Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 27. september 2021

Mødedato
27-09-2021 kl. 15:00 - 18:16

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Thomsen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af pris- og lønregulering af budget 2021
  2. Godkendelse af udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2021
  3. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  4. Orientering om 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2021
  5. 2. behandling - Forslag til budget 2022-2025
  6. Beslutning om låneoptagelse vedr. optjente feriemidler
  7. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 1. halvår 2021
  8. Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  9. Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  10. Godkendelse af udtalelse til beretning om beslutningsgrundlag vedrørende offentlig-privat-partnerskab
  11. Godkendelse af etablering af Kræftrådgivningscenter ved Nyt OUH
  12. Godkendelse af projektbeskrivelse for ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
  13. Godkendelse af Rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark
  14. Godkendelse af udmøntning af puljen for udbredelse af brugen af mobil IV-antibiotikabehandling
  15. Orientering om udvikling i antal af magtanvendelser 1. kvartal 2021
  16. Forberedelse af partnerskabsaftale for Interreg 6A Deutschland-Danmark
  17. Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020
  18. Status på sygefravær i Region Syddanmark
  19. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2021)
  20. Rapportering vedr. whistleblowerordning 1. halvår 2021 samt orientering om Lov om beskyttelse af whistleblowere
  21. Forslag fra Enhedslisten
  22. Forslag fra Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
  23. Udpegning af nyt medlem til psykiatrisk dialogforum
  24. Udskiftning af medlem i forretningsudvalget
  25. LUKKET PUNKT: Salgsliste
  26. LUKKET PUNKT: Salg af areal
  27. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/46214
  1. Godkendelse af pris- og lønregulering af budget 2021
  fold dette punkt ind Resume

  For at fastholde uændret købekraft foretages regulering af budgetterne for 2021 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2020, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budget 2021 bygger fremskrivningen af priser og lønninger på skøn fra juni 2020 vedr. den forventede udvikling i 2020 og 2021.

   

  Der foreligger nu tal for den faktiske udvikling i 2020 samt reviderede skøn for udviklingen i 2020.

   

  Lønningerne er steget mindre end oprindeligt skønnet, i al væsentlighed som følge af negativ udmøntning af reguleringsordningen i lyset af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Virkningen heraf modregnes i de aftalte, generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2021.

   

  Hertil kommer, at prisudviklingen for Sundhed både sidste år og i år er noget lavere end oprindeligt skønnet. For Regional Udvikling har prisudviklingen omvendt været markant højere, hvilket først og fremmest skyldes stigninger vedr. tilskud til kollektiv trafik.

   

  Da prisreguleringen først gennemføres i 2. halvår 2021, indstilles – i lighed med tidligere år – at den negative prisregulering kun indarbejdes med halv effekt i 2021 af hensyn til mulighederne for sygehusene m.fl. at foretage de nødvendige tilpasninger.

   

  I fremskrivningen af budget 2022 er taget højde for den fulde virkning af såvel den faktiske pris- og lønudvikling i 2020 som reviderede skøn for 2021.

   

  De reviderede pris- og lønskøn indgår i ajourførte udgiftslofter for 2021 for Sundhed hhv. Regional Udvikling. Virkningen heraf er del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddene for Sundhed og Regional Udvikling, jf. anden sag på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At driftsbudgettet i 2021 vedr. Sundhed reduceres med -76,0 mio. kr. som følge af en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide midler.

   

  At driftsbudgettet i 2021 vedr. Regional Udvikling forhøjes med 4,3 mio. kr. som følge af en højere prisudvikling end oprindelige forudsat, finansieret af de likvide midler.

   

  At rådighedsbeløb i 2021 vedr. Sundhed reduceres med 14,8 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,3 mio. kr. og vedr. Fælles formål og administration med 0,1 mio. kr. Reduktionen tilgår de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen, Søren Rasmussen, Ida Damborg og Marianne Mørk Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/41895
  2. Godkendelse af udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes finansiering for 2021 vedr. Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til konsekvenser af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) samt andre reguleringer.

   

  Hertil kommer konsekvenser af et ændret pris- og lønskøn end oprindeligt forudsat. Endelig indgår et likviditetstilskud vedr. dels restkompensation for afholdte COVID-19 relaterede nettomerudgifter i 2020, dels a conto-afregning for nettomerudgifter i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes samlede finansiering for 2021 for Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) samt andre reguleringer.

   

  I forlængelse heraf forøges driftsbudgettet for Sundhed i 2021 med 31,0 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

   

  Driftsbudgettet for Regional Udvikling forøges med 1,0 mio. kr.

   

  De aftalte udgiftslofter for 2021 for Sundhed og Regional udvikling ajourføres tilsvarende. I ajourføringen indgår tillige konsekvenser af et ændret pris- og lønskøn i forhold til det, der oprindeligt lå til grund for budget 2021, jf. andet punkt på dagsordenen.

   

  Bloktilskuddet vedr. Sundhed opreguleres med i 823,0 mio. kr. Ud over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. og et lavere pris- og lønskøn indgår heri også dels restkompensation for afholdte COVID-19 relaterede nettomerudgifter i 2020, dels a conto-afregning for nettomerudgifter i 2021.

   

  Bloktilskuddet vedr. Regional Udvikling reduceres med 7,9 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at der ud over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet og et højere pris- og lønskøn samtidig korrigeres for et for højt udmeldt balancetilskud ved udmeldingen i juni 2020 af bloktilskuddet for 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At finansieringen i 2021 vedr. Sundhed forhøjes med 823,1 mio. kr.

   

  At der for Sundhed i 2021 meddeles tillægsbevilling vedr. driften på 31,0 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

   

  At bloktilskuddet i 2021 vedr. Regional Udvikling reduceres med 7,9 mio. kr.

   

  At der for Regional Udvikling i 2021 meddeles tillægsbevillingen på driften på 1,0 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen, Søren Rasmussen, Ida Damborg og Marianne Mørk Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/46781
  3. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af de afsatte midler til ekstraordinær indsats for trivsel, permanentgørelse af aktivitetsafregning for 2020, udmøntninger fra centrale forskningspuljer og udmøntning af bevillinger til læger i uddannelse.

  Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet afsatte i maj 15 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for trivsel i lyset af situationen med COVID-19. I denne budgettilpasning bliver midlerne udmøntet til sygehuse mv.

   

  De somatiske sygehuse bliver tilført aktivitetsafregning for 2020 på 40,4 mio. kr. i 2021 og 32,232 mio. kr. i 2022 og frem. Endvidere tilføres sygehusene budget til regionsfinansieret forskning og bevillinger til flere læger i uddannelse.

  Sygehusenes budgetter bliver reduceret som følge af en regulering af aktivitetsafregningen for 2019 og flytning af opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis.

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Udmøntning af midler til kompetenceforløb i kræftkirurgi – Kræftplan IV
  • Udmøntning af budget til investeringsplan 2021
  • Fælles forskningspulje med Gigtforeningen.
  • Finansiering af administrative stillinger på de kliniske institutter på SDU
  • Audiologiassistentelever
  • Organisering af ordningen for praksiskoordinatorer
  • Styrkelse af klimaindsats
  • Omlægningen af mammografien
  • Differentieret implementering af HPV-screening
  • Afledt IT ved medicotekniske anskaffelser
  • Digitaliseringsstrategi, driftsramme
  • Ambulance Syd – skadeserstatning
  • Anlægsbevilling til afledt anlæg i f.m. apparaturanskaffelser.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 0 kr. netto (indeks 146,0) til de angivne formål.

   

  At der foretages tilpasninger af afsatte rådighedsbeløb – netto 0 kr. – som angivet i bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen, Søren Rasmussen, Ida Damborg og Marianne Mørk Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/27939
  4. Orientering om 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Denne økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2021 for Sundhedsområdet, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål forelægges til orientering.

   

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2021. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

   

  Sundhed

  Der forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2021.

  Denne opfølgning viser samtidig ikke væsentlige forskydninger i de udgiftsskøn, der er forelagt regionsrådet tidligere på året, og som ligger til grund for de indarbejdede vækstskøn i budget 2022.

   

  Rapporteringen peger overordnet set fortsat på en afdæmpet vækst på flere, større og vanskeligt styrbare udgiftsområder. Det omfatter primært udgifter til særligt dyr sygehusmedicin, aktivitet på egne sygehuse og medicintilskud under sygesikringen. Udgifter til andre, større udgiftsområder under sygesikringen, fx almen lægehjælp, speciallægehjælp, tandlæger m.v. er på niveau med udgiftsudviklingen før COVID-19.

   

  Strejken blandt sygeplejerskerne har medført øgede ventetider, og det er pt. uvist, hvor lang tid det vil tage at afvikle pukler afledt af strejken og COVID-19. Det er forudsat, at sparede lønmidler i forbindelse med strejken indarbejdes med henblik på at kunne finansiere senere pukkelafvikling på egne sygehuse såvel som private sygehuse.

   

  Rapporteringen indeholder fortsat ikke betydelige, uforudsete udgiftsstigninger. ”Budgetværn” til uforudset aktivitetsvækst forventes således umiddelbart at kunne frigives senere på året. Dette kan bidrage til at frigøre nødvendige råderum til dækning af det ekstraordinære udgiftsbehov ved indflytningen til Nyt OUH. Niveauet herfor ser umiddelbart ud til at være lavere end i tidligere år, bl.a. som en konsekvens af et markant fald i forventede mindreforbrug på regionens sygehuse.

   

  Usikkerheden i den samlede prognose – og dermed også i vurderingerne af konsolideringsomfanget - er betydelig og markant større end på tilsvarende tidspunkt i tidligere år. Det har især sammenhæng med vurderingerne af aktivitetsudviklingen og mulighederne for pukkelafvikling i forlængelse af COVID-19 og strejken blandt sygeplejerskerne.

   

  Rapporteringen indeholder en beskrivelse af Region Syddanmarks kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter. Merudgifterne er pr. 31. juli 2021 opgjort til 635,7 mio. kr.

   

  Jf. økonomiaftalen for 2022 kompenseres regionerne også i 2021 for afholdte COVID-19 relaterede nettomerudgifter.

  Det er pt. ikke muligt at udarbejde en realistisk årsprognose for Region Syddanmarks COVID-19 relaterede nettomerudgifter i 2021. Merudgifterne i de resterende måneder af 2021 vil afhænge af udviklingen i COVID-19 pandemien, vaccineudrulningen og foranstaltninger til at imødegå udviklingen af antal smittede.

   

  Socialområdet

  Forventningerne til årets resultat viser efter 2. kvartal fortsat samlet set et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet, der er lidt lavere end ved 1. rapportering.

   

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2021 er, at der fortsat forventes en mindre underbelægning på helårsbasis i forhold til budgetteret. Efter 2. kvartal forventes dog en lidt lavere underbelægning end ved 1. rapportering.

   

  Der er fortsat overordnet set balance mellem budgettet og den forventede belægning.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 7 måneder forventes der fortsat budget- og aftaleoverholdelse, idet der løbende arbejdes med at tilpasse aktiviteter og omkostninger i den resterende del af året.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

   

  For området forventes der aktuelt balance i forhold til budgettet, hvilket er en ændring fra tidligere rapportering hvor forventningen var et lille mindreforbrug.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen, Søren Rasmussen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/42517
  5. 2. behandling - Forslag til budget 2022-2025
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2022-2025 forelægges med henblik på oversendelse til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til budget 2022-2025 er 1. behandlet på regionsrådets møde den 23. august 2021.

   

  Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2022-2025.

   

  Der pågår politiske forhandlinger om en aftale om budget 2022. Aftalen forventes indgået den 14. september 2021 og forelægges i så fald forretningsudvalget på mødet med henblik på anbefaling over for regionsrådet som ændringsforslag til budget 2022.

   

  Repræsentanter for hovedudvalget er inviteret til at deltage i sagens behandling i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Forretningsudvalget oversender forslaget til budget til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2022-2025

   

  Et flertal bestående af 13 medlemmer (Venstre, Socialdemokratier, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) anbefaler aftalen om budget 2022 som ændringsforslag til budget 2022-2025 over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Forretningsudvalget oversender forslag til budget til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2022-2025.

   

  Et flertal bestående af 13 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) anbefaler aftalen om budget 2022 som ændringsforslag til budget 2022-2025 over for regionsrådet. 

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen, Søren Rasmussen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Et flertal bestående af 39 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) godkendte aftalen om budget 2022.

   

  2 medlemmer (Enhedslisten) stemte imod.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/43037
  6. Beslutning om låneoptagelse vedr. optjente feriemidler
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på mødet 23. august 2021, at Region Syddanmark overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, jf. økonomiaftalen for 2022.

   

  I forlængelse heraf har Indenrigs- og Boligministeriet meddelt Region Syddanmark lånedispensation for 2021 på 1.338,084 mio. kr.

   

  Sagen forelægges med henblik på optagelse af lån og vilkår herfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt lånedispensation for 2021 på 1.338,084 mio. kr. til indbetaling af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, svarende til en låneprocent på 95 pct.

   

  Lånedispensationen gives under forudsætning af, at regionens samtidig indbetaler det resterende beløb på 70,425 mio. kr. samt indekseringen på hele det udestående beløb.

   

  Udgangspunktet for låneoptagelsen vil være at indhente lånetilbud hos KommuneKredit.

   

  Optages lånet på 1.338,084 mio. kr. i sin helhed som et variabelt forrentet lån, nærmer andelen af fast forrentede lån sig minimumsgrænsen herfor på 25 %, jf. regionens finansielle politik, vedtaget af regionsrådet i september 2018. Heraf fremgår, at variabelt forrentede lån skal udgøre mellem 0 pct. og 75 pct. og fast forrentede lån mellem 25 pct. og 100 pct. af den samlede låneporteføljes værdi. Regionen ventes at komme under denne minimumsgrænse, hvis efterfølgende låneoptag vedr. delvis refinansiering af afdrag på lån i 2022 samt lån til kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH bliver som variabelt forrentede lån. 

   

  Ønskes lånet i sin helhed eller dele heraf i stedet optaget som et lån i KommuneKredit med fast rente, vil lånet, som KommuneKredit tilbyder, være et variabelt lån tilknyttet en fastrente-swap. En fastrente-swap er karakteriseret ved, at låntager har et eksisterende lån, hvor denne for en given periode ændrer renten på lånet fra variabel rente til fast rente. Fordelen ved lånet er, at renten er meget lav sammenlignet med fx et realkreditlån. Ulempen er, at låntager ved et rentefald efter indgåelsen til gengæld ikke kan omkonvertere lånet til en ny, lavere rente til kurs 100, men skal betale en overkurs herfor.    

   

  Indgåelse af fastrente-swap, foretaget af bl.a. kommuner og regioner i tiden efter kommunalreformen, har været omtalt kritisk i medierne. Især i lyset af det generelle rentefald, som er sket efter indgåelsen af aftalerne, og som har medført negative markedsværdier for swap-aftalerne, som långiver skal betale, såfremt denne vil ud af aftalen før tid.  Renteudviklingen for perioden 2008 til 2021 er vist nedenfor.

   

  cid:image003.png@01D79E4C.D23AF020

   

  Inden for rammerne af regionens finansielle politik, herunder særskilt hensynet til en vis grad af risikospredning mellem fast og variabelt forrentede lån, foreslås lånet eller dele af lånet derfor optaget som et lån med fast rente, dvs. som et variabelt lån tilknyttet en fastrente-swap.

   

  Af sagsfremstillingen på mødet 23. august 2021 fremgik, at administrationen ville undersøge muligheden for at overføre feriemidlerne hurtigst muligt. Formålet hermed skulle være at minimere de renteudgifter, som ville blive opkrævet pr. påbegyndt måned, feriemidlerne ikke er indbetalt. Det kan oplyses, at de optjente feriemidler er overført ultimo august 2021, bl.a. via en midlertidig forhøjelse af kassekreditten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der optages variabelt lån på 1.338,084 mio. kr. med en løbetid på 25 år hos KommuneKredit, hvoraf lånet eller dele af lånet ændres til et lån med fast rente ved indgåelse af en fastrente-swap.

   

  At provenuet tilgår de likvide aktiver.

   

  At økonomidirektøren bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår herfor, herunder tidspunkt for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Morten Weiss-Pedersen (Det Konservative Folkeparti), stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  2 medlemmer (Det Konservative Folkeparti) stemte imod.

   

  1 medlem (Liberal Alliance) undlod at stemme.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/44620
  7. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 1. halvår 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet forelægges halvårligt Energi- og miljøredegørelsen, der omfatter energiforbruget, der følger af driften af regionen som virksomhed. Energi- og Miljøredegørelse for 1. halvår 2021 forelægges godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at kunne følge regionens energiforbrug og miljøaftryk tæt forelægges Energi- og miljøredegørelsen i en halvårlig udgave.

   

  Tidsmæssigt dækker halvårsrapporten januar til juni 2021.

   

  Halvårsredegørelsen har fokus på forbruget af el, varme og vand samt udledning af klimagasser. Halvårsrapporten følger op på mål, der er sat i Klimastrategi 2020. Den helårlige afrapportering giver dybere gennemgang af regionens energi- og miljøaftryk og en nærmere vurdering af målopfyldelsen på Klimastrategiens mål.

   

  Klimagasser og vedvarende energi (VE)

  Det seneste halve år har været præget af, at regionen er lykkedes med at reducere udledningen af klimagasser fra el og varme yderligere. CO2-udledningen er faldet, hvilket dels skyldes idriftsætning af en række solcelleanlæg i løbet af foråret 2021 på de seneste større nybyggerier på Esbjerg, Kolding og Aabenraa Sygehuse, ligesom solcelleanlægget på NYT OUH er sat i drift.

   

  Samlet set har Region Syddanmark nu i alt 63.400 m2 solceller, som samlet genererer ca. 9 % af regionens samlede strømforbrug og sparer regionen årligt for en udledning på 527 tons CO2. Anlæggene var ikke fuldt implementeret i foråret 2021, hvorfor effekten forventeligt bliver endnu større.

   

  En anden forbedring er Region Syddanmarks strategi med elektrificering af bilflåden, hvor der i løbet af første halvår 2021 er indkøbt flere elbiler og opsat ladestandere på sygehusenhederne, hvilket er en videreførelse af indkøbet af elbiler i 2020, hvor der blev indkøbt rekordmange (41).

   

  Energi- og vandforbrug

  Det seneste halve år har været præget af et samlet fald i energiforbruget. Reduktionen i energiforbruget skyldes særligt varmeforbruget, der primært falder grundet nybyggeri.

  I første halvår af 2021 har der været en mindre stigning i elforbruget. Stigningen skyldes bl.a. et øget antal elbiler, der til gengæld bidrager positivt til det overordnede klimaregnskab. En anden årsag til den mindre stigning i elforbruget kan ses i den omlægning, der p.t. foregår hos de sociale institutioner, hvor der omlægges varmeforsyning fra fx gas- eller oliefyr til mere klimavenlige eldrevne varmepumper.

   

  Da COVID-19 i løbet af foråret 2020 aftog i intensitet, var de fleste sygehuse i Danmark bagefter med mange planlagte operationer, hvorfor der med stor sandsynlighed er blevet ”skruet op” for aktiviteten i løbet af foråret 2021 med øget energiforbrug til følge. Dette belyses, når der forelægger dokumentation herfor ved årets udgang. 

   

  Det er vigtigt at bemærke, at der gennem Klimastrategien er sat og sættes mange initiativer i gang nu og i de kommende år for at reducere elforbruget i Region Syddanmark. Et af de reduktionsspor, der allerede arbejdes med – og som endnu ikke til fulde er slået igennem – er f.eks. optimering af køleanlæggene. Et andet reduktionsspor er ”tomgangsforbruget”, hvor der er fokus på forbruget af bl.a. medicoudstyr som scannere, røntgen etc. og teknisk apparatur i øvrigt, der i udgangspunktet anvender meget el.

   

  Endeligt har der i det første halvår af 2021 været en stigning i vandforbruget. Årsagen til det stigende vandforbrug skyldes bl.a. ibrugtagning af nybyggeri, og særligt sengebygninger på sygehusenhederne, hvor enkeltstuer medvirker til et øget vandforbrug. Dog vil udviklingen blive fulgt tæt, og det vil blive undersøgt, om der findes andre forklaringer på det øgede forbrug.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Energi- og Miljøredegørelse 1. halvår 2021 godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/15931
  8. Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2021 og Det Tredje Øje rapporten (DTØ) for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundhedsministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter. Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporten skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Bygherre og totalentreprenør på DP03-DP08, Odense Hospital Project Team (OHPT), har den 30. juni 2021 aftalt en tidsfristforlængelse på 5 måneder for DP03-08 som konsekvens af COVID-19 pandemiens anden bølge, hvilket indebærer, at totalentreprenørens afleveringstidspunkt for Nyt OUH generelt udsættes til august 2023, den nordøstlige klynge (DP08) dog til november 2023.

   

  Det er denne reviderede tidsplan, som nu er gældende, og trafiklysvurderingen foretages således op mod denne. Det betyder, at trafiklysmarkeringen for ”tid” i forhold til 1. kvartal 2021 rapporteres som grøn, idet forventningen er, at DP03-08 kan færdiggøres inden for de nye frister.

   

  Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog ved udgangen af 2. kvartal 2021 er højere end det estimerede reservebehov. Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er således ikke grundlag for bemærkninger, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” ligeledes rapporteres i grøn.

   

  Periodens primære aktiviteter er færdiggørelse af betonarbejder og betonelementmontage samt igangsætning af indvendige installations- og apteringsarbejder. Råhusarbejderne for DP03-07 er for størstedelens vedkommende færdiggjort, og bygningerne står i fuld højde. Råhusarbejderne for DP08 forventes færdiggjort i efteråret 2021. Montage af facadeelementer og vinduer pågår, og forventningen er, at alle betonfacader vil være sat op i starten af 3. kvartal 2021 bortset fra de facader, der knytter sig til DP08. Der er igangsat indvendige arbejder med gipsvægge og indledende installationsarbejder i DP03 og DP04. Desuden er installation af præfabrikerede badeværelser i DP04 igangsat.

   

  Totalentreprenøren oplyser, at processer omkring indgåelse af kontrakter med underleverandører har været påvirket af COVID-19 pandemien. Totalentreprenøren har dog nu indgået kontrakter på projektets væsentligste tekniske entrepriser.

   

  DP09 - Logistik- og Sterilcentralen
  Logistik- og Sterilcentralen udføres i totalentreprise af 5E Byg A/S. Totalentreprenøren har afsluttet hovedprojektering, og byggeperioden er indledt i 4. kvartal 2020. Jord- og betonarbejderne er afsluttet, og montage af betonelementer pågår og er afsluttet i begyndelsen af juli. Kælder og fundamenter er udført, terrændæk er støbt, og råhuset er 80 % færdigudført. Totalentreprenøren følger tidsplanen.

   

  DP37 - Hovedkøkken
  Hovedkøkkenet opføres som et OPS projekt af totalentreprenøren 5E Byg A/S. Projektet finansieres af kvalitetsfonden og regionale midler. Byggeperioden blev påbegyndt 4. kvartal 2020. Råhuset er udført, og bygningen er lukket. Montage af betonfacader og etagedæk er afsluttet, og indvendige arbejder er påbegyndt.

   

  Optimering af logistikprocesser i hovedkøkkenet har imidlertid medført, at en del af byggeriet (terrændæk) har været sat på midlertidig pause fra ultimo januar 2021, mens øvrige råhusarbejder på køkkenbygningen blev videreført. Der er i den mellemliggende periode udarbejdet forslag til en øget automatisering af køkkendrift og køkkenlogistik. Tidsplanen for hovedkøkkenet er samlet set blevet udskudt med tre måneder, således at det nu forventes, at der i stedet for årsskiftet 2021/22 kan ske aflevering den 1. april 2022. Herefter skal køkkenet klargøres til produktion, og vil i en overgangsperiode levere mad til det eksisterende OUH frem til udflytning til Nyt OUH.

   

  DP 100 - Aptering af rårum 
  Aptering af rårum (DP100) omfatter indkøb af udstyr, flytning af eksisterende udstyr samt færdiggørelse af rårum til bl.a. operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuklear- og skopirum. Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2020, at Odense Hospital Project Team (totalentreprenøren på DP03-DP08) blev tildelt betinget kontrakt. Projekterings- og optimeringsfasen (fase 1) blev igangsat umiddelbart efter kontraktindgåelse med henblik på at specificere detailløsninger for projektets hovedelementer; aptering, udstyr og flytning. Desuden imødegås en række grænsefladeproblemstillinger mod det resterende projekt, DP03-DP08. Regionsrådet fik forelagt sagen den 23. august 2021 med indstilling om indgåelse af endelig og ubetinget kontrakt, hvor der samtidig søges om bevilling til projektet.

   

  Revisorerklæring og DTØ
  Revisorerklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger i forhold til det rapporterede.

   

  DTØ konkluderer, på baggrund af deres gennemgang af materiale og drøftelser med projektorganisationen, OHPT og 5E Byg, i dette kvartal, at der ikke er fundet anledning til bemærkninger vedrørende projektorganisationens angivne status for 2. kvartal af 2021.

   

  Det fremgår af DTØ rapporten, at DTØ anser den nuværende opgørelse af den samlede værdi af change request-kataloget på 250,6 mio. kr. som urealistisk høj henset til byggeriets nuværende stade. Nyt OUH tager denne vurdering til efterretning, og vil i rapporten for 3. kvartal revurdere change request kataloget.

   

  DTØ’s rapport indeholder 3 nye anbefalinger:

   

  1. DTØ anbefaler, ”at bygherre navngiver besparelsen vedrørende landskabsarbejde i change request-kataloget, således at den afspejler de indeholdte aktiviteter, som forventes besparet ved brug af denne.”

   

  Nyt OUHs kommentar: Nyt OUH gennemfører p.t. rådgivningsudbud, der bl.a. skal dække bistand i forbindelse med kvalificering og videreprojektering af landskabsprojektet. Der forventes indgået kontrakt i 3. kvartal 2021. Nyt OUH vil i samarbejde med landskabsrådgiveren kvalificere det samlede landskabsbudget, herunder ligeledes change request opgørelsen.

   

  1. DTØ anbefaler, ”at bygherre søger at afdække den forventede forøgede leveringstid på kritiske elementer og sikrer, at totalentreprenørerne så vidt muligt tidsmæssigt kontraherer disse elementer, således at risikoen for forsinket levering minimires i relation til branchens øgede efterspørgsel efter materialer.”

   

  Nyt OUHs kommentar: Nyt OUH har efterspurgt en plan for forøgelse af såvel intern bemanding hos underentreprenøren som hos OHPT. Nyt OUH har ikke planer om at flytte på ansvarsfordeling i forhold til aftaleindgåelse inden for totalentrepriserne DP03-08.

   

  1. DTØ anbefaler, ”at projektorganisationen kigger nærmere på den planlagte strategi for udvikling og implementering af software til hospitalets fremtidige drift med henblik på at sikre en hensigtsmæssig planlægning ud fra et it-teknisk og it-sikkerhedsmæssigt perspektiv. Herunder bør der foretages en grundig afvejning af nødvendigheden af udgiftsbesparelser og behovet for specialtilpasset software.”

   

  Nyt OUHs kommentar: Såvel drift som projektorganisation har et særligt fokus på software-integration og IT projekter. Der er således planlagt en drøftelse af sagskomplekset i styregruppen hen over efteråret.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 og DTØ rapporten for 2. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporten for 2. kvartal 2021 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28468
  9. Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundhedsministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt status og opfølgning vedrørende kvalitetsfondsprojektets effektiviseringskrav, som afrapporteres én gang årligt. Under hensyn til projektets fremadskredne stade er det aftalt med Sundhedsministeriet, at den uvildige risikovurdering frem mod aflevering foretages for hver anden rapportering. Derfor er denne ikke udarbejdet for denne rapportering.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik den 20. februar 2020.

   

  Grundet kraftig negativ P/L-efterregulering med tilbagevirkende kraft på 1,9 %-point for 2020 er totalrammen pr. 30. juni 2021 reduceret med 4,6 mio. kr., hvilket er helt uventet sammenholdt med udviklingen i byggeomkostningsindekset, som er steget ca. 2 %-point i 2020. Henset til det sene stade i projektet, hvor restøkonomien er beskeden, bliver det en udfordring at indeholde så stor en uforudseelig budgetændring.

   

  Økonomien er dog fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2021, da det fortsat forventes med den viden, der er til stede pr. 30. juni 2021 ved udarbejdelsen af kvartalsrapporten, at projektet holder sig inden for rammen. Men det bliver en udfordrende opgave at finde de tilstrækkelige besparelser i projektet. Dette forhold arbejdes der videre med i 3. kvartal 2021.

   

  De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen og idriftsat, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår, og forventes afsluttet i al væsentlighed i 3. kvartal 2021.

   

  For ombygningsarbejder omfattet af optionstilbuddet er der i løbet af 2020 foretaget

  successiv færdiggørelse og ibrugtagning, senest med Mikrobiologiens og Patologiens

  flytning fra Sønderborg ultimo februar, og Opvågningens interne flytning primo april 2021. Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af Corona-restriktioner og inddragelse af områder i Corona-beredskabet helt frem til april 2021, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten i nogle af byggeområderne. Vurderingen er, at ombygningsarbejderne under ét er blevet 6-8 uger forsinket.

   

  Det samlede projekt kan i al væsentlighed holdes inden for rammerne af den af

  regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvor byggetiden inklusiv risikotid løber

  frem til og med august 2021. Der vil imidlertid være mangelafhjælpning og byggeaktiviteter for mindre dele af projektet, som fortsætter frem til oktober og det er forventningen, at

  byggeaktiviteterne kan afsluttes medio oktober 2021.

   

  ”Tid” for Fase 2 er således uændret markeret grøn, da alle væsentlige flytninger og

  ibrugtagninger er gennemført inden for rammerne af den godkendte tidsplan, og

  ovennævnte aktiviteter frem til medio oktober ikke har indflydelse på driften.

   

  Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet sondres der i projektets slutfase ikke

  mellem forbrug på håndværkerudgifter og på apparaturpuljen, men alene overholdelse af

  den samlede ramme for projektet.

   

  Det er ligeledes aftalt med ministeriet, at Region Syddanmark sender sidste kvartalsrapportering til ministeriet pr. 3. kvartal 2021. På den baggrund er det ministeriets vurdering, at projektet efter det oplyste i praksis er afsluttet inden for totalrammen og øvrige tilsagnsvilkår, og at videre rapportering dermed ikke er nødvendig. Projektet forventer at aflægge anlægsregnskab med udgangen af 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/18910
  10. Godkendelse af udtalelse til beretning om beslutningsgrundlag vedrørende offentlig-privat-partnerskab
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har afgivet beretning vedrørende beslutningsgrundlaget i forbindelse med gennemførelse af en række OPP projekter. I forhold til Region Syddanmark indgår ”Etablering af psykiatrisk afdeling i Vejle – som OPP” i undersøgelsen.

   

  Der forelægges forslag til Region Syddanmarks udtalelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 11. juni 2021 afgivet beretning nr. 17/2020 om Transportministeriets og regionernes beslutningsgrundlag ved valg af offentlig-private-partnerskaber (OPP).

  I henhold til § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

   

  I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundhedsministeriet har i mail fra den 21. juni 2021 anmodet om regionsrådets udtalelse til beretningen.

   

  Der forelægges forslag til udtalelse.

   

  Hovedkonklusionen i beregningen er:

  -          Transportministeriet og regionerne har ikke haft et tilfredsstillende beslutningsgrundlag ved valg af OPP-projektformen i perioden 2005-2020. Konsekvensen er, at der er risiko for, at ministeriet og regionerne ikke har taget skyldige økonomiske hensyn

   

  I vedlagte forslag til udtalelse kommenteres på de rejste kritikpunkter.

   

  Grundlæggende tages kritikken til efterretning, men det påpeges samtidig at Region Syddanmark mener, at der var tilstrækkelig dokumentation for, at OPP var det billigste alternativ på daværende tidspunkt, ligesom Region Syddanmark også mener, at der er udvist skyldige økonomiske hensyn i sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At bemærkninger til beretningen godkendes og fremsendes som Region Syddanmarks udtalelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/24710
  11. Godkendelse af etablering af Kræftrådgivningscenter ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges sag vedr. aftale med Kræftens Bekæmpelse om opførelse af kræftrådgivningscenter ved det nye OUH på lejet grundstykke med indstilling om meddelelse af anlægsbevilling til byggemodning af grund. Det forventes, at OUH med fordel kan leje sig ind i den kommende bygning til at kunne huse funktioner for det palliative team og til træningstilbuddet ”Krop og Kræft.”

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2011 indgik regionen aftale med Kræftens Bekæmpelse (KB) om etablering af Kræftrådgivningscentre tættere på kræftafdelingerne på Odense Universitetshospital og på Sygehus Lillebælt i Vejle. Formålet var bl.a. at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i hele sygdomsforløbet, ligesom tilbuddene bedre kunne udvides til andre målgrupper af kræftpatienter, som i mindre grad benyttede sig af mulighederne. Samtidig kunne placeringen tættere på sygehusene udvide mulighederne for samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

   

  I både Vejle og Odense er samarbejdet etableret ved, at KB har opført et rådgivningscenter på et grundstykke på sygehusmatriklen, som udlejes til KB af regionen. Sygehusene lejer sig ind i dele af bygningen – i Vejle til det palliative team og til træningsfaciliteter til ”Krop og Kræft”. Sidstnævnte gøre sig også gældende i Odense. Der er indgået leje- og driftsaftaler med KB lejemålene.   

   

  Kræftrådgivning på Nyt OUH
  I forbindelse med etablering af den nuværende rådgivning på OUH blev det aftalt, at KB i samarbejde med Nyt OUH etablerer et kræftrådgivningscenter på det nye hospital, således at fordelene ved et rådgivningscenter tæt på sygehuset kan videreføres.

   

  I den forbindelse er der lagt op til, at den nye aftale etableres efter de samme principper som nuværende konstruktion, det vil sige, hvor KB lejer sig ind på et grundstykke til opførelse af rådgivningscentret. Der er i samarbejde med det nye OUH derfor fundet et egnet grundstykke til formålet tæt på klyngen, hvor onkologisk og hæmatologisk afdeling skal placeres.

   

  I forbindelse med forberedelse af grundstykket er der udgifter til byggemodning m.v. på 1,9 mio. kr., hvortil der ansøges om en anlægsbevilling, jf. vedlagte projektbeskrivelse for byggemodning.

   

  OUH forventer at leje sig ind i den kommende bygning til at kunne huse funktioner for det palliative team og til træningstilbuddet ”Krop og Kræft”, eftersom det fortsat vil kunne give gode synergimuligheder i samarbejdet med KB m.v. Der er her estimeret et behov på ca. 515 m2 fordelt med 215 m2 til ”Krop og Kræft” og 300 m2 til det palliative team. Det forudsættes, at finansiering af husleje m.v. sker inden for OUHs eksisterende økonomiske ramme.

   

  OUH forventer at kunne finansiere husleje gennem den eksisterende økonomi til husleje i den nuværende rådgivning. Kvadratmæssigt bliver det lejede område større end i det nuværende Livsrum, men idet afskrivningstiden for den nye bygning ikke er begrænset, så bliver huslejen pr. kvm. forventeligt lavere. Realdania var desuden involveret i opførelsen af det eksisterende Livsrum på OUH, hvor der blev stillet krav til arkitektur og indretning, hvilket ikke i samme grad er aktuelt i forbindelse med bygningen ved det nye OUH. Det er aftalt med KB, at direktionen på OUH skal høres i sagen, inden byggeriet går i gang, hvis lejen mod forventning ikke kan holdes inden for det nuværende niveau. 

   

  Samlet forventer KB at opføre et kræftrådgivningscenter på ca. 1.400 m2. incl. 515 m2 til ovennævnte funktioner. I forbindelse med udbud og projektering af byggeprojekt m.v. for rådgivningen er der aftalt en organisering i samarbejdet med KB, der skal tilsikre, at projektet udføres i tæt samarbejde med både OUH og Nyt OUH, sådan at der sker behørig koordinering med de overordnede rammer for hospitalsopførelsen.

   

  Størrelsesordenen af det kommende lejemål betyder, at det sandsynligvis vil være omfattet af reglerne for deponering, idet værdien af det lejede forventeligt overstiger 5 mio. kr. Henset til at der samtidig fraflyttes et lejemål, må endelig afklaring heraf dog afvente et samlet overblik over hele projektøkonomien. Såfremt der skal ske deponering vil dette blive forelagt i en ny sag.

   

  Overtagelse af den gamle Kræftrådgivning på OUH
  Kræftens Bekæmpelse og Region Syddanmark indgik i 2012 en aftale omkring principper for værdifastsættelse af kræftrådgivningen på OUH, således at denne kunne indgå som en del af salget af OUH til Freja, og det fremgår endvidere, at Region Syddanmark har forpligtet sig til at overtage bygningen i forbindelse med salg til Freja.

   

  Aftalen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at salget ville blive gennemført i løbet af 2013/2014. I forbindelse med at et salg er kommet tættere på, har Freja ligeledes stillet krav om at Region Syddanmark inden et salg af OUH til Freja har overtaget bygningen fra Kræftens bekæmpelse.

   

  I forbindelse med den samlede sag omkring salg af OUH vil der derfor også blive forelagt en sag omkring køb af den nuværende Kræftrådgivning. Værdien af bygningen forventes at udgøre ca. 5,5 - 6 mio. kr., og købet forudsættes finansieret via provenuet fra salget af OUH.

   

  Det vil være en del af aftalen, at Kræftrådgivningen på nuværende OUH skal drives videre med samme formål og vilkår indtil udflytning til det nye OUH, og den nye kræftrådgivning står klar. Endelige tidspunkt vil skulle aftales på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der som skitseret udlejes et grundstykke ved Nyt OUH til Kræftens Bekæmpelse til opførelse af en ny Kræftrådgivning ved Nyt OUH.

   

  At direktionen på OUH inden for de skitserede rammer bemyndiges til at indgå de konkrete drifts- og lejeaftaler vedr. Kræftrådgivningen på Nyt OUH.

   

  At projektbeskrivelse for byggemodning af grund til Kræftens Bekæmpelse godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. (indeks 146,0) til byggemodning af grund til Kræftens Bekæmpelse i tilknytning til Nyt OUH.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (indeks 146,0) til formålet i 2021, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende aftaler eller tillægsaftaler i forbindelse med allerede indgåede aftaler for byggemodning for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-09-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Lars Mogensen tager forhold.

   

  Sundhedsudvalget havde endvidere en drøftelse af problemstilling omkring andre patientforeningers muligheder.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/36719
  12. Godkendelse af projektbeskrivelse for ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i december 2020, at der skal udvikles et regionalt projekt vedr. ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne med inspiration fra projekterne Røgfri Fremtid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

   

  Region Syddanmark tilsluttede sig det nationale partnerskab ’ABC for mental sundhed’ i marts 2021 på anbefaling af Sundhedskoordinationsudvalget, jf. sundhedsaftalen 2019-2023. På baggrund af bl.a. drøftelsen på det orienterede regionsrådsmøde den 11. maj 2021 og inputtene fra en række interessenter indstilles det, at regionsrådet godkender udkast til projektbeskrivelse for et regionalt 3-årigt projekt vedr. ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i december 2020, at der skal udvikles et regionalt projekt vedr. ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne med inspiration fra projekterne Røgfri Fremtid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

   

  Sideløbende hermed tilsluttede Region Syddanmark sig det nationale partnerskab ”ABC for mental sundhed” i marts 2021 på anbefaling af Sundhedskoordinationsudvalget, jf. sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Som partner i det nationale partnerskab for ABC for mental sundhed vedkender man sig visionen om at styrke befolkningens mentale sundhed og trivsel gennem øget individuel modstandskraft og social sammenhængskraft i samfundet. Målet er at tilskynde befolkningen til mere proaktivitet for egen og andres trivsel, eksempelvis gennem kendskab til og deltagelse i aktiviteter, der styrker og bevarer den mentale sundhed. Målet er samtidig at sikre de bedste rammer for dette, eksempelvis ved at opbygge samhørighed og samarbejde på tværs af organisationer og fagligheder, der har interesse i at fremme mental sundhed. De tre gennemgående elementer i ABC-tankegangen er:

   

  1. Gør noget aktivt (Act).
  2. Gør noget sammen (Belong).
  3. Gør noget meningsfuldt (Commit).

   

  På det orienterende regionsrådsmøde den 11. maj 2021 blev første idéoplæg til et projekt vedr. ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne drøftet. Drøftelserne tog udgangspunkt i et oplæg vedr. Region Syddanmarks rapport ”Mental Sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark”. Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten, som har undersøgt blandt andet forekomst af og udvikling i psykisk sygdom og mental sundhed, årsager til udvikling og forklaringsmodeller samt relevante forebyggende indsatser.

   

  På baggrund af drøftelserne på det orienterende regionsrådsmøde samt gennem inddragelse af interessenter på området, herunder blandt andre repræsentanter for ungdomsuddannelserne i Syddanmark (gymnasiale, erhvervsskoler, FGU), det nationale netværk for ABC for mental sundhed (med repræsentation af mange kommuner i Syddanmark), foreligger vedlagte udkast til projektbeskrivelse for ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.

   

  Med projektet er det Region Syddanmarks vision, at alle ungdomsuddannelser sætter mental sundhed øverst på dagsordenen og tager medejerskab for at bryde den negative tendens med stigning i andelen af unge med dårlig mental trivsel. Derfor tilbydes alle ungdomsuddannelser og alle kommuner at indgå i et samarbejde om en fremtid med unge i trivsel, hvor formålet er at fremme den mentale sundhed for unge i Syddanmark gennem styrkelse af viden, handling og gode rammer.

   

  Projektets indhold

  Projektet lægger op til at anvende en sundhedsfremmende tilgang, hvor alle elever (uafhængigt af mental status) er målgruppen. Projektet er opbygget som en helskoleindsats, hvor der arbejdes med skolens kultur og uddannelsesmiljø ved inddragelse af alle skolens unge og ansatte, da dette ifølge forskningen fremmer effekten af mentalt sundhedsfremmende indsatser.

   

  Projektets indsatser udvikles bl.a. på baggrund af viden og anbefalingerne i rapporten ”Mental Sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark”, evidens og erfaringer fra partnerskabet Røgfri Fremtid samt f.eks. pilotprojektet ”Unge og trivsel i fællesskaber”.

   

  Der arbejdes på fem indsatser i projektet:

  1. Kompetenceudvikling og lokale workshops
  2. Værktøjskassen/regional ABC-hjemmeside
  3. Netværk, sparring og vidensdeling om ABC aktiviteter
  4. Certificering
  5. Prisuddeling

   

  For at visionen skal lykkes, er der brug for et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med målgruppen, samarbejdspartnere og relevante aktører, hvilket er en grundsten i projektet. Netværksmøder vil derved få en central rolle i projektet med forventningen om, at de vil styrke det lokale samarbejde og udbredelsen af erfaringer med ABC aktiviteter på tværs af sektorer (ex. ungdomsuddannelser, kommuner, grundskoler, foreninger m.fl.).

   

  For en fyldestgørende beskrivelse af projektet henvises til vedlagte bilag.

   

  Budget


  Nedenfor skitseres projektets budget.

   

   

  2021

  (4 mdr.)

  2022

  2023

  2024

  (8 mdr.)

  I alt

  Workhops

   

  370.000

  280.000

  100.000

  750.000

  Netværks-møder

  125.000

  258.000

  258.000

  175.000

  816.000

  Materialer m.m.

  25.000

  15.000

  15.000

  10.000

  65.000

  Prisuddeling

   

  25.000

  25.000

  25.000

  75.000

  Evaluering

   

   

   

  250.000

  250.000

  Projektledelse

  195.000

  585.000

  585.000

  390.000

  1.755.000

  I alt

  345.000

  1.253.000

  1.163.000

  950.000

  3.711.000

   

  Indsatsen finansieres via allerede afsatte midler til rådgivningen om forebyggelse. Dette forudsætter en godkendelse af, at midlerne til rådgivning, som er midler afsat til aktiviteter, i dette projekt også kan anvendes til aflønning af en projektleder. ABC for mental sundhed erstatter dermed indsatsen om Røgfri Ungdomsuddannelser, dog således, at der sammen med en evaluering af Røgfri Ungdomsuddannelse, som forelægges regionsrådet i indeværende år, følger et forslag til, hvordan nogle få dele af Røgfri Ungdomsuddannelse bør videreføres. En eventuel videreførelse af enkelte aktiviteter finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer.

   

  Punktet behandles forud for regionsrådet i psykiatri- og socialudvalget den 30. august, udvalget for det nære sundhedsvæsen den 6. september, udvalget for regional udvikling den 6. september, udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 7. september samt sundhedsudvalget den 7. september 2021.

   

  Ved sagens behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen tilføjes indstillingen et yderligere punkt om, at udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler, at regionsrådet godkender, at eksisterende midler til rådgivning om forebyggelse, som er midler afsat til aktiviteter, i dette projekt også kan anvendes til aflønning af projektleder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet godkender vedlagte projektbeskrivelse og budget for projekt ”Ungdomsuddannelsernes ABC for mental sundhed”.

   

  At regionsrådet godkender, at eksisterende midler til rådgivning om forebyggelse, som er midler afsat til aktiviteter, i dette projekt også kan anvendes til aflønning af projektleder.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 30-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Friis-Hauge deltog ikke under punktet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 06-09-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen tager forbehold.

   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-09-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Marianne Mørk Mathiesen (Liberal Alliance), stemte imod.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  1 medlem (Liberal Alliance) stemte imod.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18261
  13. Godkendelse af Rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår at budgetaftalen 2021 at der skal udarbejdes et rammepapir om lighed i sundhed i Region Syddanmark. Samtidig har Sundhedsstyrelsen i september 2020 udgivet en rapport om udviklingen i ulighed i sundhed, der viser, at der fortsat er ulighed i sundhed i Danmark. Rapporten og en kortlægning af regionale indsatser dannede baggrund for en temadrøftelse i regionsrådet i marts 2021 om, hvordan Region Syddanmark fremadrettet skal arbejde på at fremme lighed i sundhed. Disse drøftelser har skabt rammen for udarbejdelsen af et rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark, som nu præsenteres for relevante politiske udvalg samt regionsrådet i løbet af august/september 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2020 viser, at der fortsat er ulighed i sundhed i det danske samfund, hvor personer med kort uddannelse eksempelvis i højere grad er multisyge, har flere forebyggelige indlæggelser og lider af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Samtidig er følgerne heraf ofte større sammenlignet med personer med længere uddannelse. Derudover viser rapporten, at uligheden i sundhed på mange parametre er steget inden for de seneste år.  

  Tal fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” 2017 og ”Sundhedens Geografi” viser, at der også i Region Syddanmark er ulighed i sundhed, hvor borgere med kortere uddannelse bl.a. lever mere usundt, trives dårligere (både mentalt og fysisk) og er mere syge end borgere med længere uddannelse. 

   

  I Region Syddanmark er der i 2020 udarbejdet en kortlægning af indsatser i regionalt regi på sygehuse m.v., som viser, at der i Syddanmark eksisterer mange indsatser inden for de ovenstående indsatsområder, som alle er med til at reducere ulighed i sundhed. Af budgetaftalen 2021 fremgår det derudover, at der skal udarbejdes et rammepapir for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark. For at sikre, at rammepapiret for lighed i sundhed favner flere fagområder og sektorer, er udarbejdelsen af rammepapiret sket på baggrund af en bred proces med involvering af flere regionale udvalg, herunder sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen, udvalget for regional udvikling samt udvalget for uddannelse og arbejdskraft. Drøftelserne i de regionale politiske udvalg dannede grundlag for en temadrøftelse om lighed i sundhed på regionsrådsmødet den 22. marts med det formål, at regionsrådet i fællesskab kunne sætte en retning for indholdet i rammepapiret for fremme af lighed i sundhed. Herudover er brugerrådene blevet inddraget, og der har ligeledes været strategiske drøftelser om ulighed i sundhed på Sundhedskoordinationsudvalget, som også har bidraget til indholdet i rammepapiret.

   

  Rammepapirets indhold

   

  På temadrøftelsen i regionsrådet blev der peget på syv indsatsområder og dertilhørende fremadrettede fokuspunkter, som man ønsker skal indgå i Rammepapiret til fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark. De syv indsatsområder udgør overskrifterne for de områder, rammepapiret vedrører og indgår i rammepapiret med en beskrivelse af eksisterende indsatser og strategier kombineret med ambitionerne for de fremadrettede fokuspunkter for det enkelte indsatsområde. Indsatsområderne og de dertilhørende fremadrettede fokuspunkter er:

   

  • Den tidlige indsats:
  • Igangværende indsatser skal evalueres med henblik på udbredelse
  • Øget tilslutning til børneundersøgelser og –vaccinationer
  • Fremme af lighed i sundhed skal tænkes ind i alle nye indsatser på fødsels- og børneområdet

   

  • Geografisk lighed
  • Sundhedshusene skal også fremadrettet spille en central rolle i at sikre geografisk lighed
  • Fortsat fokus på øget tilgængelighed til ambulant behandling for psykiatriske patienter
  • Iværksættelse af geografisk differentierede indsatser mod særlige lokale udfordringer

   

  • Kommunikation
  • Ensartet, overskuelig og forståelig kommunikation for alle
  • I mødet med patienten skal kommunikationen være et redskab til at sikre lige udbytte af behandlingen

   

  • Digitalisering
  • Igangværende indsatser skal evalueres med henblik på udbredelse
  • Digitaliseringen skal fremme ligheden – og ikke øge uligheden

   

  • Differentieret tilgang
  • Fokus på at sikre koordinering og samarbejde for de patienter, der har det største behov
  • Behandlingsforløb og indsatser skal kunne tilpasses den enkelte
  • Lighed i sundhed skal tænkes ind i alle nye indsatser

   

  • Tilknytning og fastholdelse til uddannelse og arbejdsmarked
  • Fokus på mental trivsel på ungdomsuddannelserne
  • Samarbejde om at sikre fastholdelse i uddannelse og arbejdsmarked

   

  • Forebyggelse
  • Prioritering af forebyggelse på de regionale bosteder og i psykiatrien
  • Samarbejde om tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt og mistrivsel
  • Forebyggelse af mental mistrivsel blandt børn og unge som pårørende

   

  På temadrøftelsen blev det derudover fremhævet, at evaluering skal danne grundlag for hvilke initiativer, der skal skaleres eller udbredes. I rammepapiret anbefales det derfor, at der fremadrettet pågår et arbejde med at udvælge en række lovende initiativer, som allerede er evalueret, eller som skal evalueres grundigt med henblik på at vurdere mulighederne for udbredelse på tværs af regionen, målgrupper eller på tværs af somatik og psykiatri. Derudover lægges der i rammepapiret op til, at der igangsættes et arbejde med at sikre, at initiativer, der har til formål eller delmål at fremme lighed i sundhed, monitoreres og følges såvel lokalt som regionalt.

   

  Til orientering behandles punktet forud for regionsrådet i psykiatri- og socialudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget, udvalget for regional udvikling samt udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet godkender rammepapiret for fremme af lighed i sundhed i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-08-2021

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 09-08-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den tilføjelse, at udtrykket ”i højere grad” slettes i afsnit 2.3 ang. skriftlig kommunikation til patienter.

   

  Marianne Mørk Mathiesen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den tilføjelse, at udtrykket ”i højere grad” slettes i afsnit 2.3 ang. skriftlig kommunikation til patienter.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-08-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 07-09-2021

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den tilføjelse, at udtrykket ”i højere grad” slettes i afsnit 2.3 angående skriftlig kommunikation til patienter. Den samlede sætning lyder således…

   

  ”For at fremme patienternes muligheder for at navigere i behandlings- og sundhedstilbuddene i Region Syddanmark skal den skriftlige kommunikation til patienterne være letforståelig, ensartet og overskuelig.”

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, dog med den tilføjelse, at udtrykket (i højere grad) slettes i afsnit 2.3 angående skriftlig kommunikation til patienter.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen fra forretningsudvalget godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/49844
  14. Godkendelse af udmøntning af puljen for udbredelse af brugen af mobil IV-antibiotikabehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen blev i oktober 2020 præsenteret for den foreløbige status på udbredelse af mobil IV-antibiotikabehandling og herunder arbejdet med at afdække behov og forudsætninger. Med baggrund i denne status er der efterfølgende udarbejdet en endelig udrulningsplan for brugen af mobil IV-antibiotikabehandling i Region Syddanmark, samt forslag til yderligere udmøntning af de afsatte midler jf. budgetaftale 2020, som forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden seneste status blev præsenteret i oktober 2020 for sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen, har ERFA-gruppen for mobil IV-behandling arbejdet på et generisk undervisningsmateriale samt en udrulningsplan indeholdende tidsplaner og beregning af økonomiske effekter ved forskellige scenarier, herunder central medicinproduktion på Sygehusapotek Fyn eller ved ombygning af medicinrum lokalt på sygehusene med henblik på en delvis lokal produktion.

   

  Ved seneste status i oktober 2020 var forventningen, at en endelig udrulningsplan kunne præsenteres primo 2021. Yderligere COVID-19 udfordringer og deraf afledt udskydelse, har dog medført, at det først medio 2021 har været muligt at afslutte rapporteringen samt indstille til udmøntning af afsatte midler. Det fælles undervisningsmateriale er udarbejdet og tilpasset de lokale forhold på hvert enkelt sygehus.
   

  Den endelige udrulningsplan fremgår af vedlagte bilag inkl. tidligere statusrapport, samt afrapporteringen fra arbejdsgruppen vedr. det logistiske setup og medicinproduktion.

   

  Udrulningsplanen tager fortsat afsæt i de tre faser, som tidligere blev anbefalet, dvs.

   

  1. Anvendelse af mobil IV-behandling til indlagte patienter
  2. Anvendelse af mobil IV-behandling i eget hjem til selvhjulpne patienter
  3. Anvendelse af mobil IV-behandling i eget hjem i samarbejde med kommuner.

   

  Mobil IV-antibiotikabehandling har været anvendt på OUH siden starten af 2020, hvor der som en del af 2019-konsolideringen bl.a. blev indkøbt pumper med tilhørende tasker til fordeling på alle sygehuse på 1,9 mio. kr. OUH aftog størstedelen af disse, hvorfor OUH på nuværende tidspunkt har gjort sig flest erfaringer. På de øvrige sygehuse har erfaringerne indtil videre været begrænset til en afprøvning internt på egne afdelinger.
   

  Som det fremgår af udrulningsplanen arbejder OUH hen imod, at mobil IV-antibiotikabehandling er udbredt på alle afdelinger i Odense medio 2021 i alle faser. Herefter er det planen, at brugen opskaleres på alle afdelinger, samt at relevante afdelinger i Svendborg ligeledes udbreder brugen i alle faser i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022.

   

  For Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt gælder det for langt størstedelen af de relevante afdelinger, at brugen af mobil IV-antibiotikabehandling udbredes i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022, hvor især udbredelsen til fase 3 først forventes at ske i 2022.

   

  Ved fuld implementering estimeres det årlige potentiale for brug af piperacillin/tazobactam til 78.082 poser, svarende til godt 15.000 behandlingsforløb pr. år. Der er her både tale om behandling ved indlæggelse, ved fremmøde på daghospital og i hjemmet, herunder ved selvadministration og ved assistance fra kommunen.

   

  Med hensyn til medicinproduktion anbefales det for patienter i fase 1 og fase 2, herunder de patienter som møder op til behandling i daghospital, at produktionen sker lokalt på sygehusene, for på den måde hurtigere at kunne nå ud til flere patienter. Den øvrige produktion af medicin skal ske på Sygehusapotek Fyn.

   

  Forskellen på de to produktioner er, at den lokale medicinproduktion kun har en holdbarhed på op til 24 timer, hvor medicinen fra Sygehusapotek Fyn kan have en holdbarhed på op til én uge, hvorved det bliver muligt at behandle patienterne i eget hjem, og antallet af besøg på sygehuset kan reduceres.
   

  Som en del af udrulningen har ERFA-gruppen afdækket en række nødvendige engangsudgifter, som foreslås dækket via puljen for udbredelse af mobil IV-behandling, jf. budgetaftale 2020.

   

  For det første medfører den lokale produktion af medicin behov for igangsætning af mindre ombygningsprojekter på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt for i alt 0,1 mio. kr.

   

  Herudover medfører opskaleringen af produktionen på Sygehusapotek Fyn engangsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til ansættelse af nye medarbejdere for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på langtidsholdbar piperacillin/tazobactam. Yderligere kræver den øgede produktion etablering af et egnet produktionslokale, hvilket medfører udgifter på 0,5 mio. kr.

   

  Endelig forudsætter udrulningsplanen indkøb af yderligere 127 mobil IV-pumper med tilhørende tasker til en samlet udgift på 2,7 mio. kr. Herudover skal der indkøbes to nye ultralydsscannere til en samlet udgift på 0,5 mio. kr.

   

  De samlede udgifter fremgår af nedenstående.

   

  Tabel 1: Engangsudgifter ifm. udbredelse af mobil IV-behandling

  Udgifter

  Beløb, mio. kr.

  Etablering af lokale medicinrum

  0,1

  Lønudgift til oplæring på Sygehusapotek Fyn i 2021

  0,4

  Etablering af produktionslokale på Sygehusapotek Fyn

  0,5

  Indkøb af nyt udstyr

  3,1

  Lønudgift til oplæring på Sygehusapotek Fyn i 2022

  0,3

  I alt

  4,4


  Der vil herefter være udmøntet i alt 6,3 mio. kr. af den afsatte bevilling på 10 mio. kr.

   

  Medicoteknisk afdeling har fået administrativ godkendelse til at påbegynde indkøb af pumper mv., inden sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen og regionsrådet behandlede sagen, idet der er leveringstid på udstyret.

   

  I forhold til den varige driftsøkonomi arbejdes der pt. på en økonomimodel, som også omfatter resultatet af den nye IV-aftale med kommunerne, som kommunerne har mulighed for at tilslutte sig. Der arbejdes som udgangspunkt med en model, hvor regionen finansierer udgifter til kommunerne vedr. eksisterende udvisiteret aktivitet, mens betaling for nye forløb deles mellem region og sygehus, dog under hensyntagen til afledte driftsbesparelser på sygehusene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udrulningsplanen tages til efterretning.

   

  At udmøntning af puljen for udbredelse af mobil IV-behandling jf. budgetaftale 2020 til ovenstående engangsudgifter godkendes. Den konkrete udmøntning sker i de løbende budgettilpasningsager.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 06-09-2021

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-09-2021

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/61003
  15. Orientering om udvikling i antal af magtanvendelser 1. kvartal 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives et overblik over udviklingen i antallet af indberettede indgreb om magtanvendelse foretaget på social- og specialundervisningstilbud hørende under socialområdet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brug af magt påvirker trivslen på et tilbud, både for borgerne og for medarbejderne. For borgerne kan brugen af magt føles som overgreb, og for medarbejderne kan brug af magt føles både fysisk og psykisk opslidende. Brug af magt skal derfor minimeres mest muligt, og et konstant fokus på brug af magt er en nødvendig forudsætning for det arbejde, der kan og skal gøres for at forebygge brugen af magt i videst muligt omfang.

   

  Der gives et overblik over udviklingen i antal indberettede magtanvendelser foretaget på regionens social- og undervisningstilbud. Grundlaget for redegørelsen er de indberetninger, der er modtaget fra de sociale centre.

   

  I forhold til 4. kvartal 2020 er der sket en stigning i antallet af indberettede magtanvendelser foretaget på regionens sociale tilbud. Stigningen kan henføres til børne- og ungdomsinstitutionerne og er fordelt på børne- og ungdomsinstitutionerne i alle centrene i det regionale sociale område.

   

  Siden 1. kvartal 2020 er der sket en mindre stigning i antallet af indberettede indgreb i 1. kvartal 2021 på såvel voksentilbuddene som børne- og ungdomsinstitutionerne. På børne- og ungdomsinstitutionerne viser udviklingen dog, at antallet af indberettede indgreb faldt betydeligt i 3. kvartal 2020 set i forhold til de øvrige viste kvartaler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 30-08-2021

  Til orientering.

   

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/2118
  16. Forberedelse af partnerskabsaftale for Interreg 6A Deutschland-Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg 6A-program Deutschland-Danmark for perioden 2021-2027 er på vej til godkendelse. Der skal indgås en partnerskabsaftale mellem programmets 11 danske og tyske programpartnere, og der skal indgås en separat dansk aftale mellem Region Syddanmark, Region Sjælland og Erhvervsstyrelsen. Region Syddanmarks ønsker til disse aftaler fastlægges, og der vedtages en regional medfinansiering af programmet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den fælles dansk-tyske styregruppe for Interreg 6A har afsluttet sit arbejde i juni 2021 med vedtagelse af et programforslag og vedtagelse af et budget for det administrative arbejde. Der foreligger en beretning om styregruppens arbejde.

   

  Der forventes et samlet EU-tilskud til Interreg 6A Deutschland-Danmark på 93,6 mio. euro. Det svarer til 700 mio. kr. Det er lidt mere end tilskuddet til perioden 2014-2020.

   

  Programforslaget vil efter teknisk bearbejdning, og de nationale myndigheders godkendelse, blive sendt til Europa-Kommissionen medio oktober. Det ligger fast, at programmet vil få fire prioriteter:

   

  • En innovativ region: 33% af projektmidlerne. Prioriteten er målrettet innovation, herunder sundhedsinnovation.
  • En grøn region: 25% af projektmidlerne. Prioriteten er målrettet klima, energi og cirkulær økonomi.
  • En attraktiv region: 22% af projektmidlerne. Prioriteten er målrettet uddannelse, kultur og bæredygtig turisme.
  • En funktionel region: 20% af projektmidlerne. Prioriteten er målrettet effektiv forvaltning og mellemfolkelige aktiviteter.

   

  Programmets administration vil blive løftet ved såkaldt teknisk bistand fra EU og regional medfinansiering. EU-andelen af den tekniske bistand vil blive udbetalt efter en provisionsmodel som en fast afregning på 7% af de projektmidler, der bliver endeligt anvendt og regnskabsgodkendt. Det betyder, at 6,54% af det endelige EU-tilskud vil gå til administration.

   

  Også i perioden 2021-2027 vil et bredt sammensat Interreg-udvalg styre programmet. Det vil blive sammensat af de økonomisk ansvarlige programpartnere og yderligere repræsentanter for de emneområder programmet skal arbejde med. Det forventes at regionsrådet i Region Syddanmark vil kunne udpege 9 medlemmer, hvoraf 7 udpeges efter indstilling fra andre organisationer. Tilsvarende forventes regionsrådet i Region Sjælland at kunne udpege 8 medlemmer, hvoraf 6 udpeges efter indstilling fra andre organisationer. Den sidste danske repræsentant forventes at blive en statslig repræsentant, udpeget af Erhvervsstyrelsen. Der udpeges samtidig 18 tyske repræsentanter til Interreg-udvalget, således at der er lige mange danske og tyske medlemmer.

   

  De danske og tyske programpartnere er gennem Styregruppen for Interreg 6A blevet enige om at medfinansiere programmets tekniske bistand med i alt 6,3 mio. euro fordelt over perioden 2022 til 2030. I alt 9 år, hvor programpartnerne indbetaler samme årlige medfinansiering. Det forudsættes, at det samlede bidrag til medfinansiering fordeles med 50% til tysk side og 50% til dansk side.

   

  På dansk side søges det aftalt, at medfinansieringen fordeles efter regionernes befolkningstal i 2021, således at Region Syddanmark dækker 59,33% og Region Sjælland dækker 40,67%. Dette aftales sammen med andre specifikke danske forhold i en særlig aftale. I første omgang en aftale mellem Region Syddanmark og Region Sjælland. Senere indgår disse forhold i den endelige partnerskabsaftale, som forelægges for regionsrådet. Dette forventes at kunne ske i foråret 2022.

   

  På dette grundlag vil Region Syddanmarks samlede bidrag blive på 1.868.847 euro, mens Region Sjællands vil blive på 1.281.154 euro. Fordelt på ni årlige rater i perioden 2022-2030 bliver Region Syddanmarks årlige andel på 207.650 euro, hvilket svarer til 1,55 mio. kr. En del af Region Syddanmarks medfinansiering søges afviklet af budgetrammen for 2021.

   

  Det er aftalt, at Interreg-sekretariatet i hele programperioden vil blive liggende i Kruså. Tilsvarende vil programmets forvaltningsmyndighed ligge i Kiel. Region Syddanmark vil på vegne af programpartnerskabet være ansættelsesmyndighed for de ansatte i Interreg-sekretariatet. Det forudsættes at EU-bidrag og partnermedfinansiering dækker hele udgiften til sekretariatet. Dog dækker Region Syddanmark selv for udgifter til drift af den bygning, hvor sekretariatet har til huse. Træk på IT- og HR-service i Region Syddanmark sker også uden beregning.

   

  EU-bidraget til administration udregnes under Interreg 6A på en ny måde, der giver større budgetusikkerhed end tidligere. Det drejer sig om føromtalte provisionsmodel, som betyder at det administrative tilskud fra EU udbetales som en funktion (en fast procentsats) af den støtte, der faktisk er udbetalt til projekter. Tidligere var administrationen en selvstændig prioritet i programmet med eget budget. Dette betyder dels en forsinkelse af midlernes udbetaling, dels en øget budgetusikkerhed. Det kommende Interreg-udvalg anbefales at være meget opmærksomme på eventuelle budgetudfordringer i denne forbindelse, og i givet fald at korrigere budgetterne senest i forbindelse med programmets midtvejsevaluering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmark bevilger en samlet regional medfinansiering på 1.868.847 euro, som kan opgøres som ni årlige rater á 1,55 mio. kr. i årene 2022-2030.

   

  At udkast til ”Aftale mellem Region Sjælland og Region Syddanmark om gennemførelse af Interreg 6A Deutschland-Danmark” godkendes, og særlig repræsentant for det dansk-tyske samarbejde, Preben Jensen, bemyndiges til at underskrive aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Friis-Hauge deltog ikke under punktet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/28132
  17. Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgivers årsrapport for 2020 forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver skal understøtte, at regionen overholder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere til den øverste ledelse i regionen. Rapporteringen foregår løbende til regionsdirektøren. Dertil udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årsrapport, som rapporteres til regionsrådet. Årsrapporten forelægges hermed til orientering.

   

  Årsrapporten indeholder en beskrivelse af databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver og væsentlige resultater for 2020.

   

  Dertil indeholder årsrapporten konkrete anbefalinger til Region Syddanmarks arbejde med databeskyttelse for 2021, som overvejende er en videreførelse af anbefalinger fra forrige år.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal udøve sine opgaver på uafhængig vis. Databeskyttelsesrådgiveren må derfor ikke modtage instrukser vedrørende udførelsen af en opgave, ligesom databeskyttelsesrådgiveren ikke må afskediges eller sanktioneres for sin tolkning af databeskyttelsesforordningen.

   

  Årsrapporten forelægges til orientering i såvel de administrative som politiske led.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 02-06-2021

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 02-09-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/8429
  18. Status på sygefravær i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har en ambition om et samlet sygfravær på maksimalt 4,1%. Der gives en status for sygefraværet i perioden januar til juli 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fortsat en ambition om at sænke sygefraværet i Region Syddanmark, således at

  regionen samlet set når et måltal på maksimalt 4,1 %.

   

  Af tabellen fremgår sygefraværet i perioden januar til juli 2021 for regionens forskellige driftsenheder. Status for perioden er et sygefravær på 4,6 %. Regionen er ifølge prognosen samlet set 0,5 % fra ambitionen om et måltal på maksimalt 4,1 %. Det bemærkes dog, at socialområdet, Odense Universitetshospital og regionshuset har et lille fald i sygefraværet, når man sammenligner med samme periode i 2020

   

  Det er ikke muligt at sige noget om, hvilken betydning covid-19 pandemien præcist har for stigningen i det samlede sygefraværet. Men det bemærkes, at sygefraværet i regionen allerede før covid-19 (før 2020) har vist en stigende tendens.

   

  Tabel 1: Sygefravær januar – juli 2021

   

  Af vedlagte bilag fremgår desuden en oversigt over udviklingen på både det korte og lange sygefravær i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/11713
  19. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2021)
  fold dette punkt ind Resume

  3. afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark for 2021 forelægges nu regionsrådet. Ligesom ved tidligere afrapporteringer er det ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages. Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer.

   

  Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund og formål

   

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drifts- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Nationale mål, der er retningsgivende på Region Syddanmarks opgaveområder, indgår som udgangspunkt i konceptet.

   

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer bidrager til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den gældende sundhedsplan. Indsatsområderne forventes forelagt på regionsrådsmødet i november.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi- og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer. Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

   

  Ligesom ved tidligere afrapporteringer er det ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages.

   

  Afrapportering

   Konceptet er baseret på to typer afrapportering:

   

  1) Faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer: Indikatorerne er fordelt på områderne socialområdet, regional udvikling og sundhed.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet er der også løbende temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Temaafrapporteringerne er begrundet i, at der er temaer og særlige emner, som det med passende intervaller er meningsfuldt at give en uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, det er hensigtsmæssigt at afrapportere med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne er egnede til kvantificering.

   

  I forhold til de kvartalsvise kvantitative afrapporteringer er der vedlagt et notat (bilag 1), der beskriver de overordnede tendenser i udviklingen af indikatorer samt et databilag (bilag 2), hvor de bagvedliggende data fremgår.

   

  Indikatorerne kan justeres løbende, eksempelvis hvis der er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer. Der kan også være indikatorer, der stabiliseres over tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis. Indikatorerne afrapporteres fire gange årligt i marts, juni, september og december.

   

  I forhold til temaafrapporteringerne ses neden for en oversigt over planlagte temaafrapporteringer.

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  Er afrapporteret februar 2021.

  Forventes afrapporteret igen

  primo 2022.

   

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Er afrapporteret april 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringerne tager udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Er afrapporteret april 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

   

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den gode og attraktive arbejdsplads

  Den gode og attraktive arbejdsplads 2021 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling” skitserer en række tværgående indsatser i Region Syddanmark, som understøtter Region Syddanmarks pejlemærke om den gode arbejdsplads, Hovedudvalgets fokusområder på arbejdsmiljøområdet og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet.

  Er afrapporteret maj 2021.

  Afrapporteres en gang årligt.

   

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  I afrapporteringen indgår en status på syddanske patienters tilfredshed med patientinddragelse. Dette måles via den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Der indgår desuden en orientering om andre initiativer, der fremmer inddragelse af patienter på regionens fem sygehuse, herunder implementering af fælles beslutningstagning.

  Afrapporteres december 2021.

  Forventes afrapporteret igen ultimo 2022.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

   

   

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil beskrive kvaliteten i tilbuddene, herunder bl.a. specialiseringsniveauet og udvikling af indsatser målrettet den enkelte borgers behov.

  Afrapporteres i august 2021.

  Forventes afrapporteret igen medio 2022.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/1357
  20. Rapportering vedr. whistleblowerordning 1. halvår 2021 samt orientering om Lov om beskyttelse af whistleblowere
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om henvendelserne i whistleblowerordningen for 1. halvår 2021. Ligeledes gives en orientering om vedtagelse af Lov om beskyttelse af whistleblowere samt en orientering om det kommende arbejde, der ligger i at få revideret regionens eksisterende whistleblowerordning i overensstemmelse med loven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I relation til whistleblowerordningen er det besluttet, at der sker halvårlig rapportering med angivelse af henvendelsernes antal og karakter.

   

  Der vedlægges oversigt fra Deloitte Forensic over de enkelte henvendelser i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

   

  Heraf fremgår det, at der i perioden er indkommet i alt 12 unikke henvendelser. Heraf er 1 henvendelse til en anden region.

   

  Det er af Deloitte Forensic vurderet, at 7 henvendelser er uden for ordningen og 5 henvendelser er inden for ordningen. Alle i kategorien personaleforhold. Alle henvendelser er håndteret i normalsystemet og afsluttet.

   

  Justitsministeriet har den 14. april 2021 fremsat et lovforslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget har til hensigt at implementere et EU-direktiv herom. Direktivet skal implementeres i dansk lov senest den 17. december 2021.

   

  Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021.

   

  Loven indeholder en forpligtelse for private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere arbejdstagere til at etablere en whistleblowerordning. Formålet er at få alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold frem i lyset, og at de, der bringer sådanne forhold frem, skal beskyttes imod repressalier, og deres identitet skal holdes fortrolig.

   

  For Region Syddanmark kommer loven til at betyde, at der ligger en opgave i at få revideret regionens eksisterende retningslinjer og forretningsgange, så de er i overensstemmelse med lovens indhold. Denne opgave er allerede påbegyndt. Opgaven er pt. forankret i Økonomisk Sekretariat med økonomidirektøren som ansvarlig for opgaven.

   

  Region Syddanmarks ordning har eksisteret siden 30. marts 2016 og mange af de gode erfaringer og forretningsgange, som allerede er skabt i Region Syddanmarks whistleblowerordning vil fortsætte.

   

  Når de nye reviderede retningslinjer for Region Syddanmarks whistleblowerordning foreligger, vil de blive forelagt til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Til orientering.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/133
  21. Forslag fra Enhedslisten
  fold dette punkt ind Resume

  Nedenstående forslag er indkommet fra Enhedslistens gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Enhedslistens gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov §11.

   

  ”Enhedslisten ønsker en drøftelse af og handling på, i hvilket omfang regionsrådet vurderer, at regionens Kodeks for god forvaltningsskik trænger til en opstramning.

   

  Begrundelse: I 2016 strammede regionsrådet op på retningslinjerne. Det nye kodeks skulle drøftes i de enkelte afdelinger, så det kom ind under huden på medarbejderne. (Fx: https://www.regionsyddanmark.dk/wm481304 ). Måske er det her 5 år senere ved at være tiden til en revurdering af kodeksets anvendelighed? 

   

  Som eksempler på områder, hvor vi ikke er enige i administrationens vurderinger kan nævnes den manglende orientering om mindretalsudtalelse fra forskergruppen bag Grindsted-rapporten (2020) og enkelte forslag til beslutninger, hvor vi klart har savnet en vurdering af de klimamæssige konsekvenser.”

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Punktet blev drøftet, og kodeks inddrages i forbindelse med introduktionen for det nye regionsråd, som tiltræder 1. januar 2022.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr. 21/133
  22. Forslag fra Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume

  Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis grupper i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis grupper i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov §11.

   

  ”Resumé

  DF og SF indstiller, at regionsrådet retter fornyet henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om, at den tidligere trufne beslutning tilbage fra 2010, hvor en lukning af akutfunktionen på Svendborg Sygehus var en forudsætning for tildeling af kapitalfondsmidler til bygning af nyt OUH, annulleres, og at der dermed er mulighed for, at akutfunktionen kan bevares. Dermed har Region Syddanmark mulighed for at leve op til den politiske beslutning om, at alle borgere har let og tilgængelig adgang til akut sundhedsfaglig behandling. Det er DF og SF’s holdning, at det vil få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i optageområdet, hvis akutfunktionen lukkes på Svendborg Sygehus.

   

  Begrundelse for anmodningen

  Den 13. december 2010 vedtog det daværende regionsråd i Region Syddanmark en ny profil for det daværende Akutsygehus Svendborg til et ”specialesygehus indeholdende visiteret intern medicin og geriatri, kirurgi samt en skadestuefunktion med lægelig back up”. Senest godkendt af regionsrådet i juni 2012.

   

  Baggrunden var en fornyet ansøgning til ministeriet om 6.3 mia. kr. til bygning af NYT OUH, hvor kravet var nedlæggelse af akutfunktionen. Endvidere en begrundelse om, at det samlede befolkningsunderlag på Fyn ikke var stort nok til 2 akutsygehuse, nemlig Odense Universitets- hospital og Svendborg Sygehus.

   

  Det daværende regionsråd var ikke umiddelbart enig i den beslutning, og derfor rettede et flertal på 8 partier (også politikere fra SF og DF) fornyet henvendelse til daværende sundhedsminister Astrid Krag.  Begrundelsen var, at regionsrådet ønskede at oprette et nyt super sygehus, NYT OUH, men samtidig at bevare et veludbygget specialesygehus i Svendborg med en døgnåben skadestue, også efter 2021.

   

  Svaret fra ministeren lød, at regionsrådet selv må beslutte om skadestuefunktionen skal bevares eller ej, men stillede samtidig en del krav – bl.a. om tilbagebetaling af et væsentligt beløb ud af 6.3 mia. kr., som regionsrådet ingen mulighed havde for at indfri. Derfor opgav de daværende partier på det tidspunkt en politisk ”kamp” for at bevare en døgnåben akutfunktion. Konsekvensen er, at nuværende døgnåbne akutfunktion i Svendborg skal nedlægges, og beslutningen indgår som en del af den akutplan, der netop er sendt i høring. 

   

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  ”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske, fortsat skal planlægges ud fra et befolkningsunderlag på 200.000 - 400.000 borgere. Hvor helt særlige geografske forhold gør det nødvendigt, og hvor det er fagligt hensigtsmæssigt at kunne modtage patienter med akut opstået eller forværret sygdom eller skade til sygehusbehandling, kan akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske, undtagelsesvist planlægges med befolkningsunderlag mindre end 200.000. Disse mindre akutsygehuse med særlig geografi forventes ikke at have fuld bredde i kompetencer og vagtberedskaber og skal derfor indgå i et fastlagt samarbejde med et eller flere større akutsygehuse med henblik på at sikre optimal præhospital visitation samt understøttelse af varetagelsen af akutfunktioner.”

   

  Aktuelle fakta

  Den seneste aktivitetsopgørelse for perioden 1. marts 2019 – 29. februar 2020 har følgende forløb (fremgår af bilag til høringsudkastet til ny akutplan):

   

  Fælles akutmodtagelse Odense          64.757 forløb

  Fælles akutmodtagelse Svendborg     28.771 forløb

   

  Svendborg varetager altså 30.76% af aktiviteterne og Odense 69.24%.

  Tallene er fra mere end et år tilbage, og det er vores oplevelse, at tallet er stigende for så vidt angår Svendborg. Det er endvidere oplyst, at Odense ofte visiterer patienter til Svendborg på grund af manglende kapacitet.

   

  Optageområdet for Svendborg omfatter kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Langeland, Assens og Ærø (Ærø kommune dækkes primært af ø-sygehus Ærø).

  Odense dækker kommunerne Odense og Nordfyn. Middelfart tilhører Trekantsområdet.

   

  Tilbage i 2019 var optageområdet Fyn (minus Middelfart) samlet på 459.546 borgere, hvilket er en del over de 400.000, som det tidligere Erik Juhl udvalg anbefalede som maks. befolkningsunderlag for en akutfunktion. Både Odense og Svendborgs optageområder viser i tal fra 2019, at begge kommuner vil være over de 200.000 borgere, som ligeledes nævnes som minimum i anbefalingerne fra Erik Juhl udvalget – Odense 233.875 og Svendborg 225.671.

   

  Aktuelt er det samlede befolkningstal på Fyn og øer på 499.676 i 3. kvartal 2021. Det samlede befolkningsunderlag er altså væsentligt højere nu, end da beslutningen blev taget i 2010, og ligger væsentligt over Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at et akuttilbud maks. varetager et befolkningsunderlag op til 400.000 borgere.

  Hertil kommer så de geografiske overvejelser, hvor en stor del af borgerne i Svendborgs optageområde vil få særdeles langt til en akutfunktion.

   

  Med beslutningen i 2010-2012 gik Svendborg Sygehus fra 302 senge som akutsygehus til 237 senge som specialesygehus.  Der er i dag 185 sengepladser. Hertil kommer 16 senge i den nuværende Fælles Akut Modtagelse og 8 intensiv sengepladser, og afdelingen har i en lang periode været opnormeret til 20 pladser på grund af kapacitetsproblemer i Odense.  Der er således aktuelt samlet set 209 sengepladser.

   

  Om denne nedskrivning i forhold til de beskrevne planlagte 237 senge fra 2012 er sket efter en politisk beslutning eller efter ”den løbende tilpasning af sengemassen på sygehusene, bl.a. som følge af flere ambulante behandlingsformer og effektiviseringer i øvrigt”, som fremgår af svar til SF den 21. april 2021, jf. spørgeordningen, er os ikke bekendt.  

   

  Det drejer sig således om 15 akutpladser og 8 intensiv senge, i alt 23 sengepladser, som samlet set skal flyttes fra Svendborg Sygehus til Odense Universitetshospital. Det er vores vurdering, at det vil betyde store kapacitetsmæssige og fysiske udfordringer, såfremt hele opgaven skal integreres i nyt OUH. Der er senest på budgetseminaret i august 2021 beskrevet forventelige store anlægsinvesteringer, ud over det allerede igangværende byggeri, netop fordi det allerede nu kan forudses, at der ikke er fysisk kapacitet til alle funktioner.

   

  FAM i Svendborg modtager i dag følgende patienter:

  • Alle akutte patienter fra optageområdet inden for medicinske og planlagte kirurgiske specialer
  • Patienter, der er triageret ”røde”, og som indlægges akut via 112 med ambulance
  • Lungepatienter, selvom afdelingen igen er nednormeret (se tidligere).

   

  Vi har fået oplyst, at FAM i Svendborg håndterer flere patienter pr. sygeplejerske og med færre sengepladser end OUH. Desuden aflaster FAM i Svendborg ofte afdelingen på OUH, når der er kapacitetsproblemer der.

   

  Visionen om lokale, nære, trygge og let tilgængelige sundhedstilbud til borgerne

  Såvel Danske Regioner, regeringen og regionsrådet i Region Syddanmark har klare, vedtagne og udtalte visioner om det nære, trygge og let tilgængelige sundhedstilbud. Konsekvensen af den omtalte beslutning truffet tilbage i 2010 er altså, at der er borgere på Fyn, der får meget langt til en akutfunktion. Eksempelvis er der fra Bagenkop til nyt OUH ca. 88 km hver vej.  I tilfælde af en lukning i forbindelse med kriser eller alvorlige konflikter på OUH, er der endnu længere, da borgerne fra Bagenkop, men også resten af Fyn, skal til Trekanten og dermed have transporttider på mere end to timer. Og dernæst er den kollektive transport eftermiddag og aften nærmest fraværende og om natten slet ikke eksisterende. Borgerne er derfor afhængige af egen bil eller netværk, der kan tilbyde transport.  Der er mange, der ikke har den mulighed, og derfor må ty til at ringe til 112, hvilket fordyrer hele vores beredskab unødigt. 

   

  Det er vores opfattelse, at der siden beslutningen i 2010 er ændret i den overordnede politiske vision – fra stærkt fokus på centralisering til nu stærkt fokus på decentralisering og et udtalt politisk ønske om mere nært og trygt tilbud til borgerne. Det mener vi bestemt også skal have afsmittende virkning i den nye akutplan for Region Syddanmark.

   

  Samlet set er det derfor DF og SF’s absolutte overbevisning, at det er nødvendigt at bibeholde akutfunktionen på Svendborg Sygehus i dens nuværende form. Konsekvenserne for de sydfynske borgere vil i givet fald være mange og risikoen er, at det også kan have en negativ afsmitning i forhold til befolkningsudviklingen på Sydfyn. Nære, trygge sundheds- og akuttilbud er særdeles vigtige parametre for at bosætte sig i et område.

   

  Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkepartis indstilling til regionsrådet:

  Med baggrund i ovennævnte argumenter indstilles det

   

  • at regionsrådet retter fornyet henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om annullering af den fra 2010 trufne politiske beslutning om tilbagebetaling af et ukendt beløb, såfremt akutfunktionen på Svendborg Sygehus bevares. Ovennævnte argumenter, sammen med andre, kan indgå i argumentationen

   

  • at regionsrådet gør et sidste forsøg på at redde akutfunktionen i Svendborg. Set ud fra et borgerperspektiv, med et stort ønske om at tilbyde nære og trygge akutfunktioner, er det nødvendigt.”
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Der blev stemt om følgende forslag:

   

  Regionsrådet fastholder den eksisterende beslutning vedrørende akutfunktion på Svendborg Sygehus, og tager ikke skridt til henvendelse til Sundhedsministeriet vedr. annullering af grundlaget for tilsagn om kvalitetsfondsmidler til byggeri af Nyt OUH/Det nye OUH. En ændring på nuværende tidspunkt vil både have betydning for funktioner på og dimensionering af det nye OUH og Svendborg Sygehus.

  28 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre) stemte for.

  13 medlemmer (Enhedslisten, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) stemte imod.

  Forslaget blev således vedtaget.

   

  Herefter blev der stemt om følgende forslag:

  Sundhedsudvalget anmodes om at igangsætte processen med endeligt at beskrive den fremtidige profil for Svendborg Sygehus, herunder for de akutte patienter, samt opklare de uklarheder og misforståelser, der er fremført. Profilen kommer herefter til behandling i regionsrådet.

  35 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre) stemte for.

   

  1 medlem (Liberal Alliance) stemte imod.

   

  5 medlemmer (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.

   

  Forslaget blev således vedtaget.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr. 21/14
  23. Udpegning af nyt medlem til psykiatrisk dialogforum
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal udpege et nyt medlem til psykiatrisk dialogforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 22. januar 2018, at der fortsat skal være et psykiatrisk dialogforum i perioden frem til 31. december 2021.

   

  På regionsrådsmødet den 19. marts 2018 blev der udpeget brugerrepræsentanter til psykiatrisk dialogforum. Udpegningen er som udgangspunkt gældende for hele valgperioden.

   

  Louise Linde har repræsenteret Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) i psykiatrisk dialogforum. Hun har nu meddelt, at hun ikke længere er medlem af LMS, og regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem til Psykiatrisk dialogforum, gældende for resten af indeværende valgperiode.

   

  LMS indstiller Vibeke Uldall Wilhelmsen, koordinator i Odense og Næstved, som nyt medlem til psykiatrisk dialogforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Louise Linde udtræder af psykiatrisk dialogforum, og at Vibeke Uldall Wilhelmsen indtræder som nyt medlem, gældende for resten af indeværende valgperiode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr. 21/133
  24. Udskiftning af medlem i forretningsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum anmoder om at udtræde af forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vibeke Syppli Enrum blev på det konstituerende regionsrådsmøde udpeget til forretningsudvalget.

   

  Vibeke Syppli Enrum anmoder nu om at bliver fritaget for hvervet som medlem af forretningsudvalget. Begrundelse er yderligere – nye – arbejdsmæssige- og andre forpligtelser.

   

  Valg til hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hvervet for resten af valgperioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

   

  Såfremt anmodningen fra Vibeke Syppli Enrum imødekommes, har gruppen meddelt, at det bliver Lars Mogensen, der indtræder som nyt medlem i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Vibeke Syppli Enrum fritages for hvervet som medlem af forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr.
  25. LUKKET PUNKT: Salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr.
  26. LUKKET PUNKT: Salg af areal
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-09-2021

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-09-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Kristian Nørgaard og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   


  Sagsnr.
  27. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 28-09-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring