Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilRegionalvalg 2021pilKandidatlister og stillerkrav

Kandidatlister og stillerkrav

Kandidatlister og stillerkrav 

Kandidatlister skal anmeldes på en særlig formular godkendt af indenrigs- og boligministeren. Formularen kan afhentes i regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle eller du kan kontakte valgsekretariatet, hvis du ønsker formularen fremsendt med almindelig post.

Bemærk, at formular fra regionalvalget i 2017 ikke kan anvendes til anmeldelse af kandidatliste ved regionalvalget i 2021.

Partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere, skal anmelde (indlevere) deres kandidatliste i perioden den 31. august til den 14. september 2021 kl. 12.00.

Partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, skal anmelde (indlevere) deres kandidatliste i perioden den 14. september til den 28. september 2021 kl. 12.00. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.

Indlevering skal ske til valgsekretariatet, regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Hvis du påtænker at indlevere kandidatlisten torsdag den 9. september bedes du inden da kontakte valgsekretariatet på mail valg@rsyd.dk eller telefon 29 20 13 58.

Valgsekretariatet svarer meget gerne på spørgsmål fra partier og borgere angående kandidatlister, stillerkrav mv.

Nedenfor kan du læse mere om reglerne for opstilling til regionalvalget.

Hvordan stiller du op til valget?

Hvis du ønsker at stille op til valget, skal du først beslutte, om du vil

 • opstille alene
 • opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget eller
 • opstille for en lokal borgerliste.

Alle, der opstiller til regionalvalget, opstiller på kandidatlister.

Kandidatlisten skal bl.a. have et navn (listebetegnelse).

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger.

Kandidatlisten skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den region, du ønsker at stille op i. Modtagelsen af kandidatlister varetages af valgsekretariatet på vegne af formanden for valgbestyrelsen og valgbestyrelsen i Region Syddanmark.

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af regionen, hvis du ønsker at stille op til regionalvalget. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

Formular til kandidatlister kan afhentes i regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle eller fremsendes med almindelig post.

Hvem kan stille op?

Du skal være valgbar for at stille op til regionalvalget.

Det betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet.

Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis man er fyldt 18 år og har fast bopæl i regionen og

 • er dansk statsborger eller
 • er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg.

Briter kan fortsat stemme og stille op regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til regionalvalg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de seneste 4 år forud for valgdagen.

Følgende personer har dog ikke valgret og kan derfor ikke stille op til regionalvalget

 • udlændinge, der er på tålt ophold, udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

For at blive valgt

For at blive valgt til regionsrådet må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til regionsrådet på grund af straf.

Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.

Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:

 • Er gået mindst tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet.
 • Er gået mindst fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

En dom om betinget fængselsstraf medfører desuden kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt.

Du kan under alle omstændigheder stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Hvis du bliver valgt til regionsrådet, skal du underrette regionsrådsformanden, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf.

Indlevering af kandidatliste og krav om stillere

Partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere, skal anmelde deres kandidatliste i perioden den 31. august til den 14. september 2021 kl. 12.00. Partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, skal anmelde deres kandidatliste i perioden den 14. september til den 28. september 2021 kl. 12.00. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.

Indlevering skal ske til valgsekretariatet, regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 15.30.

Den, der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunkt.

For alle de nævnte frister gælder, at kandidatlister, anmeldelser mv., der modtages af formanden for valgbestyrelsen pr. e-post inden fristens udløb, er rettidigt indgivet.

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til regionsrådet i den pågældende region. En kandidatliste, der stiller op til valget i Region Syddanmark må derfor maksimalt indeholde 45 kandidater. Antallet af kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må i alt højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges til regionsrådet i den pågældende region. Et listeforbund til valget i Region Syddanmark må derfor maksimalt indeholde 49 kandidater.

Listebetegnelse

En kandidatliste skal for at kunne blive godkendt af valgbestyrelsen have en listebetegnelse. En listebetegnelse, der er sammenfaldende eller giver anledning til forveksling med kandidatlisterne for et parti, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg, kan ikke blive godkendt.

Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver såsom A, B, C osv., eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord, f.eks. SF, CD, RV, KRF osv. En kandidatliste kan heller ikke få en listebetegnelse godkendt, der består af ordet ”liste” og et bogstav eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord, f.eks. ”Liste T”. Man kan heller ikke få en listebetegnelse godkendt, hvori der indgår enkelt bogstaver, f.eks. ”Moderat T”.

Kandidatnavne på stemmesedlen

Angivelsen af, hvordan kandidatens navn ønskes anført på stemmesedlen, skal ske på kandidatanmeldelsen. Kandidaternes navne skal anføres på stemmesedlen med fornavne eller forbogstaver først. Du vil som kandidat blive anført på stemmesedlerne med dit fulde navn, medmindre du på kandidatlisten har angivet en anden måde, du ønsker dit navn anført på. På stemmesedlen skal der mindst anføres ét fornavn eller forbogstav samt efternavn eller mellemnavn. Du kan kun få anført mellem- og efternavne, som du er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til CPR. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

Reglerne om opstilling og godkendelse af kandidatlister til kommunale og regionale valg findes i bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg §§ 19-36.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.

Du kan finde yderligere oplysninger om regionale valg hos Indenrigs- og Boligministeriet. 


Siden er sidst opdateret 10-09-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring