst europæisk innovationspartnerskab, som samler virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre offentlige og private.

   

  Det fremgår af den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 og af delstrategien ”En attraktiv og oplevelsesrig region”, at Region Syddanmark vil bidrage til at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, samt at regionens kreative kompetencer skal bringes i spil, herunder de særlige kompetencer inden for design, bl.a. gennem udnyttelse af de muligheder, der ligger i EU-programmer.

   

  Deltagelse i KIC’et inden for kultur og kreativitet giver mulighed for at bringe de syddanske styrker inden for design og designanvendelse i spil i hele Europa og blive en del af et længerevarende samarbejde om innovation i samarbejde med førende uddannelses- og forskningsmiljøer, offentlige myndigheder og virksomheder fra andre europæiske lande.

   

  Samtidig kan deltagelse i initiativet bidrage til udvikling af nye løsninger på regionale strategiske udfordringer inden for klima, sundhedsinnovation samt udvikling i hele regionen gennem deltagelse i konkrete innovations- og kompetenceudviklingsprojekter, der anvender design og kreative metoder i et tværgående samarbejde med førende europæiske aktører.

   

  Deltagelse i KIC’et giver adgang til betydelige EU-midler til finansiering af de konkrete innovations- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der igangsættes inden for de forskellige områder.

  EU-initiativet blev præsenteret for udvalget for regional udvikling på mødet den 5. oktober 2020, hvor udvalget tilkendegav tilslutning til, at der arbejdes videre med henblik på regional deltagelse i det kommende KIC for kultur og kreativitet. Designskolen Kolding er efterfølgende blevet godkendt som kernepartner i et stærkt, internationalt konsortium, som er i gang med at forberede en ansøgning til det kommende KIC for kultur og kreativitet. Aalto Universitet i Finland er leadpartner, og derudover består konsortiet på nuværende tidspunkt af følgende kernepartnere: Delft universitet i Holland, det polytekniske universitet i Milano, og Lusofona universitetet i Portugal og Designskolen Kolding.  I forbindelse med Designskolens godkendelse som kernepartner er der lagt vægt på, at de øvrige parter i det syddanske økosystem inden for design deltager som samarbejdspartnere.

   

  Initiativet understøtter strategisporet ”En attraktiv og oplevelsesrig region” i den regionale udviklingsstrategi i forhold til mål 3 om at videreudvikle de syddanske styrker inden for kultur og kreativitet. Deltagelse i initiativet kan desuden bidrage til strategisporene ”Sunde levevilkår” og ”Grøn omstilling, klima og ressourcer” samt det tværgående tema ”Udvikling i hele regionen”. Derudover vil initiativet bidrage til FN’s verdensmål 9 ved at understøtte innovation, ligesom det kan bidrage til verdensmål 13 om klimaindsats og mål 3 om sundhed og trivsel.

   

  Bevillingen på 2,8 mio. kr. udmøntes gennem en samarbejdsaftale med Designskolen Kolding som kernepartner i konsortiet og forudsættes primært anvendt til medfinansiering af konkrete innovations- og kompetenceudviklingsprojekter, som Region Syddanmark deltager i, såfremt KIC’et får positivt tilsagn. Det må forventes, at medfinansiering vil være en central vurderingsparameter i forbindelse med ansøgningen. Derudover vil en del af bevillingen blive anvendt til gebyr for deltagelse samt evt. understøttelse af ansøgningsprocessen.

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at bekrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets ambition og formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Der vil løbende blive orienteret om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges til orientering i anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 2,8 mio. kr. til et initiativ om ”Deltagelse i EU-partnerskab (KIC) inden for kultur og kreativitet” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/37040
  32. Godkendelse af midler til initiativ om "Regionalt kulturtræf 2022"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 500.000 kr. til et projekt om ”Deltagelse i udvikling og afholdelse af et regionalt kulturtræf i 2022”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere den implementering af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020 samt danne afsæt for yderligere.  Videre skal initiativerne ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 500.000 kr. til regionens deltagelse i udvikling og afholdelse af et nyskabende og involverende regionalt kulturtræf i 2022. Kulturtræffet skal samle kulturaktører fra hele regionen, skabe dialog om kulturens rolle og give input til udvikling af nye kulturtilbud og nye samarbejdskonstellationer på kulturområdet.

   

  Kulturtræffet kan også bidrage med input til Region Syddanmarks kommende kulturindsatser, fx temapuljer og udmøntning af kulturpuljen. Kulturtræffet skal være med til at skabe øget samarbejde og en øget dialog på tværs af aktører og skabe grobund for en udvikling og styrkelse af kulturlivet og kulturtilbuddene.

   

  Kulturtræffet skal desuden vise det syddanske område som en levende og attraktiv region og skabe synlighed om de forskellige kulturindsatser og kulturens betydning i vores del af Danmark.

   

  Kulturtræffet skal for eksempel:

  • Skabe et nyt mødested for udviklingen af kulturlivet i regionen.
  • Skabe involverende formater, så både kulturaktører, politikere og borgere bidrager i dialogen om udviklingen af kulturlivet.
  • Resultere i nye forbindelser og nye initiativer på tværs af kulturregioner og Region Syddanmark.
  • Styrke mulighederne for at understøtte hinandens indsatser og løfte større ting i fællesskab.
  • Give større synlighed for de stærke resultater, der er skabt gennem kultursamarbejdet, og de store potentialer i det fremtidige samarbejde.

   

  Initiativet understøtter særligt målet om at videreudvikle de syddanske styrker inden for kultur og kreativitet, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og kulturstrategien ”En attraktiv og oplevelsesrig region”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 9 om innovation og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

   

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at bekrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Videre foreslås det, at der orienteres om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 500.000 kr. til ”Deltagelse i udvikling og afholdelse af et regionalt kulturtræf i 2022” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

   

  At bevillingen gives under forudsætning af, at der kan opnås enighed med kulturregionerne om et konkret koncept og budget for kulturtræffet, og at alle parter medfinansierer kulturtræffet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28177
  33. Godkendelse af midler til initiativ om "Det attraktive liv i landdistrikterne"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 400.000 kr. til ”Det attraktive liv i landdistrikterne”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 400.000 kr. til et initiativ, der skal øge Region Syddanmarks vidensgrundlag om livet i landdistrikterne set fra indbyggernes perspektiv. I de senere år har der været en negativ befolkningsudvikling i yder- og landområder i Syddanmark. Derfor er det væsentligt at opnå viden om, hvad der gør de syddanske landdistrikter attraktive, og hvordan erfaringer fra de succesfulde landdistrikter med en positiv udvikling kan overføres til yder- og landområder i Syddanmark, der oplever en negativ udvikling – både inden for befolkningstallet, udbuddet af servicetilbud, fritidstilbud samt adgangen til sundhedstilbud i nærområdet.

   

  Med initiativet ”Det attraktive liv i landdistrikterne” får Region Syddanmark en analyse af livet i landdistrikterne med fokus på, hvilke potentialer og udfordringer borgerne selv identificerer i deres nærområde. Samtidig bliver det belyst, hvad der skal til for at fastholde borgerne og en positiv udvikling i yder- og landområder.

   

  Initiativet skal gennemføres, så Region Syddanmarks fremtidige indsatser bedre kan målrettes netop de behov og prioriteter, som indbyggerne giver udtryk for vil højne eller bevare attraktiviteten i landdistrikterne. Samtidig kan analysens fund understøtte en fortsat positiv udvikling i hele regionen og medføre, at yder- og landområder bliver endnu mere attraktive for syddanskerne.

   

  Initiativet understøtter målet om at øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser og målet om at styrke borgernes trivsel og sunde liv, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi ”En attraktiv og oplevelsesrig region”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål Nr. 10 – Mindre ulighed.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 400.000 kr. til ”Det attraktive liv i landdistrikterne” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28179
  34. Godkendelse af midler til initiativ om "Nye Mobilitetstilbud i regionens landområder"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 1,4 mio. kr. til ”Nye mobilitetstilbud i regionens landområder”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 1,4 mio. kr. til et projekt, der skal skabe nye mobilitetstilbud i regionens landområder. Der opleves en ”mobilitetsfattigdom” i regionens landområder, hvor der løbende reduceres i busruter og afgange, og hvor reelle og attraktive alternativer til privatbilen opleves som få. Traditionel kollektiv transport har det svært, i stedet er der behov for at gentænke de kollektive transporttilbud og udvikle nye grønne og fleksible mobilitetstilbud. En stærk integration mellem den traditionelle kollektive transport og nye delemobiliteter som flextrafikprodukter, samkørsel, delebiler, pendlercykler mv. kan bidrage til, at det fortsat er attraktivt at bo, leve og arbejde i regionens mindre byer og landområder, uden nødvendigvis at skulle have en eller flere biler.

   

  Initiativet har til formål at skabe bedre mobilitet i regionens landområder og understøtte det gode og sammenhængende hverdagsliv. Initiativet vil via pilotprojekter udforske mulighederne i nye mobilitetsformer samt styrke kombinationsrejsemulighederne via stærke knudepunkter.

   

  Som platform for at igangsætte pilotprojekter og etablering af nye samarbejder, gennemføres dialog med nøgleaktører, der udarbejdes en eksempelsamling og inspirationskatalog, og der afholdes en mobilitetsmesse for mobilitet i landområder. Ambitionen med messen er at give kommuner, trafikselskaber, lokalråd og øvrige aktører et stærkt videngrundlag, som kan kvalificere fremtidige samarbejder og initiativer.

   

  Initiativet understøtter målet om ”Høj tilgængelighed og sammenhæng”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi ”Mobilitet for alle”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 9, 11 og 13.

   

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at bekrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets ambition og formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Der vil løbende blive orienteret om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen bliver behandlet i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 1,4 mio. kr. til ”Nye mobilitetstilbud i regionens landområder” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/16615
  35. Godkendelse af midler til initiativ om "Flere syddanskere på cyklen"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 1,6 mio. kr. til ”Flere syddanskere på cyklen”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken for 2021 bevilges 1,6 mio. kr. til et initiativ, der skal få flere syddanskere på cyklen. Cyklens andel af ture er over de sidste 10 år faldet i hele regionen. Der køres mere i bil og mindre på cykel, også på de helt korte ture. Der er et stort potentiale for at flytte nogle af disse ture til cyklen eller el-cyklen, til gavn for såvel fremkommeligheden som klimaet, folkesundheden og samfundsøkonomien.

   

  Med initiativet foreslås en cykelfremmeindsats med fokus på, at flere korte ture skal foretages på cyklen eller el-cyklen, og at der skal foretages flere kombinationsrejser, hvor cyklen eller el-cyklen udgør en del af transporten. Hjørnestenene i cykelfremmeindsatsen vil først og fremmest være etablering af cykelsamarbejder med de syddanske kommuner og trafikselskaber, samt igangsættelse af pilotprojekter, der kan afprøve forskellige cykelfremmeinitiativer, hvor syddanskerne på egen krop, kan mærke fordelene ved at hoppe på cyklen. Som grundlag herfor vil der desuden blive tilvejebragt et solidt data og videngrundlag om cyklismen i regionen, som skal understøtte, hvilke initiativer der igangsættes.

   

  Initiativet understøtter målet om ”grøn klimaneutral transport”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategien ”Mobilitet for alle”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 9, 11 og 13.

   

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at bekrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets ambition og formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Videre foreslås det, at der orienteres om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen bliver behandlet i udvalget for regional udvikling på mødet den 7. juni 2021. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 1,6 mio. kr. til ”Flere syddanskere på cyklen” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/13802
  36. Godkendelse af midler til initiativ om "Fremtidens demografiske udfordringer"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til ”Fremtidens demografiske udfordringer”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 300.000 kr. til et initiativ, der anvender scenariedesign, som redskab til at udforske de kommende års demografiske udfordringer, eksempelvis i form af stigninger i antallet af ældre med behov for offentlig service, skitsering af udviklingen inden for fx brugen af sundhedsydelser og anvisning af nye handlemuligheder.

   

  Scenariedesign består i at undersøge forskellige fremtidsresultater, baseret på omfattende forskning om menneskelig adfærd og interaktion. Fremtiden kommer forventeligt til at medføre såvel demografiske som teknologiske og politiske forandringer i langt højere grad, end det er set de seneste 50 år. Scenariedesign giver mulighed for at handle på fremtidens udfordringer og beskriver ”Hvad nu hvis” i forhold til fx fremtidens ældres forventninger til ydelser, evne til at arbejde længere og mere fleksibelt, eller tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og plejesektoren.

   

  Københavns Professionshøjskole har eksempelvis brugt scenariedesign til at etablere et samarbejde på tværs af uddannelsesretninger og udvikle forløb, som skal styrke samarbejdet mellem forskellige typer af sundhedsprofessionelle i fremtiden om fx udvikling og anvendelse af ny teknologi.

   

  På tilsvarende vis kan Region Syddanmark anvende scenariedesign til at skitsere tendenser og iværksætte nye samarbejder på tværs af private og offentlige organisationer. Scenarierne kan sammen med statistiske fremskrivninger bidrage til videngrundlaget for kommende udviklingsstrategier om behovet for nye services og produkter på tværs af organisationer. Ligeledes kan scenariedesign og designtækning skitsere nye muligheder og veje at gå, for at borgerne opnår større empowerment, trivsel og sundhed.

   

  Partnerne i det foreslåede initiativ udgøres af Dansk Design Center, Welfare Tech/ Danish Life Science Cluster, København, Aarhus og Aalborg Kommune, og Mandag Morgen. Der er desuden dialog med flere virksomheder, fonde og organisationer. 

   

  Initiativet understøtter målene om ”fremme af borgernes mentale og fysiske trivsel og sundhed” og ”styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socio-økonomiske forskelle, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi Sunde levevilkår. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 3 Sundhed og trivsel og 10 Mindre ulighed.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges til orientering i udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 300.000 kr. af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark” til deltagelse i partnerskab for udvikling af scenariedesign i forhold til fremtidens udfordringer. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-06-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27967
  37. Godkendelse af midler til initiativ om "Borgerrettet udstilling af jordforureningsdata"
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftale 2021, at der afsat en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til et initiativ om ”Borgerrettet udstilling af jordforureningsdata”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2021 bevilges 300.000 kr. til et projekt, der skal booste digitalisering og deling af regionens jordforureningsdata, så data er tilgængelige for borgerne og regionens samarbejdspartnere.

   

  Regionen indsamler løbende store datamængder i forbindelse med forureningsundersøgelser, f.eks. analyseresultater i vand og jord, grundvandstand og geologiske data. Disse data lægges i regionens interne database. Den enkelte borger, der får undersøgt sin ejendom, modtager en kopi af disse data i en undersøgelsesrapport, men oplysningerne om forureningen er kun offentligt tilgængelige ved henvendelse til regionen. Baggrunden for den begrænsede synlighed af data er udelukkende et resultat af manglende digitalisering og digital adgang. Data er også yderst relevante i forbindelse med vandressourceforvaltning hos kommuner, vandselskaber og staten, og en digitalisering og udstilling af data vil derfor kunne gøre disse lettere tilgængelige for både borgere og samarbejdspartnere. Initiativet vil desuden kunne anvendes som et udstillingsvindue for regionens mange data og kompetencer.

   

  Produktet er en internetbaseret udstilling af regionens data på digitale kort, såkaldt web-GIS, så f.eks. analyseresultater for forurening bliver tilgængelige og kan sammenlignes på tværs af lokaliteter og oplysninger om grundvandsstand kan bidrage til klimaprojekter. Afdelingen er allerede i gang med at implementere et webGIS-system og vil nemt kunne lægge jordforureningsdata ind i dette system. I første omgang udstilles fx data fra kommende arbejdsplaner og eventuelt generationsforureningerne, og på et senere tidspunkt arbejdes frem mod at gøre alle regionens data direkte tilgængelige for offentligheden.

   

  Initiativet understøtter målet om ”Rent Vand og Jord”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategierne ”Rent Grundvand”, ” Helhedsorienterede løsninger med fokus på rent drikkevand, sundhed og tryghed for borgerne” samt ” Opgaveløsning gennem effektivitet, innovation, partnerskaber og samskabelse med borgerne”. Samt det tværgående strategispor ”Digitalisering”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 6.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 300.000 kr. til ”Borgerrettet udstilling af jordforureningsdata” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 03-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28086
  38. Godkendelse af midler til initiativ om "Kompetencer til den grønne omstilling"
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2021, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 500.000 kr. til ”Kompetencer til den grønne omstilling”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2021, at der er afsat ramme på 10 mio. kr. til at understøtte den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger forslag til initiativer for regionsrådet til løbende udmøntning.

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en pakke bestående af 11 initiativer til en samlet volumen på 10 mio. kr. Initiativerne vurderes på positiv vis at supplere implementeringen af udviklingsstrategien, der blev startet i 2020, og skal ses i sammenhæng med de opgaver, som i øvrigt løses inden for det pågældende fagområde.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken for 2021 bevilges 500.000 kr. til et initiativ, der skal bidrage til at sikre de rette kompetencer til den grønne omstilling.

   

  Der er behov for grøn omstilling i alle dele af samfundet for at håndtere klimaudfordringen. Ikke mindst inden for energi, transport og landbrug, som står for de største udledninger af klimagasser i Danmark.  Den grønne omstilling forventes at medføre visse ændringer i erhvervsstrukturen i Danmark og i efterspørgslen efter kompetencer på arbejdsmarkedet. Nye brancher og jobfunktioner vil opstå, mens andre vil ændres. For at lykkes med den grønne omstilling er det nødvendigt, at der gøres en indsats for at sikre de nødvendige kompetencer til den grønne omstilling.

   

  Det forventes, at der vil blive behov for indsatser både i forhold til ungdomsuddannelsesområdet og i forhold til den eksisterende arbejdsstyrke. De unge skal tilegne sig grønne kompetencer på ungdomsuddannelserne, mens mange voksne på arbejdsmarkedet vil skulle omskoles og/eller opkvalificeres. I dette initiativ vil Region Syddanmark derfor afsøge samarbejdsmuligheder med andre aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på i fællesskab at løfte udfordringen med at sikre kompetencer til den grønne omstilling.

   

  Med afsæt i et samarbejde med aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet eksempelvis RAR Sydjylland og RAR Fyn vil der i initiativet blive arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige videngrundlag til at udvikle konkrete indsatser og efterfølgende hvis muligt igangsætte konkrete indsatser i samarbejde med aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

   

  Initiativet understøtter målet om ”Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund”, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategi ”Kompetencer til fremtiden”. Hertil understøtter projektet delstrategien ”Grøn omstilling, klima og ressourcer”. Initiativet bidrager desuden til FN’s Verdensmål 4 og 13.

   

  Det skal nævnes, at initiativet grundet dets udviklingskarakter på nuværende tidspunkt er vanskeligt at beskrive og konkretisere i detaljer, og at der i den videre udvikling kan opstå behov for at foretage justeringer. Disse vil dog ikke ændre grundlæggende ved initiativets ambition og formål, og foreslås håndteret administrativt inden for den fastlagte budgetramme. Videre foreslås det, at der orienteres om initiativets fremdrift efter behov.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af indstillede initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges til orientering i udvalget for regional udvikling og miljøudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 500.000 kr. til ”Kompetencer til den grønne omstilling” af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 01-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Karsten Fogde deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/25895
  39. Godkendelse af råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Råstofplan 2020 fremlægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet den 21. juni 2021. Råstofplan 2020 er justeret i forhold til planforslaget på baggrund af den offentlige høring og partshøringen af Forslag til Råstofplan 2020.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Høring af Forslag til Råstofplan 2020

  Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 25. januar 2021 at sende ”Forslag til Råstofplan 2020” i offentlig høring. ”Forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark” samt miljøvurderingen af planen har derfor været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. februar til 29. marts 2021. I samme periode er der foretaget partshøring af borgere og virksomheder med en væsentlig, individuel interesse i råstofplanen.

   

  I høringsperioden modtog regionen 116 høringssvar fra bl.a. borgere, virksomheder, kommuner og organisationer. Under høringsperioden har regionen desuden afholdt fire virtuelle borgermøder.

   

  Administrationen har udarbejdet et høringsnotat med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger. Høringsnotatet er digitalt og kan findes via dette link: Høringsnotat for Forslag til Råstofplan 2020.

   

  Vedtagelse af Råstofplan 2020

  Med udgangspunkt i høringen af ”Forslag til Råstofplan 2020”, har administrationen udarbejdet Råstofplan 2020 med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet. Råstofplanen indeholder udlæg af graveområder samt retningslinjer og indsatser, der bl.a. retter sig mod paradigmeskiftet mod en bæredygtig råstofforvaltning. Råstofplan 2020 er vedlagt som bilag 1.

   

  Råstofplan 2020 med tilhørende kort og dokumenter er samlet på regionens hjemmeside: 

  https://www.rsyd.dk/wm531248

   

  Nogle af de indkomne høringssvar i den offentlige høring og partshøringen har givet anledning til, at administrationen foreslår justeringer af ”Forslag til Råstofplan 2020” i den endelige Råstofplan 2020. De betydeligste ændringer fremgår af det vedlagte ændringsnotat. Ud over de justeringer, der er beskrevet i ændringsnotatet, er der foretaget mindre ændringer af teknisk eller redaktionel karakter. Ændringsnotatet er vedlagt som bilag 2.

   

  Hvis regionsrådet vedtager Råstofplan 2020 skal vedtagelsen annonceres offentligt i fire uger, hvorefter planen kan træde i kraft. Regionsrådets afgørelse om endelig vedtagelse af råstofplanen kan inden for disse fire uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er dog kun retlige forhold, der kan påklages. En klage over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

   

  Baggrund

  I Region Syddanmark indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer. Råstofferne anvendes til byggeri, veje, diger og anden infrastruktur. Regionen har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer og udarbejde den overordnede planlægning for den fremtidige indvinding på land (Råstofplan).

   

  Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Råstofplanen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder. Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration. Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne indvindes.

   

  Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal danne rammerne for den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Dette afspejles også i Råstofplan 2020. Forsyningen med råstoffer er vigtig for den fortsatte udvikling i regionen. Men råstoffer er en ikke fornybar ressource. Råstofplan2020 understøtter udviklingsstrategiens ene spor om omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer. Arbejdet bidrager dermed særligt til verdensmål 12, der handler om at reducere fodaftrykket på naturen ved at ændre den måde, der produceres og forbruges varer og ressourcer på.

   

  Regionsrådets beslutning medfører et begyndende paradigmeskifte på råstofområdet. En del af paradigmeskiftet er, at der flyttes fokus til andre emner og hensyn end de, der har været centrale i de tidligere planer. Dette er afspejlet i planens strategi for forsyningen, i indsatsområder og ved udlæg af nye graveområder.

   

  Læsevejledning

  Da bilagsmaterialet er omfattende anbefaler administrationen, at man først læser ændringsnotatet (bilag 2). Notatet indeholder de væsentligste ændringer i forhold til råstofplanforslaget. Indholdet i det øvrige materiale er beskrevet på hjemmesiden med råstofplanen med tilhørende kort og dokumenter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedtage Råstofplan 2020 for Region Syddanmark med miljøvurdering.

   

  At høringsnotatet for høring af Forslag til Råstofplan 2020 vedtages som regionsrådets svar på de indkomne høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 03-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  2 medlemmer, Dansk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27629
  40. Beslutning vedr. pesticidpartnerskaber i forbindelse med implementering af den regionale udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Gennem de senere år har Region Syddanmark indgået i en række partnerskabsaftaler med vandforsyninger og kommuner med henblik på at understøtte en helhedsorienteret, effektiv indsats over for pesticidforureninger i grundvandet. Samarbejderne sker oftest, hvor der er aktuelle overskridelser af kvalitetskriterierne for pesticider i vandværkernes boringer. Regionens fokus er på pesticidpunktkilder, mens vandforsyninger og kommuner har fokus på vandkvalitet og forsyningssikkerhed, herunder grundvandsbeskyttelse.

   

  Som en del af implementeringen af den regionale udviklingsstrategi skal regionen også fremadrettet prioritere at indgå i partnerskaber om pesticidforurenet grundvand.

  En ramme for videreførelse af partnerskaberne og fremtidige pesticidpartnerskaber forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Når en vandforsyning konstaterer, at deres kildeplads er truet af pesticider, er der en naturlig efterspørgsel på hurtig indsats fra borgerne og kommunerne. Her er det af stor værdi, at regionen med kort varsel kan bidrage til udredning af potentielle kilder til forureningerne og handlemulighederne, og da disse indsatser er af samme type som regionens øvrige grundvandsrettede indsatser, kan ønsket ofte imødekommes ved mindre justeringer af arbejdstilrettelæggelsen.

   

  Delstrategien ”Rent Vand og Jord” under den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark” har som en af ambitionerne, at ”Vi indgår i flere partnerskaber med kommuner og vandforsyninger om indsatser, der skal sikre grundvandsressourcen i forhold til pesticider”. Dermed bygges videre på de hidtidige indsatser omkring pesticidpartnerskaberne.

   

  Den hidtidige indsats

   

  Hovedparten af partnerskabsprojekterne har været af indledende karakter, og har haft til formål at udrede kilder til pesticidforureninger og handlemuligheder ved at:

   

  • Samle partnernes eksisterende data.
  • Opdatere vidensgrundlaget med analyser af pesticidforekomster i grundvandet.
  • Gennemføre en indledende vurdering af, hvilke indsatser, der vil være mest effektive i forhold til en fremtidssikring af grundvandsressourcen.

   

  Erfaringerne viser, at denne indledende vidensopsamling giver en væsentlig værdi til alle involverede partnere, der hver især kan varetage deres grundvandsbeskyttende opgave mere effektivt end tidligere. Men erfaringerne viser også, at der i nogle tilfælde er brug for at udvide udredningen med eksempelvis større forureningsundersøgelser for at fremskaffe grundlag for beslutning om den endelige håndtering gennem eksempelvis oprensning.

   

  Den første partnerskabsaftale, der foreslås videreført ud over den hidtidige indsats, omhandler to indvindingsoplande i Odense, Lindved og Eksercermarken, der er belastet med pesticider. I partnerskabet er der indtil nu udredt en række pesticid-udfordringer for grundvandsressourcen, og med henblik på at fremskaffe den resterende del af grundlaget for beslutning om håndtering udvides udredningen som beskrevet i bilag 1. 

   

  Den fremadrettede indsats

   

  Partnerskaberne foreslås fremadrettet inddelt i to typer:

   

  • Udredningsprojekter: Undersøgelser, risikovurdering og identifikation af effektiv håndtering af pesticidforurenet grundvand. Indsatserne og økonomien afholdes inden for den afsatte ramme. Partnerskabet om kildepladserne Lindved og Eksercermarken er et eksempel på denne type partnerskab.
  • Oprensningsprojekter: Afværge af pesticidforurening. Denne type af projekter vil ofte være behæftet med betydelige udgifter til anlæg og drift.

   

  Udredningsprojekterne indarbejdes som udgangspunkt i den almindelige sagsbehandling, mens partnerskaber om oprensninger forelægges til politisk beslutning. Et udredningsprojekt kan, når udredningen og risikovurderingen er afsluttet, medføre, at det er nødvendigt med et oprensningsprojekt på samme kildeplads.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regionens partnerskaber med vandforsyninger og kommuner om risikovurdering og undersøgelser indgås løbende efter principperne i den regionale udviklingsstrategi, og at udgifterne som udgangspunkt afholdes inden for den økonomiske ramme til miljø.

   

  At partnerskaber vedr. udredning indgås administrativt med løbende orientering af miljøudvalget, mens partnerskaber vedr. oprensninger forelægges til politisk godkendelse som en del af den årlige arbejdsplan for jordforurening.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 03-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28867
  41. Høringssvar til SOSU Syd vedr. placering af grundforløb 1 i Haderslev
  fold dette punkt ind Resume

  SOSU Syd har den 12. maj 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at placere et grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Haderslev. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at regionsrådet støtter tiltaget og fremsender et positivt høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SOSU Syd har den 12. maj 2021 anmodet Region Syddanmark om et høringssvar som led i skolens plan om at placere et grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Haderslev med holdopstart i august 2022. Grundforløbet udgør første del af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

   

  Udbuddet af det nye grundforløb 1 vil finde sted i samarbejde med Det Blå Gymnasium Haderslev Handelsskole. SOSU Syd oplyser desuden, at man på sigt også overvejer at oprette et grundforløb 2 i Haderslev.

   

  Ansøgningen fra SOSU Syd

  Ønsket om at placere et nyt grundforløb 1 i Haderslev skal ses i lyset af, at Region Syddanmarks pilotprojekt ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland”. Her fremgår det bl.a., at Haderslev som den eneste af de fire Sønderjyske købstæder ikke har et grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”. De unge i Haderslev Kommune har derfor langt til nærmeste uddannelse af denne type og samtidig er der en markant efterspørgsel efter social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunen.

   

  Undervisningen på det nye grundforløb 1 vil skulle finde sted i lokaler hos Det Blå Gymnasium Haderslev Handelsskole, men det er SOSU Syd, der leverer undervisere til uddannelsen og har ansvaret for kvaliteten af undervisningen. Derudover ser de to skoler en mulighed for på sigt at tilrettelægge et fælles forløb omkring ”samfund og sundhed” for alle grundforløb 1 elever på de to skoler.

   

  SOSU Syd har vedlagt en støtteerklæring fra Haderslev Kommune. Kommunen vurderer bl.a., at et grundforløb 1 i Haderslev på sigt vil bidrage positivt til rekrutteringen af social- og sundhedspersonale til kommunens institutioner.

   

  Ansøgningen fra SOSU Syd inkl. støtteerklæringen fra Haderslev Kommune er vedlagt som bilag 1.

   

  Høringssvar fra SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

  SOSU Syd har som foreskrevet indhentet høringssvar fra relevante stedlige interessenter, i dette tilfælde SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, der med et udbud i Kolding er den nærmeste SOSU skole, foruden SOSU Syd selv. SOSU Fredericia-Vejle-Horsens har ingen indvendinger mod udlægningen (se bilag 1).

   

  Administrationens vurdering
  Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som gennemgås nedenfor.

   

  Kapacitet og tilgængelighed

  På nuværende tidspunkt ligger de nærmeste udbud af grundforløb 1 ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i hhv. Kolding, Aabenraa og Vejen. Selvom der angiveligt er ledig kapacitet de tre steder, er det forbundet med lang transporttid for de unge i Haderslev Kommune at nå frem og tilbage til et af stederne på daglig basis. En opgørelse fra efteråret 2020 (Uddannelseslandskabet i Sønderjylland) viser således, at godt halvdelen (53 procent) af de 15-19-årige i Haderslev Kommune har mere end en times transporttid hver vej til nærmeste udbud af denne type. Det er administrationens vurdering, at den lange transporttid kan være en barriere for mange unge i kommunen ift. at vælge det pågældende grundforløb. Et nyt udbud i Haderslev ville dermed bidrage til at gøre uddannelsen langt mere tilgængelig og dermed attraktiv for de unge i Haderslev Kommune.

   

  Demografi og elevgrundlag

  Erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 er et tilbud til unge, der kommer direkte fra 9.-10. klasse, dvs. de 15-16-årige. Denne aldersgruppe er svundet ca. 15 procent siden 2010, og de næste 10 år ventes der et yderligere fald på 21 procent. Færre unge er alt andet lige ensbetydende med færre elever på ungdomsuddannelserne. De faldende ungdomsårgange taler isoleret set imod, at der etableres nye uddannelsesudbud. Hvis man kigger på, hvor mange der allerede i dag starter op på det pågældende grundforløb i andre byer, trods den lange transporttid, så kan dette omvendt tale for at der vil være et elevgrundlag for et nyt udbud i Haderslev. I de seneste tre skoleår (2018/19, 2019/20 og 2020/21) har der været hhv. 22, 8 og 20 elever med bopæl i Haderslev kommune, som har startet op på grundforløb 1 ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, overvejende i Aabenraa. Ved et nyt udbud i Haderslev antager administrationen, at hovedparten af de SOSU-interesserede unge vil vælge et lokalt udbud, ligesom det vurderes, at et nyt udbud vil tiltrække unge, der i dag vælger andre ungdomsuddannelser eller slet ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter 9.-10. klasse. Samlet set vurderer administrationen derfor, at der kan være elevgrundlag for et lille udbud i Haderslev.

   

  Indvirkning på eksisterende udbydere

  Administrationen hæfter sig ved, at SOSU Fredericia-Vejle-Horsens ikke har nogen indvendinger mod udlægningen.

   

  Relevans ift. den syddanske uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”

  Tiltaget vurderes at understøtte arbejdsmarkedsdelen af målet ”Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund”, samt målet ”Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen”, idet der dels arbejdes på at imødekomme et behov for arbejdskraft, og dels opnås bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelser for unge i Haderslev Kommune.

   

  Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed

  SOSU Syd bemærker i deres ansøgning, at der i kraft af aftalen med Det Blå Gymnasium Haderslev Handelsskole ikke vil være behov for yderligere fysiske rammer. Set i lyset af det påtænkte uddannelsessamarbejde mellem de to skoler, er det administrationens vurdering, at placeringen af det nye grundforløb 1 er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig.

   

  Ud fra en samlet afvejning og vurdering anbefaler administrationen, at regionsrådet afgiver et positivt høringssvar til SOSU Syd. Administrationen lægger særlig vægt på, at det nye grundforløb 1 vil gøre SOSU-uddannelsen væsentligt mere tilgængelig for unge i Haderslev Kommune, samtidig med at tiltaget vurderes at bidrage positivt til at imødekomme et behov for social- og sundhedspersonale i kommunen.

   

  Der er vedlagt et forslag til høringssvar til SOSU Syd (bilag 2).

   

  Den videre proces

  Sagen skal behandles af forretningsudvalget den 9. juni og af regionsrådet den 21. juni. Såfremt regionsrådet afgiver et positivt høringssvar, vil SOSU Syd og Det Blå Gymnasium Haderslev Handelsskole umiddelbart herefter kunne fortsætte deres samarbejde om etableringen af det nye grundforløb.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende forslag til høringssvar til SOSU Syd, hvor regionsrådet støtter placeringen af et nyt grundforløb 1 Omsorg, sundhed og pædagogik i Haderslev.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 01-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Karsten Fogde deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/19454
  42. Godkendelse af justering af handleplan for Region Syddanmarks Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2019 regionens Strategi for cyber- og informationssikkerhed. Med strategien skal Region Syddanmark blive bedre rustet til at imødegå it-sikkerhedstrusler.

   

  Strategien udmøntes gennem en handleplan med målrettede projekter, hvoraf et flertal er igangsat eller afsluttede. De aktuelle erfaringer viser, at projekterne bidrager til at sikre et væsentligt løft af it-sikkerhedsområdet. Samtidig peger erfaringerne på et behov for at justere handleplanen for at udnytte ressourcerne bedre og opnå de størst mulige sikkerhedsmæssige gevinster her og nu.

   

  Med sagen præsenteres forslag til en justering af strategiens handleplan (Roadmap for Cybersikkerhed) med indstilling om at forslaget godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte 16. december 2019 regionens Strategi for cyber- og informationssikkerhed. Formålet med strategien er at øge regionens evne og kapacitet til at imødegå it-sikkerhedstrusler.

  Med strategien er der afsat 30 mio. kr. til målrettede projekter, som skal udmøntes i henhold til en handleplan, der har fokus på at styrke regionens evne til at forudse, forebygge, opdage og håndtere it-sikkerhedstrusler.

   

  I overensstemmelse med strategiens handleplan er der igangsat en lang række projekter, som hver især skal styrke regionens sikkerhedsniveau. Flere projekter er afsluttet og andre projekter er godt på vej.

   

  To eksempler på aktuelle projektleverancer er:

   

  • Håndtering af sikkerhedshændelser

  I 2020 har regionen implementeret et såkaldt Security Information Event Management (SIEM) system. Det er en løsning, der forbedrer regionens evne til at forudse angreb, inden de bliver en aktuel trussel. SIEM leverer automatiserede analyser af trafikken på regionens netværk og rapporterer om potentielle hændelser og mønstre for angreb. Når systemet identificerer mistænkelige hændelser, bliver disse automatisk rapporteret ind til et sikkerhedscenter, der er 24/7 bemandet med sikkerhedsspecialister. Her bliver de pågældende hændelser undersøgt nærmere og ved kritiske trusler tages der direkte kontakt til Region Syddanmarks sikkerhedsvagt. Dette bidrager til en hurtigere og bedre respons på potentielle sikkerhedstrusler.

   

  • Sikker opbevaring

  Ansatte i Region Syddanmark anvender mange it-systemer i deres daglige arbejde. Nogle af disse systemer benyttes også til håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger – eksempelvis cpr-numre på borgere og patienter. I projekt Sikker opbevaring er der udviklet løsninger, som skal hjælpe den enkelte medarbejder til at opbevare fortrolige og følsomme oplysninger på en sikker måde. Eksempelvis er der implementeret programmer, som regelmæssigt scanner mailbokse og drev for cpr-numre. Det er en hjælp til løbende at kontrollere, at cpr-numre opbevares korrekt. Derudover er der udarbejdet og distribueret oplysningsmateriale, som skal øge den enkelte medarbejders opmærksomhed på at opbevare fortrolige og følsomme oplysninger sikkert.

   

  De enkelte projekter leverer hver især et væsentligt bidrag til styrkelse af cyber- og informationssikkerheden i regionen. Supplerende til de to ovennævnte eksempler er der også i de øvrige igangsatte / afsluttede projekter opnået gode resultater, som tilsammen realiserer et væsentligt løft af regionens it-sikkerhedsområde. Dette vil blive yderligere styrket i takt med gennemførelsen af de kommende projektaktiviteter, som alle forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

   

  De gode resultater bliver også bekræftet i forskellige undersøgelser og tilsyn, som er foretaget siden strategiperiodens opstart. Herunder en aktuel måling af regionens modenhed i forhold til cyber- og informationssikkerhed. Digitaliseringsudvalget vil på et kommende møde efter sommerferien præsenteres for en samlet status på it-sikkerheden i Region Syddanmark samt en særskilt midtvejsstatus på strategien for cyber- og informationssikkerhed.

   

  Justering af handleplan

  Erfaringerne med gennemførelsen af handleplanen viser, at der sker et særligt stort træk på nøgleressourcer inden for funktionsområdet Netværk og operationel sikkerhed. Særligt når det gælder én af indsatserne: Anomaly Detection, der drejer sig om anskaffelse af et monitoreringsværktøj, som via kunstig intelligens skal øge overblikket og reaktionshastigheden på de alarmer, der genereres på baggrund af hændelser i netværket. Her er der behov for at udvide datagrundlaget og erfaringerne med indsamling af tekniske logs (via ovennævnte SIEM løsning), inden regionen har et tilstrækkeligt modenhedsniveau til at høste gevinsterne ved initiativet. Det anbefales derfor, at initiativet udskydes til en kommende cyber- og informationssikkerhedsstrategi, for derved at give regionen et bedre erfarings- og datagrundlag at bygge på.

   

  Forslaget om udsættelse af Anomaly detection-projektet frigiver flere midler og ressourcer, der foreslås flyttet til optimeret gennemførelse af andre projekter, særligt følgende to initiativer: Netværkssegmentering og Lukning af åbne netværksstik.

   

  Projekt Netværkssegmentering har til formål at opdele regionens netværk og derved gøre det muligt at lukke dele af netværket ned i tilfælde af potentielle trusler. På den måde kan trusler inddæmmes hurtigere, og samtidig kan det undgås, at store dele af netværket berøres af truslen. Det muliggør ligeledes en øget beskyttelse af særligt centrale tjenester og systemer. Analyser der ligger til grund for projektet har vist, at implementeringen af den tekniske løsning kræver flere ressourcer for at udbrede løsningen på alle enheder i regionen. Dette forudsætter imidlertid yderligere ressourcer, som kan flyttes fra ovennævnte projekt Anomaly detection.

   

  Projekt Lukning af åbne netværksstik har til formål at implementere en teknisk beskyttelse af netværket, der begrænser adgangen hertil, når man tilslutter et device til regionens netværk. Projektet har succesrigt gennemført beskyttelse af Sydvestjysk Sygehus, men erfaringerne herfra peger på, at tilstrækkelig beskyttelse på tværs af regionen vil forudsætte tilførsel af flere midler. Disse kan flyttes fra projekt Anomaly detection. Det bemærkes, at den valgte model for lukning af åbne netværksstik høster bred anderkendelse – også uden for regionen.

   

  Justeringen af handleplanen indebærer ikke nogen ændringer i forhold til strategiens overordnede ramme. Tilpasningerne har tilsammen sigte på at anvende den allokerede økonomiske ramme på 30 mio. kr. og tager også højde for, at handleplanen fortsat skal gennemføres inden for den oprindeligt planlagte strategiperiode. Det betyder, at alle projekter forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

   

  Den samlede vurdering er, at sikkerhedsniveauet med denne justering vil optimeres og sikre den størst mulige it-sikkerhedsmæssige gevinst inden for strategiens målsætninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende justeringen af handleplanen for Region Syddanmarks Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 02-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/28047
  43. Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. statsrevisorernes beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe tvang
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har afgivet beretning til Folketinget om indsatsen for at nedbringe tvang. Der forelægges forslag til regionsrådets udtalelse til Sundhedsministeriet om sagen

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 12. februar 2021 afgivet beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe tvang i psykiatrien på baggrund af en rigsrevisions undersøgelse.

   

  I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundhedsministeriet har i mail fra den 26. maj anmodet om regionsrådets udtalelse til beretningen med deadline den 14. juni for fremsendelse.

   

  Der forelægges forslag til udtalelse fra regionsrådet.

   

  Rigsrevisionens undersøgelse omfatter Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og regionernes indsats for at forebygge og nedbringe brug af tvang i Psykiatrien. Med hensyn til den regionale del af undersøgelsen så omfatter det primært en analyse af Region Nordjylland og Region Hovedstadens indsats og styring af indsats for reduktion af tvang. Derfor kan der ikke ud af undersøgelsen udsiges konkrete vurderinger af Region Syddanmarks styring af indsatsen. 

   

  Rigsrevisionens overordnede konklusion for så vidt angår regionens andel af undersøgelsen er at ”Regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang utilfredsstillende og har ikke nået det fastsatte mål”. Herudover indeholder beretningen kritik af både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens indsats og styring.

   

  I vedlagte forslag til udtalelse tager regionsrådet overordnet kritikken til efterretning og ser frem til det videre arbejde med ministeriet og Sundhedsstyrelsen i lyset af bl.a. beretningens konklusioner omkring en ny partnerskabsaftale omkring nedsætte brugen af tvang. 

   

  Derudover peger regionsrådet i udtalelsen på at der fremadrettet er vigtigt at arbejde med styringsdelen, så den ikke omfatter den meget brede vifte af mål og indikatorer og samtidig har et bredere fokus i forhold til, hvor der skal sættes ind for at reducere tvang og ikke blot ser på selve tvangsudøvelsen. Der skal ses på tværs af kommuner, regioner og stat.

   

  Endelig forholder regionsrådet sig kritisk til den opfattelse, der læses i beretningen, om at det er enkelt indsatser, der kan forebygge og nedbringe tvang. Der er ikke dette direkte årsags-virkningsforhold, men det er derimod regionens opfattelse, at forebyggelse og nedbringelse af tvang må og kan ske gennem en langsigtet indsats baseret på en lang række gensidigt supplerende indsatser

   

  Udtalelsen vil af hensyn til ministeriets deadline blive fremsendt efter forretningsudvalgets behandling af sagen med forbehold for regionsrådets godkendelse på mødet den 21. juni. 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til udtalelse til Sundhedsministeriet om beretningen om indsatsen for at nedbringe tvang godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/11713
  44. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2021)
  fold dette punkt ind Resume

  2. afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark for 2021 forelægges nu regionsrådet. Ligesom ved tidligere afrapporteringer er det ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages. Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer. Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund og formål

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drifts- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Nationale mål, der er retningsgivende på Region Syddanmarks opgaveområder, indgår som udgangspunkt i konceptet.

   

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer bidrager til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den gældende sundhedsplan. Indsatsområderne forventes forelagt på regionsrådsmødet i november.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi- og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer. Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

   

  Ligesom ved tidligere afrapporteringer er det ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages.

   

  Afrapportering

   

  Konceptet er baseret på to typer afrapportering:

   

  1) Faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer: Indikatorerne er fordelt på områderne socialområdet, regional udvikling og sundhed.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet er der også løbende temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Temaafrapporteringerne er begrundet i, at der er temaer og særlige emner, som det med passende intervaller er meningsfuldt at give en uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, det er hensigtsmæssigt at afrapportere med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne er egnede til kvantificering.

   

  I forhold til de kvartalsvise kvantitative afrapporteringer er der vedlagt et notat (bilag 1), der beskriver de overordnede tendenser i udviklingen af indikatorer samt et databilag (bilag 2), hvor de bagvedliggende data fremgår.

   

  Indikatorerne kan justeres løbende, eksempelvis hvis der er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer. Der kan også være indikatorer, der stabiliseres over tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis. Indikatorerne afrapporteres fire gange årligt i marts, juni, september og december.

   

  I forhold til temaafrapporteringerne ses nedenfor en oversigt over planlagte temaafrapporteringer.

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  Er afrapporteret februar 2021.

  Forventes afrapporteret igen

  primo 2022.

   

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Er afrapporteret april 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringerne tager udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Er afrapporteret april 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

   

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  Er afrapporteret maj 2021.

   

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  I afrapporteringen indgår en status på syddanske patienters tilfredshed med patientinddragelse. Dette måles via den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Der indgår desuden en orientering om andre initiativer, der fremmer inddragelse af patienter på regionens fem sygehuse, herunder implementering af fælles beslutningstagning.

  Afrapporteres december 2021.

  Forventes afrapporteret igen ultimo 2022.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

   

   

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil beskrive kvaliteten i tilbuddene, herunder bl.a. specialiseringsniveauet og udvikling af indsatser målrettet den enkelte borgers behov.

  Afrapporteres i august 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/49608
  45. Navngivning - Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  Byggeprojektet Nyt OUH står efter planen færdigt i foråret 2023. På det nuværende Odense Universitetshospital har ledere og medarbejdere dog længe arbejdet på at gøre klar til indflytningen. Forberedelserne har dels til formål at sikre en patientsikker og effektiv flytning, men skal internt også skabe en fælles parathed til flytningen og skabe et fælles ejerskab til det nye sygehus.

   

  Det foreslås at det nye hospital kommer til at hedde Odense Universitetshospital. Det bliver en længere proces at lægge Nyt OUH navnet fra sig. Derfor ønskes det at gå i gang med kommunikationen heraf i efteråret 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt OUH er et velkonsolideret navn. Få er i tvivl om, at man taler om hospitalsbyggeriet i Odense, når man siger Nyt OUH. Men som navn på et sygehus i drift har ”Nyt OUH” flere ulemper. Det refererer tilbage til det oprindelige hospital, som på det tidspunkt ikke længere eksisterer, og som færre og færre derfor med tiden vil have et forhold til. Rent praktisk vil det også være begrænset, hvor længe man meningsfyldt kan kalde noget ”nyt”.

   

  Efter 26 år er navnet Odense Universitetshospital veletableret som ét af landets fire store universitetshospitaler. I forhold til borgere, patienter og pårørende vil en fastholdelse af navnet sende signalet om, at de her har det gode hospital, de kender og er trygge ved.

   

  Psykiatrien i Region Syddanmark bliver en integreret del af den fælles akutmodtagelse, ligesom børne- og ungdomspsykiatrien også får til huse i det nye hospital. Samtidig integreres den somatiske del af indsatsen mod spiseforstyrrelser fysisk i voksenpsykiatriens område. Det skal styrke det tætte og sømløse samarbejde mellem psykiatri og somatik til gavn for patienten.

   

  Selvom der står to forskellige organisationer bag somatik og psykiatri, er erfaringen, at borgere og offentligheden generelt har svært ved at skelne. Det vigtigste for dem er at kunne finde vej, ikke det organisatoriske tilhørsforhold.

   

  I Odense er Psykiatrien i Region Syddanmark og universitetshospitalet i forvejen naboer, og i erkendelse af, at mange patienter og pårørende er uopmærksomme på den organisatoriske skelnen, linker www.ouh.dk til psykiatrien i Odense, ligesom psykiatrien på sin hjemmeside henviser til Odense Universitetshospital. Derfor er det uproblematisk at fastholde navnet Odense Universitetshospital, selvom funktioner fra psykiatrien flytter ind under samme tag.

   

  OUH fastholder termen ”Nyt OUH” som betegnelse for selve byggeriet i hele byggefasen. Det er et etableret navn for byggeprojektet i offentligheden, og indgår også i en række formelle sammenhænge, så som kontrakter med entreprenører.

   

  OUH vil gradvist udfase termen ”Nyt OUH” som betegnelse for selve byggeriet. Det vil ske på web, sociale medier og på skiltning i området. Det er fx planen at nedlægge byggeprojektets hjemmeside www.nytouh.dk som en selvstændig hjemmeside og i stedet inkorporere den på www.ouh.dk, når regionens nye CMS-system er på plads. OUH’s nye hjemmeside forventes at gå i luften i primo 2022.

   

  Regionsrådet vedtog i 2016 at ensrette og fordanske afdelingsnavne på tværs af de somatiske sygehuse i Region Syddanmark. OUH har fået grønt lys til at implementere ændringen af afdelingsnavne i forbindelse med indflytningen i de nye rammer.

   

  Samtidig arbejder en af de 36 forberedelsesgrupper med at optimere den digitale information til patienter.

   

  Fælles for begge projekter er målsætningen om at gøre informationen lettere forståelig.

  Af samme grund vil OUH ophøre med at bruge samlebetegnelsen ”OUH Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus” i patientrettet kommunikation. Det skaber forvirring i officielle dokumenter at angive to stednavne, som i det flestes øjne gensidigt udelukker hinanden.

   

  OUH igangsætter derfor en proces, så man senest i efteråret alene anvender de specifikke navnetræk (Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Nyborg Sygehus og Ærø Sygehus) i patient- og borgerrettet materiale. Tilknytningen til Region Syddanmark vil fortsat fremgå af materialet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Nyt OUH fremadrettet omtales Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46321
  46. Orientering om forebyggelse af vold og trusler om vold
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med budgetforliget 2020 er der afsat 5 mio. kr. over to år til forebyggelse af vold og trusler om vold. Midlerne skal anvendes til lokale initiativer/projekter. Generelt set arbejdes der aktivt med de lokale projekter, selvom de fleste projekter er forsinket p.g.a. Covid-19. Der gives en nærmere status af de 6 lokale projekter.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet prioriterede med budgetaftalen 2020 bl.a. midler til forebyggelse af vold og trusler om vold.

   

  Forretningsudvalget besluttede i den forbindelse, at hovedudvalget skulle involveres og komme med forslag til den videre proces. Procesplanen blev herefter godkendt af regionsrådet.

   

  Hovedudvalget har på den baggrund givet de enkelte Fælles MED-udvalg (de somatiske sygehuse, Psykiatrisygehuset og Ambulance Syd) mulighed for at udarbejde et kort projektforslag til en lokal indsats.

   

  Der er i efteråret 2020 indsendt 6 spændende projektforslag, som spænder bredt inden for forebyggelse af vold og trusler om vold. Projektforslagene handler bl.a. om kulturforandring og kommunikativ deeskalering, risikovurderinger, læring af voldsulykker med udgangspunkt i den syddanske forbedringsmodel, kompetenceudvikling af arbejdsmiljøgrupper og uddannelse af konfliktcoaches.

   

  Generelt set arbejdes der med de lokale projekter, om end de er forsinkede p.g.a. Covid-19 situationen.

   

  Status på de lokale projekter

  Odense Universitetshospital har ansat en projektmedarbejder, der skal udvikle og sikre fremdriften omkring de lokale indsatsområder. Der er igangsat kompetenceudviklingsprocesser i de enkelte afdelinger samt udvikling af digital uddannelse i BVC-score. Der er ligeledes planlagt uddannelsesdage om kommunikativ deeskalering til afvikling i september 2021. Afdeling Y har som den første somatiske afdeling i Danmark besluttet at implementere Safewards over en 2 årig periode.

   

  Sydvestjysk Sygehuse har uddannet en række ressourcepersoner i nænsomvoldsforebyggelse. Deres opgave bliver at opkvalificere kollegaerne i nænsomvoldsforebyggelse, således at medarbejderne kan passe på sig selv og patienterne i plejen og behandlingen. Ressourcepersonerne skal desuden fungere som sparringspartner for kollegaerne ved enkelt episoder.

   

  Sygehus Lillebælt er i færd med at planlægge et undervisningsforløb med start august 2021 omkring kommunikation deeskalering samt supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som sætter fokus på en kulturforandrende indsats, hvor arbejdsmiljøgrupperne opkvalificeres til at sikre, at der bliver talt om, analyseret og lært af voldelige hændelser (fysiske og psykiske). Undervisningsforløbene starter i udvalgte pilotafdelinger, hvorefter forløbene på baggrund af erfaringerne bliver udrullet til resten af sygehuset.

   

  På Sygehus Sønderjylland er der planlagt opstart af udviklingsarbejdet omkring en Low Arousal 2-model til de somatiske sygehuse. I den forbindelse er der planlagt 2 workshops samt uddannelse af tre lokale LA2-instruktører. Desuden er der i efteråret 2021 frem til sommeren 2022 planlagt en række uddannelsesdage i ”Nænsom fysisk håndtering af aggressive patienter”.

   

  Psykiatrisygehuset planlægger en række worshops ift. forbedring af sikkerhedskulturen. Dette planlægges med afsæt i den syddanske forbedringsmodel. Derudover starter implementering af en let og hurtig registrering i safetynet via APP-løsning i maj 2021. APP’en bliver testet i udvalgte pilotafdelinger, inden den skal udrulles til alle afdelinger i psykiatrisygehuset. Derudover er der allerede planlagt en række uddannelsesdage om belastningspsykologi fra april til juni 2021. 

   

  I Ambulance Syd er der planlagt en proces for tre VR- film om vold og trusler. Disse forventes færdige i august 2021. Desuden er der planlagt konfliktcoachuddannelse i efteråret 2021 samt udpeget deltagere, der har stor kontakt til borgere og kollegaer og som samtidigt kan videreformidle viden til resten af organisationen. 

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/1876
  47. Møder i stående udvalg i 2022
  fold dette punkt ind Resume

  Mødeplanerne for de stående udvalg er i 2021 udarbejdet således, at møderne i alle ni udvalg afholdes inden for kort tid, umiddelbart inden dagsordenen til forretningsudvalget udsendes. Det indstilles i sagen at forretningsudvalget drøfter, hvilke principper mødeplanen for møderne i de stående udvalg i 2022 skal tilrettelægges efter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De stående udvalg i Region Syddanmark holder typisk et møde hver måned, dog således, at der ikke afholdes møder i juli.

   

  Mødeplanen for de ni stående udvalg i Region Syddanmark var før 2021 fastlagt således, at møderne i udvalgene var fordelt over en hel måned. For eksempel kunne sundhedsudvalget afholde møde i starten af maj måned, mens udvalget for regional udviklings møde blev afholdt i slutningen af maj måned.

   

  Den primære udfordring ved mødeplanerne var, at mødeplanerne ikke tog højde for forretningsudvalgets møder, hvorved sager, der skulle videre fra de stående udvalg til beslutning i regionsrådet, langt fra altid kunne behandles i forretningsudvalget og regionsrådet den samme måned. For eksempel kunne sundhedsudvalget have møde tre dage efter dagsordenen til et møde i forretningsudvalget var udsendt, hvorefter sager først kunne behandles i forretningsudvalget og regionsrådet den efterfølgende måned. Dette medførte ofte en meget lang beslutningsproces og kunne resultere i udfordringer med at få truffet beslutning i hastende sager. I enkelte tilfælde har sagens hastende karakter betydet, at der blev planlagt et ekstraordinært møde i forretningsudvalget efter udvalgsmødet eller at sagen først blev behandlet i forretningsudvalget for herefter at blive behandlet i udvalget og til sidst i regionsrådet.

   

  For at undgå ovenstående situationer og for at forkorte beslutningsprocessen blev mødeplanerne for de stående udvalg i 2021 udarbejdet således, at møderne som udgangspunkt afholdes en til to uger inden mødet i forretningsudvalget, hvorved møderne afholdes inden udsendelse af dagsorden til møde i forretningsudvalget. På den måde vil en sag på et udvalgsmøde i maj også kunne blive behandlet på regionsrådsmødet i maj måned.

   

  Udfordringen i den nuværende mødeplan er til gengæld, at møderne i de ni stående udvalg bliver koncentreret over kort tid, hvilket i nogle tilfælde kan give et pres for de regionsrådsmedlemmer, der er medlem af flere udvalg.

   

  Derudover giver den nuværende mødeplan i nogle tilfælde den udfordring, at nogle møder i udvalgene af forskellige årsager nødvendigvis først afholdes efter dagsordenen til forretningsudvalget i den pågældende måned er sendt ud. Dette kan være i forbindelse med helligdage mv.

   

  Fordelene ved mødeplanen for 2021 i forhold til mødeplanerne i de tidligere år er derimod den kortere og dermed mere effektive beslutningsproces. Vigtigheden af effektiviteten i regionens politiske beslutningsprocesser gør sig ikke mindst gældende på anlægsområdet, hvor sagernes ofte hastende karakter ikke kan gennemføres hensigtsmæssigt, hvis beslutningsprocessen strækker sig over flere måneder.

   

  Da den korte og effektive beslutningsproces kan være mere afgørende for nogle udvalg frem for andre, kan det overvejes, om mødeplanen for de stående udvalg i 2022 skal differentieres således, at møderne i de udvalg, hvor der er størst behov for en kort sagsbehandling afholdes i ugerne op til dagsordenen til forretningsudvalgets møde udsendes, mens andre udvalgs møder kan planlægges til at blive afholdt kort efter mødet i forretningsudvalget, hvorved sager fra disse udvalgsmøder først vil kunne behandles i forretningsudvalget og regionsrådet i den efterfølgende måned. Det vil således medføre, at de pågældende sager vil få en længere proces igennem det politiske system. Omvendt vil der være en større spredning af udvalgsmøderne hen over måneden.

   

  Formalia i forhold til ovenstående er beskrevet i forretningsudvalgets forretningsorden § 6, som foreskriver, at dagsordenen til et møde i forretningsudvalget skal udsendes senest fire hverdage før mødet. Sammen med dagsordenen skal der udsendes det materiale forretningsudvalget skal bruge til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen. Dette følger af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 3. pkt. Ligeledes følger det af bemærkningerne til kommunestyrelsesloven, at udvalgsbeslutninger er en del af det fornødne materiale til en sags oplysning.

   

  På baggrund af ovenstående beskrivelse af fordelene ved at have en effektiv beslutningsproces og ulemperne ved møderne i udvalgene koncentreres over kort tid, ønskes der en drøftelse i forretningsudvalget efter hvilke principper mødeplanen for 2022 skal tilrettelægges, herunder om der i mødeplanlægning skal differentieres mellem udvalgene.

   

  Administrationens udkast til mødekalender vil under alle omstændigheder være med forbehold for sammensætningen af de stående udvalg i den kommende valgperiode 2022-2025.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget drøfter, hvilke principper mødeplanen for møderne i de stående udvalg i 2022 skal tilrettelægges efter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Sagen blev drøftet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/62449
  48. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/62449
  49. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Koncerndirektør Kurt Espersen gav en kort status vedr. Covid-19.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  50. LUKKET PUNKT: IT understøttelse af telemedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling


  Sagsnr.
  51. LUKKET PUNKT: Godkendelse af midler
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  52. LUKKET PUNKT: Køb
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling


  Sagsnr.
  53. LUKKET PUNKT: Drøftelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2021

  -

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  54. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 09-06-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring