Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 23. august 2021

Mødedato
23-08-2021 kl. 15:00 - 17:22

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Thomsen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Revisionsberetning for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020
  2. Godkendelse af årsregnskab 2020 for Amgros
  3. Midlertidig justering af finansieringsmodellen for sygehusene som følge af strejken
  4. Orientering om forventet stigning i forbruget på privathospitaler i 2021
  5. Godkendelse af indbetaling af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler samt ansøgning om lånedispensation
  6. Forslag til budget 2022-2025 - 1. behandling
  7. Godkendelse af forslag til ændret organisering af det urinvejskirurgiske speciale i Region Syddanmark
  8. Afrapportering vedr. budgetmidler til FAM og de medicinske afdelinger (budget 2019) og godkendelse af videre anvendelse af midlerne
  9. Godkendelse af høring af fødeplan for Region Syddanmark
  10. Orientering om ideoplæg omkring partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen
  11. Afrunding af vaccinationsindsatsen mod COVID-19
  12. Godkendelse af tilslutning til ny samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet
  13. Godkendelse af høring af sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark
  14. Godkendelse af Region Syddanmarks bemærkninger vedrørende Statsrevisorernes beretning om forløb for retspsykiatriske patienter
  15. Godkendelse af udmøntning af midler til mental mistrivsel blandt børn og unge - budget 2020
  16. Godkendelse af udmøntning af midler til styrkelse af forskningsindsatsen ved lægeuddannelsen i Esbjerg - budget 2019
  17. Godkendelse af udmøntning af de afsatte midler til permanentgørelse af aktiviteterne i projekt "Fremskudt funktion" - budget 2020
  18. Godkendelse af fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten
  19. Beslutning om nedlæggelse af Syddansk Mobilitetsråd og fremtidig inddragelse på mobilitetsområdet
  20. Beslutning om anvendelse af CO2 neutrale drivmidler i eksisterende regional busmateriel
  21. Orientering om Klimafolkemødet 2021
  22. Orientering om status på styrkelse af plejeområdet med yderligere sygeplejersker (1000 nye sygeplejersker)
  23. LUKKET PUNKT: Aptering
  24. LUKKET PUNKT: Forsyningsanlæg
  25. LUKKET PUNKT: OPP OUH, Psykiatri
  26. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/17065
  1. Revisionsberetning for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Til regionsrådets godkendelse fremlægges revisionens beretninger vedrørende årsregnskabet for 2020 og revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Revisionen har fremsendt to beretninger i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet for 2020.

   

  Beretning nr. 4 og 5 er henholdsvis revisionens beretning vedrørende årsregnskabet for 2020 og revisionens beretning vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet for 2020

   

  Beretning nr. 4 indeholder ikke nogle bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Til gengæld er der nogle kommentarer og anbefalinger fra revisionen, som administrationen har fulgt op på. Administrationens besvarelse af de omtalte kommentarer og anbefalinger findes i de vedlagte bilag.

   

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2020 og afgivet den til revisionen. Korrigeret årsrapport og bilagssamling for 2020 er ligeledes vedlagt dette dagsordenspunkt.

   

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Ankestyrelsen, at regnskabet for 2020 betragtes som endeligt godkendt.

   

  Regionsrådet har på sit møde den 21. juni 2021 godkendt redegørelse vedrørende resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At beretningerne nr. 4 og 5 af 24. juni 2021 om revision af årsregnskabet for 2020 og revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet for 2020 godkendes.

   

  At administrationens opfølgende besvarelse til revisionsberetning godkendes.

   

  At beretningerne af 24. juni 2021 om revision af årsregnskabet for 2020 og revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet for 2020 med administrationens besvarelse videresendes til tilsynsmyndigheden.

   

  At korrigeret årsrapport samt bilagssamling for 2020 godkendes endeligt.

   

  At årsrapporten med bilagssamling for 2020 fremsedes til tilsynsmyndigheden.

   

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Forretningsudvalget tog notatet om intern kontrol af regionsrådsformand og koncerndirektions afholdte udgifter for 2020 til efterretning.

   

  Den øvrige del af indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/31331
  2. Godkendelse af årsregnskab 2020 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 42,6 mio. kr. til fordelingen mellem regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen ved Amgros. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2020 er 9,157 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Amgros er et politisk ledet interessentselskab, der er ejet af landets fem regioner. Amgros’s formål er at drive indkøbsvirksomhed af lægemidler, høreapparater og medicinsk udstyr med henblik på videresalg til sygehuse og andre offentlige myndigheder.  Amgros er desuden indehaver af markedsføringstilladelsen for de registrerede lægemidler, som produceres på tre af landets apoteker. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne og bistår fx Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne, monitorering og fremskrivning af lægemiddelforbrug, udredning af lægemiddelfaglige problemstillinger mv.

   

  Under Corona-pandemien har Amgros fået til opgave at opbygge et nationalt sikkerhedslager af lægemidler samtidig med, at sygehusapotekerne har udbygget deres eksisterende lagre. På nuværende tidspunkt har Amgros 1.450 varenumre på lager med en lagerstørrelse på de enkelte lægemidler svarende til mellem 3 og 9 måneders forbrug.  Det har bidraget til, at der under COVID-19 ikke har været mangel på kritiske lægemidler på offentlige sygehuse.

   

  Amgros omsatte i 2020 for samlet 9,4 mia. kr., inkl. høreapparater, svarende til en stigning på 4,4 pct. sammenholdt med omsætningen i 2019.  Udviklingen skal ses i sammenhæng med stigninger i omsætningen målt i mængder på ca. 2 pct. (definerede døgndoser) og generelt højere priser på døgndoserne end sidste år.

   

  Årets resultat viser et overskud på 72 mio. kr., ekskl. fradrag for lovpligtig reserve til udviklingsomkostninger på 4,3 mio. kr. Til sammenligning var overskuddet i 2019 på 76 mio. kr.

   

  Af årets overskud har Amgros’s bestyrelse godkendt, at 25,5 mio. kr. indsættes på kapitalkonto og således ikke kommer til udbetaling i 2021. Hensættelsen er led i sikringen af den fremadrettede finansiering af sikkerhedslageret, og midlerne frigives til regionerne, når der ikke længere er behov for ekstra konsolidering i Amgros.

   

  Korrigeret for disse forhold er overskuddet til fordeling mellem regionerne på 42,6 mio. kr. Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2020. Region Syddanmarks andel af lægemiddelomsætningen udgjorde i 2020 21,52 pct., svarende til en udlodning på 9,156 mio. kr.

   

  I regionens budget for 2020 og frem er der budgetteret med indtægt på 11,419 mio. kr.

   

  Resultat og udlodningsprincipper er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regnskab 2020 for Amgros I/S godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/53157
  3. Midlertidig justering af finansieringsmodellen for sygehusene som følge af strejken
  fold dette punkt ind Resume

  Sygeplejerskerne har med virkning fra den 19. juni 2021 indledt strejke på sygehusene. Dette medfører fald i aktivitet på de berørte afdelinger. Som følge heraf er der i lighed med COVID-19 perioden behov for midlertidigt at justere finansieringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygeplejerskerne har med virkning fra den 19. juni 2021 indledt strejke på sygehusene. Det indebærer, at en andel af sygeplejerskerne på udvalgte afdelinger er udtaget til strejke. En konsekvens af dette er, at planlagt aktivitet på de berørte afdelinger aflyses og udskydes. Dette fører til fald i aktiviteten i den periode strejken varer og vil forventeligt betyde en ophobning af ventende patienter, der skal behandles efterfølgende. Der vil således blive behov for pukkelafvikling. Ligeledes vil det sandsynligvis medføre, at et øget antal patienter behandles på privatsygehuse. 

   

  Finansieringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark indebærer, at en stor del af afdelingerne på sygehusene er rammestyrede, og en andel er aktivitetsafregnede. Samtidigt har garantiklinikkerne økonomisk medansvar for aktivitet, der sendes ud i det private som følge af opfyldelse af patientrettighederne. Da strejken har konsekvenser for aktiviteten på sygehusene, er der behov for at justere finansieringsmodellen, i forhold til de økonomiske konsekvenser den manglende aktivitet medfører for garantiklinikkerne og de øvrige aktivitetsafregnede områder, som er påvirket af strejken.

   

  Det foreslås derfor, at der i lighed med håndteringen af COVID-19 perioden, jf. beslutning i regionsrådet den 25. januar 2021 indføres midlertidige justeringer af finansieringsmodellen i Region Syddanmark. Dette indebærer følgende:

   

  • For de aktivitetsafregnede afdelinger og områder, som er påvirket af strejken, vil nedgangen i aktivitet betyde tab af aktivitetsafregning. For at undgå at sygehusene rammes økonomisk af dette foreslås, at der indføres rammestyring af de aktivitetsafregnede afdelinger og områder, der påvirkes af strejken, fra og med juni 2021 og som minimum til og med den måned strejken afsluttes i. Det foreslås således, at regionsdirektørens bemyndigelse til at kunne suspendere aktivitetsafregningen i en given periode, som blev indført som følge af COVID-19, fortsætter resten af 2021. Eventuelle suspenderinger af aktivitetsafregningen vil indgå i den løbende økonomirapportering til regionsrådet.

   

  • For garantiafdelingerne foreslås, at budgetansvaret for aktivitet, der går ud i det private, suspenderes i en periode. Der har som følge af COVID-19 situationen været suspendering af dette budgetansvar i 2021 frem til og med 1. juli 2021. Det foreslås, at denne suspendering forlænges. Dette gælder også for de garantiafdelinger, der ikke direkte er berørt af strejken. Det skyldes, at der som følge af strejke på tilsvarende afdelinger på de øvrige sygehuse kan blive pres på aktiviteten, så garantiafdelingen ikke kan følge med, hvilket kan føre til, at flere patienter går ud i det private. Det foreslås, at regionsdirektøren resten af 2021 bemyndiges til at forlænge suspenderingen af garantiklinikkernes budgetansvar i det private.   

   

  • Strejken medfører, at sygehusene sparer lønomkostninger til de sygeplejersker, der er i strejke. Det foreslås, at sygehusene afleverer budget svarende til disse sparede lønkroner. Midlerne placeres på kontoen til meraktivitetsafregning i regionen med henblik på at indgå i finansiering af den ekstra aktivitet, der kan komme efterfølgende som følge af pukkelafvikling. For de aktivitetsafregnede områder sker afregningen for pukkelafvikling automatisk.

   

  For de rammestyrede afdelinger skal afdelingerne ansøge om afregning for konkret aktivitet med behov og mulighed for pukkelafvikling i lighed med den pukkelafviklingsmodel, der er i forhold til pukkelafvikling som følge af COVID-19.

   

  Modellen medfører stykprisafregning på konkrete udvalgte patientgrupper, hvor der som udgangspunkt afregnes med en takst på 55% af DRG-taksten. Der kan dog være særlige forhold, der giver behov for en anden prisfastsættelse f.eks. i forhold til materialeudgifter eller særlige vilkår for at kunne udføre aktiviteten. Det foreslås på den baggrund, at regionsdirektøren bemyndiges til at godkende pukkelafviklingsprojekter samt fastlægge afregningstakster, der kan være over 55%.

   

  Det bemærkes, at det i praksis vil være vanskeligt at skelne mellem pukkelafvikling som følge af COVID-19 og pukkelafvikling som følge af strejken.

   

  • Sygehusene vil desuden spare udgifter til øvrig drift som følge af nedgang i aktiviteten i strejkeperioden. Det foreslås, at disse sparede øvrig drift udgifter forbliver på sygehusene og kan indgå til finansiering af evt. ekstra udgifter i forbindelse med afvikling af puklerne på sygehusene.  

   

  Af vedlagte bilag ”Model for håndtering af strejkeøkonomi” fremgår desuden, hvilke afdelinger der pr. 5. august 2021 er påvirket af strejken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At aktivitetsafregningen for de aktivitetsafregnede områder, der er ramt af strejken, suspenderes fra og med juni 2021. Regionsdirektøren bemyndiges i 2021 til at definere perioden for denne suspendering.
   

  At suspenderingen af garantiafdelingernes budgetansvar i det private forlænges efter 1. juli 2021. Regionsdirektøren bemyndiges i 2021 til at definere perioden for denne suspendering.
   

  At sygehusene afleverer budget svarende til de sparede lønkroner til de strejkende sygeplejersker i 2021. Midlerne placeres på kontoen til meraktivitetsafregning i regionen med henblik på at indgå i finansiering af den ekstra aktivitet, der kan komme efterfølgende som følge af pukkelafvikling.
   

  At sparede øvrig drift udgifter i strejkeperioden forbliver på sygehusene og kan indgå til finansiering af evt. ekstra udgifter i forbindelse med afvikling af puklerne på sygehusene.

   

  At regionsdirektøren i 2021 bemyndiges til at godkende konkrete pukkelafviklingsprojekter afledt af strejken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/37722
  4. Orientering om forventet stigning i forbruget på privathospitaler i 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Med baggrund i den aktuelle strejke og de afledte udskydelser af behandlinger orienteres der om, at der må forventes et betydeligt merforbrug til behandling på privathospitaler i efteråret 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientrettighederne blev genindført den 1. marts 2021 efter knap et års suspendering. Formålet med suspenderingen af hhv. ret til hurtig udredning og det Udvidede Frie Sygehusvalg var at sikre ressourcer til håndteringen af COVID-19 pandemien på landets sygehuse.

   

  Der blev hurtigt efter sygehusenes omlægning til akutberedskab i forhold til COVID-19 i foråret 2020 etableret et samarbejde med privathospitalerne. Dette samarbejde tilgodeså patienternes behov for hurtig udredning og behandling, og det betød, at patienter på trods af de suspenderede rettigheder fortsat kunne tilbydes at komme på privathospital, hvis regionens sygehuse var pressede på kapacitet på grund af COVID-19.

   

  Under 2. bølge af pandemien i vinteren 2021 var der mange patienter, der gjorde brug af denne mulighed og lod sig omvisitere til privathospital.

   

  Således ses det, at i starten af 2021 lå niveauet for udvisiteringer til privathospital betydeligt højere sammenlignet med de samme måneder i årene før COVID-19 pandemien.

   

  Med sygeplejerskekonflikten står Region Syddanmark igen i en situation, hvor en del patienter oplever at få deres allerede planlagte tid udsat, eller at der er ventetid til udredning og behandling på landets sygehuse.

   

  Denne gang er patientrettighederne dog ikke suspenderet, og det forventes derfor som en direkte konsekvens af konflikten, at endnu flere patienter vil ende med at gøre brug af deres rettigheder og modtage udredning og behandling på privathospital. Derudover vil der være mange patienter med ret til udvisitering, fordi Region Syddanmark under selve sygeplejerskestrejken kun er i stand til at udvisitere en meget lille andel af de patienter, der gerne vil udredes eller behandles i det private, da visitationsfunktionen også er ramt af strejken.

   

  Det må på den baggrund påregnes, at udgifterne til behandling på privathospitaler stiger i efteråret 2021.

   

  Den årlige ramme til forbrug på privathospitaler ligger på ca. 26,5 mio.kr. De sidste par år har der været en stigende tendens i forbruget på rammen. Således har der både i 2019 og 2020 været et årligt merforbrug på ca. 7 mio. kr.  Dette merforbrug vurderes til i 2021 at blive betydeligt højere som en konsekvens af COVID-19 og den igangværende sygeplejerskekonflikt. Således er der allerede på nuværende tidspunkt (ultimo juni 2021) udvisiteret patienter til privathospitalerne for godt 22 mio. kr.

   

  Merforbruget i 1. halvår 2021 vedrører entydigt COVID-19 og dækkes af den aftalte kompensationsordning vedr. COVID-19, mens der for 2. halvår 2021 skal skelnes mellem COVID-19 relaterede merudgifter, som fortsat dækkes af kompensationsordningen, og strejkerelaterede merudgifter, som skal afholdes inden for regionens samlede budgetramme.

   

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et skøn over de forventede merudgifter vedr. den øgede udvisitering, men merudgifterne følges som en del af den løbende økonomiopfølgning til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/43037
  5. Godkendelse af indbetaling af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler samt ansøgning om lånedispensation
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges med henblik på indbetaling af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021 samt ansøgning om lånedispensation i forbindelse hermed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fra september 2020 er med den nye ferielov indført et system, baseret på samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

   

  For at undgå, at der afholdes to ferieår samtidigt, indgår i de ny regler, at feriemidler, optjent i perioden sept. 2019-aug. 2020, indefryses. Udbetalingen heraf administreres af Lønmodtagernes Feriemidler.

   

  For Region Syddanmark beløber de indefrosne feriemidler sig ultimo 2020 til 1.410,7 mio. kr., jf. regnskab 2020.

   

  I økonomiaftalen for 2022 indgår, at der i forlængelse af overgangen til den nye ferielov er enighed om, at alle regioner overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Videre fremgår, at regionerne kan opnå delvis låneadgang forudsat, at regionen overfører optjente feriemidler i 2021.

   

  Lånedispensationen udgør 95 pct. af det overførte beløb, såfremt regionens likviditet er mindre end 3.000 kr. pr. indbygger, opgjorte efter kassekreditreglen. Dvs. der vil være en egenfinansiering på 5 pct., som skal likviditetsfinansieres.

   

  Det kan søges om lånedispensation frem til 1. november 2021.

   

  Når lånedispensation foreligger, forelægges sagen på ny for forretningsudvalg og regionsråd med henblik på optagelse af lån og vilkår herfor.

   

  Det bemærkes, at der i maj 2022 vil blive udmeldt og opkrævet en forrentning af indefrosne feriemidler for perioden 1. juni 2021 til den måned, hvor midlerne overføres. Forrentningen vil blive beregnet pr. påbegyndt måned.

   

  Afhængigt af, hvornår lånedispensationen foreligger, og lånet kan hjemtages, undersøger administrationen muligheden for at overføre feriemidlerne hurtigst muligt, fx ved en midlertidig forhøjelse af regionens kassekredit. Dette for at minimere den renteudgift, som vil blive opkrævet pr. påbegyndt måned, feriemidlerne ikke er indbetalt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmark overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, jf. økonomiaftalen for 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Region Syddanmark overfører optjente feriemidler til lønmodtagernes Feriemidler i 2021, jf. økonomiaftalen for 2022.

   

  Forretningsudvalget tiltrådte, at der søges om dispensation til optagelse af lån i forbindelse hermed.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/42517
  6. Forslag til budget 2022-2025 - 1. behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2022 forelægges til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til budget 2022 tager udgangspunkt i overslagsårene 2022-2024, jf. ajourført budget 2021, fremskrevet til 2022-niveau. Overslagsår 2025 er sat lig 2024.

   

  Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2022, jf. gennemgang på regionsrådets budgetseminar 18. juni 2021, samt lov- og cirkulæreprogram (DUT) og andre reguleringer 2021/2022.

   

  Til 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social- og specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2022 og disses konsekvenser for Region Syddanmark samt skøn vedr. råderum til politisk prioritering.

   

  Mulige temaer og indsatser, som kan indgå i de videre politiske drøftelser vedr. en aftale om budget 2022, præsenteres på budgetseminar for regionsrådet den 18. august 2021.

   

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der i 2022 budgetteres med et udviklingsbidrag på 115 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

   

  I 2022 er der, jf. økonomiaftalen, etableret dels en pulje til deponeringsfritagelse vedr. offentligt-privat samarbejde, dels en lånedispensationspulje til refinansiering af afdrag på lån. Det indstilles, at der søges om deponeringsfritagelse hhv. lånedispensation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH om OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2022

   

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2022 – med forbehold for drøftelse i kommunekontaktudvalget – fastsættes til 115 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning, dvs. uændret, men fremskrevet til 2022-niveau

   

  At fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2022 fastsættes til mandag den 30. august 2021 kl. 12.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Forretningsudvalget besluttede at oversende budget 2022-2025 til 1. behandling i regionsrådet.

   

  Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2022.

   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2022 - med forbehold for drøftelse i kommunekontaktudvalget - fastsættes til 115 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, dvs. uændret, men fremskrevet til 2022-niveau.

   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2022 fastættes til mandag den 30. august 2021 kl. 12.00.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/30489
  7. Godkendelse af forslag til ændret organisering af det urinvejskirurgiske speciale i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til omorganisering af det urinvejskirurgiske område i Region Syddanmark. Forslaget indebærer, at området fremadrettet varetages på tre afdelinger på henholdsvis OUH med satellitfunktion i Svendborg, på Sydvestjysk Sygehus og på Sygehus Lillebælt med dagkirurgisk/ambulant satellitfunktion i Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det urinvejskirurgiske speciale i Region Syddanmark har – ligesom resten af landet – igennem en længere periode været udfordret af bl.a. mangel på speciallæger og rekrutteringsvanskeligheder. Der har løbende været iværksat initiativer som forsøg på at styrke den samlede organisering og opgavefordeling på regionens fire sygehusenheder. Det må imidlertid konstateres, at særligt den urinvejskirurgiske funktion på Sygehus Sønderjylland stadig oplever betydelige udfordringer med bemanding.

   

  Fra 1. juni 2021 har det, som regionsrådet tidligere er orienteret om, derfor været nødvendigt at indgå en aftale med Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt om varetagelse af akutte urinvejskirurgiske patienter fra Sygehus Sønderjylland i vagttiden.

   

  Regionsrådet har på møde den 26. april 2021 godkendt nedsættelsen af en regional arbejdsgruppe, der har haft til opgave at foretage en fornyet og samlet vurdering af organisering af urinvejskirurgien i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen skal pege på anbefalinger, der kan bidrage til en mere fremtidssikret og robust organisering af specialet.

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger er nærmere beskrevet i vedlagte notat. 

   

  Forslag til ændret organisering

  Der anbefales en organisering med følgende omlægninger:

   

  • Området foreslås fremadrettet varetaget på tre afdelinger på henholdsvis OUH med satellitfunktion i Svendborg, på Sydvestjysk Sygehus og på Sygehus Lillebælt med dagkirurgisk/ambulant satellitfunktion i Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
    
  • Ambulant og dagkirurgisk aktivitet for patienter fra de sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa og Haderslev foreslås varetaget på satellitfunktionen i Aabenraa med lægelig betjening fra Sygehus Lillebælt. Nuværende ambulant/dagkirurgisk aktivitet i Sønderborg foreslås dermed samlet i Aabenraa. Den akutte og planlagte stationære aktivitet for de tre kommuner flyttes til varetagelse i Sygehus Lillebælt. Sygehusledelsen i Sygehus Sønderjylland vil vurdere, om det er muligt at flytte gynækologisk, ortopædkirurgisk og kirurgisk aktivitet fra Aabenraa til Sønderborg med henblik på at opretholde en aktivitetsmæssig balance mellem de to matrikler internt i Sygehus Sønderjylland.
    
  • Urinvejskirurgiske patienter fra Tønder Kommune visiteres primært til Sydvestjysk Sygehus, således at den akutte og planlagte både stationære og ambulante/dagkirurgiske aktivitet for patienter herfra i udgangspunktet varetages i Sydvestjysk Sygehus.
    
  • For at kunne frigøre den fornødne kapacitet til at kunne varetage den ekstra stationære aktivitet fra de tre sønderjyske kommuner i Sygehus Lillebælt foreslås, at urinvejskirurgisk aktivitet for patienter fra Middelbart Kommune, der i dag varetages i Sygehus Lillebælt, visiteres til OUH.

   

  Den foreslåede konsolidering vurderes at kunne bidrage til at robustgøre funktionerne, og samtidig understøtte en sikring af en kritisk masse inden for fagområderne i specialet. Omorganiseringen har samtidig til direkte hensigt at sikre en fortsat bæredygtig urologisk funktion i det sønderjyske område.

   

  Hvis omorganiseringen godkendes forventes det, at den nye organisering kan træde i kraft pr. 1. november 2021, inklusiv samling af ambulant/dagkirurgisk funktion i Aabenraa. De fremtidige visitationsretningslinjer vil blive tilrettelagt med respekt for patienternes frie sygehusvalg.

   

  Personalemæssige konsekvenser
  Den foreslåede omlægning vil betyde, at lægegruppen på afdelingen på Sygehus Sønderjylland organisatorisk vil blive tilbudt ansættelse på Sygehus Lillebælt, idet deres arbejdssted primært forventes at blive på satellitfunktionen i Aabenraa. Plejepersonale og sekretærer, der skal indgå i den ambulante og dagkirurgiske funktion på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, foreslås fortsat at blive organisatorisk tilknyttet Sygehus Sønderjylland under lokal sygeplejefaglig ledelse.

   

  Den resterende del af sygepleje- og sekretærgruppen på Sygehus Sønderjylland, vil blive tilbudt ansættelse på Sygehus Lillebælt eller Sydvestjysk Sygehus. Det vil ske som en konsekvens af den aktivitet, der foreslås fysisk flyttet til Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus. Sygeplejersker og sekretærer, der ikke ønsker at skifte arbejdssted, får tilbudt en jobgaranti på Sygehus Sønderjylland. Det kan dog ikke garanteres, at det fremadrettet vil blive i urinvejskirurgisk regi.

   

  Forslaget har været til høring i de fire sygehuses lokale MED-organisation samt i Hovedudvalget. Referater fra møderne er vedlagt som bilag.

   

  Budgetmæssige konsekvenser
  I det vedlagte notat er der foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser ved omlægningen, hvor det lægges til grund, at dette sker efter et princip, hvor budget i udgangspunktet følger med aktiviteten. Samtidig forudsættes, at der økonomisk er tale om en nulsumsløsning.

   

  Idet der er tale om en større omlægning bemærkes, at de anførte budgetmæssige konsekvenser og afledt fordeling af økonomi mellem sygehusene er foreløbige. Der er nedsat en teknikergruppe, som skal validere beregningerne og sikre balance. Hvis den organisatoriske omlægning godkendes, vil de konkrete budgetmæssige konsekvenser derfor efterfølgende blive håndteret som en del af de løbende budgettilpasningssager, der forelægges regionsrådet.

   

  Specialfunktioner
  Den foreslåede omorganisering vil have betydning for de specialfunktioner (regionsfunktioner) som Sygehus Sønderjylland i dag varetager. Sygehuset har aktuelt fem regionsfunktioner inden for områderne: urinvejssten, nyreinsufficiens og urogynækologi. Bortset fra regionsfunktionen ESWL-behandling (trykbølgestenknusning), varetages funktionerne i et formaliseret samarbejde med OUH.

  I den nye organisering lægges op til at disse regionsfunktioner for de sønderjyske patienter, skal varetages på Sydvestjysk Sygehus og/eller på Sygehus Lillebælt, jf. fordelingen i tabel 9 i notatet. For de regionsfunktioner, der foreslås varetaget på Sygehus Lillebælt, skal det klarlægges, i hvilket omfang dette fortsat kan ske som udefunktion i Aabenraa.

   

  Forslaget til ændret varetagelse af disse regionsfunktioner forudsætter, at Sundhedsstyrelsen ansøges om godkendelse heraf. Ansøgningsprocessen forventes, at skulle ske parallelt med den politiske proces for at dette kan tilstræbes afklaret inden den 1. november 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til ændret organisering af det urinvejskirurgiske område i Region Syddanmark godkendes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den tilføjelse at der sker en afrapportering ang. rekrutteringssituationen om 2 år.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, dog med den tilføjelse, at der sker en afrapportering ang. rekrutteringssituationen om 2 år samt at der gives en status på flytning af funktioner fra Aabenraa til Sønderborg.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen fra forretningsudvalget godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/36165
  8. Afrapportering vedr. budgetmidler til FAM og de medicinske afdelinger (budget 2019) og godkendelse af videre anvendelse af midlerne
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2019 blev der afsat varige midler til understøttelse af FAM og de medicinske afdelinger. Hermed gives en orientering om status. Endvidere foreslås det overfor regionsrådet at den videre anvendelse af midlerne godkendes. 

   

  Midlerne er prioriteret i tre dele:

  • Introduktion af nyuddannede sygeplejersker 8 mio. kr. årligt (afrapporteres særskilt)
  • Uddannelse af flere akutsygeplejersker 2 mio. kr. årligt
  • Kompetenceudvikling mv. i FAM og på medicinske afdelinger 3 mio. kr. årligt.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Introduktion af nyuddannede sygeplejersker (8 mio. kr. årligt)
  Midlerne indebærer, at nyuddannede nyansatte på FAM og medicinske afdelinger ikke indgår i vagtnormeringen de første 2 måneder af ansættelsen. Efterfølgende er der i budget 2020 og 2021 bevilget yderligere midler, som betyder, at ordningen nu omfatter alle afdelinger og flere faggrupper. Midlerne til introduktion afrapporteres samlet i en fælles afrapportering om introduktion af nyuddannede nyansatte i efteråret 2021.

   

  Uddannelse af flere akutsygeplejersker
  En særlig uddannelse i akutsygepleje drives i samarbejde med de øvrige regioner. Uddannelsen består af en række teoretiske moduler, som gennemføres i en vekselvirkning med praksis. På sigt planlægges nationalt, at uddannelsen bliver en specialuddannelse med autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Det er usikkert, hvornår en ny specialuddannelse vil kunne udbydes.

   

  Budgetmidlerne er givet til en øget aktivitet på akutsygeplejerskeuddannelsen, som skal understøtte en bedre uddannelsesdækning. På sigt er midlerne planlagt til at indgå i implementering af den kommende specialuddannelse.

   

  Alle sygehuse forpligter sig på den øgede uddannelsesaktivitet og får del i midlerne afhængigt af den samlede uddannelsesaktivitet.

   

  På trods af en særlig situation med COVID-19 er der i 2020 opretholdt en relativt stor uddannelsesaktivitet. I alt har 65 sygeplejersker i 2020 fået moduler i akutsygepleje.

   

  Kompetenceudvikling m.v. i FAM og på medicinske afdelinger
  I budgetaftalen 2019 blev der afsat midler til anden kompetenceudvikling, som understøtter FAM og medicinske afdelinger, herunder aflaster sygeplejersker og læger.

   

  Midlerne for 2019 og 2020 er fordelt efter en fordelingsnøgle svarende til antal sygeplejersker i FAM og medicinske afdelinger. Anvendelsen af midlerne har været forankret i lokale projekter på de fire somatiske sygehuse. Projekterne har eksempelvist handlet om styrkelse af medicinhåndtering med anvendelse af farmakonomer, styrket praksis omkring delirøse patienter og anvendelse af simulation.

   

  I forlængelse af COVID-19 er alle initiativer videreført i 2021. Herefter skal der drøftes fremadrettet anvendelse.

   

  Det foreslås vedrørende anvendelsen af midlerne fra 2022 og frem, at en arbejdsgruppe med repræsentation fra de fire somatiske sygehuse fortsat følger de lokale initiativer og understøtter videndeling om resultaterne. Med afsæt i aktuelle behov i FAM og medicinske afdelinger samt erfaringer, der er gjort med indsatserne i 2019-2021, vælger sygehusene de indsatser, som skal fungere i årene fra 2022 og frem. Arbejdsgruppen vil også fortsat understøtte videndeling om metoder og resultater i de lokale projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At arbejdsgruppens arbejde med fremadrettede anvendelse af midlerne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/45014
  9. Godkendelse af høring af fødeplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til fødeplan for Region Syddanmark forelægges til godkendelse forud for høring. Det indstilles i sagen, at udkast til fødeplan sendes i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til tids- og procesplanen behandler sundhedsudvalget samt regionsrådet i august udkast til fødeplan. Herefter forventes fødeplanen sendt i høring i perioden 24. august 2021 – 22. oktober 2021 (9 uger).

   

  Udkast til den nye fødeplan er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chefjordemødre og ledende overlæger. Ad hoc har kommuner og almen praksis været inddraget, når det har været vurderet relevant. Sideløbende med dette har der været drøftelser i regi af Fødeplansudvalget, SydKIP, Følgegruppen for Forebyggelse og koncernledelsesforum.

   

  Udkast til ny fødeplan indeholder en overordnet vision om, at:

   

  ”Region Syddanmarks leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, samt styrker familierne til en god start på livet.”

   

  Med afsæt i ovenstående vision og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der identificeret syv indsatsområder, som det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærksomhed på i de kommende år. Indsatsområderne er:

   

  • Medinddragelse og samarbejde med familien.
  • Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv.
  • Lighed i sundhed.
  • Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger.
  • Monitorering, udvikling og forskning.
  • Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering.
  • Kapacitet og organisering.

   

  Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regionen. Til hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som skal realiseres i løbet af planperioden i et samspil mellem fagpersoner og ledelsesniveauet på sygehusene. Indsatsområderne og anbefalingerne dertil kan læses i vedlagte udkast til ny fødeplan.

   

  Fødeplanen baserer sig på Sundhedsstyrelsens udgiftsneutrale anbefalinger for svangreomsorgen (februar 2021) samt Danske Regioners udspil ”Godt fra Start”.

   

  I de udgiftsneutrale anbefalinger er der fjernet flere anbefalinger, som fremgik i det høringsudkast Sundhedsstyrelsen fremsendte i november 2019, og som regionsrådet gav høringssvar på i januar 2020. Der er bl.a. fjernet anbefalinger vedrørende:

   

  ?        Mulighed for flekskonsultationer.

  ?        Visitering i jordemoderpraksis i uge 10.

  ?        Hjemmebesøg af sundhedsplejerske og jordemoder ved sårbare gravide.

  ?        Prækonceptionel rådgivning i almen praksis.

   

  Sundhedsstyrelsen har senest meddelt, at de forventer, at de endelige anbefalinger bliver offentliggjort efter sommeren 2021. Det vides ikke, hvorvidt det er de såkaldte udgiftsneutrale anbefalinger eller høringsanbefalingerne, der offentliggøres.

   

  Fødeplanen er udarbejdet på baggrund af de udgiftsneutrale anbefalinger. Det betyder, at der kan være behov for, at der indarbejdes ændringer afhængig af, hvilke anbefalinger Sundhedsstyrelsen offentliggør. Såfremt Sundhedsstyrelsen går tilbage til høringsanbefalingerne, vil dette have konsekvenser for budgetoplægget, implementeringsplanen og fødeplanen.

   

  Fødeplanen er løbende blevet behandlet politisk i sundhedsudvalget, ligesom der har været en temadrøftelse i regionsrådet i januar 2021. Ved drøftelserne har der været opbakning til de foreløbige forslag til indsatser m.m., der blev præsenteret.

   

  Følgende materiale foreslås indgår i høringen:

   

  • Udkast til Fødeplan er vedlagt som bilag 1.

   

  • Implementeringsplan er vedlagt som bilag 2.

   

  • Liste med høringsparter og høringsbrev er vedlagt som bilag 3.

   

  • Procesplan er vedlagt som bilag 4.

   

  • Sundhedsstyrelsens udgiftsneutrale anbefalinger er vedlagt som bilag 5.  

   

  Det forventes, at sundhedsudvalget forelægges forslag til endelig fødeplan den 30. november 2021 og regionsrådet den 20. december 2021. Derudover forventes det, at det nye regionsråd primo 2022 får præsenteret fødeplanen.

   

  Derudover orienteres om, at der er lavet justeringer i det budgetoplæg sundhedsudvalget fik præsenteret den 1. juni 2021. Således er der nu er indarbejdet forslag om at afsætte midler til individuel fødselssamtale til alle førstegangsfødende og flergangsfødende ved behov. Det reviderede budgetoplæg er vedlagt som bilag 6.

   

  Overslag over de budgetmæssige konsekvenser af fødeplanen indgår i budgetproces for 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udkast til fødeplan sendes i høring blandt høringsparter, jf. bilag med høringsliste.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/45014
  10. Orientering om ideoplæg omkring partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet ideoplæg til partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen som de politiske partier kan bringe med ind i budgetprocessen. Ideoplægget forelægges hermed til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 25. januar 2021 var der på regionsrådsmødet en temadrøftelse omkring ny fødeplan for Region Syddanmark. Regionsrådsformanden foreslog på mødet, at der blev taget initiativ til, at der udarbejdes forslag til en partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen, hvor målgruppen er sårbare gravide.

   

  Med henblik på at beskrive forslag til indholdet af en partnerskabsaftale har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Mødrehjælpen, regionen (jordemødre og socialrådgivere) og kommunerne (socialrådgivere).

  Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte ideoplæg til en partnerskabsaftale, som kan bringes ind i budgetprocessen.

   

  Formålet med partnerskabsaftalen er særligt at styrke den indsats der, jf. fødeplanen ønskes i forhold til at fremme lighed i sundhed, herunder at skabe bro på tværs mellem et socialfagligt og sundhedsfagligt perspektiv. Social ulighed giver sig ofte udslag i graviditets- og fødselskomplikationer, som i sidste ende har betydning for kvindens og barnets sundhed, og det på både kort og langt sigt.

   

  Et vigtigt element i svangreomsorgen er et optimalt samarbejde mellem forskellige aktører på tværs af fagligheder og sektorer, samt frivillige organisationer. Mødrehjælpen har som organisation mangeårig erfaring med rådgivning og specialiseret støtte til familier, herunder mor, far og børn. Det vurderes, at Region Syddanmark og Mødrehjælpen besidder ressourcer og kompetencer, som i en kombination vil være gunstige for svangreomsorgen.

   

  Ideoplæg til partnerskabsaftale med Mødrehjælpen

  Det foreslås, at den primære målgruppe for partnerskabet er gravide, der bliver visiteret til niveau 3. Gravide, der visiteres til niveau 3, har komplicerede somatiske eller psykiatriske lidelser eller komplicerede sociale forhold, hvor der er behov for et tværsektorielt samarbejde med sundhedsplejerske, socialforvaltning, psykolog m.fl. Det er væsentligt, at parret tilbydes ydelser og indsatser, der iværksættes så tidligt som muligt i graviditeten.

   

  Der er udarbejdet forslag til 3 indsatsspor, som vil kunne indeholdes i en partnerskabsaftale. Som udgangspunkt er de 3 spor uafhængige af hinanden, og skal ses som et add-on i forhold til de tilbud, der i forvejen gives i regi af regionen og kommunerne.

   

  Spor 1
  En åben tværfaglig rådgivning med mulighed for anonymitet, hvor rådgivningen for hovedparten vil koncentrere sig om økonomisk rådgivning, retshjælp, samværsregler, parforhold og barnets trivsel, samt til konkret sparring på hverdagens udfordringer. Rådgivningen gives af relevante fagprofessionelle fra Mødrehjælpen. Forventet volumen på regionsniveau fordelt på 5 fødesteder: 600 familier.

  Indsatsen i dette spor afholdes af regionen, og der er udarbejdet forslag til 3 forskellige modeller, der er estimeret til at koste mellem 789.000 kr. - 1.622.500 kr. årligt.
   

  Spor 2
  Et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb, hvor indsatserne vil koncentrere sig om støtte under graviditet og forberedelse til fødslen og barselsperioden, styrkelse af forældrekompetencer, herunder omsorg for barnet, styrkelse af familiens netværk, tilknytning til arbejdsmarked og/eller uddannelse samt støtte til at navigere i offentlige tilbud og hjælp m.m.

   

  Formålet med gruppeforløb er at:

  • deltagerne møder andre gravide og mødre og får et netværk, de kan spejle sig i, udveksle erfaringer med og finde støtte og tryghed i,
  • deltagerne får styrket forældrekompetence,
  • deltagerne får større evne til at udnytte og handle på muligheder i eget liv, og
  • de bliver støttet i job- og uddannelsesplan.

   

  Forventet volumen på regionsniveau fordelt på 5 fødesteder: 100 familier og udgifter afholdes af regionen.

  Udgiften til denne indsats afholdes af regionen, og udgiften er estimeret til 1.441.250 kr. pr. år.

   

  Spor 3
  Mødrehjælpen har i Region Syddanmark lokalforeninger i 10 kommuner. Foreningerne arbejder med sociale og netværksskabende aktiviteter. Aktiviteterne gives i regi af frivillige fra Mødrehjælpen i tilknytning til Mødrehjælpens lokalforeninger. I det omfang Mødrehjælpen allerede har etableret en lokalforening i en kommune, kan familier gøres opmærksomme på eventuelle relevante sociale netværksskabende aktiviteter.

  Udgifter til denne indsats afholdes af Mødrehjælpen (frivillig indsats).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2021

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

   

  Link til film ” Unge Familier på Vej”: https://youtu.be/jDwWjmqYPA0

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis- Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/57932
  11. Afrunding af vaccinationsindsatsen mod COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  Alle borgere over 12 år har nu fået tilbud om vaccination mod COVID-19, og vaccinationsindsatsen skal nu afrundes. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionerne fortsat har ansvar for et vaccinationstilbud resten af 2021.

   

  Der fremlægges forslag til organisering af vaccinationsindsatsen i den resterende del af 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I vedhæftede forslag til organisering af vaccinationsindsatsen (bilag 1) foreslås det, at massevaccinationsindsatsen fortsættes i august og september med fokus på at hæve tilslutningen gennem fx vaccination uden tidsbestilling, pop-up vaccination på uddannelsesinstitutioner og særlige indsatser for sogne med lav tilslutning.

   

  Fra uge 36 forventer Sundhedsstyrelsen, at Region Syddanmark skal kunne vaccinere ca. 2.400 personer om ugen (bilag 2). Der skal desuden kunne opskaleres, hvis der bliver behov for, at dele af befolkningen skal have et tredje stik.

   

  Det foreslås derfor, at vaccinationsindsatsen fra ca. 1. oktober 2021 baseres på vaccinationssteder i de 7 byer, der i dag har et vaccinationscenter: Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa/Rødekro.

   

  Derudover fastholdes de udkørende enheder. De vil i vedligeholdelsesindsatsen kunne benyttes til vaccination af særlige grupper og evt. særlige områder, hvor der er særligt behov for en udkørende indsats med henblik at øge vaccinationstilslutningen – fx uddannelsesinstitutioner, sogne med lav tilslutning, nye indlagte patienter på sygehusene (herunder psykiatrisygehuset), som ikke tidligere har fået vaccinen etc.  Derudover vil de udkørende enheder skulle anvendes i tilfælde af, at sårbare grupper skal have et tredje stik med henblik på vaccination på plejehjem, institutioner og på vaccination i lokalområdet for ældre og sårbare personer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslaget til afrunding af vaccinationsindsatsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-08-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger, Mustapha Itani og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/37410
  12. Godkendelse af tilslutning til ny samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet
  fold dette punkt ind Resume

  Det Administrative Kontaktforum besluttede den 27. maj 2020, at der skulle laves en ny aftale for intravenøs behandling (IV-behandling) i nærmiljøet i Syddanmark, der til forskel for de nuværende IV-aftaler inkluderer en økonomisk afregningsmodel. Der er i regi af Det Administrative Kontaktforum udarbejdet en ny syddansk samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet. På møde i Sundhedskoordinationsudvalget blev det den 23. juni besluttet, at den nye syddanske samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet kan sendes til videre behandling i kommuner og region med henblik på tilslutning. Kommunerne kan tilslutte sig samarbejdsaftalen pr. 1. oktober 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  IV-behandling med antibiotika og væske varetages under lægelig ordination og foregår oftest på sygehuset i forbindelse med en indlæggelse. For flere patienter er IV-behandlingen den eneste behandling, de modtager i den sidste del af deres indlæggelse. Andre patienter modtager ambulant IV-behandling, hvor de møder ind to til fire gange i døgnet til planlagt infusion. Da indlæggelse er forbundet med nedsat aktivitetsniveau og øget risiko for komplikationer, og der i det kommunale sundhedsvæsen findes de nødvendige kompetencer til at varetage opgaven med IV-behandlingen, er der en stor gevinst forbundet med at håndtere IV-behandlingen i borgerens nærmiljø. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen, når man flere gange dagligt skal møde på sygehuset til behandling. Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø, ud over en relativ kort indlæggelse, blive sparet for transporttid, undgå isolation og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil bedre være i stand til at passe uddannelse eller arbejde.

   

  Der er i det syddanske for nuværende to frivillige IV-aftaler for henholdsvis væske og antibiotika i nærmiljøet, men der er ikke økonomi mellem parterne i de eksisterende frivillige IV-aftaler. I Region Nordjylland og Region Midtjylland har regioner og kommuner indgået samarbejdsaftaler om IV-behandling i kommunalt regi, der inkluderer en økonomisk afregningsmodel, ligesom man i Region Hovedstaden og Region Sjælland har lignende aftaler på vej. I aftalerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland betaler regionen en andel af de kommunale udgifter i forbindelse med IV-behandlingen i nærmiljøet, og samtidig forpligtiger kommunerne sig til at varetage IV-behandlingen i nærmiljøet inden for de i aftalen rammesatte patientforløb.

   

  I tråd med Sundhedsaftalens princip om, at opgaver skal løses efter LEON-princippet (behandlingen altid skal tilbydes på det laveste effektive omkostningsniveau), og på baggrund af et ønske om tilsvarende aftale i det syddanske, besluttede Det Administrative Kontaktforum i foråret 2020 at igangsætte et arbejde med at udarbejde en IV-aftale med en økonomiske afregningsmodel.

   

  En tværsektoriel arbejdsgruppe, i regi af Det Administrative Kontaktforum, har udarbejdet en samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet med henholdsvis væske og antibiotika, som også indeholder en økonomisk afregningsmodel. IV-behandling varetages efter ordination fra sygehuslæge og opgaven sker dermed på lægelig delegation til den kommunale sygepleje, og er derfor en behandlingsopgave, som adskiller sig fra mange andre opgaver, som kommuner og regioner samarbejder om at løse. En aftale om IV-behandling i eget hjem med en afregning af udgifterne mellem sektorerne, retter sig alene mod den aktuelle samarbejdsaftale, og kan derfor ikke danne præcedens.

   

  Aftalens indhold

  Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023. Parterne er Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Aftalen indgås mellem regionen og den enkelte kommune.

   

  Opgavefordeling

  • Regionen, herunder sygehuset og den behandlingsansvarlige afdeling, har det lægefaglige ansvar for den påbegyndte IV-behandling, indtil denne er afsluttet.
  • Den kommunale sygepleje administrerer efter vejledning fra den udskrivende sygehusafdeling den videre behandling.
  • IV-behandling i kommunalt regi varetages i nærmiljøet af den kommunale sygepleje med maksimalt tre behandlinger i døgnet, i tidsrummet kl. 07.00-23.00.

   

  Målgruppe

  • Målgruppen er borgere fra 15 år, hvor der er påbegyndt IV-behandling i sygehusregi, og hvor der er et fortsat behov for IV- behandling, men hvor der ikke er andre behov for indlæggelse.
  • Den samlede vurdering beror på en samtale mellem borger, evt. pårørende samt kommunalt og regionalt sundhedspersonale.

   

  Økonomi

  • Region Syddanmark og kommunerne finansierer IV-behandlinger i nærmiljøet i fællesskab, hvor regionen finansierer 70 procent af forløbstaksten og kommunen finansierer 30 procent af forløbstaksten.
  • Den økonomiske ramme for den nye IV-aftale er en økonomimodel bestående at fire typer forløbstakster. Anvendelse af forløbstakster skal bidrage til en smidig afregning og monitorering.
  • Aftalen er bindende de første 12 måneder efter tilslutning, og kan derefter opsiges med tre måneders varsel.

   

  Økonomisk model med fire forløbstakster:

   

  1

  Forløb med IV-antibiotika uden pumpe 7.000 kr.

  2

  Forløb med IV-antibiotika, hvor patienten får hjælp til montering af pumpe 1.400 kr.

  3

  Forløb med IV-væske 1.000 kr.

  4

  Langtidsforløb over 14 dage med IV-antibiotika uden pumpe. Døgntakst 1.400 kr. pr. døgn fra dag 15.

   

   

   

  Evaluering og monitorering

  • Aftalen skal monitoreres, evalueres og genberegnes efter 12 måneder. Der efterreguleres ikke for 1. oktober 2021 til 1.oktober 2022.
  • I forbindelse med evalueringen tages stilling til en mere permanent aftale med udgangspunkt i genberegnede takster.

   

  Regional finansiering

  I forhold til de regionale udgifter vedrørende aftalen foreslås der overordnet en model, hvor sygehusene kompenseres 100 procent for udgifterne vedrørende allerede udlagte behandlinger, idet besparelser afledt af udflytningen er indlejret i sygehusenes nuværende budgetter, mens der kun kompenseres for evt. merudgifter ved yderligere udlægning.

   

  Der er p.t. usikkerhed omkring det aktuelle aktivitetsniveau og særligt fordelingen af denne på sygehusenheder, men det vurderes, at der for nuværende er udlagt ca. 1.000 IV-forløb uden pumpe og ca. 1.000 væskeforløb årligt, som p.t. leveres vederlagsfrit af kommunerne. De fremtidige regionale udgifter vedrørende denne aktivitet vil med ovennævnte takster udgøre 5,6 mio. kr., som forudsættes finansieret via en regional bevilling til sygehusene.

   

  Herudover er potentialet for yderligere udflytning skønnet til i alt ca. 3.000 forløb fordelt på alle tre kategorier af behandling, og med en forventet samlet regional udgift på 5,3 mio. kr. excl. betaling for evt. ekstra behandlingsdage. Her skal modregnes afledte besparelser på sygehusene, som er forskellige afhængig af om udflytningen sker via konvertering af indlæggelsesforløb eller ambulante forløb.

   

  Den konkrete udmøntning forelægges som en del de løbende budgettilpasningssager.

   

  Finansieringen forudsættes at ske via meraktivitetspuljen, jf. regionsrådets budgetseminar i juni 2021 inden for en samlet budgetramme på ca. 11 mio. kr. årligt.

   

  Proces

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. juni 2021, at den nye syddanske samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet kan sendes til videre behandling i kommuner og region med henblik på tilslutning.

   

  På kommunal side bliver aftalen fremlagt for kommunekontaktudvalget i august 2021. Efterfølgende sendes ønsket om tilslutning til behandling i de enkelte kommuner.

   

  Der vil være mulighed for at tiltræde IV-aftalen fra 1. oktober 2021.

   

  Administrativ tilføjelse

  Ved en fejl fremgik det ikke af bilaget, at kommunen varetager opgaven i nærmiljøet i tidsrummet 07.00 til 23.00, som det i øvrigt fremgår af dagsordenspunktet. Det er nu tilføjet i bilaget (side 3, 2. nederste afsnit).

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmarks tilslutning til ny samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet godkendes.

   

  At de økonomiske konsekvenser indarbejdes i løbende budgettilpasningssager med finansiering via meraktivitetspuljen inden for en ramme på ca. 11 mio. kr. årligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 09-08-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51562
  13. Godkendelse af høring af sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til sundhedsberedskabsplan i Region Syddanmark foreslås sendt til høring/rådgivning til relevante parter, jf. § 11 i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen skal hvert 4. år udarbejde en sundhedsberedskabsplan, jf. sundhedsloven, og en beredskabsplan, jf. beredskabsloven. Regionens sundhedsberedskabsplan og beredskabsplan er integreret i Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan.

   

  Sundhedsberedskabsplanen er en kombineret Sundhedsberedskabsplan og Beredskabsplan som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning i planlægning af sundhedsberedskab og Beredskabsstyrelsens koncept om ”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning”. Konceptet er et planlægningsredskab centreret omkring 7 kerneområder, som tilsammen har til formål at:

   

  •          Forebygge hændelser. 

  •          Forberede ekstraordinære hændelser.

  •          Opbygge kapaciteter.

  •          Skabe en robust organisation.

  •          Sikre at ledelse er omdrejningspunktet.

   

  Præhospitaludvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med den nye sundhedsberedskabsplan. På mødet den 20. oktober 2020 blev udvalget orienteret om det indledende arbejde med en risikovurdering og en konsekvensanalyse, som udpeger de alvorligste hændelser og beskriver, hvorledes disse skal håndteres.

   

  Den 8. april 2021 blev udvalget præsenteret for forslag til ny beredskabspolitik, som udgør rammen for sundhedsberedskabsplanen, og nyt beredskabsprogram, som konkretiserer, hvilke aktiviteter der skal gennemføres i det kommende år med henblik på at opnå beredskabspolitikkens mål. 

   

  Sideløbende er forslag til samlet sundhedsberedskabsplan blevet udarbejdet af styregruppen for sundhedsberedskabsplanlægning med henblik på høring hos relevante samarbejdsparter. Planens første del beskriver krisestyringsorganisationen, herunder organisering og ledelse af sundhedsberedskabet samt håndtering af information, krisekommunikation og koordination med andre enheder. Anden del af planen har fokus på den operative indsats og genopretning, herunder en overordnet gennemgang af de operative delplaner.

   

  De operative delplaner, med tilhørende procedurer, instrukser og actionscards specifikt rettet mod håndtering af konkrete hændelsestyper, er ikke omfattet af høringen eller den politiske godkendelsesproces, idet der er tale om netop operative delplaner, som løbende skal kunne tilpasses. Arbejdet med udarbejdelse af delplaner pågår.

   

  Der foreslås, at regionsrådet sender sundhedsberedskabsplanen inkl. bilag i høring i 7 uger hos relevante parter (iht. vedlagte høringsliste), hvorefter regionsrådet, efter indstilling fra præhospitaludvalget, vil blive præsenteret for forslag til en ny sundhedsberedskabsplan til vedtagelse ultimo 2021.

   

  Administrativ tilføjelse

  På baggrund af drøftelse i udvalget er høringslisten opdateret med høringsparterne 3F, att. Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) og FOA.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At sundhedsberedskabsplanen med tilhørende bilag sendes i høring blandt høringsparterne, jf. bilag med høringsliste.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-08-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/7997
  14. Godkendelse af Region Syddanmarks bemærkninger vedrørende Statsrevisorernes beretning om forløb for retspsykiatriske patienter
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har den 16. april 2021 afgivet beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. I den forbindelse efterspørger Sundhedsministeriet regionernes bidrag til ministerredegørelse. Der forelægges forslag til udtalelse fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 16. april 2021 afgivet beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundhedsministeriet har i mail fra den 2. juni 2021 anmodet om regionsrådets udtalelse til beretningen med deadline den 9. august 2021 for fremsendelse.

   

  Der forelægges forslag til udtalelse fra regionsrådet.

   

  Rigsrevisionen påpeger, at Justitsministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at retspsykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene. Konsekvensen er, at der er risiko for, at retspsykiatriske patienter ikke modtager den nødvendige kriminalpræventive hjælp, og i nogle tilfælde kan patientens retssikkerhed krænkes, mens psykiatriens kapacitet sættes under øget pres.

   

  De 3 hovedkonklusioner i beretningen er:

  1)      Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til opstarten af det retspsykiatriske forløb.

  2)      Myndighederne har for størstedelen af patienterne ikke overholdt alle krav til det retspsykiatriske behandlingsforløb.

  3)      Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til afslutningen af det retspsykiatriske forløb.

   

  I vedlagte forslag til udtalelse kommenterer regionsrådet generelt og specifikt på de af Rigsrevisionen rejste kritikpunkter.

   

  Grundlæggende tager regionsrådet kritikken, der primært går på procedure- og dokumentationsmæssige krav og kun på enkelte kvalitets- og indholdsmæssige elementer, til efterretning.

   

  Psykiatrisygehuset har rettet et særligt fokus mod beretningens konklusioner og arbejder med at sikre de proceduremæssige, dokumentationsmæssige og behandlingsmæssige rammer lever op til de krav, der kan stilles til den retspsykiatriske indsats.

   

  Regionsrådet bemærker dog, at Rigsrevisionen i sin kritik tager afsæt i utilstrækkelig overholdelse af en række meget gamle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til retspsykiatriske behandlingsforløb. Regionsrådet bemærker i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsen anerkender, at disse anbefalinger ikke er tidsvarende mere og bør opdateres. Desuden peges der på, at beretningen på grund af sin tidsmæssige afgrænsning ikke tager højde for de seneste års investering i retspsykiatrien, herunder i den retspsykiatriske distriktspsykiatri og oprettelse af flere retspsykiatriske sengepladser.

   

  Regionsrådet peger også på, at beretningens konklusioner gælder på landsplan og ikke direkte kan overføres til den enkelte region og samtidig har en begrænset rækkevidde, som hænger sammen med valg af undersøgelsesmetode.

   

  Regionsrådet anerkender, at beretningen har givet anledning til et særligt fokus på færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, så der ikke holdes på patienterne længere end højest nødvendigt. Region Syddanmark har ikke noget ønske om at holder på patienterne længere end højest nødvendigt, men er underlagt at øvrige samarbejdspartnere (kommuner, kriminalforsorg, domstole) også bidrager til at fremme mulighederne for at udskrive retspsykiatriske patienter hurtigt nok.

   

  Regionsrådet konstaterer endelig, at beretningen anerkender regionens tilgang til mentalundersøgelser med flest mulige ambulante mentalundersøgelser.

   

  Administrativ tilføjelse

  Regionsrådets udtalelse til beretningen sendes efter regionsrådsmødet den 23. august 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At bemærkningerne til Statsrevisorernes beretning om forløb for retspsykiatriske patienter fremsendes til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/34076
  15. Godkendelse af udmøntning af midler til mental mistrivsel blandt børn og unge - budget 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af de i psykiatriplanen afsatte midler til forskning i mental mistrivsel blandt børn og unge (anbefaling 26).

   

  Det indstilles, at Psykiatrisygehuset tilføres midler til forskning i mental mistrivsel blandt børn og unge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mental mistrivsel hos børn og unge er, jf. sundhedsaftalen, et vigtigt indsatsområde for kommunerne og Region Syddanmark. Det er et område, hvor viden om grundlæggende risikofaktorer for mistrivsel er kendt, men direkte årsagssammenhænge mangler.

   

  I Psykiatriplan 2020-2024 (anbefaling nr. 26) er der fra 2021 afsat 1 mio. kr. (2020-PL) årligt til yderligere analyse og forskningsaktiviteter, som skal have fokus på at afdække sammenhænge i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge.

   

  Regionsrådet har allerede taget initiativ til en analyse af årsagerne med en engangsbevilling i budget 2019 til afdækning af mental sundhed. Analysen inkluderer interviews med unge m.fl., som kan være med til at belyse området, og analysen er offentliggjort i 2021.

   

  Den nye indsats skal bygge videre på resultaterne heraf, og det er angivet i psykiatriplanen, at der er behov for et bredt samarbejde mellem forskningsmiljøerne, psykiatri, somatik, kommuner, praksissektor og civilsamfund for at finde årsagerne til problemet.

   

  Risikofaktorerne er beskrevne i "Rapport om mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark" (2021) og er: ensomhed, manglende selvværd, stress, lav livstilfredshed, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, selvskade, samt generelle psykiske symptomer (herunder f.eks. ADHD og angst/depression). Det er således en bred vifte af udfordringer, som skal fokuseres på temaet "mental mistrivsel". Forskningen skal være i tråd med Region Syddanmarks forskningsstrategi "Kliniknær forskning til gavn for patienten".

   

  Der lægges op til, at der etableres en pulje målrettet forskningsaktiviteter vedrørende mental mistrivsel blandt børn og unge med uddeling af forskningsmidler med halvårlig virkning. Puljen skal slås op offentligt af Psykiatriens Forskningssekretariat.

   

  Bevillingen vil være et supplement til det øvrige forskningsområde, men vil være i en pulje for sig. Puljen følger vilkår i Psykiatriens Forskningsfond inkl. peer review med den forskel, at man ikke behøver tilknytning til psykiatrien.

   

  For at sikre en bred forskerskare vil puljen være åben for alle forskere i Region Syddanmark.

  Det forudsættes endvidere, at bevillingen også kan bruges til tidsbegrænsede ansættelser.

  Det tilstræbes, at det fulde beløb afsættes til formålet. Såfremt der et år ikke sker fuld udmøntning til projektet, overføres midlerne til næste år. Ved udbetaling af en bevilling forpligter forskeren sig til at sørge for at publicere materiale og resultater fra forskningen bl.a. til årsberetningen samt deltage i psykiatriens forskningsdag og forskningsdøgn. Herudover vil de forskningsprojekter, der har modtaget midler fra puljen, blive beskrevet i den årlige afrapportering på implementering af Psykiatriplan 2020-2024.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til forskning i mental mistrivsel tilføres 1,013 mio. kr. (2021-PL) i 2021 og følgende år. Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Friis-Hauge, Anne-Marie Palm-Johansen og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/34050
  16. Godkendelse af udmøntning af midler til styrkelse af forskningsindsatsen ved lægeuddannelsen i Esbjerg - budget 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af midler fra budget 2019 vedrørende styrkelse af forskningsindsatsen ved lægeuddannelsen i Esbjerg.

   

  Det indstilles, at Psykiatrisygehuset tilføres midler til styrkelse af forskningsindsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budget 2019 (pkt. 9, Styrkelse af forskningsindsatsen) blev der fra 2020 afsat 1,5 mio. kr. årligt (2020-PL) for at sikre, at psykiatrien er en part i uddannelses- og forskningsmiljøet omkring den kommende lægeuddannelse i Esbjerg. Der etableres derfor en forskningsenhed i tilknytning til Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og en række stillinger til forskningsopbygningen planlægges på baggrund heraf.

   

  Forskningsenheden har som opgave at fremme klinisk psykiatrisk forskning, både hvad angår forebyggelse af psykisk sygdom, afprøvning af nye behandlinger (medikamentelle og ikke-medikamentelle) og nedsættelse af risiko for tilbagefald. Forskningen bidrager til at sikre et højt fagligt niveau på afdelingerne samt understøtte kandidatuddannelsen i medicin, hvor der er brug for undervisere med forskningserfaring. Psykiatrien i Esbjerg bliver stamafdeling for nogle medicinstuderende på kandidatuddannelsen, som skal sikres færdigheder i at arbejde som læge. Det bliver samtidig en vigtig opgave, at sikre rekruttering og fastholdelse af læger i det vestlige Danmark.

   

  Forskningsenheden har et formaliseret samarbejde med den somatiske afdeling på Sydvestjysk Sygehus, hvor forskningsenheden blandt andet er med i arbejdsgrupper omkring indhold og planlægningen af kandidatuddannelsen samt fælles udarbejdelse og færdiggørelse af pædagogiske kurser.

   

  Forskningsenheden sikrer en høj faglighed som undervisere i det tværgående samarbejde med somatikken.

   

  De udmøntede midler finansierer en leder af forskningsenheden, en lektor samt en stilling med mulighed for post doc. Forskningsenheden er allerede under opbygning, idet en professor er blev ansat i 2020 som leder af forskningsenheden, og en lektor har været ansat i hele 2021. Stillingen som post doc er under ansættelse og forventes besat primo august 2021. Alle stillinger er kombinationsstillinger, dvs. at der er en tilknytning til en klinisk afdeling.

   

  Udgifterne i 2020 beløber sig til 500.000 kr. som udmøntes med denne sag sammen med bevillingerne for 2021 og følgende år.

   

  Den samlede forskningsenhed vil bestå af ovennævnte stillinger, samt medarbejdere, som forventes finansieret via eksterne fonde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset tilføres 2,02 mio. kr. (2021-PL) i 2021 og 1,52 mio. kr. for 2022 og følgende år til styrkelse af forskningsindsatsen ved lægeuddannelsen i Esbjerg. Bevillingerne finansieres af rammen til rammen vedr. Psykiatriplan 2020-2024.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt. 

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/33433
  17. Godkendelse af udmøntning af de afsatte midler til permanentgørelse af aktiviteterne i projekt "Fremskudt funktion" - budget 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af de i psykiatriplanen afsatte midler til permanentgørelse af aktiviteterne i projekt ”Fremskudt funktion” (anbefaling 12).

   

  Det indstilles, at Psykiatrisygehuset tilføres midler til permanentgørelse af aktiviteterne i projekt ”Fremskudt funktion”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden. Denne sag vedrører anbefaling 12, ”permanentgørelse af projekt fremskudt funktion.”

   

  Projekt ”Fremskudt funktion” har været et tværsektorielt projekt, der har eksisteret siden 2019 og til og med 2021 er finansieret af satspuljemidler. Med denne sag foreslås, at der afsættes midler til at videreføre den fremskudte funktion efter udløb af satspuljemidler.

   

  Formål med projekt ”Fremskudt funktion”

  Formålet med projektet har været at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge mellem 6 og 18 år står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen i den regionale behandlingspsykiatri, og hvor det samtidigt er vanskeligt for kommunerne at hjælpe i nærmiljøet.

   

  Projektet har været et frivilligt, ikke-akut tilbud til børn, unge og deres forældre med fokus på udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel, kompetenceudvikling for personale og pårørende samt direkte indsatser for målgruppen i samarbejde mellem regionen og kommunerne.

   

  Herudover har projektet haft snitflader til en række andre indsatser på børn- og ungeområdet, herunder mobilteams, center for pårørendeinddragelse og en række forløbsprogrammer.

   

  Aktiviteter og resultater

  Et vigtigt element i projektet har været sparringsteammøder, som er gennemført for 760 børn i målgruppen. Hertil kommer sager, der er drøftet i åben rådgivning.

   

  Der er etableret tværfaglige sparringsteams i 21 kommuner, hvor den regionale psykiatri deltager. Fanø betjenes via Esbjerg kommune. Der er lagt vægt på, at samarbejdsmodellen tager højde for den måde den enkelte kommune har organiseret børne- og ungeområdet og hvilke kapacitet de enkelte kommuner råder over.

   

  Projektet har desuden udarbejdet en skabelon til drift af sparringsteam og afvikling af sparringsteammøder. Evalueringerne viser, at mødeform og metode giver stor værdi både for de professionelle og for forældrene. Forældrene føler sig hørt og forstået og har tillid til, at samarbejdet fører til, at de og deres barn/den unge får den rette hjælp.

   

  Desuden bidrager de regionale medarbejdere med direkte indsatser i mange af sagerne. Dette kan være samtaleforløb eller sparring med forældre og fagpersonale. Der har i projektperioden været gennemført 497 såkaldte direkte indsatser. En direkte indsats kan medvirke til afklaring af, hvorvidt et barns problemer har relation til en psykiatrisk problemstilling. I andre forløb kan den direkte indsats medvirke til kvalificering af en henvisning til psykiatrien, eller det kan bestå i at deltage i møder på skolen og tværfaglige fora i kommunalt regi, hvor barnet/den unge drøftes.

   

  Projektet modtager desuden sager fra almen praksis. Antallet af eksterne henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er steget i 2020 med 9,8 % mod et fald i projektets første år. Projektet ser således ikke ud til at nå sit succeskriterium om at reducere eksterne henvisninger. Det er dog muligt, at coronapandemien har været en medvirkende årsag til stigningen i 2020.

   

  Der er udarbejdet en midtvejsevaluering fra Syddansk Sundhedsinnovation, der viste, at projektets fleksible samarbejdsmodeller giver stor værdi for både medarbejdere i kommunerne, i psykiatrien i det tværsektorielle samarbejde og ikke mindst for forældrene. Forældrene føler sig i hørt og forstået og har tillid til, at samarbejdet fører til, at de og deres barn/den unge får den rette hjælp.

   

  For en mere detaljeret beskrivelse af projektet og dets resultater henvises til vedlaget udmøntningsnotat.

   

  Anbefalinger til permanentgørelse

  Projektets styregruppe og Socialdirektørforum har i december 2020 tilsluttet sig en række anbefalinger i den gennemførte midtvejsevaluering til permanentgørelse af aktiviteterne i projektet. Det anbefales, at aktiviteterne i ”Fremskudt funktion” permanentgøres i en ”generisk” (fleksibel) samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, hvor følgende indsatser er tilstede:

  • I hver kommune er der et sparringsteam bemandet med både regionale og kommunale medarbejdere. Der afholdes sparringsteammøder, hvor sager drøftes og hjælpes videre.
  • Der tilbydes rådgivning og sparring på medarbejderniveau.
  • Samarbejde med frivillige organisationer.
  • Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser.

   

  Økonomi

  Der er i Psykiatriplan 2020-2024 afsat en driftsramme på 4,5 mio. kr. (2020-PL) årligt fra 2022 og frem til permanentgørelse af den regionale indsats i ”Fremskudt funktion”.

   

  Hertil kommer de ressourcer der afsættes i de enkelte kommuner. Der er således lagt op til at indsatsen fortsat skal ske i tæt samarbejde med de 22 kommuner, og der skal i forbindelse med permanentgørelsen gennemføres en proces med kommunerne med henblik på at nå frem til en fleksibel samarbejdsmodel, der er tilpasset den enkelte kommunes behov og muligheder.

   

  Når den kommunale proces er afsluttet, tager Psykiatrisygehuset stilling til den endelige fordeling af midler mellem de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, således at ressourcerne fordeles mest hensigtsmæssigt ift. opgavevaretagelsen. Bevillingen skal finansiere ca. 8 årsværk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Psykiatrisygehuset til permanentgørelse af projekt ”Fremskudt funktion” tilføres 4,559 mio. kr. årligt (2021-PL) fra 2022. Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/12617
  18. Godkendelse af fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til fælleserklæring mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionsrådets eftersyn af Region Syddanmarks dansk-tyske samarbejder blev det vedtaget, at samarbejdsaftalen med delstaten Slesvig-Holsten skal revideres. Den seneste revision af aftalen skete i 2016, hvor erhvervsudvikling havde en central plads. Siden da er Region Syddanmarks opgaveportefølje ændret som følge af erhvervsfremmereformen, og der er vedtaget en ny regional udviklingsstrategi i 2020.

   

  Dansk-tysk samarbejde er et tværgående tema i den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark”. Det fremgår således af strategien, at den regionale indsats også fremover vil bygge på det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen, som kan være med til at løfte de respektive strategispor. Et godt bilateralt forhold og samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten er i den forbindelse centralt for et styrket grænseoverskridende samarbejde. Dette blev senest bekræftet ved virtuelt topmøde mellem regionsrådsformand Stephanie Lose og ministerpræsident Daniel Günther den 21. januar 2021.

   

  Der fremlægges nu et forslag til en revideret fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten til godkendelse. Erklæringen forventes underskrevet ved et møde mellem regionsrådsformanden og ministerpræsidenten i Kiel den 24. august 2021.

   

  I fælleserklæringen bekræftes det gensidigt, at samarbejdet mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark er en helt central del af det dansk-tyske samarbejde. Parterne har en fælles vision om at styrke udviklingen og at styrke samarbejdets strategiske fokus. Begge parter har allerede forpligtet sig til at bidrage til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

   

  Parterne er samtidig bevidste om, at samarbejdet i grænselandet hviler på stærke historiske rødder, og at det mellemfolkelige og kulturelle samarbejde har udviklet sig i stadig mere positiv retning. Parterne ønsker at fortsætte og styrke denne udvikling.

   

  Corona-pandemien førte højst uventet til lukkede grænser mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Dette har været en stærk påmindelse om vigtigheden af at opretholde tætte forbindelser og direkte kontakter hen over grænsen.

   

  Fremadrettet er partnerne enige om at etablere og understøtte en dansk-tysk udviklingsalliance. Alliancen skal bidrage til at binde udviklingskræfter sammen på tværs af den dansk-tyske region, så regionen står stærkest muligt i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft. Samtidig skal alliancen bidrage til et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen. Parterne er enige om i fællesskab at afsøge muligheden for at udarbejde en fælles ansøgning til det nye Interreg 6A-program i 2022 baseret på et bredt partnerskab, som skal understøtte alliancens samarbejde og fremtidige udviklingsaktiviteter.

   

   

  I fælleserklæringen forpligter parterne sig til at fortsætte en tæt dialog om udvikling af bæredygtige løsninger. Her peges bl.a. på bæredygtige løsninger for den grænseoverskridende transport, som er af afgørende betydning for økonomien i grænseregionen. I denne forbindelse er parterne enige om at støtte op om STRING-netværkets indsats for at etablere et hydrogennetværk for tung transport. Parterne ønsker også at undersøge mulighederne for et styrket samarbejde om udvikling af klimahandlingsplaner og styrket samarbejde om strategisk energiplanlægning. Endelig ønsker partnerne at undersøge mulighederne for et forstærket samarbejde om klimatilpasningstiltag på tværs af Vadehavsregionen.

   

  Parterne anerkender det danske og det tyske mindretals værdi som brobyggere, og ønsker fortsat at involvere mindretalsorganisationerne i den strategiske udvikling af samarbejdet. Parterne har desuden et gensidigt ønske om at styrke uddannelsessamarbejdet og borgernes muligheder for uddannelse på tværs af grænsen, herunder at øge den gensidige sprogkendskab.

   

  Der ønskes et forstærket samarbejde om sundhedsinnovation, som kan styrke borgernes trivsel og sundhed, og parterne ønsker på lignende vis at bygge videre på det fælles initiativ ”Beredskab uden Grænser”.

   

  Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten er enige om, at de initiativer der iværksættes, herunder særligt den dansk-tyske udviklingsalliance, skal være åbne samarbejder, der rækker ud til omverdenen. Samarbejde med andre parter er således centralt for mange initiativers succes. Dette gælder f.eks. også i Interreg 6A Deutschland-Danmark og i STRING-samarbejdet. Den kommende dansk-tyske udviklingsalliance vil være et naturligt afsæt for dialog og samarbejde om, hvordan andre parter kan bidrage til en intensivering af det dansk-tyske samarbejde. Samarbejdet udmøntes igennem to-årige årsplaner.

   

  Det bemærkes, at der inden forelæggelse for forretningsudvalget og/eller regionsrådet eventuelt kan komme justeringer i forslag til fælleserklæring.

   

  Administrativ tilføjelse

  Der er ikke foretaget ændringer i det vedlagte bilag om ”Forslag til fælleserklæring” efter behandling i udvalget for regional udvikling. Da der er tale om en endelig version til godkendelse i regionsrådet, er indstillingspunkt om bemyndigelse af regionsrådsformanden til underskrift ikke nødvendig og derfor fjernet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslaget til fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen og Carsten Sørensen tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen og Thies Mathiasen tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

   

  Følgende afsnit i fælleserklæringen forslås ændret:

   

  "Den globale corona-pandemi, som i 2020 og i 2021 uventet førte til lukning af den dansk- tyske grænse, har været en stærk pa°mindelse om vigtigheden af at opretholde tætte forbindelser og direkte kontakter hen over grænsen, sa° det er muligt at handle hurtigt og effektivt i fællesskab, na°r der behov herfor.

  Pa° denne baggrund er begge parter, inden for rammerne af deres respektive ansvarsomra°der og strategier, blevet enige om følgende initiativer:

  Dansk-tysk udviklingsalliance"

   

  Afsnittet foreslås erstattet med følgende formulering:

   

  "Da det tætte og direkte samarbejde er af stor betydning for såvel delstaten Slesvig-Holsten som Region Syddanmark er begge parter, inden for rammerne af deres respektive ansvarsomra°der og strategier, blevet enige om følgende initiativer:

  Dansk-tysk udviklingsalliance"

   

   

  4 medlemmer, Dansk Folkeparti, stemte for.

   

  33 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance) stemte imod.

   

  Herefter blev der stemt om den oprindelige indstilling i sagen.

   

  Indstillingen godkendt.

   

  4 medlemmer, Dansk Folkeparti, undlod at stemme.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/33750
  19. Beslutning om nedlæggelse af Syddansk Mobilitetsråd og fremtidig inddragelse på mobilitetsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Mobilitetsråd blev nedsat af regionsrådet i foråret 2008. Syddansk Mobilitetsråd blev ved dets oprettelse primært set som et redskab til at fremme Syddanmarks interesser over for staten vedrørende statslig vej- og baneinfrastruktur samt banetrafik. Udviklingsstrategien ”Fremtidens Syddanmark” har en bredere tilgang til mobilitet, og med indgåelsen af den nye, langsigtede infrastrukturplan ”Infrastrukturplan 2035” er der truffet beslutning om de kommende års infrastrukturinvesteringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Mobilitetsråd blev nedsat af regionsrådet i foråret 2008 primært som følge af, at et regeringsudspil om en langsigtet infrastrukturinvesteringsplan var på trapperne. Regeringsudspillet resulterede i et bredt forlig om ”En grøn transportpolitik” inkl. Infrastrukturfond, som blev indgået i januar 2009 af et bredt flertal i Folketinget. Denne infrastrukturaftale har resulteret i investeringer på ca. 100 mia. kr. i den statslige infrastruktur de seneste 10 år, heraf ca. 60 % i jernbaneinfrastruktur.

   

  ”Grøn Trafik-aftalen” udløber med udgangen af 2020, og der er i juni 2021 indgået en ny langsigtet infrastrukturplan ”Infrastrukturplan 2035”.

   

  Syddansk Mobilitetsråd blev ved dets oprettelse primært set som et redskab til at fremme Syddanmarks infrastrukturinteresser over for staten, og både rådets sammensætning, samt de emner rådet har taget op, har i vid udstrækning været i overensstemmelse med denne tankegang. De nuværende medlemmer af Syddansk Mobilitetsråd fremgår af bilag 1.

   

  Der findes udover Syddansk Mobilitetsråd en række andre fora, hvor der også drøftes forskellige mobilitetsmæssige problemstillinger. Herunder fx den dansk-tyske transportkommission, hvor der pågår drøftelse om den grænseoverskridende trafik. Der er også løbende administrative sparringsmøder med trafikselskaber og kommuner i form af eksempelvis ERFA-grupperne i Fynbus og Sydtrafik. Og i regi af kommunekontaktudvalget drøftes bl.a. de fælles infrastrukturprioriteringer, og hvordan de fremmes. Endvidere er der de netop etablerede passagerråd i hhv. den fynske og sydjyske geografi, hvor nuværende og potentielle brugere af den kollektive transport kan give deres input til fremtidens kollektive transport. 

   

  Med den i juni måned 2020 godkendte strategi ”Fremtidens Syddanmark”, inkl. delstrategier for mobilitet og grøn omstilling, er tilgangen til mobilitet ikke længere alene et spørgsmål om en udbygget statslig infrastruktur. Mobilitet ses i den nye strategi i et langt bredere perspektiv, der spænder over veje til den bilbaserede mobilitet, forskellige former for kollektiv trafik, delekoncepter, kombinationsrejser, aktive transportformer, såsom gang, cykel og løbehjul. Hertil kommer, at den nye strategi knytter mobilitet og tilgængelighed sammen med den grønne omstilling.

   

  Der er i juni 2021 indgået en ny langsigtet infrastrukturplan ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er truffet beslutning om de kommende års infrastrukturinvesteringer. Regionen og de regionale aktører går således ind i en anden fase i fht. interessevaretagelse. Det fremgår bl.a. af ”Fremtidens Syddanmark”, at Region Syddanmark vil tage initiativ til sammen med kommunerne at drøfte status og eventuel opdatering og tilpasning af de syddanske infrastrukturinvesteringer, når der foreligger en national aftale om infrastruktur.

   

  På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at overveje fremtiden for Syddansk Mobilitetsråd. Det er på baggrund af ovenstående vurdering, at det frem for et råd, der snævert ser på, hvordan den statslige vej- og baneinfrastruktur i Syddanmark kan udbygges, vil være mere hensigtsmæssigt, at regionsrådet på ad-hoc basis og afhængig af konkrete problemstillinger -  f.eks. udfordringen med at koble mobilitet og grøn omstilling - inddrager relevante aktører, der kan give input til regionsrådet.

   

  Klimacampen, der blev afholdt i september måned 2020, og som gentages i efteråret 2021, med deltagelse af unge på ungdomsuddannelserne, er et eksempel på, at en specifik gruppe af borgere inddrages med henblik på at fremkomme med, og udvikle ideer til løsninger på udfordringen omkring sammenhængende mobilitet og grøn omstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Syddansk Mobilitetsråd nedlægges, og at regionsrådet i stedet for på ad-hoc basis og afhængig af de konkrete problemstillinger inddrager relevante aktører.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/34569
  20. Beslutning om anvendelse af CO2 neutrale drivmidler i eksisterende regional busmateriel
  fold dette punkt ind Resume

  Der er øjensynligt flere typer CO2 neutrale drivmidler, der i en overgangsfase kan anvendes i det eksisterende busmateriel. Derfor vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at etablere en praksis for regionens tilgang til anvendelsen af biodiesel i kortere kontrakter/kontraktforlængelser for de regionale busser.

   

  I overensstemmelse med regionsrådet beslutning om en teknologi neutral tilgang, indstilles det til regionsrådet, at der ved kommende kortere kontrakter/kontraktforlængelser for de regionale busser peges på CO2 neutrale drivmidler, der opfylder kravene i EU’s nyeste bæredygtighedsdirektiv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i den grønne omstilling af den regionale bustrafik, vil det formentlig være hensigtsmæssigt i en kortere årrække, inden både CO2- og emissionsfrie teknologier til regionale busser er modne, at anvende CO2 neutrale drivmidler i det eksisterende busmateriel.

   

  Hidtil, herunder i budgetaftalen for 2021, har det været antaget, at alene HVO-biodiesel er relevant som CO2 neutralt drivmiddel på kortere sigt. Der er dog forhold ,der tyder på, at der under visse forhold også kan være andre relevante CO2 neutrale drivmidler, der kan anvendes på kort sigt i det eksisterende busmateriel.

   

  Der er derfor behov for, at Region Syddanmark over for trafikselskaberne præciserer, at der ikke fremover skal peges på et bestemt drivmiddel i overgangsfasen frem mod CO2- og emissionsfrie busser. Udover mest mulig CO2 besparelser i forhold til omkostningen foreslås det, at Region Syddanmark alene skal pege på, at det anvendte drivmiddel skal opfylde nogle specifikke funktionskrav relateret til CO2 neutralitet. Disse specifikke funktionskrav skal være baseret på CO2 fortrængningskravene til bæredygtige og CO2 neutrale drivmidler i EU’s nyeste bæredygtighedsdirektiv (VEII-direktivet). Endvidere skal funktionskravene være i overensstemmelse med regionsrådets forpligtigelser i ”Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Region Syddanmark” samt give mulighed for, at regionen som udgangspunkt vil være tilskudsberettiget ved en evt. kommende statslig pulje til grøn omstilling i den regionale kollektive trafik.

   

  Opgørelse af CO2 fortrængning for et drivmiddel kan dels ske efter den direkte vugge-til-grav/livscyklus opgørelsesmetode, dels efter den såkaldte arealanvendelsesmetode (Indirect Land Use Change eller ILUC), hvor også de indirekte konsekvenser – i form af emissioner fra afledte ændringer i arealanvendelsen andre steder - medregnes. Her og nu indgår kun direkte CO2 udledning ved produktionen (vugge-til-grav/livscyklus opgørelsesmetoden) ved opgørelse af et drivmiddels CO2 fortrængning i henhold til bæredygtighedsdirektivet. Inden 2025 er det planen, at ILUC-værdier for danske afgrøder til produktion af drivmidler skal undersøges og fastlægges nærmere. Da de påtænkte kommende korte kontrakter/kontraktforlængelser af de regionale busser i langt de fleste tilfælde vil løbe frem til mindst 2025, vil det være hensigtsmæssigt, at de funktionskrav trafikselskaberne stiller ved kommende kortere kontrakter/kontraktforlængelser tager hensyn til de krav, der træder i kraft senest i 2025.

   

  Det bemærkes, at trafikselskaberne allerede er i gang med at implementere beslutningen fra budgetaftalen for 2021 vedrørende anvendelse af råderummet for Regional Udvikling 2020 til HVO-biodiesel. Den foreslåede beslutning om fremover ikke specifikt at pege på HVO-biodiesel gælder derfor alene fremadrettet i forbindelse med kommende kortere kontrakter/kontraktforlængelser af de regionale busser.

   

  I vedlagte bilag om ”Relevante CO2 neutrale og bæredygtige drivmidler til de regionale busser på kortere sigt” samt Cowi notat om ”Brug af RME som alternativt drivmiddel til busser” er der nærmere redegjort for aspekter vedrørende mulige CO2 neutrale drivmidler, samt hvilke krav, der kan stilles, for at et drivmiddel kan kategoriseres som CO2 neutrale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At det vigtigste kriterie ved kortere kontrakter/kontraktforlængelser for de regionale busser skal være mest mulig CO2 fortrængning i forhold til omkostningen.

   

  At det anvendte drivmiddel, der anvendes ved sådanne kortere kontrakter/kontraktforlængelser for de regionale busser, skal opfylde kravene i EU’s nyeste bæredygtighedsdirektiv (VEII-direktivet), herunder et krav om at det pågældende drivmiddel er certificeret til en CO2-fortrængning på mindst 70 %, efter så vel vugge-til-grav som ILUC-arealanvendelses metoden.

   

  At det anvendte drivmiddel ud fra de til enhver tid gældende regler som udgangspunkt vil være tilskudsberettiget fra kommende statslige puljer til grøn omstilling af den regionale bustrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  1 medlem, Enhedslisten, undlod at stemme.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/33330
  21. Orientering om Klimafolkemødet 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Klimafolkemødet afholdes den 2. - 4. september 2021 på havnen i Middelfart. Klimafolkemødet henvender sig til borgere og aktører i hele Danmark, og der forventes 5000 deltagere dagligt. Som en del af Klimafolkemødet afholder Region Syddanmark Klimacampen: ”Det gode liv i et klimavenligt samfund” den 3. september 2021 på Middelfart Gymnasium.

   

  Sagen forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har, ligesom i 2020, støttet Klimafolkemødet med 2 mio. kr. til afholdelsen, med baggrund i den regionale klimastrategi.

   

  Programmet i år består af ca. 180 arrangementer fordelt over tre dage, hvor borgerne, meningsdannere, politikere, aktivister, kulturpersonligheder og virksomheder alle dage vil diskutere klimaløsninger med udgangspunkt i årets tema ”Klimahandling sammen”. Alle regionsrådspolitikere inviteres til at deltage på Klimafolkemødet. Se seneste program og anden relevant info på hjemmesiden: www.klimafolkemødet.dk

   

  Over 70 arrangører er medvirkende til, at Klimafolkemødet 2021 bliver en realitet, og planlægges efter at 5.000 deltagere dagligt kan besøge Klimafolkemødet. Det nationale initiativ DK2020, som Region Syddanmark er dybt involveret i, afholder også en hel dag med debatter torsdag den 2. september 2021.

   

  Region Syddanmark og CONCITO arrangerer Klimacampen på Middelfart Gymnasium den 3. september 2021 og har undertitlen ”Det gode liv i et klimavenligt samfund”. På klimacampen skal unge og interesserede regionsrådspolitikere i dialog med hinanden om, hvordan samfundet kan indrettes, så det både bliver klimavenligt og attraktivt for borgerne at leve i. Invitation til at deltage på Klimacampen er sendt til hele regionsrådet i juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2021

  Til orientering.

   

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/49740
  22. Orientering om status på styrkelse af plejeområdet med yderligere sygeplejersker (1000 nye sygeplejersker)
  fold dette punkt ind Resume

  Med finansloven 2020 styrkes sundhedsvæsenet med 1.000 nye sygeplejersker. Region Syddanmark styrkes heraf med i alt 214 ekstra sygeplejersker. Der gives her en status på fordelingen af 78 ekstra årsværk fra 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status på de første 107 årsværk fra 2020

  Regionsrådet har i januar 2020 besluttet, at de første 107 sygeplejerskeårsværk fra 2020 anvendes til at styrke plejen på somatiske sengeafdelinger kendetegnet af mange tværsektorielle forløb og mange ældre medicinske patienter og på fælles akutmodtagelser. De ekstra sygeplejersker skal støtte den tværsektorielle koordination i form af udskrivningssygeplejersker og tværsektorielle koordinatorer og herigennem også aflaste de øvrige sygeplejersker på afdelingerne.

   

  Fordeling af ekstra årsværk fra 2021

  I budgetaftalen for 2021 er aftalt en overordnet fordeling af de sidste 107 sygeplejerskeårsværk. Det indgår i aftalen, at 78 sygeplejerskeårsværk skal anvendes til sengeafdelinger med komplekse patienter med stort plejebehov. Årsværkene er fordelt forholdsmæssigt mellem sygehusene.

   

  På hvert sygehus er de ekstra sygeplejerskeårsværk fordelt til afdelinger. I bilaget ses den samlede fordeling af de 78 årsværk på sygehuse og afdelinger.

   

  De resterende 29 sygeplejerskeårsværk er i budgetaftalen afsat til udvalgte strategiske indsatser (senfølger efter kræft, socialsygeplejersker, funktionelle lidelser og den sidste tid) samt en styrkelse af den tværsektorielle indsats i psykiatrien.

   

  Opfølgning på udvidelsen

  Der er i dag fuld beskæftigelse på sygeplejerskeområdet. Det kan besværliggøre rekrutteringen af de ekstra sygeplejerskeårsværk. Der forventes i de kommende år uddannet flere sygeplejersker, da optaget på sygeplejerskeuddannelsen har været øget af flere omgange siden 2016. Der arbejdes desuden med implementering af en fuldtidsstrategi, som skal bidrage til at øge andelen af fuldtidsansatte sygeplejersker.

   

  Region Syddanmark følger op på udvidelsen hvert kvartal. Opfølgningen for hele 2020 har vist, at Region Syddanmark nåede målet og fik realiseret i alt 129 ekstra sygeplejerskeårsværk ved udgangen af 2020, hvor målsætningen var 107 (fraregnes studenter, sygeplejevikarer og ventilatører blev udvidelsen i alt på 106 ekstra årsværk i 2020).

   

  Der vil også i 2021 ske en kvartalsvis opfølgning på udvidelsen med ekstra sygeplejersker i forhold til den samlede målsætning om 214 ekstra årsværk (2020+2021). 

   

  Status efter første kvartal 2021 viser, at der allerede nu er nået en udvidelse på 223 årsværk (fraregnes studenter, sygeplejevikarer og ventilatører svarer udvidelsen til ca. 212 årsværk). De historiske sæsonudsving peger på, at antallet vil øges yderligere frem til og med 3. kvartal, hvorefter der kan ventes et fald i 4. kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  23. LUKKET PUNKT: Aptering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum, undlod at stemme.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  24. LUKKET PUNKT: Forsyningsanlæg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum, undlod at stemme.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  25. LUKKET PUNKT: OPP OUH, Psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum, undlod at stemme.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-08-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

   

  Vibeke Syppli Enrum, Anne-Marie Palm-Johansen, Preben Friis-Hauge og Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  26. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 23-09-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring